Page 1

‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ؛ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‬ ‫‪siabahari@yahoo.com‬‬

‫ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻮدک‬

‫ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺮ‪ ،‬ﻋﻠﯿﮫ دﺳﺖ‬ ‫درازی ﻣﺬاھﺐ در زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن!‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬

‫ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ‪١٣٩١‬‬ ‫‪www.barnenforst.com‬‬

‫روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻮدک را ﺑﺎ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﻢ!‬ ‫ھﺰاران ﮐﻮدک زﻟﺰﻟﮫ زده‪ ،‬در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﮫ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺪ!‬ ‫ھﺰاران ﮐﻮدک ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن‪ ،‬در ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﮫ‪،‬‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ! ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن اﮐﯿﺪا ﻣﻮﻗﻮف!‬ ‫ھﺰاران ﮐﻮدک اﻓﻐﺎن دراﯾﺮان از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ!‬ ‫ھﺰاران ﮐﻮدک ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ وﮐﻮدک ﺳﺘﯿﺰی‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺪ!‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻣﺬھﺐ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺷﻮد!‬

‫ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘ ﺪﻣ ﻨ ﺪ ﭘ ﯿ ﺸ ﺎﭘ ﯿ ﺶ روز‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐ ﻮدک را ﺑ ﮫ ھ ﻤ ﮫ ﻣ ﺪاﻓ ﻌ ﯿ ﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در اﯾﺮان و در ﺳ ﺮاﺳ ﺮ‬ ‫ﺟﮭﺎن ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾ ﺪ‪ .‬روز ﺟ ﮭ ﺎﻧ ﯽ‬ ‫ﮐﻮدک در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘ ﻠ ﻒ در ﻣ ﺎه‬ ‫ھﺎ و روزھﺎی ﻣ ﺘ ﻔ ﺎوت ﺑ ﺮﮔ ﺰار ﻣ ﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬در اﯾﺮان ھﺸﺘﻢ ﻣﺎه اﮐﺘ ﺒ ﺮ و در‬ ‫ﺳﻮﺋﺪ اوﻟﯿﻦ دوﺷﻨﺒﮫ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺑ ﺮﮔ ﺰار‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﯿﺤﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻓﻘﺮی ﮐ ﮫ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﮐﻮدک را در اﻗﺼ ﯽ ﻧ ﻘ ﺎط‬ ‫ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑﯿﺮﺣﻢ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺸ ﺎﻧ ﺪ و‬ ‫دﺳ ﺖ درازی ﻣ ﺬاھ ﺐ ﮐ ﮫ زﻧ ﺪﮔ ﯽ‬ ‫در ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﮐ ﻮدﮐ ﺎن را از اﯾ ﻨ ﮭ ﻢ ﻓ ﺎﺟ ﻌ ﮫ ﺑ ﺎرﺗ ﺮ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ ،‬در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن اداﻣﮫ دارد و ‪ ‬ﻣﯿﺰﮔﺮد ‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘـﺮورش؛ اﻓﺴـﺎﻧـﻪ وﺣـﺪت‪،‬‬ ‫ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮫﺎری‬ ‫در ﻣ ﻘ ﺎﺑ ﻞ آن ﺟ ﺒ ﮭ ﮫ ای ﺑ ﮫ وﺳ ﻌ ﺖ‬ ‫‪ ‬ﮐﻮدک‪ ،‬ﻗﺎﻗﺎ و ﺗﺮﯾﻠﯽ؛ ﻣﮫﺮاب دﺷﺘﯽ‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن از اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣ ﺖ‬ ‫‪ ‬ﺑﺪون ﻣﮫﺮ ﭘﺪری! رﺿﺎ ﺷﮫﺎﺑﯽ‪ ،‬ﺑﮫﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ اروﭘﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣ ﺮﯾ ﮑ ﺎ و ‪ ‬آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‪ ،‬ﻣﯿﻨﻮ ﻓﺘﺎﺣﯽ‬ ‫ھﻤﮫ ﺟﺎی ﺟﮭﺎن‪ ،‬ﺑﺸﺮﯾﺖ اﻧﺴ ﺎﻧ ﺪوﺳ ﺖ ‪ ‬ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ؛ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻣﺎﻧﺘﯽ‬ ‫در ﺣﺎل ﺟﺪاﻟﯽ ﮔﺴﺘ ﺮده ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ ﻓ ﻘ ﺮ و ‪ ‬ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ راه ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ؛ ﺗﮫﻤﯿﻨﻪ ﺗﺎرا‬ ‫ارﺗﺠﺎع ﻣﺬھﺒﯽ و در دﻓ ﺎع از ﺣ ﻘ ﻮق ‪ ‬ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻓﻘﯿﺮ؛ ودا اﯾﻠﮑﺎ‬ ‫ﮐ ﻮدﮐ ﺎن در ﻣ ﯿ ﺪان ﺑ ﻮده اﺳ ﺖ‪ .‬اﯾ ﻦ ‪ ‬زﻧﮓ ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣﯽ آﯾﺪ؛ ﻟﯿﻼ ﻣﺸﯿﺮی‬ ‫ﺟﺒﮭﮫ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺗﺮ‪ ،‬ﮔﺴ ﺘ ﺮده ‪ ‬و ‪. . .‬‬ ‫ﺗ ﺮ و ﻣ ﺘ ﺸ ﮑ ﻞ ﺗ ﺮ ﺷ ﻮد و ﺑ ﺮﻧ ﺎﻣ ﮫ‬ ‫روﺷﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد داﺷﺘ ﮫ ﺑ ﺎﺷ ﺪ ﺗ ﺎ‬ ‫از ﭘﺲ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐ ﺎن‬ ‫ﺑﺮآﯾﺪ ‪.‬‬ ‫ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﺷﺒﮭﺎ از ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ ٢٣ /١٥‬ﺗﺎ ‪ ٢٣ /٣٠‬ﺑﻮﻗﺖ اﯾﺮان‬ ‫روز ﺟ ﮭ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﻮدک را ﺑ ﮫ روز‬ ‫‪ ٢٠ /٤٥‬ﺗﺎ‪ ٢١‬ﺑﻮﻗﺖ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ را ﺑﮫ ھﻤﮕﺎن اطﻼع دھﯿﺪ!‬ ‫ﺑﮫ ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر‪ ،‬ﮐ ﻮدﮐ ﺎن‬ ‫ﻣﺎ را از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﺳﻨﮫ و ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻮدﮐ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﻘﺮ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ‪،‬‬


‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬

‫‪٢‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺎرﮔﺎھﮭﺎ و ﻣ ﺰارع‬ ‫ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ ،‬ﮐﻮدﮐ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫زﯾ ﺮ دﺳ ﺖ و ﭘ ﺎی ﻣ ﺬھ ﺐ ﺧ ﺘ ﻨ ﮫ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧ ﺖ ھ ﺎی‬ ‫روﺣﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑ ﯽ ﻗ ﺮار ﻣ ﯿ ﮕ ﯿ ﺮﻧ ﺪ‪،‬‬ ‫دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﮫ از ﮐ ﻮدﮐ ﯽ ﺑ ﮫ ازدواج‬ ‫داده ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺣ ﺠ ﺎب ﺑ ﺮ ﺳ ﺮﺷ ﺎن‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﻌﻤﮫ ﺑﺎﻧﺪھ ﺎ و‬ ‫ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ھﺎی ﺳﻮدآور ﻓ ﺮوش ﺳ ﮑ ﺲ‬ ‫ﻣ ﯿ ﺸ ﻮﻧ ﺪ‪ ،‬ﮐ ﻮدﮐ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﮫ ﺑ ﮫ دﻟ ﯿ ﻞ‬ ‫ﺣ ﺎﮐ ﻤ ﯿ ﺖ ﻣ ﺬھ ﺐ از ﻣ ﻌ ﺎﺷ ﺮت ﺑ ﺎ‬ ‫ﮐ ﻮدﮐ ﺎن ﺟ ﻨ ﺲ ﻣ ﺨ ﺎﻟ ﻒ ﻣ ﺤ ﺮوم‬ ‫ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﮫ اﻣ ﮑ ﺎن‬ ‫ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷ ﺎد و اﻧﺴ ﺎﻧ ﯽ از آﻧ ﮭ ﺎ‬ ‫رﺑﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در‬ ‫اﯾﺮان‪ .‬اﺳﺘﺎﻧﺪادرھﺎی ﻣﻮرد‬ ‫ﻗﺒﻮل ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟‬ ‫ﻣﯿﺰﮔﺮد ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﮫ وﺣﺪت و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‬ ‫ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻣﮭﺪ ﮐﻮدﮐﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﺪارس‪ ،‬دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎ و ﻏﯿﺮه ﯾﮏ رﮐﻦ‬ ‫ﻧﻄﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﺪ‪ ،‬آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﯾﺪ؟‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﮫ وﺣﺪت‬ ‫و‬

‫در اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐ ﻤ ﯿ ﺖ ﺟ ﻤ ﮭ ﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﺎی روﺣ ﯽ‬ ‫و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ ﮐ ﻮدﮐ ﺎن ﺑﺼ ﻮرت‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣ ﺪون ﺷ ﺪه‬ ‫و ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺣﻤ ﺎﯾ ﺖ ﻣ ﯿ ﺸ ﻮد‪ .‬راه‬ ‫دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧ ﻈ ﺎﻣ ﯽ‬ ‫ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﺎﻣ ﻞ ﻣ ﺬھ ﺐ از‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘ ﺮورش و دوﻟ ﺖ‪ ،‬دﻓ ﺎع‬ ‫از ﻣﺒﺎرزات اﻗﺸﺎر ﻓﻘﯿﺮ و زﺣﻤﺘﮑ ﺶ‬ ‫ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ ﺑ ﺮای ﯾ ﮏ زﻧ ﺪﮔ ﯽ ﺑ ﮭ ﺘ ﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒ ﯽ و‬ ‫راﯾﮕﺎن‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﻤﻨ ﻮﻋ ﯿ ﺖ ﺟ ﺪاﺳ ﺎزی در ﻣ ﺪارس‪،‬‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﻮﻧ ﮭ ﺎ‬ ‫ﻣﮭﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﺣﻖ ﺗﺤﺼ ﯿ ﻞ ﺑ ﺮای‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﮭﺎ و دﻓﺎع از ﺣ ﻘ ﻮق ھ ﻤ ﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮد را ھﻤﮫ ﺟﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐ ﻮدک‬ ‫ﺑ ﺪاﻧ ﯿ ﺪ‪ ،‬ﺑ ﮫ ظ ﻠ ﻢ و اﺟ ﺤ ﺎف ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی‬ ‫ﻣ ﺪاﻓ ﻊ ﺣ ﻘ ﻮق ﮐ ﻮدک و ﺑ ﮫ ﻧ ﮭ ﺎد‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻣﮭﺮﻣﺎه ‪١٣٩١‬‬

‫ﺳﻼم ﺑﮫ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ؛‬ ‫ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و‬ ‫آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺮﻗﺮاری‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و‬ ‫ھﺴﺖ‪ .‬ﺷﺮوع ﺣﯿﺎت اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺟﺪا‬ ‫ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻀﺎﻋﻒ زﻧﺎن‬ ‫ھﻤﺮاه ﺑﻮد و در اﯾﻦ ﺳﮫ دھﮫ اداﻣﮫ داﺷﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﺳﺎل ﺳﻌﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در‬ ‫ﺗﺤﻤﯿﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺟﺪا ﺳﺎزی‬ ‫ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ھﻤﺮاه ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﻣﺪارس‪ ،‬طﺮح‬ ‫اﺳﺘﺘﺎر ﻣﺪارس دﺧﺘﺮاﻧﮫ‪ ،‬ﺣﺠﺎب‪ ،‬ﭘﺮوژه‬ ‫ﺷﻤﺎرش ﺻﻠﻮات در ﻣﺪارس‪ ...‬ھﻤﮫ اﯾﻨﮭﺎ‬ ‫را از ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﮐﮫ ھﯿﭻ رﺑﻄﯽ‬ ‫ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن ﻧﺪارد ﺗﺤﮑﯿﻢ‬ ‫ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ‪ .‬ﺳﻌﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن را ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫طﺮﻓﺪاراﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫طﻠﺒﮫھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﮫ ﻣﺪارس ﻣﯿﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ھﺮ‬ ‫ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺮﻣﺎل را از ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ وﺟﻮد ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ‬ ‫ھﺴﺘﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﺎ طﺒﯿﻌﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎزﮔﺎری‬ ‫ﻧﺪارد و رﺷﺪ ﻓﮑﺮی آﻧﮭﺎ را از ﻣﺴﯿﺮ‬ ‫طﺒﯿﻌﯽ اش ﺧﺎرج ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻢ ﭼﻮن ﺑﺎ‬ ‫ارزﺷﮭﺎی دﻧﯿﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ اﻣﺮوز در ﺗﻀﺎد‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻧﮕﺎر ﭼﻮﺑﯽ را ﻻی ﭼﺮﺧﮭﺎی‬ ‫ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﭼﻮب در اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻤﯽ اﺧﻼل اﯾﺠﺎد‬

‫ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز‬ ‫دارد‪ .‬ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از روز اول‬ ‫آﮔﺎھﺎﻧﮫ زن را ﺟﻨﺲ درﺟﮫ دوم ﻗﻠﻤﺪاد‬ ‫ﮐﺮد‪ ،‬ﮐﺎﻣﻼ ً آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺷﺮﯾﻌﺖ‬ ‫را ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮد و ﺳﺮﮐﻮب زﻧﺎن را از ھﻤﺎن‬ ‫روز اول از ﻣﮭﺪ ﮐﻮدکھﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد‪.‬‬ ‫دﺧﺘﺮان را ﻧﮫ ﺑﻌﻨﻮان اﻧﺴﺎن ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ‬ ‫وﺳﯿﻠﮫ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ھﻢ رﮐﻦ اﺻﻠﯿﺶ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫دﺧﺘﺮان ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺪن‬ ‫ﻓﺴﺎد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ و ﻣﻌﺎﺷﺮت اش ﺑﺎ ﭘﺴﺮان‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ‪ .‬ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ طﺒﯿﻌﺖ زﯾﺒﺎ و آزاد ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دﻧﯿﺎ ﺟﺪا از ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻣﺬھﺒﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﻠﯽ و ﻗﻮﻣﯽ آزاد ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬در ﮐﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﮐﮫ ﻓﻮرا‬ ‫اﯾﻦ آزادی‪ ،‬ﺑﯽ ﭘﺮواﺋﯽ و زﯾﺒﺎﺋﯽ را از‬ ‫آﻧﮭﺎ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ را ﻣﺴﯿﺤﯽ‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﻮداﯾﯽ‪ ،‬ﮔﺎوﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ھﺰار‬ ‫ﺳﮑﺖ و ﻣﺬھﺐ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت آزاداﻧﮫ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان‬ ‫از ﮐﻮدﮐﯽ رﮐﻦ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺪرن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫای ﮐﮫ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎﻧﺶ زﻧﺎن و ﻣﺮدان‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻢ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﻢ و ﮐﺎر و‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮرش‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ روﺳﺮی ﺳﺮش ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺴﺮان‬ ‫ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﺶ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬در ذھﻨﺶ‬ ‫دهھﺎ ﺳﻮال ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎﯾﺪ‪ .‬ﭼﺮا روﺳﺮی؟ ﭼﺮا‬ ‫ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﭙﻮﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﺮﮐﺶ را‬ ‫ﻣﯿﮕﯿﺮد‪ ،‬ﻧﻤﯿﮕﺬارد ﺑﺪود و آزاداﻧﮫ ﺑﺎزی‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﭘﺴﺮھﺎ راﺣﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺨﻨﺪد‪ ،‬ﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ‪ ،‬راه ﺑﺮود و ﺑﺮﻗﺼﺪ و‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان دوﺳﺖ‪ ،‬ھﻤﺴﻦ و ھﻤﺮاه‪ ،‬ﺷﺎدی‪،‬‬ ‫ﻏﻢ‪ ،‬ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺷﮑﺴﺖ را ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺠﺮﺑﮫ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺟﻮاﺑﺶ را اﯾﻦ ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﮐﮫ او ﺑﺎﯾﺪ از‬ ‫ﭼﺸﻢ "ﻧﺎﻣﺤﺮم" ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﮫ او از ‪۶‬‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﺪرﺳﮫ را ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﻠﻘﯿﻦ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﻨﺲ ﻓﺮودﺳﺖ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ‬ ‫ﮐﺎﻻی ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﻦ ﺳﮫ دھﮫ ﺳﻌﯽ اش اﯾﻦ ﺑﻮده‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬

‫‪٣‬‬ ‫ﮐﮫ زن را ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻻی ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و‬ ‫ﻣﻌﺎﺷﺮت دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺪا ﮐﺮدن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ از ﮐﻮدﮐﯽ‬ ‫ﺑﮫ راﺑﻄﮫ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬اﻧﺴﺎﻧﯽ و طﺒﯿﻌﯽ آﻧﮭﺎ آﺳﯿﺐ‬ ‫ﻣﯿﺰﻧﺪ‪ ،‬آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻢ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻌﺎﺷﺮت‬ ‫آﻧﮭﺎ را در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ھﻢ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼم زده‬ ‫ﻣﺜﻞ اﯾﺮان راﺑﻄﮫ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﭘﻨﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ زﯾﺎد‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‪ ،‬ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦھﺎی ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ و ﺧﻄﺮﻧﺎک‬ ‫ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺶ ﺑﯿﺸﻤﺎرﻧﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ ﺑﻨﯿـﺎن ﮔـﺬار ﻧـﮭـﺎد ﮐـﻮدﮐـﺎن‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺟﺪا ﺳﺎزی را آﭘـﺎرﺗـﺎﯾـﺪ ﺟـﻨـﺴـﯽ‬ ‫ﻧﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﻧﮋادی را ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨـﺪ‪ .‬ﭼـﻮن‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﮫ ھﻢ ھﺴـﺘـﻨـﺪ‪ .‬در رژﯾـﻢ آﭘـﺎرﺗـﺎﯾـﺪ‬ ‫ﻧﮋادی آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟـﻨـﻮﺑـﯽ‪ ،‬ﺳـﯿـﺎه ﭘـﻮﺳـﺘـﺎن از‬ ‫ھﯿﭻ ﺣﻘ ّﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﯾـﻌـﻨـﯽ ﺑـﺨـﺸـﯽ‬ ‫از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮐﮫ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ ﭘﺴـﺖ ﺗـﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﯽ ﺣﻘﻮق ﺗﺮ و ﺷـﮭـﺮوﻧـﺪ درﺟـﮫ ﭘـﺎﯾـﯿـﻦ ﺗـﺮ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ‪ .‬دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺜﻞ زﻧﺎن در اﯾﺮان ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ دﯾﺪ از طﺮف ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ‬ ‫آﻧﮭﺎ ﺑـﺮﺧـﻮرد ﻣـﯿـﺸـﻮد‪.‬آﭘـﺎرﺗـﺎﯾـﺪ ﺟـﻨـﺴـﯽ ﺑـﮫ‬ ‫اﻧﺪازه آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﻧﮋادی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ‪ ،‬ﻏـﯿـﺮ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫و ﺗﺎرﯾـﺦ ﻣﺼـﺮﻓـﺶ ﻗـﺮﻧـﮭـﺎ ﭘـﯿـﺶ ﺑـﮫ ﭘـﺎﯾـﺎن‬ ‫رﺳﯿﺪه‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ طﺮﻓﻨﺪھﺎی رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای دادن‬ ‫ارزشھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ‪٣‬‬ ‫دھﮫ‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﮑﺲ داده اﺳﺖ ‪.‬ﮔﺸﺖھﺎی‬ ‫اراذل و اوﺑﺎش ﺛﺎرﷲ و ﺧﻮاھﺮان زﯾﻨﺐ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺞ و ﭘﻠﯿﺲ ھﻤﮫ از ﻣﮭﺎر ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه‬ ‫دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺤﺠﺮ و ﺣﺠﺎب ﻋﺎﺟﺰ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ و ھﺮ ﭘﺮوژه ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫رﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬دﺧﺘﺮان‬ ‫را ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻧﺪ‪ ۶٨ ،‬درﺻﺪ داﻧﺸﮕﺎھﮭﺎ را‬ ‫دﺧﺘﺮان ﭘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ طﺮﯾﻖ اﯾﻦ‬

‫طﺮﻓﻨﺪ را ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺳﻌﯽ رژﯾﻢ در دو‬ ‫ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﺟﺪا ﺳﺎزی ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫در داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ واﮐﻨﺶ "ﺧﻮدی"ھﺎ ھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ دﺧﺘﺮان را از ﺷﺮﮐﺖ‬ ‫در ﺧﯿﻠﯽ از رﺷﺘﮫھﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎهھﺎ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‬ ‫ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ‪.‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ورود زﻧﺎن‬ ‫و دﺧﺘﺮان ﺑﮫ ﺑﺎﺷﮕﺎھﮭﺎی ورزﺷﯽ‪،‬‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮار ﺷﺪن زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان از‬ ‫در ﺟﻠﻮ اﺗﻮﺑﻮس و‪ ...‬ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ‬ ‫از طﺎﻟﺒﺎن و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮﻣﯿﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬ﺳﻌﯽ در ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ارزﺷﮭﺎی ﺻﺪھﺎ‬ ‫ﺳﺎل ﭘﯿﺶ را ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و طﻮﻟﯽ‬ ‫ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺳﯿﻊ ﻣﺮدم‬ ‫دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺷﻮد ‪.‬ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺘﻤﺪن و اﻧﺴﺎﻧﯽ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﺒﻐﯿﻀﺎت را ﻧﻤﯿﭙﺬﯾﺮد‪ .‬ﻗﺮن ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ و‬ ‫ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﻨﻘﺪر ﺑﯽ ﺣﻘﻮق ﻧﺒﻮده‬ ‫اﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺑﺮای وﺿﻊ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد اﻟﻐﺎ ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﻮری ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫در ﻣﺪارس‪ ،‬ﻟﻐﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ در‬ ‫ﻣﺪارس‪ ،‬ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﮐﻮدک ﺑﮫ‬ ‫ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن آزاد ﮐﮫ در ﺗﻤﻠ ّﻠﮏ ھﯿﭽﮑﺲ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ‬ ‫از ﺟﻨﺴﯿﺖ‪ ،‬ﻣﻠ ّﯿﺖ و ﻣﺬھﺐ آﻧﮭﺎ‪ .‬ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت آزاداﻧﮫ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان‬ ‫از ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ داﻧﺸﮕﺎھﯽ‪ .‬ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫ﮐﺮدن دﺳﺖ ﻣﺬھﺐ‪ ،‬طﻠﺒﮫ و آﺧﻮﻧﺪ از‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮫ‬ ‫ﺟﮭﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردی را ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫ﺑﺮای ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻣﮭﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک و‬ ‫ﻧﻮﺟﻮان را ﯾﮏ ﺟﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اھﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ و‬ ‫اﻋﺘﻘﺎدی اش آﻣﻮزش ﺑﺪھﺪ‪ .‬ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻣﻌﺎدل ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﮫ و ﭘﺎدﮔﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺘﺴﺸﻮی ﻣﻐﺰی‪ ،‬ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺮاﻓﺎت‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ھﻤﮫ دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﺪرن‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫اﻣﺮوزی‪ .‬ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﮐﺮدن ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و‬ ‫ﺗﺒﻌﯿﺾ در ھﻤﮫ ﺳﻄﻮح از ارﮐﺎن آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وزرات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪ ،‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ‬ ‫وزرات ﺧﺎﻧﮫ دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد‪ .‬از ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺪھﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ‬ ‫وزراﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺎﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫روﯾﮑﺮدش ﺑﮫ اﯾﻦ وزرات ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎﻣﻼ‬ ‫اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻣﻮزﺷﯽ و‬ ‫ﭘﺮورﺷﯽ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ‬ ‫وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﺪ‪ ،‬ﻓﻮری دﺳﺘﺘﺎن ﻣﯽ‬ ‫آﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﮐﻼ‬ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﯾﺪ‪ .‬ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺳﯿﺲ‬ ‫ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﮫ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس‬ ‫ﻧﻤﺎز و آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ ﻧﻤﺎز و اﺣﯿﺎی ﭼﺎدر‬ ‫و اردوھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺒﮭﮫ ﺟﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫راھﯿﺎن ﻧﻮر و ﺗﺮوﯾﺞ ﺻﻠﻮات و ﻏﯿﺮه‬ ‫ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻠﻤﯽ و‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ‬ ‫ﺑﺸﺮاﻣﺮوز‪ .‬ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺳﺮی ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺑﮫ‬ ‫وب ﺳﺎﯾﺖ وزرات آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺜﻼ‬ ‫در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﯾﯽ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ وزارت‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﯿﺪ!‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ اﯾﻦ وزارت ﺧﺎﻧﮫ ﺣﺮف آﺧﺮ را ﺑﮫ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰﻧﺪ‪ .‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﮫ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﻦ وزراﺗﺨﺎﻧﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺴﺮی ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی! اﯾﻦ رﻗﻢ‬ ‫ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ‪ ،‬ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﺦ‬ ‫ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫اﺳﺖ!‬ ‫اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ وزراﺗﺨﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﭘﻮﻟﯽ ﺧﺮﺟﺶ ﺑﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ‬ ‫ھﻤﯿﻦ ﺧﺎطﺮ ھﻢ دارﻧﺪ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫وظﺎﯾﻔﺶ را ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی در اﯾﻦ وزارت‬ ‫ﻏﻮﻏﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬ﻣﮭﺪﮐﻮدک ھﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﮫ‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و اﻓﺮاد واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﮭﺎدھﺎی‬ ‫اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪارس طﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوت‪ ،‬ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ‬ ‫روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ‪ .‬ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺪارس را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ردﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﺑﮫ اﺳﺎﻣﯽ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺷﮭﺮﯾﮫ‬ ‫ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ وزراﺗﺨﺎﻧﮫ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺪرﯾﻎ اﯾﻦ‬ ‫وزراﺗﺨﺎﻧﮫ ھﻢ ھﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در‬ ‫ھﻤﮫ ﺳﻄﻮح‪ .‬در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ و‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ‪ ،‬در ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﺘﺐ آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬در‬ ‫ﺟﺪاﺳﺎزی ﺟﻨﯿﺴﺘﯽ‪ ،‬در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﮫ‪،‬‬

‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ھﺮ ﻧﻮع دﺧﺎﻟﺖ و دﺳﺖ درازی ﻣﺬھﺐ در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﻮدﮐﺎن!‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬

‫‪٤‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﮐﻞ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‪ ،‬در ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺣﺎد‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﻢ‪ ،‬ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻏﯿﺮه‪ ،‬ﺗﺒﻌﯿﺾ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ دوﻟﺘﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﮫ‬ ‫در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﻤﺎره ھﻤﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﮫ از زواﯾﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪه‪ ،‬ﺳﻨﺪی ﺑﺮای‬ ‫اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﮐﺮدن ﺗﺒﻌﯿﻀﮭﺎﯾﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﺮﺷﻤﺮدم‪.‬‬

‫طﺒﻖ آﻣﺎرھﺎی دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ از ھﺮ ﺻﺪ ﮐﻮدک‪ ،‬ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ‬ ‫ﮐﻮدک ﺑﮫ آﻣﻮزش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک‬ ‫و ﻧﻮﺟﻮان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬طﺒﻖ‬ ‫ﺳﺮﺷﻤﺎری اﺧﯿﺮ‪ ،‬ﺣﺪود ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را ﮐﻮدﮐﺎن و‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺮ ھﯿﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﻨﺪ‪.‬‬ ‫از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪود ھﻔﺪه ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ‬ ‫ھﺰار ﻧﻔﺮ آن ﮐﻮدﮐﺎن از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﮭﺎرده‬ ‫ﺳﺎل ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ‬ ‫دﺳﺘﺘﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﭘﻨﺠﺎه و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از‬ ‫ﺻﺪ ﮐﻮدک از اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﺑﻤﺎﻧﺪ‪،‬‬ ‫رﻗﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ھﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک و‬ ‫ﻧﻮﺟﻮان ﻋﻤﻼ از ﭼﺮﺧﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش‬ ‫ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ رﻗﻢ ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻧﻔﻮس در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﯿﺪاد دوﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﻓﺎﻗﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺎ در ﺳﺎل ‪ ٩١‬ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﻦ از ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫و آﻣﻮزش روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﯾﮏ‬ ‫ﺗﺮاژدی ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از‬ ‫ﮐﺎرﮐﺮد آﮔﺎھﺎﻧﮫ وزرات آﻣﻮزش ﺑﺮای‬ ‫طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﺣﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺑﮫ وردی‬ ‫درب آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از‬ ‫ھﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دارد!‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ‪ ،‬ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﻤﮫ ﻓﻘﺮ‬ ‫و ﻓﻼﮐﺘﯽ ﮐﮫ ﺟﻤﮭﻮی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ راه ﯾﺎﺑﻨﺪ‪،‬‬ ‫وارد ﻋﺮﺻﮫ ای ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﮫ طﯽ ﺳﮫ دھﮫ‬ ‫ﺗﻼش ﺑﯽ وﻗﻔﮫ دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ‬

‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬آﻧﺮا ﻗﺪم ﺑﮫ ﻗﺪم ﺑﮫ ﯾﮏ‬ ‫ﭘﺎدﮔﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ــ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﮐﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ وداﻧﺶ ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‪ .‬دﺳﺖ درازی ﻣﺬھﺐ‬ ‫در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻄﻮری ﮐﮫ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﺬھﺒﯽ و دﯾﻨﯽ‬ ‫دارد‪ ،‬ﻣﺜﻼ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد‪ ،‬ﻣﻌﺎدل ﻣﺪرک‬ ‫ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﯾﺎ ﻣﺪرک ﺣﻮزه ای!‬ ‫اﮔﺮ ﭼﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳﻮال ﺷﻤﺎ طﻮﻻﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮد‪،‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ از ﺳﻨ ﺪ ﺑ ﻨ ﯿ ﺎدﯾ ﻦ‬ ‫ﺗﺤﻮل در آﻣﻮزش و ﭘ ﺮورش ﮔ ﺬرا ھ ﻢ ﮐ ﮫ‬ ‫ﺷﺪه ﻧ ﮕ ﺎھ ﯽ ﺑ ﯿ ﻨ ﺪازﯾ ﻢ ﺗ ﺎ ﻣ ﻮﺿ ﻮع دﺳ ﺖ‬ ‫درازی ﻣﺬھﺐ در ھ ﻤ ﮫ ارﮐ ﺎن آﻣ ﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش ﺑﮭﺘﺮ روﺷﻦ ﺷﻮد‪ .‬ﻋﯿﻦ ﻣﺘﻦ‪:‬‬ ‫ﮔﺰارهھﺎی ارزﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ‬ ‫از‪:‬‬ ‫‪١‬ــ آﻣﻮزهھﺎی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ‪ ،‬ﻧﻘﺶ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮی‪ ،‬اﺳﻮهای‪ ،‬ھﺪاﯾﺘﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( و ﺣﻀﺮت ﻓﺎطﻤﻪ‬ ‫زھﺮا ﺳﻼمﷲ ﻋﻠﯿﮫﺎ و اﺋﻤﻪ‬ ‫ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم( ﺑﻪ وﯾﮋه‬ ‫اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( و وﻻﯾﺖﻣﺪاری در‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺣﺖھﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫ﻋﺪل ﺟﮫﺎﻧﯽ )ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﮫﺪوی(‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺼﺮه‪ :‬اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺼﺮح در‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻗﺪام ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫‪٢‬ــ آﻣﻮزهھﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﮫﺪوﯾﺖ و‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻪ رﻣﺰ ھﻮﯾﺖ اﺳﻼم ﻧﺎب و‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت و ﺑﻘﺎی آن در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﺮان در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ‪.‬‬ ‫‪٣‬ــ ﻣﯿﺮاث ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﺮت‬ ‫اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(‪ ،‬ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻋﻼﻗﻪ و‬ ‫ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ و وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ‪.‬‬ ‫‪٤‬ــ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺳﺎﺣﺖھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ‬ ‫اﻋﺘﻘﺎدی‪ ،‬ﻋﺒﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ‪ ،‬ﺗﻌﻠﯿﻢ و‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻌﻠﯿﻢ و‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺗﻌﻠﯿﻢ و‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ھﻨﺮی‪ ،‬ﺗﻌﻠﯿﻢ و‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺣﺮﻓﻪای‪ ،‬ﺗﻌﻠﯿﻢ و‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ‬ ‫ﻧﻈﺎم ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺒﺎﻧﯽ و‬ ‫ارزشھﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﺖ ﺣﻀﺮات ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ﻋﻠﯿﮫﻢ‬ ‫اﻟﺴﻼم( و ﻋﻘﻞ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ‬ ‫اﻋﺘﻘﺎدی‪ ،‬ﻋﺒﺎدی و اﺧﻼﻗﯽ در آن‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﻮرﯾﺖ دارد‪.‬‬ ‫ﮐﺴﺐ‬ ‫ﺳﺎزی‬ ‫زﻣﯿﻨﻪ‬ ‫‪٥‬ــ‬ ‫ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽھﺎی ﭘﺎﯾﻪ ـ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک اﺳﻼﻣﯽ ـ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ‪ ،‬در راﺳﺘﺎی ﺗﮑﻮﯾﻦ‬ ‫و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ھﻮﯾﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان‬ ‫در اﺑﻌﺎد ﻓﺮدی‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪.‬‬

‫در ھﻤﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺑﻨﺪ آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﻣﺸﺎھﺪه‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪،‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ‬ ‫رﯾﺰی ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬اﻓﺮدی ﻣﻐﺰﺷﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﮫ‬ ‫ﭘﯿﭻ و ﻣﮭﺮه ھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ درﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر‬ ‫از ﺳﻨﮕﺮھﺎی ﻗﺮون و ﺳﻄﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫راه ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﯾﮏ ﺟﮭﺎن ﻣﺪرن و‬ ‫اﻣﺮوزی ﮐﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬وﺣﺸﺖ اﯾﻦ ﭘﺲ‬ ‫زدن ﺟﺎﻣﻌﮫ‪ ،‬ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ آن‬ ‫ﻣﯿﺪارد ﮐﮫ ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮫ ﺑﺎ اراﺋﮫ طﺮﺣﮭﺎی ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﺳﯿﻄﺮه ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﭘﺲ راﻧﺪن ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻢ و‬ ‫ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻢ ھﻤﺎن‬ ‫ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﺎه ﺟﻤﮑﺮان و ﻏﯿﺒﺖ‬ ‫و ظﮭﻮر و ﻏﯿﺮه ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‬ ‫دروس ﺑﯿﻮﻟﻮژی و زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ را اﯾﻔﺎ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﺎرﯾﺦ ھﻤﺎن‪ ،‬ﻏﺰوه ھﺎی ﻣﺤﻤﺪ و ﺣﺸﻮ‬ ‫و ﻧﺸﻮ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰان و زﻧﮭﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎرش‪،‬‬ ‫ﺟﻨﮕﮭﺎ و ﺳﺎزﺷﮭﺎی دوازده اﻣﺎم و ﻋﯿﺶ و‬ ‫ﻋﺸﺮت آﻧﺎن و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺬف رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ‬ ‫آﺷﮑﺎر ﺑﺎ آن‪ ،‬ﺳﻤﺖ و ﺟﮭﺖ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش ﺑﮫ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ و ﺗﺤﺠﺮ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬آﺧﻮﻧﺪ ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ‪" :‬ﮐﺘﺎﺑﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد‪ . . .‬ﺑﺎﯾﺪ در آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ آﻣﻮزش داده ﺷﻮد‬ ‫ﮐﻪ واﺟﺐ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺎﺷﺪ!" اﯾﻦ‬

‫ﺟﻠﻮه ای ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎ از ﻧﮕﺮش ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺿﺪ‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫رﻓﺘﺎر ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺟﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ!‬


‫‪٥‬‬ ‫ﺑﺮای ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻮق‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ‪ ،‬ﮐﻮدک و‬ ‫دوران ﮐﻮدﮐﯽ او ﺷﺎدی و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻮدک‪،‬‬ ‫اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﮐﻮدﮐﺎن و‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺧﻮد‬ ‫ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺿﺪ ارزش ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﺑﺨﺎطﺮ‬ ‫دارﯾﺪ ﮐﮫ وزﯾﺮ ﻣﯿﻠﯿﺎردر "ﺻﺎدق‬ ‫ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ" ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﮭﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮫ ﺷﮭﺎدت‬ ‫طﻠﺒﯽ را ﺗﺮوﯾﺞ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد!‬ ‫ھﺠﻮم دارو دﺳﺘﮫ ارازل و اوﺑﺎش ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪرس ﻧﻤﺎز و ارﺳﺎل "روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺪراس"‪ ،‬ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺞ‬ ‫ﻣﺪارس و اﻧﮕﯿﺰاﺳﯿﻮن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ھﺎﯾﺸﺎن‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای‬ ‫ادارات اﻣﻨﯿﺘﯽ در راس اوﻟﻮﯾﺘﮭﺎی آﻣﻮزش‬ ‫و ﭘﺮورش ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﺮوژه اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن و ﺑﺎز ھﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮ‬ ‫ﮐﺮدن ﻣﺪارس در راس اﻣﻮر ﺟﺎری‬ ‫وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و‬ ‫ﺻﺪ اﻟﺒﺘﮫ ﺑﻌﺪ از ﺳﮫ دھﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮد را ﻧﺎﮐﺎم از اﺟﺮای اھﺪاﻓﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ!‬ ‫ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪ‪ ،‬در آﺧﺮ‬ ‫اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻓﻮری ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﺪارس ھﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اداره ﻣﺪارس و‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺸﻮد‪ .‬ﺳﺮاﻧﮫ‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮزان ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﺮاﻧﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزی در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺣﺪود ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺴﺖ و ھﺸﺖ ھﺰار‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺑﮫ ﻧﺮخ دﻻر‬ ‫ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﯿﺸﻮد ده دﻻر‬ ‫در ﺳﺎل! اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ھﯿﭽﻮﻗﺖ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس دو ﺷﺎﺧﺺ ‪ G.D.P‬ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮭﻢ‬ ‫آﻣﻮزش وﭘﺮورش ازﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻰ‬ ‫و ‪ G.N.P‬ﺳﮭﻢ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ازﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻰ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺪارس ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ‬ ‫ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ده دﻻر ﺑﮫ ازای ھﺮ داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮز ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬ ‫و ورزﺷﯽ‪ ،‬ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﺪارس و ﺑﮭﺒﻮد و‬ ‫ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی آﻧﮭﺎ‪ ،‬ﺳﺮوﯾﺴﮭﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و‬ ‫ﻏﯿﺮه ﺑﭙﺮدازد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اذﻋﺎن دارد ﮐﮫ ﯾﺎ ھﺮﮔﺰ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده و ﯾﺎ ﻧﺼﻔﮫ ﻧﯿﻤﮫ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ‬ ‫آن ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺮاﻧﮫ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ‬ ‫ﻧﺎﭼﯿﺰ را ﮐﻨﺎر ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﮫ ﭘﻨﺞ ھﺰار‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﺑﮕﺬارﯾﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺎر روﺷﻦ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺟﮕﯿﺮی از‬ ‫ﺟﯿﺐ اوﻟﯿﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫اداره ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼ اﺧﺬ ﺷﮭﺮﯾﮫ اﺟﺒﺎری در‬ ‫ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ اﺳﻤﺶ ﻣﯿﺸﻮد ھﻤﯿﺎرﯾﮭﺎی‬ ‫ﻣﺮدﻣﯽ و ﻏﯿﺮه‪.‬‬

‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪ ،‬در وﺣﻠﮫ اول اﯾﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﮫ آﻣﻮزش‬ ‫و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ راﯾﮕﺎن و‬ ‫اﺟﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮظﻒ ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﯿﺎز ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی‬ ‫ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﮫ و طﺒﻘﺎﺗﯽ ﺷﺪن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﻮد‪ .‬ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﮫ‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن ﺑﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫واﺣﺪ دﺳﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ارﺗﻘﺎء ﻋﻠﻤﯽ‪،‬‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن‪،‬‬ ‫اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮭﺎی ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬وظﯿﻔﮫ‬ ‫دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ .‬آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﯾﮏ ﻧﮭﺎد‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫ﮐﺮدن دﺳﺖ ھﺮ ﻧﻮع اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﺬھﺒﯽ‬ ‫از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﯾﮏ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻮری‬ ‫و اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﻣﮭﻤﯽ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ طﻮر ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ و از زواﯾﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد‪ .‬از دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ‬ ‫ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﻣﻌﻀﻞ ﮔﺮاﻧﯽ و اداﻣﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﮫ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ‬ ‫ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ‪" :‬ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﭼﮭﺎرﺻﺪ‬ ‫ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ دارد ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺑﮫ آﻣﻮزش و‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ؟ در‬ ‫ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی‬ ‫ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز وﺟﻮد دارد" و ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ )‪٢١‬ﺷﮭﺮﯾﻮر‬ ‫‪" (٩١‬ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ طﺮح ﺟﺪاﺳﺎزی داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ھﺎی‬ ‫روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ‪ ،‬ﺑﻌﻠﺖ ﺑﮫ ﺣﺪ‬ ‫ﻧﺼﺎب ﻧﺮﺳﯿﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺑﺮﺧﯽ از‬ ‫روﺳﺘﺎھﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎری از دﺧﺘﺮان‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮز اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺮک‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ"‪ .‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺗﺮک‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ‪ ٧‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ ٣۵‬ھﺰار ﻧﻔﺮ داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮز اﯾﺮاﻧﯽ در روزﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد )آﻓﺘﺎب ‪ ۴ /‬ﻣﮭﺮ ‪ (٩٠‬و اﻣﺴﺎل اﮔﺮ‬ ‫آﻣﺎر – آن ھﻢ آﻣﺎر ﺻﺤﯿﺢ‪ -‬داده ﺷﻮد ﻓﺎﺟﻌﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ رﻗﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪ .‬در‬ ‫ﮐﻨﺎر آن‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎزل آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮای ﮐﺘﺎب ھﺎی درﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه‬ ‫ھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و واﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه رژﯾﻢ ‪ ،‬ﺗﻔﮑﯿﮏ‬ ‫ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻮدن ﻓﻀﺎھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﮫ‬ ‫ﻻزم و ﺿﺮوری ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻤﺒﻮد‬ ‫ﻣﻌﻠﻢ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ‬ ‫و … ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪن اﺟﺒﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ھﺎی زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﮫ وﯾﮋه دﺧﺘﺮان از ﭼﺮﺧﮫ‬ ‫آﻣﻮزش ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬

‫‪٦‬‬ ‫ﮐﻮدک‪ ،‬ﻗﺎﻗﺎ و ﺗﺮﯾﻠﯽ‬ ‫ﻣﮭﺮاب دﺷﺘﯽ‬

‫دوﺳﺘﯽ ﮐ ﮫ ﺷ ﺎھ ﺪﻋ ﯿ ﻨ ﯽ اﯾ ﻦ واﻗ ﻌ ﮫ ﺑ ﻮد‪،‬‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد‪:‬‬ ‫دوﺳﮫ روز ﺑﻮد ﮐﮫ ھﻤﮑﺎرم دﺧﺘﺮ ﺳﮫ ﺳ ﺎﻟ ﮫ‬ ‫اش را ﻣﯽ آورد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ‪ .‬ﻧ ﯿ ﻢ ﺳ ﺎﻋ ﺘ ﯽ ﮐ ﮫ‬ ‫دﺧﺘﺮﭘﯿﺶ ﻣﺎدرش ﻣ ﯽ ﻣ ﺎﻧ ﺪ‪ ،‬ﺣ ﻮﺻ ﻠ ﮫ اش‬ ‫ﺳﺮﻣﯽ رﻓﺖ وﺑﮭ ﺎﻧ ﮫ ﻣ ﯽ ﮔ ﺮﻓ ﺖ‪ .‬ھ ﻤ ﮑ ﺎرم‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دﺧﺘﺮش را ﭘﯿﺶ ﺧ ﻮدش ﻧ ﮕ ﮫ‬ ‫دارد‪ .‬ﭼ ﻮﻧ ﮑ ﮫ ھ ﻢ ﮐ ﺎرش زﯾ ﺎد ﺑ ﻮد وھ ﻢ‬ ‫اﺗ ﺎﻗ ﺶ ﺑ ﺮای ﻣ ﺎﻧ ﺪن ﺑ ﭽ ﮫ ﻣ ﻨ ﺎﺳ ﺐ ﻧ ﺒ ﻮد‪.‬‬ ‫ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺮدھﺎﯾﯽ ھﻢ ﮐﮫ آﻧﺠﺎ ﮐﺎرﻣ ﯽ‬ ‫ﮐﺮدﻧ ﺪ‪ ،‬از ﺳ ﺮوﺻ ﺪای دﺧ ﺘ ﺮک ﻧ ﺎراﺣ ﺖ‬ ‫ﺑ ﻮدﻧ ﺪ‪ .‬ﺻ ﺎﺣ ﺒ ﮑ ﺎر ﺳ ﺮ رﺳ ﯿ ﺪ و ﮔ ﻔ ﺖ‪:‬‬ ‫روزاول ھﯿ ﭻ ﭼ ﯽ ﻧ ﮕ ﻔ ﺘ ﻢ‪ .‬ﮔ ﻔ ﺘ ﻢ آوردﯾ ﺶ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻨﻮع‪ .‬دﯾﺮوز ﮔﻔﺘﯽ روز آﺧﺮه‪ .‬اﻣﺮوز‬ ‫دﯾﮕﺮ ﭼﺮا؟ زن ﮔ ﻔ ﺖ‪ :‬ﻧ ﻤ ﯽ ﺗ ﻮاﻧﺴ ﺘ ﻢ ﺗ ﻮی‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارم‪ .‬ﺻﺎﺣﺒﮑﺎر ﮔﻔﺖ‪ :‬اﯾﻨﺠ ﺎ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻢ! ھﻤﮑﺎرم‪ ،‬ﻣﺴ ﺘ ﺎﺻ ﻞ‬ ‫و ﻧﺎﭼﺎر دﺧﺘﺮک را ﻓﺮﺳﺘﺎد اﺗ ﺎق ﻣ ﻦ‪ .‬اﺗ ﺎق‬ ‫ﻣﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮد‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺧﻮدم آﻧﺠ ﺎ ﮐ ﺎرﻣ ﯽ‬ ‫ﮐ ﺮدم‪ .‬ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﯾ ﮏ ﺟ ﻮری ﺳ ﺮﮔ ﺮﻣ ﺶ ﻣ ﯽ‬ ‫ﮐ ﺮدم‪ .‬ﺑ ﯿ ﺴ ﮑ ﻮﯾ ﺖ را ﮐ ﮫ ﺧ ﻮرد‪ ،‬ورﺟ ﮫ‬ ‫وورﺟﮫ اش ﺷﺮوع ﺷﺪ‪ .‬ﭼﻨﺪ ﺑ ﺎردﺳ ﺖ ھ ﺎی‬ ‫ﮐﻮﭼﮑﺶ را دردﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﻢ ﮐﻒ‬ ‫دﺳﺘﺶ را ﻗ ﻠ ﻘ ﻠ ﮏ دادم و ﺑ ﺮاﯾ ﺶ‪ ،‬ﻟ ﯽ ﻟ ﯽ‬ ‫ﺣﻮﺿﮏ ﺧﻮاﻧﺪم‪ .‬ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﻣ ﻌ ﻠ ﻮم‬ ‫ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺴﯽ اﯾ ﻦ ﺑ ﺎزﯾ ﮭ ﺎ را ﺑ ﺎ او ﻧ ﮑ ﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ھﯿﭻ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ھﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﮫ ﺑ ﺪھ ﻢ‬ ‫ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺎدرش ھﻢ ﻧﮑﺮده ﺑ ﻮد ﺻ ﺒ ﺢ‬ ‫ﮐﮫ او را ھﻤﺮاھﺶ ﻣ ﯽ آورد‪ ،‬ﻋ ﺮوﺳ ﮑ ﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ‪ ،‬ﺗ ﻮﭘ ﯽ ﺑ ﺮدارد ﺑ ﯿ ﺎورد‪ .‬دﻟ ﻢ ﻧ ﯿ ﺎﻣ ﺪ‬ ‫ﺗﻨﮭﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارم‪ .‬ﻣﺎدرش ﮔﺮﻓ ﺘ ﺎر ﺑ ﻮد‪ .‬ﻧ ﻤ ﯽ‬

‫ﺧ ﻮاﺳ ﺘ ﻢ ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ از اﯾ ﻦ از ﺻ ﺎﺣ ﺐ ﮐ ﺎر‬ ‫ﻏﺮﻏﺮ ﺑﺸﻨﻮد‪ .‬ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗ ﺮرا روﺷ ﻦ ﮐ ﺮدم و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ی ﻧﻘ ﺎﺷ ﯽ را ﺑ ﺮاﯾ ﺶ آوردم‪ .‬ﯾ ﺎدش‬ ‫دادم ﮐ ﮫ ﭼ ﮫ ط ﻮری داﯾ ﺮه و ﮔ ﻞ ﺑ ﮑ ﺸ ﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺷﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﺳﺮش ﮔ ﺮم ﺷ ﺪ ﺗ ﺎ وﻗ ﺖ‬ ‫ﻧﺎھﺎری رﺳﯿﺪ‪ .‬ﻣ ﺎدرش ﺑ ﮫ ھ ﻮای دﺧ ﺘ ﺮک‬ ‫آﻣﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺎھﺎر ﺑﺨﻮرد‪ .‬وﻗﺘﯽ دﯾ ﺪ دﺧ ﺘ ﺮش‬ ‫ﺑﺎ آراﻣﺶ دارد ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨ ﺪ‪ ،‬ﺑ ﺎ ﻟ ﺒ ﺨ ﻨ ﺪش‬ ‫ازﻣﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد‪ .‬ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬اﯾﻦ ﺑ ﭽ ﮫ ﺑ ﮫ ﺑ ﺎزی‬ ‫اﺣﺘﯿﺎج دارد‪ .‬ﺑ ﮫ آراﻣ ﺶ و ﺷ ﺎدی اﺣ ﺘ ﯿ ﺎج‬ ‫دارد‪ .‬ﭼﺮا ﻣﯽ آرﯾﺶ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ؟ "ﻣﯽ داﻧﺴ ﺘ ﻢ‬ ‫ھ ﺮ روز دﺧ ﺘ ﺮک را ﭘ ﯿ ﺶ ﻣ ﺎدرش ﻣ ﯽ‬ ‫ﮔﺬارد‪ .‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ازﺷﺎﻧﺲ ﻣﻦ ﺧﻮاھ ﺮم زاﯾ ﯿ ﺪه‪.‬‬ ‫ﻣﺎدرم ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻮاھﺮم اﺳ ﺖ‪ .‬ﮔ ﻔ ﺘ ﻢ‪ :‬ﺑ ﺒ ﺮش‬ ‫ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک! ﮔﻔﺖ‪ :‬ازﮐﺠﺎ ﺑﯿﺎورم ھﺰﯾﻨﮫ اش‬ ‫را ﺑﭙﺮدازم؟ ﭘﺮﺳﯿﺪم‪ :‬ﻣﮕﺮ ازﮐﺎرﺧﺎﻧ ﮫ ﻧ ﻤ ﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮی؟ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﮐ ﺎرﺧ ﺎﻧ ﮫ ھ ﻔ ﺘ ﺎد ھ ﺰارﺗ ﻮﻣ ﻦ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧ ﻤ ﯿ ﺪھ ﺪ‪ .‬ﺗ ﺎزه ﺑ ﺎﯾ ﺪ ھ ﻤ ﯿ ﻦ ﻗ ﺪر ھ ﻢ‬ ‫ﺑﮕﺬارم روش‪ .‬ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﺧﻼﺻ ﮫ ﺑ ﭽ ﮫ اﺳ ﺖ و‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﮭﺪاری ﺑﺸﻮد‪ .‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺎ ﺧ ﺮﺧ ﺮه زﯾ ﺮ‬ ‫ﻗﺮض ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزی اﺳﯿﺮﯾﻢ ‪ .‬ﺳ ﮫ ﺳ ﺎل اﺳ ﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﻦ و ﺷﻮھﺮم ھﺮﭼﯽ درﻣ ﯽ آورﯾ ﻢ ﻣ ﯽ‬ ‫رﯾﺰﯾﻢ ﭘﺎی آن آﻟﻮﻧﮏ‪ .‬ﮔ ﻔ ﺘ ﻢ‪ :‬ﺗ ﻮ ﮐ ﮫ ﮔ ﻔ ﺘ ﯽ‬ ‫ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻧﯿﺴﺘﯽ! ﮔﻔﺖ‪:‬اﯾﻦ ﯾﮑﯽ را ﻣﯽ ﺳﺎزﯾ ﻢ‬ ‫ﺑ ﺪھ ﯿ ﻢ اﺟ ﺎره ﮐ ﮫ ﺑ ﺮای آﯾ ﻨ ﺪه ﻣ ﺎن ﺑ ﺪرد‬ ‫ﺑﺨﻮرد ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ راﺣﺖ ﺗ ﺮ زﻧ ﺪﮔ ﯽ ﮐ ﻨ ﯿ ﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﻮھﺮش راﻧﻨﺪه ﺗﺮﯾﻠﯽ ﺑ ﻮد و روی ﺗ ﺮﯾ ﻠ ﯽ‬ ‫ﻣﺮدم ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﭘﺪرش ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ‪ .‬ﺷﺐ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﻣﯽ ﮔ ﺮدﻧ ﺪ‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ‪ .‬ھﻢ ﺳﻔﺮﻣﯽ ﮐﻨﺪ وھﻢ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ھﻤﻢ اﯾ ﻦ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻟﻢ راﺣﺖ اﺳ ﺖ ﮐ ﮫ ﭘ ﯿ ﺶ ﭘ ﺪرش‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ از ﭘﺪر ﮐﺴ ﯽ ﻧ ﯿ ﺴ ﺖ ﮐ ﮫ!‬ ‫ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﺗﻮی اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ؟ ﮔ ﻔ ﺖ‪ :‬ﻣ ﺎﺷ ﯿ ﻦ ﮐ ﻮﻟ ﺮ‬ ‫دارد‪ .‬ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﺑ ﭽ ﮫ ﮐ ﮫ ﻓ ﻘ ﻂ ﻗ ﺎﻗ ﺎ و ﮐ ﻮﻟ ﺮ و‬ ‫ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ‪ .‬ﺗﺎزه ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﭼ ﮫ ﺣ ﺮﻓ ﮭ ﺎﯾ ﯽ از راﻧ ﻨ ﺪه ھ ﺎی ﺗ ﺮﻣ ﯿ ﻨ ﺎل‬ ‫ﺑﺎرﺑﺮی ﻣﯽ ﺷ ﻨ ﻮد‪ .‬ﮔ ﻔ ﺖ‪ :‬ای ﺧ ﺎﻧ ﻢ! ﺑ ﭽ ﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭼﮫ ﻣﯽ داﻧﺪ ﻣ ﺮدم ﭼ ﮫ ﻣ ﯽ ﮔ ﻮﯾ ﻨ ﺪ!؟‬ ‫ﺑﮕﺬار ﺳﺨﺘﯽ ھ ﺎی زﻧ ﺪﮔ ﯽ را ﻟ ﻤ ﺲ ﮐ ﻨ ﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻮﺿﺶ ﺑﺰرگ ﮐﮫ ﺷﺪ ﺳﺮﺳﺨ ﺖ و ﻣ ﻘ ﺎوم‬ ‫ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ! ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐ ﻨ ﯽ ﻣ ﺎ ﻻی ﻣ ﺨ ﻤ ﻞ‬ ‫ﺑﺰرگ ﺷﺪﯾﻢ؟ ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﺑﮫ ﭘﺸﺘﺶ ﻣﯽ ﺑﺴﺖ‬ ‫وﺗﻮی ﺟﺎﻟﯿﺰ ﮐﺎرﻣﯽ ﮐﺮد‪ .‬آن ﻗ ﺪرآﻓ ﺘ ﺎب ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﻐﺰم ﻣﯽ ﺗﺎﺑﯿﺪ و ﺗﮑﺎن ﺗﮑﺎن ﻣﯽ ﺧﻮردم ﮐ ﮫ‬ ‫ﺧﻮاﺑﻢ ﻣﯽ ﺑﺮد‪ .‬ﺣﺎﻻ دﺧﺘﺮم ﻣﯽ ﻧﺸﯿ ﻨ ﺪ ﺗ ﻮی‬ ‫ﺗ ﺮﯾ ﻠ ﯽ ﭘ ﺎﻧﺼ ﺪ ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﻮن ﺗ ﻮﻣ ﺎﻧ ﯽ و روی‬ ‫ﺻﻨﺪﻟﯽ اﺑﺮی ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ ‪ ...‬ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﺗﻮ ﺑﮫ اﯾ ﻦ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ؟! اﯾﻦ ﺑﭽ ﮫ‪ ،‬ﺑ ﭽ ﮕ ﯽ ﻧ ﻤ ﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬دارد ﺑﭽﮕﯽ اش را دور ﻣﯽ زﻧ ﺪ‪ .‬دارد‬ ‫ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد درﻣﯿﺎن ﺳﺨﺘﯽ ھﺎ ‪ ...‬ﮔﻔ ﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﺒﯿﻦ! ﻣﻦ اﻻن ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻣﺮدم! ﺑ ﺒ ﯿ ﻦ ﭼ ﮫ‬ ‫طﻮری دارم ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺖ و ﭘﻨﺠ ﮫ ﻧ ﺮم‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!‬ ‫آن روز ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎھﻢ ﺣ ﺮف زدﯾ ﻢ‪ .‬ازﮐ ﻮدﮐ ﯽ‬ ‫اش ﻣﯽ ﮔﻔﺖ‪ .‬ازﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ھﺎﯾﺶ‪ .‬از اﺳﺒ ﺎب‬ ‫ﺑ ﺎزی ﻧ ﺪاﺷ ﺘ ﻦ ھ ﺎﯾ ﺶ‪ .‬از ﮐ ﺘ ﮏ ﺧ ﻮردن‬ ‫ھﺎﯾﺶ‪ .‬وﭼﻨﺪ ﺑﺎرھﻢ ﺑﮫ ﮔﺮﯾﮫ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد‪ .‬وﻣﻦ‬ ‫ھﯿﭽﮑﺪام از ﺣﺮﻓﮭﺎﯾﺶ را ﻗ ﺒ ﻮل ﻧ ﮑ ﺮدم‪ .‬او‬ ‫ﺣﺮﻓﮭﺎی ﻣﺮا ﻗﺒﻮل داﺷﺖ اﻣﺎ ﻣ ﯽ ﮔ ﻔ ﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫اﯾﻦ ﺟﻮری ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ و ﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐ ﮫ‬ ‫ﭼﺎره ای ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﻓﺮدای آن روز ﺳﺮﮐﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪ‪ .‬ﻧﮕﺮاﻧﺶ ﺷﺪم‪.‬‬ ‫دﻟﻢ ﺷﻮرﻣﯽ زد‪ .‬ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮای ﻧ ﺎزﻧ ﯿ ﻦ اﺗ ﻔ ﺎﻗ ﯽ‬ ‫اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻓﺮدا ﮐ ﮫ آﻣ ﺪ ﮔ ﻔ ﺖ ﮐ ﮫ دﯾ ﺮوز‬ ‫ﻧﺎزﻧﯿﻦ را ﺑﺮده ﺑ ﻮد ﻣ ﮭ ﺪ ﮐ ﻮدک ﺛ ﺒ ﺖ ﻧ ﺎم‬ ‫ﮐﺮده ﺑﻮد ‪...‬‬

‫ﻓﺮدا ﺑﺪون ﺑﭽﮫ آﻣ ﺪ‪ .‬ﮔ ﻔ ﺖ ﮐ ﮫ دﺧ ﺘ ﺮک را‬ ‫ﭘﯿﺶ ﭘﺪرش ﮔﺬاﺷﺘﮫ‪ .‬ﭘﺮﺳﯿﺪم‪ :‬ﻣﮕ ﺮﺷ ﻮھ ﺮت‬ ‫ﺳ ﺮﮐ ﺎرﻧ ﺮﻓ ﺘ ﮫ؟ ﮔ ﻔ ﺖ‪ :‬رﻓ ﺘ ﮫ‪ ،‬ﻣ ﮕ ﺮدﺳ ﺖ‬ ‫ﺧﻮدش اﺳﺖ ﮐ ﮫ ﻧ ﺮود ﺳ ﺮﮐ ﺎر! ؟ ﺻ ﺎﺣ ﺐ‬ ‫ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻤﯿﮕﺬارد ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ھﻢ ﺗﺮﯾ ﻠ ﯽ اش‬ ‫ﺑ ﯿ ﮑ ﺎر ﺑ ﺨ ﻮاﺑ ﺪ‪ .‬ﺑ ﯿ ﺨ ﻮدی ﮐ ﮫ ﻣ ﺎھ ﯽ ﯾ ﮏ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﮭﺶ ﻧﻤﯽ دھﺪ! ﭘﺮﺳﯿﺪم‪ :‬ﭘﺲ ﻧﺎزﻧ ﯿ ﻦ‬ ‫ﭼﮫ؟ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﺻ ﺒ ﺤ ﺎﻧ ﮫ و ﻧ ﺎھ ﺎر را‬ ‫ﺑﺮاﯾﺶ آﻣﺎده ﮐﺮدم‪ .‬ﭘﺪرش او را ﺑ ﺎ ﺧ ﻮدش‬ ‫ﺑﺮد‪ .‬ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﺑﺮد؟ ﮐﺠﺎ ﺑﺮد؟ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﯽ ﻧﺸ ﯿ ﻨ ﺪ‬ ‫ﺗ ﻮی ﻣ ﺎﺷ ﯿ ﻦ‪ ،‬ﮐ ﻨ ﺎر دﺳ ﺖ ﭘ ﺪرش‪ .‬ﻧ ﻮار‬ ‫ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﮔ ﺬارد‪ .‬ﻗ ﺎﻗ ﺎ ﺑ ﺮاﯾ ﺶ ﻣ ﯽ ﺧ ﺮد‪.‬‬ ‫ﻏﺬاﯾﺶ راﮐﮫ ﺧﻮرد‪ ،‬ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﭘﺸ ﺖ ﺻ ﻨ ﺪﻟ ﯽ‬

‫ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ھﺮ ﻣﻼﺣﻈﮫ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺬھﺒﯽ‪ ،‬ﻧﮋادی‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی‪ ،‬ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ!‬


‫‪٧‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫رﻓﻘﺎ و ھﻤﻮطﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ!‬ ‫زﻧﮓ ﻣﺪارس ﺑﮫ ﺻﺪا در ﻣﯽ آﯾﺪ‬ ‫درس‬ ‫ﺪ‪،‬‬ ‫ﺪﯾ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﯽ‬ ‫ﻠ‬ ‫ﯿ‬ ‫ﺼ‬ ‫زﻧ ﮓ آﻏ ﺎز ﺳ ﺎل ﺗ ﺤ‬ ‫ﻟﯿﻼ ﻣﺸﯿﺮی؛‬

‫اطﻼﻋﯿﮫ ﺷﻤﺎره ‪ ٣٨‬ﭘﯿﺎم ﻣﺸﺘﺮک‬ ‫رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ و ﺑﮭﻨﺎم اﺑﺮاھﯿﻢ زاده‬ ‫ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ اول ﻣﮭﺮ روز ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس‬ ‫ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﮭﺮ‪ ،‬ﺑﺪون ﻣﮭﺮ ﭘﺪری!‬ ‫ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﮐﮫ ‪ ٢٧‬ﻣﺎه از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دوران ﻋﻤﺮﻣﺎن‬ ‫را دور از ھﻤﮑﺎران‪ ،‬ھﻤﻮطﻨﺎن و ﮐﺎﻧﻮن‬ ‫ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻮاده آن ھﻢ ﺑﮫ ﺟﺮم ﺗﺸﮑﯿﻞ و‬ ‫ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺮای‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﮐﺎرﮔﺮان و آﺷﻨﺎﯾﯽ آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﮫ ﺧﻮد ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ ﺳﺰاوار ھﺮ اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﮔﺮﻓﺘﺎر‬ ‫زﻧﺪان ﺷﺪه اﯾﻢ‪.‬‬ ‫دوﺳﺘﺎن و ھﻤﻮطﻨﺎن!‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ‪ ٢٧‬ﻣ ﺎه اﺳ ﺖ از ﻣ ﮭ ﺮ ﭘ ﺪری‬ ‫ﻣﺤﺮوم اﻧﺪ‪ ،‬آﻧ ﮭ ﻢ در ﺳ ﻨ ﯿ ﻨ ﯽ ﮐ ﮫ ﻧ ﯿ ﺎز ﺑ ﮫ‬ ‫ﻣﺮاﻗﺒ ﺖ و رﺳ ﯿ ﺪﮔ ﯽ و ﮐ ﻤ ﮏ و آﻣ ﻮزش‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬ﮔﺮﭼﮫ ﻣﺎدراﻧﺸ ﺎن در ھ ﻤ ﮫ ﺣ ﺎل در‬ ‫ﮐﻨﺎر آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ دوری ﭘﺪر و ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﭘﯿﺶ رو ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺒﺮان ﻧ ﺎﭘ ﺬﯾ ﺮی ﺑ ﮫ آﻧ ﮭ ﺎ‬ ‫وارد ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم!‬ ‫ﻣ ﺎ ﻣ ﯽ داﻧ ﯿ ﻢ ﮐ ﮫ ھ ﻤ ﮫ ﺷ ﻤ ﺎ ﻋ ﺰﯾ ﺰان در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ زﻧ ﺪﮔ ﯽ ﻧ ﻤ ﯽ ﮐ ﻨ ﯿ ﺪ و ﺑ ﺨ ﺶ‬ ‫زﯾﺎدی از ﺷﻤﺎ از ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺪر ﯾ ﺎ ﻣ ﺎدر ﯾ ﺎ از‬ ‫داﺷﺘﻦ ﻏﺬا و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﮐﺎﻓﯽ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﮫ و ﻣﻌﻠ ﻢ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺮوﻣ ﯿ ﺪ‪ ،‬ﺷ ﻤ ﺎری از ھ ﻢ ﺳ ﻦ و‬ ‫ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﮫ اﺟﺒﺎر از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑ ﺎز ﻣ ﺎﻧ ﺪه‬ ‫اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آزادی ﺧﻮاھﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی‬ ‫طﻠﺒﯽ‪ ٢٧ ،‬ﻣﺎه از ﻋﻤ ﺮﻣ ﺎن را ﭘﺸ ﺖ ﻣ ﯿ ﻠ ﮫ‬ ‫ھ ﺎی زﻧ ﺪان و ﺑ ﮫ دور از ﺧ ﺎﻧ ﻮاده و‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣ ﯽ ﺑ ﺮﯾ ﻢ‪ .‬در اﯾ ﻦ ﺳ ﺎل‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺟﺰ ﻣﺤﺮوﻣ ﯿ ﺖ‬ ‫ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از‬ ‫ﭘﺪر را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬و ﺑ ﺎ اﺿ ﻄ ﺮاب‪ ،‬ﻣ ﺜ ﻞ‬ ‫ﺷ ﻤ ﺎ ﺑ ﮫ ﻣ ﺪرﺳ ﮫ رﻓ ﺘ ﮫ و در ﺳ ﺮ ﮐ ﻼس‬ ‫ﺣ ﺎﺿ ﺮ ﺷ ﻮﻧ ﺪ‪ .‬ﺑ ﺎ اﯾ ﻦ وﺻ ﻒ ﻣ ﺎ ﻧ ﮕ ﺮان‬ ‫وﺿﻊ زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﮫ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾ ﺰان آﯾ ﻨ ﺪه ﺳ ﺎز‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ھﺴﺘﯿﻢ‪.‬‬

‫ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﯿﺎم آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی و اﻣ ﻨ ﯿ ﺖ را‬ ‫ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ دھﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﺎ از‬ ‫ﻣﯿﺎن رﻓﺘﮫ و دﺳﺖ ھﺎ ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﺎﻧﮫ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را‬ ‫ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧ ﯿ ﮑ ﻮ ﭘ ﺲ داده و‬ ‫ﮐ ﺎرﻧ ﺎﻣ ﮫ درﺧﺸ ﺎﻧ ﯽ از ﺧ ﻮد ﺑ ﺮ ﺟ ﺎی‬ ‫ﺑﮕﺬارﯾﻢ‪ .‬ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮب زﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ‪ ،‬از ﻣﻌﻠﻢ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﻮﺧﺘ ﮫ اﯾ ﻢ ﮐ ﮫ ﺑ ﻌ ﻀ ﯽ ﻓ ﺮﺻ ﺖ ھ ﺎ‬ ‫ﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺗﮑﺮار ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﺑ ﺮای ﻗ ﺒ ﻮﻟ ﯽ در‬ ‫آزﻣﻮن اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳ ﺨ ﺖ ‪ ،‬ﺑ ﺎﯾ ﺪ ﺑ ﺎ ﺟﺴ ﺎرت‬ ‫ﮔﺰﯾﻨﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎ ﮐﺎرﮔ ﺮان زﻧ ﺪاﻧ ﯽ ﺿ ﻤ ﻦ ﺗ ﺒ ﺮﯾ ﮏ ﺳ ﺎل‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾ ﺪ ﺑ ﮫ ﻏ ﻨ ﭽ ﮫ ھ ﺎی ﻧ ﻮﺷ ﮑ ﻔ ﺘ ﮫ‪،‬‬ ‫داﻧ ﺶ آﻣ ﻮزان‪ ،‬داﻧﺸ ﺠ ﻮﯾ ﺎن‪ ،‬ﻣ ﻌ ﻠ ﻤ ﺎن و‬ ‫ھﻨﺮﺟﻮﯾﺎن‪ ،‬آزادی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺗﺤﺼﯿﻞ و‬ ‫ﺻﻌﻮد ﺑﮫ ﻗﻠ ﮫ ھ ﺎی ﺑ ﻠ ﻨ ﺪ ﻋ ﻠ ﻢ و داﻧ ﺶ را‬ ‫آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺟ ﺎﻣ ﻌ ﮫ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮی و زﺣﻤﺘﮑﺶ و ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧ ﯿ ﺎن آزاده‬ ‫و ﺷﺮﯾﻒ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﮐﺎرﮔﺮی‪،‬‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ‪ ،‬زﻧﺎن‪ ،‬ﭘﺮﺳﺘﺎران‪ ،‬ﻓﻌﺎﻻن ﻣ ﺪﻧ ﯽ‬ ‫و ﺻﻠﺢ ﺟﻮ و ھﻤﮫ ﻋﺰﯾ ﺰان و ﻣ ﺎدران داغ‬ ‫دﯾ ﺪه و ﺷ ﺨ ﺼ ﯿ ﺘ ﮭ ﺎی ﻣ ﺮدﻣ ﯽ از ﭘﺸ ﺖ‬ ‫دﯾﻮارھﺎی زﻧ ﺪان اوﯾ ﻦ ﺑ ﺎ روﺣ ﯿ ﮫ و اراده‬ ‫ﻗﻮی و اﺳﺘﻮار ﺷﺎدﺑﺎش ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﻢ‪.‬‬ ‫زﻧﺪه ﺑﺎد ﮐﺎرﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﺎد آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی!‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺘﺤﺪ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣ ﺘ ﻔ ﺮق ھ ﯿ ﭻ‬ ‫ﭼﯿﺰ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ اﻣﯿﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺷﻤﺎ در راه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟ ﮭ ﺎﻧ ﯽ‬ ‫ﻋﺎری از ﺟﻨﮓ و ﺟﮭﻞ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ‪.‬‬ ‫رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ‪ -‬ﻋﻀﻮ ھﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﻨ ﺪﯾ ﮑ ﺎی‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ اﺗﻮﺑﻮﺳ ﺮاﻧ ﯽ ﺗ ﮭ ﺮان‬ ‫و ﺣﻮﻣﮫ‪.‬‬ ‫) اﺳﻌﺪ( ﺑﮭﻨﺎم اﺑ ﺮاھ ﯿ ﻢ زاده‪ -‬ﻋﻀ ﻮ ﮐ ﻤ ﯿ ﺘ ﮫ‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی آزاد ﮐﺎرﮔﺮی‪.‬‬ ‫ﺷﮭﺮﯾﻮر ‪ -٩١‬زﻧﺪان اوﯾﻦ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎر‪ :‬ﮐﻤﯿﺘﮫ دﻓﺎع از رﺿﺎ ﺷﮭﺎﺑﯽ –‬ ‫‪ ٢٩‬ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه ‪١٣٩١‬‬

‫در ﺣﺎﻟﯽ زﻧﮓ ﻣﺪارس ﺑﮫ ﺻﺪا در ﻣﯽ اﯾﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﻟﻄﻒ ﷲ ﻓﺮوزﻧﺪه ﻣﻌﺎون ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری اذﻋﺎن ﻣﯿﺪارد وزارت‬ ‫اﻣﻮزش و ﭘﺮورش ‪ 5‬ھﺰار ﻣﯿﻠﺒﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﮫ دارد‪ .‬ﻓﺮوزﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‬ ‫وزارت اﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﻧﭽﮫ او‬ ‫"ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ" ﻧﺎﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ‪٢٠٠‬ھﺰار ﻣﻌﻠﻢ‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﺴﻨﺎ ﻓﺮوزﻧﺪه‬ ‫در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از اﺳﺘﺨﺪام ‪ ٢٠‬ھﺰار ﻣﻌﻠﻢ‬ ‫ﻗﺮآﻧﯽ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺒﺮ داد ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮﺑﮫ اﺷﺎﻋﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮاﻓﺎت‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی داﻧﺶ اﻣﻮزان و‬ ‫ﻻﺟﺮم ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزش‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺬف‬ ‫ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ و ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی‬ ‫ﺑﮭﺎی آب و ﺑﺮق و ﮔﺎز وزارت اﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﺪود ‪ ٥٠٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﻮدﺟﮫ ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻮﺳﺎزی و ﯾﺎ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ ﻣﺒﮭﻢ‬ ‫اﺳﺖ و اﺷﺎره ای ﺑﮫ آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﻠﻨﺎ‬ ‫اﺑﺮاھﯿﻢ اﻣﯿﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎ زی و‬ ‫ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ھﻤﺪان اﻋﻼم ﻧﻤﻮد‬ ‫ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ‪ ١٩٧‬ھﺰار ﮐﻼس درس‬ ‫ﻣﻮاﺟﮫ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﺑﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﮫ‬ ‫‪٧٨‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻀﺎی اﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر ‪ ٢٠٣‬ھﺰار ﻣﺒﻠﯿﺎرد ﷼ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ‪ ٥٢‬درﺻﺪ از ﻣﺪارس ﻣﻮﺟﻮد ھﻢ‬ ‫ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ‪ .‬از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺌﮫ‬ ‫ﭘﻮرﭘﻮر ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫اﻋﻼم ﮐﺮد ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺘﮫ ﺷﺪن ﻣﺪارس‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ‪ ٢٣‬ھﺰار ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎ ‪١٥٠‬‬ ‫ھﺰار ﮐﻼس درس دﯾﮕﺮ در ﮐﺸﻮر ھﺴﺘﯿﻢ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﻌﻨﯽ ‪١٠٠‬‬ ‫ھﺰار ﻣﺪرﺳﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬او ﮔﻔﺖ اﻟﺒﺘﮫ ھﯿﺞ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ آﻣﺎر ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﮐﺸﻮر ﮐﮫ ﺑﻨﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻧﺎﺻﺤﯽ ‪ ٧٠‬ھﺰار‬ ‫ﺑﺎب ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻧﻈﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ و آن را ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس ﻣﻮﺟﻮد ﮐﮫ ‪ ٥٢‬درﺻﺪش ھﻢ‬ ‫ﺗﺨﺮﺑﺒﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﺷﮫ ای از‬ ‫ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و‬ ‫ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ‪ .‬اداﻣﮫ در ﺻﻔﺤﮫ ‪١٤‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬

‫‪٨‬‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﻣﯿﻨﻮ ﻓﺘﺎﺣﯽ‬

‫ﭼﻨﺪ روزی اﺳﺖ زﻧﮓ ﻣﺪارس ﻧﻮاﺧﺘﮫ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ وﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﮐﻮدک ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﻼس رﻓﺘﮫ‬ ‫اﻧﺪ‪ .‬ﺷﻮر وھﯿﺠﺎن ﻗﺒﻞ از ﻣﺪرﺳﮫ ﻓﺮوﮐﺶ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺎم‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎل‬ ‫وھﻮای ﻣﺪرﺳﮫ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ‬ ‫ﮐﺎﻣﻼ از زﯾﺮ ﭼﺎپ در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﮐﻼس‬ ‫ﺑﻨﺪی ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬داﻧﺶ آﻣﻮزان‬ ‫وﻣﻌﻠﻤﮭﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ آﻧﮭﺎ در ﻋﯿﻦ‬ ‫ﺣﺎل ﮐﮫ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ ﺑﻼﺧﺮه ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ!‬ ‫در ﺧﺎطﺮاﺗﺸﺎن ھﻨﻮز اول ﻣﮭﺮ را ﻣﺰﻣﺰه‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺑﯿﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت‬ ‫ھﻤﮫ ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ اول ﻣﮭﺮ ﺣﺲ دﯾﮕﺮی دارد‪.‬‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺪرﺳﮫ‬ ‫را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ھﯿﺠﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد را‬ ‫دارﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ واﺣﺴﺎس ﺑﺰرگ ﺷﺪن!‬ ‫ﮐﻼس اوﻟﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻔﺘﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ‬ ‫ﻋﺎدت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده را دارﻧﺪ‪ .‬در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ ﭘﺸﺖ در ﮐﻼﺳﮭﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﺧﻮد ﺧﺎطﺮات ﺑﺪ و ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺪرﺳﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ در‬ ‫ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮐﺜﺮاﯾﻦ ﻣﺪارس دو ﺷﯿﻔﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬درﺑﻌﻀﯽ‬ ‫از ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﮫ ﺳﮫ ﺷﯿﻔﺖ ھﻢ ﻣﯿﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ‬ ‫ازدﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﮐﺎھﺶ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫دوﻟﺖ ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ رﺗﺒﮫ ﺑﻨﺪی آﻣﻮزﺷﯽ و‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎ از طﺮف آﻣﻮزش‬ ‫ﭘﺮورش ﻣﺠﻮز ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬ﺻﺪور ﻣﺠﻮز‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﻣﺪارس دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﮭﻢ دارد‪.‬‬ ‫ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ‪ .‬واﺑﺴﺘﮕﯽ دوﻟﺘﯽ وﺳﯿﺎﺳﯽ‪ .‬اﯾﻦ‬

‫ﻣﺪارس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮭﺮﯾﮫ ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﮫ‬ ‫ازداﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪرﯾﺲ‬ ‫دروس ﻣﺼﻮﺑﮫ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﮐﺎدر ﻣﺠﺮب در زﻣﯿﻨﮫ اراﺋﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ‪ ،‬ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزﺷﯽ‪،‬‬ ‫ورزﺷﯽ زﺑﺎﻧﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭘﺎرﺗﯽ در ﺻﺪور ﻣﺠﻮز‬ ‫ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ آﻧﻘﺪر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ در‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﻓﺮﺳﻮده و‬ ‫ﮐﻠﻨﮕﯽ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬ﮐﺎدر‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ وﺗﺠﮭﯿﺮات‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺪارد ‪.‬واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﻗﻌﺸﺎن‬ ‫از اﯾﻦ ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ‬ ‫ورﻓﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭽﮫ ھﺎ اﺳﺖ ‪.‬ﭼﺮا ﮐﮫ در‬ ‫ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﺗﻮﺟﮫ زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬ﮐﻨﺘﺮل داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪارس ﺷﺎھﺪ‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻧﻈﺎرت ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻨﯿﺎد ﺷﮭﯿﺪ وآﻣﻮزش‬ ‫ﭘﺮورش ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﺺ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ‪ ،‬ﻧﯿﺮوھﺎی ﺳﭙﺎه‬ ‫وارﺗﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪ .‬در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی اﺳﺮا وﺟﺎﻧﺒﺎزان‪ ،‬ﻧﯿﺮوی‬ ‫اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯿﺪھﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫درﺻﻮرت ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﺎﯾﺮ واﺟﺪﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ اﺧﺬ ﺷﮭﺮﯾﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﮐﺎدر‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ "ﻣﺪارس ﺷﺎھﺪ" ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬آﻣﻮزﺷﮭﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﭘﺮرﻧﮕﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارس اﺳﺖ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ‬ ‫ﻣﻌﻠﻤﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی از‬ ‫وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻣﮭﻢ اﯾﻦ ﻣﺪارس اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺪارس‬ ‫ﺧﺎص ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از ﻣﺪارس ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﮐﮫ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح "اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺘﺒﺮﮐﮫ"‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻢ‪ ،‬ﻣﺸﮭﺪ اداره ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ واﺳﺘﺎﻧﺪارد از‬ ‫اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮھﺎی‬ ‫ورودی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﺧﻮد رادارد‪ .‬ھﻨﮕﺎم‬ ‫ﺛﺒﺖ ﻧﺎم واﻟﺪﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﻮﺷﯿﺪن‬ ‫ﭼﺎدر ﺑﺮای ﻣﺎدران اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد‪ .‬اداﻣﮫ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ در طﻮل ﺳﺎل‬ ‫از داﻧﺶ آﻣﻮز اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﻣﺪارس‬ ‫درﺧﺸﺎن‪،‬‬ ‫اﺳﺘﻌﺪادھﺎی‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮫ‪،‬‬ ‫ﺷﺒﺎﻧﮫ‪،‬ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ‪ ،‬ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر‪ ،‬اﻗﻠﯿﺘﮭﺎی‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ‪ ،‬ﻋﺸﺎﯾﺮی از دﯾﮕﺮ ﻣﺪارس ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻓﺎرغ از درﺟﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪارس ﺗﻤﺎم‬ ‫آﻧﮭﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺪون ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺟﺪاﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ‪ ،‬ﺣﺠﺎب‪،‬‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﺮدن ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ‪ ،‬ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ )ﻋﺎﺷﻮرا – ﻣﺎه رﻣﻀﺎن(‬ ‫ﺳﺎﻧﺴﻮر‪ ،‬ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی ﺑﭽﮫ ھﺎ از‬ ‫طﺮﯾﻖ اردوھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﻤﮑﺮان‪ ،‬ﻣﺸﮭﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم‬ ‫دارد‪ .‬اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﺑﺎ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ اﻣﻮر‬ ‫ﭘﺮورﺷﯽ وﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ھﻨﺮی و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ در‬ ‫ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ وﻣﺮﺗﺠﻊ ﺗﻌﺪادی‬ ‫آﺧﻮﻧﺪ وﺧﻮاھﺮ زﯾﻨﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻣﺪارس اﻋﺰام‬ ‫ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬وظﯿﻔﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ‬ ‫ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ‪ ،‬ﺧﻮاﻧﺪن دﻋﺎ‪ ،‬آﻣﻮزش ﻣﺪاﺣﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ آﻣﻮزه ھﺎ آﻧﻘﺪر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ در‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد زﻣﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد و از طﺮف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﮫ ﻣﻌﻠﻤﮭﺎی‬ ‫ﻣﻌﺘﺮض دﺳﺘﻮر ھﻤﮑﺎری داده ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ آﻣﻮزه ھﺎی دﯾﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﻼم و ﻣﺬھﺐ‬ ‫ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺑﮭﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺧﺮاج از‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬در‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺘﺮی از‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬از وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺗﺎ ﻗﺮاردادھﺎی ﻣﻮﻗﺖ‪ ،‬ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ‪،‬‬ ‫ﺷﺮﮐﺘﯽ ھﻤﮫ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ‬ ‫آﻧﮭﺎﺳﺖ‪ .‬دﺳﺘﻤﺰدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﻔﺎف زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫ اﻣﺮوزی را ﻧﻤﯿﺪھﺪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺎھﮭﺎ وﺳﺎﻟﮭﺎ در دﯾﻮن دوﻟﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل داﺋﻢ ﻣﻌﻠﻢ و ﺷﺎﮔﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺟﻮ‬ ‫ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ‪ .‬ﻣﻮاردی‬ ‫ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﮫ ﺣﺮاﺳﺖ‬ ‫ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬آﺳﯿﺒﮭﺎی وارد ﺷﺪه‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آﻧﮭﺎ از ﺷﺎدی ﺧﻼﻗﯿﺖ‬ ‫ﺗﺎﻓﺸﺎر اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺳﺮﮐﻮب ھﺮﮔﻮﻧﮫ‬ ‫ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ دردﻧﺎﮐﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ‪ ،‬ﻓﺮار‪،‬‬ ‫ﺧﻮدﮐﺸﯽ‪ ،‬اﻋﺘﯿﺎد‪ ،‬ازدواج زود ھﻨﮕﺎم و‬


‫‪٩‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ رواﻧﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل دارد‪ .‬در‬ ‫واﻗﻊ ﻓﻘﺮ و اﺧﺘﻨﺎق ﻣﺬھﺒﯽ دو ﺑﺎزوی ﻣﮭﻢ‬ ‫ﺳﺮﮐﻮب ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﻧﯿﺎزھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﮫ درﻣﺎن‬ ‫ﭘﻮﺷﺎک ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ و‪ ...‬ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯿﺸﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزی ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ ﻋﯿﻨﮏ‬ ‫ﻧﺒﻮد و درآﺳﺘﺎﻧﮫ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﯾﺎ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﺧﺎص‪.‬‬

‫در ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺤﺮوم دﺧﺘﺮان ﺑﺪﻟﯿﻞ‬ ‫ﺗﻌﺼﺒﺎت وﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ‬ ‫ازآﻣﻮزش ﺣﺬف ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﭼﻨﯿﻦ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻄﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮭﺮﯾﮫ و ﺗﺬﮐﺮات داﺋﻤﯽ‬ ‫در ﻣﻮرد ﻗﺴﻂ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزان اﺣﺴﺎس ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در واﻗﻊ‬ ‫ﮐﺴﺮ ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﯿﻠﯿﺎردی آﻣﻮزش وﭘﺮورش‬ ‫ودزدﯾﮭﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﺳﻔﺮھﺎی ﻣﮑﮫ‬ ‫وﺳﻮرﯾﮫ از ﮐﯿﺴﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺟﺒﺮان‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﮫ در ﻓﻀﺎی ﻣﺪارس در‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻧﻮر‪ ،‬ﺗﮭﻮﯾﮫ ھﻮا‪ ،‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫و‪ ...‬ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻋﺪم اﺳﺘﺎﻧﺪارد‬ ‫ﺑﺨﺎری ھﺎ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮز را ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻢ‬ ‫ﮐﮫ زﻧﺪه ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮭﺮه و اﻧﺪام ﺳﻮﺧﺘﮫ‬ ‫ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﮫ آﻧﺎن از ﭘﺲ‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی درﻣﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ دزدﯾﮭﺎ در ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﺪارس ھﻢ ﺧﻮد‬ ‫را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ‪ .‬از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﺜﻞ‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺎﯾﻊ ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﺗﻮاﻟﺘﮭﺎ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ دارد‪ .‬ﺗﻌﺪﯾﻞ‬ ‫ﻧﯿﺮو ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ دو ﻣﺪرﺳﮫ راﺗﺤﺖ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮای روزی ده ﺗﺎ دوازده‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺣﻘﻮق ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺼﻮﺑﮫ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﯾﮑﻤﺎه ﮐﺎرﮐﺮد‬ ‫ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﯿﻤﮫ و ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎن‬ ‫رد ﻣﯿﺸﻮد وﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺗﺮس اﺧﺮاج‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ‬ ‫ﺑﺪﻧﯽ‪ ،‬ﺑﮭﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﻣﺸﺎوره ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮭﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﮫ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ‬ ‫دھﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻤﺎر‪ ،‬داﻧﺶ آﻣﻮزان‬ ‫اﻓﻐﺎن ﺷﺮاﯾﻄﺸﺎن ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ و‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﯽ ﻣﮭﺮی ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫از ﺟﺪا ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪه ھﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎ‬ ‫ﺻﺪور ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺒﮭﻢ اداری ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻣﯿﺎن اداره وﻣﺪرﺳﮫ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﺣﺘﯽ ھﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ در ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺷﭙﺶ(‬ ‫اﻧﮕﺸﺖ اﺗﮭﺎم ﺑﺴﻮی آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻓﻐﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮭﺮﯾﮫ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﮫ ھﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﭘﻮل‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد ﺣﺘﯽ در ﻓﺼﻞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت آﻧﮭﺎ‬ ‫از ﻣﺪرﺳﮫ اﺧﺮاج ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬در واﻗﻊ داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎرت‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‪ ،‬ﭘﻮل‪ ،‬ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪرﺳﮫ اﺧﺮاج‬ ‫ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬از ھﺰاران ﮐﻮدک اﻓﻐﺎن‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮز در ﻣﺪارس ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎﺑﻘﯽ‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻮدک ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ وﮐﻮدک‬ ‫ﮐﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮫ رھﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ وﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﻄﮫ‬ ‫اﺷﺘﺮاک آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ھﻤﺴﺮﻧﻮﺷﺖ‬ ‫ﺷﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوﻟﺖ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و‬ ‫ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﺗﺤﺼﯿﻞ اراﺋﮫ ﻧﻤﯿﺪھﺪ اﻣﺎ‬ ‫واﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﮑﺎرﺳﺎزﯾﮭﺎی‬ ‫ﻋﻈﯿﻢ‪ ،‬اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان‪ ،‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو در‬ ‫ﺑﺨﺸﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺗﻮرم و ﮔﺮاﻧﯽ‪ ،‬دزدﯾﮭﺎی‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺗﻮده ھﺎی‬ ‫وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺮدم را ﺑﮫ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺑﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدم ﺑﻄﻮر واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﻧﯿﺎزھﺎی ﭘﺎﯾﮫ ای ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬درﻣﺎن‪ ،‬ﺗﻐﺬﯾﮫ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺷﮭﺮﯾﮫ ﻣﺪارس و ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫اردو‪ ،‬ﮐﻼﺳﮭﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده‪ ،‬ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻮﺷﺎک‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ در طﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮادھﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﮫ‪ ،‬اﺛﺎﺛﯿﮫ و‬ ‫ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﻘﺮﺷﺎن داﺧﻞ ﮐﻮﭼﮫ ﭘﺮﺗﺎب‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ از‬ ‫ﭘﻮﺷﺎک ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﺑﮭﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻓﺮوش ﮐﻠﯿﮫ‪ ،‬ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺗﺮاژدﯾﮭﺎی دردﻧﺎک روزﻣﺮه در ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﮐﻮدک ﺧﺎﻧﻮادھﮭﺎی‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮی اﻋﻢ از اﯾﺮاﻧﯽ و اﻓﻐﺎن و ﺑﮭﺎﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﻗﻮﻣﯿﺖ‪ ،‬ﻣﺬھﺐ‪ ،‬وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ رﺷﺪ وآﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺳﺎﯾﮫ ﺷﻮﻣﺶ را ﺑﯿﻨﺪازد‪ .‬ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﮐﺮد‪ .‬ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘﮫ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﺣﺮاﺳﺖ و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫ﮐﺎرﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی اوﻟﯿﮫ‬ ‫زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﮫ ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫وﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر زﯾﺎد و ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻔﺘﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ھﺮ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺼﻮرت اﻧﻔﺮادی‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮی‪ ،‬اﺧﺮاج و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺣﺘﯽ اﻋﺪام‬ ‫ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد‪.‬‬

‫ﺣﻀﻮر اﻋﺘﺮاﺿﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ھﺎﯾﺸﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻄﻮر ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻠﻮی اداره ھﺎی آﻣﻮزش‬ ‫ﭘﺮورش ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﮑﯽ ازﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ وزﯾﺮ‬ ‫آﻣﻮزش وﭘﺮورش اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزی ﮐﮫ دﯾﮕﺮ در ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ و ﻧﯿﻤﮑﺖ‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺪام دﺧﻤﮫ و ﭘﺴﺘﻮ‬ ‫ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ؟ در ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻔﺎﺷﯽ‪،‬‬ ‫ﺟﺎده ﺑﮭﺸﺖ زھﺮا‪ ،‬ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻓﺮوش ﺳﮑﺲ‬ ‫وﻣﻮاد ﻣﺨﺪر؟ ﺧﺮوج ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزان از ﭼﺮﺧﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﮫ‬ ‫ﺳﯿﺎه ﺟﻨﮓ‪ ،‬و ﻓﻘﺮ وﻣﺬھﺐ وﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫وزﯾﺮ ﮐﮫ ﺟﺎی ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ آﮔﺎه دﻟﺴﻮز در‬ ‫ﻣﺪارس ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻨﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺘﺮض ھﺴﺘﻨﺪ در ﮐﺪام‬ ‫دﺧﻤﮫ و زﻧﺪان اﻧﺪ و ﯾﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﻋﺪام!‬ ‫آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ وﺷﺎد ﺣﻖ ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬

‫‪١٠‬‬ ‫ورود ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ و‬ ‫ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺪارس از ﻣﮭﺮ ‪٩١‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ!‬ ‫ﺷﻤﺲ اﻟﺪن اﻣﺎﻧﺘﯽ‬ ‫ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﻤﻠﮫ "ﻣﻤﻨﻮع‬ ‫اﺳﺖ" در ﻓﺮھﻨﮓ‬ ‫ﻟﻐﺎت رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﺮ ﺟﻤﻠﮫ‬ ‫دﯾﮕﺮی راﯾﺞ و ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎﺑﻠﻮی اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻤﻠﮫ ﺑﯽ ﻣﺴﻤﺎ ﮐﮫ آوﯾﺰه ﺳﺮ درب ادارات‬ ‫دوﻟﺘﯽ‪ ،‬اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺗﺎق ﮐﺎر رﺋﯿﺲ و‬ ‫روﺳﺎی دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺑﮫ‬ ‫ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ و‬ ‫آزادﯾﺨﻮاھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮای رﺗﻖ و‬ ‫ﻓﺘﻖ اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ .‬اﺑﻌﺎد ﮐﻠﻤﮫ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ در ﻋﺮﺻﮫ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﺮان‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻋﺎدی ﻣﺮدم و دﺧﺎﻟﺖ در ﺣﺮﯾﻢ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ی آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﺤﻮی ﮐﮫ ﻋﻮاﻗﺐ‬ ‫زﯾﺎﻧﺒﺎر اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ )ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ(‬ ‫در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن‪ ،‬داﻧﺶ آﻣﻮزان و‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﻨﺪش آور‪ ،‬آزاردھﻨﺪه و ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ھﻤﺎن اواﺋﻞ ﺑﺮ‬ ‫ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺶ ﺑﺎ طﺮح دو ﻣﻘﻮﻟﮫ ﺣﺠﺎب‬ ‫اﺟﺒﺎری و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ‬ ‫اﻋﻤﺎل زور و اﯾﺠﺎد رﻋﻮب و وﺣﺸﺖ در‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ‬ ‫ﺑﺒﺨﺸﺪ ﮐﮫ ﻋﻤﻶ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﮐﺴﺐ‬ ‫ﻧﮑﺮد‪ .‬اﻣﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎی ﺧﻮد‬ ‫و ﺣﻔﻆ ﺳﯿﺎدت ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯿﺸﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯽ‬ ‫ھﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺒﻮده و ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬آﻧﮭﺎ ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی‬ ‫از ﻧﯿﺮوی ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ از‬ ‫ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی‬ ‫ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﻮد در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ‬ ‫ﺣﻀﻮر در"ﺻﺤﻨﮫ" ﻣﺨﺼﻮﺻﺂ در ﻣﯿﺎن‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪ اﮐﺜﺮ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده را ﮐﺮدەاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﮫ اﺑﻌﺎد اﯾﻦ‬ ‫دﺧﺎﻟﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻧﮕﯽ و‬ ‫ﻋﮑﺲ ھﺎی ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان‬ ‫روی ﺟﻠﺪ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﻖ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﺋﯽ و‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪاد و ﻣﺪاد ﭘﺎک ﮐﻦ‬ ‫ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﮫ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﮐﺎر ﺑﺮد اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ از‬ ‫دﯾﺪﮔﺎه "ﻓﺎطﻤﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ" ﻣﻌﺎون وزارت‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از‬

‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﮭﺮ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎﻣﺒﺮده طﯽ‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﮫ ﻣﺪارس اﻋﻼم ﮐﺮده‬ ‫"ورود ﻟﻮازماﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ و‬ ‫ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺪارس از ﻣﮭﺮ ‪ ٩١‬ﻣﻤﻨﻮع‬ ‫اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪات آنھﺎ ﺑﺎ ﻓﺮھﻨﮓ و ﺗﻤﺪن‬ ‫ﻏﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ‪ -‬اﺳﻼﻣﯽ ھﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ".‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اظﮭﺎرات اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮر‬ ‫ﻣﺮﺗﺠﻊ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن ﺑﮫ درون‬ ‫ﮐﯿﻒ ﻣﺪارس داﻧﺶ آﻣﻮزان و اوراق دﻓﺘﺮ‬ ‫ﻣﺸﻖ ھﻨﻮز ﻧﻨﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﭽﮫ ھﺎی ﮐﻼس‬ ‫اول اﺑﺘﺪاﺋﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد!؟‬

‫از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎھﯽ و‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ"ﻓﺎطﻤﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ"ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ اﻣﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ اﯾﺸﺎن در‬ ‫اﻣﺮ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ‬ ‫را از اﻣﺎم و رھﺒﺮش ﺟﻨﺎب ﺧﺎﻣﻨﮫ ای‬ ‫رﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪاد و ﻣﺪاد ﭘﺎک ﮐﻦ‬ ‫ھﺎﺋﯽ ﺑﺎ "ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎر اﺳﻼﻣﯽ" و "ﺗﻤﺪن‬ ‫ﻏﻨﯽ ﺷﺪه اﯾﺮاﻧﯽ" و در ﻧﮭﺎﯾﺖ در ھﻤﺨﻮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻈﺮات وﻟﯽ ﻓﻘﯿﮫ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ آﻧﮭﺎ از‬ ‫ﺟﻤﻠﮫ طﺮح ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ورودش در ﻣﮭﺮ ‪ ٩١‬ﺑﮫ ﻣﺪارس ﻣﺠﻮز‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺎون دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪه‬ ‫رژﯾﻢ ﭼﻘﺪر ﺑﮫ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ؟‬ ‫ﻋﺒﺎس ھﺪاﯾﺘﯿﺎن رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ﻟﻮازم‬ ‫اﻟﺘﺤﺮﯾﺮدرﺑﺎره ﻣﯿﺰان واردات ﻟﻮازم‬ ‫اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺑﮫ ﺧﺒﺮ ﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪٩٠" :‬‬ ‫درﺻﺪ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزا‬ ‫وارداﺗﯽ اﺳﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ‬ ‫ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی وارد ﮐﻨﻨﺪه‬ ‫را ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت‬ ‫اوﻟﯿﮫ را ﺑﺎ ارز آزاد وارد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺮان‬ ‫ﺷﺪن ھﺮ روزه ارز و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻏﺬ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم‬ ‫اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪاد و دﻓﺘﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه و ﯾﺎ‬ ‫در ﺷﺮف ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ دوﻟﺖ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻻزم را از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻧﺪھﺪ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دور ھﻤﮫ ﺑﺎزار‬ ‫ﮐﺸﻮر را ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﮔﯿﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﻮازم‬ ‫اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪".‬‬ ‫آﻗﺎی ھﺪاﯾﺘﯿﺎن ﺣﺪاﻗﻞ در زﻣﯿﻨﮫ اﻗﺘﺼﺎد از‬ ‫ﻓﺎطﻤﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ و رھﺒﺮش ﺧﺎﻣﻨﮫ ای‬ ‫ﻋﺎﻗﻞ ﺗﺮ و ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﺪ‪ .‬ﺑﯽ ﺧﺒﺮی‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻌﺎون ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻼﮐﺖ‬ ‫ﺑﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ اﻧﻮاع‬ ‫و اﻗﺴﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی‪ ،‬اﺧﺮاج و ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫ھﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه‬ ‫ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺗﺤﺮﯾﻢ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪات‬ ‫داﺧﻠﯽ آﻧﮭﻢ از ﻧﻮع اﺳﻼﻣﯽ آن ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ای‬ ‫ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دور در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺳﺎل‬ ‫‪ ٩١‬ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻣﻨﮫ ای و ﺷﻌﺎر ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ و‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ او ﺟﮭﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪات‬ ‫داﺧﻠﯽ و ﺧﻮد ﮐﻔﺎﺋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن در"اﯾﺮان‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ" ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﺮون رﻓﺖ از ﺑﺤﺮان‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﻨﮫ ای ‪ ٦‬ﻣﺎه ﻗﺒﻞ در ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﯿﺎم‬ ‫ﻧﻮروزی ﺧﻮد ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ آﻏﺎز ﺳﺎل‪٩١‬‬ ‫ﺧﻮرﺷﯿﺪی‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﺎل را ﺑﻌﻨﻮان "ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﯾﺮاﻧﯽ"ﻧﺎم‬ ‫ﮔﺬاری ﮐﺮد‪ .‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻟﻔﺎﺿﯽ ھﺎ و‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﺒﺮده و دارو‬ ‫دﺳﺘﮫ او ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ "ﺟﮭﺎد اﻗﺘﺼﺎدی"ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻈﺮ آﻧﮭﺎ ﭘﻮچ از آب در آﻣﺪ ﺑﻠﮑﮫ وﺿﻊ از‬ ‫آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﺑﻮد ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﯾﺮان و‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﮑﺎران و‬ ‫ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺮ ﮔﻮﺷﮫ و زواﯾﺎی زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫روزﻣﺮه ﻗﺸﺮ وﺳﯿﻌﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ در ﺷﮭﺮﯾﻮر و ﻣﮭﺮ‬ ‫ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﮭﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﯽ‬ ‫ﻣﺪارس ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﯿﺮوﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ اﺑﻌﺎد‬ ‫ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ای دارد‪ .‬ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ در‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارھﺎی ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮﻓﺮوﺷﯽ‬ ‫در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ "ﻣﺮﯾﻢ اﺣﻤﺪی ﭘﻮر"ﯾﮑﯽ از‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ‬


‫‪١١‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ﺑﺎزار آﻣﺪه ﺑﻮد دﻟﯿﻞ ﺧﻮد را درﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻟﻮﮐﺲ و ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ‬ ‫ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪" :‬ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ھﻤﭽﻮن ﭘﺎک ﮐﻦ‪ ،‬ﻣﺪاد و ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ‬ ‫ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ھﺎی‬ ‫ﺑﺼﺮی ﻻزم روی دﻓﺘﺮ ھﺎی ﻣﺸﻖ دﯾﺪه‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮزﻧﺪم ﺧﻮد ھﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ آﻧﮭﺎ ﻧﺪارد‪ .‬در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎی ﻟﻮازم‬ ‫اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺎزار ﺗﮭﺮان ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد و ﮐﻞ ﺑﺎزار را ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺑﺎزار‬ ‫وﺟﻮد دارد ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻤﺎن ﺧﺮﯾﺪﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪".‬‬

‫اﻟﺒﺘﮫ ﻓﺎطﻤﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎون از دﻧﯿﺎ ﺑﯽ‬ ‫ﺧﺒﺮ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺟﮫ اﯾﻦ طﺮح‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮای ﺧﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ ‫ﻣﯿﺘﻮان در اواﺧﺮ ﺷﮭﺮﯾﻮر اﻣﺴﺎل ‪ ٩٠‬در‬ ‫ﺻﺪ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﮐﮫ‬ ‫در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی اﺳﺖ ﺑﮫ‬ ‫درﯾﺎ رﯾﺨﺖ و ﺑﺮای آن ﺗﻌﺪاد از دﻓﺎﺗﺮی ﮐﮫ‬ ‫ﻗﺒﻼ ﺑﮫ ﻓﺮوش رﻓﺘﮫ و روی ﺟﻠﺪ آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺖ ھﺎی ﮐﺎرﺗﻮﻧﯽ و رﻧﮕﺎرﻧﮕﯽ ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺑﺴﺘﮫ در روز ﺑﺎز ﮔﺸﺎﺋﯽ ﻣﺪارس ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﺑﺴﯿﺞ داﻧﺶ آﻣﻮزی داﺧﻞ ﮐﯿﻒ‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ و ﺟﯿﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ را ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ‬ ‫روز از ﺳﺎل اول ﻣﺪرﺳﮫ ﺧﻮد را ﺷﺮوع‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﻔﺘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﻣﺪاد و‬ ‫ﻣﺪاد ﭘﺎک ﮐﻦ" ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ"‬ ‫از ورود آن ﺑﮫ داﺧﻞ ﻣﺪارس ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﺪ از‬ ‫‪ ٣٣‬ﺳﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ زور در اﯾﺮان ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺪادھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﺎک ﮐﻦ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را‬ ‫ﺑﮫ ﻣﺘﻤﻢ ھﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش)ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش(" اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻌﻤﺖ اﻟﮫ ﻣﺘﯿﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ای ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫"داﻧﺶ آﻣﻮز را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم‬ ‫اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﻊ ﮐﺮد‪ ،‬ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫ﺗﺒﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮزﻧﺪان‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ در طﻮل دوران‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ‪".‬‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻗﺎی ﻣﺘﯿﻦ ﻋﯿﻨﯽ و واﻗﻌﯽ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫اﯾﺸﺎن در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻧﺴﻠﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن و داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزاﻧﯽ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد و‬ ‫ھﻤﮑﻼﺳﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎ در ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺻﻔﻮف‬ ‫ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﮫ‬ ‫ای در ﺳﺎل ‪ ٨٨‬ﻋﮑﺲ او را ﭘﺎره ﮐﺮده و‬ ‫ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﺸﺎن ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ "ﻧﺴﻞ ﻓﻌﻠﯽ‬ ‫ﺗﺒﻌﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪".‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﮑﺮدن‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اﻧﺘﺨﺎب وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ در طﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ روﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺖ‬ ‫ﻧﮑﺮدن ھﺎ در ھﻤﮫ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎ ی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ‬ ‫ﺑﮫ وﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ‪ .‬اﮔﺮﭼﮫ ﻧﯿﺮوی‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺖ‬ ‫ﻧﮑﺮدن از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺗﺠﺎﻋﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھﻨﻮز ﺷﮑﻞ و ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد‬ ‫را ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب وﺳﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫در طﻮل دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزان اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫ﺳﮑﻮﻻر و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ارﺗﺠﺎﻋﯽ ‪-‬‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﯾﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺶ آﻣﻮزان و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ھﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻧﮑﺮدن‬ ‫ھﺎ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارﺗﺠﺎﻋﯽ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﺮان‬ ‫در درﺟﮫ اول وظﯿﻔﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﮔﺎه و‬ ‫ﭘﯿﺸﺮو در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺒﺎرز و‬ ‫اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ رھﺒﺮان ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و‬ ‫ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ در ﭘﺮوﺳﮫ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی واﻗﻌﯽ داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزان از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ھ ﻤ ﮫ ﮐ ﻮدﮐ ﺎن‬ ‫ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺴﺎب ﺑﮫ ﻣ ﻠ ﯿ ﺖ‬ ‫ﯾﺎ ﻣﺬاھﺐ ﻣ ﺨ ﺘ ﻠ ﻒ‪ .‬ﻣ ﻤ ﻨ ﻮﻋ ﯿ ﺖ ھ ﺮﻧ ﻮع‬ ‫ﺗﺒ ﻌ ﯿ ﺾ ﻋ ﻠ ﯿ ﮫ ﮐ ﻮدﮐ ﺎن دﺧ ﺘ ﺮ و ﭘﺴ ﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﺧﻞ‬ ‫ﯾﺎ ﺧﺎرج ازدواج ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ!‬ ‫)از ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻓﻮری ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ(‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫دﻓﺎع از ﺣﻖ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎوش رﺣﯿﻤﯽ‬ ‫اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺳﻮﺋﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد‬ ‫ﺳﯿﺎوش رﺣﯿﻤﯽ را ﺑﮫ اﯾﺮان دﯾﭙﻮرت ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻨﺒﺎر ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی از ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ دﯾﭙﻮرت را ھﻢ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪ ،‬طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﮫ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﯾﻦ اﻗﺪام آﻧﮭﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫ﺳﯿﺎوش رﺣﯿﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪرﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺎﻣﺤﻤﺪی‪ ،‬درﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ در‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎوش‬ ‫داﺷﺖ‪ ،‬وی را از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎﺧﺖ‪.‬‬ ‫روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ واﺣﺪ اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ و‬ ‫ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﺠﻤﻊ‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎرا ﻧﺨﻌﯽ از طﺮف ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﮐﺮﯾﻢ‬ ‫ﺷﺎﻣﺤﻤﺪی از طﺮف ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ و‬ ‫ﺷﻘﺎﯾﻖ رﺣﯿﻤﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺎوش رﺣﯿﻤﯽ ﺑﮫ‬ ‫داﺧﻞ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﯿﺎوش را‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﻣﮫ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن‬ ‫و ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ را در اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ از اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺳﻮﺋﺪ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ اﺧﺮاج ﺳﯿﺎوش و اﺟﺎزه‬ ‫اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ او در ﺳﻮﺋﺪ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺘﺸﮑﻞ‪ ،‬ﺑﺎز ھﻢ ﻧﺘﯿﺠﮫ داد‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺎوش رﺣﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺟﻤﻌﯽ از‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه اداره ﻣﮭﺎﺟﺮت آزاد ﺷﺪ و ﻓﻌﻼ‬ ‫در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣﻨﺘﻈﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﺠﺪد‬ ‫ﺑﮫ ﭘﺮوﻧﺪه اش اﺳﺖ‪.‬‬


‫‪١٢‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ‬ ‫راه ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ!‬ ‫ﺗﮭﻤﯿﻨﮫ ﺗﺎرا؛‬ ‫ﻣﺎه ﻣﮭﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس‪ ،‬و ﺷﻮر‬ ‫و ﺷﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﻮازم ﻣﺪرﺳﮫ و‬ ‫دﻏﺪﻋﮫ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺮدن‬ ‫دﻟﺒﻨﺪاﻧﺸﺎن‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ اﺧﺒﺎری ﺟﺴﺘﮫ‬ ‫و ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ از واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯾﻢ‪:‬‬ ‫»ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ« و‬ ‫ﯾﺎ »ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭼﺮﺧﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﯿﺮون‬ ‫رﻓﺘﮫ اﻧﺪ«‪ .‬ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ و‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎی ﻣﺪﯾﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ‬ ‫دوﻟﺘﯽ؛ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرھﺎی ﻣﯿﻠﯿﺎردی‬ ‫ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﻋﺪه ای از‬ ‫ﭼﺮﺧﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در ﺣﺴﺮت‬ ‫ورود ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ و آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮﭼﮫ در اﯾﺮان ﻣﺎ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ از اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺪارﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ آﻣﺎر‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ‬ ‫آن ھﻢ ﭼﻨﺪان دﻗﯿﻖ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ھﺸﺪاری ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آﻣﺎری ﮐﮫ ﺣﮑﺎﯾﺖ‬ ‫از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﯽ ﺳﻮاد در ﺟﺎﻣﻌﮫ دارد ﻧﺸﺎن‬ ‫دھﻨﺪه ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﺑﻨﯿﺎدی و ﺟﺪی در ﺳﺎﺧﺘﺎر‬ ‫ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﮫ ﺧﻮد‬ ‫ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬طﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﮔﯿﺮی‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ﭼﮭﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﮐﻮدک از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ‪ .‬از طﺮﻓﯽ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺳﺎزی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺑﮫ‬ ‫ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری وﺧﯿﻤﯽ دﭼﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای درﻣﺎن آن ﻣﯽ طﻠﺒﺪ‪.‬‬ ‫آﻣﺎر اراﯾﮫ ﺷﺪه از طﺮف ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر‬ ‫ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫از ﺳﺎل ‪ ٨٨‬ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﺪه ای ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد‬ ‫اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬از طﺮﻓﯽ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ‬ ‫آﻣﺎرھﺎ ھﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد رﻗﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬از‬ ‫آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ‪٣٠‬درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان را‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ و اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن واﻗﻌﯽ ﮐﮫ از ﭼﺮﺧﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﺎرج‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﺪارد و ھﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ‬ ‫اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ آﻣﺎری را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ‬ ‫ﯾﺎ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ را دارﯾﻢ ﮐﮫ‬ ‫ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﮫ طﻮری‬ ‫ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ‪ ١٩٤٣٥٠٠٠‬ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬ ‫ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل‬ ‫‪ ٨٥‬ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ‪٧‬ــ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﮫ‬ ‫)ﮐﻮدﮐﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ‬ ‫دھﻨﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ‪١٢٣٠٠٠٠٠‬ﻧﻔﺮ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ راه ﯾﺎﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺑﻘﯿﮫ در ﺣﺪود ‪٧‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ازﭼﺮﺧﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ‪٢٥‬درﺻﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان‬ ‫ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎی‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ‪ ٧‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﭼﮫ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ و ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ادﻋﺎی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﺮ‬ ‫راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن آﻣﻮزش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوران‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد‪ ،‬ھﯿﭻ ﻣﺪرﺳﮫ ای در‬ ‫اﯾﺮان راﯾﮕﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮدن‬ ‫ﺑﺨﺸﮭﺎﯾﯽ از آن ﺿﺮﺑﮫ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن وارد آورده اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ ھﺸﺪار‬ ‫ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﺗﺒﻌﺎت آن را ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺪﺗﺮ از‬ ‫ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ‪ ،‬اﯾﻦ‬ ‫ھﺸﺪارھﺎی ﭘﯽ درﭘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ در‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﮭﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن از ﺗﺤﺼﯿﻞ در‬ ‫ﺟﻨﻮب ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان‪ ،‬ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ھﺎی ﮐﻮدک ﮐﮫ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪه‬ ‫آن ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ آن ھﻢ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎی‬ ‫ﻣﺪﻧﯽ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ دوﻟﺖ‬ ‫را ﺑﮫ وظﯿﻔﮫ ﺧﻮدش ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﻟﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن‪،‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﭼﺮﺧﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﺎرج ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮوھﮭﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﺮف ﺑﻮدﺟﮫ ھﺎی‬ ‫ھﻨﮕﻔﺖ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﺪ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﺧﺎرج از ﭼﺮﺧﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﮑﺴﺖ طﺮﺣﮭﺎی ﮐﻼن دوﻟﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﮐﻤﮑﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺪاﻟﺖ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺎه ﻧﺴﺒﯽ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاھﻢ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬طﺒﻖ اﺻﻞ ﺳﯽ ام ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﮐﮫ دوﻟﺖ را ﻣﻮظﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ را ﻓﺮاھﻢ آورد؛ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺎده ‪٢٨‬‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک )ﮐﮫ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ( ﻧﯿﺰ‬ ‫آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺣﻖ ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ‬ ‫داﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ھﻤﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﻋﺪه ای زﯾﺎدی از‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﻣﺪارس رﺳﻤﯽ راه ﭘﯿﺪا‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ‬ ‫وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان در ﺟﺬب‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪ .‬طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب‬ ‫در ھﯿﭽﯿﮏ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬارﯾﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﺳﮭﻢ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﺮوم درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫طﺒﻖ آﻣﺎری ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺰﯾﯿﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر‬ ‫اراﯾﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی‬ ‫ﺣﻀﻮر در ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﮐﺎذب و‬ ‫ﺣﺎﺷﯿﮫ ای روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ دوﻟﺖ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻼ ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﮫ آﻣﻮزش‬ ‫راﯾﮕﺎن ﺣﻖ ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺟﺬب ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن‬ ‫ﻓﺮاھﻢ آورد‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در ﻧﻈﺎم‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ و و در ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ دﻗﯿﻘﺎ در‬ ‫ﺳﻨﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻼس درس و آﻣﻮزش‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و‬ ‫ﻧﺎاﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬و در ﻣﻌﺮض‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن‬ ‫آﻧﭽﮫ ﮐﮫ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر رو ﺑﮫ ﺗﺒﺎھﯽ اﺳﺖ و ھﯿﭻ آﯾﻨﺪه‬ ‫روﺷﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﺴﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﺰھﮑﺎری‪ ،‬اﻋﺘﯿﺎد‪ ،‬ﻓﺤﺸﺎ و اﻧﻮاع ﺟﺮﻣﮭﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻮدک و ﺟﺎﻣﻌﮫ وارد ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ‬ ‫ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﮐﻮﭼﮑﯽ از درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ ﯾﺎ درآﻣﺪ‬ ‫ﮐﻼن ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﮫ ھﺎ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﻀﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬

‫‪١٣‬‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺪارس و‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﻓﻘﯿﺮ‬ ‫ودا اﯾﻠﮑﺎ‬

‫ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮی ﻣﮭﺮ‬ ‫در ﺷﮭﺮ ھﺎ و روﺳﺘﺎ ھﺎﯾﻤﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺪارس ﺑﺎز ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﮫ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﮫ اﻧﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزان آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ در اول ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز‬ ‫ﺑﮫ ﺷﻮق آﻣﻮﺧﺘﻦ‪ ،‬رواﻧﮫ ﻣﺪار س ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫و ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز در ﮐﻨﺞ ﺧﺎﻧﮫ زاﻧﻮی‬ ‫ﻏﻢ در ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ‪ .‬و ﺧﯿﻠﯽ از‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن در روز اول ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ﺑﺠﺎی رﻓﺘﻦ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ در ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﮐﻮره ﭘﺰ ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫ھﺎ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﻧﯿﻤﮫ ﺗﻤﺎم ﺑﺎ آﺟﺮ و ﺳﻨﮓ‬ ‫ﻟﺤﻈﺎت ﻗﺸﻨﮕﺸﺎن را ﺳﭙﺮی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺷﮭﺮ‬ ‫ھﺎی ﺑﺰرگ ﮔﻞ‪ ،‬ﻓﺎل و ‪ . . .‬ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ‬ ‫وﻟﯽ دل ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن در ﻣﺪرﺳﮫ و ﮐﺘﺎب و‬ ‫ھﻤﮑﻼﺳﯿﮭﺎﯾﺸﺎن ھﺴﺖ‪.‬‬ ‫از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﻢ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن زﻟﺰﻟﮫ زده‬ ‫آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﮭﺎ ھﻨﻮز ﺑﺪون‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ واﻣﮑﺎﻧﺎت و ﯾﺎ زﯾﺮ ﭼﺎدر زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن را در‬ ‫زﻟﺰﻟﮫ از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﺳﺮﮔﺮدان و آواره‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮐﻤﮑﯽ از طﺮف دوﻟﺖ‬ ‫در اول ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ﻏﻢ ﺑﺰرﮔﯽ در دل‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﯿﻠﯽ ھﺎﯾﺸﺎن‬ ‫ﺣﻖ درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ رﻓﺘﻦ را‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫وﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ‪،‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺳﺨﺖ و‬ ‫طﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ را ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺨﺎطﺮ اﻣﺮار‬ ‫ﻣﻌﺎش و ﮔﺬراﻧﺪن زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺷﺎن‪ .‬آﯾﺎ‬ ‫ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻣﯿﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ آوارﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫ؟‬ ‫ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺑﻮدن در ﯾﮏ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ؟ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﻖ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺗﺤﺼﯿﻞ‪،‬‬ ‫ﺑﮭﺪاﺷﺖ ‪ ،‬ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻔﺮﯾﺢ را دارﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ ﮐﻮدﮐﺶ‬ ‫ﺣﻀﻮری ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﺪارد و ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن و آزاد‬ ‫ﺑﻮدن را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده ﭼﻮﻧﮑﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﺎﯾﻞ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ‪ ٣٠‬درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮان‬ ‫را ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﻨﺪ وﻟﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ و‬ ‫ﺣﺪود ‪ ٧‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ از وﺟﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﯽ ﺑﮭﺮه اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ‬

‫ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در‬ ‫اﯾﺮان اﺻﻼ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ‪ .‬در‬ ‫روﺳﺘﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﻣﺜﻞ ﮐﺮدﺳﺘﺎن و‬ ‫آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ زﺑﺎن‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن در ھﻤﺎن دوران‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دارﻧﺪ و‬ ‫ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮﻧﮑﮫ دوره ﭘﯿﺶ‬ ‫دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ دارﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ‬ ‫ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎ وﻗﺘﯽ از ﻗﺒﻞ زﺑﺎن‬ ‫ﻓﺎرﺳﯽ را ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ‬ ‫ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎد‬ ‫ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و دﻟﯿﻠﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ اﯾﺮان‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎدی‪ ،‬ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺪرﺳﮫ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﻤﯿﺪھﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺸﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻓﻘﯿﺮ و‬ ‫ﺑﺪون اﻣﮑﺎﻧﺎت ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫و ﺑﭽﮫ ھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ زود ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر‬ ‫ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮاده را‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی و‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﻮاردی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ را‬ ‫دارد‪.‬‬

‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ از‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﺪرﺳﮫ ﺳﺎزی‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ و‬ ‫ﻣﺎدی ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺸﺮ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﺪ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاھﺪ وﻟﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ ﮐﻮدک‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ‪ ،‬ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﺮ‪ ،‬ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن طﻼق و زﻟﺰﻟﮫ زده اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﮐﻤﮏ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺮوزه داﻧﺴﺘﻦ اطﻼﻋﺎت‪ ،‬ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای‬ ‫دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺮه وری‪ ،‬رﻗﺎﺑﺖ‪ ،‬ﺛﺮوت و‬ ‫رﻓﺎه اﺳﺖ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ و راھﺒﺮدھﺎﯾﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﺑﺎ‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﮭﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫ﻣﺪارس ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﭼﻮﻧﮑﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮوش‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ‬ ‫اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ رود‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻘﺒﺘﺮ ھﺴﺖ‪.‬‬ ‫در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻣﻮزش ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی‬ ‫دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ .‬درﻣﺪارس‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﺮف اول را‬ ‫ﻣﯿﺰﻧﺪ و در ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﻓﻘﻂ‬ ‫در ﻣﺪارس از طﺮﯾﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ درس‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاﻧﻨﺪ ﻧﮫ در ﻣﻨﺰل ﺑﺎ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ‬ ‫ﮐﮫ در اﯾﺮان ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﻌﺪاز‬ ‫ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ‬ ‫ﻧﮑﺮده‪.‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ھﺮ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ‪،‬‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری‪ ،‬ﻓﻘﺮ و ﺑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫و ﺑﯿﺸﺘﺮﻣﯽ ﺷﻮد و ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺘﻮای‬ ‫ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎھﮭﺎی‬ ‫ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و آﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﻓﻀﺎی ﻣﺪارس و ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻮدﺟﮫ ﻻزم و‬ ‫ﺿﺮوری ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻌﻠﻢ در ﺑﯿﺸﺘﺮ روﺳﺘﺎھﺎ و ﺷﮭﺮھﺎ ﯾﺎ‬ ‫اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﮑﻔﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺑﯽ روﯾﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ﻟﻮازم اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اوﻧﯿﻔﻮرم‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺪارس ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای دﺧﺘﺮان‪،‬‬ ‫ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزان‬ ‫ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺟﺸﻨﮭﺎ و ﻣﺮاﺳﻤﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‪،‬‬ ‫دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪن اﺟﺒﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ھﺎی ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯽ ﭘﻮل ﺑﮫ وﯾﮋه دﺧﺘﺮان اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ از ﭼﺮخ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﮫ در آﻣﺪ ﻣﺎھﯿﺎﻧﮫ اش‬ ‫ﺳﯿﺼﺪ ﯾﺎ ﭼﮭﺎر ﺻﺪ ھﺰا ﺗﻮﻣﺎن ھﺴﺖ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ در آﻣﺪش را‬ ‫ﺑﮫ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮزﻧﺪش اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﺑﺪھﺪ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﮫ اش را‬ ‫ﺑﭙﺮدازد؟ و ﭼﻄﻮر ﺧﺮج زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﮐﻨﺪ؟‬

‫ﺧﯿﻠﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮﻟﮭﺎی‬ ‫اﺟﺒﺎری ﺑﮫ ﻣﺪارس اﻋﺘﺮاض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﺟﺸﻨﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎ را‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﻮﻟﮭﺎی ﮐﻼﻧﯽ را ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺪارس ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‬


‫‪١٤‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ در‬ ‫دﯾﺪارھﺎی ﺣﻀﻮری ﺑﮫ ﻣﺴﻮﻻن ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه‬ ‫وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ھﯿﭻ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ در ﭘﯿﺶ‬ ‫ﺑﺮد ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و‬ ‫ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده از ﮐﻨﺎرش ﻣﯽ ﮔﺬرﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﺟﺸﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﮐﮫ ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺮﯾﻦ رﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ‬ ‫ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﻘﻮق زن در ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻘﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮫ ﺳﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ‬ ‫ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﻮرات اﺟﺒﺎری دﯾﻦ‬ ‫اﺳﻼم ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻌﻠﺖ ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ زن در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﻼﻣﯽ‪،‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادھﮭﺎی دﺧﺘﺮان را ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﮫ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﮔﺰاﻓﯽ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫ ﭼﺎدر ﮐﮫ دﺧﺘﺮان ﺑﺎﯾﺪ در روز‬ ‫ﺟﺸﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻋﮑﺲ وﻗﺎب ﻋﮑﺲ ﮐﮫ‬ ‫از ﺟﺸﻦ‪ ،‬ﻋﮑﺲ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺳﯽ دی ﺟﺸﻦ‪،‬‬ ‫ﻏﺬا و ﮐﻼ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﮫ در ﺟﺸﻦ ﻻزم‬ ‫اﺳﺖ اﻧﺠﺎم داد را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪ .‬ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﭼﮫ اﺟﺒﺎری ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺟﺸﻨﯽ‬ ‫ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮕﯿﺮد ﮐﮫ ﺧﻮد داﻧﺶ‬ ‫آﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﺸﺎن راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎﻟﮭﺎ اﺣﺴﺎس‬ ‫آراﻣﺶ و اطﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎطﺮ را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ھﺮ ﺳﺎل ﻣﺠﺒﻮر‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺨﺎطﺮ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﺠﺎﻋﯽ از‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ دور ﺑﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺿﺪ زن ره ﺑﺠﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺮد ﺟﺰ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﮐﻮدک ﺳﺘﯿﺰ‪.‬‬

‫ﺟﻤﻊ ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ را‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﯿﺪ!‬ ‫در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر‪ ،‬ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺸﺘﺮک و در ھﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﮫ ھﺴﺘﯿﺪ‪،‬‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ‬ ‫ﺟﻤﻊ ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪ ،‬آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫دﻓﺎع از ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﺸﮑﻞ‬ ‫ﺑﮫ ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن! ﺻﺪای رﺳﺎی‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ!‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ‪. . . ٧‬‬ ‫در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﺪارس ﺷﺎﯾﺎن‬ ‫ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اظﮭﺎرات رﺋﯿﺲ‬ ‫ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش ﻣﺠﻠﺲ ﺟﮭﺖ اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫‪١٠‬ھﺰار داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﭘﺲ از‬ ‫ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ و اﺳﺘﺨﺪام ‪ ٣٥‬ھﺰار ﻣﻌﻠﻢ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺴﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﻮدﺟﮫ‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﮕﺮد از ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی‬ ‫دﯾﺮﯾﻦ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای‬ ‫اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﮫ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ دﺳﺘﻤﺰد‬ ‫ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻄﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ از آن ﭘﯿﺮوی‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﺰارش‬ ‫روزﻧﺎﻣﮫ آرﻣﺎن ﻣﻮرﺧﮫ ‪١٧/١٢/١٣٩٠‬‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﻮدﺟﮫ‬ ‫ﺳﺎل ‪ ٩١‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ‪ ٢٩‬درﺻﺪ‬ ‫در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺖ ﺣﺪود ‪ ١٥٠٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﻧﺎﻣﮭﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﻣﺮدم اﺧﺎذی ﺷﻮد‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش از ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﮫ ﺷﺪﯾﺪا‬ ‫رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮد ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻋﺒﺪاﻟﻤﻘﯿﻢ‬ ‫ﻧﺎﺻﺤﯽ ﻣﺸﺎور ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان و ﻣﺪﯾﺮ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی دﯾﻨﯽ ﺷﮭﺮداری از‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ‪ ٣٠٠‬ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎﺧﺖ و‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﺮﻣﺴﺎﺟﺪ در ﺗﮭﺮان ﺧﺒﺮ داد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ‬ ‫ﮔﺰارش ﺑﻮﺷﮭﺮ ﻧﯿﻮز ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫اﺑﺮاھﯿﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ اﻣﻮر‬ ‫ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﮭﺮ از اﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ ‪ ١٥٠٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ در‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺒﺮ داد‪ .‬ﻣﮭﺪی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ رﺋﯿﺲ‬ ‫ﺳﺎرﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﺟﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل ‪ ٩١‬را ‪ ١٥‬ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫﷼ اﻋﻼم ﮐﺮد‪ .‬او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﺰام ‪٥‬‬ ‫ھﺰار ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎی ‪ ٦٠٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﷼ ﺑﻮدﺟﮫ اﺿﺎﻓﯽ‬ ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻓﺘﺎب ﻧﯿﻮز ﻓﺮوزان‬ ‫ﻧﺨﻌﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺖ ‪ ٢٠٠‬ﺣﻮزه‬ ‫ﻋﻠﻤﯿﮫ ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎل ‪١٣٨٩‬ﺷﺮوع ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ اﯾﺮﻧﺎ از رﺷﺪ ‪٢٨‬‬ ‫درﺻﺪی ﺑﻮدﺟﮫ ﺣﻮزه ھﺎی ﻋﻠﻤﯿﮫ و ‪٧٣‬‬ ‫درﺻﺪی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ در‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ ﺳﺎل ‪ ١٣٨٩‬ﺧﺒﺮداده ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻮدﺟﮫ‬ ‫ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﮫ ﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﯿﺰان ‪ ١٦‬درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﻻزم‬ ‫ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﮐﻤﮑﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﻨﺎ‬ ‫ﺑﺮ اظﮭﺎرات رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ در اﻗﻼم ردﯾﻔﮭﺎی ﺑﻮدﺟﮫ ای‬ ‫ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻗﺎﺑﻞ ردﯾﺎﺑﯽ و‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻧﮭﺎدھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺑﯿﺖ‬ ‫رھﺒﺮی‪ ،‬آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﺑﺎ زﯾﺮ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻈﯿﻤﺶ‪ ،‬ﺑﻨﯿﺎد‬ ‫ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﯿﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ﮐﻤﮑﮭﺎی‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻼﻧﯽ را ﮐﮫ رﻗﻢ دﻗﯿﻖ آن ھﺮﮔﺰ‬ ‫ﻓﺎش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﻨﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ‪.‬‬ ‫طﺒﻖ ﮔﺰارش آﻓﺘﺎب ﻧﯿﻮز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﻓﻮق ﺗﻌﺪاد ‪ ٥٨‬ﻣﻮﺳﺴﮫ دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮ از‬ ‫ﺑﻮدﺟﮫ دوﻟﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ‬ ‫ذﮐﺮ ﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﺑﻮدﺟﮫ‬ ‫ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ‪ .‬ﻣﻮﺳﺴﮫ‬ ‫ﺧﺼﻮﺻﯽ آﯾﻨﺪه روﺷﻦ ﮐﮫ ﻣﺸﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ‬ ‫دﻓﺘﺮ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﻣﻮﺳﺲ ان اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﮭﻢ‬ ‫ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ ٢٠٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن‪,‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻗﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ‪٨/٢‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‪ ،‬ﻣﻮﺳﺴﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﻢ‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﺼﺒﺎح ﺑﺎ ‪ ١٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‪,‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﺰھﺮا ‪ ١٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‪١٥ ،‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ ان ﺟﯽ اوھﺎی واﺑﺴﺘﮫ‪٢ ,‬‬ ‫‪ ٥/‬ﻣﯿﻠﺒﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﮭﺮک ﻣﮭﺪﯾﮫ ﻗﻢ و‪...‬‬

‫اﮔﺮﺑﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻣﺎرھﺎی ﻏﻠﻮ ﺷﺪه‬ ‫دوﻟﺘﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﻢ و اﻧﺮا ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫ﺑﮫ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﭘﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺮد‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺮاﺑﯽ زاده ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﻮﺳﺎزی‬ ‫ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﮔﻔﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮫ ازای ھﺮ داﻧﺶ اﻣﻮز‬ ‫ﺣﺪود ‪ ١‬ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ در‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ‪ ١٦‬ﻣﺘﺮ و ﺳﺮاﻧﮫ‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ‪ ٧‬ﺗﺎ ‪ ٨‬ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ‪ .‬او ھﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫اﻋﻼم ﮐﺮد ﻓﻀﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای‬ ‫داﻧﺶ اﻣﻮزان ﺣﺪود ‪ ٢/٥‬ﻣﺘﺮاﺳﺖ ﮐﮫ در‬ ‫اﯾﺮان ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ‪ ٢٦‬ﺳﺎﻧﺘﯽ‬ ‫ﻣﺘﺮ و دﺧﺘﺮان ‪ ١٧‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﯿﺮوزﺟﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﮫ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش ﻣﺠﻠﺲ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری‬ ‫ﻓﺎرس ﮔﻔﺖ ﺳﺮاﻧﮫ ﻓﻀﺎی ورزﺷﯽ در‬ ‫اﯾﺮان ﯾﮏ ﺳﻮم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ‪ ١٠‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬


‫‪١٥‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آﻧﺎن ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ﺳﻦ ﺗﻦ‬ ‫ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﮫ ‪ ١٠‬ﺳﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪه‬ ‫اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺑﺒﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان‬ ‫و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﻣﺪارس ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر و اﺷﺎﻋﮫ ﺧﺮاﻓﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و دھﮭﺎ‬ ‫آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻮق‬ ‫اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ﺳﺮاﻧﮫ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﻘﻒ‪ ٢٠ ،‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ‬ ‫ﺳﺮاﻧﮫ ﻓﻀﺎی روﺑﺎز ﮐﮫ در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻀﺎی‬ ‫ورزﺷﯽ ‪ ٣٠‬ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻀﺎی ورزﺷﯽ ‪ ١‬ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﮫ درﺻﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺳﺮاﻧﮫ ﺑﻮدﺟﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮫ ازای ھﺮ داﻧﺶ‬ ‫اﻣﻮز در اﯾﺮان ‪ ٢٨‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﻌﺎدل‬ ‫‪ ٨‬ﯾﻮروﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﮐﺸﻮر‬ ‫آﻟﻤﺎن ‪ ٥‬ھﺰار ﯾﻮرو و در ﮐﺸﻮرھﺎی‬ ‫اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ‪ ٥٥٠٠‬ﯾﻮرو اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻠﯿﮫ داﻧﺶ اﻣﻮزان و ﮐﺘﺐ درﺳﯽ‪ ،‬ﻟﻮازم‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﺮ و ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬای ﮔﺮم ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل‬ ‫در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺗﻤﺎﻣﺎ راﯾﮕﺎن‬ ‫اﺳﺖ و ﻣﺪارس در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ‬ ‫دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮع از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻨﮭﺎی ﺗﺠﻤﻊ‪ ،‬ﻏﺬا ﺧﻮری‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ‪،‬‬ ‫ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻨﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﺠﮭﺰ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ھﻤﮕﯽ از آن ﺑﯽ‬ ‫ﺑﮭﺮه اﻧﺪ‪ .‬ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫راﯾﮕﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎرزات‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ و ﻣﺮدم ﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاه اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﻄﻮر روزاﻧﮫ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ و‬ ‫دﻧﺪان از آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی دوﻟﺘﮭﺎی‬ ‫ﯾﮏ درﺻﺪﯾﮭﺎ ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺘﮭﺎی رﯾﺎﺿﺖ ﮐﺸﯽ و زدن اﻣﮑﺎﻧﺎ ت‬ ‫رﻓﺎھﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻓﻘﺮ ﺑﺮ ‪٩٩‬در ﺻﺪﯾﮭﺎ ﺑﺮ‬ ‫ﺑﺤﺮان ﺧﻮد ﻓﺎﺋﻖ آﯾﻨﺪ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﮫ ای ﮐﮫ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫داده ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ دﺳﺘﻤﺰدھﺎی ‪ ٥‬ﺑﺮاﺑﺮ زﯾﺮ‬ ‫ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﻌﻠﻤﺎن‪ ،‬ﺑﮫ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب‬ ‫ﺷﺪن ﺣﺪود ‪ ٤‬ﻣﯿﻠﯿﻮن داﻧﺶ آﻣﻮز از ﭼﺮﺧﮫ‬

‫ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ ذره ای ﺑﮭﺒﻮد در‬ ‫ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺘﺼﻮر‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﯾﮏ دھﻢ ھﺰﯾﻨﮫ ای ﮐﮫ ﺻﺮف‬ ‫ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬھﺒﯽ و ﮔﻠﮫ آﺧﻮﻧﺪ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‪ ،‬اﮔﺮ ﺻﺮف آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‬ ‫ﻣﯿﺸﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز و‬ ‫ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﮑﺮد‪.‬‬ ‫راه ﭼﺎره ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم در ﮐﻠﯿﺖ آن‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ رژﯾﻢ را ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮد ﺗﺎ‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻄﻮر رﯾﺸﮫ ای‬ ‫دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد‪ .‬رژﯾﻤﯽ ﮐﮫ از ﻟﺤﺎظ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎﻣﻼ ورﺷﮑﺴﺘﮫ اﺳﺖ‪ ،‬در داﺧﻞ‬ ‫ﻣﻮرد اﻧﺰﺟﺎر و ﺗﻨﻔﺮ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ ,‬از‬ ‫ھﺮ ﻣﻮﻗﻊ دﯾﮕﺮ ﺻﻔﻮﻓﺶ از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﺗﺮ‬ ‫اﺳﺖ و در اﻧﺰوای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار دارد را‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزه ﻣﺘﺤﺪاﻧﮫ ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻞ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان‬ ‫زﺣﻤﺘﮑﺶ اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد‬ ‫ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﺮﺑﺎز ﮐﺎرﮔﺮان و‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮاﺳﺖ آزادی ﻣﻌﻠﻤﺎن در‬ ‫ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ آزادی ﮐﻠﯿﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫و ﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ و ﺗﺤﺼﯿﻞ راﯾﮕﺎن و‬ ‫ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺬھﺐ از دوﻟﺖ و آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ھﺮ‬ ‫زﻣﺎن دﯾﮕﺮاﻋﻼم ﺿﺮورت ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن‪،‬‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن‪ ،‬ﭘﺮﺳﺘﺎران و دﯾﮕﺮ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن‬ ‫از ﻣﺒﺎرزات ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم و‬ ‫زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻣﺮدم‪ ،‬ﺑﮭﺒﻮد ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ وﺿﻌﯿﺖ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪ ،‬ﻣﺤﺼﻼن و ﻣﻌﻠﻤﺎن و‬ ‫ﮐﻞ ﻣﺮدم ﻣﺤﺮوم ﺟﺎﻣﻌﮫ در ﮔﺮو ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و ﺑﺮﭘﺎﺑﯽ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ای آزاد‪ ،‬ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺮﻓﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ در‬ ‫آن از ﺟﻤﻠﮫ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺟﺒﺎری ﺗﺎ ﺳﻦ‬ ‫‪ ١٨‬ﺳﺎﻟﮕﯽ‪ ،‬آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ راﯾﮕﺎن و در‬ ‫دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و‬ ‫ﺣﻖ آﻣﻮزش ھﻤﮕﺎﻧﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺬھﺐ‬ ‫از اﻣﻮزش و ﭘﺮورش و "ﻣﻌﯿﺸﺖ‪ ،‬ﻣﻨﺰﻟﺖ‬ ‫ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎﺳﺖ" ﺑﮫ ﻧﺮم ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ‬ ‫آن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد‪.‬‬

‫از ﺻﻔﺤﮫ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ‬ ‫ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺎ آن ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫اﺧﺒﺎر‪ ،‬ﻣﻘﺎﻻت‪ ،‬ﻋﮑﺲ و ھﺮ‬ ‫اطﻼﻋﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را‬ ‫دراﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫)‪(Kodakan moghadamand‬‬ ‫دﺑﯿﺮ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺎﻣﺤﻤﺪی‬

‫‪karimshamohammadi@yahoo.se‬‬

‫ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫‪barnenforst@hotmail.com‬‬ ‫‪Tel: 0046-702468454‬‬ ‫‪Fax: 0046-706199054‬‬ ‫‪Address: Barnen Först‬‬ ‫‪Box 48‬‬ ‫‪151 21 Södertälje Sweden‬‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮﻧﺸﺮﯾﮫ ﻓﺎرﺳﻰ‬ ‫ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‬ ‫‪siabahari@yahoo.com‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻓﺎرﺳﻰ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد و از طﺮﯾﻖ‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪www.barnenforst.com‬‬

‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﮫ ھﺎﺗﺒﺮد از ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮫ و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﺎزده و ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ﺑﻮﻗﺖ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دارد‪.‬‬

‫‪Kurd Channel‬‬ ‫‪Freq: 11200‬‬ ‫‪Symbol Rate: 27500‬‬ ‫‪Polarity: Vertical‬‬ ‫‪FEC: 5/6‬‬


‫‪١٦‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٦‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻓﻮری ﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﮭﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮوی و ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷﺪن ھ ﺮﭼ ﮫ ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ ﺟ ﻨ ﺒ ﺶ دﻓ ﺎع از‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻔﺎد زﯾﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻓﻮری و ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻨﺒﺶ دﻓ ﺎع‬ ‫از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯿﺪارد‪:‬‬ ‫‪١‬ــ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ دوﻟﺖ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﺣﺪی از رﻓﺎه و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺷﺪ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫را‪ ،‬در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ‪ ،‬ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻻزم و ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪٢‬ــ اﯾﺠﺎد ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ھﺎی ﻣﺠﮭﺰ و ﻣﺪرن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرداری ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪه و ﺧﻼق ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ‬ ‫و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮداﮔﯽ ‪.‬‬ ‫‪٣‬ــ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺴﺎب ﺑﮫ ﻣﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ .‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ‬ ‫ھﺮﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ‪ ،‬ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ازدواج ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪٤‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫‪٥‬ــ ﻟﻐﻮ ﮐﻠﯿﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺼﺎص و اﻋﺪام درﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻮدﮐﺎن در زﻧﺪان‪ .‬اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺪرن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰھﮑﺎرﺑﺎ ھﺪف ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن‪.‬‬ ‫‪۶‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺣﺠﺎب ﮐﻮدﮐﺎن!‬ ‫‪٧‬ــ ﮐﻮدک ﻣﺬھﺐ ﻧﺪارد‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ھﺮ ﻧﻮع دﺳﺖ اﻧﺪازی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺬاھﺐ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺼﻮن‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﮫ ﻓﺮﻗﮫ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺮاﺳﻢ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪٨‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺬھﺐ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻟﻐﻮ ﻓﻮری ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﻤﺎﯾﺰ در ھﻤﮫ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎ و ﺳﻄﻮح‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ‪ .‬ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪن ﻣﺪارس در ھﻤﮫ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‬ ‫‪٩‬ــ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻗﺎطﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ازدواج‪ ،‬ﺟﺮم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺮ ‪ ١٨‬ﺳﺎل‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد ‪.‬‬ ‫‪١٠‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ھﺮ ﻧﻮع آزار ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ﻣﺪارس و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﮐﯿﺪ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺑﺪﻧﯽ‪ .‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺸﺎر و آزار رواﻧﯽ و ارﻋﺎب ﮐﻮدﮐﺎن‪.‬‬ ‫‪١١‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻮری ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان و ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺣﺪاﻗﻞ و ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺮای رھﺎﻧﯿﺪن‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺑﯿﺤﻘﻮﻗﯽ و دﺳﺖ درازی ﻣﺬھﺐ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدک آزاری ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮭﺎد "ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ" ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﯿﻄﭙﺪ و ﮐﻠﯿﮫ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ و‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را ﺑﻤﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ ﻓﺮاﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ!‬

Km 96  
Km 96  
Advertisement