Page 1

‫האוטיסטים‬ ‫הילדים‬ ‫קמפלה את‬

‫ה נגד‬ ‫יסט‬ ‫י‬

‫אולם‬ ‫הטיפול בו‬ ‫שקלים על‬ ‫אלפי‬ ‫עשרות‬ ‫בדוי‬ ‫ניצן שם‬ ‫הוריו של‬ ‫הוציאו‬ ‫לדתו‬ ‫ום‬ ‫טיפול‬ ‫חודשי‬ ‫החזר על‪21‬‬ ‫להורים‬ ‫לאומילתת‬ ‫בביטוח‬ ‫הסכימו‬ ‫‪-5002‬‬ ‫ב‪5002‬‬ ‫אוטיסט‬ ‫חן‬ ‫גורן‬ ‫יובל‬

‫הביטוח‬ ‫מדיניות‬ ‫בטענה כי‬ ‫לבג‬

‫סבירה ולא‬ ‫בנושאבלתי‬ ‫הלאומי‬ ‫שוויונית‬

‫נגד‬ ‫שהתקנות האלה הן‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫הבחינו‬ ‫בדוי‬ ‫ניצן שם‬ ‫וריו של‬ ‫ההוריו‬ ‫התביעות‬ ‫מגישים בזמן את‬ ‫הורים שלא‬ ‫כבר‬ ‫מוטוריים‬ ‫מקשיים‬ ‫שהואסובל‬ ‫עוד לא‬ ‫במקרה שלנו כל‬ ‫אבל‬ ‫ניגשו‬ ‫שנה הם‬ ‫כשהיה בן‬ ‫תינוק‬ ‫שהיה‬

‫יכולנו‬ ‫לא‬ ‫באוטיזם‬ ‫שהילדלוקה‬ ‫שביצעהבדיקה נקבע‬ ‫לרופאתילדים‬ ‫יגשו‬

‫התביעה סיפרה‬ ‫להגיש את‬ ‫בכלל‬ ‫המודאגים‬ ‫ההורים‬ ‫את‬ ‫והרגיעה‬ ‫ללית‬ ‫בדוי אמו של‬ ‫אתמול רותי שם‬ ‫המשיכו‬ ‫הבאות‬ ‫השנים‬ ‫אגים בשש‬ ‫במדיניות כזאת‬ ‫כשאתה נתקל‬ ‫התפתחותו ניצן‬ ‫בדאגה אחר‬ ‫וריםלעקוב‬ ‫המדינה שלנו‬ ‫בדיוק‬ ‫חושב מה‬ ‫בשנת‪ 5002‬אתה‬ ‫אולם רק‬ ‫ניצן‬ ‫חותו של‬

‫זקוקים‬ ‫לילדים שהכי‬ ‫ביחסשלה‬ ‫ניצןעושה‬ ‫הגיע‬ ‫א'‬ ‫לכיתה א'‬ ‫שעלה‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬

‫לה‬ ‫ההורים חוות‬ ‫קיבלו‬ ‫בחון נוסף בו‬ ‫המקרה‬ ‫כי‬ ‫מספרים‬ ‫בעמותת אלו‬ ‫באוטיזם‬ ‫לוקה‬ ‫סופית ניצן‬ ‫דעת‬ ‫למקרים‬ ‫דוגמה‬ ‫מהווה‬ ‫ניצן‬ ‫של‬ ‫הוריו‬ ‫האבחון יכלו‬ ‫לאחרקבלת‬ ‫רק‬ ‫בסירוב‬ ‫נתקלו‬ ‫הורים‬ ‫אחרים בהם‬ ‫ולדרושרבים‬ ‫הלאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫לפנות‬ ‫ניצן‬ ‫של‬

‫להעבירלילדם‬ ‫הלאומי‬ ‫הביטוח‬ ‫אולם אז‬ ‫עבורוקצבת ילדנכה‬

‫שאובחן‬ ‫למרות‬ ‫הנכות‬ ‫קצבת‬ ‫את‬ ‫למרות‬ ‫החל‬ ‫מאבקם רק‬ ‫תברר להם כי‬ ‫פניות‬ ‫אלינואלפי‬ ‫כאוטיסטמגיעות‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫רפואית של‬ ‫שוועדה‬ ‫שמוכריםלמערכת‬ ‫לילדים‬ ‫מהורים‬ ‫באוטיזם בשנה‬ ‫כלוקה‬ ‫בניצן‬ ‫הכירה‬ ‫לאומי‬ ‫לגביהםאבחנה‬ ‫אבלאין‬ ‫זמן רב‬ ‫משנת‪1002‬נאמר להם כי‬ ‫כבר‬

‫סגל‬‫כץסגל‬ ‫משמעית אומרת קרן‬ ‫חד‬ ‫מאשרגמלה‬ ‫לאומי לא‬ ‫לביטוח‬ ‫מוסד‬

‫למשפחה הדבר‬ ‫מרכזי אלו‬ ‫מעברמנהלת‬ ‫לילד נכה‬ ‫קטיבית‬ ‫ההורים‬ ‫לתסכול גדולאצל‬ ‫מוביל‬ ‫קצבתו הזה‬ ‫ישלם את‬ ‫חודשים ולכן‬ ‫‪-21‬‬ ‫ל‪21‬‬ ‫שקלים על‬ ‫שמוציאים עשרות אלפי‬ ‫משנת‪5002‬‬ ‫רק‬

‫הטיפולבילד‬ ‫האבחונים ועל‬ ‫בלייכר‬ ‫נמרוד‬ ‫מצעות עורכיהדין‬ ‫המוסד‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫משפטיתגובת‬ ‫מהלשכהלסיוע‬ ‫דוארד ווסר‬

‫המפורשת‬ ‫ללשונו‬ ‫בהתאם‬ ‫ניצן פועל‬ ‫הוריו של‬ ‫בבאר שבעהחלו‬ ‫בית‬ ‫ובהתאם לפסקדינו של‬ ‫החוק‬ ‫ממושכים מול של‬ ‫משפטיים‬ ‫אבקים‬ ‫עמדת‬ ‫לעבודהשאישר את‬ ‫הארצי‬ ‫ידיהדין‬ ‫שנדחו על‬ ‫הלאומיולאחר‬ ‫יטוח‬

‫להגישעתי‪-‬‬ ‫החליטו‬ ‫ערכאות‬ ‫מספר‬

Children with autism  
Children with autism  

The state against parents of autistic children.

Advertisement