Page 1

TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen SAB og FSB afholder stor fælles

LØR Fælles indmarch for børn og voksne kl. 14.00

PROGRAM Indmarch • Velkomst • Lodtrækning • Julesange Julemand • Juice • Godteposer og gaver Salg: Øl og vand, kaffe og juleboller, røde pølser og kyllingepølser samt etnisk madbod. Godteposer og gaver til børn udleveres kun ved udgangen kl. 17.00.

BILLETPRISER

Børn 40,- kr. – Voksne 30,- kr. Voksenbilletter sælges kun i forbindelse med børnebilletter

Nr. 4– 2016 59. årgang

Billetter sælg Udgivet af 21., 22., 24. Afdelingsbestyrelsen kl. 10-12. S Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB


Lederen afholdes i selskabslokalet, Ruten 6R, kl. 19.00. Beretning fra bestyrelsen udsendes den 9/11 2017. Der henvises i øvrigt til beretningen, der er udsendt i forbindelse med afdelingsmøderne.

Keld Fredericia Formand

Stig Torp Kaspersen Formand

Meddelelser der vedrører SAB. Bestyrelsen skal endnu engang opfordre beboerne til at sørge for, at holde yderdøre i blokken aflåst, så vi undgår ubudne gæster i kældrene. Samtidig vil jeg advare mod, at der lukkes fremmede ind, hvis du ikke forventer at få besøg. Hvis du observerer personer eller køretøjer, der udviser en mistænkelig adfærd, er det klogeste du kan gøre at anmelde det til politiet. Lad vær med at løbe unødig risiko ved at tage sagen i egen hånd. Arbejderne i forbindelse med helhedsplanen i Afdeling 1 er stadig i gang i blokkene Hækkevold 1-7, Terrasserne 17-29 og Bygårdstræde 12-18. Butikstorvet, Ruten 6, er frasolgt på en betinget salgsaftale og der er ikke på nuværende tidspunkt nyt i sagen. Bestyrelsens forretningsudvalg har af administrationen fået oplyst, at udlejning af selskabslokalet kan fortsætte med sidste udlejning den 31/5 2017. Indtil da vil udlejning af lokalet finde sted som hidtil. Det er ligeledes aftalt, at de nye ejere udarbejder nyt forslag til indretning af det nye lokale og at indretningen vil finde sted i samarbejde med et udvalg på 3 medlemmer fra bestyrelsen. Fra hvornår det nybyggede lokale kan ibrugtages, kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses. Oplysning om ledige dage kan ses på hjemmesiden eller oplyses ved telefonisk henvendelse til afdelingsbestyrelsens kontor. Efterårets afdelingsmøder om afdelingernes regnskaber for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 afholdtes for afdeling 4 den 26. oktober, hvor forslaget til boligsocial helhedsplan for perioden 2016-2020 blev vedtaget. De øvrige afdelinger afholder normalt regnskabsmøde den 16. november 2016. Det fælles afdelingsmøde for afdelingerne 1, 2, 3 og 5

2

Meddelelser fælles fra FSB og SAB. Den 31/10 2016 modtog bestyrelserne meddelelse om at driftsleder Cliff Brædder Hemmingsen har opsagt sin stilling pr. 30/11 2016. Der skal fra bestyrelserne lyde en tak for samarbejdet og alt godt i det nye job. Bestyrelserne afventer en afklaring om evt. genbesættelse af driftslederstillingen. Med hensyn til kulturhuset forventes byggeriet afsluttet så huset kan indvies i slutningen af februar 2017. Vedrørende byfornyelse i Tingbjerg og Bystævneparken arbejdes der i forskellige grupper. Bestyrelserne var indkaldt til orienteringsmøde om Københavns kommunes forslag. Med hensyn til projektet om udskiftning af entredørene, er vores rådgivende firma, gået i gang med at udarbejde de endelige udbudsbetingelser. Samtidig er der mellem FSBs og KABs byggefunktioner truffet aftale om at der udpeges en byggeleder for hvert selskab. Bestyrelserne forventer at udbudsbetingelserne forelægges til godkendelse hvorefter der vil finde udbud sted. Det kan på nuværende tidspunkt ikke oplyses hvornår udbud vil finde sted. Juletræsfest afholdes lørdag den 10/12 2016 på Tingbjerg skole. Nærmere om billetsalg oplyses ved opslag i opgangene samt fremgår af bladets forside. Det bedes bemærket at både FSBs og SAB-Tingbjergs afdelingsbestyrelser holder lukket på grund af jul/nytår i perioden 23/12 2016 – 01/01 2017 begge dage inkl. Der holdes lukket for udlejning af SABs selskabslokale tirsdag den 27/12 2016

Begge bestyrelser ønsker vore beboere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.


FSB

NYT

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 1-43 Tingbjerg I og afdeling 1-50 Tingbjerg II, onsdag den 28. september 2016 kl. 19.00 Dagsorden for afdelingsmødet 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet 3 Afdelingsbestyrelsens beretning 4 Forslag 5 Regnskaber for • rådighedsbeløb • aktivitetsmidler • udlejning af forsamlingshus 6 Budgetter for • rådighedsbeløb • aktivitetsmidler 7 Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år 8 Valg 9 Eventuelt Formand Keld Fredericia bød velkommen og foreslog Stig Kaspersen som dirigent. Ad 1 Valg af dirigent Stig Kaspersen formand for SAB’s afdelingsbestyrelse i Tingbjerg blev valgt og konstaterede herefter, at afdelingsmødet var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. Ad 2 Godkendelse af forretningsorden for mødet Godkendt. Valg af referent Anne Michelini blev valgt.

Følgende personer blev valgt til stemmeudvalget I henhold til forretningsordenen blev Annette H. Mortensen, Kirsten Madsen og Pia Wiborg valgt til at bistå dirigenten. Ad 3 Afdelingsbestyrelsens beretning v/ formand Keld Fredericia Bestyrelsen har været til budgetforhandlinger den 29. juni 2016, vi fik forelagt budgetterne for år 2017. Afdeling 1-43 Tingbjerg I stiger med 0,0% - Afdeling 1-50 Tingbjerg II stiger med 0,0% Dette skal godkendes på afdelingsmødet d. 28.9.2016.

Juletræsfesten blev som altid afholdt sammen med SAB på Tingbjerg skole. Der var et rigtigt stort fremmøde. Festen gik fint og alle var glade og tilfredse. Åbningstider for bestyrelsen: Mandag, onsdag, torsdag kl. 10.00-12.00 Tirsdag kl.10.00-12.00 og 16.00-18.00 Fredag lukket Helhedsplanen for afdeling 1-43 er i fuld gang, der er i processen opstået forskellige problemer. De problemer der har været, har byggeudvalget løst i samarbejde med byggeledelsen. Der er nedsat et beboerudvalg, kun bestående af bestyrelsesmedlemmer. Beboerne kan komme med evt. problemer, hvis de føler de ikke kan få løst deres problemer på byggekontoret. Der vil sidde en fra udvalget på vores kontor tirsdage ml. kl. 16-18 og torsdage ml. kl. 10-12. Beboerne er velkomne til at kigge forbi. . Der arbejdes på en anden løsning vedr. håndtering af affaldet i Tingbjerg. Udvalget skal ud og se på nogle andre ejendomme, hvordan de håndterer deres affald. Der har som vanligt været markvandring i begge afdelinger. Udearealer samt bygninger blevet gennemgået og efterset. Rådgivningsfirmaet der skal udarbejde udbudsmaterialet vedr. sikkerhedsdøre, er i fuld gang. Vi forventer, at det går i udbud inden årets udgang. Markiser i stuelejlighederne er kommet på plads og godkendt af kommunen. Der må opsættes markiser i dæmpede farver. Alliance + som står for trappevasken og vaskerier, er blevet opsagt pr. den 30.9.2016, grundet misligholdelse af kontrakten. Efter den 30.9.2016, kommer der et firma som vil varetage arbejdet, indtil udbudsmaterialet foreligger. Elektronisk opmåling af afdelingerne er kommet i begge afdelinger.

3


FSB Der arbejdes på kulturhuset, det er forsinket og forventes færdigt i starten af 2017. Stuelejlighederne i Midtfløjene har fået tilladelse af kommunen, til at etablere direkte udgang til deres haver og de grønne områder. Udgifterne til dette, skal beboerne selv betale. Gårdarealerne er henover sommeren blevet brugt en del til hygge og grill. Bestyrelsen henstiller til beboerne, at man tager sit affald med, da det alt for ofte er blevet efterladt på områderne. Bestyrelsen har fået lavet samme aftale som SAB vedrørende katte på vores område. Nu har vi nogle foderværter som tager sig af kattene. Kattens værn vil indfange syge katte og neutralisere de katte, der skal være på området. Kattens Værn vil på den måde, have kontrol over kattene på Tingbjerg. I forsamlingshuset der er kommet nye gulve i mellemgangen og i kaffestuen. Der er også indkøbt nye borde til kaffestuen. Dette var bestyrelsens beretning for perioden september 2015 – september 2016. P.b.v. Formand Keld Fredericia Spørgsmål fra salen: Helga Petersen: Hvorfor får vi ikke besked om, alle de møder bestyrelserne holder? Keld havde ingen bemærkninger. Jannie: Miljøudvalget skal nok skrive noget i beboerbladet. Dorthe Harring: Hvordan det går med sikkerhedsdørene? Johnny Priess: Det skulle gerne være på plads med kommunen inden udgangen af 2016, så det kan sendes i udbud i starten af 2017. Sabah: Holder den huslejestigning der blev stemt om i 2014? Johnny Priess: Hvis det ikke holder, indkaldes der til nyt ekstraordinært afdelingsmøde. Lone Martin: Vedrørende helhedsplanen i afdeling 1-43, så er beboerne i Vingegavl og Stengavl meget utilfredse med bestyrelsen. De mener, at bestyrelsen har været ”usynlig” og ikke har taget beboernes problemer og henvendelser alvorligt. Keld: Du har sendt en del mails til bestyrelsen, hvor du nævner disse ting. Jeg har svaret dig,

4

NYT at Anja som sidder i byggeudvalget har fået mandat af bestyrelsen, til at varetage beboernes interesser, og gå videre til byggeledelsen, entreprenører, håndværkere og driften med problemer der måtte opstå i forbindelse med helhedsplanen. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Ad 4 Forslag Der var ingen forslag kommet til afdelingsmødet. Ad 5 Regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Regnskab for rådighedsbeløb på kr. 48.000,Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Regnskab for aktivitetsmidler på kr. 210.000,Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Regnskab for forsamlingshus. Der er kr. 50.000, i banken til indkøb af møbler, service mv. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad 6 Budgetter for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler Budget for rådighedsbeløb på kr.51.000,- Budgettet blev enstemmigt godkendt. Budget for aktivitetsmidler på kr. 210.000,Budgettet blev enstemmigt godkendt. Ad 7 Boligafdelingens driftsbudget for det kommende år Souschef Per Jørgensen gennemgik budgettet for begge afdelinger. Budgettet for afdeling 1-43 blev herefter enstemmigt godkendt med lejeforhøjelse på 0,00 % pr. 1.1.2017. Budgettet for afdeling 1-50 blev herefter enstemmigt godkendt med lejeforhøjelse på 0,00 % pr. 1.1.2017. Ad 8 Valg Dirigenten sikrede sig, at alle havde forstået valgprocedure. Keld Fredericia – modtog valg - 25 stemmer Henrik Duusgaard – modtog valg – 37 stemmer Olly Thorndahl – modtog valg – 39 stemmer Jannie Olsen – modtog valg – 49 stemmer Sabah Qarasnane - modtog valg – 40 stemmer Freddy Anker Christensen - modtog valg – 61 stemmer


FSB Lone Martin – modtog valg – 60 stemmer Aggie Køhler Andersen – modtog valg – 58 stemmer Durim Ljatifi – modtog valg – 64 stemmer Afdelingsbestyrelsen ser herefter således ud Jannie Olsen 2 år Freddy Anker Christensen 2 år Aggie Køhler Andersen 2 år Lone Martin 2 år Durim Ljatifi 2 år Sabah Qarasnane 2 år

NYT Fatoumata Kijera – modtog valg som revisor for 2 år Ingen ønskede at stille op som revisorsuppleant. Ad 9 – Eventuelt Købmandskurven blev vundet på nr.4 Winnie Bøsewetter Dirigenten, Stig Kaspersen takkede herefter for et godt møde og erklærede mødet for hævet kl. 21.00.

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. Følgende er valgt som Suppleanter Keld Fredericia 1 år Henrik Duusgaard 1 år Olly Thorndahl 1 år Yohannes Baraki 1 år

Stof til næste nummer Artikler, læserbreve, annoncer og billeder til næste nummer af Tingbjergbladet skal være de to beboerforeninger i hænde senest den 24. januar 2017. Tingbjergbladet udkommer normalt 18 dage efter sidste stofindlevering.

5

Tingbjergbladet nr 4 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you