Page 1

TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer

Nr. 3 – 2014 57. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB


Lederen hvor det forventes godkendt. På afdelingsmøderne havde bestyrelsen fremlagt et forslag til, at forsamlingerne vedtog at bevilge kr. 100.000,00 til opstart af projektet med nye entredøre. Afdeling 1, 3 og 4 tiltrådte forslaget hvorimod forslaget forkastedes i afdeling 2 og 5. Bestyrelsen vil nu arbejde videre med dørprojektet i de 3 afdelinger. Der henvises i øvrigt til referatet af møderne, der er trykt andetsteds i bladet og lagt på bestyrelsens hjemmeside under Tingbjerg Forum.

Meddelelser fælles fra FSB og SAB. Keld Fredericia Formand

Stig Torp Kaspersen Formand

Med hensyn til kulturhuset var der indkaldt til møde i Byggefølgegruppen den 27/5 2014. Byggeriet af kulturhuset har været i licitation og der arbejdes stadig med de indkomne tilbud.

Meddelelser der vedrører SAB. Bestyrelsen skal endnu engang opfordre beboerne til at sørge for, at holde yderdøre i blokken aflåst, så vi undgår ubudne gæster i kældrene. Samtidig vil jeg advare mod, at der lukkes fremmede ind, hvis du ikke forventer at få besøg. Hvis du observerer personer eller køretøjer, der udviser en mistænkelig adfærd, er det klogeste du kan gøre at anmelde det til politiet. Lad vær med at løbe unødig risiko ved at tage sagen i egen hånd. Montering af elektronisk adgangskontrol i afdeling 2, afdeling 3, afdeling 4 og afdeling 5 er nu i fuld gang. Desværre er monteringen af systemet kun opsat i en del af afdelingerne af økonomiske årsager, På er senere tidspunkt vil montering i resten af afdelingerne finde sted. Den stramme økonomi i afdeling 1 gør, at det først senere vil være muligt at montere adgangskontrol. Bestyrelsen har foreslået, at blokken, Helleborg 1-7, vil blive monteret med adgangskontrol i forbindelse med ombygningen. På forårets afdelingsmøder i april 2014 blev budgetterne for perioden 2014/15 for afdeling 1, 3, 4 og 5 vedtaget. Budgettet for afdeling 2 blev forkastet og vil nu blive forelagt på SABs bestyrelsesmøde den 13/6 2014,

VAGTORDNING SAB og FSB Ved akutte opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstid kan Ejendomskontorets vagttelefon kontaktes på

38 27 90 00 2

Bestyrelserne har i samarbejde med ejendomskontoret og Witraz-arkitekterne udarbejdet forslag til altaninddækning, der er godkendt af kommunen for de store altaners vedkommende. Inddækning af de mindre altaner er på nuværende tidspunkt ikke endeligt godkendt af Københavns kommune. Bestyrelserne har desværre modtaget meddelelse om, at spejderne har valgt at flytte til Mørkhøj. Der var ønske on at opføre en hytte på arealet beliggende i den tidligere fold i Virkefeltet. Arealet ejes af FSB men er udlejet til Københavns kommune. Der har ikke været muligt at opnå ændring af lejemålet så spejderne kunne få en hytte og et mindre areal. Det er ærgerligt at spejderne, der gjorde et stykke arbejde for børn og unge mennesker, ikke kunne forblive i Tingbjerg.

Afdelingsbestyrelsernes kontorer holder ferielukket i perioden: FSBs bestyrelse i perioden uge 28-30. SABs bestyrelse i perioden uge 28-30.

Bestyrelserne ønsker alle vore beboere en rigtig god sommerferie.

Stof til næste nummer Tingbjergbladet udgives af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB. Bladet udkommer 6 gange årligt. Artikler, læserbreve, annoncer og billeder til næste nummer af Tingbjergbladet skal være de to beboerforeninger i hænde senest den 12. august 2014. Tingbjergbladet udkommer normalt 18 dage efter sidste stofindlevering. Redaktion: Stig Kaspersen (ansvarsh.) SAB Bruno Pedersen SAB

Keld Fredericia (ansvarsh.) FSB Lykke Andersen FSB Henrik Duusgaard FSB


Altanglas-inddækninger Flere beboere har de seneste år forhørt sig om mulighederne for at få lavet glasinddækninger på deres altaner. Derfor har afdelingsbestyrelserne i fsb og SAB Tingbjerg sammen med ejendomskontoret fået arkitekterne Rambøll (tidligere Witraz) til at udarbejde to typer altangla-

sinddækninger til hhv. små og store altaner. Begge typer er godkendt af Københavns Kommune.Priserne for altaninddækningerne bliver i størrelsesorden 23.000 kr. for den lille model og 30.000 kr. for den store model. Afhængigt af, hvor mange der ønsker en glasinddækning, kan pri-

serne blive lavere ved mange tilmeldinger. Dette skal laves som individuel råderet, således at det bliver den enkelte beboer, der skal betale for opsættelse af altanglasinddækningen.På ejendomskontoret vil vi meget gerne skabe os et overblik over, hvor mange beboere der på denne baggrund

ønsker en altanglasinddækning. Hvis du er indstillet på at betale for at få opsat en altanglasinddækning, beder vi dig give Johnny Priess på ejendomskontoret besked senest den 31. juli 2014. Din tilmelding er ikke bindende. Johnny Priess Driftsouschef

NYT FRA MILJØUDVALGET fsb Mandag den 28. april indkaldte vi beboerne fra Tingbjerg Ås, til møde angående området kaldet Trekroner – det indhegnede område mod Hareskovvej. Vi ønskede at få nogle gode ideer fra beboerne, men måtte konstatere, at ingen dukkede op. Så vores forslag er, at reetablere græsplænen,

sætte borde/bænke op og beskære buskadset rundt om, så man har overblik over stedet. Til boldbanen mellem Tårnhusstrædet og Grostedet er der bestilt basketmål. På flere områder vil der komme tiltag m.h.t. at sætte flere legeredskaber op.

Nogle har sikkert bemærket og måske undret sig over, at der i svinget Gavlhusvej/Langhusvej står fire halve træstammer. Og det er helt med vilje. Vi kunne tænke os noget med en kunstner der kan skære i træ – evt. et projekt sammen med beboere – både børn og voksne.

Hvis der er nogle, der har interesse for dette, kan man henvende sig til Cliff på ejendomskontoret eller til afdelingsbestyrelsen fsb. Til slut vil vi ønske beboerne en rigtig god sommer. Jannie og Nancy Miljøudvalget fsb

Emil fra Tingbjerg deltog i et løb på international autismedag den 2. april sammen med prinsesse Marie. Prinsesse Marie er protektor for Landsforeningen Autisme. Fotograf: Charlotte Nielsen.

3


SAB

NYT

Referat fra afdelingsmødet i afdeling SAB afdeling 1 tirsdag den 8. april 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Velkomst og valg af dirigent Valg af stemmeudvalg Behandling af øvrige indkomne forslag Forelæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 til godkendelse Eventuelt Afslutning

Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 1. En særlig velkomst til de fremmødte gæster: Driftschef Søren R Andersen, økonomimedarbejder Maja Didic, driftkonsulent Johnny Priess og driftleder Jack Hjartfeldt. Herefter gik man over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Dirigenten indledte mødet med at konstatere at mødet var lovlig indkaldt. Ad. 2 Valg af stemmeudvalg Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg, da der ikke var så mange fremmødte. Ad. 3 Indkomne forslag Forslag 1 stillet af Kurt Jespersen: Termostaten i tørrerummet Bygårdstræde blokkeres ved 20 grader. Johnny Priess: En ny termostat vil koste 2500 kr. pr stk. og Jack supplerede med at radiatoren alligevel vil varme, når vinduerne åbnes. Samtidig er det fornuftigt, at vinduerne er åbne når der tørres tøj. Dirigenten foreslog at ejendomskontoret prøver at finde en løsning. Kurt Jespersen var tilfreds med denne løsning. Forslag 2 stillet af Kurt Jespersen: Udbedring af defekte lamper på stien mellem Bygårdstræde og Tårnhusstræde, da de dels ikke fungerer og dels kan være til potentiel fare. Stig: Man kan forsøge at sætte nogle lamper op der er højere end de nuværende. Jack svarede hertil, at man langs boldbanen vil sætte spotlamper op, da de er bedre sikret mod hærværk. Det kunne man gøre på strækningen fra Tårnhusstræde til Bygaardstræde. Der var enighed om at Ejendomskontoret og bestyrelsen finder en tilfredsstillende løsning på lampeproblemet. Forslag vedr. sikkerhedsdøre: Stig motiverede forslaget.

4

Stig bad beboerne om at give accept af at der kan bruges 100.000 kr. til opstart af projekt med isætning af nye døre. De 100.000 kr. skal fordeles på SABs 5 afdelinger og fsbs to afdelinger. Da det er et stort projekt, er det nødvendigt at tilknytte en rådgiver, så det sikres at alle regler er overholdt. Søren supplerede med, at pengene til rådgiver skal bruges til at lave et udbudsmateriale, så man kan få et langt mere præcist billede af hvad det kommer til at koste. Birgit Bech: Vælger man selv dørene? Hertil svarede Johnny at man opstiller en kravspecifikation med de specifikke krav man stiller til sikkerhedsdørene. Herefter blev forslaget sat til afstemning og vedtaget enstemmigt med 26 stemmer.

Ad. 4 Fremlæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til godkendelse. Maja gennemgik budgettet. Udgifter og indtægter balancerer ikke, og der vil derfor komme en huslejestigning på 3,93 %. Maja gennemgik hvor i budgettet der budgetteres med større og mindre udgifter. Herunder blev det bla. nævnt at stigningen til renholdelse først of fremmest indeholder en stor stigning på udryddelse af skadedyr. Birgit Bech: Hvorfor er der en stigning i renovationsudgifterne. Maja Didic forklarede, at Københavns kommune har ændret måden at opkræve på. Man kan kun ændre i denne udgift ved at nedbringe mængden af affald, da man betaler et beløb pr antal kg. Birgit Bech: Rengøringen på kontoret er dyrere. Er det et andet firma der gør rent der? Maja svarede, at der ikke er en stigning i rengøringsudgifter, men at tallene er opgjort på en anden måde. Stig supplerede med, at der er et andet firma der tager sig af rengøringen på kontoret, og at Tingbjerg Forum i sin tid ikke var en del af licitationen. Birgit Bech: Rengøringsfirmaet som gør rent på trapperne smadrer væggene og rengøringen er mangelfuld. Herefter gennemgik Søren de vigtigste vedligeholdelsesarbejder: Asfaltbelægning ved Bygården udskiftes Fornyelse af fortovsbelægning ved skolen Renovering af kloakledninger TV inspektion af kloakledninger Udskiftning af faldstamme i højhuset Renovering af boilerrum Bygårdsstræde


SAB Kurt Jespersen spurgte til fortovsbelægningen. Stig nævnte, at man har kigget på en vandsugende belægning, men at man er nået frem til at der lægges en asfaltbelægning, så belægningen på strækningen bliver ensartet. Birgit Bech spurgte om man i forbindelse med renovering af kloakledninger har tænkt på rotteforanstaltninger. Søren påpegede, at der udarbejdes rapporter og når man har udbedret kloaknettet, så det er tæt, vil der blive opsat rottespærrere, så rotterne kan udryddes i området. Birgit Bech spurgte om Landsbyggefonden kan give støtte til faldstammer i højhuset. Hertil svarede bl.a. Stig, at landsbyggefonden ikke giver støtte til vedligeholdelse. Udskiftning og vedligeholdelse af faldstammer er vedligeholdelse som der bør henlægges til. Kurt spurgte om brandsikring i kældrene er udført. Hertil svarede Johnny Priess, at der er opsat BD 60 dør monteret med ABDL anlæg (Automatisk Brand Dør Lukning). Herefter gennemgik Stig, hvad det koster at have en afdelingsbestyrelse. Birgit Bech mente ikke, at der var nogen fortjeneste ved at flytte til Midtfløjene. Stig svarede hertil, at hvis man sammenligner 2009 og 2011 var der faktisk en besparelse. Beboer spurgte til de høje serviceudgifter på kopimaskine. Ifølge Maja er forklaringen, at serviceaftalen på kopimaskinen er blevet budgetteret for højt og det er sket på grund af at udgiften til anskaffelsen af maskinen ved en fejl er indregnet i budgettet. Herefter blev budgettet sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 26 stemmer. Ad. 5 Eventuelt Under evt. var der en række spørgsmål Birgit Bech: Lampe ved Bygårdstræde mangler. Ejendomskontoret undersøger sagen.

NYT Birgit Bech og Pernille Høholt: Kan man bruge LED pærer i stedet, som lyser bedre og bruger meget lidt energi. Hertil var svaret, at det er Københavns kommune der har bestemt hvilke typer lamper der er opsat. Ejendomskontoret undersøger om der kan sættes anden belysning op. Flere gav deres kritik til kende vedr. trappe og vaskeri-rengøringen. Hertil svarede Stig at rengøringen udbydes primo 2015 Johnny opfordrede til at man ringer til ejendomskontoret, hver gang man er ude for mangelfuld eller svigtende rengøring. Kurt nævnte, at man også kan sende en mail til ejendomskontoret. Kurt Jespersen havde ros både til hvor langt man er nået med at nedtage paraboler, og ros til den stedlige ejendomsfunktionær, som gør et godt stykke arbejde. Kurt forespurgte om man med tekst og piktogrammer kan gøre opmærksom i Tingbjerg Bladet, at man ikke må holde hund, hænge tøj på altan, hænge gulvtæpper ud over altanen, ryge på trapperne og fodre fugle. En beboer spurgte til opmålinger på Terrasserne og spurgte om man SKAL have renoveret lejligheden. Hertil blev der svaret at det er en del af helhedsplanen og helhedsplanen er vedtaget af beboerne. Således kan beboere i gavllejlighederne ikke undslå sig en renovering. Samme beboer spurgte til skraldebøtter v. Helleborg. Stig nævnte at man i et fællesudvalg med fsb vil arbejde for, at vi på sigt får molokker og får lukket skakterne. Ad. 6 Afslutning Bjarne Jacobsen takkede herefter for god ro og orden og Stig afsluttede mødet Og takkede de fremmødte.

5


SAB

NYT

Referat fra afdelingsmødet i afdeling SAB Tingbjerg afdeling 2-5 onsdag den 9. april 2014 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Velkomst og valg af dirigent Valg af stemmeudvalg Behandling af øvrige indkomne forslag Forelæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 til godkendelse Eventuelt Afslutning

Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 2-5. En særlig velkomst til de fremmødte gæster: Driftschef Søren R Andersen, økonomimedarbejder Maja Didic, driftkonsulent Johnny Priess og driftleder Jack Hjartfeldt. Stig overbragte en hilsen fra Henrik Gøtrup som ikke kunne være til stede ved mødet. Herefter gik man over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Dirigenten indledte mødet med at konstatere at mødet var lovlig indkaldt. Ad. 2 Valg af stemmeudvalg Hans Nielsen, Pernille Høholt og Pia Nielsen blev valgt. Ad.3. Indkomne forslag Forslag vedr. sikkerhedsdøre: Stig beklagede, at der ikke i forslaget var angivet, at forslagene var til brug for mødet og herefter motiverede Stig forslaget. Stig bad beboerne om at give accept af at der kan bruges 100.000 kr. til opstart af projekt med isætning af nye døre. De 100.000 kr. skal fordeles på SABs 5 afdelinger og fsbs to afdelinger. Da det er et stort projekt, er det nødvendigt at tilknytte en rådgiver, så det sikres at alle regler er overholdt. En beboer spurgte om hvor mange indbrud der har været gennem entredørene. Blandt de fremmødte var der en del der havde haft indbrud gennem entredøren, nogen endda flere gange. Johnny bekræftede at der er sket mange indbrud på den måde. Der blev spurgt, hvordan de kommer ind i opgangen. Hertil svarede Stig at der dels sættes noget i klemme i dørene, så de står åbne dels at der er nøgler i omløb. Det blev understreget at det kun er 50.000 kr. for SAB, da fsb skal betale halvdelen. Herefter var der spørgsmål til hvad præcist de 100.000 kr. skal bruges til. Stig Kaspersen svarede hertil at det koster noget at starte et projekt op med valg af rådgiver mm. Per Pedersen fremførte, at der er nødvendigt at finde en rådgiver og mente, at man kunne

6

spørge forsikringsselskaberne om forsikringspræmien vil kunne nedsættes, når man reducerer risikoen for indbrud. En beboer i afdeling 5 spurgte om man ikke ville sætte den huslejenedsættelse - der er udsigt til i denne afdeling - over styr, når der skal bruges penge på sikkerhedsdøre. Hertil svarede Maja at man i afdeling 5 formentlig vil kunne holde huslejen nogenlunde i ro. Mohammed konstaterede, at mange hoveddøre for nemt går op, og man måske også skulle se på disse døre. Herefter blev forslaget sat til afstemning: Afdeling 2: 5 stemmer for og 7 i mod Forslaget er forkastet og afdeling 2 vil således ikke være med i projektet om sikkerhedsdøre. Afdeling 3: 22 stemmer for Forslaget blev enstemmigt vedtaget Afdeling 4: 4 stemmer for Forslaget blev enstemmigt vedtaget Afdeling 5: 4 stemmer imod Forslaget er forkastet i afdeling 5 og vil således ikke være med i projektet om sikkerhedsdøre. Marianne fra afdeling 3 mente man burde have en urafstemning, da forslaget kunne give anledning til tvivl om hvornår forslaget skulle bruges. Per Pedersen påpegede, at da der ikke på forhånd er indkommet forslag om urafstemning, så kan man ikke stille et sådan forslag. Ad. 4 Fremlæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til godkendelse. Stig indledte med at gennemgå udgifterne til bestyrelsen. Der var ikke nogen spørgsmål til dette. Maja gennemgik herefter budgetterne for de 4 afdelinger Først gennemgik Maja de poster der er ens for alle afdelinger og fremhævede bl.a. hvor der er større udgifter. Det drejer sig bla. om renovation, ejendomsskatter, bidrag til dispositionsfond, henlæggelser og diverse. Der er sket besparelser på eludgifter på fællesarealerne. Der er bla. større indtægter i forhold til refusion for at der i Tingbjerg er ansat en drift- og en områdechef. Herefter overgik Maja til at tale om de enkelte afdelinger.


SAB Afdeling 2 Udgifter og indtægter balancerer ikke, og der vil derfor komme en huslejestigning på 3,86 %. Søren gennemgik de væsentligste vedligeholdelsesarbejder: Renovering af kloaker, Malede felter bag skodder males, renovering af trappetrin, maling af trappeopgange, varmerør samt 10 års plan vaskerimaskiner. Mohammed spurgte, hvorfor der ikke er henlagt mere, når der er så mange arbejder der står for at skal laves. Hertil svarede Søren, at man ønsker at have en jævn stigning i forhold til henlæggelserne med 3-4 % årligt. Herefter overgik man til afstemning om budgettet: 5 stemmer for og 7 stemmer imod. Herefter vil budgettet blive sendt til organisationsbestyrelsen som vil drøfte budgettet og vurdere budgetstigningen og henlæggelserne. Der blev spurgt hvorfor organisationsbestyrelsen kan vedtage noget, der er forkastet på et afdelingsmøde. Stig forklarede, at det er man nødt til i modsat fald vil der ikke være penge til at drive afdelingen. Man kan gøre indsigelser i forhold til budgettet og disse indsigelser vil organisationsbestyrelsen så se på. Afdeling 3 Udgifter og indtægter balancerer ikke, og der vil derfor komme en huslejestigning på 2,65%. Søren gennemgik de væsentligste vedligeholdelsesarbejder: Renovering af kloakledninger, udskiftning af legeredskaber, udskiftning af havedøre, udskiftning af skodder, branddøre i kældre og renovering af varmecentral. Per Pedersen spurgte til elektronisk adgangskontrol og skodder. Hertil svarede Johnny at en del af den elektroniske adgangskontrol bliver lavet i indeværende budgetår og derefter springer man et år over og laver så resten. Med hensyn til skodderne starter man i næste budgetår. Skodderne vil blive lavet i to etaper over en 6 års periode. Afdeling 2, 3 og 4 laves først. Skodderne udføres i mahogni. På spørgsmål om hvor legepladserne bliver lavet, var der ikke helt klarhed over det, men de bliver udbedret i samarbejde med miljøudvalget. Budgettet blev enstemmigt vedtaget med 22 stemmer Afdeling 4 Maja Fremførte at der i afdeling 4 har været et stort opsamlet resultat og herudover har Landbyggefonden ydet støtte for at få samme husleje som man har i fsb. Det betyder at der vil være huslejenedsættelser på henholdsvis 6,86% i arkaderne og 4,59 i de øvrige familieboliger. Søren gennemgik de vigtigste vedligeholdelsesarbejder:

NYT Renovering af kloakledninger, udskiftning af skodder, udskiftning af varmt- og koldtvandsventiler, renovering af boilerrum og udskiftning af varmerør og ventiler. Der blev spurgt til tærede faldstammer. Søren bad om at det bliver meddelt på ejendomskontoret og tilføjede, at det er noget der på sigt skal sættes penge af til. Budgettet blev enstemmigt vedtaget med 4 stemmer Afdeling 5 Maja fremførte, at der i afdeling 5 har været et stort opsamlet resultat. Det betyder at der vil være huslejenedsættelser på henholdsvis 14 % i Arkaderne og 9,41 % i de øvrige familieboliger. Søren gennemgik det vigtigste vedligeholdelsesarbejde: Renovering af kloakledninger. Budgettet blev vedtaget med 2 stemmer To beboere havde forladt mødet.

Ad. 5 Eventuelt Der var flere på mødet som var trætte af måger og duer og at der sker fodring af disse fugle. Det blev bl.a. nævnt at der også sker fodring fra den lille grill-forretning på Ruten. Johnny opfordrede til at man, når man observerer, at der fodres måger retter henvendelse til ejendomskontoret, så der kan blive udsendt skrivelser. Fodring af måger er et brud på husordenen. Har man problemer lige omkring sin lejlighed kan man henvende sig til ejendomskontoret med henblik på at få skadedyrsservice ud for at hjælpe. Mohammed fremførte at der mangler konsekvens i forhold til disse overtrædelser. Johnny svarede hertil, at der bliver reageret ved brud på husorden. Herefter var der flere kritiske indlæg omkring rengøringen. Stig svarede hertil at det er bestyrelsens holdning at trapperengøringen skal udbydes på ny i 2015 Herefter var der en diskussion om klager over naboer. Søren redegjorde for klageprocedure og fremførte at det altid er bedst at tale sammen, men det hvis det ikke er muligt kan man gøre brug af Tingbjerg Forums konfliktmæglere eller man kan indgive en klage. I sidst nævnte tilfælde skal der dog helst være mere end én der klager. Ad. 6 Afslutning Bjarne Jacobsen takkede herefter for god ro og orden og Stig afsluttede mødet Og takkede de fremmødte.

7


Keld Fredericia, formand Langhusvej 8, 1.th. Kirsten Madsen, næstformand Langhusvej 34, st.th. Henrik Duusgaard, kasserer Virkefeltet 1, 1.th. Bestyrelsesmedlemmer: Lykke Andersen Langhusvej 35 Nancy Zwick Gavlhusvej 25, 2.tv. Bjarne Jensen Vingegavl 9, st.tv. Olly Thorndahl Langhusvej 28, st.tv. Janni Olsen Midtfløjene 10, st.tv. A. Hoffmann Mortensen Gavlhusvej 15, 2.th. Sabah Qarasnane Grostedet 3, st.tv. Sheikh Mohammad Saleem Terrasserne 31, 1.th. Rabia Sheikh Omar Arkaderne 46, st.

Udlejningskalender for SAB selskabslokaler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sort felt = optaget. Under stregen dækker år 2013. Over stregen dækker år 2014. Lokalerne kan reserveres højst ét år frem – regnet fra reserveringsdagen.

Januar

Februar

Marts

Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon 38 27 90 00 tingbjergforum@kab-bolig.dk

April

Vagttelefon:

Maj

Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Alle dage fra kl. 10-11 Tirsdag fra kl. 16-18 Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl. 8.30-10

Juni

FSB’s ejendomskontor

Juli

Mandag - torsdag kl. 10-12 Tirsdag også kl. 16-18 Fredag lukket

August

Udlejning af selskabslokaler:

September

Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Mandag - torsdag kl. 10-12 Tirsdag også kl. 16-18 Fredag lukket Telefonisk henvendelse: Man-, ons- og torsdag kl. 10-15 Tirsdag kl. 10-18 Fredag lukket afd.best.fsb@tingbjergnet.dk

Oktober

Afdelingsbestyrelsen FSB:

November

KONTORTIDER

December

Sekretær i Afdelingsbestyrelsen: Anne Michelini

Udlejningskalender for FSB selskabslokaler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Afdelingsbestyrelsen FSB

Sort felt = optaget. Under stregen dækker år 2013. Over stregen dækker år 2014. Lokalerne kan reserveres højst ét år frem – regnet fra ugen hvor lejedato falder.

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

?

AFDELINGSBESTYRELSE Stig Torp Kaspersen, formand Terrasserne 29 st.tv. Bjarne Jacobsen, næstformand Ruten 95, st.th. Ole Petersson Ruten 65, 1. tv., kasserer Bestyrelsesmedlemmer: Iljas Zymberi Terrasserne 3, 2. tv. Poul Pedersen Langhusvej 20, 1. th. Gisela Neumeyer, Ruten 93, 2.D Hans Nielsen Ruten 63, 1. th. Pernille Høholt Ruten 8A, 2. sal dør 4 Mohamed Hamod Åkandevej 55, st.tv. Pia Nielsen Tårnhusstræde 12, 2. tv. Kim Hansen Terasserne 17, st. th. Suppleanter: Lisbeth Meier Ruten 95, 2.tv. Per Silberg Ruten 83, st.th. Farida Al-Imam Åkandevej 55, st.tv. Ferdinand Adibe Tårnhusstræde 9, 1.th. Sekretær i Afdelingsbestyrelsen: Karin Hansen

KONTORTIDER Afdelingsbestyrelsen SAB: Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Mandag til torsdag kl. 10-12 samt tirsdag kl. 17-18 ab-tingbjerg@kab-bolig.dk

Udlejning af selskabslokaler: Tirsdag kl. 17-18 Tlf. 38 27 90 00

SAB’s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Alle dage fra kl. 10-11 Tirsdag fra kl. 16-18 Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl. 8.30-10

Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon 38 27 90 00 tingbjergforum@kab-bolig.dk Litotryk København A/S • 43 43 66 00

36451 tingbjerg3 14 korr3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you