Page 1

TINGBJERG Afdelingsbestyrelsen FSB og Afdelingsbestyrelsen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer

Nr. 3 – 2013 56. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB


Lederen boere, der skal fraflytte deres boliger, 1 for de beboere, der bor i stuelejlighederne, hvor der sker større ændringer og 1 fælles for hele afdelingen Den 12/6 2013 afholder bestyrelsen møde med ejendomskontoret og Energiområdet for at drøfte det generelle i varmeregnskaberne.

Meddelelser fælles fra FSB og SAB.

Keld Fredericia Formand

Stig Torp Kaspersen Formand

Meddelelser der vedrører SAB. Det af generalforsamlingen nedsatte udvalg til afvikling af lejerforeningen vil snart have det afsluttende regnskab for 2013 færdigt og regnskabet vil blive overgivet revisorerne til revision. Afsluttende generalforsamling vil blive indkaldt pr brev til de lejere, der var medlemmer ved generalforsamlingen den 5. marts 2013. Generalforsamlingen vil blive afholdt efter sommerferieperioden. Det er trist at foreningen skal ophøre efter et virke i over 50 år med at varetage beboernes interesser. Referater, regnskaber og andet arkivmateriale fra Lejerforeningen vil blive bevaret i afdelingsbestyrelsens arkiv. Bestyrelsen skal her rette en tak til de beboere, der i 1958 stiftede lejerforeningen og de, som siden har udført et stort stykke arbejde for beboerne. Bestyrelsen skal endnu engang opfordre beboerne til at sørge for, at holde yderdøre i blokken aflåst, så vi undgår ubudne gæster i kældrene. Samtidig vil jeg advare mod, at der lukkes fremmede ind, hvis du ikke forventer at få besøg. Hvis du observerer personer eller køretøjer, der udviser en mistænkelig adfærd, er det klogeste du kan gøre at anmelde det til politiet. Lad vær med at løbe unødig risiko ved at tage sagen i egen hånd. På det af organisationsbestyrelsen indkaldte ekstraordinært afdelingsmøde den 9/4 2013 besluttede beboerne i afdeling 4 at tilslutte sig den fælles afdelingsbestyrelse. Bestyrelsen har siden arbejdet på indgåelse af den lovede sekretariatsaftale, så den kan træde i kraft pr 1/8 2013. Som en del af aftalen vil Lejernes LO en tirsdag om måneden have en repræsentant siddende på afdelingsbestyrelsens kontor så beboerne kan komme i direkte kontakt med LLO hvis de har spørgsmål. I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen for afdeling 1, har der været afholdt 2 work-shops hvor beboerne havde mulighed for at komme med forslag. Der vil blive indkaldt til 3 orienteringsmøder. 1 for de be-

2

Med hensyn til kulturhuset er byggeudvalget og styregruppen nået til enighed om en placering. Huset tænkes placeret på en stor del af skolens parkeringsareal mellem svømmehallen og Ruten i tilslutning til skolens hovedindgang på Skolesiden. Der blev afholdt informationsmøde for beboerne den 29/6 2013 hvor der desværre ikke var den store tilslutning fra beboerne. Det kan skyldes den meget korte indkaldelsesfrist på nogle få dage. Bestyrelserne har i samarbejde med ejendomskontoret og Witraz-arkitekterne udarbejdet forslag til altaninddækning, der er godkendt af kommunen. Det er tanken at udføre en prøveopsætning i både en stor og en lille altan således at beboerne kan se inddækningen. Det er aftalt med 2 beboere. Der er villige til at lade andre komme og se prøveopstillingerne. Det vil ved opslag i opgangene blive offentliggjort hvilke dage og i hvad tidsrum det er muligt at komme og se opsætningen. Beboere, der ønsker at opsætte altaninddækning vil kunne anvende reglerne om den INDIVIDUELLE råderet.

Postkasser i højhuset Dette er både et hjertesuk og en forespørgsel. I højhuset er vi 48 lejemål. Det betyder at postkasserne er placeret ude på husmuren, grundet mangel på plads indenfor. Der er bare ikke taget særlig meget hensyn til at beboerne som de eneste i Tingbjerg skal stå udenfor og rode/slås med at tømme postkassen i alt slags vejr. Ikke videre gennemtænkt! Om vinteren er det ganske forfærdeligt i glat føre, sjap/sne – i særdeleshed når man som jeg har usikker gang og balance er det et skrækscen-

arie. Alene det at træde ud af opgangen og ud på fliserne er som at gå på brun sæbe om vinteren. Man får en ubehagelig aha oplevelse. Kan det virkelig have sin rigtighed, at det ikke er muligt at finde en anden løsning? Hvorfor ikke udnytte pladsen, hvor gitrene er på hver side af stueetagen? Det ville da så afgjort være bedre med postkasserne placeret der end, at ubudne gæster skaffer sig adgang til huset gennem disse gitre. Med venlig hilsen Helle Magnusson


Det er ikke alle der fortjener, at bo i vores smukke by Tingbjerg Især ikke jer der smider alt på gaden, selvom der er en papirkurv i nærheden. Ejendoms-funktionærerne, er ikke ansat til at rydde op efter jer. Så tag jer lidt sammen, og vis lidt respekt for området. Og heller ikke jer der sætter alt i opgangen. Det er forbudt i følge Brandtilsynet, og også i følge husordenen, men det er også fordi ved brand går brandfolkene langs væggen på grund af røgudvikling, så derfor må der ikke stå noget, der kan hindre deres arbejde, Og man kan risikere en stor bøde, når Brandtilsynet kommer på uanmeldt inspektion. Og det gælder også jer, der sætter ulovlige paraboler op. En lovlig parabol er en der er anvist af Ejendomskontoret, og der skal forevises en forsikring, og betales depositum. Jeg ved godt, at man har ret til at se sit hjemlands kanaler, men henvend jer på Ejendomskontoret hvis i er usikre på, om det i gør, er lovligt.

Men læs husordenen, som I har fået udleveret ved indflytning. Lad være med at sætte ulovlig parabol op, du kan risikere en opsigelse af din lejlighed. Det gælder også jer der ikke affalds-sorterer i de dertil indrettede containere. Tænk lidt over, at det også er for at beskytte miljøet, husk jeres børn skal leve i det I efterlader, men der er skrevet om det så mange gange, så jeg vil foreslå, at dem der er ligeglade med det, skal betale for det ekstra arbejde/oprydning efter folk, ja man stiller endda et køleskab ved indkørslen til en af blokkene, selvom man kan låne en vogn på Ejendomskontoret og køre det over på genbrugs-stationen. Og halvstore ting skal anbringes i multiskuret, og ikke ved kælder nedgangen, nøglen til målerskabet passer til multiskuret. Med venlig hilsen H.Nielsen

TIINGBJERG FORUMS HJEMMESIDE www.tingbjergforum.dk

VAGTORDNING SAB og FSB Ved akutte opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstid kan Ejendomskontorets vagttelefon kontaktes på

38 27 90 00 Stof til næste nummer Tingbjergbladet udgives af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen FSB. Bladet udkommer 6 gange årligt. Artikler, læserbreve, annoncer og billeder til næste nummer af Tingbjergbladet skal være de to beboerforeninger i hænde senest den 13. august. Tingbjergbladet udkommer normalt 18 dage efter sidste stofindlevering. Redaktion: Stig Kaspersen (ansvarsh.) SAB Bruno Pedersen SAB

Keld Fredericia (ansvarsh.) FSB Lykke Andersen FSB Henrik Duusgaard FSB

3


SAB

NYT

Referat fra afdelingsmøde vedr. budget i afdeling 1 tirsdag den 16. april 2013 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Velkomst og valg af dirigent Valg af stemmeudvalg Behandling af øvrige indkomne forslag Forelæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til godkendelse Eventuelt Afslutning

Ad. 1

Velkomst og valg af dirigent Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 1. En særlig velkomst til de fremmødte gæster: Driftschef Søren R Andersen Økonomimedarbejder Maja Didic, driftkonsulent Johnny Priess og Henrik Gøttrup LLO Herefter gik man over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Dirigenten indledte mødet med at konstatere at mødet var lovlig indkaldt.

Ad. 2

Valg af stemmeudvalg Herefter blev der nedsat et stemmeudvalg bestående af: Kurt Jespersen, Birgit Beck og Jytte Nielsen

Ad. 3

Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår, at der laves en sekretariatsaftale med LLO. Stig motiverede forslaget og gav ordet til Henrik Gøttrup. Henrik Gøtrup (LLO) redegjorde for det forslag der er sendt ud. En sekretariatsaftale er at ligne med en forsikring, hvor bestyrelser og beboere kan søge bistand i LLO. Et medlemskab koster per lejemål 120 kr. om året. Hvis man som enkeltperson skal være medlem koster det 1500 kr. LLO er en boligpolitisk organisation der varetager lejernes interesser både i det i den almene og den private boligsektor. LLO har mulighed for at yde bistand til afdelingsbestyrelserne, så de er bedre rustet til at varetage beboernes interesser. Herefter var der lejlighed til at stille spørgsmål. Birgit Beck spurgte om der kan opnås støtte ved førsyn, hvis det f.eks. drejer sig om nære familiemedlemmer. Hertil svarede Henrik G, at der er rabat på denne ydelse såfremt lejemålet er omfattet af sekretariatsaftalen. Per Gellner spurgte hvor mange henvendelser der har været i de forløbne år. Henrik G: Der føres ikke statistik over telefoniske henvendelser, så derfor findes der ikke noget eksakt tal. Herefter blev forslaget sat til afstemning. 34 for og 2 imod. Det blev dermed vedtaget at der etableres en sekretariatsaftale med LLO.

4

Ad. 4

Fremlæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til godkendelse. Maja gennemgik budgettet. Udgifter og indtægter balancerer, og der vil derfor ikke komme huslejestigninger. Maja gennemgik hvor i budgettet der budgetteres med større og mindre udgifter. Herefter gennemgik Søren de vigtigste vedligeholdelsesarbejder. Det drejer sig bl.a. om nyt fortov, Tv inspektion af kloakkerne, renovering af boilerrum samt udskiftning af servere til videoovervågning. Kurt spurgte hvor boilerrummene er. Søren svarede hertil at de ligger ved Bygården ved varmecentralen. Der er store besparelser i at renovere boilerrummene, I dag betales der en strafafgift fordi returvandet er for varmt. Kurt spurgte om kontingent til LLO kommer til at påvirke budgettet. Maja svarede at udgiften kan indeholdes i budgettet. Flere beboere talte om manglende varme. Johnny opfordrede til at man går på ejendomskontoret, hvis man ikke har varme, så bliver det undersøgt. Birgit Beck Stillede et par spørgsmål omkring stigninger i udgifter til traktor. Maja svarede hertil at Udgifter til traktor og snerydning under et. Birgit Beck spurgte endvidere til udgifterne på tlf., som er steget. Maja fortalte at udgifterne også indeholder datalinjer og alarmer. Per Gellner spurgte til udskiftning af servere. Søren Andersen svarede hertil at man i budgettet opererer med den levetid, der er angivet af leverandørerne, men at man ikke skifter serverne før de er slidt op. Herefter blev budgettet sat til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget med 38 stemmer.

Ad. 5

Eventuelt Under evt. var der en række spørgsmål Birgit Bech: Trappevasken er under al kritik. Der bliver ikke gjort ordentligt rent og rengøringspersonalet forvolder skade på væggene når de banker kosten ind i væggene, så pudsen ryger af. Stig svarede hertil, at man har gjort firmaet opmærksom på, at de slår puds af væggene. Det blev endvidere nævnt, at der ikke bliver pudset vinduer. Bjarne understregede, at bestyrelsen har fat i rengøringsfirmaet omkring ovennævnte og opfordrede til beboerne går på ejendomskontoret med sin kritik.


SAB Birgit Bech nævnte at skraldebøtterne står ved slisken til kælderen, så man ikke kan komme op og ned med barnevogne. Johnny lovede at tage hånd om det. En beboer nævnte, at der bliver kørt på knallert på fortovet på Terrasserne og spurgte om der ikke kan sættes en form for chikaner op. Stig svarede hertil at dette problem må rejses overfor Københavns kommune som ejer fortovet. Per Eriksen efterlyste, at der bliver ryddet skrald op i gårdrummene. Johnny lovede at sige det videre. Herefter var der flere spørgsmål til paraboler og hvorfor de står markeret som gule i handleplanen. Johnny svarede hertil, at man har nået et gennembrud i sagen efter den seneste skrivelse, der er sendt ud, hvoraf det fremgår, at

NYT sagen går videre til beboerklagenævnet, hvis ikke parabolerne tages ned. Der arbejdes endvidere på at løse parabolproblemet af teknisk vej, således at de mange paraboler bliver overflødige. Stig supplerede med at det står i kontrakten at der ikke må sættes paraboler op og endvidere fremgår det også af husordenen. Kurt spurgte hvor mange der er pillet ned. Johnny svarede hertil , at det antageligt ligger i størrelsesordenen 40 % af de tilskrevne. Ad. 6

Afslutning Bjarne Jacobsen takkede herefter for god ro og orden og Stig afsluttede mødet Og takkede de fremmødte. Mødet sluttede ca. kl. 20.30

Referat fra afdelingsmøder vedr. budgetter i afdeling 2, 3 og 5 onsdag den 17. april 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Prisen for et medlemskab er 120 kr. pr. år pr lejemål. Dette skal ses i forhold til at det koster 1500 kr. at være enkelt medlem, så der er tale om en betragtelig rabat. LLO er en boligpolitisk organisation uafhængig af partipolitik. Henrik Gøttrup forklarede, at selvom der er en periode fra aftalen med Lejerforeningen slutter og sekretariatsaftalen træder i kraft, vil lejerne i også denne periode kunne trække på LLO. LLO vil være til stede i Tingbjerg en gang om måneden, hvor der vil være en åben konsultation. Per Petersen anbefalede, at man stemmer for en sekretariatsaftale. Herefter blev forslaget sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget i afdeling 2 (2 stemmer), 3 (14 stemmer) og 5 (2 stemmer) Der blev spurgt om den enkelte lejer selv skal gøre noget. Hertil svarede Henrik at det skal de ikke. Per Petersen opfordrede til at LLO laver en lille artikel til Tingbjerg Bladet om LLO og sekretariatsaftalen. Henrik Gøttrup lovede at skrive lidt om aftalen

Velkomst og valg af dirigent Valg af stemmeudvalg Behandling af øvrige indkomne forslag Forelæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til godkendelse Eventuelt Afslutning

Ad. 1

Velkomst og valg af dirigent Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 2-5. En særlig velkomst til de fremmødte gæster: Driftschef Søren Rygaard Andersen, Driftkonsulent Johnny Priess, økonomimedarbejder Maja Didic samt Henrik Gøttrup (LLO) Herefter gik man over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt. Dirigenten indledte mødet med at konstatere at mødet var lovlig indkaldt.

Ad. 2

Valg af stemmeudvalg På grund af få deltagere blev der ikke nedsat et stemmeudvalg.

Ad. 3

Indkomne forslag Forslag om at indgå en sekretariatsaftale med LLO Stig indledte med at sige, at bestyrelsen anbefaler at afdelingerne stemmer for det forslag der er udsendt og gav herefter ordet til Henrik Gøttrup fra LLO. Henrik Gøttrup fortalte kort om LLO og redegjorde for sekretariatsaftalen. LLO kan dels være medspiller i forhold til afdelingsbestyrelsen og dennes virke. Dels kan LLO rådgive lejerne vedr. indflytning, vedligeholdelse, råderet, fraflytning mm

Ad. 4

Fremlæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til godkendelse. Maja Didic startede med at fremlægge driftsbudget for afdeling 5 Der vil i afdeling 5 være en huslejestigning på 2,19 %. Stigningen skyldes bl.a. stigninger i henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Søren redegjorde for de vigtigste vedligeholdelsesarbejder. Det drejer sig om reparation af kloakker, nøglebriksystem, renovering af varmecentraler.

5


SAB

S

A

B

Stig forklarede at man i øjeblikket er ved at finde ud af hvilken type træ skodderne skal laves i og at det har været på tale at få skodder i sibirisk lærketræ. Johnny supplerede med, at man netop har fået informationer fra skoddesnedkeren, at Der vil være problemer med at få malingen til at blive siddende på denne type træ, og det er derfor bedre med f.eks. mahogni. Budgettet blev herefter sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 14 stemmer.

Renoveringen af varmecentraler er vigtig, da der i øjeblikket betales strafafgift på for varmt returvand. Det drejer sig derfor om, at afkøle returvandet så godt som muligt. Herefter gik man over til afstemning. Budgettet blev vedtaget med 2 stemmer. Maja Didic gennemgik herefter budgettet for afdeling 2 Budgettets udgifter og indtægter balancerer og der vil derfor ikke være nogen huslejeforhøjelse. Herefter gennemgik Søren de vigtigste vedligeholdelsesarbejder: Udskiftning og reparation af kloakker, udskiftning af skodder, udskiftning af hoveddøre, maling af trappegange, renovering af varmecentral samt installation af nøglesystemer. Stig supplerede med at oplyse at der skiftes skodder i de 2 blokke (33-69 og 55-61) langs ruten. Samt nøglesystemer Åkandevej 45-55 Ruten 7-17. Herefter blev budgettet sat til afstemning. Budgettet blev vedtaget med 2 stemmer. Maja Didic gennemgik herefter budgettet for afdeling 3 Budgettets udgifter og indtægter balancerer og der vil derfor ikke være nogen huslejeforhøjelse. Herefter gennemgik Søren de vigtigste vedligeholdelsesarbejder: inspektion og renovation af kloakker, renovering af varmecentraler, aftrækskanaler og nøglebriksystem. Per Petersen kommenterede opstillingen af vedligeholdelsesarbejder i budgette som er misvisende, da man har taget et enkelt punkt ud, men udgiften er for hele gruppen. Søren medgav at det er misvisende og lovede, at det vil blive ændret til næste år. Under punktet var der diskussion om ventilationen. Per P mente ikke det var så lang tid siden at man har gennemgået ventilationen. Søren svarede hertil, at det er vigtigt at ventilationen bliver renset, så der ikke bliver for meget fugt i lejlighederne. Stig fremførte, at der også bliver lavet skodder i afdeling 3 Ruten 75-81 og 95-101. Per Petersen så gerne at man fremrykkede udskiftning af resten af skodderne i stedet for at etablere nøglesystemer.

6

NYT

Ad. 5

Eventuelt Per Petersen klagede over rengøringen i vaskekælderen. Johnny opfordrede beboerne til at rette henvendelse til ejendomskontoret, hvis der ikke bliver gjort ordentligt rent. Per Petersen spurgte til økonomien i forbindelse med altaninddækninger. Johnny Priess redegjorde for forløbet med altaninddækninger. Der bliver etableret 2 prøvefelter som bliver opsat i juni. Herefter skal de godkendes i Københavns kommune. Finansieringen skal ske via den individuelle råderet. Stig supplerede med, at der også er mulighed for at optage lån i afdelingerne, hvor de pågældende lejere så vil få en forøget husleje. Med hensyn til rengøring supplerede Stig med, at man er i tæt kontakt med rengøringsfirmaet. Bent spurgte hvornår der vil blive lavet en oprydning i afdelingen. Johnny svarede hertil, at det er sket nogen steder men vil sige videre, at det ikke er alle steder. Det er nødvendigt med rydning af opgange, da de barnevogne, cykler sko mm. er til gene for rengøringen og ifølge brandmyndighederne må der heller ikke stå en masse i opgangene. Herefter var der ikke flere spørgsmål.

Ad. 6

Afslutning Bjarne Jacobsen takkede herefter for god ro og orden og Stig afsluttede mødet Og takkede de fremmødte. Mødet sluttede ca. kl. 20.30


SAB

S

A

B

NYT

Ekstraordinært afdelingsmøde afdeling 4 den 9. april 2013 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Behandling af forslag om Tingberg SAB afdeling 4’s tilslutning til fælles afdelingsbestyrelse. 4. Behandling af rådighedsbeløb 9/4-31/7 2013 1/8 2013-31/7 2014 5. Afslutning

Ad. 1

Stig bød velkommen, Bjarne blev valgt som dirigent

Ad. 3

Forslag om afdeling 4’s tilslutning til afdelingsbestyrelsen blev vedtaget med 2 stemmer (Der var fremmødt en beboer)

Ad. 4

Rådighedsbeløbet for de i dagsordenen nævnte perioder blev godkendt med 2 stemmer.

Ad. 5

Ingen bemærkninger.

Referat fra afdelingsmødet vedr. budget i afdeling 4 den 29. april 2013 1.

Velkomst og valg af dirigent

2.

Valg af stemmeudvalg

3.

Behandling af øvrige indkomne forslag

4.

Forelæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til godkendelse

5.

Eventuelt

6.

Afslutning

Ad. 1

Velkomst og valg af dirigent Stig Kaspersen bød velkommen til afdelingsmøde for afdeling 2-5. En særlig velkomst til de fremmødte gæster: Driftchef Søren Rygaard Andersen, Driftkonsulent Johnny Priess, økonomimedarbejder Maja Didic samt Robert Nedergård (LLO)

Ad. 3

Herefter blev forslaget sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget med 2 stemmer. Ad. 4

Budgettet for afdeling 4 blev vedtaget med 2 stemmer. Ad. 5

Evt. Under evt. var der en kort snak om paraboler. Der arbejdes fortsat med dette problem.

Ad. 6

Afslutning Bjarne Jacobsen takkede herefter for god ro og orden og Stig afsluttede mødet.

Dirigenten indledte mødet med at konstatere at mødet var lovlig indkaldt. Valg af stemmeudvalg Intet stemmeudvalg, da der kun var en beboer til stede.

Fremlæggelse af driftsbudget for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 til godkendelse. For at budgettet balancerer, skal huslejen reguleres med 13,85 kr. pr. m2 pr. år eller 1,94 % årligt.

Herefter gik man over til valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Jacobsen som dirigent. Bjarne Jacobsen blev valgt.

Ad. 2

Indkomne forslag Forslag om at indgå en sekretariatsaftale med LLO Stig indledte med at sige, at bestyrelsen anbefaler at afdelingerne at stemmer for det forslag der er udsendt og gav herefter ordet til Robert Nedergård fra LLO. Robert Nedergård fortalte kort om LLO og redegjorde for sekretariatsaftalen.

7


Keld Fredericia, formand Langhusvej 8, 1.th. Kirsten Madsen, næstformand Langhusvej 34, st.th. Henrik Duusgaard, kasserer Virkefeltet 1, 1.th.

Udlejningskalender for SAB selskabslokaler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sort felt = optaget. Under stregen dækker år 2013. Over stregen dækker år 2014. Lokalerne kan reserveres højst ét år frem – regnet fra reserveringsdagen.

Januar

Februar

Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon 38 27 90 00 tingbjergforum@kab-bolig.dk

Marts

Vagttelefon:

April

Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Alle dage fra kl. 10-11 Tirsdag fra kl. 16-18 Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl. 8.30-10

Maj

FSB’s ejendomskontor

Juni

Mandag - torsdag kl. 10-12 Tirsdag også kl. 16-18 Fredag lukket

Juli

Udlejning af selskabslokaler:

August

Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Mandag - torsdag kl. 10-12 Tirsdag også kl. 16-18 Fredag lukket Telefonisk henvendelse: Man-, ons- og torsdag kl. 10-15 Tirsdag kl. 10-18 Fredag lukket afd.best.fsb@tingbjergnet.dk

September

Afdelingsbestyrelsen FSB:

Oktober

KONTORTIDER

November

Sekretær i beboerforeningen Anne Michelini

December

Bestyrelsesmedlemmer: Tom Christensen Langhusvej 35 Nancy Zwick Gavlhusvej 25, 2.tv. Bjarne Jensen Vingegavl 9, st.tv. Leif Jørgensen Grostedet 3, 1.tv. Olly Thorndahl Langhusvej 28, st.tv. Ole Nielsen Grostedet 2, 2.mf. Janni Olsen Midtfløjene 10, st.tv. A. Hoffmann Mortensen Gavlhusvej 15, 2.th. Sabah Qarasnane Grostedet 3, st.tv. Sheikh Mohammad Saleem Terrasserne 31, 1.th.

Udlejningskalender for FSB selskabslokaler

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Afdelingsbestyrelsen FSB

Sort felt = optaget. Under stregen dækker år 2013. Over stregen dækker år 2014. Lokalerne kan reserveres højst ét år frem – regnet fra ugen hvor lejedato falder.

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

?

AFDELINGSBESTYRELSE Stig Torp Kaspersen, formand Terrasserne 29 st.tv. Bjarne Jacobsen, næstformand Ruten 95, st.th. Gisela Neumeyer, kasserer Ruten 93, 2.D Bestyrelsesmedlemmer: Iljas Zymberi Terrasserne 3, 2. tv. Poul Pedersen Langhusvej 20, 1. th. Ole Petersson Ruten 65, 1. tv. Hans Nielsen Ruten 63, 1. th. Pernille Høholt Ruten 8A, 2. sal dør 4 Mohamed Hamod Åkandevej 55, st.tv. Pia Nielsen Tårnhusstræde 12, 2. tv. Kim Hansen Terasserne 17, st. th. Suppleanter: Lisbeth Meier Ruten 95, 2.tv. Per Silberg Ruten 83, st.th. Jytte Nielsen Hækkvold 3, 2.th. Ferdinand Adibe Tårnhusstræde 9, 1.th. Sekretær i Afdelingsbestyrelsen: Karin Hansen

KONTORTIDER Afdelingsbestyrelsen SAB: Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Mandag til torsdag kl. 10-12 samt tirsdag kl. 17-18 ab-tingbjerg@kab-bolig.dk

Udlejning af selskabslokaler: Tirsdag kl. 17-18 Tlf. 38 27 90 00

SAB’s ejendomskontor Midtfløjene 16, tlf. 38 27 90 00 Personlig henvendelse: Alle dage fra kl. 10-11 Tirsdag fra kl. 16-18 Telefonisk henvendelse: Alle dage fra kl. 8.30-10

Vagttelefon: Ved akut opståede driftsforstyrrelser uden for kontorets åbningstider. Telefon 38 27 90 00 tingbjergforum@kab-bolig.dk Litotryk København A/S • 43 43 66 00

34071 tingbjerg 3 13 web  
34071 tingbjerg 3 13 web  
Advertisement