Page 1

Danmark får færrest  asylansøgere i Skandinavien    Og Jan­Paul Brekke be­ kræfter, at landenes ry har  stor betydning:    »Rygterne om udlændin­ gepolitikken kan i enkelte  tilfælde være ligeså vigtig  som udlændingepolitikken  selv.«  De lokkende faktorer

Sådan fordeler asylansøgerne sig i Skandinavien. Hver prik repræsenterer 1000 asylansøgere.   FOTO Simone Skov

Det er en menneskeret  at søge asyl i et hvilket  som helst land. Allige­ vel er der stor forskel  på, hvor asylansøgerne  strømmer hen, når de  har taget rejsen igen­ nem Europa og står  foran den skandinavi­ ske port med asylansøg­ ningen i hånden. Dan­ !"#$%&$%$'(%()%*#+,-(.% af de asylansøgerne,  der i 2010 søgte asyl i  Skandinavien. Stram  dansk asylpolitik?  Blandt andet. Men der  -#%!"(/-%0-#-%1"$.+#-#2% der spiller ind, mener  eksperter. AF KARINE KIRKEBÆK

Du har ret til at gå ned på  torvet i din landsby og sige,  hvad du mener. Og det er  lige meget, om din landsby  så ligger i Vestjylland, Nord­ afrika eller Østasien.     Du har ret til at danne en  forening. Og det er lige­ gyldigt om medlemmerne  mødes for at dyrke tovtræk­ ning, de nordiske guder eller  kamelopdræt.    Det er bare to af de rettig­ heder, som FN i 1948 på­ lagde hele menneskeheden  med Verdenserklæringen  om Menneskerettighederne.  Og den fjortende rettighed,  man som menneske har, er,  at ”enhver har ret til i andre  lande at søge og få tilstået  asyl mod forfølgelse”. Men  erklæringen er ikke juridisk  bindende.

Sverige tager det største  stykke af kagen Der er stor forskel på, hvor  asylansøgerne vælger at  bruge deres menneskeret i  Skandinavien.     Over 41.000.000 menne­ !"#$%&%'#$(#)%#$%*+%,-./%0$1% deres hjem. Af dem søgte  52.667 mennesker i 2010  asyl i de skandinaviske  broderlande. Men landene  skar ikke et lige stort stykke  af den menneskelige asyl­ lagkage.    Sverige tog 59 % af asyl­ ansøgerne, mens Danmark  tog et mere beskedent  stykke svarende til 9 %.    »Ud fra et rettigheds­ perspektiv, så gør Sverige  det mest rigtige. Det er en  menneskeret at søge asyl.  Så i det omfang, at det er  folk, der har behov for den  form for beskyttelse, så  er det selvfølgelig klart, at  det er det, man skal gøre,«  siger Zachary Whyte,  ekstern lektor i antropologi  ved Københavns Universi­ tet med speciale i forhold  omhandlende asylansøgere  2.%,3./)&).#4% Stram dansk asylpolitik  er ikke alt 51)61$"%7"%&%899:%)3%$#.#­ ring, og med Anders Fogh­ Rasmussen i førersædet  skiftede Danmark vogn­ bane i forhold til asylpolitik­ ken.    »Det var regeringens  (den danske, red.) mål, at  der skulle komme færre  asylansøgere, og det var 

blandt andet derfor, at  regeringen blev valgt. Så  det er ikke en overraskelse,  at antallet af asylansøgere  er faldet på grund af æn­ dringen i politikken,« siger  Jan­Paul Brekke, sociolog  ved Institute for Social Re­ search i Oslo.

Redaktion 2 har talt med  ,#$#%#"!*#$/#$?%!26%1;;#% siger, at forskellen i antallet  af asylansøgere i Skandi­ navien ikke kan forklares  med kun én grund. Når en  asylansøger skal vælge,  hvilket land personen  vil søge asyl i, så er der  mange faktorer, der spiller  ind.     »Alle forklaringer og ana­ lyser er spekulationer, og  man kan ikke med sikker­ hed sige, hvad der ligger  bag, men bare give nogle  vejledende indikationer,«  fortæller Juni Berglund fra  FN’s Flygtningehøjkommis­ sariat, UNHCR, og uddy­ ber:

Alle forklaringer og analyser er spekula­ tioner, og man kan ikke med sikkerhed  sige, hvad der ligger bag, men bare give  nogle vejledende indikationer. Juni Bergund, FN’s Flygtningehøj­  kommisariat

  Men man kan ikke ude­ lukkende forklare, hvorfor  Sverige og Norge får mar­ "1)/%,#$#%1!3;1)!<.#$#%#)(% Danmark ud fra landenes  asylpolitik – for den kender  asylansøgerne ofte ikke  særlig godt, forklarer Tho­ mas Gammeltoft­Hansen,  (#$%02$!"#$%&%,3./)&).#$#/% og EU’s udlændingepolitik  ved Dansk Institut for Inter­ nationale Studier.    »Den enkelte asylansø­ ger har sjældent et meget  detaljeret indblik i de en­ kelte landes asylpolitik og  )-1)=#$%&%>-$&(&!"#%(#7)&/&2­ ner og sagsbehandling. Et  land kan have et generelt ry  for, hvor store chancer man  har for at søge asyl, og at  det er mere eller mindre  liberalt. Og det kan være  uslagsgivende for nogen i  forhold til at vælge ét land  frem for et andet,« siger  han.

   »Faktorer, der spiller en  rolle, er for eksempel  situationen i hjemlandet for  (#6?%!26%,3./#$4%@(;A)­ dinge­ og asylpolitikken i  modtagerlandet, men også  andre europæiske landes  udlændinge­ og asylpolitik  spiller en rolle. Og så er  det også vigtigt, hvor de,  (#$%,3./#$?%B1$%!;A./)&).#% og venner.« Harmonisk europæisk  asylpolitik Selvom eksperter slår fast,  at asylpolitik ikke er den  eneste forklaring på, at  Sverige og Norge trækker  det største læs i forhold til  asylansøgere, så arbejder  EU for at få en fælles asyl­ politik. Og udviklingen er  håndfast; Jan­Paul Brekke  fra Institute for Social Re­ search i Oslo forklarer, at  før 2001 og regimeskiftet i 

Danmark lå vi typisk num­ mer to ud af de tre skandi­ naviske lande.    Og Thomas Gammeltoft­ Hansen fra Dansk Institut  for Internationale Studier  fortæller, at Danmarks ry i  den tid har ændret sig hos  vores europæiske naboer:    »Fra måske at være  kendt som et af de mest  liberale lande på området  og ofte fremhævet af for  eksempel FN’s Flygtninge­ højkommissariat, så står vi  i dag som et af de lande,  som i hvert fald på papiret  har et af de mest restriktive  udlændingelovgivninger i  Europa.«  Og det er blandet andet  derfor, at EU vil have et  have en fuldstændig fælles  regelsæt på asylområdet i  2012, som tager udgangs­ punkt i Lissabontraktaten.     »Det er meget svært at  gennemføre mere vidtræk­ kende stramninger på et  område som asylpolitik end  Danmark har gjort, uden  at det får konsekvenser  for ens nabolande. Det er  også en af begrundelserne  for, at man skulle harmo­ nisere det her område på  EU­plan,« siger Thomas  Gammeltoft­Hansen fra  Dansk Institut for Interna­ tionale Studier.   Research til artiklen er lavet i  samarbejde med Mie Holm  Christensen og Simone Skov.

FAKTA Antal asylansøgere  i  de  skandinaviske lande i 2010 Sverige  Norge   Danmark 

31.266 16.455 4.946

Danmark tager færrest asylansøgere i Skandinavien  

Undersøgende artikel fra 4. semester

Danmark tager færrest asylansøgere i Skandinavien  

Undersøgende artikel fra 4. semester