Page 1

TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger

Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Bestyrelsens beretning og forventninger v/formand Stig Kaspersen 4. Forelæggelse af regnskab for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 til godkendelse. 5. Behandling af øvrige indkomne forslag 6. Eventuelt 7. Afslutning Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5 skal være afdelingsbestyrelsens formand (Lejerforeningen) i hænde senest den 6. november 2012 Det vil være muligt, at indlevere skriftlige spørgsmål til afdelingsmødets punkt om regnskabet, således at administrationen på forhånd kan forberede svar, der vil blive besvaret ved gennemgangen af regnskabet. Bemærk: Det er stadig muligt at stille spørgsmål til regnskabet på mødet. Eventuelle skriftlige spørgsmål bedes afleveret på Lejerforeningens kontor senest 5 hverdage før afdelingsmødets afholdelse. Adgang til og stemmeret på afdelingsmødet har afdelingens lejere og øvrige myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har to stemmer uanset husstandens størrelse. Beboere af pensionistboliger og ungdomsboliger samt ungdomshybler er sidestillet med boligtagere. Adgang til afdelingsmødet - men uden stemmeret - har tillige øvrige lejere i afdelingen samt selskabets bestyrelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindelige stemmeflerhed blandt de tilstedeværende stemmeberettigede personer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen Stig T Kaspersen

Nr. 5 – 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB


Lederen Bestyrelsen har været til et par møder med byggefunktionen og Witras-arkitekterne om forslag til en helhedsplan for SAB afdeling 1 med bl. a bekæmpelse af skimmelsvamp. Der vil i starten af november 2012 blive indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde for SAB afdeling 1. Afdelingsmøder om regnskaberne for perioden 1/7 2011 til 31/7 2012 vil blive afholdt den 20/11 2012 for afdeling 1 og den 21/11-2012 for de øvrige afdelinger. Beboerne vil modtage indkaldelse omkring midten af oktober 2012.10.07 Keld Fredericia Formand

Stig Torp Kaspersen Formand

Meddelelser der vedrører SAB. Bestyrelsen skal endnu engang opfordre beboerne til at sørge for, at holde yderdøre i blokken aflåst, så vi undgår ubudne gæster i kældrene. Samtidig vil jeg advare mod, at der lukkes fremmede ind, hvis du ikke forventer at få besøg. Tingbjerg oplever for tiden en del indbrud. Hvis du observerer personer eller køretøjer, der udviser en mistænkelig adfærd, er det klogeste du kan gøre at anmelde det til politiet. Lad vær med at løbe unødig risiko ved at tage sagen i egen hånd. Bestyrelsen gør endnu engang opmærksom på, at alt tøj efter vask skal fjernes fra vaskeriet. Der er desværre eksempler på, at tøj stadig efterlades i vaskeriet til gene for den næste beboer, der ønsker at benytte vaskeriet. Bestyrelsen har endnu engang bedt administrationen om, at økonomien i SABs 5 afdelinger bliver gennemgået. Derfor vil der på et møde med ledelsen i boligorganisationen og vores lokale leder af Tingbjerg Forum blive fremlagt en analyse af udgifterne. Mødet afholdes i løbet af september 2012. Med hensyn til kommunens krav om at lejerforeningen ikke længere opfylder betingelserne for at have afdelingsbestyrelsesbeføjelser, fremlagde bestyrelsen på afdelingsmøderne i april 2012 forslag til oprettelse af 1 fælles afdelingsbestyrelse, der vælges på et fælles afdelingsmøde for alle 5 afdelinger. Bestyrelsen vil i løbet af efteråret udarbejde oplæg til budget for afdelingsbestyrelsen, vedtægter for valg af afdelingsbestyrelse og forretningsorden af den daglige drift af bestyrelsen. Det er planen at der indkaldes til fælles afdelingsmøde den 23. januar 2013, hvor valg af bestyrelse og fastsættelse af budget for bestyrelsen frem til 31/7 2013 og budget for regnskabsåret 2013/14. Afdelingsbestyrelsens budget for 2013/14 vil indgå i afdelingernes driftsbudget. Der er etableret elektronisk adgangskontrol i højhuset. Udgiften blev vedtaget ved godkendelsen af budgettet for afdeling 1 på forårets afdelingsmøde.

2

Meddelelser fælles fra FSB og SAB. Den ledige stilling som driftsleder, der blev ledig ved Martin Olsens fratræden pr. 30/9-2012 er blevet opslået. Stillingen vil ved besættelse blive med splitansættelse. Dvs ansættelsen er i både FSB og SAB/KAB. I december 2010 oplevede vi det uheldige, at en af baldakinerne, der er opsat i forbindelse med projektet i nicherne ved opgangene, faldt ned. Boligorganisationerne har efterfølgende tiltrådt forligsskitsen da Landsbyggefonden har indvilget i at betale den andel, som beboerne skulle betale. Der har været leveringstid på de nye baldakiner, der skal opsættes til erstatning af de defekte, men udskiftningen af de defekte baldakiner er nu i fuld gang og vil være afsluttet i løbet af oktober måned. Boligorganisationerne har besluttet, at der skal opføres et kulturhus i Tingbjerg. Sagen beror i kommunen og der er ikke noget nyt i sagen. Det bygges på en af kommunen udmatrikuleret grund. Der skal derfor nedsættes byggeudvalg og når huset til sin tid tages i drift også et udvalg, der skal stå for driften. Der er indkaldt til beboerorientering den 8/10 2012.

Stof til næste nummer Tingbjergbladet udgives af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB. Bladet udkommer 6 gange årligt. Artikler, læserbreve, annoncer og billeder til næste nummer af Tingbjergbladet skal være de to beboerforeninger i hænde senest den 6. november. Tingbjergbladet udkommer normalt 18 dage efter sidste stofindlevering. Redaktion: Stig Kaspersen (ansvarsh.) SAB Bruno Pedersen SAB

Keld Fredericia (ansvarsh.) FSB Lykke Andersen FSB Henrik Duusgaard FSB


Fsb kurser for alle beboere Efterår 2012 og forår 2013 Hvis du ønsker, at deltage i nogle af de nedenstående kurser, bedes du henvende dig hos afdelingsbestyrelsen. • Udnytter du dine kvadratmeter bedst muligt • Hvordan realiserer du dine drømme – kviklån eller opsparing? • Den Intelligente ejendom • Få noget ud af din ”frie tid” • Sund mad giver bedre livsstil • Referatskrivning –det kan være lidt af en udfordring • Hvordan får jeg de andre til at lytte til mine gode idéer? • Bæredygtige projekter med fokus på udearealer • Fsb’s hjemmeside – hvorfor skal det være så svært? • Bliv klogere på dit varmeforbrug • Min nabo larmer – Hvad gør jeg? • Hvad går min husleje egentlig til? • Hvordan får jeg indflydelse? • Red liv og stop branden – førstehjælpskursus • Kommunikation og konflikthåndtering • Grøn hygge – løgdag i fsb • Ny i fsb – kom til informationsmøde

Læserbreve fra P. Nielsen Langhusvej 81 fra sidste nr. af Tingbjerg bladet

Det Grønne Tingbjerg Under en tur rundt i Tingbjerg ser man tydeligt alt det grønne. Det er nok ikke med vilje, at meget af det grønne er kommet. Det er p.gr. af manglende vedligeholdelse. Skal vi i al fremtid se på, hvordan området Tingbjerg forfalder og bliver overladt til naturen? Det er vel ikke det der er meningen med Grøn By. Jeg har tidligere skrevet om forfaldet omkring tidligere TVT. Jeg har taget et par fotos der viser en bygning der er ved at blive overgroet af efeu. Allerede nu er efeuen ved at kravle ind under taget og vinduer og især kæl-

dervinduer er overgroet. At bagindgangen har mandshøje brændenælder er dog kun en fordel. Evt. tyve vil ikke være så interesserede i den adgangsvej Er det ikke på tide vi får effektiviseret vedligeholdelsen af de grønne områder. Er det mangel på midler, så må og skal vi spytte i kassen. Til gengæld må vi så forlange, at der bliver gjort noget ved det. Jeg undrer mig over, at det især er FSBs områder alt sådan gror til. Er jorden mere frugtbar ved FSBs afdelinger ?

Svar af formand Keld Fredericia:

JULEN nærmer sig!

Jeg kan ikke andet end give dig medhold i din kritik af de grønne områder. Om jorden er mere

frugtbar i fsb’s områder end i SAB’s, det kan jeg ikke svare dig på.

Tingbjergbladet igen Skal Tingbjergbladet stadig kun være et cover for Tingbjerg Times, eller har bestyrelserne andre tanker? At meddelelser og referater fra bestyrelsesmøder fremtidig vil kunne læses på en hjemmeside

Om ca 1 1/2 mdr. er der Juletræsfest i Tingbjerg. Der er mange praktiske opgaver i forbindelse med sådan en fest og derfor efterlyser vi folk, som gerne vil hjælpe. Henvendelse

til Karin eller Anne på tlf. 3827 9000 eller personligt i kontorets åbningstid.

på bestyrelsernes vegne Pernille Høholt

vil da ikke give mere stof til Tingbjergbladet, tvært imod.

Svar af formand Keld Fredericia: Bestyrelserne har diskuteret dit indlæg om Tingbjerg bladet.Vi er enige om, at der skal komme

flere indlæg fra bestyrelserne og de forskellige udvalg.

3


Tingbjerg Nærgenbrugsstation Ved Bygården 2 · 2700 Brønshøj

Åbningstider: Tirsdag og torsdag kl. 13-18 Lørdag kl. 19-15

Tingbjerg Nærgenbrugsstation 4


Stadig problemer med parabolerne i Tingbjerg Der er desværre stadig store problemer med ikke godkendte opsætninger af paraboler på husenes murværk. Man kan næsten kalde det for et parabolanarki for alle vedtagelser og fællesbeslutninger ignoreres fuldstændigt af visse beboere. Dette på trods af, at der er informeret intensivt i både Tingbjerg Bladet, via beboermappen (jvf. installationsretten og husordenen), via vedlagt skrivelse i indflytningsmappe og ved almindelig daglig information på ejendomskontoret. Uden at skulle blande mig for meget i det beboerpolitiske kan jeg ikke undgå at opleve, at beboerdemokratiet på dette område har særdeles trange kår. For at forklare lidt om det bagvedliggende arbejde vil jeg kort beskrive, dels hvordan, men også hvad det er der bliver arbejdet med for at få løst parabolproblemerne. Ejendomskontoret har i samarbejde med Lejerforeningen gennem de sidste 10 år forsøgt at få bugt med parabolproblemet. Jeg har siden min ansættelse for ca. 5 år siden været en del af dette samarbejde. Det er og har været en tung vej at betræde, idet flere faser skal opfyldes for at kunne komme videre i processen. Først skal de ikke godkendte paraboler dokumenteres via fotos. Herefter skal der skrives til de pågældende beboere et par gange og først ved negativ respons kan sagen sendes videre til beboerklagenævnet. Dette kan - som før beskrevet - godt tage sin

tid, men vi har dog nu fået medhold fra beboerklagenævnet i, at paraboler skal opsættes i overensstemmelse med afdelingens husorden. Hvis et beboerklagenævns påbud ignoreres kan lejemålet gøre betinget. Et betinget lejemål betyder kort, at dersom et - fra beboerklagenævnet - afgivet påbud overtrædes inden for en 12 måneders periode, kan det udløse en ophævelse eller en opsigelse af lejemålet. 3 beboere har aktuelt fået opsagt deres lejemål. En af disse beboere har gjort indsigelse mod dette, hvorfor der er anlagt boligretsdom mod lejer. Denne sag skulle have været behandlet i boligretten i januar 2010, men da vedkommende nu er flyttet fra Tingbjerg, er sagen aflyst. Ejendomskontoret arbejder sideløbende med at finde løsninger på, hvor-

dan parabolanarkiet kan løses. På den tekniske side undersøges aktuelt også pga. - manglende tagkapacitet til parabolmasterne - sammen med Dansk Kabel TV om vi ad denne vej kan løse problemet bl.a. med et større og bredt udbud af programmer. På en anden front vil der fortsat blive arbejdet videre med at få indbragt de næste sager for beboerklagenævnet. Det er desværre således, at det er hver enkelt beboers parabolsag der skal tages op i beboerklagenævnet. De enkelte sager danner ikke præcedens for andre lignende sager. Jeg havde håbet på, at vi via den aflyste sag i boligretten kunne have fået en dom, som vi kunne bruge fremadrettet Afslutningsvis vil jeg for god ordens skyld gentage, at der ikke er forbud mod at opsætte paraboler. Der er blot nogle enkle regler

der skal følges. Dersom man ønsker, at opsætte en parabol skal man ansøge herom hos boligorganisationen. Der skal fremvises en betalt indboforsikring og et depositum på kr. 2500 skal være betalt. Ved godkendelse sørger ejendomskontoret for, at der bliver monteret en mast på taget. Lejeren skal selv afholde udgiften til opsætningen, vedligeholdelsen og nedtagningen af parabolinstallationen ved fraflytning. Al opsætning og nedtagning af parabolinstallationen skal foretages af en autoriseret og momsregistreret installatør. Når arbejdet er udført, skal den betalte faktura fremvises på ejendomskontoret. Dette at hensyn til registreringen. Med venlig hilsen Johnny Priess

5


FSB

NYT

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 43/50 Tingbjerg Dato Mandag den 24. september 2012 Sted Tingbjerg fritidscenter – Terrasserne 40 Deltagere Fra afdeling: Afd. 1-43 var repræsenteret af 20 lejemål Afd. 1-50 var repræsenteret af 22 lejemål Fra driften: Områdeleder Flemming Stenhøj Andersen Driftschef Søren Rygaard Andersen Fra SAB: Stig Kaspersen DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Indkomne forslag 5. Regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2011 6. Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2013 7. Boligafdelingens driftsbudget for 2013 8. Valg til bestyrelsen 8a. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (bestyrelsen består i alt af 13 personer) 8b. Valg af minimum 4 suppleanter for 1 år 8c. Valg af revisor for 2 år 8d. Valg af revisorsuppleant for 1 år 9. Evt. Keld Fredericia bød velkommen og præsenterede Områdeleder Flemming Stenhøj Andersen, Driftschef Søren Rygaard Andersen Formand for SAB Stig Kaspersen Ad 1. Dirigent: Stig Kaspersen Ad 2. Forretningsorden godkendt Dirigenten konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt Referenter: Anne Michelini og Jannie Olsen Stemmeudvalg: Kirsten Madsen og Sheikh Saleem Stemmematerialet blev gennemgået Ad 3. Beretningen Keld beklager skyderiet der var herude sidste onsdag. Keld beklager også, at der stadig er en del indbrud og røverier herude. Vi har kontaktet politiet og bedt om at få mere politi herude. Det kan ikke være rigtigt, at beboerne ikke føler sig trygge i området. Langhusvej/Gavlhusvej i ”svinget” er fortovet blevet lavet efter 3 år. Jes Virkefeltet: Syntes ikke, at trappevask og rengøringen af kældrene er tilfredsstillende. Keld: vi har haft en del klager over rengøringen. Vi har fået besked fra driften om, at det skulle være bedre nu. Det følger vi selvfølgelig op på. Inger Terrasserne: De bruger den samme spand

6

vand til hele blokken. Vil I også følge op på det? Keld: Ja, det vil vi. Nielsen Langhusvej: Du skriver, at videoovervågningen virker fint, gør det også det? Forsikringen er jo steget? Keld: ja, det virker efter hensigten, i kældrene er hærværket og indbruddene reduceret. Hærværket er også reduceret på Ruten. Flemming: Pga. de store vandskader der har været, er alle forsikringer steget. Birgit Stengavl: Reklamer har ligget på opgangen i 2 uger? Trappevask har der ikke været meget af? Arne Jensen Stengavl: Er der sparet nogle gartnere væk? områderne ser ikke pæne ud. Keld: vi har fået flere klager over renholdelse af områderne, bestyrelsen har påtalt det i driften. Flemming: Det svært i så stort et område, at alle steder er lige pæne og velholdte. Jeg henstiller til beboerne om at komme ned på kontoret, hvis de har klager, så tager vi hånd om det. Helga Terrasserne: Jeg kan se, at miljøudvalget har været rundt og se på legepladser. Jeg kunne godt tænkte mig at vide, hvad udvalget syntes om vores gård? Legepladsen er kedelig, børnene har ikke lyst til at lege i gården. Jannie: Vi arbejder på, at få renoveret alle legepladserne, men det er dyrt. Så vi må kigge på hvilke legepladser der trænger mest, og starte med dem. Lars Knudsen: Undersøger bestyrelsen mulighederne for andre tv signaler end dem Yousee leverer? Bjarne: Ja, det gør vi og er kommet frem til, at TDC er dem der kan tilbyde mest til beboerne, som tv-bokse, tv-kanaler m.m. Nielsen: Bjarne du sagde på et tidspunkt, at I også ser på alle de paraboler der er sat op. Hvordan går det med det? Bjarne: Man kan ikke nægte folk, at nedtage tv signaler. Man kan anvise, hvor parabolerne skal placeres. Jes: Der findes bedre og billigere alternativer til modtagelse af tv signaler, så kunne vi måske få nogle af parabolerne ned? Bjarne: Det vil vi se nærmere på. Beretningen godkendt Ad. 4. Forslag Forslag 1. Da det er blevet sådan, at stort set alle kan tillade sig at ignorere husordenen, indstiller afdelingsmødet til fsb at husordenen afskaffes Forslagsstiller: Ole Nielsen, Grostedet 2 2.mf Forslagsstiller accepterer, at bestyrelsen arbejder på at få en fælles husorden sammen med SAB, som skal overholdes.


FSB Forslag 2. Da Dong Energy efterhånden er blevet et meget dyrt foretagende at få leveret strøm fra, indstiller afdelingsmødet til bestyrelsen, at den tager kontakt til andre leverandører, med det for øje, at finde en leverandør der er, om muligt, væsentlig billigere. Hvis vi forener os med SAB, kan det være en yderligere fordel, hvis SAB’s bestyrelse og beboere altså er interesserede Forslagsstiller: Ole Nielsen, Grostedet 2 2.mf Afstemning: for: 21/ imod: 42/ stemte ikke: 8 Forslag forkastet Forslag 3. Skabelse af forhaverum ved stuelejlighederne i de renoverede lejemål i Arkaderne, beliggende i afdeling 1-50 Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Der afstemmes om, at afdelingsbestyrelsen bemyndiges til at igangsætte opsætning af hegn til skabelse af et forhaverum, ved hver af stuelejlighederne i de renoverede lejemål i Arkaderne Økonomi: 120.000,- kr. Afdeling 1-50 står for de løbende udgifter til vedligeholdelse af forhaverummet Afstemning kun for beboerne i afdeling 1-50: for: 22/ imod: 20/ stemte ikke: 2 Forslaget vedtaget Ad 5. Regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2011 Henrik gennemgik bestyrelsens rådighedsbeløb og spurgte om der var kommentarer til rådighedsbeløbet Enstemmigt godkendt Ad. 6. Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler i 2013 Afdeling 1-43: Enstemmigt vedtaget Afdeling 1-50: Enstemmigt vedtaget

NYT Ad. 7. Boligafdelingens driftsbudget for 2013 Afdeling 1-43: Søren Rygaard Andersen, informerede beboerne om, at der var en rettelse i budgettet, som bevirkede at huslejestigningen var på 2,5% og ikke 3,1% som der stod i det udsendte budget Afdeling 1-43: Driftsbudgettet enstemmigt vedtaget Afdeling 1-50: Driftsbudgettet enstemmigt vedtaget Ad 8. Valg til bestyrelsen 8.a.Keld Fredericia Henrik Duusgaard Olly Thorndahl Ole Nielsen Jannie Olsen Sabah Qarasnane Lykke Andersen

51 50 48 35 52 42 32

8 b. Valg af suppleanter Lykke Andersen Jes Østrem Kring Rikke Jensen Birthe Kaas 8 c. Valg af revisor Helga Petersen 8 d. Valg af revisorsuppleant Ib Angelsøe Ad. 9. Eventuelt Den heldige vinder af købmandskurven blev: nr. 13: Barbara Næstformand Kirsten Madsen takkede af for et godt møde.

Den 2.10.2012 Jannie Olsen/Anne Michelini

7


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Udlejningskalender for SAB selskabslokaler

Januar

Februar

Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon 38 27 90 00 tingbjergforum@kab-bolig.dk

Marts

Vagttelefon:

April

Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Alle dage fra kl. 10-11 Tirsdag fra kl. 16-18 Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl. 8.30-10

Maj

FSB’s ejendomskontor

Juni

Mandag - torsdag kl. 10-12 Tirsdag også kl. 16-18 Fredag lukket

Juli

Udlejning af selskabslokaler:

August

Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Mandag - torsdag kl. 10-12 Tirsdag også kl. 16-18 Fredag lukket Telefonisk henvendelse: Man-, ons- og torsdag kl. 10-15 Tirsdag kl. 10-18 Fredag lukket afd.best.fsb@tingbjergnet.dk

September

Afdelingsbestyrelsen FSB:

Oktober

KONTORTIDER

November

Sekretær i beboerforeningen Anne Michelini

December

Bestyrelsesmedlemmer: Tom Christensen Langhusvej 35 Nancy Zwick Gavlhusvej 25, 2.tv. Bjarne Jensen Vingegavl 9, st.tv. Leif Jørgensen Grostedet 3, 1.tv. Olly Thorndahl Langhusvej 28, st.tv. Ole Nielsen Grostedet 2, 2.mf. Janni Olsen Midtfløjene 10, st.tv. A. Hoffmann Mortensen Gavlhusvej 15, 2.th. Sabah Qarasnane Grostedet 3, st.tv. Sheikh Mohammad Saleem Gavlhusvej 23, 2.tv.

Udlejningskalender for FSB selskabslokaler

Keld Fredericia, formand Langhusvej 8, 1.th. Kirsten Madsen, næstformand Langhusvej 34, st.th. Henrik Duusgaard, kasserer Virkefeltet 1, 1.th.

Sort felt = optaget. Under stregen dækker år 2012. Over stregen dækker år 2013. Lokalerne kan reserveres højst ét år frem – regnet fra reserveringsdagen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BEBOERFORENINGENS FSB’s BESTYRELSE

Sort felt = optaget. Under stregen dækker år 2012. Over stregen dækker år 2013. Lokalerne kan reserveres højst ét år frem – regnet fra ugen hvor lejedato falder.

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

?

LEJERFORENINGENS BESTYRELSE Stig Torp Kaspersen, formand Terrasserne 29 st.tv. Bjarne Jacobsen, næstformand Ruten 95, st.th. Gisela Neumeyer, kasserer Ruten 93, 2.D Bestyrelsesmedlemmer: Iljas Zymberi Terrasserne 3, 2. tv. Poul Pedersen Langhusvej 20, 1. th. Ole Petersson Ruten 65, 1. tv. Hans Nielsen Ruten 63, 1. th. Pernille Høholt Ruten 8A, 2. sal dør 4 Per Silberg Ruten 83, st.th. Pia Nielsen Tårnhusstræde 12, 2. tv. Kim Hansen Terasserne 17, st. th. Suppleanter: Else Jørgensen Bygårdstræde 14, 1. th. Lisbeth Meier Ruten 95, 2.tv. Sekretær i Lejerforeningen: Karin Hansen

KONTORTIDER Lejerforeningen: Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Mandag til torsdag kl. 10-12 samt tirsdag kl. 17-18 ab-tingbjerg@kab-bolig.dk

Udlejning af selskabslokaler: Tirsdag kl. 17-18 Tlf. 38 27 90 00

SAB’s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Alle dage fra kl. 10-11 Tirsdag fra kl. 16-18 Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl. 8.30-10

Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon 38 27 90 00 tingbjergforum@kab-bolig.dk Litotryk København A/S • 43 43 66 00

tingbjerg bladet  

tingbjerg bladet 5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you