Groenkrant herfst 2010

Page 1

groenkrant EDITIE BONHEIDEN Herfst 2010

Staatshervorming: waarom we meedoen

3 Rijmenam: te mooi om waar te worden?

4

© DANIEL GEERAERTS

De Oude Keerbergsebaan is net zoals de andere oude verbindingsroutes tussen de dorpen in onze regio een ideale fietsroute.

Oude Keerbergsebaan blijft autosnelweg Oude verbindingsroutes: fietsroutes of sluiproutes? Alle oude verbindingswegen tussen onze dorpen werden over de jaren heen vervangen door bredere en snellere verbindingen, maar chauffeurs blijven die oude routes wel als sluipwegen gebruiken. Een gemeentebestuur kan daar wat aan doen als het weet wat het wil.

©DANIEL GEERAERTS

Groen! staat aan de zijlijn, maar wil liever meewerken aan een goed beleid dan het gekrakeel te moeten aanhoren.

Oude verbindingswegen tussen dorpen zijn

Gebrek aan visie

vanouds ook de ideale fietsverbindingswegen.

Er werden houten paaltjes op de Oude

Daarnaast zijn deze vrij smalle wegen enkel

Keerbergsebaan gezet en weer weggedaan, de

geschikt voor plaatselijk verkeer. Omdat ze

weg werd verhoogd, en dan weer verlaagd. Er

Oeps! Politiek spelletje

bestemd zijn voor plaatselijk verkeer, liggen er

werden en worden almaar nieuwe studies

Het gemeentebestuur van Bonheiden bestaat al

geen voet- of fietspaden. De fietsers kunnen

besteld. De burgemeester belooft prikacties.

sinds mensenheugenis uit BR en CD&V. De leden

vrijelijk over de weg rijden, af en toe ingehaald

Maar welke visie heeft het gemeentebestuur op

van beide partijen kunnen blijkbaar niet zonder

door bewoners van de straat.

de oude verbindingswegen tussen onze dorpen?

elkaar, al vliegen ze elkaar constant in de haren.

Maar de autobestuurders in de file op de

Zijn het fietsroutes of sluiproutes? Als het

Wil de ene een dure infraroodcamera, dan wil de

Mechelsebaan (het verlengde van de

sluiproutes zijn, moeten er brede fietspaden

andere liever op een andere manier de

Rijmenamseweg) denken er anders over: om een

komen. Als het fietsroutes doorheen woonzones

onveiligheid aanpakken. Kiest de ene voor paarse

bypass naar Haacht, Boortmeerbeek of Muizen

zijn, moet aan auto’s een aangepaste snelheid

klinkers, dan wil de andere het nieuwe plein

te nemen, slaan ze af naar de Oude

opgelegd worden. Een keuze dringt zich op, visie

tussen Blikveld en gemeentehuis ruimer bekijken.

Keerbergesebaan.Dan begint hun race. Met de

is nodig. Broodnodig.

Wil de ene één richting in de Lange Dreef in

voet zwaar op het gaspedaal scheuren ze

Rijmenam, dan wil de andere liever

dikwijls tegen negentig per uur door de bochten

tweerichtingsverkeer en mobiliseert de winkeliers

van de Oude Keerbergsebaan.

om de stroppen buiten te hangen. Ja, het is

Dat gebeurt vooral tijdens de ochtendspits en in

keiharde ruzie in de coalitie.

de andere richting tijdens de avondspits.

Oeps! BR en CD&V zijn vergeten dat poliiek

En laat dat nu net de momenten zijn dat ook

eigenlijk gaat over een betere wereld, over beter

jonge fietsers massaal deze ideale oude

leven in Bonheiden en Rijmenam. Jammer!

verbindingsweg gebruiken voor hun huisschoolverkeer.

JAN FONDERIE Gemeenteraadslid jan.fonderie@telenet.be

JAN FONDERIE Gemeenteraadslid | jan.fonderie@telenet.be


Meccano verdient eerlijke kans

© SIEN VERSTRAETEN

Kamerlid Kristof Calvo (rechts) nam in het najaar nog deel aan een grote antinucleaire betoging in Berlijn.

Vermijd nucleair, kies hernieuwbaar Deze zomer organiseerde NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) een openbaar onderzoek rond haar afvalplan. Het plan bepaalt dat hoogradioactief

afval

definitief

ondergronds

wordt

opgeslagen in de Boomse klei van de Noorderkempen. © WOUTER VAN VOOREN

'Geen ring die verkeer naar stad zuigt en die Antwerpenaar zelf betaalt', aldus de strijdvaardige senator en Antwerps gemeenteraadslid Freya Piryns.

Maar liefst 3000 bezwaarschriften werden daar tegen ingediend. Niet alleen het plan zelf, maar ook de werkwijze zorgde voor ergernis. Niet toevallig vond het onderzoek plaats

De Vlaamse overheid begraaft dan toch de Lange Wapperbrug. Actiegroepen en Antwerpenaren hebben een belangrijke eerste overwinning behaald. Maar de strijd is nog niet voorbij. Het blijft een

tijdens de zomer, en dat zonder ook de betrokken gemeenten te betrekken. Kamerlid Kristof Calvo kaartte de kwestie aan bij energieminister van Paul Magnette. Het afvalprobleem toont ook aan waarom het zo belangrijk is

tracé dat het verkeer midden door de stad stuurt. Er bestaan

dat we kiezen voor een duurzaam energiebeleid. Als we de

nochtans alternatieven die beter en goedkoper zijn.

kernuitstap blijven in twijfel trekken, zorgen we voor nog meer nucleair afval. "Hernieuwbare energie is bovendien de beste keuze voor het creëren van nieuwe, groene jobs".

Groen! vindt het alvast een goede zaak dat de Vlaamse regering voor een tunnel koos, en niet voor de Lange Wapperbrug. Tegelijk vinden we het onbegrijpelijk dat het MECCANO-alternatief van stRaten-Generaal, een alternatief traject dat het

KRISTOF CALVO Federaal Volksvertegenwoordiger | kristof.calvo@groen.be

verkeer buiten de stad leidt, geen eerlijke kans krijgt. Samen met de tunnel kozen Kris Peeters en Patrick Janssens toch voor het BAM-tracé. Ze kiezen voor een autostrade die dwars door de stad loopt, veel lawaai en fijn stof veroorzaakt en veel groen vernietigt. Zo wordt het groen van het Noordkasteel bedreigd en zou op korte termijn het Sint- Annabos op Linkeroever, een groene buffer tussen de haven en de stad, moeten wijken voor een slibstort. Het BAM-tracé zal ook zorgen voor 18 rijstroken op de ring ter hoogte van het Sportpaleis. Die verbreding van de Antwerpse Ring is voor Groen! onaanvaardbaar. “Het is ongehoord dat het Antwerpse gemeentebestuur zich zo heeft laten rollen door de Vlaamse overheid,” vindt senator en Antwerps gemeenteraadslid Freya Piryns: “Het doorgaand verkeer in Antwerpen is verkeer dat vanuit heel Vlaanderen en omstreken komt. Wij zien niet in waarom de Antwerpenaren mee moeten betalen voor de kosten als er geen rekening wordt gehouden met hun gezondheid.” Het tij kan nog steeds gekeerd worden. Daarom blijft Groen! gaan voor oplossingen die het verkeer rond de stad leiden. Voorwaarde is wel dat deze oplossingen de leefkwaliteit in de rand niet bedreigen. Dat kan als we de tunnels in het westen, het noorden en het oosten van de stad aanleggen.

© SIEN VERSTRAETEN

“Ik wil ook af van de files in Mortsel", zegt burgemeester Ingrid Pira. "Maar we moeten ons behoeden voor erger”.

“Een echt goede oplossing voor stad en rand is perfect mogelijk. Door meer

'Maak de problemen niet erger'

verkeer op het spoor of op het water te zetten, zorgen we voor minder auto’s en

De Vlaamse regering wil de Krijgsbaan (R11) ondertunnelen

vrachtwagens. En via een slimme kilometerheffing sturen we de verkeerstromen.

om zoveel mogelijk verkeer van de Antwerpse Ring te houden.

De stad en de rand kunnen samen kiezen voor een moderne oplossing die de

Wat dit concreet inhoudt, kan men niet zeggen. Komen er op-

economie verzoent met milieu en gezondheid. Want een duurzame oplossing voor

en afritten voor plaatselijk verkeer? Wordt de R11 een soort

de Antwerpse mobiliteitsproblemen willen we allemaal.”

Boomsesteenweg temidden van druk bewoond gebied? Wordt de groene spoorwegberm in Mortsel – waar een fiets- en voetgangersbrug komt – een autostrade voor doorgaand verkeer? Hoe lang gaat dit duren en wie gaat dat betalen? Maar vooral : waarom wordt er nooit nagedacht over minder verkeer over de weg? Om naar écht duurzame oplossingen te zoeken,

FREYA PIRYNS Senator en gemeenteraadslid Antwerpen freya.piryns@groen.be

is Ingrid Pira gastvrouw voor een mobiliteitscongres van Groen! op 4/12. INGRID PIRA Burgemeester Mortsel | ingrid.pira@groen.be


© wouter torbeyns

Voldoende hoge minimuminkomens in heel Europa

© sien verstraeten

Wouter Van Besien (voorzitter Groen!) en Stefaan Van Hecke (volksvertegenwoordiger), onderhandelaars staatshervorming

Ondanks tien jaar (Europees) engagement om de armoede terug te dringen, blijven de armoedecijfers alarmerend hoog: 17 procent van de Euro-

Staatshervorming: waarom we meedoen

peanen leeft onder de armoedegrens. Nochtans liggen er al jaren doelstellingen vast om armoede terug te dringen. Maar tot dusver is er geen wettelijk instrument dat dit kan afdwingen. Daarom pleitte de Europese groene fractie onlangs nog voor de invoering van een EU-kaderrichtlijn rond minimuminkomens. Die zou voor de hele EU

Sinds de federale verkiezingen onderhandelt Groen! mee over een zesde

wettelijk vastleggen dat mensen niet onder een minimuminkomen mogen zakken. Helaas: chris-

staatshervorming, misschien wel de ingrijpendste uit onze geschiedenis. Waarom

tendemocraten en liberalen stemden tegen, het

werkt Groen! hier eigenlijk aan mee?

blijft dus bij ‘woorden’ en ‘intenties’. Sociale uitkeringen zijn nochtans de hoeksteen van

Als progressieve partij vindt Groen! een sterke

wet. Als enige politieke familie hebben we op dit

een stabiele welvaartstaat. Ze zorgen ervoor dat

overheid belangrijk. In een federale staatsstruc-

punt een gezamenlijk voorstel.

mensen niet wegglijden in armoede en dakloosheid. De meeste sociale beschermingsstelsels zijn

tuur moeten bevoegdheden logisch verdeeld zijn over de beleidsniveaus. Dit is nu niet altijd het

Groen! wil via de staatshervorming sociale en

echter ontoereikend om menswaardig te kunnen

geval, dus is het goed dat we dit via een staats-

ecologische punten realiseren. We verdedigen

leven. En met miljarden besparingen dreigen in

hervorming beter regelen. De voorbije jaren was

een sociale staatshervorming, concreet voorbeeld

sommige lidstaten vooral de sociaal zwakkeren de

de federale overheid bovendien verlamd door

daarvan is het principe dat wanneer de gewesten

rekening van de financiële crisis te betalen.

een impasse. Uiteindelijk is de burger hiervan het

een deel van de personenbelasting zullen innen,

Veel minimuminkomens liggen nu al onder de 60

slachtoffer, want de overheid zat stil rond belang-

ook daar de sterkste schouders de zwaarste lasten

procent van het (mediaan) gemiddeld inkomen

rijke uitdagingen inzake klimaat, vergrijzing,

dragen. We verdedigen dat de sociale zekerheid

in Europa. Dit is niet alleen te weinig om rond

gezondheidszorgen,... Een goede werking van

federaal moet blijven, dat is het meest solidair. Op

te komen, het is ook mensonwaardig en biedt

onze staatsstructuur is een noodzakelijke voor-

vlak van milieu stelde Groen! voor dat gewesten

geen houvast om op termijn uit de armoede te

waarde om goed beleid te kunnen voeren.

meer middelen krijgen als ze de CO2-uitstoot terug-

geraken. Mensen hebben nood aan een inkomen

dringen. Zo kunnen we met deze staatshervorming

waarmee ze hun zelfstandigheid kunnen behou-

We kunnen moeilijk doen alsof de staatshervor-

sociale en ecologische stappen vooruit zetten.

den. Een voldoende hoog minimuminkomen is

ming niet belangrijk is. De vorige regering viel over Brussel-Halle-Vilvoorde en het Grondwettelijk Hof oordeelde dat er een probleem is met de huidige wetgeving. Daarom moet dit dossier

daarom een minimum.

Wouter Van Besien Voorzitter Groen! | wouter.vanbesien@groen.be

bart staes Europees parlementslid | bart.staes@groen.be

Stefaan Van Hecke Volksvertegenwoordiger | stefaan.vanhecke@groen.be

dringend opgelost worden. De verkiezingsuitslag van 13 juni is ook duidelijk: veel kiezers willen eindelijk oplossingen, zodat we de impasse achter

Ja, ik lees mee // doe mee // word lid

ons kunnen laten en andere belangrijke dossiers kunnen aanpakken.

Lees mee_Zin om je te abonneren op Pesto, de driemaandelijkse krant voor sympathisanten van Groen!  Doe mee_Wil je folders bussen, flyeren, acties mee organiseren of heb je een vlotte pen?  word lid_Voor het luttele bedrag van 10 euro ben

Groen! werkt constructief en in dialoog mee aan

je al lid van Groen!

deze oplossingen. Groen! en Ecolo werken al 30 jaar als gemeenschappelijke fractie in het federale parlement. Ook tijdens de onderhandelingen overlegt de groene familie als enige permanent

naam straat postcode

nr

bus

plaats

over de taalgrens. Niet dat we het over alles eens zijn – er zijn regelmatig verschillen in visie – maar

tel./GSM

e-mail

we slaagden er in om het eens te worden over een

Ja, ik wil gratis Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant, ontvangen.

progressief model voor een nieuwe financierings-

Ja, ik wil graag meehelpen. Ja, ik wil graag lid worden van Groen!

®

colofon Deze krant is een uitgave van Groen! Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of schrijf je in via www.groen.be.


Webtip www.groenbonheiden-rijmenam.be

DE ARGUMENTEN DIE TELLEN Voordelen eenrichtingsverkeer Lange Dreef • riante voetpaden langs beide kanten • plaats voor groen en banken • veel gelegenheid voor babbeltjes • veel meer parkeerplaatsen • een groot Gemeenteplein met veel parkeermogelijkheid • geen rotonde • korte verbinding Boortmeerbeek-Muizen voor de hoeve • uitnodigend breed trottoir voor die hoeve • een mooie toekomstvisie Nadelen eenrichtingsverkeer Lange Dreef • middenstand vreest achteruitgang

©DANIEL GEERAERTS

Volgens Hannah Geeraerts, Marlies van Bouwel, Annick Van den Broeck, Jan Fonderie en Els Gesquiere kan het centrum van Rijmenam een waar pareltje worden waar het fijn wandelen zal zijn.

Rijmenam: te mooi om waar te worden?

• veel meer druk op Kruisstraat, Korte Dreef en

Om het beeldkwaliteitsplan van Rijmenam uit te werken, moeten er keuzes

Hoogstraat • we gaan vloeken in het begin want we zijn het niet gewoon

gemaakt worden. De ruimtelijke kwaliteit kun je versterken door bredere trottoirs, veel meer groen, visuele rust en smallere baanvakken. Het nieuwe

Voordelen tweerichtingsverkeer Lange Dreef • alles blijft zoals het was, al wordt de aankleding wel mooier

beeldkwaliteitsplan bevat veel mooie ideeën om van Rijmenam een aantrekkelijk dorp te maken waar het heerlijk toeven is.

• je hoeft niet na te denken hoe je moet rijden Rijmenam voelt zich al jaren achtergesteld.

Eigenlijk doen een- of tweerichtingswegen er

Niet onterecht. Wie van Muizen naar het dorp

volgens Groen! niet echt toe. Het is wel

• het is geen radicale ommezwaai

fietst, valt prompt van de fiets op het einde

belangrijk dat je ook te voet en per fiets

• voor fietsers blijft het in de Lange Dreef even

van het fietspad langs de Dijleweg. Wie

gemakkelijk en veilig heen en weer over de

verder naar het centrum wandelt, kan maar

weg kan wandelen en winkelen, dat auto's

beter een evenwichtscursus volgen want daar

geparkeerd worden in clusters en te midden

val je letterlijk van het trottoir. En dat is ook

van het groen, dat het straatmeubilair mooi,

zo op verschillende plaatsen aan de Lange

uitnodigend en degelijk is, de verlichting

Nadelen tweerichtingsverkeer Lange Dreef

chaotisch • minder parkeerplaatsen dan met eenrichtingsverkeer

Dreef. En het modder/grasveld? Dat ligt al

duurzaam en feeëriek en dat er zo veel

Kent u andere argumenten die de balans naar de ene

ettelijke jaren te wachten... op een of andere

mogelijk groene rustpunten zijn. Wij willen

of de andere kant doen doorslaan?

bestemming.

een aangenaam dorp!

Laat het ons weten op

Dat het Frankisch plein al vijftig jaar niet meer

groenbonheiden-rijmenam@telenet.be

driehoekig is en dus geen Frankisch plein meer is, is jammer. Maar het biedt wel nieuwe mogelijkheden: een heel breed trottoir aan

----------------------------------------

de hoeve op het Gemeenteplein en brede voetpaden om langs de Lange Dreef te flaneren.

U mag ons natuurlijk ook aanspreken, of zet met ons

De ontwerper heeft echt fantastische ideeën

het nieuwe jaar in op een plezante manier tijdens ons

voor ons dorp. We vinden het jammer dat er

jaarlijks nieuwjaarsetentje

al meteen protest kwam tegen een

in de Krankhoeve in Bonheiden:

eenrichtingsstraat.

29 januari 2011 19 uur Groen Nieuwjaar! Schrijf in op groenbonheiden-rijmenam@telenet.be of via www.groenbonheiden-rijmenam.be

MARLIES VAN BOUWEL ex-gemeenteraadslid marlies.vanbouwel@euronet.be

contact Groen! Bonheiden-Rijmenam Annick Van den Broeck Mechelsesteenweg 258 2820 Bonheiden Telefoonnummer 015 55 07 48 Mail groenbonheidenrijmenam@telenet.be

www.groen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.