Page 1

‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ؛ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‬

‫ﺗﯿﺮ ﻣﺎه ‪١٣٩١‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬

‫‪www.barnenforst.com‬‬

‫‪siabahari@yahoo.com‬‬

‫ھﺠﻮم وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎن ﺗﺒﺎر ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ!‬ ‫ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ارازل و اوﺑﺎش دﺳﺖ ﭘﺮورده ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی‬ ‫ﻣﺴﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ از ھﻔﺘﮫ ﭘﯿﺶ‪ ،‬در ﺷﮭﺮ ﯾﺰد‬ ‫ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دھﮭﺎ اﻓﻐﺎن در ﻣﺤﻠﮫ‬ ‫ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺑﮫ آﺗﺶ‬ ‫ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻨﺎزل آﻧﮭﺎ دﺳﺖ ﺑﮫ آزار و اذﯾﺖ‬ ‫آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﮫ زده اﻧﺪ‪ .‬ﺑﺴﯿﺎری از‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﻧﺎﭼﺎرا ﺑﺎ ﭘﻨﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ در‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺸﺎن در‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎری ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﺗﻌﺪادی‬ ‫آواره ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﺻﺤﺮا ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺣﻤﻼت ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺷﺎﯾﻌﮫ ﺗﺠﺎوز دو اﻓﻐﺎن‬ ‫ﺑﮫ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان‪ ،‬ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ﮐﮫ‬ ‫ﺣﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮدم ﺑﯿﺪﻓﺎع اﻓﻐﺎن ﺳﺎﺑﻘﮫ‬ ‫طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی دارد و در ﮐﻠﯿﮫ ﺷﮭﺮھﺎی‬ ‫ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ ای‬ ‫ﺑﻄﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﮫ‬ ‫اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ‪ .‬اﺳﮑﺎن‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﻋﻤﻼ در ‪ ٢٨‬اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎزل ﮐﺎرﮔﺮان اﻓﻐﺎن در ﻣﻨﻄﻘﮫ‬ ‫وزﯾﺮآﺑﺎد ﺷﮭﺮ ﺷﯿﺮاز ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭘﺎﮐﺴﺎزی "اﺗﺒﺎع ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ"‬ ‫ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮی و اﺧﺮاج ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﮫ‬ ‫ﺑﮭﺎﻧﮫ "ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز" ﺑﻮدن ﺑﺸﺪت در ﺣﺎل‬ ‫اﻧﺠﺎم اﺳﺖ‪ ،‬طﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﯿﺶ از‬ ‫دوﯾﺴﺖ ھﺰار ﻧﻔﺮ از اﻓﻐﺎﻧﮭﺎی ﻣﻘﯿﻢ اﯾﺮان‬ ‫دﺳﺘﮕﯿﺮ و اﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪارﯾﮭﺎ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯾﮭﺎ رﺳﻤﺎ وارد‬ ‫ﻣﻌﺮﮐﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪور‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮭﺎی ﻋﻠﻨﯽ ﺑﮫ اذﯾﺖ و آزار و‬ ‫ھﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎن ﺻﻮرت‬

‫ﺟﻨﺎﯾﺎت وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﮫـﻮری اﺳـﻼﻣـﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮫﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣـﻌـﻪ را ﮐـﻪ ﺧـﻮد‬ ‫ﻣﻨﺸﺎ و ﻣﺴﺒﺐ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎی آن اﺳﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و‬ ‫ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎن ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ!‬ ‫در ﺻﻔﺣﺎت دﯾﮕر ﻣﯾﺧواﻧﯾد‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬از دادﮔﺎه ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﺎل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛ اﻓﺴﺎﻧﮫ وﺣﺪت‬ ‫‪‬ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺣﻘﻮق و ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک؛ ﻣﯿﻨﻮ ﻓﺘﺎﺣﯽ‬ ‫‪‬ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر؛ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻣﺎﻧﺘﯽ‬ ‫‪‬ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪.‬‬ ‫‪‬ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ؛ اﺛﺮ‪ :‬آﻧﺘﻮان دوﺳﻨﺖ اﮔﺰوﭘﺮی‬ ‫‪‬در دﻓﺎع از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺘﻨﮫ ﮐﻮدﮐﺎن؛ ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺎﻣﺤﻤﺪی‬ ‫‪‬ﺷﻠﯿﮏ از ﻓﺎﺻﻠﮫ ‪ ٢٠‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی؛ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻗﺘﻞ ﻋﻠﯽ ﻓﺎﺳﻤﯽ ‪ ١٦‬ﺳﺎﻟﮫ‬ ‫‪‬ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺎزی ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی؛ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ‬ ‫‪‬و‪. . .‬‬

‫ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﺷﺒﮭﺎ از ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ ٢٣ /١٥‬ﺗﺎ ‪ ٢٣ /٣٠‬ﺑﻮﻗﺖ اﯾﺮان‬ ‫‪ ٢٠ /٤٥‬ﺗﺎ‪ ٢١‬ﺑﻮﻗﺖ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ را ﺑﮫ ھﻤﮕﺎن اطﻼع دھﯿﺪ!‬

‫ﻣﺎ را از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬


‫‪٢‬‬

‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و رﺳﻤﯽ داده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش ﻧﺎن و ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ از اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان اﻓﻐﺎن‪ ،‬دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﮭﺎی وﺳﯿﻊ و‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮی‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و‬ ‫ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺣﻀﻮر‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎرﮐﮭﺎ‬ ‫و ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از اداﻣﮫ‬ ‫ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ‪ ،‬ﻓﻦ آوری ھﺴﺘﮫ ای‪ ،‬ﭘﺰﺷﮑﯽ‬ ‫و ﻏﯿﺮه‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺪر آﻧﮭﺎ ﺗﺒﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬ ‫اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ھﻮﯾﺖ و‬ ‫ﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ‪ ،‬ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن‬ ‫ازدواج ﺑﺎ ﺷﮭﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و دھﮭﺎ‬ ‫اﻗﺪام ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ‬ ‫اﻓﻐﺎن ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﺎ‬ ‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﺮدد‪.‬‬

‫اداره ﮐﻞ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع و ﻣﮭﺎﺟﺮان در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺣﺘﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﺎﻧﻮاﺋﯽ ھﺎ‪،‬‬ ‫ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺘﮭﺎ‪ ،‬راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ و‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬

‫ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﮫ و ﺗﺮﻏﯿﺐ‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﺨﺼﺎت ھﻮﯾﺘﯽ‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ‬ ‫دوﻟﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﻨﺎه‬ ‫ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯿﮭﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎ و‬ ‫ﻣﺴﺒﺐ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎی آن اﺳﺖ ﺑﮫ‬ ‫دﯾﮕﺮان و ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎن ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ!‬ ‫دھﮭﺎ ﺗﺸﮑﻞ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫از ھﻨﺮﻣﻨﺪان در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮔﺮان و‬

‫ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ارزﻧﺪه ای‬ ‫ﮐﺮده اﻧﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﺗﻮ دھﻨﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ‬ ‫ﺑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ‬ ‫و ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن اﻓﻐﺎن ھﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﺸﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮدم ﺷﺮﯾﻒ و آزادﯾﺨﻮاه ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺮاج ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﻮد‪.‬‬ ‫آﻧﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﻖ اﻗﺎﻣﺖ‪ ،‬ﮐﺎر‪ ،‬آﻣﻮزش‪،‬‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و ازدواج و ھﻤﮫ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎﻧﯽ و‬ ‫ﻣﺴﺒﺐ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺴﺎرات وارد آﻣﺪه ﺑﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ‬ ‫اﻓﻐﺎن در ﯾﺰد و ﺷﯿﺮاز و در ﺳﺮاﺳﺮ‬ ‫ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﭙﺮدازد و‬ ‫ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ ﺣﻤﻠﮫ وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ‪ ،‬ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ‬ ‫رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺘﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻓﻐﺎن‬ ‫ﯾﮏ رﮐﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺘﯿﺰی‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎ‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮔﺮدد‪.‬‬

‫ﻣﺎ از ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﺷﺮﯾﻒ و‬ ‫آزادﯾﺨﻮاھﺎن اﻓﻐﺎن و اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ‬ ‫ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮﺑﮭﺎی ﺿﺪ ﺑﺸﺮی‬ ‫ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﻨﺸﯿﻨﻨﺪ وﮔﺮﻧﮫ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﻮم‬ ‫ﮐﺸﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻣﮭﯿﺐ‬ ‫ﺗﺮی را روی دﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬ھﺮﮐﺠﺎ ﮐﮫ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫دادن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﺘﺮش‬ ‫اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪ ﺑﺸﺮی ﮔﺮدﯾﺪ‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ در ﺳﻮﺋﺪ‬ ‫ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬

‫‪٣‬‬ ‫ﺳﺤﺮ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫از دادﮔﺎه ﻣﺮدﻣﯽ‬ ‫اﯾﺮان ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﺎل‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﺑﮫ ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﺳﺤﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری ﻧﮑﺒﺖ و‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﮫ وﺣﺪت‬ ‫ﻣﺮگ اﺳﻼﻣﯽ در‬ ‫دادﮔﺎه ﻣﺮدﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﺎل ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدم‬ ‫و ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﺮق ﺻﺤﺒﺖ ھﺎش ﺷﺪه ﺑﻮدم‪ .‬وارد‬ ‫ﻋﻤﻖ ﻓﺎﺟﻌﮫای ﮐﮫ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻮد‬ ‫ﺷﺪم‪ .‬ﺳﺤﺮ ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت از ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ ﭘﺪرش‪ ،‬ﻋﻤﻮﯾﺶ‪،‬‬ ‫ﻣﺎدرش‪ ،‬داﺋﯽ اﺻﻐﺮ ش و داﯾﯽ ﺣﺴﻨﺶ را‬ ‫ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد‪ .‬ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺤﺮ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد‪،‬‬ ‫ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﺳﺤﺮ را ﻧﺎﺑﻮد‬ ‫ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺳﺤﺮ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎش ﻣﻦ را ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫طﻮری وارد زﻧﺪﮔﯿﺶ ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺪر و‬ ‫ﻋﻤﻮﯾﺶ ﭘﺪر و ﻋﻤﻮی ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎدرش‪،‬‬ ‫ﻣﺎدرش ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺟﻮﺧﮫ اﻋﺪام ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪش و ﺣﺘﺎ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﺷﻠﯿﮏ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ و واﻧﻤﻮد ﮐﺮدﻧﺪ اﻋﺪاﻣﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎدر ﺳﺤﺮ‪ ،‬وﻗﺘﯽ اﻋﺪام ﺷﺪ‬ ‫ﭘﺎھﺎﯾﺶ ﺳﯿﺎه ﺑﻮد‪ .‬از ﺑﺲ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺳﺤﺮ از ھﻢ ﺑﻨﺪیھﺎی ﻣﺎدرش و از‬ ‫داﯾﯽھﺎﯾﺶ ﮐﮫ اﻋﺪام ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺎدرش‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻼﻗﺎت ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺎھﺎی‬ ‫ﻣﺎدر ﻏﺮق ﭼﺮک و ﺧﻮن ﺑﻮد و اﮔﺮ زﻧﺪه‬ ‫ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯿﺸﺪﻧﺪ ﭘﺎھﺎﯾﺶ را ﺑﺒﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﺎزه ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺷﮑﻨﺠﮫھﺎ ﻧﺒﻮد‬ ‫ﺣﺘﺎ از ﻣﻦ از دﺧﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ‬ ‫او را ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاھﯽ‬ ‫دﺧﺘﺮت را ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن ﮐﻨﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ‪ .‬ﺳﺤﺮ ھﻔﺘﮫای دو ﺑﺎر در اون‬ ‫ﻣﺪ ّت ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺶ از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﮫ‬ ‫ﺗﮭﺮان ﻣﯽرﻓﺖ ھﺮ ﺑﺎر ‪ ۵٠٠‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه‬ ‫را طﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺟﺎﻧﻮران‬ ‫اﺟﺎزه دﯾﺪار ﺑﺪھﻨﺪ‪ .‬ﯾﺎد آوری اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻧﺪان ﻣﯿﻔﺘﺎد ﺳﺤﺮ را و ﻣﯿﺪارد ﺑﺎ‬ ‫ﺧﺸﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ‬ ‫دﻟﺘﻨﮓ و ﺿﺮﺑﺖ ﺧﻮرده ای ﮐﮫ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ‬ ‫‪ ٣‬ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﮫ ش را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ﺗﻮھﯿﻦ‬ ‫ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ او را ھﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ‪ ،‬ﺳﺤﺮ ھﻨﻮز‬ ‫ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺼﺎوت ﺟﻼدان را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﮐﮫ ﺗﻮی دﻧﯿﺎ ﮐﺴﯽ را دﯾﮕﮫ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻢ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﮫ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻣﻦ ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫او را ھﻞ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ‪۶‬‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ او را داﺷﺘﻢ ھﻠﺶ ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺑﮫ‬ ‫زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻮھﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺤﺮ ﻓﻘﻂ ‪ ٣‬ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺪارھﺎ ﭘﺪر و‬ ‫ﻋﻤﻮﯾﺶ را در درﮔﯿﺮی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﻨﺪ و ﺑﮫ‬ ‫ﻗﻮل ﺧﻮدش ﺑﭽﮕﯿﺶ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ در‬ ‫ﺟﻨﮕﻠﮭﺎی آﻣﻞ ﮔﻢ ﺷﺪ‪ .‬اراذل و اوﺑﺎش‬ ‫ﭘﺎﺳﺪار در ‪ ۵‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫﺷﺎن ھﺠﻮم‬ ‫ﺑﺮدﻧﺪ داﺋﯽ اﺻﻐﺮ ش را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ‬ ‫ھﻤﺴﺮ ﺗﺎزه ﻋﺮوﺳﺶ ﺟﯿﻎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ و ﺳﺤﺮ‬ ‫ﮐﮫ ‪ ۵‬ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﻮد دﺳﺘﮕﯿﺮ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی داﯾﯽ‬ ‫اﺻﻐﺮ ﻣﺎدر ﺳﺤﺮ و داﯾﯽ ﺣﺴﻦ او دﺳﺘﮕﯿﺮ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫وﻗﺘﯽ دادﮔﺎه ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺳﺤﺮ از ﺧﻮدش‬ ‫ﺑﮕﻮﯾﺪ‪ ،‬ﺳﺤﺮ ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﺗﻠﺨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ دادﮔﺎه اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﮫ او در آﻧﺠﺎ‬ ‫ﺻﺪای ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺶ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ھﺮ دو ﺧﺮد ﺷﺪﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺤﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺶ را ﮐﮫ ﺛﺎﻧﯿﮫای‬ ‫در ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ در ﻏﻢ ﻋﺰﯾﺰاﻧﺶ ﮔﺮﯾﮫ‬ ‫ﻧﮑﻨﺪ را ﺟﻮری ﺷﺮح ﻣﯿﺪھﺪ و ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﺑﮫ‬ ‫ھﻤﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺮد ﮐﮫ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻧﺸﺴﺘﮫ‬ ‫ﻋﮑﺲ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦھﺎﯾﺶ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ دارد‬ ‫و درون ﻋﮑﺲ ﺑﺮ روی ﺗﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﮐﮫ‬ ‫زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی دژ ﺧﯿﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ دﻧﺒﺎل‬ ‫ﮔﻠﻮﻟﮫ ﻣﯿﮕﺮدد‪ .‬در ﻋﮑﺲ ﺗﻦ آﻧﮭﺎ را ﻣﯿﺪﯾﺪ‬ ‫ﮐﮫ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮔﺮﯾﮫ و ﺧﻮد زﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺤﺮ‬ ‫‪ ۶‬ﺳﺎﻟﮫ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﮫ ﻣﯿﺸﺪ‪ .‬ﺳﺤﺮ‬ ‫ھﺮﮔﺰ اﺟﺎزه دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺎدرش را ﻧﯿﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ھﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻦھﺎﯾﺶ‬ ‫وداع ﻧﮑﺮد‪ .‬ھﺮ ‪ ٣‬را اﻋﺪام ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺒﺮش‬ ‫را ﺑﮫ ﺳﺤﺮی ﮐﮫ در ﺧﺮد ﺳﺎﻟﯽ ﭘﺪرش را و‬ ‫ﻋﻤﻮﯾﺶ را اراذل و اوﺑﺎش ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران‬ ‫ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﮫ از ﭘﺎی درآوردﻧﺪ و اﮐﻨﻮن ‪ ۶‬ﺳﺎل‬ ‫داﺷﺖ و ﺑﮫ ﮐﻼس اول دﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽرﻓﺖ‬ ‫دادﻧﺪ‪ .‬ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺤﺮ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ‬ ‫ﻣﯿﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺧﺒﺮ ﻣﺎدرش را ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺳﺤﺮ‬ ‫ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ او در ‪ ۶‬ﺳﺎﻟﮕﯽ آدم ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﺎﻟﻐﯽ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺎدرش را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و دﻟﻨﮕﺮان‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﮫ ھﺎی ﻣﺎدر و داﯾﯽ ھﺎﯾﺶ در ﺑﻨﺪ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎھﺪ ﺧﻮد زﻧﯽھﺎی اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده‪.‬‬ ‫ﺳﺤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﻘﺪر اطﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ و‬ ‫ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﻣﯿﺸﻨﻮد و ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ او ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎدرش را در ﺧﺎوران دﻓﻦ‬ ‫ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬ﺳﺤﺮ ‪ ۶‬ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ﺧﺎوران ﻣﯿﺮود و‬ ‫ﺑﺎ ﺻﺤﻨﮫ وﺣﺸﺘﻨﺎک و ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ روﺑﺮو‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﻗﺒﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﮐﻮﻣﮫھﺎی ﺧﺎک‬ ‫ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ و ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﯿﻎ ﻣﯿﺰدﻧﺪ و ﺑﺮ‬ ‫ﺳﺮﺷﺎن ﺧﺎک ﻣﯿﺮﯾﺨﺘﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ‬ ‫ﺟﻠﻮی ﮔﺮﯾﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮕﯿﺮد‪ .‬ﺳﺤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﭽﮫ ﺧﺎوران ﻧﺒﻮدم‪.‬ﮐﻮدﮐﺎن ھﻢ ﺳﻦ ّ‬ ‫و ﺳﺎل ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺳﺤﺮ ھﻨﻮز‬ ‫ﺳﺮﮔﺮدان ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻗﺒﺮ ‪ ۵‬ﻋﺰﯾﺰی اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ :‬ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ زﻣﺎن ﻣﺮھﻢ ھﺮ‬ ‫دردی اﺳﺖ و ﻣﻦ ﮐﮫ ‪ ٣٣‬ﺳﺎل دارم ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ‬ ‫ﮐﮫ اﯾﻦ طﻮر ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬درد ﻣﻦ ﺑﺪ ﺗﺮ ﺷﺪه و‬ ‫ﺑﮭﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ درد‬ ‫ﻧﺎﻋﻼج اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ روز ﮐﮫ ازش ﻣﯽﮔﺬرد‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﻔﮭﻤﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻦ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﺼﯿﺒﺘﯽ‬ ‫دﭼﺎر ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬او ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺳﻨﯽ اش در اﯾﻦ ‪ ٣٣‬ﺳﺎل ﻣﯿﺒﺮد‪ ٣٣ .‬ﺳﺎﻟﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ‪ ٣٣‬ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫وﺣﻮﺷﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽھﺎ را ﭘﺎﺷﯿﺪ‪ ،‬ﮐﻮدﮐﯽھﺎ‬ ‫را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد‪ ،‬اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﯿﺎه‬ ‫ﮐﺸﺎﻧﺪ‪ ،‬ﮐﺸﺖ‪ ،‬اﻋﺪام و ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮد‪ ،‬و‬ ‫ﺳﺤﺮ ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ را ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ‬ ‫از ‪ ٣‬ﺳﺎﻟﮕﯿﺶ ﻟﻤﺲ ﮐﺮد‪ .‬او در اﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ‬ ‫و اﻧﺪی دﻗﯿﻘﮫ ﮐﮫ از ژرﻓﺎی وﺟﻮدش ﺑﯿﺎن‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪﮐﮫ ﭼﻄﻮر ﻓﻘﺪان ﻋﺰﯾﺰاﻧﺶ‪ ،‬ﻣﺎدرش و‬ ‫ﭘﺪرش زﺧﻢھﺎی اﺳﺎﺳﯽ در روان او ﺑﮫ ﺟﺎ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬

‫‪٤‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬

‫ﺳﺤﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﭘﺪرم‪،‬‬ ‫ﻣﺎدرم‪ ،‬ﻋﻤﻮﯾﻢ و داﯾﯽھﺎﯾﻢ را ﮐﺸﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻋﺪاﻣﯽ ھﯿﭻ ﺣﻖ و ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬در ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﻣﯿﻔﮭﻤﯿﺪﻧﺪ ﻣﻦ ﮐﯽ ھﺴﺘﻢ ﻣﻦ را از ﻣﺪرﺳﮫ‬ ‫ﺑﯿﺮون ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدم ﺑﮫ‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ دﯾﮕﺮی ﺑﺮوم و دروغ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ در ﺷﮭﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﺑﮫ‬ ‫ﺧﻮدم ﮐﮫ آﻣﺪم ﺟﻠﻮی ﺻﻔﺤﮫ ﻟﭗ ﺗﺎﭘﻢ داﺷﺘﻢ‬ ‫داد ﻣﯽزدم و و ﺑﻠﻨﺪ ﮔﺮﯾﮫ ﻣﯽﮐﺮدم‪ .‬ﺟﻠﻮی‬ ‫ﺑﻠﯿﺰم از اﺷﮑﮭﺎم ﺧﯿﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﺧﺸﻢ و‬ ‫ﻧﻔﺮﺗﻢ از اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ در وﺟﻮدم ﺻﺪ‬ ‫ﭼﻨﺪان ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﯾﺎدم رﻓﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﭼﻘﺪر ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻋﻠﯿﮫ ﺣﻖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺎن آدﻣﮭﺎ ھﺴﺘﻢ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﺴﻠﯽ‬ ‫ﻣﯿﺪاﺷﺘﻢ ھﻤﮫ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ‬ ‫‪ ٨‬ﻧﻔﺮ و ﺻﺪھﺎ ھﺰار ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان‬ ‫را ﻣﯿﮑﺸﺘﻢ‪.‬‬ ‫ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖھﺎ ﮐﻮدﮐﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ‪،‬‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﮫھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ اﻧﺴﺎنھﺎی آزادﯾﺨﻮاه‪،‬‬ ‫ﻓﻠﺞ ﮐﺮدن اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی ﻧﺎزﻧﯿﻦ زﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﮫ‪،‬‬ ‫ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﺎدر ﻧﮕﺮان از ﭘﺎره ﭘﺎره‬ ‫ﮐﺮدن ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺎه اوﯾﻦ‪ ...‬ھﻤﮫ را ﺳﺤﺮ در ‪٢٠‬‬ ‫دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد‪ .‬ﮐﯿﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺧﻮدش ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه را در‬ ‫‪ ٢٠‬دﻗﯿﻘﮫ و ‪ ۵٧‬ﺛﺎﻧﯿﮫ ﮔﻔﺖ‪ .‬اﻧﮕﺎر ﺑﺎ او در‬ ‫ﮐﻮدﮐﯿﺶ ﺑﻮدم‪ ،‬ﻧﻮﺟﻮان ﺷﺪم‪ ،‬درد ﮐﺸﯿﺪم‪،‬‬ ‫ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪم‪ ،‬ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ‪،‬‬

‫وﺣﺸﯿﮕﺮی‪ ،‬ﺟﻨﺎﯾﺖ و ارﺗﺠﺎع دﺳﺖ و ﭘﻨﺞ‬ ‫ﻧﺮم ﮐﺮدم‪ ،‬دﻟﺘﻨﮓ ﻣﺎدر ﺷﺪم و ﺳﯿﻨﮫام از‬ ‫دﻟﺘﻨﮕﯽ درد وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮد‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺤﺮ در ﮐﻮدﮐﯿﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪم‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺎﺑﻮسھﺎی ﺷﺒﺎﻧﮫ اش ھﻤﺮاه ﺷﺪم‪ .‬وﻗﺘﯽ در‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﺤﻘﯿﺮ ش ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ و از ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﻣﺎدر و ﭘﺪر و اطﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ‬ ‫ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺤﺮوﻣﺶ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺸﻢ‬ ‫آﻣﺪم و ﮔﺮﯾﺴﺘﻢ‪.‬‬ ‫اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺳﺤﺮ را ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ‬ ‫ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ‪ .‬اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﭼﻨﺎن در ﻗﻠﺒﻢ ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد‬ ‫ﮐﮫ ﺑﻌﺪ ازدﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺎ اﻻن ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺤﺮ ﺑﮫ زﻧﺪانھﺎی ﻣﺨﻮف اوﯾﻦ و‬ ‫ﮐﮭﺮﯾﺰک ﻣﯿﺮوم‪ .‬ﻣﺎدر ﺳﺤﺮ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ‪،‬‬ ‫ﺧﻮاھﺮ ﺳﺤﺮ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ‪ ،‬ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎھﺎی‬ ‫ﺳﯿﺎه ﺷﺪه از ﺷﮑﻨﺠﮫﺷﺎن ورم و ﭼﺮک‬ ‫ﮐﺮده‪ .‬داﯾﯽھﺎی ﺳﺤﺮ را ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ داﺋﯽ‬ ‫اﺻﻐﺮ ﻗﺎدر ﺑﮫ راه رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺮادرﮐﻮﭼﮏ ﻋﺰﯾﺰش را ﺷﮑﻨﺠﮫ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ‪ .‬ﺻﻮرتھﺎی ﮐﺒﻮدی را ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻔﺮت و ﺧﺸﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﮐﮫ از‬ ‫دﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺣﺘﯽ‬ ‫اراذل و اوﺑﺎش ﺑﺴﯿﺠﯽ و ﺟﻼدان زﻧﺪان را‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻋﺰﯾﺰاﻧﺸﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ ﺳﺤﺮ در ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﺷﮑﻨﺠﮫھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﺮ ھﺎ‪ ،‬دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺮﯾﺪنھﺎ‬ ‫ﺳﻨﮕﺴﺎرھﺎ و اﻋﺪامھﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ‪ .‬ﮐﯿﻔﺮ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﻧﺪازه روزھﺎی‬ ‫ﺷﻮم ﺣﯿﺎت آﻧﮭﺎﺳﺖ‪ .‬ﮐﻮدک آزاری‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ در ﻧﻮع ﺧﻮد‬ ‫در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺎﻧﯿﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ داد ﮔﺎهھﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎری‬ ‫ﺟﻮاب ﮔﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺻﺪھﺎ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮫ‬ ‫روزھﺎی ﺣﺴﺎس ﮐﻮدﮐﯿﺸﺎن را ﺑﮫ ھﻤﺮاه‬ ‫ﻣﺎدراﻧﺸﺎن در زﻧﺪانھﺎی ﻣﺨﻮف ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻘﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫اﯾﺮان‪ ،‬ﺳﻮٔ ﺗﻐﺬﯾﮫای ﮐﮫ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻣﺮدم و‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻧﺴﻞھﺎی‬ ‫آﯾﻨﺪه ﺑﺮ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺛﺮ ﻣﺨﺮب ﺧﻮاھﺪ‬ ‫داﺷﺖ‪ .‬ﻏﺎرت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم‪ ،‬ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن از آﻣﻮزش و ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﺧﻮر‬ ‫ﺷﺄن اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ‪٣۶٠٠٠ .‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ روی ﻣﯿﻦ و در ﺟﺒﮭﮫ ﺟﻨﮓ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاھﺪ‪ .‬ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ طﻨﺎب دار‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺮ ﭘﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻮاب‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﻢ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻮاب ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ‪.‬‬ ‫دادﮔﺎهھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﯾﻦ ھﻤﮫ ظﻠﻢ و‬ ‫وﺣﺸﯿﮕﺮی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﺮان‬ ‫ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﺎل از اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮب و ﻣﻮﺛﺮی اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻦ ﺑﮫ ﺷﺨﺼﮫ از‬ ‫طﺮف ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ در ﺟﻠﺴﮫ ﺑﻌﺪی‬ ‫اﯾﺮان ﺗﺮﯾﺒﻮﻧﺎل ﮐﮫ در دادﮔﺎه ﻻھﮫ ﺧﻮاھﺪ‬ ‫ﺑﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد و ﺻﺪای اﻣﺜﺎل‬ ‫ﺳﺤﺮ را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﻌﮑﺲ‬ ‫ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ‪.‬‬

‫ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮﻧﺨﻮار ﻣﺸﻐﻮل‬ ‫ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺜﻞ رادان‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎزی‪،‬‬ ‫ﻋﺎﻣﺮﯾﺎن‪ ،‬ﮐﺸﻤﯿﺮی‪ ،‬ﺣﻘﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه‬ ‫ﮔﺎردﺷﺎن‪ ،‬ﮐﻮﻣﯿﺠﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﮐﮭﺮﯾﺰک‪،‬‬ ‫زﻧﺪی ﻣﻌﺎون ﮐﮭﺮﯾﺰک‪ ،‬ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻓﺴﺮ‬ ‫ﻧﮕﮭﺒﺎن ﮐﮭﺮﯾﺰک ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﮔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫و ﺑﺎ ﻧﻘﺎب ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫را ﻣﻮرد ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار داده اﻧﺪ‪.‬‬ ‫داﺳﺘﺎن ﺳﺤﺮ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ دهھﺎ ھﺰار‬ ‫ﮐﻮدک در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﮫ در طﻮل ‪ ٣٣‬ﺳﺎل‬ ‫ﺣﯿﺎت ﻧﻨﮕﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑﺮار‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮی‬

‫رﻓﺘﺎر ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺟﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ!‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬

‫‪٥‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺣﻘﻮق و‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک‬ ‫ﻣﯿﻨﻮ ﻓﺘﺎﺣﯽ‬ ‫در ﺳﺎل ‪١٩٨٩‬ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک از‬ ‫طﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ‪.‬از آﻧﺰﻣﺎن‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﯿﺶ از ‪١٩٢‬ﮐﺸﻮر آﻧﺮا اﻣﻀﺎ‬ ‫ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ در‬ ‫ﺳﺎل‪١٣٧٢‬ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوط آﻧﺮا ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﻣﻔﺎد ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﯿﻤﺎن‬ ‫ﻧﺎﻣﮫ دارای ‪ ٥٤‬ﻣﺎده اﺳﺖ و‪١٣‬ﻣﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫ﺑﮫ وظﺎﯾﻒ دوﻟﺘﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ دارد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد‬ ‫ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻣﯿﭙﺮدازد‪ .‬ﻣﻔﺎد ﻣﻨﻌﻘﺪ درﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ‪،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی از ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫آن ﻣﯿﮕﺬرد اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺷﺎھﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ھﺴﺘﯿﻢ‪ ،‬ﺳﻮال اﯾﻨﺴﺖ ﭼﺮا‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺮارداد ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﻘﺪ وﺑﺮرﺳﯽ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ و ارﺗﺒﺎطﺶ ﺑﺎ رﻓﺎه ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺎز‬ ‫ﺑﮫ ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮی دارد اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ‬ ‫ﺻﺮﻓﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯿﮕﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ﯾﮏ از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻨﻈﻮر از‬ ‫ﮐﻮدک ھﺮ ﻓﺮد دارای ﮐﻤﺘﺮ از ‪١٨‬ﺳﺎل‬ ‫ﺳﻦ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫اﻋﻤﺎل در ﻣﻮرد ﮐﻮدک ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﮫ آن اﯾﺮان اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ دﺧﺘﺮﺑﭽﮫ‬ ‫ھﺎی ‪٩‬ﺳﺎﻟﮫ زن و ﭘﺴﺮﺑﭽﮫ ھﺎی ‪١٥‬ﺳﺎﻟﮫ را‬ ‫ﻣﺮد ﻣﯿﻨﺎﻣﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن )ﺟﺮﻣﯽ(‬ ‫ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮﺧﻮﻧﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﺮﺷﺎن‬ ‫اﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﮐﻮدﮐﯿﺸﺎن ﺷﺎدﯾﮭﺎﯾﺸﺎن وﮔﺎھﯽ‬ ‫زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده‪ :١٤‬ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﺣﻖ آزادی‬ ‫اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻋﻘﯿﺪه وﻣﺬھﺐ را ﺑﺮای ﮐﻮدک‬ ‫ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﻤﺮد‪ .‬ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫وﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ رادر ھﺪاﯾﺖ ﮐﻮدک‬ ‫ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺑﮫ روﺷﯽ ھﻤﺎھﻨﮓ‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺑﺎﻟﻨﺪه وی ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاھﻨﺪ‬ ‫ﺷﻤﺮد‪ .‬اوﻻ ﮐﻮدک ﻧﮫ در دوران‬ ‫ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ وﻧﮫ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ‪١٨‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ھﯿﭻ‬ ‫دﯾﻦ و ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ از طﺮﯾﻖ ﺳﻨﺘﮭﺎ‬ ‫وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﻦ‬ ‫اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﮫ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬و در اﯾﻦ‬ ‫روﻧﺪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻐﺰی‪،‬‬

‫ﺧﺮاﻓﺎت وآزارھﺎی ﺟﺴﻤﯽ وﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و دوﻣﺎ ﺑﺮ ﻓﺮض ﻣﺤﺎل ﮐﮫ ﮐﻮدک‬ ‫در اﯾﻦ اﻣﺮ آزاد ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﺳﻼم و ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﮫ اﻗﻠﯿﺘﮭﺎی دﯾﮕﺮ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺧﺮاج داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮭﺎﺋﯽ از‬ ‫ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ :٢٦‬ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ھﺮ ﮐﻮدک‬ ‫را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از‬ ‫ﺟﻤﻠﮫ ﺑﯿﻤﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻨﺪ‬ ‫واﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد‬ ‫ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﻨﺪآورد‪.‬در واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮر از‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬ﺑﮭﺪاﺷﺖ‪ ،‬آﻣﻮزش‬ ‫ﺗﻐﺪﯾﮫ و ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﻮدﮐﺎن از ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻨﮓ وﻣﺒﮭﻢ ﺑﻮدن‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ودر ﻧﮭﺎﯾﺖ واﮔﺬار‬ ‫ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر در ﻋﻤﻞ ﺑﮫ ھﻤﺎن دﻓﺘﺮﭼﮫ ﺑﯿﻤﮫ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺮﺳﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﻢ اﮔﺮ ﭘﺪرھﺎ از ﮐﺎر‬ ‫ﺑﯿﮑﺎر و اﺧﺮاج ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﮫ را‬ ‫ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از دﻓﺘﺮﭼﮫ‬ ‫ﺑﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﯿﻤﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ -٣٢‬ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﺣﻖ ﮐﻮدک را‬ ‫ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻧﺠﺎم ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﮐﺎری‬ ‫ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ زﯾﺎﻧﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در ﺗﺤﺼﯿﻞ‬ ‫ﮐﻮدک ﺧﻠﻠﯽ وارد آورد ﯾﺎ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺘﯽ‬ ‫ﮐﻮدک ﯾﺎ رﺷﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ذھﻨﯽ ‪،‬اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ‬ ‫ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻒ‪ -‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺎر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺎﺳﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر وﺷﺮاﯾﻂ اﺷﺘﻐﺎل‪.‬ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣﺤﻮ ﮐﺎر ﮐﻮدک ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ اﺟﺎزه ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺑﺮای‬ ‫ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﯿﺪھﺪ‪ .‬وﺟﻮد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ‬ ‫ﮐﻮدک ﮐﺎر در اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺘﯽ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻗﺒﺎل ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎده ‪ :٣٤‬ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‬ ‫از ﮐﻮدک در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﯿﮫ ی اﺷﮑﺎل ﺑﮭﺮه‬ ‫ﮐﺸﯽ و ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻟﻒ‪ -‬اﻏﻮا ﯾﺎ وادار ﮐﺮدن ﮐﻮدک ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪.‬‬ ‫ب ــ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﮫ از ﮐﻮدﮐﺎن در‬ ‫ﻓﺤﺸﺎ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‪.‬‬ ‫در ﻧﺘﯿﺠﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﮫ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﺑﺸﮑﻞ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ‪١٥‬ﺳﺎل‬ ‫وﺣﺘﯽ زﯾﺮ ‪١٠‬ﺳﺎل ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﺻﯿﻐﮫ‬ ‫وﻋﻘﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ‪ .‬طﺒﻖ آﻣﺎراﻣﺴﺎل ﻓﻘﻂ‬ ‫‪ ٤٣٠٠٠‬ازدواج رﺳﻤﯽ زﯾﺮ ‪١٥‬ﺳﺎل در‬ ‫اﯾﺮان ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮫ ای از ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ وﻋﺪم‬ ‫دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻮﺛﺮ آن در ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ‪ .‬اﻣﺎ در واﻗﻊ اﺷﮑﺎﻻت‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﺮارداد اﯾﻦ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ -١‬دﺳﺖ دوﻟﺘﮭﺎ در ﺗﻔﺴﯿﺮ وﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺑﺎز‬ ‫اﺳﺖ در ﻣﺎده ‪ ٤١‬ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻄﺮح‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻔﺎدﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﮫ‬ ‫در ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﻧﺪارد‪.‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫ﻗﺮآن‪ ،‬رﺳﺎﻟﮫ ﺧﻤﯿﻨﯽ وﺳﺎﯾﺮ آﯾﺎت ﻋﻈﺎم‬ ‫وﺣﮑﻢ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﮫ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬در ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻧﻘﺶ دوﻟﺘﮭﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ‪.‬ﺗﺎﻣﯿﻦ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزھﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﮑﻦ‪ ،‬آﻣﻮزش درﻣﺎن‪ ،‬و‪ ....‬ﺑﻌﮭﺪه واﻟﺪﯾﻦ‬ ‫وﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺣﻀﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی ﻣﺴﺘﺒﺪ وﻓﺎﺳﺪ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫از ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل وﻣﻮﺛﺮ ﻣﺮدم ‪،‬ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﻮدک وﺗﺸﮑﻠﮭﺎی ﻣﺮدﻣﯽ در ﻧﻈﺎرت‬ ‫وﭘﯿﺸﺒﺮد اھﺪاف ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ دارد‪ .‬وھﺮﮔﻮﻧﮫ‬ ‫اﻗﺪام آﻧﮭﺎ ﺟﺮم ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‬ ‫وﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﮫ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای آن‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺘﮭﺎﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﮔﺰارﺷﺎت ﺻﻮری‬ ‫آﻧﮭﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺟﺪی ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺸﻮرھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﺳﮑﻮﻻر ﺑﻮدن آن اﺳﺖ‪.‬در ھﻤﮫ ﺟﺎی‬ ‫آن ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ارزﺷﮭﺎی دﯾﻨﯽ ﺗﮑﯿﮫ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬ﺑﺎورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ‬ ‫اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽ وﺗﺒﻌﯿﺾ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫واﻗﻊ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوز ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ‬ ‫ای ﺟﺪی وﻗﺎطﻊ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن دارد‪.‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ‬ ‫واﻗﻌﯽ ﮐﻮدک اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬وﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﺎﺟﻞ وﻓﻮری آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ‬ ‫ﺟﺴﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﮫ آن ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻨﺪاﺳﺖ وﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی‬ ‫وﭘﯿﮕﯿﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﺑﺮای‬ ‫دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺷﺎد و اﻣﻦ ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬

‫‪٦‬‬ ‫ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل و‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر‬ ‫ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻣﺎﻧﺘﯽ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻟﯿﮏ اروﭘﺎ از ﺳﺎل‬ ‫‪١٩٦٠‬ﺑﮫ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ آﻏﺎز ﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎزی ھﺎ از ﺳﺎل ‪ ١٩٩٦‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺎم‬ ‫ﻣﻠﺖ ھﺎی اروﭘﺎ "ﯾﻮرو" ھﺮﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﯾﮏ‬ ‫ﺑﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﮭﺎردھﻤﯿﻦ دوره‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﺎم ﻣﻠﺖھﺎی اروﭘﺎ اﯾﻦ‬ ‫دوره"ﯾﻮرو"از ‪ ٨‬ژوﺋﻦ ‪ ٢٠١٢‬ﺑﺎ ﺻﺮف‬ ‫ھﺰﯾﻨﮫ ﻣﯿﻠﯿﺎردھﺎ ﯾﻮرو در دو ﮐﺸﻮر ﻟﮭﺴﺘﺎن‬ ‫و اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﻮدک )‪ ١٢‬ژوﺋﻦ‬ ‫‪ (٢٠١٢‬در دﻧﯿﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ دو ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﺰرگ ورزﺷﯽ در دﻧﯿﺎ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ و ﺗﻮرﯾﺴﺖ را ﺑﮫ ﻟﻨﺪن‪،‬‬ ‫ﻟﮭﺴﺘﺎن و اﮐﺮاﯾﻦ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ از‬ ‫ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎ و ﻣﮭﺎرت‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﻮت زدن ﺑﮫ‬ ‫دﺳﺘﺮﻧﺞ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر‪ ،‬ﺑﺮای ﺧﻮد و‬ ‫ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎ دﻻر ﭘﺎرو ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﻧﺴﺎن دوﺳﺖ و‬ ‫ﻣﻌﺘﺮﺿﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری‬ ‫در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻗﺪام ﺑﮫ ﮐﻤﭙﯿﻦ ھﺎی‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در دﻧﯿﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺐ را در ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ‬ ‫و در ﻣﯿﺎن زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻟﻘﻤﮫ ﻧﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮫ ﺻﺒﺢ ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ؟‬ ‫اﻟﻤﭙﯿﮏ ‪ ٢٠١٢‬ﻟﻨﺪن در راه اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن‬ ‫واﻗﻌﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در دﻧﯿﺎ ھﻨﻮز ﺑﺮای‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﯽ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه‬ ‫ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﭘﺮ‬ ‫در آﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ورزش ﻓﻮﺗﺒﺎل‬ ‫در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ"ﺳﺎﻻﻧﮫ‬ ‫ﺑﯿﺶ از‪ ٤٠‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ‪ ٧۵‬درﺻﺪ آن در‬ ‫ﺷﮭﺮ"ﺳﯿﺎﻟﮑﻮت" ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﻤﺪﺗﺂ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺶ از ‪ ٧٠‬درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻮﭘﮭﺎی‬ ‫وارداﺗﯽ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪".‬‬ ‫در ﺷﮭﺮ ﺳﯿﺎﻟﮑﻮت ھﺰاران ﮐﻮدک ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺳﻨﯿﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ‪ ١٤‬ﺳﺎل ﺑﮫ‪١٠‬ﺗﺎ‪١١‬ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر‬ ‫ﺟﮭﺖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﻮد و ھﺰﯾﻨﮫ زﻧﺪﮔﯽ‬

‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﮐﺎر در ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫دوﺧﺖ ﺗﻮپ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﻤﺰد آﻧﺎن در‬ ‫ازای دوﺧﺖ ھﺮ ﺗﻮپ ﺣﺪود‪٦٠‬ﺳﻨﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان زن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮپ‬ ‫ﺳﺎزی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﻣﻀﺎﻋﻒ‬ ‫روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ زن ﺑﻮدﻧﺸﺎن‬ ‫دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﺘﺮی از ﻣﺮدان ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺮد ﻧﯿﺰ در ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫دوﺧﺖ ﺗﻮپ ﺣﻘﻮق ﻧﺎﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺪهای از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی‬ ‫آزادﯾﺨﻮاه و ﺑﺮاﺑﺮی طﻠﺐ در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﮫ از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری و‬ ‫در اﻓﺴﻮس ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮپ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺷﮭﺮ ﺳﯿﺎﻟﮑﻮت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪ ،‬در ﺳﺎل‬ ‫‪١٩٩٦‬و در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻟﯿﮓ‬ ‫اروﭘﺎ اﻗﺪام ﺑﮫ"ﻻﺑﯽ ﮔﺮی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی‬ ‫ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﯾﮏ و آدﯾﺪاس ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺟﻠﻮی ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﮫ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪".‬‬

‫ﻓﯿﻔﺎ ﻧﯿﺰدرھﻤﯿﻦ ﺳﺎل )‪ (١٩٩٦‬اﻋﻼم ﮐﺮد‬ ‫"ھﻤﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎﯾﺪ دارای‬ ‫آرم ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ آن آرم ﻧﺸﺎن‬ ‫دھﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮپ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎر‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻌﺪآ ﻓﯿﻔﺎ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮپ ﺳﺎزی‬ ‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮده ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻦ ﻧﮭﺎد ورزﺷﯽ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺎﻓﯽ و‬ ‫ﻻزم ﺑﺮای ﻣﮭﺎر آن را ﻧﺪارد‪".‬‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﻤﭙﯿﻦ ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫و اﯾﺪه ﻓﯿﻔﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ‪ ،‬ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ از ﻧﯿﺮوی‬ ‫ﮐﺎر ارزان ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮپ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ دارد‪ .‬اﯾﻦ در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﺎن‬ ‫ﭘﯿﻨﮫ ﺑﺴﺘﮫ و ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ‪ ١١‬ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در‬ ‫ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻣﺤﻞ‬ ‫ﮐﺎر‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻮاﻟﺖ و آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺮار دادھﺎی ﻣﻮﻗﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ دوﺧﺘﻦ ﺗﻮپ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺪاوم اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﮐﺎر ﺑﺮای ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ ،‬ﻧﻘﺶ دﻻﻻن و‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﮫ از‬ ‫ﻏﺎرت‪ ،‬ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ و ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ‬ ‫و ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی ورزﺷﯽ و ورزﺷﮑﺎران‬ ‫ﻣﻌﺮوف ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺳﺘﺮﻧﺞ‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ از رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎﻓﯿﺎﺋﯽ در‬ ‫ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ‬ ‫ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ را ﺟﻠﻮدار آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﺧﯿﺮآ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﮔﺮوه ورزﺷﯽ ﻣﮭﺮ در‬ ‫اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻓﯿﺎﺋﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی‬ ‫اﯾﺮان و ورزﺷﮑﺎران در رﺷﺘﮫ ﻓﻮﺗﺒﺎل را‬ ‫در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ دﺳﻤﺰد ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎ ﺑﮫ زﻋﻢ ﺧﻮد از اﯾﻦ‬ ‫طﺮﯾﻖ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ رژﯾﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﺠﺎرت و‬ ‫ﻏﺎرت‪ ،‬ﻓﺴﺎد و دزدی ھﺎی اﺧﯿﺮ درون‬ ‫ھﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آﻧﮭﺎ را ﮐﻢ ﺟﻠﻮه‬ ‫دھﺪ و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی را ﻣﺘﻮﺟﮫ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺘﮭﺎی ﺧﻮش ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ در اﯾﺮان ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ"ھﺮ‬ ‫ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان اﮔﺮ در ھﺮ‬ ‫‪ ٣٤‬ﻣﺴﺎﺑﻘﮫ ﻟﯿﮓ ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﺑﺮود‪،‬‬ ‫‪٣٠٦٠‬دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺮای ﺗﯿﻤﺶ ﺑﺎزی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد‪،‬‬ ‫ﮐﮫ اﮔﺮ او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح و‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ازای ھﺮ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﯿﺶ از ‪٣٢٦‬‬ ‫ھﺰار و ‪ ٧٩٧‬ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ ‪١٩٦٠٧٨٢٠‬ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ‪ ".‬ﻻزم ﺑﮫ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﻗﺮار داد ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎی‬ ‫ﻟﯿﮏ ﺳﺮاﺳﺮی اﯾﺮان ﺗﺎ ‪ ٥/١‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ‪.‬‬ ‫درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﭘﺮ درآﻣﺪ ﺗﺮﯾﻦ و‬ ‫ﺟﺬاب ﺗﺮﯾﻦ ورزش دﻧﯿﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﺎن‬ ‫ظﺮﯾﻒ و ﭘﯿﻨﮫ ﺑﺴﺘﮫ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ در ﺷﮭﺮ ﺳﯿﺎﻟﮑﻮت ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻋﺮﺻﮫ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺟﯿﺐ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران و‬ ‫ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎ ﻏﯿﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر‬ ‫ﺳﺮازﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ھﺮ ﻣﻼﺣﻈﮫ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺬھﺒﯽ‪ ،‬ﻧﮋادی‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی‪ ،‬ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ!‬


‫‪٧‬‬

‫ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﮕﺮ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ "ﺣﻘﻮق ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﯾﮏ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﺎل ‪ ٩١‬ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺎزه ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫اﻋﻼم ﺣﺪود ‪ ٣٨٩‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ھﺮ دﻗﯿﻘﮫ ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﻣﯽ دھﻨﺪ ‪ ٢٧‬ﺗﻮﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺣﺪود ‪١٦٢٤‬ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺘﯽ ﯾﮏ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردر در دﻗﯿﻘﮫ و ﺳﺎﻋﺖ ‪١٢‬‬ ‫ھﺰار ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ‪" .‬ﻣﺴﯽ ﯾﮑﯽ‬ ‫از ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎ و ﺑﺮﻧﺪه دو‬ ‫ﺗﻮپ طﻼ طﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ‪ ،‬ﺳﺎﻻﻧﮫ ‪٣١‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو درآﻣﺪ دارد‪ ،‬ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ درآﻣﺪ او‬ ‫در ھﺮ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در‬ ‫ﺷﮭﺮ ﺳﯿﺎﻟﮑﻮت ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن و‬ ‫ﯾﺎ در ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد‬ ‫را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺻﺎﺣﺒﺎن‬ ‫ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻓﺮوﺧﺘﮫ اﻧﺪ زﺟﺮ آور اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ‪ ٤٨٩‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫در ﻣﺎه ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ در ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ آﻧﮭﺎ‬ ‫در ﺷﮭﺮ ﺳﯿﺎﻟﮑﻮت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺰد‬ ‫ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺣﺪود ‪ ٦٠‬ﺳﻨﺖ ﺑﺮای دوﺧﺘﻦ ﯾﮏ‬ ‫ﺗﻮپ ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار‬ ‫ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ ﺣﺪ اﻗﻞ در دو ﺧﻮاﺳﺖ‬ ‫ﻣﺸﺘﺮﮐﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر و‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ‪ ١٨‬ﺳﺎل‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و رھﺎﺋﯽ ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ دو ھﻤﺴﺎﯾﮫ‬ ‫و ﮐﺎرﮔﺮان ھﻤﺸﮭﺮی ﻣﺴﯽ و روﻧﺎﻟﺪو و‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯿﺰﺑﺎن در اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻟﻨﺪن‪ ،‬ﻟﮭﺴﺘﺎن‬ ‫و اﮐﺮاﯾﻦ در ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاھﺪ داد‪.‬‬ ‫ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﮭﺎد ھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ‪ ١٤‬ﻓﻮرﯾﮫ‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ‬ ‫آﺗﻼﻧﺘﺎی‬ ‫در‬ ‫ﺳﺎل‪١٩٩٧‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬

‫"ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫای ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر‪،‬‬ ‫ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺠﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و‬ ‫اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﯿﺎﻟﮑﻮت ﺑﮫ اﻣﻀﺎ‬ ‫رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ھﺪف اﺻﻠﯽ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮپ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‬ ‫ﺑﻮد" ﮐﮫ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﮫ ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺴﺖ‬ ‫ﺧﻮرد‪.‬‬ ‫اﻋﺘﺮاض و ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﮫ ﮐﺎری اﺳﺖ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ارزش اﻣﺎ وظﯿﻔﮫ ﻓﯿﻔﺎ ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫ﺑﻠﮑﮫ در واﻗﻊ وظﯿﻔﮫ ﭘﯿﺸﺮوان ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮی در ﺗﺸﮑﻞ ھﺎی واﻗﻌﯽ ﺧﻮد‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ‪ .‬در ﻏﯿﺎب اﯾﻦ ﺗﺸﮑﻞ ھﺎ و‬ ‫ﭘﯿﺸﺮوان آﮔﺎه اﯾﻦ طﺒﻘﮫ‪ ،‬ﻗﺮار ﺑﻮد ﺣﺘﯽ در‬ ‫ﺟﺎم‬ ‫رﻗﺎﺑﺘﮭﺎی‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ‪ ٢٠١٠‬آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ‬ ‫درﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮپ در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﮫ راه ﺑﯿﻔﺘﺪ‬

‫ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻶ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﮫ‬ ‫ﺷﺪ و ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﺒﺮد‪.‬‬ ‫وظﯿﻔﮫ اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرز‪،‬‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و اﺣﺰاب‬ ‫ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و اﻧﻘﻼﺑﯽ و در رأس آﻧﮭﺎ ﺗﺸﮑﻞ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﮭﺖ‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ‪١٨‬ﺳﺎل‪،‬‬ ‫ﻧﺤﻮه ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ از ﺗﻤﺎﺳﺎﭼﯿﺎن در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری‬ ‫اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎی ﺑﺰرگ ورزﺷﯽ و ﺗﺒﺪﯾﻞ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪاﻧﮭﺎی ﺑﮫ‬ ‫ﻋﺮﺻﮫ ای از ﻣﺒﺎرزه و اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری در دﻧﯿﺎ و اﯾﺮان‬ ‫ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ و ﮐﺎر ﺳﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﯽ ارزش ﮐﺮدن‬ ‫ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎﻟﻢ ورزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﻮاﻧﺎن و‬ ‫ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ آﮔﺎه‬ ‫ﺷﺪن و دوری از ﻣﻀﺮات آن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی ﺗﻨﮭﺎ در ﺟﺎﻣﻌﮫ آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ‬ ‫ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ورزش و ورزﺷﮑﺎر‬ ‫از ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪ راﺑﻄﮫ آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮭﺎن طﺒﻘﺎﺗﯽ‬ ‫ﭘﻮل و ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرت رھﺎﺋﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ورزش‬ ‫در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزی روح و ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن‬ ‫و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ارزش و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮد و ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫در ﺟﻮاب دﺧﺘﺮم ﮐﮫ ﭘﺮﺳﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آوردی؟‬ ‫ﻓﺮﯾﺪه ﺣﺴﻦ زاده‪،‬‬ ‫ﻧﺎﻣﺰد درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ادﺑﯽ ﭘﻮﺷﮑﺎرت‬

‫زﯾﺮا ﺳﺎلھﺎي ﺟﻨﮓ ﺑﻮد‬ ‫و ﻣﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ِ ﻋﺸﻖ ﺑﻮدم‬ ‫ﺑﺮاي ﭼﺸﯿﺪن ِطﻌﻢ آراﻣﺶ‪.‬‬ ‫زﯾﺮا ﺑﺎﻻي ﺳﻲ ﺳﺎل داﺷﺘﻢ‬ ‫و ﻣﻲ ﺗﺮﺳﯿﺪم از ﭘﮋﻣﺮدن‬ ‫ﭘﯿﺶ از ﺷﮑﻔﺘﻦ و ﻏﻨﭽﮫ دادن‪.‬‬ ‫زﯾﺮا طﻼق واژه اي ﺳﺖ‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮد و زن‬ ‫ﻧﮫ ﺑﺮاي ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ‪.‬‬ ‫زﯾﺮا ﺗﻮ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﺎدر ِ ﺳﺎﺑﻖ ِ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺘﻲ وﻗﺘﻲ ﺟﻨﺎزهام را ﺗﺸﯿﯿﻊ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ‪.‬‬ ‫و ھﯿﺞ ﭼﯿﺰ‪ ،‬ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﻲ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻣﯿﺎن ِ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺪاﯾﻲ اﻓﮑﻨﺪ‬ ‫ﻧﻔﺮت ﯾﺎ ﻣﺮگ ﺣﺘﻲ‪.‬‬ ‫و ﺗﻮ ﺑﯿﺰاري از ﻣﻦ‬ ‫زﯾﺮا ﺗﻮ را ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آورد ه ام‬ ‫ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ِ ﺗﺮﺳﻢ از ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺎﻧﺪن‬ ‫و ھﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاھﻲ ﺑﺨﺸﯿﺪ‬ ‫ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﮫ ﺧﻮد ﻓﺮزﻧﺪي ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آوری‬ ‫ﻧﺎﺗﻮان از ﺗﺎب آوردن ِ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ِ‬


‫‪٨‬‬

‫ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬

‫‪ ٢٦‬ژوﺋﻦ‪ ،‬روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر اﺳﺖ‪ .‬ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ در ﭼﻨﯿﻦ روزی از‬ ‫ﺳﻮی اﮐﺜﺮ دوﻟﺖ ھﺎی ﺣﺎﮐﻢ در ﺟﮭﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﻮﯾﮋه دوﻟﺖ ھﺎی ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﮫ »ﻣﺼﻮﺑﮫ ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر«‪ ،‬ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی‬ ‫رﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﯾﮏ ﺳﺎل‬ ‫ﮐﺎر ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﮫ ھﻤﺎﯾﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻣﻘﺎم رده ﺑﺎﻻی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺰ‬ ‫در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ھﻢ‬ ‫اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ و وﻋﺪه ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺎل‬ ‫دھﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﯽ‬ ‫آﺗﯽ‬ ‫اﯾﺮان ﮐﮫ ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و دروازه ﺗﻮزﯾﻊ آن ﺑﮫ ﺳﺮاﺳﺮ‬ ‫ﺟﮭﺎن اﺳﺖ و ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﻌﺘﺎد را دارد‪ ،‬از ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه‬ ‫ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﺎ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ‬ ‫ﺑﺮ آن ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ وﺳﯿﻌﯽ از‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ‪ ،‬ﻣﺠﺮی ﭘﺮوژه ای ﺑﻨﺎم‬ ‫''ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر'' ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ از‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﮐﻼن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮏ‬ ‫ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﺛﺮوت ﮐﻼن‬ ‫دﯾﮕﺮی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد و ھﺮازﮔﺎھﯽ ھﻢ‬ ‫ﺑﻨﺎم ''ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر''‪ ،‬ﻋﺪه ای از‬ ‫ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽ ھﺎی ﺧﺎرج از‬ ‫ﮔﺮدوﻧﮫ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺧﻮدی را ﺑﺮای ﻣﺮﻋﻮب‬ ‫ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﮫ دار ﻣﯽ ﮐﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ در ﺳﺎﻟﺮوز‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﻣﻘﺪاری از‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﺻﻄﻼح ''ﮐﺸﻒ ﺷﺪه'' را ھﻢ‬ ‫طﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﮫ آﺗﺶ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﻣﺄﻣﻮراﻧﯽ ھﻢ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻨﮓ و ﮔﺮﯾﺰ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن رﻗﯿﺐ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﻟﻮﺣﯽ و‬ ‫ﻣﺪاﻟﯽ و ھﺪﯾﮫ ای ﻣﯽ دھﺪ و ﺟﻨﺠﺎل راه ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺪازد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﺮﺑﺎزان ﮔﻤﻨﺎم ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش اﻋﺘﯿﺎد و ﺻﯿﺎﻧﺖ از‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮدم در اﯾﺮان و ﺟﮭﺎن‪ ،‬ﺟﺎن ﺧﻮد‬ ‫را ﻓﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ!‬ ‫در ھﻤﺎﯾﺶ اﻣﺴﺎل‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن‬ ‫اﺻﻠﯽ ﻣﺎﻓﯿﺎی اﺷﺎﻋﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﯾﺮان‬ ‫و ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺷﺒﮑﮫ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺎرج ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺶ و ﭘﯿﺸﮫ اش ﺑﺮای ھﻤﮫ‬ ‫آﺷﻨﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ‪ .‬او ﮐﺴﯽ ﺟﺰ‬ ‫''ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ'' ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮر و ﻣﺒﺘﮑﺮ اﺷﺎﻋﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در‬ ‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺎﻣﺶ‬ ‫ﻗﻮل داد ﺗﺎ در دﺳﺖ ھﺮ ﺟﻮاﻧﯽ در‬ ‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن واﻓﻮری ﺑﮕﺬارد و در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن را ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺒﺎھﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮد را‬ ‫در ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﻧﮑﺎر‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻣﻮاد را‬ ‫در داﺧﻞ‪ ،‬ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺰر‬ ‫ﻣﺸﺘﺮک طﻮﻻﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺟﮭﺎن‬ ‫اﺳﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ دھﺪ ﺗﺎ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺷﺎن ﻣﻮﻓﻖ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ! اﻣﺎ ﻧﮫ اﻣﺮوز‪ ،‬ﮐﮫ دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺣﺎﻣﺪ‬ ‫ﮐﺮزای رﺳﻮاﺗﺮ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ‪ ،‬در‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪،‬‬ ‫دﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را رو ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪ :‬ھﻤﺴﺎﯾﮫ ﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﺪون اﺟﺎزه آﻧﮭﺎ ﭘﺸﮫ‬ ‫ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺮزھﺎی ﺷﺎن ﺑﮕﺬرد‪ ،‬ﭼﺮا‬ ‫ﺟﻠﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد‪''.‬‬

‫اﮔﺮ ﭼﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺨﻮد ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮده اﻧﺪ و‬ ‫ﺷﺎھﺪش را ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ‪ ۴٠٠٠‬ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽ‬ ‫آورﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ھﻤﺰﻣﺎن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای‬ ‫ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺳﺎل از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ‪'' :‬اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺟﮭﺎن'' اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﮔﺰارش دﻓﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاد و ﺟﺮاﯾﻢ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‪ ،‬اﯾﺮان رﮐﻮرد دار‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫رﺣﯿﻤﯽ و ھﻤﮫ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫دادن ﻣﺎﻓﯿﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﻮاد درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻣﺨﺪر دﺳﺖ ﺑﺎﻻ را دارﻧﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر در ﺟﮭﺎن اﺳﺖ و ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺎﺻﻄﻼح ''ﺟﺪﯾﺖ'' ﺷﺎن را در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻋﺘﺮاف وزارت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﺎر ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ارزش ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﯾﻦ‬ ‫و ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎج ﺑﯿﺸﺘﺮی طﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ‪ ٧٠‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ رﺳﺪ‪،‬‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻣﺎ ﻣﮕﺮ ﻧﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﻮاد‬ ‫ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‪ ،‬در ﺳﺎل ھﺎی ﻣﺨﺪر ﺑﺎﯾﺪ از دروازه اﯾﺮان ﺑﮫ ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ‬ ‫اﺧﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ ،‬ﻗﯿﻤﺖ آن دﯾﮕﺮ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺷﻮد؟! آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﺎورزان‬ ‫ارزاﻧﺘﺮ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آن آﺳﺎﻧﺘﺮ از ھﺮ اﻓﻐﺎن و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺧ ُﺮد ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ھﺴﺘﻨﺪ‬ ‫زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬دﺳﺘﺮﺳﯽ راﺣﺖ و ارزان ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﻮاد را از دروازه اﯾﺮان ﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟! آﯾﺎ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﻮادی ﭼﻮن اﮐﺲ‪ - ،‬ﺷﯿﺸﮫ‪ ،- ،‬ال‪ .‬اس‪ .‬ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺠﻤﯽ از ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺪون‬ ‫دی‪ ،‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﻓﯿﺎی‬ ‫ﺗﺮﯾﺎک ﺷﺪه و ﺗﺎ دوراﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟!‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎھﺎ ھﻢ ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ و ھﯿﭻ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺴﺎل در ﺷﺮاﯾﻄﯽ‬ ‫ﺟﻮاﻧﯽ در اﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ھﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر را ﺑﺮﭘﺎ‬ ‫داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺑﻌﺎد اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر‬ ‫در اﯾﺮان ﺑﺸﺪت در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و ﺳﻦ‬ ‫اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺸﺪت رو ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ اﺳﺖ‪ .‬ھﻢ اﮐﻨﻮن‬ ‫ﺑﯿﺶ از ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ از اﺷﮑﺎل‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻌﺘﺎدﻧﺪ و ﺳﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﮫ‬ ‫دوازده و ده ﺳﺎل ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻼی اﻋﺘﯿﺎدﻧﺪ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬

‫‪٩‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر از‬ ‫دل اﯾﻦ ھﻤﺎﯾﺶ ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺮون‬ ‫ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ دﺳﺖ‬ ‫از اﯾﻦ ''ﻣﻮھﺒﺖ''‪ ،‬ﮐﮫ ھﻢ ﺳﻮد آور و ھﻢ‬ ‫رﺧﻮت آور اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ‪ .‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺎن در رﺧﻮت و ﺳﺴﺘﯽ و‬ ‫ﻣﻨﮕﯽ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ و ﺷﻮر و رزﻣﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎن‬ ‫ﺟﻮاﻧﻤﺮگ ﺷﻮد! ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺗﺠﺎرت ﭘﺮﺳﻮد ﺳﻮداﮔﺮان ﻣﺮﮔﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺮﺷﺎن ﺑﮫ ارﮔﺎن ھﺎی ﺳﺮﮐﻮب رژﯾﻢ‬ ‫وﺻﻞ اﺳﺖ‪ ،‬ھﻤﭽﻨﺎن در روﻧﻖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت ﭘﺮﺳﻮد ﺑﺮای‬ ‫ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﻋﻤﺪه آن و ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ‬ ‫وﺳﯿﻠﮫ ﺳﺮﮐﻮب در دﺳﺖ رژﯾﻢ‪ ،‬ﭼﻨﺎن ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و وزارت‬ ‫اطﻼﻋﺎت رژﯾﻢ ﮔﺮه ﺧﻮرده و ﭼﻨﺎن در ھﻤﮫ‬ ‫ﺟﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ رﯾﺸﮫ دواﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫رھﺎﯾﯽ ﻗﻄﻌﯽ از دام ﺷﺒﮑﮫ ﮔﺴﺘﺮده و‬ ‫ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ آن ﺟﺰ ﺑﺎ رھﺎﯾﯽ از دﺳﺖ رژﯾﻢ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻧﻔﺲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ و‬ ‫اﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در‬ ‫ﮐﺎھﺶ ﻣﻌﺘﺎدان ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﺗﺎ آن زﻣﺎن‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﻣﺒﺎرزه رژﯾﻢ را ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮد ﺗﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﺟﺎی ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﻤﻠﮑﺖ در‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﮐﻮب‪ ،‬ﺑﮭﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را‬ ‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺎزد‪.‬‬

‫ﺑﺨﺸﯽ از داﺳﺘﺎن‬

‫»ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ«‬ ‫اﺛﺮ‪ :‬آﻧﺘﻮان دوﺳﻨﺖ اﮔﺰوﭘﺮی‪.‬‬ ‫»… ﺑﺨﺎطﺮ آدم ﺑﺰرگ ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ اﯾﻦ‬ ‫ﺟﺰﯾﯿﺎت را در ﺑﺎب اﺧﺘﺮک ب‪ ٦١٢‬ﺑﺮاﯾﺘﺎن‬ ‫ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺷﻤﺎره اش را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﭼﻮن‬ ‫ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺪد و رﻗﻢ اﻧﺪ‪ .‬وﻗﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ‬ ‫از ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺗﺎزه ﺗﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ ھﯿﭻ‬ ‫وﻗﺖ ازﺗﺎن درﺑﺎره ی ﭼﯿﺰھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اش‬ ‫ﺳﻮال ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ«‬

‫ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری‪ ،‬ﻣﺒﺎرزه ﺿﺪ‬ ‫رژﯾﻢ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای اﺻﻼح اﻣﻮر‪ ،‬ﺣﻠﻘﮫ‬ ‫ھﺎی زﻧﺠﯿﺮ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه واﺣﺪ و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ در دل ھﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﯽ ﺑﺮ‬ ‫روی ﻣﺮدم و ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺸﻮدن اﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ھﻢ‪ ،‬در ﮔﺮو‬ ‫ﭘﯿﺸﺘﺎزی ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﮫ ﺟﻨﺒﺶ رادﯾﮑﺎل ﮐﺎرﮔﺮی‬ ‫اﺳﺖ!‬

‫آھﻨﮓ ﺻﺪاش ﭼﮫ طﻮر اﺳﺖ؟ ﭼﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎﯾﯽ‬ ‫را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارد؟ ﭘﺮواﻧﮫ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﯾﺎ ﻧﮫ؟«‪ -‬ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ« ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﺶ اﺳﺖ؟ ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺮادر دارد؟ وزﻧﺶ ﭼﮫ ﻗﺪر اﺳﺖ؟ ﭘﺪرش‬ ‫ﭼﮫ ﻗﺪرﺣﻘﻮق ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟« و ﺗﺎزه ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ‬ ‫ﺳﻮاﻟﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ طﺮف را‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ‪.‬اﮔﺮ ﺑﮫ آدم ﺑﺰرگ ھﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﯾﮏ‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ ی ﻗﺸﻨﮓ دﯾﺪم از آﺟﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﮫ ﺟﻠﻮ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﭘﻨﺠﺮه ھﺎش ﻏﺮق ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ و ﺑﺎﻣﺶ ﭘﺮ از‬ ‫ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺠﺴﻤﺶ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﮭﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﯾﮏ‬ ‫ﺧﺎﻧﮫ ی ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﻨﯽ دﯾﺪم ﺗﺎ ﺻﺪاﺷﺎن‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺸﻮد ﮐﮫ‪ -:‬وای ﭼﮫ ﻗﺸﻨﮓ!‬ ‫ﯾﺎ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺷﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ»دﻟﯿﻞ وﺟﻮد‬ ‫ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﻮ دل ﺑﺮو ﺑﻮد و ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻨﺪﯾﺪ و دﻟﺶ ﯾﮏ ﺑﺮه ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮه‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺧﻮدش ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ‬ ‫ھﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ‪ «.‬ﺷﺎﻧﮫ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ و‬ ‫ﺑﺎھﺎﺗﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﭽﮫ ھﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ! اﻣﺎ اﮔﺮ‬ ‫ﺑﮭﺸﺎن ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ »ﺳﯿﺎره اﯾﯽ ﮐﮫ ازش آﻣﺪه‬ ‫ﺑﻮد اﺧﺘﺮک ب ‪ ٦١٢‬اﺳﺖ‪ «.‬ﺑﯽ ﻣﻌﻄﻠﯽ‬ ‫ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ھﺰار ﺟﻮر ﭼﯿﺰ‬ ‫ازﺗﺎن ﻧﻤﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﻮرﯾﻨﺪ دﯾﮕﺮ‪ .‬ﻧﺒﺎﯾﺪ‬ ‫ازﺷﺎن دﻟﺨﻮر ﺷﺪ‪.‬ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آدم‬ ‫ﺑﺰرگ ھﺎ ﮔﺬﺷﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬اﻣﺎ اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺎھﺎ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﺣﻘﯿﻘﯽ زﻧﺪﮔﯽ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﻢ ﺑﮫ رﯾﺶ ھﺮ ﭼﮫ ﻋﺪد و رﻗﻢ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﻦ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد‬ ‫ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﻣﺜﻞ ﻗﺼﮫ ی ﭘﺮﯾﺎ ﻧﻘﻞ‬ ‫ﮐﻨﻢ‪«.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد‪ ،‬روزی روزﮔﺎری ﯾﮫ‬ ‫ﺷﺎزده ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮ اﺧﺘﺮﮐﯽ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺮد ھﻤﮫ اش ﯾﮫ ﺧﻮرده از ﺧﻮدش‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ و واﺳﮫ ی ﺧﻮدش ﭘﯽ دوﺳﺖ ِ ھﻢ‬ ‫زﺑﻮﻧﯽ ﻣﯿﮕﺸﺖ…« آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻔﮭﻮم‬ ‫ﺣﻘﯿﻘﯽ زﻧﺪﮔﯽ را درک ﮐﺮده اﻧﺪ واﻗﻌﯿﺖ‬ ‫ﻗﻀﯿﮫ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﺧﺮ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﺴﯽ ﮐﺘﺎﺑﻢ را‬ ‫ﺳﺮﺳﺮی ﺑﺨﻮاﻧﺪ‪ .‬ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺎطﺮات ﭼﮫ ﺑﺎر ﻏﻤﯽ روی دﻟﻢ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺶ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد دوﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﺮه اش رﻓﺘﮫ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﮑﻮﺷﻢ او را وﺻﻒ ﮐﻨﻢ‬ ‫ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺧﺎطﺮم ﻧﺮود‪.‬‬ ‫ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﮏ دوﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﮫ ﮐﺲ ﮐﮫ دوﺳﺘﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﻦ ھﻢ‬ ‫ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺜﻞ آدم ﺑﺰرگ ھﺎ ﺑﺸﻮم ﮐﮫ ﻓﻘﻂ‬ ‫اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﭼﺸﻤﺸﺎن را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد…«‬

‫از ﺻﻔﺤﮫ ﻓﯿﺴﺒﻮک ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ ﺑﺸﻮﯾﺪ‬ ‫و ﺑﺎ آن ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﺧﺒﺎر‪،‬‬ ‫ﻣﻘﺎﻻت‪ ،‬ﻋﮑﺲ و ھﺮ اطﻼﻋﯽ از‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را دراﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫)‪(Kodakan moghadamand‬‬

‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ھﺮ ﻧﻮع دﺧﺎﻟﺖ دو دﺳﺖ دارزی ﻣﺬھﺐ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش!‬


‫‪١٠‬‬ ‫رﺳﻮاﯾﯽ ﺗﺎزه ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در آﻟﻤﺎن؛‬ ‫ﭘﺪوﻓﯿﻞ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬ ‫ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﮫ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ‪ ١٠‬ﺳﺎﻟﮫ ﺗﻌﺮض‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺳﺎﻋﺖ ھﻔﺖ و ﻧﯿﻢ‬ ‫ﻋﺼﺮ دوﺷﻨﺒﮫ ‪ ٢۵‬ژوﺋﻦ اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل‬ ‫ﺑﺎزی ﺑﻮده ﮐﮫ ﻣﺮدی ﺑﮫ وی ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد و او را ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬دﺧﺘﺮ‬ ‫ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮕﺮﯾﺰد‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺮد ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫از ﻓﺮار او ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻤﺮ او را ﺳﻔﺖ‬ ‫ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ او را ﺑﺒﻮﺳﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ‬ ‫ﻓﺮﯾﺎد دﺧﺘﺮﺑﭽﮫ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮد و او را رھﺎ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ درب ﺧﺎﻧﮫ‬ ‫دﺧﺘﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬

‫ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از رﺳﻮاﯾﯽ ﮐﻮدک آزاری ﯾﮏ‬ ‫دﯾﭙﻠﻤﺎت ارﺷﺪ ﺳﻔﺎرت ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫در ﺑﺮزﯾﻞ‪ ،‬ﻣﻌﺎون ﺳﺮﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان در‬ ‫ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﮫ ﺟﺮم آزار ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ‬ ‫ده ﺳﺎﻟﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ!‬ ‫ﺑﮫ ﻧﻘﻞ از رادﯾﻮ رادﯾﻮ آﻟﻤﺎن‪ :‬در ﭘﯽ‬ ‫ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ‬ ‫اﺗﮭﺎم آزار ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدک در آﻟﻤﺎن‪،‬‬ ‫ﺳﺨﻨﮕﻮی دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت اﻋﻼم ﮐﺮد‬ ‫ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺎدری از‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺳﺮﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫در اﯾﻦ ﺷﮭﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎت‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻤﺪاد ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺸﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و آﻟﻤﺎن‬ ‫ﺑﺪل ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در روز ﮔﺬﺷﺘﮫ )‪ ١۵‬ﺗﯿﺮ ‪ ۵ /‬ژوﯾﯿﮫ( اداره‬ ‫ﮐﻞ اطﻼﻋﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت وزارت اﻣﻮر‬ ‫ﺧﺎرﺟﮫ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارش داد ﮐﮫ‬ ‫»ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺷﺪه در روز دوﺷﻨﺒﮫ )‪ ٢‬ژوﺋﯿﮫ‪ ١٢/‬ﺗﯿﺮ(‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺳﺮﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت‪ ،‬ھﻨﮕﺎم ﻋﺰﯾﻤﺖ از‬ ‫ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﻨﺰل‪ ،‬ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫای واھﯽ‬ ‫ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﯾﮏ زن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽﺗﺒﺎر ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﭘﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺟﺎی‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﮭﺎﺟﻢ‪ ،‬رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و ﺧﺎرج از ﻋﺮف دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﺳﺮﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی ﮐﺸﻮرﻣﺎن داﺷﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ«‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﮫ ﭘﺮﺗﯿﺮاژ آﻟﻤﺎﻧﯽ "ﺑﯿﻠﺪ" در ﺷﺮح‬ ‫ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪» :‬ظﺎھﺮا َ در روز ‪٢۵‬‬ ‫ژوﺋﻦ ]‪ ۵‬ﺗﯿﺮ[ ﯾﮏ ﻣﺮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪا َ ﻣﺸﺨﺺ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎت اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻼش‬

‫دﺧﺘﺮ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﻣﺎدرش ﺟﺮﯾﺎن را‬ ‫ﺷﺮح ﻣﯽدھﺪ و ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭘﺎﺳﮕﺎه ‪١٢‬‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﺷﮭﺮ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﺪ و‬ ‫ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﻮدن ﻣﺮد ﻣﺘﻌﺮض‪ ،‬ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﺪ‪.‬‬ ‫"ﺑﯿﻠﺪ" ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪» :‬ھﻔﺖ روز ﺑﻌﺪ دﺧﺘﺮ‬ ‫ﻣﺮد ﻣﺘﻌﺮض را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن در‬ ‫ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﺎدرش ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺧﺒﺮدار ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺮد در ﻧﺰدﯾﮑﯽ‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺑﺎزی ﺑﭽﮫھﺎ در ﻣﺤﻠﮫای ﻣﺮﻓﮫ ﺑﮫ وی‬ ‫ﻣﯽرﺳﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎدر ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻓﺮﯾﺎد‬ ‫ﻣﯽزﻧﺪ "ﭘﺪوﻓﯿﻞ"‪ .‬ﻣﺎدر ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻼش‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻮﺟﮫ ﻣﺎدران دﯾﮕﺮ را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﮐﻤﮏ وی ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎت اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻨﮭﺎ از رﻓﺘﺎر "ﺧﺸﻦ و‬ ‫ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ" ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت و ﺑﺪون ذﮐﺮ‬ ‫ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش‬ ‫روزﻧﺎﻣﮫ "ﺑﯿﻠﺪ"‪» ،‬دﯾﭙﻠﻤﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﺟﺎھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ ﮐﺸﯿﺪه از‬ ‫ﻣﺎدر ﻣﯽﺧﻮاھﺪ وی را ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﻋﻤﻞ او را‬ ‫ﻓﺎش ﻧﮑﻨﺪ‪ ،‬زﯾﺮا وی ﻣﺘﺎھﻞ و دارای ﻓﺮزﻧﺪ‬ ‫اﺳﺖ«‪.‬‬ ‫در ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﺳﺮ‬ ‫ﻣﯽرﺳﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﭘﻠﯿﺲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎری ﺑﺎ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪" :‬دﯾﭙﻠﻤﺎت‪ ،‬دﯾﭙﻠﻤﺎت!"‬ ‫روزﻧﺎﻣﮫ "ﺑﯿﻠﺪ" ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ‪» :‬ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫ﻣﺮد را ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ‪ ،‬ﺑﮫ وی دﺳﺘﺒﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽزﻧﻨﺪ و او را ﺑﮫ ﭘﺎﺳﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﺣﯿﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﺑﺪﻧﯽ از وی‪،‬‬ ‫ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ او‬ ‫دﯾﭙﻠﻤﺎت اﺳﺖ را ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ .‬ﭘﻠﯿﺲ او را ﺑﮫ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎ َ آزاد ﻣﯽﮐﻨﺪ«‪.‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻗﺸﻘﺎوی‪ ،‬ﻣﻌﺎون ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ وزارت‬ ‫اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ اﯾﺮان‪ ،‬ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎ "ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی‬ ‫اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ" ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ و‬ ‫اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮫ »ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدن‬ ‫دﯾﭙﻠﻤﺎتھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺧﺪﺷﮫ دار‬ ‫ﮐﺮدن ﭼﮭﺮه ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ‬ ‫اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻮژهﺳﺎزیھﺎی ﻣﺘﻨﻮع‪،‬‬ ‫دﺳﯿﺴﮫھﺎﯾﯽ را طﺮاﺣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ«‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺗﮭﺎم آزار ﺟﻨﺴﯽ‬ ‫دورﯾﺲ ﻣﻮﻟﺮ ﺷﻮی‪ ،‬ﺳﺮدادﺳﺘﺎن و‬ ‫ﺳﺨﻨﮕﻮی دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﮭﺮ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت‪ ،‬در‬ ‫ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﮫ دادﺳﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﺷﮭﺮ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻤﯽ از‬ ‫ﺳﻨﮕﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ دﺧﺘﺮ‬ ‫‪ ١٠‬ﺳﺎﻟﮫاش ﺣﯿﻦ ﺑﺎزی ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض‬ ‫ﻣﺮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺨﻨﮕﻮی دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت در اﯾﻦﺑﺎره‬ ‫ﮔﻔﺖ‪» :‬اﯾﻦ ﻣﺮد ‪ ۴۵‬ﺳﺎﻟﮫ و ﻣﻌﺎون‬ ‫ﺳﺮﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ از وی ﺑﮫ اﺗﮭﺎم‬ ‫آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ھﺴﺘﯿﻢ‪«.‬‬

‫ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ دﯾﭙﻠﻤﺎت اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﮫ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ دﺧﺘﺮان ﺟﻮان در‬ ‫ﯾﮏ اﺳﺘﺨﺮ از ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ اﯾﺮان‬ ‫ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه و ﺳﭙﺲ از ﮐﺎر اﺧﺮاج ﺷﺪ‪.‬‬ ‫در اﺑﺘﺪا ﮔﺰارشھﺎی رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪،‬‬ ‫ﺑﻮﯾﮋه ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺮزﯾﻠﯽ‪ ،‬از ﺳﻮی ﺳﻔﺎرت‬ ‫اﯾﺮان در ﺑﺮزﯾﻞ "ﻧﺎدرﺳﺖ" ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ و‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ آن را »ﺳﻮءﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﺷﯽ از‬ ‫ﺗﻔﺎوتھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ« داﻧﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬

‫‪١١‬‬ ‫در دﻓﺎع از‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺧﺘﻨﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺎﻣﺤﻤﺪی‬ ‫دادﮔﺎھﯽ در ﺷﮭﺮ ﮐﻠﻦ آﻟﻤﺎن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺘﻨﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮد‪ .‬دادﮔﺎه آﻟﻤﺎن‬ ‫روی ﻧﮑﺎت درﺳﺘﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻦ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ‬ ‫ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک و ﻣﺮدم آزدادﯾﺨﻮاه و‬ ‫ﮐﻮدک دوﺳﺖ ﺳﺎﻟﮭﺎ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽ‬ ‫ﺟﻨﮕﯿﻢ‪" .‬ﻣﺼﺪوم ﮐﺮدن ﺑﺪن ﮐﻮدک ﺑﮫ‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ" وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ‬ ‫رای دادﮔﺎه "ﺣﻔﺎظﺖ از ﺣﻖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫دارای وزﻧﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﺘﺮی از ﺣﻖ‬ ‫آزادی ﻣﺬھﺒﺖ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ‪ ،،‬ﻓﺮد ﺗﻨﮭﺎ در‬ ‫ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ‬ ‫ﺑﮕﯿﺮد"‬

‫ﺑﻌﺪ از ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ‬ ‫ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺑﮫ ﯾﮭﻮدی و ﻣﺴﻠﻤﺎن‪ ،‬ﮐﺸﯿﺸﺎن و‬ ‫آﯾﺖ ﷲ ھﺎ و اﻋﻮان و اﻧﺼﺎر ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ‬ ‫ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪن و آﺷﻔﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و اﺧﻄﺎر دادﻧﺪ‪:‬‬ ‫دﯾﺘﺮ ﮔﺮاوﻣﺎن‪ ،‬رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﯾﮭﻮدﯾﺎن آﻟﻤﺎن‪» :‬اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ‬ ‫ﺣﮑﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﮫ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮭﻮدی در آﻟﻤﺎن ﻋﻤﻼ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ «.‬و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻟﻤﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ‪ ،‬آن را‬ ‫"دﺧﺎﻟﺖ در آزادی ادﯾﺎن و ﺣﻖ واﻟﺪﯾﻦ"‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪ‪ ،،‬و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ‪،،‬اﺳﻘﻒھﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ‬ ‫آﻟﻤﺎن“ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ آزادی دﯾﻨﯽ‬ ‫ﯾﮭﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ﻣﯽ‬ ‫اﻧﺪازد‪ . ،،‬اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﺸﯿﺸﺎن‪ ،‬اﺳﻘﻔﮭﺎ و‬ ‫آﯾﺖ ﷲ ھﺎ و اﻋﯿﺎن و اﻧﺼﺎر دﺳﺖ در‬ ‫دﺳﺖ ھﻢ داده ﺑﺴﯿﺞ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺧﻄﺎر ﻣﯽ‬ ‫دھﻨﺪ و از‪،،‬ﺣﻖ آزادی ﻣﺬھﺐ و ﺣﻖ‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ‪ ،،‬ﭼﻨﯿﻦ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﮐﺴﯽ ھﻢ در‬ ‫ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ‬ ‫ﺑﻠﯽ ﺧﺮه ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﭼﯽ؟ آزادی ﻣﺬھﺐ‬ ‫ﭼﮫ رﺑﻄﯽ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮫ ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺪارد‪ ،‬دارد‬

‫و ﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻣﺬاھﺐ دﯾﮕﺮان دﺧﺎﻟﺖ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ذره ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺧﻮب‬ ‫ﭼﮫ ﻣﺸﮑﻠﯽ دارﯾﺪ‪ ،‬ﺑﮕﺬار ھﺮ ﻓﺮد ﺧﻮدش‬ ‫آزاداﻧﮫ طﺒﻖ ﻣﺬھﺒﺶ ﯾﺎ ﺳﻨﺘﺶ ﯾﺎ ھﺮ ﭼﯿﺮی‬ ‫دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و‬ ‫اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم دھﺪ‪ .‬و ﯾﺎ‬ ‫ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺣﻖ واﻟﺪﯾﻦ ﭘﺲ ﭼﮫ؟ اﯾﻦ ﺣﺮف‬ ‫ﻧﮭﺎﯾﺸﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ در طﻮل اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ‬ ‫روی ﻣﺎ ﭘﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬وﻟﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده‬ ‫اﻧﺪ ﮐﮫ دﻧﯿﺎ ﺗﻐﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺸﺮى دارد از دوراﻧﻰ ﮐﮫ زن و‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺰو اﻣﻮال ﭘﺪر و ﺷﻮھﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و‬ ‫اﯾﻨﮭﺎ رﺳﻤﺎ ﺣﻖ ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺎن را داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺎرج‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ‬ ‫ﺑﺸﺪت ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﺎء ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﮐﻮدک اﺳﺖ‪.‬‬

‫و اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ﻗﺎﻧﻮن در ھﺮ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫اﯾﻦ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ھﯿﭽﮑﺲ‬ ‫ﺣﻖ ﮐﺘﮏ زدن ﯾﺎ ارﻋﺎب ﮐﻮدک را ﻧﺪارد‪،‬‬ ‫ھﯿﭽﮑﺲ ﺣﻖ ﺧﺘﻨﮫ ﮐﺮدن را ھﻢ ﻧﺪارد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻮدک آزارى ﺟﺰو ﺣﻖ ھﯿﭻ ﺑﺸﺮى‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪.‬ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن ﺧﺘﻨﮫ و ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن‬ ‫ﺳﻨﺘﮭﺎی ‪ ،‬ﻋﺸﯿﺮﺗﻰ ﭘﺪران و ﺷﻮھﺮان‪،‬‬ ‫ﺷﺮط ﺣﯿﺎﺗﻰ ﺑﺮﺧﻮردارى ﮐﻮدک از ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺑﺘﺪاﯾﻰ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎ ﺑﺮا اﯾﻦ ﭼﺮا در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ و‬ ‫ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬آﯾﺎ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻓﻊ‬ ‫ﺳﮑﺘﺸﺎن و ﻣﺪاﻓﻌﯿﻨﺸﺎن و ﺑﺎزار و دﮐﺎﻧﺸﺎن‬ ‫ﺑﮫ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ؟ و اﮔﺮ ﻧﮫ ﭼﺮا اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻨﺮا ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﻓﺮد در‬ ‫ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮدش ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ‪.‬‬ ‫از زﺑﺎن ﯾﮏ ﮐﻮدک ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﺎدر ﻣﻤﻨﻮن از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻦ را ﺧﺘﻨﮫ ﻧﮑﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫وﻟﯽ دوﺳﺖ دارم ﺑﺪاﻧﻢ ‪ ،‬ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎری را ﻧﮑﺮدﯾﺪ‪ .‬ﻣﺎدر ‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﺤﺚ طﻮﻻﻧﯽ‬ ‫دارد ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ دﻧﯿﺎی ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ھﺮ ﭼﮫ ﻣﻦ ھﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ای ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ام ﮐﮫ از ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻮ را ﺷﮑﺴﺘﻢ و‬ ‫ھﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ھﻢ در آن ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ‬ ‫ﺑﮕﯿﺮم ﮐﮫ راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪارد و اﯾﻦ طﻮر‬ ‫ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم‪ ،‬وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻮدت ﺑﮫ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ‬ ‫رﺳﯿﺪﯾﺪ ﺧﻮدت ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﮫ‬ ‫آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ ﯾﺎ‬ ‫ﻧﮫ‪ .‬ﭘﺴﺮ‪ ،‬دو ﺑﺎره ﻣﻤﻨﻮن و ﻣﺘﺸﮑﺮم ﻣﺎدر‬ ‫از ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﮫ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ‪.‬‬

‫ﺣﺮف واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و‬ ‫ھﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮕﺬار ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﺑﺪن ﺧﻮدش‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﺣﺮف واﻗﻌﯽ ﻣﺎ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ‬ ‫‪،‬ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ دﻧﯿﺎ ﺗﻐﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻌﺮض‬ ‫ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻢ ﮐﻮدک ﻣﻤﻨﻮع! ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﺸﻤﻮل اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮزھﺎ ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ‬ ‫اﺳﺖ در ﻧﻮردﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر در‬ ‫دﻧﯿﺎ ی اﻣﺮوز ﺗﻨﺒﯿﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺧﺘﻨﮫ ﮐﻮدک ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻣﯿﺪوارﯾﻢ‬ ‫ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه ﮐﻠﻦ و ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎطﻊ ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ﮐﮫ ﺧﺘﻨﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در‬ ‫آﻟﻤﺎن ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﻮد!‬ ‫ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﮫﺪھﺎی ﮐﻮدک‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺻﺒﺢ روز )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ‪ ٢۵‬ﺗﯿﺮ(‬ ‫ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﮫﺪھﺎی‬ ‫ﮐﻮدک ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ‬ ‫ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﺧﺮاج از‬ ‫ﻣﺤﻞ ﮐﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ درب ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺠﻤﻊﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ھﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺧﺮاج از ﻣﺤﻞ ﮐﺎر‪،‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺸﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮ ﻟﺰوم ﮐﻤﮏ و‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺄﮐﯿﺪ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ در ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﺮوع‬ ‫ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻧﮫﺎد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬


‫‪١٢‬‬

‫اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻮﺟﻮان ‪ ١٦‬ﺳﺎﻟﻪ‪ .‬ﻋﻠﯽ‬ ‫ﻗﺎﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎﺑﺎور ﻣﺮدم در روز‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ‪ ٢٢‬ﺗﯿﺮﻣﺎه‪،‬‬ ‫ﻣﺎﻣﻮر ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﮫﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﮐﺸﯿﺪه‬ ‫ﺷﺪ!‬ ‫ﻧﮫﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ‬ ‫ھﻮﻟﻨﺎک ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﮫﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ را ﺷﺪﯾﺪا ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯿﮑﻨﺪ‬ ‫و ﻋﻤﯿﻘﺎ در ﻏﻢ ﻣﺎدر و ﺧﺎﻧﻮاده و‬ ‫دوﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮﯾﮏ‬ ‫ﻣﯿﺪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫در زﯾﺮ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﻪ اﯾﺮان‪ ،‬را‬ ‫ﺑﺪون ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻧﻘﻞ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ‪ ،‬اﺑﻌﺎد ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ‬ ‫وﺣﺸﯿﮕﯿﺮی ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑﺪون ھﯿﭻ ﺷﺮح و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در‬ ‫ﻻﺑﻼی اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮج ﻣﯿﺰﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺴﺮ ‪ ١۶‬ﺳﺎﻟﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم "ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ" در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﺸﻦ اﯾﻦ روز در ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ‬ ‫ﻗﻤﺮﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ ﻓﻠﮑﮫ اول ﺧﺰاﻧﮫ ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﻣﯽﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﮫ ﯾﮏ ﭘﻠﯿﺲ از‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﮫ ‪ ٢٠‬ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮی ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﮔﺰارش روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﺮان‪ ،‬ﺣﺎدﺛﮫ در روز‬ ‫ﻧﯿﻤﮫ ﺷﻌﺒﺎن در ﻣﺤﻠﮫ ﺧﺰاﻧﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﮫ وﻗﻮع‬ ‫ﭘﯿﻮﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ روز »‪..‬ھﻤﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ‬ ‫ﻏﺮق ﻧﻮر ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﺑﺮای‬ ‫ﺷﺐ ﺟﺸﻦ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺷﻤﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻋﻠﯽ ‪١۶‬‬ ‫ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻣﯿﻨﯽﻣﻮﺗﻮری ﮐﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎزﮔﯽ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ھﻤﺮاه دوﺳﺘﺶ راھﯽ‬ ‫ﻓﻠﮑﮫ ﭼﮭﺎرم ﺧﺰاﻧﮫ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻮد‪ .‬در‪ ١٠٠‬ﻣﺘﺮی ﺣﺴﯿﻨﯿﮫ‬ ‫ﻗﻤﺮﺑﻨﯽھﺎﺷﻢ و در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﻣﯿﺪان روی‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬ ‫ﻣﻮﺗﻮرش ﻧﺸﺴﺖ‪ .‬ھﯿﺎھﻮﯾﯽ ﺑﮫ ﭘﺎ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻮﺗﻮری ﮐﻼﻧﺘﺮی‪ ١۶٠‬ﺧﺰاﻧﮫ‬ ‫ﺳﺮرﺳﯿﺪ‪" .‬ﻋﻠﯽ" از ﺗﺮس ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻦ‬ ‫ﻣﺪارک ﻣﻮﺗﻮر و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ‬ ‫دوﺳﺘﺶ ﮔﻔﺖ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ‬ ‫اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ دﯾﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻮﺗﻮری‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﮫ "ﻋﻠﯽ" رﺳﺎﻧﺪ‪" .‬ﻋﻠﯽ" و‬ ‫دوﺳﺘﺶ ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد‬ ‫و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻠﮫﺷﺎن‬ ‫ﺑﻮد و ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺄﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ "ﻋﻠﯽ" ‪ ١۶‬ﺳﺎﻟﮫ‬ ‫اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﺴﺮﺑﭽﮫ ﻣﺸﺮوﺑﺎت‬ ‫اﻟﮑﻠﯽ ﺧﻮرده اﺳﺖ وی را ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫"ﻋﻠﯽ" ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ھﻨﻮز‬ ‫ﺣﺮﻓﮭﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺄﻣﻮر وی را‬ ‫ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ھﻞ داد و اﯾﻦ ﭘﺴﺮﺑﭽﮫ و ﻣﻮﺗﻮرش‬ ‫روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدﻧﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ دوﺳﺘﺎن و ﺑﭽﮫﻣﺤﻞھﺎی "ﻋﻠﯽ" ﺑﺮای‬ ‫ھﻮاﺧﻮاھﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ وی دوﯾﺪﻧﺪ ﻣﺄﻣﻮر‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ اﺳﻠﺤﮫاش را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ‪ ٢‬ﺗﯿﺮ‬ ‫ھﻮاﯾﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد‪ .‬ھﻤﮫ ﺑﮭﺖ زده ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫"ﻋﻠﯽ" ﺑﺎز وﺣﺸﺖزده اﺻﺮار ﮐﺮد ﮐﮫ‬ ‫ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻣﺄﻣﻮر‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ دﺳﺖ از ﺳﺮش ﺑﺮدارد‪ .‬ھﻤﮫ دﯾﺪﻧﺪ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮر ﺗﭙﺎﻧﭽﮫاش را ﺑﮫ ﻧﺰدﯾﻚ ﻋﻠﯽ ﺑﺮد‪،‬‬ ‫ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮔﻠﻮﻟﮫای ﺷﻠﯿﮏ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺻﺪای اﻧﻔﺠﺎر ھﻤﮫ را ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺸﺎن‬ ‫ﺧﺸﮏ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫دﯾﮕﺮ ﺟﺸﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﻋﻠﯽ ﻧﺎﻟﮫ ﮐﻨﺎن‬ ‫روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﺧﻮن اطﺮاﻓﺶ را رﻧﮕﯽ‬ ‫ﮐﺮد‪ .‬اﯾﻨﮭﺎ ادﻋﺎھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻮﮔﻨﺪ‬ ‫ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻨﮫ‬ ‫ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ را دﯾﺪهاﻧﺪ و ھﻨﻮز ﺷﻮﮐﮫ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪«.‬‬ ‫ﺗﯿﻢ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روزﻧﺎﻣﮫ اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر‬ ‫ﻣﺎﺟﺮا‪ ،‬ﺗﻤﺎسھﺎی زﯾﺎدی از ﺳﻮی‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و از اھﺎﻟﯽ ﺧﺰاﻧﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد‬ ‫و ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد اداﻣﮫ داد‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻘﯿﺎت‬ ‫در ﭘﯽ‬ ‫را‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه؛‬ ‫ﺑﺎزﭘﺮس رﺳﻮﻟﯽ‬ ‫از ﺷﻌﺒﮫ ﭘﻨﺠﻢ‬ ‫دادﺳﺮای اﻣﻮر‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﮭﺮان ﺑﺎ‬ ‫ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻜﮫ ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫ﺗﯿﺮاﻧﺪاز در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﺎﺟﺎ اﺳﺖ ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷﻮك ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدھﺪ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻛﮫ ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﺄﻣﻮران ﻛﻼﻧﺘﺮی ‪١۶٠‬‬ ‫ﺧﺰاﻧﮫ از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﯿﺲ‪ ١١٠‬ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﮫ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اراذل و اوﺑﺎش ﻣﻨﻄﻘﮫ اﻗﺪام ﺑﮫ‬ ‫ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﮫ ﺧﻮدروھﺎي ﭘﺎرك ﺷﺪه در‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫وي اﻓﺰود‪ :‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺸﺖ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وارد ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ھﻤﺰﻣﺎن ﮔﺸﺖ ﻣﻮﺗﻮري ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﺳﮫ‬ ‫ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﻛﮫ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﯾﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫دﺳﺘﻮر اﯾﺴﺖ داد‪ .‬اﻣﺎ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﻮﺗﻮر‬ ‫ﺑﺪون ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺗﻮﺟﮭﻲ ﺑﮫ اﺧﻄﺎرھﺎي ﭘﯿﺎﭘﻲ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﭘﺎ ﺑﮫ ﻓﺮار ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎدي ﺗﻌﻘﯿﺐ و‬ ‫ﮔﺮﯾﺰ‪ ،‬ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﻮار ﻛﻼﻧﺘﺮی دﭼﺎر ﻧﻘﺺ‬ ‫ﻓﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺄﻣﻮر ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮای اداﻣﮫ‬ ‫ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﮫ ﺟﻮان از ﯾﻚ ﺑﺴﯿﺠﻲ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮار‬ ‫ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﺎن ﻣﻲﭘﺮدازد‪ .‬ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮاي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﻜﻠﺖ آﻧﮭﺎ‬ ‫اﻗﺪام ﺑﮫ ﺷﻠﯿﻚ ‪ ٣‬ﺗﯿﺮ ھﻮاﯾﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﮫ در‬ ‫اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو ﺗﻦ از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﺷﺪه‬ ‫و ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻛﮫ ﺑﺎز ھﻢ ﻗﺼﺪ ﻓﺮار از‬ ‫ﻣﺤﻞ را دارد‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺎ ﭘﺎ ﺿﺮﺑﮫاي ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻮﺗﻮر وي ﻣﻲزﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮارش ﻣﻲﺷﻮد‪،‬‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮاي ﻓﺮار‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮر ﻛﻼﻧﺘﺮي ﮔﻼوﯾﺰ ﻣﻲﺷﻮد و در‬ ‫ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ اﺳﺘﻮار ﭘﻠﯿﺲ ﺗﭙﺎﻧﭽﮫاش در دﺳﺘﺶ‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬وی ﻣﭻ ﭘﻠﯿﺲ را ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﻚ‬ ‫ﺗﯿﺮ ﺷﻠﯿﻚ ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻮان اﺻﺎﺑﺖ‬ ‫ﻣﯽﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ادﻋﺎي دوﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺑﺎزﭘﺮﺳﻲ‬ ‫ﯾﻜﻲ از دو ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﻜﻠﺖ ﻛﮫ ﺷﺎھﺪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮاي ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻮد در ﺑﺎزﺟﻮﯾﻲھﺎ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬آن ﺷﺐ در ﭘﺎرك اﻧﺪﯾﺸﮫ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮدم‬ ‫ﻛﮫ ﯾﻜﻲ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﮫ ﻣﻦ اطﻼع داد‬ ‫ﻣﺄﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ در ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﭘﺴﺮﺧﺎﻟﮫام زﻧﮓ زدم و‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر دوﺳﺘﺶ ﻋﻠﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎﻟﻢ‬ ‫ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮوم‪.‬‬ ‫دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﺎﻟﮫام ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻋﻠﻲ آﻣﺪﻧﺪ‬ ‫و ﺳﻮار ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﻜﻠﺖ آﻧﺎن ﺷﺪم ﻛﮫ ھﻤﺰﻣﺎن‬ ‫ﮔﺸﺖ ﻣﻮﺗﻮري ﭘﻠﯿﺲ از راه رﺳﯿﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎد ﻓﺮار ﻛﺮدﯾﻢ‪.‬‬ ‫در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ از ﻋﻠﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻛﮫ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ‬ ‫اﻣﺎ ﭼﻮن ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﻜﻠﺘﺶ را ﺗﺎزه ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد‬ ‫ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺄﻣﻮران ﻣﻮﺗﻮرش را‬ ‫ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ ﻓﺮاری ﺷﺪﯾﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از ﭘﻠﯿﺲ ﺗﯿﺮاﻧﺪاز؛‬ ‫اﺳﺘﻮار ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽھﺎ ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﮫ ﺗﻌﺪادی اراذل‬ ‫و اوﺑﺎش اﻗﺪام ﺑﮫ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺷﯿﺸﮫ ﺧﻮدروھﺎی‬


‫‪١٣‬‬ ‫ﭘﺎرك ﺷﺪه در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬از آﻧﺠﺎ ﻛﮫ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ظﺎھﺮی ﯾﻜﯽ از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن‬ ‫ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﻜﻠﺖ ﻣﺸﺎﺑﮭﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻈﻨﻮن داﺷﺖ ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯿﺐ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻢ‪ ،‬ھﺮ‬ ‫ﭼﮫ اﺧﻄﺎر اﯾﺴﺖ دادم آﻧﮭﺎ ﺑﻲﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎرﭘﯿﭻ ﺧﻮد اداﻣﮫ دادﻧﺪ‪ ،‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮدن ﻣﻈﻨﻮن اﻗﺪام ﺑﮫ‬ ‫ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ھﻮاﯾﻲ ﻛﺮدم ﻛﮫ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو‬ ‫ﺗﻦ از ﻣﻈﻨﻮﻧﺎن زﻣﯿﻨﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﻜﻠﺖ – ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ – ﺑﺎز ھﻢ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﻓﺮار داﺷﺖ ﻛﮫ ﺑﺎ ﭘﺎ ﻣﻮﺗﻮﺳﯿﻜﻠﺘﺶ را‬ ‫ﺑﮫ ﺳﻤﺖ زﻣﯿﻦ ھﻞ دادم و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ‬ ‫ھﻢ ﮔﻼوﯾﺰ ﺷﺪﯾﻢ و ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺗﯿﺮی از‬ ‫اﺳﻠﺤﮫام ﺷﻠﯿﻚ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺴﺮ ﺟﻮان‬ ‫اﺻﺎﺑﺖ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﻠﯿﻚ از ﻓﺎﺻﻠﮫ ‪ ٢٠‬ﺳﺎﻧﺘﻲ‬ ‫ﺑﺎزﭘﺮس رﺳﻮﻟﻲ ﺑﮫ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷﻮك ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺷﻠﯿﻚ ﮔﻠﻮﻟﮫ از ﻓﺎﺻﻠﮫ ‪ ٢٠‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی ﺑﻮده‬ ‫و ﺑﺮرﺳﻲھﺎي اوﻟﯿﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدھﺪ ﻛﮫ‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺣﺎدﺛﮫ ﺷﺮور ﻧﺒﻮده و اﻧﮕﺎر‬ ‫دوﺳﺘﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وي درﺧﺼﻮص اﯾﻨﻜﮫ ﺷﺎھﺪان زﯾﺎدي در‬ ‫ﻣﺤﻞ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻮدهاﻧﺪ و داﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ‬ ‫را ﺑﯿﺎن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ ھﯿﭻ‬ ‫ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰي در ﻛﺎر ﻧﺒﻮده و ﻋﻠﯽ در‬ ‫ﺣﺎل ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺟﺸﻦ ﻧﯿﻤﮫ ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻮد ﻛﮫ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﻮی اﻟﻜﻞ ﺑﮫ آﻧﺎن ﮔﯿﺮ داده‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎ ھﻨﻮز ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ‬ ‫ﻧﻤﻲﻛﻨﯿﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﻤﮫ داﺷﺘﮫھﺎﯾﻤﺎن‬ ‫ﻓﻘﻂ ادﻋﺎھﺎﯾﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ‪ ،‬ﻣﺄﻣﻮر‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ادﻋﺎھﺎي ﺧﻮدش را ﻣﻄﺮح ﻛﺮده‪،‬‬ ‫دوﺳﺘﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ طﻮر‪،‬‬ ‫ﺷﺎھﺪان ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﯿﺰ ﺣﺮفھﺎﯾﻲ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ و‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﮫ ھﻤﮕﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‬ ‫و ﺑﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮي ﺧﻮاھﯿﻢ‬

‫ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎزﭘﺮس ﺟﻨﺎﯾﻲ ﺗﮭﺮان در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﭼﯿﺰي ﻛﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺷﻠﯿﻚ از ﻓﺎﺻﻠﮫ ‪٢٠‬‬ ‫ﺳﺎﻧﺘﻲ اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ھﺎ در‬ ‫اﺧﺘﯿﺎرﺗﯿﻢ زﺑﺪهاي از ﺑﺎزرﺳﻲ ﻧﺎﺟﺎ ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ و آﻧﺎن ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ‬ ‫ﻧﺘﺎﯾﺞ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار ﻣﻲدھﻨﺪ و‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﺟﺮﻣﺶ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬ ‫ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﺎھﺪان‬ ‫ﯾﮏ زن ﮐﮫ ﺻﺪاﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫ و ھﻤﺴﺎﯾﮫ‬ ‫روﺑﮫروﯾﯽ ﻣﺤﻞ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر‬ ‫ﺷﻮک ﮔﻔﺖ‪» :‬ﺧﻮدم دﯾﺪم ﮐﮫ ﻣﺄﻣﻮر‬ ‫ﺑﯽدﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ را ﮐﮫ آرام روی‬ ‫ﻣﯿﻨﯽﻣﻮﺗﻮرش ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ھﻞ داد و ﺑﻌﺪ ‪٢‬‬ ‫ﺗﯿﺮ ھﻮاﯾﯽ ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد وﻗﺘﯽ دوﺳﺘﺎن‬ ‫»ﻋﻠﯽ« ﺑﮫ ﺳﻤﺖ آﻧﺎن رﻓﺘﻨﺪ اﺳﻠﺤﮫ را‬ ‫روی ﮔﺮدن »ﻋﻠﯽ« ﮔﺬاﺷﺖ و ﺻﺪای‬ ‫ﺷﻠﯿﮏ را ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪم ﺳﺮ ﺟﺎﯾﻢ ﺧﺸﮑﻢ زد‪.‬‬

‫ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ‪» :‬دوﺳﺘﻢ‬ ‫ﻧﮫ اھﻞ ﻣﺸﺮوب ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺧﻼف ﻣﯽﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﯿﻨﯽﻣﻮﺗﻮر ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺎدرش را ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﺎھﺎﯾﺶ درد ﻣﯽﮐﺮد و ﻗﺎدر‬ ‫ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮد ﺟﺎﺑﮫﺟﺎ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺒﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺄﻣﻮر ﺑﮫ وی ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﻣﺸﺮوب ﺧﻮردی‬ ‫وی ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ‪ ،‬ﻣﺄﻣﻮر وی را ھﻞ داد و اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎدﺛﮫ رخ داد«‪ .‬ﺑﺨﺸﯽ ﺷﻮھﺮ ﻋﻤﮫ‬ ‫»ﻋﻠﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﺧﻮدش ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪» :‬ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪهام‬ ‫از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺒﻮده و ھﻤﮫ‪ ،‬ﻣﺎﺟﺮا را ﻣﺸﺎﺑﮫ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﻢ دروﻏﯽ در‬ ‫ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﮫ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ھﻢ‬ ‫ﻧﺸﺎن داده ھﯿﭻ اﻟﮑﻠﯽ در ﺧﻮن »ﻋﻠﯽ«‬ ‫ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و واﻗﻌﺎ ً ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﻠﯿﺲ ﭼﺮا‬ ‫وی را ﮐﺸﺘﮫ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺄﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫ﻋﺬابوﺟﺪان ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻮاﺳﺘﺎر‬ ‫ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﺎدر »ﻋﻠﯽ« ﭘﺲ از‬ ‫ﻣﺮگ ﺷﻮھﺮش ﺗﻨﮭﺎ ھﻤﯿﻦ ﭘﺴﺮ را داﺷﺖ‬ ‫ﮐﮫ آن را ھﻢ از دﺳﺖ داد و ھﻤﮫ ﺑﮭﺖزده‬ ‫ھﺴﺘﯿﻢ‪ .‬ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ وی ﻧﯿﺰ ﺷﺎھﺪ‬ ‫ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﻮد‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﻣﺄﻣﻮر‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﮔﻠﻮﻟﮫ‬ ‫ﺷﻠﯿﮏ ﺷﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﺑﺎ دﯾﺪن واﮐﻨﺶھﺎی‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮر ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ‪١١٠‬زﻧﮓ زدﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ وی‬ ‫ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺧﻮدش در ﺻﺤﻨﮫ‬ ‫اﺳﺖ و ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل وی اﺳﺖ‬ ‫ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﯾﻨﮑﮫ اورژاﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ‬ ‫ادﻋﺎھﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ »ﻋﻠﯽ« را ﭘﺲ‬ ‫از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺎدی داﺧﻞ واﻧﺖ ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد‪«.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺷﻮک ﺳﺮاغ ﻣﺎدر‬ ‫»ﻋﻠﯽ« رﻓﺖ و دﯾﺪ وی ﺑﺮای ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری‬ ‫ﭘﺴﺮ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﺪاﻧﮫاش ﺑﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻼت‬ ‫رﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﺸﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﮫ ﺑﻐﺾ در ﮔﻠﻮ دارد‪ ،‬ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ ١٢‬ﻧﯿﻤﮫ ﺷﺐ ﻧﯿﻤﮫﺷﻌﺒﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺎدر "ﻋﻠﯽ" ﺑﺎ دﻟﺸﻮره ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ‬ ‫زﻧﮓ زد‪ .‬ھﻨﻮز از ﭘﺴﺮش ﺧﺒﺮی ﻧﺪاﺷﺖ‪،‬‬ ‫ﻣﯽﮔﻔﺖ "ﻋﻠﯽ" ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﻦ از ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ و دﯾﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺶ‬ ‫ھﻢ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ھﻢ ﻧﮕﺮان ﺷﺪم ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ‬ ‫اﻧﮕﺎر ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫﺷﺎن زﻧﮓ زده و ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ‬ ‫"ﻋﻠﯽ" در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫ﺳﺮاغ ﻣﺎدرش رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫رﻓﺘﯿﻢ‪ ،‬ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺴﺪ "ﻋﻠﯽ"‬ ‫روﺑﮫرو ﺷﻮﯾﻢ‪.‬‬

‫وی اﻓﺰود‪» :‬ھﻤﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﮫ ﺻﺤﻨﮫ را‬ ‫دﯾﺪهاﻧﺪ اﺳﺘﺸﮭﺎدی ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ و دادﺳﺮا دادهاﻧﺪ‪ ،‬ﺷﮑﯽ ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﯽﮔﻨﺎه ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪه و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ‬ ‫ﻣﯽداﻧﻢ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﺘﯽ اﺟﺎزه ﺷﻠﯿﮏ ﺑﮫ ﻗﺎﺗﻞ‪،‬‬ ‫دزد ﻣﺴﻠﺢ و ھﺮ ﻣﺠﺮم دﯾﮕﺮی را اﮔﺮ وی‬ ‫ﻓﺮار ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫای ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﺪارد‪«.‬‬ ‫از ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﺤﻠﮫ ای ھﺎی دﻟﺴﻮز و‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺎدر‬ ‫ﺳﻮﮔﻮار و داﻏﺪﯾﺪه ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ را ﺗﻨﮭﺎ‬ ‫ﻧﮕﺬارﯾﺪ! اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب‬ ‫وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ‪ ،‬ﺗﻨﮭﺎ راه ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎطﺮ ھﻤﮫ‬ ‫ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن داﻏﺪار اﺳﺖ‪.‬‬


‫‪١٤‬‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺎزی‬ ‫ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی‬ ‫ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬ ‫ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در داﺳﺘﺎن ﺑﺎزﯾﮭﺎی اﮐﺸﻦ‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﺟﻨﮓ و‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻧﮭﺎد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﺑﮫ اﺻﻄﻼح‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن ‪ ،‬ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎن‬ ‫ھﺎﺳﺖ وﻧﻤﯽ ﺗﻮان وﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺼﯿﺼﮫ ی ذاﺗﯽ! را از ذھﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎ‬ ‫دور ﮐﺮد‪ .‬ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ‪ ،‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزی‬ ‫ھﺎ ی ﭘﺮﺣﺎدﺛﮫ وﺧﺸﻦ واﯾﻦ ﮐﺎراﮐﺘﺮھﺎی‬ ‫ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﮫ از اﺳﺘﻮره ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﮭﺎن‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺒﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان‬ ‫ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و‬ ‫دﺧﺎﻟﺖ در اﻓﺮﯾﻘﺎ وﺟﺎھﺎی دﯾﮕﺮ راﺗﻮﺟﯿﮫ‬ ‫ﮐﺮد؟ اﮔﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﻮزی ھﺎ و ﻣﻘﺪﻣﮫ ھﺎی‬ ‫ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﺎﺷﺪ ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان وﺟﻮد‬

‫)ﻗﺴﻤﺖ دوم(‬ ‫در اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی‬ ‫ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﮫ و ﭘﺮﺣﺎدﺛﮫ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دوﺳﺖ‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬ﮐﻤﺘﺮﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﮏ ﮐﺮد‪ .‬ﭼﺮا ﮐﮫ‬ ‫ذھﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮازآن ﮐﮫ ﺑﮫ‬ ‫دﻧﺒﺎل رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ روﯾﺪادھﺎی‬ ‫داﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬در ﭘﯽ ھﯿﺠﺎن اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ھﯿﺠﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫اﻧﺮژﯾﮏ وﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫اﻣﺮوز دﻧﯿﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ درﺧﻮر وﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪھﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎزی ﺳﺎزان ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ازﯾﮏ طﺮف وﻣﯿﻞ ﺑﮫ ﺳﻮد ازطﺮف‬ ‫دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﮐﺸﻦ و‬ ‫ھﯿﺠﺎن ودر ﯾﮏ ﮐﻼم‪ ،‬ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ‬ ‫رادرﺑﺎزی – ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫وارد ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ورود ﭘﺪﯾﺪه ی‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮫ دﻧﯿﺎی ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ازاﯾﻦ درﯾﭽﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺷﺎﯾﺪ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزی ﺳﺎزان‪،‬‬ ‫ﺳﻮژه ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ " ﻧﻞ‪ ،‬دﺧﺘﺮ ﻣﺰرﻋﮫ"‬ ‫وﯾﺎ "ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن" را دﺳﺘﻤﺎﯾﮫ ی ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ــ ﺑﺎزی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻗﺮاردھﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﺑﺎﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺑﺤﺮان ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﮭﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری‪ ،‬ﺑﻌﯿﺪ ﺑﮫ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﺳﻮژه ھﺎی آرام و‬ ‫ﻣﻠﻮدراﻣﺎﺗﯿﮏ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وارد دﻧﯿﺎی‬ ‫ﺑﺎزی ھﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫داری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﭽﮫ ھﺎ ‪،‬‬ ‫درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺬر ﺧﺸﻮﻧﺖ را در‬ ‫ﮐﺸﺘﺰار ﻣﺴﺘﻌﺪ ذھﻦ ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﺑﭙﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درآﯾﻨﺪه ای ﻧﮫ ﭼﻨﺪان دور‬ ‫)ﻣﺜﻼ ‪ ١٥ – ١٠‬ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ھﺮﺳﻦ‬ ‫ﮐﻮدﮐﯽ( ﺧﺮﻣﻦ ﺟﻨﮓ را درو ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ھﺪف ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ازﺗﺮوﯾﺞ‬

‫ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و آدم ﮐﺶ طﺎﻟﺒﺎن و‬ ‫اﻟﻘﺎﻋﺪه و ﺣﺰب ﷲ و ﺟﮭﺎداﺳﻼﻣﯽ و‬ ‫ﺣﻤﺎس واﻣﺜﺎﻟﮭﻢ را ﻋﺎدی ﺟﻠﻮه داد؟‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎ ﯾﮑﯽ از ھﺪف ھﺎو ﺗﻮﺟﯿﮭﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫درﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮭﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫درﺟﮭﺎن اﻣﺮوز ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ ی ﻋﺎدی‬ ‫ﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻟﺰوم ﺗﺌﻮرﯾﺰه ﮐﺮدن آن‬ ‫اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﮫ ﮐﻮدک ﺑﮫ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎ ‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ‬ ‫دارد ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎ‬ ‫ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ‪ .‬اﺳﺎﺳﺎ راز ﺻﻨﻌﺖ‬ ‫ذھﻨﯽ "ھﻤﺬات ﭘﻨﺪاری" درھﻤﯿﻦ ﭘﺮوﺳﮫ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮﻣﺨﺮب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﮫ‬ ‫درﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪاﻟﮭﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ و ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر‬ ‫در ﻗﺼﮫ ی اﯾﻦ ﺑﺎزی ــ ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﯿﺼﮫ ھﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎزی ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻮردﻋﻼﻗﮫ ی ﺷﺪﯾﺪ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮات روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮد در‬ ‫ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی‬ ‫در رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺒﺎرز ﭘﯿﺪا‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری‪،‬‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ اﻧﺠﺎم داده‬ ‫اﻧﺪ ‪ .‬ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ازطﺮف ﻣﺠﻠﮫ‬ ‫ی " ﺑﻮﻟﺘﻦ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ " ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﮐﮫ در آن ‪ ١٣٠‬ﻣﻮﺿﻮع را در ‪١٣٠‬‬ ‫ھﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮭﺎ در اروﭘﺎ‬ ‫وآﻣﺮﯾﮑﺎ و ژاﭘﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻗﺮار داده‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫اﻧﺪ‪ .‬ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﮫ ازاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ‬ ‫آﻣﺪه‪ ،‬ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ اوﻻ‪ :‬ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﮫ در‬ ‫داﺳﺘﺎن ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی وﺟﻮد دارد‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﮫ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ‪ :‬ھﺮﺑﺎر ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دراﯾﻦ ﺑﺎزی ھﺎ‬ ‫ﮐﺸﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﮐﻮدک ﺑﺎزﯾﮕﺮ ازﻋﻤﻞ‬ ‫ﺧﻮد ﺧﺸﻨﻮد و ﻣﻐﺮور ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ‬ ‫ﺑﮫ ﺑﺪی ﮐﺎری ﮐﮫ ﮐﺮده ﻓﮑﺮﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن ﻋﻤﻞ را ﭼﻨﺪﯾﻦ وﭼﻨﺪﺑﺎر‬ ‫ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را‬ ‫ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬دراﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮭﺎ‪ ،‬ﮐﻮدک‬ ‫ﺧﻮد را ﻗﮭﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ وﺑﺎ ﺗﮑﺮار‬ ‫ﮐﺸﺖ و ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﮫ‬ ‫ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽ رﺳﺪ‪ .‬راﺑﻌﺎ ‪ :‬ﮐﻮدک ﺑﺎزﯾﮕﺮ‬ ‫ﺧﻮد راﺣﺘﺎ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺗﺮ از ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن‬ ‫داﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﭼﻮن ﮐﮫ ﻓﻘﻂ اوﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫زﻧﺪه اﺳﺖ و درﺟﮭﺎن واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ وﺑﻘﯿﮫ ی ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن و ﺿﺪ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎن‬ ‫داﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺗﺨﯿﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬آدﻣﮑﻨﺪ‪ .‬ﮐﯿﺴﮫ‬ ‫ﺑﻮﮐﺲ اﻧﺪ‪ .‬ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺮوﺗﺮ‪ ،‬ﮐﻮدک را‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮدش اﯾﻦ ﺣﻖ را‬ ‫ﺑﺪھﺪ ﮐﮫ در ﺿﺮﺑﺎت ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ طﺮف‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﺨﺮج دھﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﻏﺮوری ﮐﺎذب ﺑﮫ او دﺳﺖ ﻣﯿﺪھﺪ ودﯾﺮی‬ ‫ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ﮐﮫ ﺧﻮد را رﻗﯿﺒﯽ ﺑﻼﻣﻨﺎزع‬ ‫وﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ واﻟﺒﺘﮫ ﺑﺮﺣﻖ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﻓﺘﮫ رﻓﺘﮫ در رﻓﺘﺎر‬ ‫روزاﻧﮫ ی او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮد واﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺌﻮرﯾﺰه‬

‫ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ رﻓﺘﺎر اﻧﻔﺮادا و‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻻزم درﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﮐﮫ در‬ ‫ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ‪ ،‬ﻧﻈﺮﯾﮫ‬ ‫ﭘﺮدازان را ﻣﺤﻖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ‬ ‫ﺣﻮادث ﻣﺮﮔﺒﺎر در رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‪ ،‬ﻧﺘﯿﺠﮫ ی ﺑﯽ ﺑﺮو ﺑﺮﮔﺮد‬ ‫ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺧﺸﻦ و ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻠﯿﮏ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ﺑﮫ‬ ‫ھﻤﮑﻼﺳﯽ ھﺎی ﺧﻮد در ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارس‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ‪١٠‬‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﯾﺎ ﺣﻮادث ﻣﺸﺎﺑﮫ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ‬ ‫در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ اﺗﻔﺎق‬


‫‪١٥‬‬ ‫اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری از اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت‬ ‫ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬درﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ‬ ‫اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﮐﮫ وﺟﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖ‬ ‫درﺟﺎﻣﻌﮫ‪ ،‬ﯾﮏ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد و آن‬ ‫رﯾﺸﮫ در ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫دارد وﻧﮫ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﯾﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و‬ ‫ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻘﺮ وﻓﻼﮐﺖ و ﻓﺤﺸﺎ‬ ‫و اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﻮد و ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﺑﮫ ﯾﻐﻤﺎ‬ ‫رﻓﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﺴﻤﮫ از ﮔﺮده ی اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز‬ ‫ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ‬ ‫داری ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎی ﻋﻠﻨﯽ و آﺷﮑﺎر در رواﺑﻂ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ﮐﻨﺪ؟! اﮔﺮ‬ ‫ﺟﺮﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﮭﺎن اﻣﺮوز ﺑﮫ‬ ‫ﺷﮑﻠﯽ طﺒﯿﻌﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود‪ ،‬وﺟﺪان ﺑﯿﺪار ﺑﺸﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ رواﺑﻂ و‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت واروﻧﮫ را در ﺗﺮازوی ﻧﻘﺪ ﺑﮕﺬارد‬ ‫و ﻧﻈﺎم ھﺎ را ﺳﺒﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﺑﭙﺮدازد‪ .‬ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺠﺶ و‬ ‫ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ‪ ،‬ﮐﻔﮫ ﺗﺮازو ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری‬ ‫ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ‬ ‫ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫درﺳﺎل ‪ ،٢٠١٠‬ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ‪ ١٤‬ﺳﺎﻟﮫ‬ ‫آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺎﻗﻮ ھﻤﮑﻼﺳﯽ اش ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ‪ .‬ﻣﺎدر اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان‬ ‫ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺿﺎرب ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﮫ ‪ ١٧‬ﺳﺎﻟﮫ‬ ‫ﺑﻮده از رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺑﺎزی‬ ‫ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی در ﺟﺎی ﺧﻮدش ﻣﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮﻋﻠﻤﯽ در ﺑﯿﺎن و اﺳﺘﺪﻻل آن‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻮرت ظﺎھﺮ‬ ‫ﻗﻀﯿﮫ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن‬ ‫ﮐﻮه ﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﺳﻮم آن در زﯾﺮآب‬ ‫ﻗﺮار دارد‪ .‬ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ و ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ اش‬ ‫ھﻤﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در رواﺑﻂ و‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻏﻠﻂ اﻗﺘﺼﺎدی وﺟﻮد دارد وﺑﮫ‬ ‫ﯾﮏ اﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬ھﻤﺎن رواﺑﻂ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﮫ و ﺑﮭﺮه‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬ ‫ﮐﺸﺎﻧﮫ ای اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺼﻮرت ھﻤﮕﺎﻧﯽ‬ ‫ﺳﺎده ﻧﮕﺎری و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮭﻢ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌﯽ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن را در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻘﻠﯿﺪ از داﺳﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ‬ ‫ــ ﺑﺎزﯾﮭﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻋﺎدی ﺳﺎزی و ﺳﺎده‬ ‫ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ازاﯾﻦ راه‪ ،‬ﻧﻈﺎم واروﻧﮫ اش‬ ‫را از زﯾﺮ ﺿﺮب ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫درﺳﺎل ‪ ٢٠٠٢‬ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﮫ در‬

‫"ارﻓﻮرت" ﺣﻤﻠﮫ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ طﯽ آن‬ ‫‪ ١٨‬ﻧﻔﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ‬ ‫دادﻧﺪ‪ .‬ﺗﺎزه ﭘﺲ از وﻗﻮع اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ‬ ‫دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن و رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫ ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ‬ ‫و در اوﻟﯿﻦ اظﮭﺎر ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‬ ‫ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻮادﺛﯽ در ﺳﺪد‬ ‫ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎزﯾﮭﺎی ﺧﺸﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی را‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ھﻢ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن و ھﻢ‬ ‫رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ﺣﻮادث ﯾﺎد ﺷﺪه‬ ‫وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪه و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﮫ داﻣﻦ ﮔﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ھﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﮫ ﻓﻘﺮ و اﺧﺘﻼف طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺪون ﺷﮏ در ذھﻦ و زاوﯾﮫ دﯾﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد‪ ،‬اﺷﺎره‬ ‫ای ﻧﮑﺮده اﻧﺪ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد‬ ‫ﻓﺮارﮔﺎھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﮫ ﺑﺮای‬ ‫ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻓﺎﻟﮑﻠﻨﺪ‪ ،‬دارﻓﻮر‪،‬‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻋﺮاق‪ ،‬ﻟﯿﺒﯽ و ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ و دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ‪ ،‬دﺳﺘﺠﺎت ﻣﺴﻠﺢ و ﺷﻮرﺷﯽ‬ ‫ﻣﯿﺘﺮاﺷﺪ ﺗﺎ ھﻢ اﺳﻠﺤﮫ اش را ﺑﻔﺮوﺷﺪ وھﻢ‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺤﺮاﻧﮭﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن‬ ‫ھﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﮐﮫ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ ﻣﺜﻼ اﻧﺪﮐﯽ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺗﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺴﺎﻟﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﻮدﮐﺎن اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺠﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﭘﺪﯾﺪه‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮫ و در ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎی دوﻟﺘﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و‬ ‫دوﻟﺘﻤﺮدان ﻧﯿﺰ طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﮫ‬ ‫را ﭘﺎک ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮭﺎ را‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﯾﺎ دوﻟﺘﮭﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی اﯾﻦ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح‬ ‫ﻧﺎھﻨﺠﺎری را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟‬ ‫آﯾﺎ دوﻟﺖ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﺑﻨﯿﮫ ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن رﯾﺸﮫ ھﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ را‬ ‫ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﻘﺮ و اﺧﺘﻼف و‬ ‫ﺷﮑﺎف طﺒﻘﺎﺗﯽ دراﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ؟‬ ‫آﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮭﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و دوﻟﺘﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫رﺧﺖ ﺑﺮﻣﯽ ﺑﻨﺪد؟‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﺸﺎن‬ ‫ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﮫ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻈﺎﻣﮭﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی‪،‬‬ ‫رﯾﺸﮫ در ﺳﺮﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری دارد‪.‬‬ ‫)اداﻣﮫ دارد(‬ ‫دﺑﯿﺮ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺎﻣﺤﻤﺪی‬

‫‪karimshamohammadi@yahoo.se‬‬

‫ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫‪barnenforst@hotmail.com‬‬ ‫‪Tel: 0046-702468454‬‬ ‫‪Fax: 0046-706199054‬‬ ‫‪Address: Barnen Först‬‬ ‫‪Box 48‬‬ ‫‪151 21 Södertälje Sweden‬‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮﻧﺸﺮﯾﮫ ﻓﺎرﺳﻰ‬ ‫ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‬ ‫‪siabahari@yahoo.com‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻓﺎرﺳﻰ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد و از طﺮﯾﻖ‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪www.barnenforst.com‬‬

‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﮫ ھﺎﺗﺒﺮد از ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮫ و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﺎزده و ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ﺑﻮﻗﺖ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دارد‪.‬‬

‫‪Kurd Channel‬‬ ‫‪Freq: 11200‬‬ ‫‪Symbol Rate: 27500‬‬ ‫‪Polarity: Vertical‬‬ ‫‪FEC: 5/6‬‬


‫‪١٦‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٩٣‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻓﻮری ﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﮭﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮوی و ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷﺪن ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و‬ ‫اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻔﺎد زﯾﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻓﻮری و ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان‬ ‫اﻋﻼم ﻣﯿﺪارد‪:‬‬ ‫‪١‬ــ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ دوﻟﺖ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﺣﺪی از رﻓﺎه و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺷﺪ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫را‪ ،‬در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ‪ ،‬ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻻزم و ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪٢‬ــ اﯾﺠﺎد ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ھﺎی ﻣﺠﮭﺰ و ﻣﺪرن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرداری ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪه و ﺧﻼق ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ‬ ‫و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮداﮔﯽ ‪.‬‬ ‫‪٣‬ــ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺴﺎب ﺑﮫ ﻣﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ .‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ‬ ‫ھﺮﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ‪ ،‬ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ازدواج ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪٤‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫‪٥‬ــ ﻟﻐﻮ ﮐﻠﯿﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺼﺎص و اﻋﺪام درﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻮدﮐﺎن در زﻧﺪان‪ .‬اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺪرن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰھﮑﺎرﺑﺎ ھﺪف ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن‪.‬‬ ‫‪۶‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺣﺠﺎب ﮐﻮدﮐﺎن!‬ ‫‪٧‬ــ ﮐﻮدک ﻣﺬھﺐ ﻧﺪارد‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ھﺮ ﻧﻮع دﺳﺖ اﻧﺪازی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺬاھﺐ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺼﻮن‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﮫ ﻓﺮﻗﮫ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺮاﺳﻢ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪٨‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺬھﺐ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻟﻐﻮ ﻓﻮری ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﻤﺎﯾﺰ در ھﻤﮫ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎ و ﺳﻄﻮح‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ‪ .‬ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪن ﻣﺪارس در ھﻤﮫ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‬ ‫‪٩‬ــ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻗﺎطﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ازدواج‪ ،‬ﺟﺮم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺮ ‪ ١٨‬ﺳﺎل‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد ‪.‬‬ ‫‪١٠‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ھﺮ ﻧﻮع آزار ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ﻣﺪارس و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﮐﯿﺪ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺑﺪﻧﯽ‪ .‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺸﺎر و آزار رواﻧﯽ و ارﻋﺎب ﮐﻮدﮐﺎن‪.‬‬ ‫‪١١‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻮری ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان و ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺣﺪاﻗﻞ و ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺮای رھﺎﻧﯿﺪن‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺑﯿﺤﻘﻮﻗﯽ و دﺳﺖ درازی ﻣﺬھﺐ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدک آزاری ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮭﺎد "ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ" ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﯿﻄﭙﺪ و ﮐﻠﯿﮫ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ و‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را ﺑﻤﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ ﻓﺮاﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ!‬

Km 93  
Km 93  
Advertisement