Karin Borghouts Portfolio

Page 1

Karin Borghouts

selected photographs

2001 - 2013

1


2


Karin Borghouts

selected photographs 2001 - 2013

1


2


Looking into the unconscious

Kijken in het onbewuste

There is something special about Karin Borghouts’ photographs. A photo she has taken is a membrane between myself and the mysterious world that hides behind it. In Anish Kapoor’s “Descent into Limbo,” there is still direct contact with the uncertain through the black hole. The work gapes like the empty pupil of an eye whose lens has been cut out. This is not the case with Borghouts. The wonderful world of thought, where the brain of an unknown person makes unexpected and surprising formal interventions: that wonderful world is behind the membrane. I want access to that world, but I am prevented by the mirror-smooth and shining surface of her photographic works. Just as the crystal clear lenses of the eyes of your love shield you from accessing her inner world. As the surface of the water in a fairytale well separates the forbidden depths of the subconscious from the all-toopractical everyday world. You can gaze through the shining clear barrier of Borghouts’ flawless photos of manufactured landscapes, artificial flowers or empty display cabinets for a long time, and ask yourself almost hysterically, like Lewis Carroll, what is going on behind the ‘looking glass’.

Er is iets speciaals met de foto’s van Karin Borghouts. Een foto van haar is een vlies tussen mij en de mysterieuze wereld die erachter verborgen gaat. Bij “Descent into Limbo” van Anish Kapoor is er via het zwarte gat nog rechtstreeks contact met het ongewisse. Het werk gaapt als een lege oogpupil waarvan de lens is weggesneden. Niet zo bij Borghouts. De wondere wereld van het denken, waar het brein van een onbekend iemand onverwachte en verrrassende vormelijke ingrepen uitvoert, die wondere wereld zit achter het vlies. Ik wil toegang tot die wereld, maar dat wordt verhinderd door het spiegelglad en blinkend oppervlak van haar fotowerken. Net zoals de waterheldere lens van de ogen van je geliefde je de toegang tot haar innerlijke wereld afschermt. Zoals het wateroppervlak in de waterput van vele sprookjes de verboden dieptes van het onderbewustzijn scheidt van de veel te praktische buitenwereld.
Je kunt door de blinkend heldere afscherming van Borghouts’ loepzuivere foto’s van artificiële landschappen, kunstbloemen of lege toonkasten lang kijken en je net zoals Lewis Caroll op een bijna hysterische manier afvragen wat er zich achter de ‘looking glass’ afspeelt.

Dirk Veulemans

Dirk Veulemans

3


The Nature of Photography

One particularly important feature of photography is stillness. A photograph is always a snapshot in time. Silent. Motionless. A world of infinite delay. Time, space and movement have all been fixated, frozen. So photography is frozen time. These metaphors aptly suggest the quintessential purpose of photography. Rather than setting out to prove that something has happened, as Roland Barthes emphasises, the photographer chooses moments to intervene, to interfere so as to congeal, freeze, fixate and at the same time transform the visual information. Although hardly perceptible, the photographer’s intervention is highly relevant and produces a paradox: the photographer’s absence is also their presence. Or, as Edmundo Desnoes eloquently put it in Liz Wells’s The Photography Reader (London/New York, Routledge, 2003), “The existence of the photographic camera allows man’s intervention to be reduced to a minimum, but at the same time it forces him to impose his presence at the moment of creation, to establish a living relationship with the subject, and to initiate a hand-to-hand struggle. He disappears behind the keyhole but he cannot separate himself from the door. His absence is his presence” (p. 310).

Tribute to absence The photographer disappears behind the keyhole but cannot separate himself from the door. The photographer’s absence is their presence. Karin Borghouts, more than anybody else, is aware of this paradox, and indeed embodies it. Over the past fifteen-odd years, she has silently but steadily created a uniquely individual photographical universe that could be characterised as a tribute to absence. From the very onset, she has had an eye for things others pass by thoughtlessly because they usually only serve as a background or an empty shell. Vacuous, anonymous, ingenuous space. Unheeded objects cared for by nobody. Things that, being in view, yet tend to go unnoticed, remaining beyond our attention or focus. Things that are conspicuous by their absence, their silence, their discrete presence(!). 4

So in Karin’s works, absence is primarily reflected in the photographed objects themselves. Strolling preferably along interiors, museums, zoos, fun parks and streets, she typically pauses to photograph passages, traverses, stairwells, banisters, winding stairs, empty shop windows, storage rooms, dome-roofed spaces etcetera. Perhaps the most archetypical instance of her approach is that of the empty glass display windows, one of her best-known works from her 2008 exhibition The Show. Everything in these photographs points to something that is not there: the museum space, the anonymous display cases, the improbably uniform and inviting light. Everything shown here usually serves as a background to an exhibition. But that which is usually exhibited, is conspicuous by its absence, literally. The effect of this is a transformation of photographical focus. The background is brought to the fore, and the shell becomes content and is given full attention, transforming into something elusive, something mysterious, something sublime! It is through this transformation of photographical focus that the photographer’s presence becomes imperceptibly manifest. It is she who decides on what to excise, how to frame and where to delineate. In doing so, she resembles the archaeologist who excavates and reveals different layers of reality – showing, as it were, that which is not shown! It is only at this stage that the visitor realises just how unfamiliar the surrounding objects and spaces are. It is a discovery that brings about a sense of alienation, of the uncanny. It is as though the visitor is drawn into this indefinable, sublime space, which at the same time inspires a sense of fear and trepidation. Antoon Van den Braembussche Author of “Thinking Art”


Het wezen van de fotografie

Een buitengewoon belangrijk aspect van de fotografie is de stilstand. Elke foto is een momentopname. Stilte. Onbeweeglijk. Een wereld van absolute vertraging. Tijd, ruimte en beweging worden tegelijk gefixeerd, bevroren. Fotografie is dus bevroren tijd. Deze metaforen lenen zich goed om iets te zeggen over de wezensbestemming van de fotografie. Niet zozeer toegespitst op het feit dat de foto bewijst dàt er iets is gebeurd, zoals Roland Barthes beklemtoont, maar dat de fotograaf op een bepaald ogenblik is tussengekomen, heeft ingegrepen, de visuele gegevens heeft gestold, bevroren, gefixeerd en tegelijk getransformeerd. De interventie van de fotograaf is nauwelijks merkbaar, maar toch erg belangrijk en leidt tot een paradox: de afwezigheid van de fotograaf is tegelijk zijn aanwezigheid. Of zoals Edmundo Desnoes het treffend verwoordt in Liz Wells’: The Photography Reader (London/New York, Routledge, 2003): “The existence of the photographic camera allows man’s intervention to be reduced to a minimum, but at the same time it forces him to impose his presence at the moment of creation, to establish a living relationship with the subject, and to initiate a hand-to-hand struggle. He disappears behind the keyhole but he cannot separate himself from the door. His absence is his presence” (p. 310).

Eloge van de afwezigheid De fotograaf verdwijnt achter het sleutelgat maar kan zich niet afzonderen van de deur. De afwezigheid van de fotograaf is zijn of haar aanwezigheid. Als geen ander beseft en belichaamt Karin Borghouts deze paradox. In pakweg anderhalf decennium gaf zij, in stilte maar gestaag, gestalte aan een eigengereid, fotografisch unversum dat als een eloge van de afwezigheid kan worden gekenschetst. Al meteen fotografeerde zij datgene waar wij achteloos aan voorbijgaan, datgene wat normaal enkel als achtergrond of als leeg omhulsel fungeert. De lege, anonieme, argeloze ruimte. Veronachtzaamde objecten, waar niemand naar omkijkt. Datgene wat zich gewoonlijk aan de blik onttrekt, wat aan onze aandacht of focus ontsnapt. Datgene wat schittert door zijn afwezigheid, zijn stilte, zijn onopvallende aanwezigheid (!).

De afwezigheid heeft dus allereerst te maken met de gefotografeerde onderwerpen zelf. Bij voorkeur dwalend in interieurs, musea, dierentuinen, pretparken en straten fotografeerde zij bij uitstek doorgangen, passages, trapportalen, trapleuningen, wenteltrappen, lege vitrines, opslagruimtes, koepelruimtes enzovoort. Wellicht het meest archetypische beeld uit haar werk zijn de lege, glazen uitstalramen uit 2008, één van haar bekendste werken uit de serie The Show. Alles is hier aanwezig om iets te tonen dat als het ware afwezig is: de museale ruimte, de anonieme vitrines, het onwaarschijnlijk egale en uitnodigende licht. Alles wordt getoond dat normaal enkel in functie staat van het getoonde. Alleen wat normaal wordt getoond, schittert hier letterlijk door zijn afwezigheid. Hierdoor wordt de fotografische blik getransformeerd. De achtergrond wordt voorgrond, het kader wordt onderwerp, krijgt alle aandacht, waardoor het iets onvatbaars krijgt, iets mysterieus, iets subliems! Het is juist in deze transformatie van de fotografische blik dat de aanwezigheid van de fotografe zich ongemerkt veruitwendigt. Zij is diegene die de uitsnede bepaalt, de cadrage, de afbakening. Op deze wijze is zij de archeologe die andere lagen van de werkelijkheid opgraaft en laat zien: zij toont als het ware het ongetoonde! Het is pas hier dat de toeschouwer beseft hoe onbekend de hem omringende objecten en ruimtes zijn. Deze ontdekking gaat met de nodige vervreemding, de nodige Unheimlichkeit gepaard. Een soort aantrekkingskracht van de onbestemde, sublieme ruimte, die tegelijk iets dreigends heeft, iets angstaanjagends. Antoon Van den Braembussche Auteur van ‘Denken over Kunst’

5


Through the Looking Glass

6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


The Show

30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


Interludium

72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


L’esprit de l’espace

104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


Index

P7

P8

P9

P 10

P 11

P 13

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

2002

2003

2002

2003

2002

2003

street, Antwerp (B)

Wawel, Krakow (P)

Zoo, Antwerp (B)

Zoo Planckendaele, Mechelen (B)

Zoo, Antwerp (B)

Zoo, Paris (F)

P 14

P 15

P 16

P 17

P 17

P 19

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

2004

2004

2002

2003

2002

2003

Madurodam, Den Haag (NL)

Six Flags Holland, Flevoland (NL)

Efteling, Kaatsheuvel (NL)

Phantasialand, Brühl (D)

Zoo, Antwerp (B)

Zoo Blijdorp, Rotterdam (NL)

P 20

P 21

P 22

P 23

P 24

P 25

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

2004

2003

2004

2004

2005

2005

Phantasialand, Brühl (D)

Zoo Blijdorp, Rotterdam (NL)

Phantasialand, Brühl (D)

Paradisio, Brugelette (B)

Burger Zoo, Arnhem (NL)

Lommelse Zoo, Lommel (B)

P 26

P 27

P 28

P 29

P 31

P 32

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series Through the Looking Glass

Series The Show

Series The Show

2006

2003

2002

2003

2004

2004

Zoo, Lódz, Poland

Kölner Zoo, Cologne (D)

Columbarium, Ekeren (B)

street, Brussels (B)

London Zoo, London (GB)

Zoo Antwerp (B)

122


P 33

P 34

P 35

P 36

P 37

P 38

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

2010

2007

2008

2008

2008

2008

Museum Morfologie UGent (B)

Musée d’Histoire Naturelle, Tournai (B)

Palais Beaux-Arts, Lille (F)

L’Aquarium-Muséum, Liège (B)

Museum of Natural Sciences, Brussels (B)

Africamuseum, Tervuren (B)

P 39

P 40

P 41

P 342

P 43

P 44

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

2003

2001

2009

2007

2005

2008

Zoo, Antwerp (B)

Zoo, Antwerp (B)

Anatomical theatre, UGent (B)

Zoo, Antwerp (B)

Exit theatre, Saga (JP)

Musée d’Histoire Naturelle, Lille (F)

P 45

P 46

P 47

P 48

P 49

P 50

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

2005

2008

2009

2008

2008

2009

Prefectural museum Saga (JP)

Museum voor Schone Kunsten, Ghent (B)

Zilvermuseum Sterckshof, Deurne (B)

Palais Beaux-Arts, Lille (F)

Palais Beaux-Arts, Lille (F)

Cinquantenaire Museum (B)

P 51

P 52

P 53

P 54

P 55

P 56

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

2009

2009

2009

2008

2008

2002

Cinquantenaire Museum (B)

Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels (B)

Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels (B)

Museum voor Schone Kunsten, Ghent (B)

Musée de la Photographie, Charleroi (B)

Antverpia, Sint-Mariaburg (B)

123


Index

P 57

P 58

P 59

P 60

P 61

P 62

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

2008

2005

2006

2006

2005

2005

Etnografisch Museum Antwerp (B)

Autoworld Brussels (B)

Memorial Museum Passchendaele 1917, Zonnebeke (B)

Hotel in Lódz, Poland

Hotel in Karatsu, Japan

Tentoonstellingszicht, Lier (B)

P 63

P 65

P 66

P 67

P 68

P 69

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

Series The Show

2002

2009

2008

2008

2009

2009

Antverpia, Sint-Mariaburg (B)

M HKA, Antwerp (B)

L’Aquarium-Muséum, Liège (B)

Musée de la Photographie, Charleroi (B)

P 71

P 73

P 75

P 75

P 77

P 78

Series The Show

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

2012

2012

2009

2010

2010

2009

cultuurcentrum, Hasselt (B)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp (B)

Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels (B)

Bijloke, Kiosk, Ghent (B)

Cinquantenaire Museum (B)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp (B)

P 79

P 80

P 81

P 82

P 83

P 85

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

2009

2011

2011

2010

2010

2011

Cinquantenaire Museum, Brussels (B)

Bozar, Centre for Fine Arts, Brussels (B)

Bozar, Centre for Fine Arts, Brussels (B)

Royal Greenhouses, Laeken (B)

Church Sint-Rombouts Mechelen (B)

Bozar, Centre for Fine Arts, Brussels (B)

124

M HKA, Antwerp (B)


P 86

P 87

P 88

P 89

P 90

P 91

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

2013

2013

2012

2013

2009

2009

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp (B)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp (B)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp (B)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp (B)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp (B)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp (B)

P 92

P 93

P 94

P 95

P 97

P 98

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

2011

2009

2012

2009

2009

2009

Bozar, Centre for Fine Arts, Brussels (B)

Museum voor Schone Kunsten, Ghent (B)

M HKA, Antwerp (B)

Museum voor Schone Kunsten, Ghent (B)

SMAK, Ghent (B)

Museum voor Schone Kunsten, Ghent (B)

P 99

P 100

P 101

P 102

P 103

P 105

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

2010

2012

2012

2008

2013

2010

FOMU, Fotomuseum, Antwerp (B)

Mamac, Liège (B)

Mamac, Liège (B)

Palais Beaux-Arts, Lille (F)

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp (B)

Royal Greenhouses, Laeken (B)

P 106

P 107

P 108

P 109

P 110

P 111

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

Series Interludium

2012

2011

2012

2011

2012

2011

Kunstencentrum Vooruit, Ghent (B)

cultuurcentrum, Hasselt (B)

Kunstencentrum Vooruit, Ghent (B)

cultuurcentrum, Hasselt (B)

Kunstencentrum Vooruit, Ghent (B)

Vlaamse Opera, Antwerp (B)

125


Index

P 112

P 113

P 114

P 215

P 117

P 118

Series L’esprit de l’espace

Series L’esprit de l’espace

Series L’esprit de l’espace

Series L’esprit de l’espace

Series L’esprit de l’espace

Series L’esprit de l’espace

2006

2008

2007

2010

2010

2013

Zoo, Antwerp (B)

Cityhall, Tourcoing (F)

Zoo, Antwerp (B)

Chinese Pavilion, Laeken (B)

Central Station, Antwerp (B)

Church Saint-Denis, Paris (F)

P 119

P 121

Series L’esprit de l’espace

Series L’esprit de l’espace

2013

2013

Church Sint-Jacobs, Antwerp (B)

Musée du Louvre, Antwerp (B)

P 127 Exhibitionview ‘Beyond the Document’, Bozar, Centre for Fine Arts, Brussels (B), 2011 P 128 Exhibitionview ‘L’esprit de l’espace’, Gallery Zwart Huis, Knokke (B), 2012 P 129 Exhibitionview ‘A Principle of Symmetry’, Gallery Van De Weghe, Antwerp (B), 2014

126


127


128


129


2008 THE SHOW - Ruimte Morguen, ANTWERP (B) 2007 VERBEELD VERLEDEN (PORTRAYED PAST), MAS / Volkskundemuseum ANTWERP (B) 2006 SAGA (EUROPEAN EYES ON JAPAN), Flanders Center, OSAKA (JP) Ruimte Morguen, ANTWERP (B) 2006 EUROPEAN EYES ON JAPAN, a.antonopoulou.art, ATHENS (GR) 2006 LIVING, De Markten - Flemish Community Center, BRUSSELS (B) 2005 VOOR WAARGENOMEN, Cultureel Centrum Hasselt - HASSELT (B) 2005 ROOILIJN (as part of ‘Foto Antwerpen 2005’), Galerie Mercator - ANTWERP (B) 2004 THROUGH THE LOOKING GLASS #2, Ruimte Morguen, ANTWERP (B) 2003 THROUGH THE LOOKING GLASS, Ruimte Morguen, ANTWERP (B) GROUP EXHIBITIONS

BIOGRAPHY Karin Borghouts °Kapellen Belgium, 1959 artist photographer Bareelstraat 32 - B-2920 Kalmthout - Belgium mobile +32 (0)486 36 45 38 info@karinborghouts.be www.karinborghouts.be Karin Borghouts is a Belgian artist photographer. She photographs places, preferably architectural environments and interiors. Her work occupies a position between photography and visual art, and is rich in references to painting. Her work has been exhibited in major European and Japanese cities. Her highly ingenious photos can be found, for example, in the collections of the Fotomuseum and the MAS in Antwerp Belgium. Various publications of and about her work are available. Karin Borghouts is working on her own projects (art and documentary photography). She likes to work in site-specific projects and has a large experience in printing and publishing. She also works on commissioned assignments for cultural institutes, museums, publishers, architects, city councils and artists. ”Your images always reflect a precise artistic tension. The intention is to guide the eyes, to direct and, in some way, to educate them to a new form of aesthetic poetry.” Steve Bisson, curator SOLO EXHIBITIONS 2014 THE HOUSE Galerie Ecker, BREDA (NL), with G. Archard and C. Boeyden, BredaPhoto 2014 A PRINCIPLE OF SYMMETRY, Galerie Van De Weghe, ANTWERP (B) 2014 STAD VAN MORGEN, 46 kerken in Gent, STAM city museum, GHENT(B) 2014 KANTJE BOORD, Volkskundemuseum BRUGES (B) 2013 HET HUIS Villa De Olmen, WIEZE (B) 2012 NO SHOW CypresGalerie, LEUVEN (B) 2012 L’ESPRIT DE L’ESPACE - DE BEZIELDE RUIMTE - THE SPIRIT OF PLACE Galerie Zwart Huis, KNOKKE (B) 2011 AANWEZIG-AFWEZIG (Present-Absent) - Kades-Kaden, Catapult, ANTWERP (B) 2010 SANS VIE Natura Artis Magistra, Les Brasseurs/l’Annexe, LUIK/LIEGE (B) 2010 SHOWROOM 44 Gallery, BRUGES (B) 2009 ELIMart, Elim psychotherapeutic center KAPELLEN (B), curator: Rob Bruyninckx 2009 VIEW IN A JAPANESE GARDEN crox 321 - Croxhapox GHENT (B) 2009 STUDIESTUKKEN (STUDY ITEMS) Art and science. Artproject in collaboration with the Museum Morphology and the Sciencemuseum University Ghent. Library of Visual Arts, University Ghent (Boekentoren), GHENT (B) 130

2014 • • • • • • 2013 • • • • • 2012 • • • • • • 2011 • • • • • • 2010 • • • • • • • 2009 • • •

OUT THERE, Landscapes in Public Space, Maastricht (NL) (GE)TIJDEN[LOOS] II De Mijlpaal Gallery, Heusden-Zolder(B) MUSEUM TO SCALE De Kunsthal, Rotterdam (NL) (GE)TIJDEN[LOOS] De Mijlpaal pop-up, Knokke (B) KAUNAS PHOTO Museum 24/7, Ciurlionis Art Museum Kaunas, Lithuania MUSEUM TO SCALE The Baker Museum, Artis-Naples (Florida, USA) VANITAS REVISITED, Galerie Ronny Van de Velde, Knokke-Zoute (B) MUSEUM TO SCALE Royal Museum of Fine Arts Brussels KUNST OP POOTJES, Rasa, artcabinet travelling in Flanders (B) 100 JAAR VOORUIT, STAM city Mmuseum Ghent BINDINGEN, co NOVA and FoMu, MoMu, Permeke, Atlas Antwerp (B) BONES, Het Labo, CIAP Art Center, Hasselt (B) TERRA COGNITA, Photofestival Noorderlicht, Heerenveen-Drachten (NL) KUNST OP POOTJES, Rasa, artcabinet travelling in Flanders (B) INSIDE-OUT Tichelrij, Mechelen (B) L’EMPIRE DES SIGNES. Japan in tekens en symbolen, de Mijlpaal, Heusden-Zolder MUSEUM TO SCALE, BRAFA, Tour & Taxis Brussels, Stand Ronny Van de Velde ART(SILENCE) - Library of Visual Arts, University Ghent, Ghent(B) BEYOND THE DOCUMENT - Bozar, BRUSSELS (B) DE GRENS/LA FRONTIERE - Brakel-Flobecq (B) (Bozar extra muros) ANTWERPEN VEELKLEURIGE STAD - permanent collection MAS, Antwerp (B) BORDERS/NO BORDERS - Les Chiroux centre culturel de Liège, LIEGE (B) MOOI - Rasa, art education project, travelling exhibition in Belgium BORDERS/NO BORDERS Kommunale Galerie, BERLIN (D) NATURAE - Savignano, Vicenza and Treviso, ITALY (I) MOOI - Rasa, art education project, several places in Belgium PAYSAGES FICTIONNELS - CC Jacques Franck, BRUSSELS (B) CONFRONTATIES de grote vissen eten de kleine - Oude Werkhuizen De Vis MECHELEN CANVASCOLLECTIE/COLLECTION RTBF (3 works) - Bozar BRUSSELS SKULLS, SKELETONS & BONES, Hotel Andromeda - OSTEND (B) THROUGH THE LOOKING GLASS International Meetings of Photography, PLOVDIV (BG) WHAT LIES BENEATH: NATURE AND URBAN LANDSCAPE IN EU PHOTOGRAPHY Embassy of Sweden, WASHINGTON DC (Photoweek DC ) SPORT: FAIT’ES DIVERS, Sportimonium Bloso-domein ZEMST-HOFSTADE (B)


2008 • • 2007 • • • 2006 • • • • 2005 • 2004 • • 2003 • 2002 • •

ARTCHITECTUUR Monumental vzw BORNEM (B) SCREENWORLDS Contemporary photography in Flanders - Flemish Parliament BRUSSELS (B) EUROPEAN EYES ON JAPAN Prefectural Museum of Art SAGA (JP) with Stratos Kalafatis, Pentti Sammallahti en Eleni Maligoura. Curator Mikiko Kikuta. JAPAN TODAY 19th International Photography Meeting THESSALONIKI (GR) with Stratos Kalafatis, Pentti Sammallahti en Eleni Maligoura. Curator Mikiko Kikuta. VENSTERGALERIE Ruimte Morguen ANTWERP (B) EUROPEAN EYES ON JAPAN Prefectural Museum of Art FUKUSHIMA (JP) with Stratos Kalafatis, Pentti Sammallahti and Eleni Maligoura. Curator Mikiko Kikuta. HEILIGE GEEST II - Voorkamer - 2500 LIER (B) www.voorkamer.be 5th International Festival of Photography - LÓDZ (PL) VOORBIJ HET ZWART - BE-PART Platform voor actuele kunst - 8790 WAREGEM (B) STADT / LANDSCHAFTEN / EINGRIFFE FOTOGALERIE WIEN - VIENNA(A) FRAGMENTS / FRAMMENTI FotoMuseum Antwerp in ACADEMIA BELGICA - ROME (I) CHASSEZ LE NATUREL... 4th International Biennial for Photography and Visual Arts - LUIK/LIEGE (B) VOORBIJ DE GRENS (as part of ‘Breda Photo’ ) Karin Borghouts (B) - Reinout van den Bergh (NL) - Huib Fens (NL) - Mario Palmieri (F) Gebouw F - Centrum voor Architectuur Breda - BREDA (NL) WE ARE MEAT - Flacc GENK (B) BORDELLO - Art in closed brothels - ANTWERP (B)

OWN PUBLICATIONS • Book THE HOUSE, 40 p., photos Karin Borghouts, graphic design Rob van Hoesel, 2014 Edition The Eriskay Connection, ISBN 978-94-92051-03-5 • Booklet VIEW IN A JAPANESE GARDEN, 16 p., text NL van Mikiko Kikuta - Marc Holthof Pascal Cornet, photos Karin Borghouts - Tomoki Imai 2009, Ed. Alver, ISBN 9789080990326 • Book THE SHOW, 24 p., 21 photos Karin Borghouts, text English 2008, Ed. Alver with the support of the Flemish authorities, ISBN 9789080990302 • Book ROOILIJN, 20 p., 19 photos Karin Borghouts, NL/E 2005, Ed. Alver, Galerie Mercator, ISBN 9080990310 • Book THROUGH THE LOOKING GLASS, 48 p., 24 photographs Karin Borghouts, essay Steven Humblet, NL/E 2004, Ed. Alver with the support of the Flemish authorities, ISBN 090182934 COMMISSIONED PUBLICATIONS (selection) • Book Kerken in Gent, 146 photos, STAM and Snoeck (B), 2014 • Book Vooruit 1913-2013, historical (photo)book 23 photographs, Hannibal, 2013 • Book Bindingen, 2013, 58 photographs, vzw Stedelijk Ondersteuningscentrum Sité • Book Voorbij de Scène Karin Borghouts, 2012, cultuurcentrum Hasselt (B) • Brochure Karin Borghouts, L’esprit de l’espace, 2012, Galerie Zwart Huis, Knokke (B) • Book Imaging History, 2011, ASP Asa Publishers, 7 photographs • Book Beyond the document, 2011, Lannoo, Bozar, 11 photographs

• • • • • • • • • •

Catalogue De Grens/La Frontière, 2011, Herman De Croo Centrum, 11 photographs, Book Naturae, 6 photographs, edition Urbanautica (I), 2010 Catalogue Screenworlds, 2008, ed. Lannoo, 10 photographs Karin Borghouts, Book The Royal Museum of Fine Arts, Antwerp, a history 1810-2007, 16 photographs, 2008, Stichting Kunstboek, Book Zoo beeldig, 2007, MAS Erfgoedcel Antwerpen/KMDA vzw Book De poppen aan het dansen 264 p. - 24 photographs, 2007, Ed. VanTilt, Nijmegen/MAS Volkskundemuseum, Antwerp Book European Eyes on Japan vol. 8, 122 p. 16 photographs Karin Borghouts, text Japanese/English 2006, ed. EU-Japan Fest Japan Committee, Tokyo Book Living, 148 p. with Initia and Yota! 2006, ed. Mens & Cultuur Uitgevers, Brochure Frammenti/Fragments, June 2004, Ed. Fotomuseum Antwerp - cover photo Book Chassez le naturel..., 2004, Ed. Centre Culturel ‘Les Chiroux’ and Yellow Now cover photo + pages 98-99 ISBN 2-87340-187-7

COMMISSIONS (selection) 2013-2014 Stad van morgen, 46 churches in Ghent, STAM city museum Ghent (B) 2014 Kantje boord, photo exhibition about lace, Museum Brugge (B) 2013 City Architect - Stadsbouwmeester Antwerp (B), construction sites 2012-2015 Cityphotographer of Antwerp (B) 2012-2013 Photography ‘Vooruit’ Artcenter Ghent (B) 2012-2013 Museum to scale, Gallery Ronny Van de Velde 2012 Photography for Architectural Review Flanders, Vlaams Architectuur Instituut (VAI) 2011-2012 Book and photographs cultuurcentrum Hasselt (B) 40 year 2011-2018 Photography renovation Royal Museum of Fine Arts Antwerp 2011-2012 Photography communication Middelheimmuseum Antwerp (B) 2011 ‘Veelkleurige Stad’, permanent exhibition MAS, Museum aan de Stroom, Antwerp (B) 2011 Book ‘The Royal Palace’, Brussels (B), Lido publisher 2010 Catalogue ‘New monument/Nieuwe Monumenten’ Middelheimmuseum, Ludion Publishers 2010 Postcards ‘The royal greenhouses’ Laeken (B), Ludion Publishers 2010 Book Middelheimmuseum Collection, Ludion Publishers 2009 Photography Roger Raveelmuseum, book ‘Kunstenaarsmusea’, Ludion Publishers 2009 Book ‘Bewonersparticipatie in de sociale woonwijken’, City of Antwerp 2006 - 2007 MAS Volkskundemuseum Antwerpen (‘Verbeeld verleden’, book, exhibition) 2006 - 2007 Erfgoedcel Antwerpen (book ‘Zoo Beeldig’) 2005 Eu-Japan Fest Japan Committee ‘European Eyes on Japan’ (book, exhibitions) 2005 Initia vzw (photography ‘Living’, book, exhibition) 2003 - 2006 VAI (Vlaams ArchitectuurInstituut) GRANTS 2008 Project grant Flemish authorities for the book and the exhibition THE SHOW 2004 Project grant Flemish authorities for the book THROUGH THE LOOKING GLASS 2003 Project grant Flemish authorities for the exhibition THROUGH THE LOOKING GLASS ARTIST IN RESIDENCE 2013 Cité Internationale des Arts, Paris (F), on invitation of the Flemish Government, 2005 “European Eyes on Japan” in Saga Japan, on invitation of EU-JAPAN FEST, Tokyo, Japan PUBLIC COLLECTIONS • FotoMuseum Antwerp (B) • MAS Museum aan de Stroom (B) • Prefectural Museum of Art, Saga (JP) • cultuurcentrum Hasselt (B) 131


Karin Borghouts

selected photographs 2001 - 2013

This book contains photographs which are exhibited during the periode 2001-2013 as well as unexposed pictures. Series: • Through the Looking Glass • The Show • Interludium • L’esprit de l’espace

Concept and photography © Karin Borghouts, 2014, SOFAM Text © Dirk Veulemans, 2010 © Antoon Van den Braembussche, 2013 www.karinborghouts.be info@karinborghouts.be

132


3


www.karinborghouts.be

4

2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.