Page 1

‫ﺳﺮدﺑﯿﺮ؛ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬

‫‪siabahari@yahoo.com‬‬ ‫ﻣﺼﺎﻓﮭﺎی ﭘﯿﺶ رو‬ ‫ھﺸﺘﻢ ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫زن ﮔﺮاﻣﯽ‪ .‬ﺣﻘﻮق زن و‬ ‫ﮐﻮدک ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﺪه‬ ‫اﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ و از ﺳﺮ‬ ‫ﺗﺴﺎﻣﺢ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ‬ ‫ﻋﻤﯿﻖ در اﯾﻦ ﺗﺪاﻋﯽ‬ ‫ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺮف آﺧﺮ ﻣﺒﺎرزه در ﺳﺮاﺳﺮ‬ ‫ﺟﮭﺎن ﻧﺎن و ﮐﺮاﻣﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺧﯿﺮه‬ ‫ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺮاﻣﺘﺸﺎن را طﻠﺐ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﮐﻞ دﻧﯿﺎ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏ‬ ‫ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬ھﺸﺘﻢ ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ‬ ‫ھﻢ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ھﻢ ﻣﺼﺎﻓﮭﺎی ﭘﯿﺶ‬ ‫روﯾﻤﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺳﺒﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫و آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺎن را ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﯾﺎد دارم ﺳﮫ ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ‬ ‫ﺟﺮﻗﮫ را ﺧﻮاھﺪ زد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ‬ ‫ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﮫ اﻧﺪازه اﯾﻦ دوران اوﺿﺎع ﺑﺮای‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺳﯿﻊ و ﺳﺮاﺳﺮی آﻣﺎده ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺲ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای اﻧﻔﺠﺎری ﮐﮫ در راه اﺳﺖ‬ ‫ﯾﮏ ﺣﺲ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎﻣﺶ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ھﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺼﺎﻓﺸﺎن‬ ‫ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدی اﺳﺖ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎر و آﻣﺎدﮔﯽ‬ ‫ھﻤﺮاھﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻖ ﮐﻮدک‪ ،‬ﺟﻨﺒﺸﯽ در ﺧﻮد و‬ ‫درﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺳﻮای ﺗﻐﯿﯿﺮات‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺳﺮش از‬ ‫ﺑﻘﯿﮫ ﺳﻮاﺳﺖ‪ .‬درﺳﺖ ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫اﮔﺮ ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ درﮔﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ھﺸﺘﻢ‬ ‫ﻣﺎرس و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﮫ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه زﻧﺎن ھﻢ و ﻏﻤﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ‬ ‫ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﻣﺴﻠﮫ اش ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ھﻤﺎن‬ ‫"ان ﺟﯽ او" ﺑﯽ ﯾﺎل و ﺷﮑﻢ ھﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮫ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﺗﺮاژدی ﮐﻮدک ﮐﺎر و‬ ‫ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻧﮫ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ھﻤﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ آﻣﻮزش و رﻓﺎه و ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﺪون‬ ‫درﮔﯿﺮی رﯾﺸﮫ دار ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺗﺒﻌﯿﺾ و‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺪون درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﺒﺐ و‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎی آن در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ!‬ ‫اﮔﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی‪ ،‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎ‬ ‫را راھﯽ ﺑﺎزار ﺑﯿﺮﺣﻢ‬ ‫اداﻣﮫ در ﺻﻔﺤﮫ‪٢‬‬

‫اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ‪١٣٩٠‬‬ ‫‪www.barnenforst.com‬‬

‫ھﺸﺖ ﻣﺎرس روز اﻋﻼم اﻧﺰﺟﺎر از ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ و ﻟﯿﺒﯽ و در ھﻤﮫ ﺟﺎ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ھﺸﺖ ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل را ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ﭘﺮﺷﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺳﺖ‬ ‫درازی ارﺗﺠﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬

‫آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﺷﺮﯾﻌﮫ و‬ ‫ﺿﺪ زن در ﺟﮭﺎن ﻣﺘﻤﺪن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫در ﺻﻔﺤﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬آﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﺬھﺐ دارﻧﺪ؟ ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻓﺴﺎﻧﮫ وﺣﺪت‪ ،‬ﮐﺮﯾﻢ‬ ‫ﺷﺎﻣﺤﻤﺪی‪ ،‬ﻣﮭﺮاب دﺷﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺮﺟﺎن واﻋﻆ و ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‪.‬‬ ‫‪‬ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪ :‬ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ اﻣﺎﻧﺘﯽ‬ ‫‪‬ﺳﮫ ﺳﺎل زﻧﺪان‪ ،‬ﺳﮫ ﻣﺎه ﻗﺮآن‪ :‬ﻣﯿﻨﻮ ﻓﺘﺤﯽ‬ ‫‪‬ﮐﻮدک آزاری و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮن‪ :‬ﻣﯿﻨﻮ اﻣﯿﺪوار‬ ‫‪‬ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدک‪ :‬ﻣﮭﺮاب دﺷﺘﯽ‬ ‫‪‬ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ‪ :‬ﻧﻮا آزادی‬ ‫‪‬اﻋﺪام ﮐﻮدﮐﺎن ھﺮﮔﺰ‪ :‬ﻧﻔﯿﺴﮫ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ‬

‫‪‬‬

‫‪‬و ‪. . .‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ ﺷﺒﮭﺎ از ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ ٢٣ /١٥‬ﺗﺎ ‪ ٢٣ /٣٠‬ﺑﻮﻗﺖ اﯾﺮان‬ ‫‪ ٢٠ /٤٥‬ﺗﺎ‪ ٢١‬ﺑﻮﻗﺖ اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻟﻄﻔﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ را ﺑﮫ ھﻤﮕﺎن اطﻼع دھﯿﺪ!‬

‫ﻣﺎ را از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬


‫‪٢‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﯿﺸﺎن را ﺑﮫ آﺗﺶ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺸﺪ‪ ،‬آزادی زﻧﺎن را ﮔﺮوﮔﺎن ﻣﯿﮕﯿﺮد‪،‬‬ ‫آزادی ﺑﯿﺎن و اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺣﻖ ﺗﺸﮑﻞ را ھﻢ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ھﻤﮫ راھﮭﺎی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ و‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺿﺮورﺗﺎ از ﯾﮏ ﺷﺎھﺮاه‬ ‫ﻣﯿﮕﺬرﻧﺪ‪ .‬ھﯿﭻ ﻣﺤﻠﮫ ای از ﻣﺤﻠﮫ ھﺎی‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎت را ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ اﺻﻞ آﻣﺎدﮔﯽ‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻓﮭﺎی ﭘﯿﺶ رو را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺼﻮد از آﻣﺎدﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ!؟ اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫دﻗﯿﻖ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺻﻞ آﻣﺎدﮔﯽ ھﻢ‬ ‫ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻮدن و ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدن و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮدن‬ ‫ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‪ .‬آﻣﺎدﮔﯽ وﺳﯿﻠﮫ‬ ‫ھﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان و آذوﻗﮫ و‬ ‫ﺗﻮﺷﮫ راه ھﻢ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻼت ﻻزم‬ ‫ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺎ ھﻢ اﺳﺖ‪ .‬از اﯾﻦ رو اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫درھﻤﯿﻦ ﺳﺘﻮن در اوﻟﯿﻦ ﭘﺎراﮔﺮاﻓﺶ ﻧﻮﺷﺘﻢ‬ ‫ھﺸﺘﻢ ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﯿﻘﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻖ ﮐﻮدک ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی‬ ‫دارد‪ .‬ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﻮد و‬ ‫ھﺸﺖ ﻣﺎرس را از آن ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اول ﻣﺎه ﻣﮫ را ﮐﺎر‬ ‫دﯾﮕﺮان ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد‪ ،‬ﻧﺠﺎت زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ‬ ‫را از آن ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻧﺎن و ﮐﺮاﻣﺖ ھﻤﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ‬ ‫وﺟﻮدﯾﺶ در ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮاھﯽ و‬ ‫ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻠﺒﯽ و‬ ‫ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ اﺳﺖ! اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ وﺿﻊ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر و ﻣﺮز ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﻮدن و ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺪن و ﻣﺘﺼﻞ‬ ‫ﺷﺪن ھﺮ اﻋﺘﺮاض ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ ﺑﺴﺘﺮ اﺻﻠﯽ‬ ‫ﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﯿﺎن ﯾﻌﻨﯽ‬ ‫دوران اﻋﺘﺮاﺿﺎت وﺳﯿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ از دﺳﺖ ﺑﺮود‪.‬‬ ‫ﯾﮏ وﺟﮫ دﯾﮕﺮ آﻣﺎدﮔﯽ روﺷﻦ ﺑﻮدن‪ ،‬ﺑﮫ‬ ‫روز ﺑﻮدن‪ ،‬زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ و‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮد اﯾﻦ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻋﺎﺟﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻓﻮری ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آﻧﺮا از آن‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬ ‫ﺧﻮدش ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﮐﺎر‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن! ﻟﻐﻮ ﺷﮭﺮﯾﮫ‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻮری ﯾﮏ‬ ‫وﻋﺪه ﻏﺬای ﮔﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزھﺎی‬ ‫ﺟﺴﻤﯽ و ﺳﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن درﻣﺪارس‪ ،‬راﯾﮕﺎن‬ ‫و اﺟﺒﺎری ﺑﻮدن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش‪،‬‬ ‫ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮدن ھﻤﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و‬ ‫رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش‪ .‬راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن درﻣﺎن و ﺑﮭﺪاﺷﺖ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن‪ .‬اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺮدن ﻓﻀﺎھﺎی‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ! اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﮭﻢ از‬ ‫آﻣﺎدﮔﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺪاوﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ را‬ ‫ﺑﺎ زﺑﺎن و ﺷﯿﻮه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮد‪ ،‬ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﻓﺎﺣﺶ در اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن اﺷﺎره‬ ‫ﮐﺮد و ﺑﺮای رﻓﻌﺸﺎن راه ﻧﺸﺎن داد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺜﻼ در ﺟﺎده ﺳﺎوه دﺳﺖ ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺤﺼﻦ زده اﻧﺪ و ﺧﻮاھﺎن دﺳﺘﻤﺰدھﺎی‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻖ ﮐﻮدک آن ﺗﺤﺼﻦ را ﺑﺨﺸﯽ‬ ‫از ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺗﻘﻮﯾﺘﺶ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﮫ در درﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫)ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﻮﯾﯽ( ﮐﺎر در ﺷﻤﺎل ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان‬ ‫زﯾﺮ ﭘﻞ ﺗﺠﺮﯾﺶ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﺷﮑﺎل‬ ‫ﻣﺘﻨﻮع دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻟﻐﻮ‬ ‫ﻓﻮری ﮐﺎر ﮐﻮدک و وظﯿﻔﮫ دوﻟﺖ و‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﻮد‪ .‬ھﺮ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﮫ ای ﻋﻠﯿﮫ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻤﺜﺎﺑﮫ‬ ‫ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷﻮد و ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ در ﺗﺤﻘﻖ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﮫ ھﺎی ﻓﻮری ﯾﮏ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﺟﺪی آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﮫ روزی و‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺪﯾﺎی ﯾﮏ درﺻﺪی ھﺎ‬ ‫در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺗﺜﺒﯿﺖ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و‬ ‫ﺗﺮوﯾﺞ درب ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﺎﺷﻨﮫ ﻣﯿﭽﺮﺧﺪ‬ ‫اﺳﺖ! ﻧﻤﯿﺸﻮد‪ ،‬ﻧﮑﻨﯿﺪ‪ ،‬زود اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺮدم‬ ‫آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﻓﮭﻤﻨﺪ‪ ،‬اول ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫ﻓﺮھﻨﮓ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و ﻏﯿﺮه ﺑﺨﺸﯽ از‬ ‫ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ وﺳﯿﻊ و ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺪﯾﺎی ﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺰد‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﺮدﯾﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ را ﻣﯿﺘﻮان در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ‬ ‫دﯾﺪ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺣﻮزه دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق‬ ‫ﮐﻮدک ﻣﯽ آﯾﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺎرﺷﺎن ﺧﯿﺮﯾﮫ ای اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺼﺪ اﯾﺠﺎد ھﯿﭻ ﻧﻮع ﮐﺎر ﺑﻨﯿﺎدی و آﮔﺎه‬ ‫ﮔﺮاﻧﮫ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬وﺿﻊ وﺧﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﯿﺎز‬ ‫ﺑﮫ رﻓﻊ و رﺟﻮع ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻤﺒﻮدھﺎ‪ ،‬اﯾﻦ‬ ‫ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت را ﻧﻮﻋﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ھﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺸﮑﻠﮭﺎﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺎ ﻣﺎﻧﺪن و‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‪،‬‬ ‫ﮔﺎھﺎ ﺑﮫ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﮭﺎﯾﯽ ھﻢ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ .‬ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ھﺮ ﻧﯿﺘﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻨﺰل ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و رﺿﺎﯾﺖ دادن ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻢ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﯿﭻ‪ ،‬ﮔﺮاﯾﺸﯽ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه در ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎری ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺠﺪد ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ از زاوﯾﮫ دﯾﮕﺮ ھﻢ ﻣﻄﺮح‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ذﮐﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﺟﻨﺒﺸﮭﺎی‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻨﺎن‬ ‫ﺑﮫ ھﻢ ﺟﻮش ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ و ﺳﺮاﺳﺮی ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﮔﺎھﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺎن ز ھﻢ ﺳﺎده ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎﻓﮭﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎع‬ ‫از ﺣﻖ ﮐﻮدک ھﻤﯿﻦ ھﺸﺖ ﻣﺎرس اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ھﺸﺖ ﻣﺎرس ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﮭﺎ زن و ﻣﺮدی‬ ‫ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﺳﮫ دھﮫ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ زن‬ ‫ﺳﺘﯿﺰ و ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺿﺪ ﺑﺸﺮی روﺑﺮوﯾﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﻘﻂ روز زن ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ روز‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﯾﮏ ﻣﺼﺎف ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ اﺳﺖ‪٨ .‬‬ ‫ﻣﺎرس و اول ﻣﺎه ﻣﮫ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ اﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ‪٩٩‬درﺻﺪی ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﺛﻘﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺮاراﺗﮭﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد در زن ﺳﺘﯿﺰی ھﯿﺴﺘﺮﯾﮑﺶ دﯾﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ از ﺧﻮد ﺑﮫ‬ ‫دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﮐﯿﺴﺖ‪ ،‬دﺷﻤﻨﯽ ﺑﯽ ﺣﺪ و‬ ‫ﺣﺴﺎﺑﺶ را ﺑﺎ زﻧﺎن و آزادی و ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن و‬ ‫ﺣﺮﻣﺖ و ﮐﺮاﻣﺘﺸﺎن‪ ،‬ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﺪ داد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺣﮑﻮﻣﺖ در زن ﺳﺘﯿﺰی ھﻤﺘﺎ ﻧﺪارد‪ .‬اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻢ‬ ‫ھﺮﮔﺰ ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ! ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ و‬ ‫ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی آﺷﮑﺎر ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬از اﯾﻦ رو ھﺸﺖ ﻣﺎرس اﻣﺴﺎل‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺎ از ھﺮ ﻣﻘﻄﻊ دﯾﮕﺮی ﻣﮭﻤﺘﺮ و‬ ‫وﯾﮋه ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ دﻓﺎع از‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن‪ ٨ ،‬ﻣﺎرس و اول ﻣﺎه ﻣﮫ‬ ‫ھﻤﯿﺸﮫ دو ﺑﺴﺘﺮ ﻣﮭﻢ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﻮھﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدن ‪٨‬‬ ‫ﻣﺎرس ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺼﺎف ﺟﻠﻮه ای از آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﻣﺮدم و ﺑﮭﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و‬ ‫ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ‬ ‫ﻣﯿﮕﺰارد‪ .‬ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ!‬


‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬

‫‪٣‬‬ ‫آﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﺬھﺐ‬ ‫دارﻧﺪ؟‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺎﻣﺤﻤﺪی‪ ،‬اﻓﺴﺎﻧﮫ وﺣﺪت‪،‬‬ ‫ﻣﮭﺮاب دﺷﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺮﺟﺎن واﻋﻆ و‬ ‫ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‬ ‫ﺑﮫ ﻣﯿﺰ ﮔﺮد ﭼﮭﺎرم ﻣﺎ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ‪ ،‬ﻟﻄﻔﺎ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ دھﯿﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و‬ ‫ﻣﺬھﺐ دارﻧﺪ؟‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﮫ وﺣﺪت‪ :‬ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﮫ ﺷﻤﺎ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ‪.‬‬ ‫از ﻗﺪﯾﻤﺎ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﮫ‬ ‫اﻧﺪ ﮐﻮدک ﻣﺜﻞ ﮐﺘﺎﺑﯿﺴﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺻﻔﺤﮫ ھﺎﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻮدک آزاد ﺑﮫ‬ ‫دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﯾﺪ‪ .‬ﻋﺎری از ھﺮ‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ‪ ،‬اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ای‪،‬‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺳﻨﺘﯽ و‬ ‫ﭘﯿﺸﺪاوری ای‪ .‬ﺣﺎﻻ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدک در‬ ‫ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺑﮫ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن و آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺟﮭﺎن اﺣﺘﺮام‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ اﺳﺘﻘﻼﻟﺶ ﺧﺪﺷﮫ‬ ‫دار ﺷﻮد رﺷﺪ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﮫ ﻓﺮاﯾﺾ ﻣﺬھﺒﯽ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮرش ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﮫ او اﻣﮑﺎن ﺑﺪھﻨﺪ از‬ ‫ﺧﻼﻗﯿﺘﯽ ﮐﮫ در وﺟﻮد ھﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﮭﻔﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ‪ ،‬از آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺪون‬ ‫دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺬھﺐ و ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﮭﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫آﻧﻮﻗﺖ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﻔﺤﺎت آن‬ ‫ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ درﯾﺎﯾﯽ از اﺑﺘﮑﺎر‪،‬‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ‪ ،‬ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﮑﺮی ﭘﺮ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ھﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ‪ .‬آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻮدک را ﻣﻠﮏ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ‪ ،‬از ﺣﻘﻮق‬ ‫ﻣﺪﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬آﻣﻮزش و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﻨﻌﺶ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺮﮐﺘﺶ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫را ﺟﺮم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺟﻨﺲ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻌﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺬھﺐ‬ ‫ھﺰار و ﯾﮏ ﺑﻼ ﺳﺮش ﻣﯿﺎورﻧﺪ‪ ،‬ﺻﻔﺤﺎت‬ ‫ﮐﺘﺎب را ﺑﮫ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﻮدک را ﺑﮫ ﺗﺒﺎھﯽ‪.‬‬ ‫ﮐﻮدک ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯿﺂﯾﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻮدک ﻣﺠﺮم ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯿﺂﯾﺪ‪ .‬ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻮدک ﻓﻘﯿﺮ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻧﻤﯿﺂﯾﺪ‪ .‬ﮐﻮدک‬ ‫ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺬھﺒﯽ‪ ،‬ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﯾﺎ‬ ‫ﻓﻘﯿﺮ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﯾﺪ‪ .‬اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﻌﺪا‬ ‫ﻗﺮار اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬در ﻣﺪرﺳﮫ‪ ،‬و در‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭼﮫ ﺑﮫ ﺳﺮش ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و‬

‫ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﮫ ﮐﻮدک در آن ﭘﺎ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن‬ ‫ﻣﯿﮕﺬارد ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد‪ .‬ﮐﻮدک ﻣﺘﻮﻟﺪ در‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺘﻌﺼﺐ‪ ،‬ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪ ،‬زﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﺗﺤﻤﯿﻞ‬ ‫ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺬھﺐ ﺑﮫ‬ ‫ارث رﺳﯿﺪه را ﺑﭙﺬﯾﺮد‪ .‬ھﺮ ﭼﮫ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺮ‪ ،‬و در ﻣﻮرد اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮ‪،‬‬ ‫ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻨﺎق و ﮐﻮدک ﺳﺘﯿﺰی‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﮐﮫ ﻗﺮﻋﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﻧﺎﻣﺶ اﻓﺘﺎده و در ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺖ ﯾﺎ‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼﻟﺶ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن آزاده‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫آزادﯾﺶ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه‬ ‫ﺧﻮدش‪ ،‬ﺑﺮای ﺑﺪﻧﺶ‪ ،‬آﻧﭽﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﺪ‪،‬‬ ‫آﻧﭽﮫ ﺑﮫ ﺗﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ و آﻧﭽﮫ آﻣﻮزش ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ وداع ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻤﮑﺶ ﺑﺮود‪ .‬اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدک در اﯾﺮان ﺑﮫ‬ ‫دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ھﯿﭻ ﭘﻨﺎھﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﺑﺎ دوﻟﺖ‬ ‫ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ای طﺮف اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ‬ ‫ﭘﻨﺎھﯽ ﺑﮫ او ﻧﻤﯿﺪھﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ‬ ‫در ﮐﻤﯿﻨﺶ ﻧﺸﺴﺘﮫ اﺳﺖ ﺗﺎ راه زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺘﻌﺎرف او را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﮫ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺴﯿﺞ ﻧﻮزادان و آﻣﻮزش ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻤﻠﻮ از‬ ‫ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺮاﻓﺎت و آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺴﺎب‬ ‫ﮐﻮدﮐﯿﺶ را ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬وﻟﯽ اﮔﺮ در اروﭘﺎ ﺑﮫ‬ ‫دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ‪ ،‬ﮐﮫ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﻣﺪت‬ ‫ھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﺬھﺐ را رﺳﯿﺪه اﻧﺪ و‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﯿﺎﺳﺖ و اداره ﻣﻤﻠﮑﺖ دﺳﺘﺶ‬ ‫را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ و دوﻟﺖ را وادار ﺑﮫ‬ ‫ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻓﺎه و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدک ﮐﺮده اﻧﺪ طﻮر‬ ‫دﯾﮕﺮی ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﺴﻮل آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻮدک رﺷﺪ‬ ‫ﻓﮑﺮی و ﺟﺴﻤﯽ ﻻزم را ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪن‬ ‫طﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﮐﻮدک‬ ‫ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ذھﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺨﻮاھﻨﺪ‬ ‫ﺑﭽﮫھﺎﯾﺸﺎن را وادار ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺋﺾ‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ روﺳﺮی ﺳﺮ دﺧﺘﺮﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﮭﺎدھﺎی دوﻟﺘﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫آﻧﮭﺎ را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک را‬ ‫ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‪ .‬در اﯾﺮان ھﻤﮫ اﯾﻦ ﺑﻼھﺎ را‬ ‫ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺳﺮ ﮐﻮدک ﻣﯿﺎورد‪.‬‬

‫ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺎﻣﺤﻤﺪی؛‬ ‫ﻧﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ‪،‬‬ ‫ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﮐﻮدک‬ ‫ﻧﮫ اﯾﺪوﺋﻮﻟﻮژی‬ ‫دارد و ﻧﮫ ﻣﺬھﺐ!‬ ‫ﭼﻮﻧﮑﮫ ﻣﺬھﺐ و‬ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺘﮫ‬ ‫دﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﮭﺎ‪،‬‬ ‫دﺳﺖ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﮫ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺘﺰاﻋﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﺑﻠﮑﮫ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﮑﻮﻣﺘﮭﺎﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ‬ ‫دﻧﯿﺎی واروﻧﮫ را ﺳﺎﺧﺘﮫ اﻧﺪ و ﻣﺬھﺐ را ھﻢ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺎن واروﻧﮫ آﻓﺮﯾﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺬھﺐ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ارث‪ ،‬آﻧﮭﻢ ﻧﮫ ارث‬ ‫ﻣﺎدری ﯾﺎ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ارث ﭘﺪری‬ ‫در ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬ﭼﻮﻧﮑﮫ‬ ‫ﻣﺬھﺐ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﯿﮫ دﻧﯿﺎی واروﻧﮫ و اﺳﻠﺤﮫ‬ ‫دﺳﺖ طﺒﻘﺎت دارا ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺬھﺐ‬ ‫ﺗﺌﻮری ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﮫ ھﻢ ھﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫اطﻼﻋﯽ از ﭼﯿﺰی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻨﻮز و‬ ‫ھﻨﻮز ھﻢ در ﮔﮭﻮاره اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﮭﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن‬ ‫زاده‪ ،‬ﯾﮭﻮدی زاده ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ زاده و ﻏﯿﺮه‬ ‫ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺸﺎن زده ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت‬ ‫در اﯾﺎم ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺮزﺑﻨﺪی و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪﯾﮭﺎ را‬ ‫ﺑﮫ ﻣﺮاﺗﺐ در ذھﻦ ﮐﻮدک ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دھﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﯿﺎی ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ دﻧﯿﺎی‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ در دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻋﺎدت ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ‬ ‫ﮐﮫ رﺳﻢ و رﺳﻮم ﻣﺬھﺒﯽ ﺟﺰء ﻧﺮم زﻧﺪﮔﯿﺶ‬ ‫ﺑﺸﻮد‪ .‬ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت روز ﻣﺮه ﺑﺰرﮔﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻮدﺟﮫ‬ ‫ھﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺮج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪،‬ﭼﻮﻧﮑﮫ‬ ‫ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﮫ اﯾﻦ ﻧﻈﻢ واروﻧﮫ ﺑﺮای ھﺪﻓﯽ‬ ‫ﮐﮫ در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮوراﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزش دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎ‬ ‫ﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ‪ ،‬ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺬھﺐ‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ دﻧﯿﺎی واروﻧﮫ ھﻢ ھﺴﺖ‪.‬‬ ‫رھﺎﯾﯽ از دﺳﺖ ﻣﺬھﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯿﮭﺎی واﻗﻌﯽ ھﻢ ھﺴﺖ‪.‬‬ ‫در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﺟﮭﺖ ﮔﯿﺮی درﺳﺘﯽ را ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و‬ ‫وظﯿﻔﮫ ﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ واﻗﻒ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﻣﺬھﺐ را در آﻣﻮزش و‬ ‫ﭘﺮورش و در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﻄﻊ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﮭﺮاب دﺷﺘﯽ‪:‬‬ ‫ﭘﯾش از ھرﭼﯾز ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﮐودک‪،‬‬ ‫اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدون آن ﮐﮫ ﺑﺧواھد‬ ‫وﺗﻣﺎﯾﻠش را اﻋﻼم ﮐرده ﺑﺎﺷد‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﯽ و‬

‫دﺳﺖ ﻣﺬھﺐ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻮﺗﺎه!‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬

‫‪٤‬‬

‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺣﮫ ﭘﯾش ‪. . .‬‬ ‫ﺗﺻﺎدﻓﯽ از ﯾﮏ ﭘدر و ﻣﺎدر ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آﯾد‬ ‫ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣذھب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد‪ .‬ﻣﻣﮑن‬ ‫اﺳت دارای ﺳﻧﺗﯽ ﺑﺎﺷﻧد‪ .‬ﻣﻣﮑن اﺳت‬ ‫ﺑﺎورھﺎی ﺗﻌﺻﺑﯽ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﮐودک ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟد و ﺣﺗﯽ ﺳﺎل ھﺎ ﺑﻌد ﻧﯾز‬ ‫ﻧﮫ ﻣذھب دارد‪ ،‬ﻧﮫ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻧﺗﯽ اﺳت و ﻧﮫ‬ ‫ﺗﻌﺻب دارد‪ .‬ﺑﮫ ﮔروه و ﺟﻣﻌﯾت و ﻧﺣﻠﮫ ی‬ ‫ﻣذھﺑﯽ ای ھم ﻧﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد‪ .‬ﭼون ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻟﮫ‬ ‫اش ﻧﯾﺳت‪ .‬اﻣرش ﻧﯾﺳت‪ .‬ﭘدر و ﻣﺎدر‬ ‫وﺟﺎﻣﻌﮫ ھم ﻣوظﻔﻧد ﺑرای ﮐودﮐﺎن‪ ،‬زﻣﯾﻧﮫ‬ ‫ھﺎ و ﺷراﯾطﯽ ھﻣﺎﻧﻧد و ﯾﮑﺳﺎن وﻋﺎدﻻﻧﮫ‬ ‫ﺑرای ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺷﺎد و ﮐودﮐﺎﻧﮫ واﻧﺳﺎﻧﯽ‬ ‫ﻓراھم ﮐﻧﻧد ﺗﺎ رﺷد ﮐﻧﻧد و اﺳﺗﻌدادھﺎی ﺧود‬ ‫را ﺷﮑوﻓﺎ ﮐﻧﻧد و در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ‬ ‫ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾﻧد‪ .‬اﯾن ھﺎ ازﺟﻣﻠﮫ ﺣﻘوق‬ ‫ﮐودﮐﺎﻧﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﻧد و ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎر‬ ‫ھم ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺟﮭﺎﻧﺷﻣوﻟﻧد‪.‬‬ ‫ﮐودک وﻗﺗﯽ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آﯾد ‪ ،‬زﺑﺎن ﻧدارد‪.‬‬ ‫ﺑﻧﺎﺑراﯾن اﮔر ﮐودک ﻧوزاد را در ﯾﮏ ﻗﺑﯾﻠﮫ‬ ‫ی ﺳرﺧﭘوﺳﺗﯽ ﻗراردھﻧد‪ ،‬زﺑﺎن ھﻣﺎن ﻗﺑﯾﻠﮫ‬ ‫را ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯾرد‪.‬‬ ‫ﮐودک وﻗﺗﯽ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آﯾد‪ ،‬ﻧﺎم ﻧدارد‪ .‬ﻧﺎم‬ ‫را ﺑزرﮔﺗرھﺎ ﺑرای ﺷﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد‬ ‫وﭼﮫ ﺑﺳﺎ ﮐﮫ دردوران ﻧوﺟواﻧﯽ‪ ،‬ﺑﯾﺷﺗر اﯾن‬ ‫ﻧﺎﻣﮭﺎ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫ ی ﮐودﮐﺎن ﻧﯾﺳت وآن ھﺎ‬ ‫ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻧﺎم ھﺎی دﯾﮕرو دﻟﺧواه ﺧود‬ ‫را روی ﺧودﺷﺎن ﺑﮕذارﻧد‪.‬‬ ‫ﮐودک در ﺑدو ﺗوﻟد ‪ ،‬ﭘرﭼم ﻧدارد‪ .‬وﺗﺎﺑﻌﯾت‬ ‫از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﻘوق اﻋﺗﺑﺎری وﺗﺑﻌﯽ اﺳت‪.‬‬ ‫ﮐودک در ھﻧﮕﺎم ﺗوﻟد‪ ،‬دﯾن ﻧدارد‪ .‬ﮐودک‪،‬‬ ‫ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ و اﯾدﺋوﻟوژی ﻧدارد‪ .‬اﯾﻧﮭﺎ‪،‬‬ ‫اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ اﺳت‪ .‬ﭼرا ﮐﮫ اﯾن ھر دو‪،‬‬ ‫ﻣﺣﺻول ﺗﺟرﺑﮫ و ﺷﻧﺎﺧت اﺳت و ﮐودک‬ ‫اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ و ﺷﻧﺎﺧت را ﻧدارد‪ .‬دﯾن و‬ ‫اﯾدﺋوﻟوژی‪ ،‬ارﺛﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ از راه ژن و‬ ‫ﮐروﻣوزوم و ﺧون ﺑﮫ ﮐودک ﻣﻧﺗﻘل ﺷود‪.‬‬ ‫ﻣذھب و اﯾدﺋوﻟوژی‪ ،‬روﺑﻧﺎی زﻧدﮔﯽ اﻧد‪.‬‬ ‫ﺟزو ﻣﺳﺎﺋل ﺑﯾوﻟوژﯾﮏ و ارﮔﺎﻧﯾﮏ‬

‫)زﯾﺳﺗﯽ( او ﻧﯾﺳﺗﻧد‪ .‬ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ازﭘدر‬ ‫وﻣﺎدر ھﻣوﻓﯾﻠﯽ و ﯾﺎ دﯾﺎﺑﺗﯽ ﻣﺗوﻟد ﻣﯽ ﺷود‪،‬‬ ‫ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺑﺗﻼ‬ ‫ﺷود ‪.‬اﻣﺎ ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ از ﭘدر وﻣﺎدری‬ ‫ﻓﺎﺷﯾﺳت و ﯾﺎ ﻟﯾﺑرال‪ ،‬ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آﯾد ﻧﻣﯽ‬ ‫ﺗوان او را ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ﺑﯾﻧش و ﺗﻌﻠق ﻓﮑری‬ ‫ﭘدر و ﻣﺎدرش‪ ،‬ﻟﯾﺑراﻟﯾﺳت و ﯾﺎ ﻓﺎﺷﯾﺳت‬ ‫ﺧواﻧد‪ .‬ﮐودک‪ ،‬ﮐودک ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آﯾد‪ .‬ﺑﮫ‬ ‫اﻋﺗﺑﺎر اﯾﻧﮑﮫ از ﻧﺗﯾﺟﮫ ی آﻣﯾزش دو اﻧﺳﺎن‬ ‫ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽ آﯾد‪ ،‬اﻧﺳﺎن اﺳت‪ .‬اﯾن اﺳت آن‬ ‫ھوﯾت اﺻﻠﯽ ﮐودک‪ .‬در ﺟواﻣﻊ دﯾن زده و‬ ‫اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ‪ ،‬ﮐودﮐﺎن ﻋﻼوه ﺑر اذﯾت و‬ ‫آزار و ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻣل ﻣﯽ ﮐﻧﻧد‪،‬‬ ‫ﺑطور ﺗﻘﻠﯾدی از دﯾن ﺧﺎﻧواده و ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧد‪ .‬ھﻣﺎن طور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد‪،‬‬ ‫ﻣذھب و اﯾدﺋوﻟوژی‪ ،‬ﻋﺎرﺿﮫ ای اﺳت ﮐﮫ‬ ‫اﮔر ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺎﺷد‪ ،‬در دوران رﺷد‬ ‫وزﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻣﺣﯾط و ﮐﺳب‬ ‫ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی زﯾﺳت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ‬ ‫ﺑﻧﺎ ﺑر ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﻋﻼﻗﮫ و ﺳﻠﯾﻘﮫ ی ﺧود‬ ‫ﺣق دارد ﮐﮫ دﯾن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد وﯾﺎ ﻧداﺷﺗﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷد‪.‬‬ ‫ﻣرﺟﺎن واﻋظ؛‬ ‫در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﮫ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﮫ‬ ‫ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮود و زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم را ﺗﺤﺖ‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ‬ ‫ﻣﺴﺌﻠﮫ ﻧﻘﺶ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ در زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارد‪ .‬اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﮫ‬ ‫آﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺬھﺐ دارﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺜﮭﺎی‬ ‫ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮده و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﺴﺎس‬ ‫ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯿﺎﯾﺪ‪ .‬ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﯾﻦ‬ ‫زﻣﯿﻨﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎ ھﻢ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺎﻗﺾ دارد‪.‬‬ ‫ﯾﮏ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾھﺎ دﯾﺪﮔﺎھﮭﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔﯽاﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﮫ‬ ‫ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ‪ .‬وﻗﺘﯿﮑﮫ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺮای ﺟﻮاب ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﮕﺸﺘﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدم اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ‬ ‫آﻣﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﮐﻮدک‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﺎدﻓﺎ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از‬ ‫اراده ﺧﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت‬ ‫ﻣﯿﮕﺬارد‪ .‬ﮐﻮدک ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف‬ ‫و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در آن ﻣﯽﮔﺬرد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮑﺮده‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮادھﺎی ﮐﮫ ﮐﻮدک در آن‬ ‫دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد را ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺬھﺒﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻨﺘﮭﺎ و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد را‬ ‫داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻮدک ھﻢ ھﻤﺎن‬ ‫ﻣﺬھﺐ و ﺳﻨﺘﮭﺎ را ﺑﮫ ارث ﺑﺒﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ‬ ‫و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﮫ و‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻮدک ھﻢ ﺑﯽ‬ ‫ﻣﺬھﺐ ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫وﻟﯽﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدک‬ ‫در ﭼﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﭘﺎ ﺑﮫ ﺣﯿﺎت ﻣﯽﮔﺬارد‬ ‫ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻗﺮﻋﮫﮐﺸﯽ و ﺑﺨﺖ آزﻣﺎﺋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫اطﺮاف آﻧﮭﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻣﺬھﺐ و ﯾﺎ‬ ‫ﺑﯽ ﻣﺬھﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف ﻣﺬھﺐ و‬ ‫اﯾﺪوﻟﻮژی ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ‬ ‫اطﺮاف ﮐﻮدک اﺳﺖ ﮐﮫ داﺷﺘﻦ ﻣﺬھﺐ را ﺑﮫ‬ ‫آﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺳﻨﺘﮭﺎ و دﯾﻦ داﺷﺘﻦ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎورھﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن در آن رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ھﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﻦ ﮐﻮدک دارد‪.‬‬ ‫اﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺬھﺐ را ﻣﯿﺴﺎزﻧﺪ و‬ ‫آﻧﺮا ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﯾﺎد ﻣﯿﺪھﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﭼﺴﺐ‬ ‫زدن ﻣﺬھﺐ ﺑﮫ ﮐﻮدک ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه‪،‬‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن آن ﺑﮫ ﭘﯿﺮوی و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮدن‬ ‫ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ از دﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻠﻘﺖ‪ ،‬دﻧﯿﺎ‪،‬‬ ‫روش زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬اﺧﻼﻗﮭﺎی ﺟﻨﺴﯽ‪ ،‬ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ‬ ‫و ﻏﯿﺮ را ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ذھﻨﯽ از ﮐﻮدک اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ھﻢ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐﺮدم‬ ‫ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﯿﻨﮏ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺣﺲ‬ ‫ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﺧﻮد و ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس ﻋﻠﻢ ﻗﺎدر ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل دﻟﯿﻞ‬ ‫ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮوﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ و دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ را‬ ‫ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫و ﺑﺎورھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آﻧﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری؛‬ ‫ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ و‬ ‫از اھﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﺬھﺐ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺶ ﺑﺮ ﺣﻖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﭼﮫ ﻧﯿﺮو ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ و ﯾﺎ رﺳﻢ و آﯾﯿﻨﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدک را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﭼﮫ‬ ‫ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻮدک را از ﺳﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ‪ ،‬آب و‬ ‫ﺧﺎک ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﭼﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻮدک در‬

‫رﻓﺘﺎر ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ درﺟﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدن آن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ!‬


‫‪٥‬‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻮد‪ ،‬در ﮔﻮش‬ ‫ﻧﻮزاد ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اذان ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ؟ در‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ ﮐﻮدک ﻣﺬھﺒﺶ را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻣﯽ‬ ‫ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ؟ ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ؟ رﻓﺘﺎر ﻣﺪرن و‬ ‫ﺳﮑﻮﻻر ﺑﺎ ﮐﻮدک طﺒﻌﺎ ﺧﻼف اﯾﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺬاھﺐ از ھﺮ رﻧﮓ و ﻗﻤﺎﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻮدک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﯿﯽ و ﮐﺎﻻ ﻣﯿﻨﮕﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ درﻣﺬھﺐ اﺳﻼم ﮐﻮدک ﻣﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﮫ ﮐﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﭘﺪر‪،‬‬ ‫ﺟﺪ ﭘﺪری و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﺑﮫ آﺧﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻮدک اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺣﺘﯽ اﺳﻢ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﮐﻮدک‬ ‫از ﭘﺪر و ﺟﺪ ﭘﺪری ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯿﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﻦ اﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﻦ ﭘﺴﺮ ﻋﻠﯽ‪ ،‬ﻧﮫ‬ ‫ﺣﺴﻦ اﺑﻦ ﻓﺎطﻤﮫ‪ .‬ﭘﺪر "ﻣﺮد" ﺻﺎﺣﺐ ﻗﻀﯿﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻌﻠﻖ و ﺗﺼﺎﺣﺐ و ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ رﯾﺸﮫ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد‪ .‬دﻗﯿﻘﺎ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ‪،‬‬ ‫اﺷﯿﺎ و اوﻻد و اﺣﺸﺎم و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ آﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ‪ ،‬ﮐﻮدک ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ اﺣﺸﺎم و اﺷﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺬﮐﺮی دارد‪ .‬اﯾﻦ ﺗﻤﻠﮏ در اداﻣﮫ‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺎ ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ ﭘﺪری ھﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﺳﺘﻘﻼل و ﻗﺪرت اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺒﺮی‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﮐﻮدک ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻗﻮم و‬ ‫ﻗﺒﯿﻠﮫ و طﺎﯾﻔﮫ و ﻣﻠﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮫ‬ ‫ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﺬھﺐ ﭘﺪر و اﺑﺎ و‬ ‫اﺟﺪاد ش ھﻢ ھﺴﺖ‪ .‬ﺣﺎﻻ ھﺮ ﭼﻘﺪر ھﻢ ﮐﮫ‬ ‫اﺳﻼم ﺑﮕﻮﯾﺪ اﮐﺮﻣﻮا اوﻻدﮐﻢ و اﺣﺴﻨﻮا‬ ‫آداﺑﮑﻢ‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺪارﯾﺪ و ﺑﺎ‬ ‫آداب و روش ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺎ آﻧﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫زﯾﺎد ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎدام ﮐﮫ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺘﻦ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﻮدک ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﺻﻞ را ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اول ﭘﯿﺶ ﺑﮑﺸﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد اﺻﻼ‬ ‫دﻋﻮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﮐﻮدک ﻣﺬھﺐ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺪارد‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬در واﻗﻊ ﻣﺎ دارﯾﻢ ﮐﻮدک را از ﺷﺮ‬ ‫ﭼﯿﺰ ﻣﻌﯿﻨﯽ دور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و‬ ‫ﻋﺮاق ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻼم‬ ‫اﻧﺪ ﮐﮫ در راه اﺳﻼم ﺟﺎن ﻣﯿﺪھﻨﺪ و ﺷﮭﯿﺪ‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺠﻮز اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ از‬ ‫ھﻤﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ او‪ ،‬اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﮔﺮوﮐﺸﯽ و ﺗﻌﻠﻖ ﺗﺮاﺷﯽ ﻣﺬاھﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ‬ ‫ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺣﺘﯽ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎ زاده و ﺑﻨﺪه زاده و‬ ‫ﺷﺎھﺰاده و ﺧﺎﻧﺰاده و ﻏﯿﺮه ھﻢ ﮐﮫ ظﺎھﺮا‬ ‫ﺑﺎر ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﺪارد‪ ،‬ھﻤﮕﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻌﻠﻖ‬ ‫اﺟﺒﺎری ﮐﻮدک ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺪر و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬ ‫ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺿﺮورت ﻋﻤﻠﯽ‬ ‫ﮐﺮدن ﺷﻌﺎر دﺳﺖ ﻣﺬھﺐ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﮐﻮﺗﺎه را ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ‪ .‬ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﮐﻮدک را از‬ ‫زﯾﺮ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﺬھﺐ و زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺎرﺗﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘﺎی ﮐﻮدک ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ و ﺗﻌﻠﻘﺎت‬ ‫اﺟﺒﺎری و ﮐﺎذﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﯿﺘﺮاﺷﺪ‬ ‫ﻧﺠﺎت دھﯿﻢ‪ .‬ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ‪ ،‬اﯾﻨﮑﮫ ﮐﻮدک‬ ‫ھﯿﭻ ﻣﺬھﺐ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺪارد ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮﺑﺪر‬ ‫ﺳﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻮدک ﮔﺮدد‪ .‬اﯾﻦ از‬ ‫ھﺮ ﻣﮭﻤﯽ ﻣﮭﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی زﯾﺮ‬ ‫ھﯿﺠﺪه ﺳﺎل ﮐﻮدﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻣﺬھﺐ و‬ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ طﺒﻖ ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﮫ دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻧﮫ‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺳﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ‪ .‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای‬ ‫رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺟﮭﻨﻢ و ﺑﮭﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ! اﯾﻦ‬ ‫را ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﮭﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﻣﺬھﺐ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻓﺮض ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﻠﻤﺮو اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﺶ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺬھﺐ ﺗﻌﺠﯿﻞ دارد ھﺮ‬ ‫ﭼﮫ زودﺗﺮ ﺑﮫ ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺎﺗﻤﮫ دھﺪ‪ .‬ﺗﺎ‬ ‫ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﮑﻠﻔﺶ را ﺑﺘﻮاﻧﺪ رﺳﻤﺎ اﻣﺮ و‬ ‫ﻧﮭﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺑﮫ‬ ‫ﺣﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ‬ ‫اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻤﮭﺎی‬ ‫ﮐﻮدک ﺳﺘﯿﺰاﻧﮫ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮕﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ و‬ ‫ﺻﺪور ﮐﺎرت ﻧﻮزدان ﺑﺴﯿﺠﯽ و ﺟﺸﻦ‬ ‫ﺗﮑﻠﯿﻒ‪ ،‬ﻗﻤﮫ زﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺞ‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮزی و اﻋﺰام ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ و ﻏﯿﺮه از‬ ‫ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻧﺸﺎت ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی درﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در‬ ‫ﺳﻄﺢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺸﺎن از دﺳﺖ درازی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ‬ ‫ﻣﺬھﺐ درھﻤﮫ ﺷﺋﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک دارد‪.‬‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺣﻖ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ دﯾﮕﺮ از ھﻤﯿﻦ ﺗﻮﺣﺶ ﻣﺬھﺒﯽ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ آزاد و ﺳﮑﻮﻻر ﮐﻮدک ﺑﺪون‬ ‫ﺗﻌﻠﻖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻔﻆ و‬ ‫ﻧﮕﮭﺪارﯾﺶ‪ ،‬ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزﺷﺶ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﭘﺎﯾﮫ ای ﻧﺋﻮﺗﺮال و ﺧﻨﺜﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺬاھﺐ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ؛ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﮭﺎی‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ در اﯾﺠﺎد آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﭼﺒﯿﺴﺖ؟‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﮫ وﺣﺪت ؛ﺑﻨﯿﺎن آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ را اﺻﻼ‬

‫ﻣﺬاھﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﺬھﺐ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در‬ ‫ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺮودﺳﺖ زﻧﺎن در طﻮل‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬در ھﻤﮫ ﻣﺬاھﺐ و‬ ‫ﺑﺨﺼﻮص اﺳﻼم‪ ،‬ﺧﯿﻠﯽ ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ‬ ‫زن را ﻓﺮودﺳﺖ ﺗﺮ و ﺑﯽ ﺣﻘﻮق ﺗﺮ از‬ ‫ﻣﺮدان ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ‪ .‬درﺟﮫ دوم ﺑﻮدن زن ﺣﮑﻢ‬ ‫اﻟﮭﯽ و ﻗﺮاﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ھﻢ‬ ‫ﺑﮫ ﺳﻮال ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﮫ ﮐﻮدک ﺑﺪون‬ ‫ﻣﺬھﺐ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﯾﺪ‪ .‬دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﮐﮫ ﻣﺘﻮﻟﺪ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﮫ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ھﻢ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ھﻢ از ھﻤﺎن‬ ‫دوران ﺧﺮد ﺳﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ھﻢ‬ ‫ﺑﺨﻨﺪﻧﺪ‪ ،‬ورزش ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬درس ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ھﻢ‬ ‫ﺷﺎدی ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﺎ ھﻢ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﯿﺮ طﺒﯿﻌﯽ رﺷﺪ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺬاھﺐ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺬھﺐ اﺳﻼم‪،‬‬ ‫ﺿﺪ ﻣﻌﺎﺷﺮت آزاداﻧﮫ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﻧﺪ از اﯾﻦ اﻣﺮ طﺒﯿﻌﯽ ﺟﻠﻮ‬ ‫ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺮای ﺟﻠﻮ‬ ‫ﮔﯿﺮی از ﻣﻌﺎﺷﺮت دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺑﺎﯾﺪ از‬ ‫زور و ﺗﻨﺒﯿﮫ و ﺳﺮﮐﻮب و ﺣﺘﺎ ﻗﺘﻞ اﺳﺘﻔﺎده‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زن در‬ ‫اﯾﺮان را دﻗﯿﻖ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬اﯾﻨﮑﮫ دﺧﺘﺮ و‬ ‫ﭘﺴﺮ را در ﻣﺪرﺳﮫ‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه‪ ،‬اﺗﻮﺑﻮس و‬ ‫ورزﺷﮕﺎه ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬راﺳﺘﺶ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬ ‫ﻣﺮدم ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﮔﺮ ﻧﮫ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ و ﮐﺘﺎبھﺎی درﺳﯽ را ﺟﺪا‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬دﺧﺘﺮ را ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ آن ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان درس ﺑﺨﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ‬ ‫اﯾﻨﮭﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﮫ داری و ﺑﭽﮫ داری‬ ‫آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ در‬ ‫اﯾﺮان ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﻣﺬھﺐ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ و آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺮﻗﮫ و ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺮﻗﮫ‬ ‫در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم ﺑﺮای آزادی و ﺑﺮاﺑﺮی‪.‬‬ ‫آﻣﻮزش ﻣﺬھﺒﯽ در ﻣﺪارس و ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن از آﺗﺶ ﺟﮭﻨﻢ و ھﺰار ﺗﺎ اراﺟﯿﻒ و‬ ‫ﻗﺼﮫھﺎی ﻋﮭﺪ ﻋﺘﯿﻖ و ﺷﺴﺘﺸﻮ ی ﻣﻐﺰی‬ ‫دادن ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽھﺎ و ﻓﻘﺮ را‬ ‫ﺑﮫ دﻧﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻮاﻟﮫ ﺑﺪھﺪ‪ .‬ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺛﺮوت‬ ‫آﯾﺖ ﷲھﺎ را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮدن و‬ ‫ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻮدن را ﺟﺰو ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﺸﻤﺎرد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دزدیھﺎﯾﺸﺎن ھﻢ‬


‫‪٦‬‬ ‫ادﻟﻤﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﻣﺬھﺐ و آﻣﻮزﺷﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ‬ ‫ھﻤﯿﺸﮫ در ﺧﺪﻣﺖ طﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده و اﺻﻼ‬ ‫ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺬھﺐ را از روزاول ﻋﻠﻢ‬ ‫ﮐﺮدﻧﺪ ‪.‬‬ ‫وﻟﯽ ﺟﻨﺒﺶ آزادی زن ھﻢ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻗﺪﯾﻤﯿﺴﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ‪ ١٠٠‬ﺳﺎل ﻋﻠﯿﮫ زن ﺳﺘﯿﺰی و‬ ‫ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدن زن در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و‬ ‫اﻻن ﻧﻘﻄﮫ ﻋﻄﻔﺶ در ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﮫ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻨﺒﺶ آزادی زن در اﯾﺮان ﻋﻠﯿﮫ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ وﺣﺸﯽ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ‬ ‫اﺳﻼم را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﻻ ﻋﻘﻞ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و‬ ‫آﻣﻮزش ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد‪ .‬آﯾﺖ ﷲ ھﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب و ﺷﮑﻨﺠﮫ زن را ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ‬ ‫در زﻧﺪان ﺣﺠﺎب ﻓﺮو ﺑﺒﺮﻧﺪ اﻻن ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫ﺑﺮھﻨﮕﺎن راه اﻓﺘﺎده‪ .‬ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ آﻣﻮزش را‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺬھﺒﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮدﺷﺎن اذﻋﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‬ ‫ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان ﺷﺪﯾﺪا ﺿﺪ ﻣﺬھﺐ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دوره ﺳﯿﺎه ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﯽ رو ﺑﮫ‬ ‫اﺗﻤﺎم اﺳﺖ‪ .‬آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ‬ ‫ﻧﮋادی در اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﮫ زودی ﺑﮫ زﺑﺎﻟﮫ‬ ‫دان ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪ :‬ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﮫ ﭼﮫ‬ ‫ﺻﻮرت اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﺪارس ﻣﺬھﺒﯽ را ﺻﺤﯿﺢ‬ ‫ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ؟‬ ‫ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪی‪:‬‬ ‫ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺤﯿﻄﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ‬ ‫ھﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ و ھﻢ روﺣﯽ‪ .‬ﭼﻮﻧﮑﮫ‬ ‫ﮐﻮدک ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ ﭘﺪر و در ﺳﻄﺢ‬ ‫ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﺎدر ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺗﺒﻌﯿﺾ‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ ھﻢ ﺟﺰﯾﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و‬ ‫ﺗﺌﻮری ﻣﺬاھﺐ اﺳﺖ‪ .‬در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز‪ ،‬در‬ ‫ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ھﻢ ﺗﺌﻮری ﻧﺴﺒﯿﺖ‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎ و ﺑﯽ‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪ .‬در ﺧﯿﻠﯽ از‬ ‫ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﻮﺋﺪ ﮐﮫ ﻣﺒﺘﮑﺮ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ‬ ‫ھﻢ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺰ‬ ‫ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ روی ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ‬ ‫ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﺖ ﻟﻮای ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮدﺷﺎن‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬ ‫روﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮫ ﻧﻈﺮم ﺳﻨﺘﮭﺎی‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﺘﻨﮫ ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﺣﺠﺎب‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪،‬ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و رواﻧﯽ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻮدک اﺳﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫ﺗﻌﺮض ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺪارس‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﮐﮫ‬ ‫رﺳﻤﺎ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ را‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﭼﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪارس ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از‬ ‫روﺷﮭﺎی ﻗﺮن ﺣﺠﺮ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮای اھﺪاف ﺳﮑﺘﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ‬ ‫آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﮫ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮﻧﺎن را ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫ ھﺎی ﺟﻨﮓ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻧﺪ‬ ‫و از روی ﻣﯿﻦ ردﺷﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد‬ ‫را ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ .‬ﺗﻨﺒﯿﮫ ﮐﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﯽ‬ ‫ﺣﺮﻣﺘﯽ‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﻗﺘﻠﮭﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺗﺘﻤﮥ‬ ‫دوران ﻋﺸﯿﺮﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺬھﺐ ﺗﺌﻮری‬ ‫ﺗﻮﺟﯿﮫ آن دوران اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ھﻢ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻗﺘﻠﮭﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺘﮭﺎی‬ ‫ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺟﺰﯾﯽ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮده و ھﺴﺖ‪،‬‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ در ﻋﺮﺻﮫ ھﺎی‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﯿﮫ آن ﺟﻨﮕﯿﺪه اﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از‬ ‫ﭘﯿﺶ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮد و ﺟﻠﻮ اﯾﻦ دﺳﺖ درازی‪،‬‬ ‫ﺗﺠﺎوز‪ ،‬ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ و ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﮫ ﮐﻮﮐﺎن‬ ‫را ﺳﺪ ﮐﺮد‪.‬‬

‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪ :‬آﯾﺎ ﺣﺠﺎب ﺑﺮای‬ ‫ﮐﻮدک ﺑﺎ روان ﮐﻮدﮐﯽ اش ﺳﺎزﮔﺎری دارد؟‬ ‫ﻣﮭﺮاب دﺷﺘﯽ‪ :‬ﻣﺴﺎﻟﮫ ی ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺰ‬ ‫ازﺟﮭﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻦ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ‪ .‬اﺗﻔﺎﻗﺎ‬ ‫اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه‪ ،‬ﺧﻮد زاﯾﯿﺪه ی دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ‬ ‫زور و ﺑﻄﻮر ﺗﻘﻠﯿﺪی و ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن )دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ھﺎ( ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از دﯾﻦ ھﺎ و از ﺟﻤﻠﮫ در اﺳﻼم ﺑﺎ آن‬ ‫دﺧﺘﺮان ﺗﺎ ‪ ٩‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ‬ ‫ﮐﮫ‬ ‫درﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﻮی ﺳﺮ و ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از ﺑﺪن‬ ‫ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ھﺎ و ﻣﺪارس‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺣﺘﯽ در ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ھﺎ ﺑﮫ زور‬ ‫ﺣﺠﺎب ﺳﺮ ﮐﻮدک ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ او ﻋﺎدت‬ ‫ﺑﺪھﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﻤﻦ آن ﮐﮫ ﺟﻠﻮی رﺷﺪ‬ ‫طﺒﯿﻌﯽ ﮐﻮدک را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪ ،‬آزادی اش را‬ ‫ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮﺑﭽﮫ ھﺎی ھﻤﺴﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﯾﺶ‬ ‫را درآﻓﺘﺎب و ھﻮای آزاد رھﺎ ﮐﻨﺪ و از‬ ‫ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮدش را از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا‬ ‫ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ‪ .‬دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪن در‬ ‫روﺳﺮی و ﻣﻘﻨﻌﮫ و ﭼﺎدر – آﻧﮭﻢ ﺑﮫ ﺻﻮرت‬ ‫اﺟﺒﺎری‪ -‬ﺧﻮد را در زﻧﺪان اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺴﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ‪ .‬در‬ ‫ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن و ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ‬ ‫ﺣﺠﺎب ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺨﻨﺪد‪ .‬ﻧﺪود‪ .‬ھﺮﻟﺒﺎﺳﯽ را ﮐﮫ دوﺳﺖ‬ ‫دارد ﻧﭙﻮﺷﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﮐﮫ دﺧﺘﺮ اﺳﺖ و دﺧﺘﺮ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺎر! داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬دﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﮕﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ازھﻤﺎن دوران‬ ‫ﮐﻮدﮐﯽ از دﺧﺘﺮ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻮدی درﺟﮫ ی دوم‬ ‫ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و زﻣﯿﻨﮫ ھﻤﮫ ی اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ھﺎ‬ ‫و ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ و ﺟﺪاﺳﺎزی ھﺎ و‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﺮھﺎ و ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ھﺎ از ﺣﺠﺎب ﺷﺮوع‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺣﺠﺎب از آن ﺟﺎ ﮐﮫ در درﺟﮫ ی‬ ‫اول ﺑﺎ آزادی ﮐﻮدک ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻣﻐﺎﯾﺮت‬ ‫دارد‪ ،‬ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻣﺨﺮب اﺳﺖ و ﺑﮫ ﺟﺴﻢ‬ ‫وﺟﺎن ﮐﻮدک‪ ،‬آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬روح‬ ‫ﮐﻮدک ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎدی و راﺣﺘﯽ و آزاد‬ ‫ﺑﻮدن و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ وﺟﺴﻢ ﮐﻮدک ﻣﻤﻠﻮ از‬ ‫ﺗﺮاوت وﺗﺎزﮔﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ روح و‬ ‫روﺣﯿﮫ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺠﺎب ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد‬ ‫ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﺣﺠﺎب ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻣﻨﻔﻌﺖ‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺬھﺐ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪ :‬آﯾﺎ آﻣﻮزش ﻣﻔﯿﺪی‬ ‫در ﻣﺬھﺐ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن وﺟﻮد دارد؟‬ ‫ﻣﺮﺟﺎن واﻋﻆ؛ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺬاھﺐ ﺳﺮ‬ ‫دوﺳﺘﯽ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﻣﻘﺼﻮد‬ ‫ﻣﻦ اﻓﺮاد ﻣﺬھﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دﺳﺘﻮرات‬ ‫ﻣﺬھﺒﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دو را ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺎطﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ در ھﯿﭻ ﻣﺬھﺒﯽ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ! ﻣﺬاھﺐ ﺑﮫ ﻗﺮون و‬

‫ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ھﺮ ﻣﻼﺣﻈﮫ و ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻠﯽ‪ ،‬ﻣﺬھﺒﯽ‪ ،‬ﻧﮋادی‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی‪ ،‬ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ!‬


‫‪٧‬‬ ‫اداﻣﮫ در ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ‪ .‬در زﻣﺎن‬ ‫ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻣﺬاھﺐ‪ ،‬ﺣﻖ‬ ‫ﮐﻮدک اﺻﻼ ﻣﻘﻮﻟﮫ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ آن ﻣﺬھﺐ‬ ‫ﻧﺒﻮده اﺳﺖ‪ .‬رﺳﻮم ﻗﺒﯿﻠﮫ ای و ﻋﺸﯿﺮﺗﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه‪ ،‬در آن دوران‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺣﻖ ﮐﻮدک‬ ‫ﺑﭙﺮدازد‪ .‬در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﮭﺎ ﻧﺪادن ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫و در زﻣﺮه اﺣﺸﺎم ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدن آﻧﮭﺎ‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﺬاھﺐ راه ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺜﺎل ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫اﺑﺮاھﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﯿﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺪﺳﺖ آودرن دل ﺧﺪاوﻧﺪش‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺒﻨﺪش‬ ‫را ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺮد‪ .‬ﯾﺎ ﻣﺜﻼ در‬ ‫داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﻋﺎﺷﻮرا‪ ،‬ﺣﺴﯿﻦ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اﺳﻤﺶ ﻋﻠﯽ‬ ‫اﺻﻐﺮ اﺳﺖ را ﺳﺮ دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﮫ‬ ‫طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻢ آن ﮐﻮدک را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ ﻣﯽ‬ ‫زﻧﺪ‪ .‬ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ‬ ‫دﯾﮕﺮ از ﮐﻮدک ﺳﺘﯿﺰی ﻣﺬاھﺐ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼ‬ ‫اﺑﻮﺑﮑﺮ دﺧﺘﺮ ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ ﻋﺎﯾﺸﮫ را ﮐﮫ ﺷﺶ‬ ‫و ﯾﺎ ھﻔﺖ ﺳﺎﻟﮫ اﺳﺖ را ﺑﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻨﺠﺎه و‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯿﺪھﺪ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ از او ﺳﺮﭼﺸﻤﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او دارد ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی ﮐﻮدک ﺳﺘﯿﺰی‬ ‫و ﺑﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﺮدن و ﺗﺠﺎوز ﺑﮫ ﺣﺮﯾﻢ‬ ‫ﮐﻮدک را ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺷﺮﻋﯽ و ﺣﺘﯽ واﺟﺐ‬ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ‪ ،‬ﻣﻮ ﺑﮫ ﻣﻮ‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺪار ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﻮدک و دوران ﮐﻮدﮐﯽ‬ ‫اوﺳﺖ‪ .‬در واﻗﻊ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺬاھﺐ‬ ‫ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﮫ ای‬ ‫ﻧﺒﻮده ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ھﺰار و ﯾﮏ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای اﻧﻮاع ﻣﻌﺎﻣﻼت و ازدواج و‬ ‫طﻼق و اداب ﺟﻨﺴﯽ و دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﮐﻮدک و ﺣﻘﻮﻗﺶ ﺣﺘﯽ ﺟﺰﯾﯽ ﺣﺎﺷﯿﮫ ای از‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺠﺎب ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎرز از دﺧﺎﻟﺖ‬ ‫ﺧﺸﻦ ﻣﺬھﺐ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ واﺟﺮای‬ ‫آن از ﺳﻨﯿﻦ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﮐﻮدک ﺷﺮوع‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﺬھﺐ اﺳﻼم ﺑﺮای‬ ‫دﺧﺘﺮان ﻧﮫ ﺳﺎل و ﭘﺴﺮان ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل‬ ‫ﻗﻤﺮی ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻮدﮐﯽ و آﻏﺎز ﺳﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺬاھﺐ و ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻣﺬھﺐ اﺳﻼم در‬ ‫اﺳﺎس ﮐﻮدک ﺳﺘﯿﺰﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ھﺮ رواﯾﺘﯽ‬ ‫ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪ ،‬ﻣﺜﺎل ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬از ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎ طﺎﻟﺒﺎن و ﻏﯿﺮه ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﺴﺎط‬ ‫ﮐﻮدک آزاری اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ اﻣﯿﺪوارم ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺟﻮاب اﯾﻦ‬ ‫ﺳﻮال را در ﻧﺸﺮﯾﺎت آﯾﻨﺪه ھﻢ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﭼﺮا ﮐﮫ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﻮال اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬ ‫ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را در‬ ‫ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در‬ ‫دوره رﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻄﺮح‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮑﯽ از‬ ‫اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺮورش و دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺬھﺐ در زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺎد دادن ﮐﻮدک و ﺗﺸﻮﯾﻖ‬ ‫آن ﺑﮫ اطﺎﻋﺖ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﮫ از ﯾﮏ ﺳﺮی‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﻨﺘﮭﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﮑﺘﮫ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ‪ ،‬ﻓﺮﺿﯿﮫ و ﺗﺼﻮراﺗﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ راﺟﻊ ﺑﮫ دﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وطﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﯾﻢ ﮐﮫ ﮐﻮدک‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎن زاده‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ‬ ‫و ﯾﺎ ھﺮ دﯾﻦ دﯾﮕﺮی‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در‬ ‫ﻣﻮرد ﺑﺎروھﺎی ﻏﯿﺮ دﯾﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر و‬ ‫ﻓﺮﺿﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﺜﻼ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ طﻮر‬ ‫ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺑﭙﻨﺪارﯾﻢ ﮐﮫ ﮐﻮدک ﯾﮏ ﭘﺪر‬ ‫ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد و‬ ‫ﻏﯿﺮه ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﮐﺎر و ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻨﺪ ﺑﮫ‬ ‫ﭘﺮﻧﺪه ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺴﺎﻟﮫ‬ ‫ای ﮐﮫ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ رﯾﭽﺎرد‬ ‫داوﮐﯿﻨﺰ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ "ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن و‬ ‫ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً ﺑﮫ ﺧﺮدﺳﺎﻻن ﺑﺮﭼﺴﺐ "ﺑﭽﮫ‬ ‫ھﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ" ﯾﺎ "ﺑﭽﮫ ھﺎی ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن"‬ ‫ﺑﺰﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ ﻧﻈﺮم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺮﯾﺮاﻧﮫ ای‬ ‫اﺳﺖ ﭼﻮن در واﻗﻊ ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎورھﺎ‪ ،‬ﺟﮭﺎن ﺑﯿﻨﯽ‪ ،‬و‬ ‫اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ طﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻮدک ارث ﻣﯽ رﺳﻨﺪ‪" .‬اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن را در ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺑﺎورھﺎی دﯾﻨﯽ‬ ‫وارد ﮐﻨﯿﻢ و از آﻧﮭﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ روﯾﮑﺮدھﺎ و‬ ‫رﻓﺘﺎرھﺎی دﯾﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﺑﺨﻮاھﯿﻢ راﺟﻊ ﺑﮫ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎد وارد ﺷﺪه و ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﺪه ﻣﺪرﺳﮫ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ‬ ‫ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ و زﯾﺎن ﺑﺎر اﺳﺖ‪ .‬داوﮐﯿﻨﺰ ﻣﺜﺎل‬ ‫ﺟﺎﻟﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ‪" :‬ﺣﺎل‬ ‫ﺗﺼﻮر ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد اﮔﺮ ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺎ ھﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک ﺑﮫ او ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﺮﻣﺰ‬ ‫ﯾﺎ آﺑﯽ ﺑﺰﻧﯿﻢ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﭽﮫ را ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ی آﺑﯽ‬ ‫ھﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ و آن ﯾﮑﯽ را ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ی‬ ‫ﻗﺮﻣﺰھﺎ‪ .‬ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن آﺑﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ﮐﮫ ﻗﺮار‬ ‫اﺳﺖ ﺑﻌﺪھﺎ ھﻤﺴﺮان آﺑﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬و‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺮﻣﺰ ھﻢ ھﻤﺴﺮان ﻗﺮﻣﺰ داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ‪ ،‬آﻧﮭﺎ ھﻢ وﻗﺘﯽ ﺑﭽﮫ‬ ‫دار ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ھﻤﺎن طﻮق را ﺑﺮ ﮔﺮدن طﻔﻞ‬ ‫ﺷﺎن ﻣﯽ ﻧﮭﻨﺪ و ﻗﺲ ﻋﻠﯿﮭﺬا‪ .‬و اﮔﺮ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﺴﺨﮫ را ﺗﺎ ﺑﮫ اﺑﺘﺪا دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ‬ ‫رﺳﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻻزم اﺳﺖ؟"‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺗﺪرﯾﺲ دﯾﻦ ﻻزﻣﮫ ﯾﺎد دادن‬ ‫اﺻﻮل و ارزشھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺣﻖ اوﻟﯿﮫ ھﺮ ﮐﻮدﮐﯽ در ھﺮ‬ ‫ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ذھﻦ ﺑﯽ آﻻﯾﺶ و ﭘﺎﮐﺶ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ وﯾﺮوس ﻣﺬھﺐ و ﯾﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ‬ ‫ﺑﺎورھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ای آﻟﻮده ﻧﺸﻮد‪ .‬اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ اﺟﺎزه ﺗﻨﺒﯿﮫ‬ ‫ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻤﯽ دھﺪ‪ ،‬اﺟﺎزه‬ ‫ارﺗﮑﺎب ﭼﻨﯿﻦ آزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری‬ ‫در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ و ﯾﺎ ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﮭﺎ‬ ‫ﻧﺪھﻨﺪ‪ .‬ذھﻦ آﻟﻮده ﮐﻮدک‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺑﺎورھﺎی ﻏﻠﻂ را ﭘﺮ و ﺑﺎل داده و ﺑﻌﺪ ھﻢ‬ ‫ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺒﺎوراﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺟـﺒــﺎر ﮐــﺮدن ﮐـﻮدﮐــﺎن ﺑـﮫ ﺑـﯿــﺎن و اﻧــﺠــﺎم‬ ‫اﻋﺘﻘﺎدت ﻣﺬھﺒﯽ ﭼﮫ در ﺧـﺎﻧـﻮاده و ﭼـﮫ در‬ ‫ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻘﺾ ﮐـﺮدن ﺣـﻘـﻮق ﮐـﻮدک‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪ :‬ﮐﻮدک از دﯾﺪ‬ ‫ﻣﺬاھﺐ ﮐﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‪ :‬اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ و ﻣﺜﺎل از ﺗﻮﺣﺶ ﻣﺬھﺒﯽ‬ ‫در ﺣﻖ ﮐﻮدک ﺗﻮ ﺿﯿﺢ ﺑﺪھﻢ ﮐﮫ ﮐﺎر را ھﻢ‬ ‫ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﻓﻘﮫ ﺷﯿﻌﮫ و ﺗﻮ ﺿﯿﺤﺎﺗﺶ در ﺑﺎره ﮐﻮدک‬ ‫ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ! ھﻤﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺎﻣﯽ‬ ‫وﻟﺪاﻟﺰﻧﺎ و ﯾﺎ ﺣﺮام زاده و از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ‬ ‫ﺧﻄﺎب ﻣﯿﺸﻮد! اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺎﻣﻞ و‬ ‫دﻗﯿﻖ از دﯾﺪ ﻣﺬھﺐ در ﺣﻖ ﮐﻮدک اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻢ ﺣﺮام! ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﮐﻮدک و اﺗﺼﺎل آن ﺑﮫ‬ ‫ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ و اداﻣﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫از ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ﺑﺪ ﺣﺎدﺛﮫ در ﺟﮭﻨﻤﯽ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺬھﺐ ﺑﮫ ﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدﯾﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮫ ﻓﺎرق از ھﺮ رﺳﻢ و آﯾﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در آﺗﺸﯽ ﮐﮫ رﺳﻢ و‬


‫‪٨‬‬ ‫اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ﭘﯿﺶ ‪. . .‬‬ ‫رﺳﻮم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده‬ ‫اﻧﺪ ﻣﯿﺴﻮزد‪ .‬ﮐﻮدک از دﯾﺪ ﻣﺬھﺐ ﻣﻮﺟﻮدی‬ ‫ﺑﯽ ھﻮﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻌﻠﻘﺶ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده و‬ ‫اﺟﺪاد ﺑﮫ او ھﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ‪ .‬ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﺗﺒﺼﺮ ﻣﺎده ﭘﺎﻧﺰده ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ‪" :‬ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﮏ‬ ‫راﺑﻄﮫ ﻣﻌﻨﻮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫را ﺑﮫ دﯾﻦ ﯾﺎ دوﻟﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺳﺎزد‪،‬‬ ‫ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ دو ﻧﻮع ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دﯾﻨﯽ و‬ ‫ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ در اﯾﺮان‪،‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺛﺮ از دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎک و ﺧﻮن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ھﻨﮕﺎم‬ ‫ﺑﺴﺘﻦ ﻧﻄﻔﮫ اش ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺒﻌﮫ اﺳﻼم‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ".‬ﺗﻮﺟﮫ دارﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﯿﭙﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﮐﻮدک‬ ‫در ﻣﺬھﺐ اﺳﻼم ﮐﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﺮاژدﯾﮭﺎی رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﮓ‬ ‫ﺑﺎﻟﮑﺎن در دھﮫ ﻧﻮد ﻣﯿﻼدی از ھﻤﮫ طﺮﻓﮭﺎی‬ ‫ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺬاھﺐ ھﻢ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻ‬ ‫و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻮدک ﻣﯿﻨﮕﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﺳﺎﺳﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﺳﺎﺑﻘﮫ ای‬ ‫ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﺼﺮ ﺗﺠﺪد ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و‬ ‫ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن و طﺒﻌﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺬاھﺐ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺨﺎ و ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﺣﻖ و‬ ‫ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ‬ ‫دﻟﯿﻞ ھﻢ ﺗﺋﻮرﯾﺴﯿﻨﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎ ھﺰار ﺣﯿﻠﮫ‬ ‫و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺗﻼش دارﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ‬ ‫ﺷﺎن ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻧﺸﺎن‬ ‫دھﻨﺪ‪ .‬ﻣﻨﺘﮭﯽ رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺬاھﺐ از ﮐﻠﯿﺴﺎ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬ ‫ﺗﺎ ﮐﻨﯿﺴﮫ و ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺸﺪت ﮐﻮدک‬ ‫ﺳﺘﯿﺰ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﻮﻧﮫ رﻓﺘﺎر اﺑﺮاھﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺜﺎل روﺷﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺨﻮﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﺷﺎن ﮐﻮدک را در ﻣﺬاھﺐ‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ‪.‬‬ ‫رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک ﺳﺘﯿﺰاﻧﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در‬ ‫اﯾﺮان ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺤﯽ از رﻓﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻮدک و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻮدک از دﯾﺪ دﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﯽ‬ ‫ھﻮﯾﺖ و ﺑﯽ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ و ﺗﻌﻠﻘﺶ‬ ‫را ﻣﺬھﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻋﺒﺎرات ﺑﭽﮫ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎن‪ ،‬ﺑﭽﮫ ﯾﮭﻮدی و ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ‬ ‫ھﻤﯿﻦ ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻢ را در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﻢ‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ‪ ،‬ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺎﻣﺤﻤﺪی ھﻢ ﺑﮫ درﺳﺖ ﺑﮫ‬ ‫آن اﺷﺎره ﮐﺮد‪ ،‬ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ‪،‬‬ ‫دوﺷﺎدوش ﻣﺬھﺐ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻄﺮ‬ ‫آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ دﯾﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدک‬ ‫ﻗﺎﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﺗﺰ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ‬ ‫ﺑﺎ ﻗﺒﻮل اﯾﻨﮑﮫ اﯾﻦ ﻓﺮھﻨﮓ آﻧﮭﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺳﻨﺖ و‬ ‫آﯾﯿﻦ آﻧﮭﺎﺳﺖ‪ ،‬اﯾﻨﻄﻮر رﺷﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ‪ ،‬دﺳﺖ‬ ‫دﯾﻦ را ﺑﺮای اﺟﺮای ھﺮ ﻧﻮع دﺳﺖ درازی‬ ‫ﺑﮫ ﺣﻖ ﮐﻮدک‪ ،‬در ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺬھﺐ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را از دﺳﺖ داده ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺴﻘﻤﯿﺎ دﺳﺘﺶ در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دراز‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺬارد‪ .‬ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯽ ﺷﺒﮭﮫ ﻧﺴﺒﯿﺖ‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ درازی ﻣﺬھﺐ و ھﺠﻮم ﺑﮫ‬ ‫ﺣﻖ ﮐﻮدﮐﺎن در اروﭘﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺨﻮاھﻢ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺿﺮورت ﮐﻮﺗﺎه‬ ‫ﮐﺮدن دﺳﺖ ﻣﺬھﺐ از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺑﺠﺰ اﯾﻦ ﺳﻌﺎدﺗﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪:‬‬ ‫از ﺣﻀﻮر ھﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺰﮔﺮد‬ ‫ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ‪ ،‬اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﯿﺰﮔﺮد‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯿﻢ‪ .‬ﭘﺮوژه ای ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﯿﺶ رو‬ ‫دارﯾﻢ طﻮﻻﻧﯽ و وﺳﯿﻊ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﯿﺰﮔﺮدھﺎ‬ ‫وﺳﯿﻠﮫ ای اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻖ ﮐﻮدک ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺘﮫ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﮫ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ ﻣﻄﺮح‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد و ﮔﺎھﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎرھﺎ ﺳﺖ ﺑﭙﺮدازد‪ .‬ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﯿﺰﮔﺮدھﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ دھﯿﻢ‪ ،‬ﺳﻮاﻻت و ﻧﮑﺎت ﺣﺴﺎب ﺷﺪه‬ ‫ﺗﺮی را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ راه ﺟﺪا ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺸﺮﯾﮫ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ‪ .‬ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ درﻣﯿﺎن‬ ‫ﺑﮕﺬارﯾﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﺑﺪھﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺎ را‬ ‫ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر‬ ‫ﮐﯿﻮان ﺧﻮاﺟﮫ‬ ‫دھﯽ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر‪،‬اﯾﻦ‬ ‫ﮐﻠﻤﮫ ﻣﻌﻨﯽ وﺳﯿﻌﯽ دارد‪.‬ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺪون ﺳﺮ ﭘﻨﺎه و ﻣﺤﺮوم از‬ ‫اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در اﯾﺮان‪.‬‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ‪ ١۵‬ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ‬ ‫و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻦ ﮐﻤﺸﺎن از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن‬ ‫ﮐﺎرھﺎی ﭘﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﺑﺮآورد ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫در اﯾﺮان ﺣﺪود ‪ ١‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک ﺑﯽ ﺳﺮﭘﻨﺎه‬ ‫وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﮭﺎ در ﺗﮭﺮان ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ھﺮ روز ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺗﮭﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ‬ ‫ھﺎی ﻗﺮﻣﺰ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎن‬ ‫ظﺮﯾﻒ و ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻗﺴﻂ‬ ‫ﻓﺮوش ﻓﺎل ﯾﺎ دﺳﺘﮫ ﮔﻞ و ﯾﺎ آداﻣﺲ ھﺎی‬ ‫ارزان ﻗﯿﻤﺖ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ از زور ﻧﺪاری و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﮫ‬ ‫دام ﺷﯿﺎداﻧﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ‬ ‫دزدی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و در ازای ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﻣﯿﺪزدﻧﺪ‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯿﮕﯿﺮد و اﮔﺮ ھﻢ ﮔﯿﺮ‬ ‫ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ زﯾﺮ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران ﮐﺘﮏ ﻣﯿﺨﻮرﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﯾﺎ آزاد‬ ‫ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روزی را در ﺑﺎزداﺷﮕﺎه‬ ‫ﻣﯿﮕﺬراﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﻨﺸﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ‪ ١۶ ،١۵‬ﺳﺎل‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی در آورﻧﺪ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﺧﺮج اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮد و ﯾﺎ ﭘﺪر و ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد را‬ ‫در آورﻧﺪ‪ .‬ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﮫ‬ ‫زﻣﺴﺘﺎﻧﮭﺎ از ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ در‬ ‫ﮔﻮﺷﮫ و ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﮭﺎی ﺷﮭﺮ زﻧﺪﮔﯽ را‬ ‫ﺑﺪرود ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ‪ ،‬آﻧﮭﺎ ھﯿﭻ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎک ﺳﭙﺎری آﻧﮭﺎ را ﺑﺪھﻨﺪ و‬ ‫دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯿﺪاﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮫ‬ ‫دﻓﻦ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﺎده ‪ ٧٩‬ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر‪،‬‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل ﺑﮫ ﻛﺎر اﻓﺮاد زﯾﺮ ‪ ١٥‬ﺳﺎل را ﻣﻤﻨﻮع‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒﺼﺮهاي اﺳﺖ‬ ‫درﺑﺎره ﻛﺎرھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﻣﺎھﯿﺖﺷﺎن ﺑﺮاي‬ ‫ﻛﻮدﻛﺎن زﯾﺮ ‪ ١٨‬ﺳﺎل زﯾﺎنآور اﺳﺖ و‬ ‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒﺼﺮه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ‪ ١٨٨‬ﻛﮫ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ‪ ،‬اﻓﺮاد ﻣﺸﻤﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺸﻮري‪،‬‬ ‫ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﮫ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و‬ ‫ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﮫ در‬ ‫اداﻣﮫ در ﺻﻔﺤﮫ ‪١٠‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬

‫‪٩‬‬ ‫ﺳﻧد ﺗﺣول ﺑﻧﯾﺎدﯾن‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫آﻣوزش و ﭘرورش اﺳت"‬ ‫ﺷﻣس اﻟدﯾن اﻣﺎﻧﺗﯽ‬ ‫رژﯾم‬ ‫ﻣﺄﻣورﯾن‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬در ﺗﻼش‬ ‫ﺑرای ﺗﺛﺑﯾت ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی‬ ‫ھﯾﺋت‬ ‫ارﺗﺟﺎﻋﯽ‬ ‫ﺣﺎﮐﻣﮫ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑر‬ ‫اﺳﺗﻔﺎده از زور و ﻋواﻣﻔرﯾﺑﯽ‪ ،‬روزاﻧﮫ ده‬ ‫ھﺎ ﻗرار و دﺳﺗور اﻟﻌﻣل ارﺗﺟﺎﻋﯽ را ﺑرای‬ ‫اﺟرا‪ ،‬ﺑﮫ ﻣدارس و ﻣراﮐز آﻣوزﺷﯽ اﺑﻼغ‬ ‫ﻣﯾﮑﻧﻧد‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﮔزارش ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻣﮭر‪ ،‬وزﯾر آﻣوزش و‬ ‫ﭘرورش از "ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺳﺎزی ﻓﺿﺎھﺎی‬ ‫آﻣوزﺷﯽ‪ ،‬آﻣوزش‪ ،‬ﺗرﺑﯾت و ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی‬ ‫درﺳﯽ ﺑراﺳﺎس ﺟﻧﺳﯾت داﻧش آﻣوزان ﺧﺑر‬ ‫داد‪ .‬ﺳﭘس ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﺟرای ﺳﻧد "ﺗﺣول‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدﯾن" و ﺷﻧﺎﺧت آن‪ ،‬ﮔﻔت "ﺳﻧد ﺗﺣول‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدﯾن‪ ،‬ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ آﻣوزش و ﭘرورش‬ ‫اﺳت"‬ ‫ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل ‪ ١٣۵٨‬اﯾن دوﻣﯾن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻧﺎﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در ارﮔﺎن‬ ‫آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎﯾﯽ‬ ‫ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ"اﻧﻘﻼب"ﻓرھﻧﮕﯽ رﺳﯾده اﺳت‬ ‫و ﺳﭘس در‪٧‬ﻣﮭر‪ ١٣٩٠‬اﺑﻼغ و ﻻزم‬ ‫اﻻﺟرا ﺷد "ﺗﻣﺎم ﻣﺻوﺑﺎت و ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی‬ ‫ﻗﺑﻠﯽ در ﻣوارد ﻣﻐﺎﯾرت ﺑﺎ آن ﻣﻧﺳوخ و ﺑﻼ‬ ‫اﺛر و در ﺳﺎﯾر ﻣوارد ﺑراﺳﺎس آن ﻣورد‬ ‫ﺑﺎزﻧﮕری و اﺻﻼح ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد‪".‬‬ ‫ھرﭼﻧد داﻧش آﻣوزان از ﺗﺻﻣﯾم رژﯾم در‬ ‫راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗدوﯾن و ﺗﺻوﯾب اﯾن ﺳﻧد )ﺗﺣول‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدﯾن( و ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم آن‪ ،‬ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺟدﯾد اطﻼﻋﯽ ﻧداﺷﺗﻧد‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن‬ ‫ﺳﻧد ﺑﻌد از ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎﺋﯽ و اﻧﺗﺷﺎر آن‪،‬‬ ‫ﯾﻘﯾﻧﺂ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﺣﺗوای ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﯾن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ﮐﮫ در ﺗﺿﺎد ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ‬ ‫اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﮑوﻻر در ﺟواﻣﻊ ﻣﺗرﻗﯽ اﺳت‬ ‫ﺧواھﻧد ﺷد‪ ،‬ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎ ﻋﻠم ﮐردن ﺟزوه‬ ‫ای ‪ ٣٥‬ﺻﻔﺣﮫ ای ﺗﺣت ﻧﺎم ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻧﺎﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در آﻣوزش و‬ ‫ﭘرورش‪ ،‬ﺳﻌﯽ در ﺑﮫ اﻧﺣراف ﮐﺷﺎﻧدن‬ ‫اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑن ﺑﺳت‬ ‫ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ رژﯾم در اﯾن ارﮔﺎن‬ ‫را دارﻧد‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ آﻣوزش و ﭘرورش و ﯾﺎ‬ ‫ﻗواﻧﯾن ﻋﺎدی دﯾﮕری‪ ،‬ھﻣطراز ﺑﺎ ﻗﺎﻧون‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﯾﺎ ﺟزﺋﯽ از آن‪،‬‬ ‫ﻣﺣﺳوب ﺷود ﯾﺎ ﻧﮫ‪ ،‬ﭼﻧدان ﻣورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ‬

‫ﻧﯾﺳت‪ .‬ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺻوﯾب ﭼﻧﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑر‬ ‫ﻣﺑﻧﺎی ﻧﺎﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در اﯾن ﺳﻧد‬ ‫ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺳت‪ ،‬ﮐﮫ ﻣورد ﻣﻧﺎﻗﺷﮫ ﻣردم‬ ‫ﻣﻌﺗرض و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت رژﯾم‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﺳت‪ .‬ﺑﮫ ﮔزارش ﭘﺎﻧﺎ‪ ،‬ﺣﺎﺟﯽ‬ ‫ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ"آﻣوزش و ﭘرورش و ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫آﻧرا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﺑرای ﻧزدﯾﮏ‬ ‫ﮐردن ﻗﻠوب ﮐودﮐﺎن ﺑﮫ ﺧداوﻧد"ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻧد‪ .‬ﺳﭘس ﻣﯾﮕوﯾد"اﯾن ﺳﻧد ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه‬ ‫زﯾﺑﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر آﻧﭼﮫ ﺑرای زﯾﻧت‬ ‫آﻣوزش و ﭘرورش ﻧﯾﺎز اﺳت ﻣﯽ ﺗوان از‬ ‫آن ﺑرداﺷت‪".‬‬ ‫ﻣﻌﻧﯽ"زﯾﻧت در اﯾن ﺳﻧد"درﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑر‬ ‫ﭘﺎﯾﮫ ﺧﺷوﻧت‪ ،‬زﺷﺗﯽ‪ ،‬ﺟﮭل‪ ،‬ﺧراﻓﺎت‪ ،‬زن‬ ‫ﺳﺗﯾزی و ‪ ....‬ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت‪ ،‬ﻋﺑﺎرت‬ ‫اﺳت از آن ﺗﻌداد داﻧش آﻣوزان ﺑﺳﯾﺟﯽ و‬ ‫ﺧواھران زﯾﻧب ﮐﮫ ﺗوﺳط آﺧوﻧدھﺎی رﯾز‬ ‫و درﺷت در ﮐﻧﺞ ﺣﺟره ھﺎ و ﻣﺳﺎﺟد‬ ‫ﻣﺣﻼت ﺑﮫ ﺷﯾوه اﺳﻼﻣﯽ ﺗرﺑﯾت ﺧواھﻧد‬ ‫ﺷد‪ .‬ﻧﯾﺎز ﺑﮫ آن در آﻣوزش و ﭘرورش در‬ ‫اﻏﻠب ﻣوارد ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل و ﺟﺎﺳوﺳﯽ‬ ‫ﺳﺎﯾر داﻧش آﻣوزان در ﮐﻼس و ﻣدرﺳﮫ‬ ‫ﻣﻌﻧﺎ دارد‪ .‬اﯾن ﭘروﺳﮫ از ﮐﻧﺗرل و‬ ‫ﺟﺎﺳوﺳﯽ در اﯾن ﺳﻧد ارﺗﺟﺎﻋﯽ از ﻣﻧظر‬ ‫وزﯾر آﻣوزش و ﭘرورش ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮫ"ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ از زﯾﺑﺎﺋﯽ"ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت‪،‬‬ ‫وظﯾﻔﮫ اش ﻧزدﯾﮑﯽ"ﻗﻠوب ﮐودﮐﺎن" ﺑﮫ‬ ‫ﺧدای ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ اﺳت‪.‬‬ ‫وزارت آﻣوزش و ﭘرورش ﺷوروی"در‬ ‫ژاﻧوﯾﮫ ‪١٩١٨‬ﮐﻠﯾﺳﺎ را از ﺣق ﺗﺄﺳﯾس‬ ‫ﻣدارس و ﺗﻌﻠﯾم ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺣروم ﮐرد‪ .‬ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ‬ ‫ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑراﺑری زن و ﻣرد ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﺷﻌﺎرھﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﻠﺷوﯾﮑﮭﺎ ﺑود در ﻣﺎه ﻣﮫ‬ ‫‪ ١٩١٨‬آﻣوزش و ﭘرورش ﻣﺧﺗﻠط را ﻣﺟﺎز‬ ‫ﺳﺎﺧﺗﻧد‪ .‬ﮐﮫ اﯾن اﻗدام در دھﮫ دوم ﺳده‬ ‫ﺑﯾﺳﺗم آن ھم در ﯾﮏ ﮐﺷور ﻏﯾر ﺻﻧﻌﺗﯽ و‬ ‫ﺳﻧﺗﯽ ﯾﮏ ﺗﺣول ﺑﻧﯾﺎدی ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رﻓت‪.‬‬ ‫داﻧش آﻣوزان رھﺑری ﻣدارس را در دﺳت‬ ‫ﮔرﻓﺗﻧد و از طرﯾق ﺟﻠﺳﺎت ﻋﻣوﻣﯽ و‬ ‫ﺟﻣﻌﯽ اﻣور آﻣوزﺷﯽ را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ‬ ‫دادﻧد‪ ".‬در اﯾران از ﺳﺎل ‪١٣١۴‬‬ ‫دﺑﺳﺗﺎنھﺎی ﻣﺧﺗﻠط آﻏﺎز ﺑﮫﮐﺎر ﮐرد و در‬ ‫آن ﭘﺳران و دﺧﺗران در ﮐﻼس درس ﺑﮫ‬ ‫طور ﻣﺷﺗرک ﺷرﮐت ﻣﯽﮐردﻧد‪.‬‬ ‫دراﯾران ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺑﻌد‬ ‫از‪٩٤‬ﺳﺎل از اﯾن ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗن‬ ‫ﺑراﺑری زن و ﻣرد و ﻣدارس ﻣﺧﺗﻠط ﺗوﺳط‬ ‫ﺑﻠﺷوﯾﮏ ھﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗدوﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑر‬ ‫ﻣﺑﻧﺎی ﻧﺎﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در آﻣوزش و‬ ‫ﭘرورش‪ ،‬ﻣﺟددآ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺻرﯾﺢ ﺧود را ﺑﺎ‬ ‫ﺑراﺑری زن و ﻣرد در ھﻣﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎ‪،‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در ﻣدارس‬ ‫و ﺗﻔﮑﯾﮏ ﮐﺗب درﺳﯽ ﺑر اﺳﺎس ﺟﻧﺳﯾت را‬ ‫ﺑﮫ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺳراﭘﺎ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺧود اﻓزود‪ .‬ﺗﺎ‬ ‫ﺑﮫ زﻋم ﺧود ﺑﮫ ﺑﺎز ﺳﺎزی ﭘروﺳﮫ ﺷﮑﺳت‬ ‫ﺧورده اﺳﻼﻣﯽ ﮐردن ﻣدارس از طرﯾق‬ ‫اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬آﻣوزش و ﭘرورش را‬ ‫از اﯾن ﺑن ﺑﺳت ﺳﯾﺎﺳﯽ ‪ -‬اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﺟﺎت‬ ‫دھد !‬ ‫دﺧﺗران داﻧش آﻣوز و ﭘﺳران ھﻣﮑﻼﺳﯽ‬ ‫آﻧﮭﺎ در اﻋﺗراﺿﺎت ﺗوده ای ﺳﺎل ‪ ٨٨‬در‬ ‫ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺻﻔوف ﻣﻌﺗرﺿﯾن ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯾت‬ ‫ﺣﺎﮐﻣﯾت رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺷﺎن دادﻧد‪ ،‬ﮐﮫ ﻧﮫ‬ ‫ﺗﻧﮭﺎ ارزﺷﯽ ﺑرای اﯾن ﻓرﻣول ﺑﻧدی‬ ‫ارﺗﺟﺎﻋﯽ رژﯾم ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳﺗﻧد‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر‬ ‫ﻣرگ ﺑر ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و ﭘﺎره ﮐردن ﻋﮑس‬ ‫ﺧﻣﯾﻧﯽ‪ ،‬ﻧﻔرت ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺳﻼم و‬ ‫رھﺑران ﻣرﺗﺟﻊ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ اﺑراز‬ ‫داﺷﺗﻧد‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﮔزارش ﭘﺎﻧﺎ‪،‬ﺳوﺳن ﮐﺷﺎورز ﮔﻔت"ﺑﺎ‬ ‫ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ رﺷﺗﮫ ھﺎ و اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻧد ﺗﺣول‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ آﻣوزش و ﭘرورش‬ ‫اﺳت‪ ،‬اﮔر ﻣﺣﺗوای ﺳﻧد ﺟز ﻣوارد ﻋﻣوﻣﯽ‬ ‫و اﺟﺑﺎری ﺑﺎﺷد ﻓﯾﻠﺗری ﺧواھد ﺷد‪ ،‬ﺗﺎ ھر‬ ‫ﻓردی ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑﮫ ﻧظﺎم ﺗﻌﻠﯾم و‬ ‫ﺗرﺑﯾت ورود ﭘﯾدا ﮐﻧد از ﻣﺣﺗوای ﺳﻧد‬ ‫اطﻼع داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد‪ .‬در ﺿﻣن ﺑﺣث ﺗﺑﯾﯾن‬ ‫ﺳﻧد در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ‪ ٢‬واﺣد درﺳﯽ آﻣوزش‬ ‫ﺳﻧد"ﺗﺣول ﺑﻧﯾﺎدﯾن"در واﺣد ھﺎی‬ ‫داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﺗرﺑﯾت ﻣﻌﻠم‪".‬‬ ‫ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب اﯾن ﺳﻧد ارﺗﺟﺎﻋﯽ)ﻗﺎﻧون‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ( ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دروس‪ ،‬اﻣﺗﺣﺎن‬ ‫ورودی در ﺳﯾﺳﺗم اﺳﺗﺧدام ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﮐﺎر‬ ‫در ارﮔﺎن آﻣوزش و ﭘرورش رژﯾم اﺿﺎﻓﮫ‬ ‫ﺷد‪.‬‬ ‫ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن آن ﺑر‬ ‫اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﻣﻧدرج در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ‪،‬‬ ‫دﺳﺗﮕﯾری‪ ،‬زﻧداﻧﯽ ﮐردن‪ ،‬ﺷﮑﻧﺟﮫ و ﺑدار‬ ‫آوﯾﺧﺗن داﻧش آﻣوزان و ﻣﻌﻠﻣﺎن آزادﯾﺧواه‬ ‫و ﺑراﺑری طﻠب را ﺗﺻوﯾب و ﺑﮫ اﺟرا‬ ‫ﮔذاﺷﺗﮫ اﻧد‪ .‬دارو دﺳﺗﮫ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻧﯾز‬ ‫ﺑﻣﻧظور ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از اﯾن ﻣﺟﻠس و اﺣﮑﺎم‬ ‫ارﺗﺟﺎﻋﯽ آن‪ ،‬ﺑﺎ ﻋﻠم ﮐردن ﺳﻧد"ﺗﺣول‬ ‫ﺑﻧﯾﺎدﯾن"و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑر‬ ‫ﻣﺑﻧﺎی ﻧﺎﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در آﻣوزش و‬ ‫ﭘرورش ﻣﺑﺎدرت و ﺳﻌﯽ در ﺑﮫ اﻧﺣراف‬ ‫ﮐﺷﺎﻧدن اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ‬ ‫ﮐردن ﻓﻠﺳﻔﮫ آﻣوزش و ﭘرورش اﺳﻼﻣﯽ را‬ ‫دارﻧد‪.‬‬ ‫ﺑرای اﺟرای ﻣﺣﺗوای ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﯾن ﻗﺎﻧون‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد در آﯾﻧده ای ﻧﮫ ﭼﻧدان دور‪،‬‬ ‫آﻣوزش و ﭘرورش رژﯾم ﺻﺎﺣب ﻧﯾروی‬

‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ھﺮ ﻧﻮع دﺧﺎﻟﺖ دو دﺳﺖ دارزی ﻣﺬھﺐ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش!‬


‫‪١٠‬‬ ‫اﻧﺗظﺎﻣﯽ‪ ،‬دم و دﺳﺗﮕﺎه اﻣﻧﯾﺗﯽ‪ ،‬زﻧدان و‬ ‫طﻧﺎب دار ﻧﯾز ﺧواھد ﺷد‪ .‬ھر ﭼﻧد ﺗﺎ ﮐﻧون‬ ‫ﺑدون اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟدﯾد ﺗﻌداد زﯾﺎدی‬ ‫از داﻧش آﻣوزان ﻣﻌﺗرض و ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣﺑﺎرز‬ ‫آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺣﺎرب ﺑﺎ ﺧدا را از ﻣدارس‬ ‫اﺧراج‪ ،‬زﻧداﻧﯽ و ﺑﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺳﺗﮫ اﻧد‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫داﻧش آﻣوزان ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ‬ ‫اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ارﺗﺟﺎﻋﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣت‬ ‫آﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺧود ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﮫ اﺟرا در آوردن‬ ‫ﺳﯾﺎﺳت اﺳﻼﻣﯽ ﮐردن ﻣدارس و ﻣراﮐز‬ ‫آﻣوزﺷﯽ ﺧواھﻧد ﺷد‪.‬‬ ‫ﺳﯾﺎﺳت رژﯾم در ﺟرﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﮐردن‬ ‫ﻣدارس‪ ،‬ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﺎﻓت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫اﯾران‪ ،‬ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ و ﻣﺑﺎرزه داﻧش‬ ‫آﻣوزان ﻣﻌﺗرض ﺟﮭت ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐردن‬ ‫ﻓرھﻧﮓ اﻧﻘﻼﺑﯽ‪ ،‬اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻌداد‬ ‫زﯾﺎدی از ﻣﻌﻠﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ‬ ‫واﻟدﯾن اﯾن ﺗﻌداد از داﻧش آﻣوزان‪ ،‬ﻣوﻓﻘﯾت‬ ‫ﭼﻧداﻧﯽ را ﮐﺳب ﻧﮑرده اﻧد‪ .‬در ﻣﻘدﻣﮫ "ﺳﻧد‬ ‫ﺗﺣول ﺑﻧﯾﺎدﯾن" ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﺿﺎی ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ‬ ‫و ﻣﺣﻣدرﺿﺎ ﻣﺧﺑر رﺳﯾده‪ ،‬در راﺑطﮫ ﺑﺎ‬ ‫اﯾن ﺷﮑﺳت‪ ،‬ﻣﯽ ﻧوﯾﺳﻧد" ھﻧوز آﻣوزش و‬ ‫ﭘرورش ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺷﮭﺎی ﺟدی روﺑرو اﺳت و‬ ‫ﺑروﻧداد* آن در طراز رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ اﯾران‬ ‫و ﭘﺎﺳﺧﮕوی ﺗﺣوﻻت ﻣﺣﯾطﯽ و ﻧﯾﺎزھﺎی‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد‪".‬‬ ‫ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻧﯾز در ﻣﻘدﻣﮫ اﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ‬ ‫ﻣﯾﮕوﯾد "آﻣوزش و ﭘرورش ﺑﺎﯾد از روز‬ ‫ﻣرﮔﯽ ﺑﯾرون ﺑﯾﺎﯾد‪ .‬اﯾن اﺳﺎس ﺣرف‬ ‫اﺳت‪".‬اﺷﺎره ای ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ راه ﺣل ﻣرﯾدان‬ ‫ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﺟﮭت ﺑرون رﻓت از اﯾن "روز‬ ‫ﻣردﮔﯽ" ﺧﺎﻟﯽ از ﻟطف ﻧﯾﺳت‪.‬‬ ‫اﯾن ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت از ﻣﻧظر رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺳرﻓﺻل ھﺎی ﻓرﯾب ﮐﺎراﻧﮫ‪ ،‬ﺟﻣﻠﮫ ھﺎی‬ ‫ﻣﺑﮭم‪ ،‬و ﻏﯾر ﻋﻠﻣﯽ در اﯾن ﺳﻧد‪ ،‬ظﺎھرآ‬ ‫واﻧﻣود ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻋﻣل ﮐرد ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن‬ ‫ارﮔﺎن را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯾﮑﺷﻧد‪ .‬ﺗﺎ ﺿﻣن‬ ‫ﻣﺷروﻋﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ اﯾن ﺳﻧد ارﺗﺟﺎﻋﯽ‬ ‫اﻓﮑﺎر ﻋﻣوﻣﯽ را ﺑﮫ ﺳﻣﺗﯽ ﻣﻧﺣرف ﮐﻧﻧد‪،‬‬ ‫ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ ﮐﻠﯾد ﺣل ﺗﻣﺎم ﻧﺎ ﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی‬ ‫ﮐﻧوﻧﯽ آﻣوزش و ﭘرورش‪ ،‬در اﯾن ﺟﻌﺑﮫ‬ ‫ﺳﯾﺎه )ﺗﺣول ﺑﻧﯾﺎدﯾن( ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت‪ .‬و ﺑﺎ‬ ‫ﺗﮑرار ﺷﺎه ﺑﯾت اﯾن ﺳﻧد ارﺗﺟﺎﻋﯽ‪ ،‬در ﺑﮫ‬ ‫ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدن ﮔذﺷﺗﮫ ﻧﺎﻣوﻓق ﺧود"ﺗﺣﻘق‬ ‫ارزﺷﮭﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ" و ﻧﻘش ﺧﺎﻣﻧﮫ ای در ﻧظﺎم‬ ‫آﻣوزﺷﯽ را ﻣﮭم ﺟﻠوه دھﻧد‪.‬‬ ‫در اﯾن ﺟﻌﺑﮫ ﺳﯾﺎه ‪ ٣٥‬ﺻﻔﺣﮫ ای )ﻗﺎﻧون‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ آﻣوزش و ﭘرورش( ﮐﻠﻣﺎت و‬ ‫ﺟﻣﻼت آن ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻧﺎﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در‬ ‫ھﻣﮫ ﻋرﺻﮫ ھﺎی آﻣوزﺷﯽ طوری ﺗﻧظﯾم‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎ ذره ﺑﯾن ھم ﻧﻣﯾﺗوان ﮐﻠﻣﺎت اداﻣﮫ از ﺻﻔﺤﮫ ‪٨‬‬ ‫آزادی‪ ،‬ﺑراﺑری‪ ،‬دﻣﮑراﺳﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ‪ ،‬ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر‪. . .‬‬ ‫ﺳﮑوﻻر و ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺑوﺋﯽ از اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻛﺎرﮔﺎهھﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﮫ ﻛﺎر‬ ‫ﺑرده ﺑﺎﺷد را ﺟﺳت‪ .‬ھر ﭼﻧد واﺿﺢ اﺳت ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ‪ ،‬در داﯾﺮه اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار‬ ‫ﮐﮫ اﯾن ﻣﻘوﻻت در ﺗﻔﮑر رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻲﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧدارد‪ .‬اﻣﺎ داﻧش آﻣوزان ﻣﺎ ﺑدون اﯾﻨﺠﺎ اﯾﺮان اﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ‬ ‫ﻓﮑر ﮐردن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻘوﻻت و ﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯽ‬ ‫ﻣﺴﻮﻻن و رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮرش ھﯿﭻ ﻓﻘﯿﺮی‬ ‫ﮐردن آن در ﻣدرﺳﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ‪ ،‬درس‬ ‫ﺧواﻧدن ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺳﺧت‪ ،‬ﺑﯽ روح و در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ھﻤﮫ در آراﻣﺶ و‬ ‫دﺷوار ﺧواھد ﺷد‪ .‬اﯾن آن اﺧﺗﻼﻓﯽ اﺳت ﮐﮫ رﻓﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن از‬ ‫رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ آن واﻗف اﺳت و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ؟ ﺑﻠﮫ آﻧﮭﺎ از دل ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﻣﻧظور‪ ،‬اﺳﺎس را در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﻮﭼﮫ و ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺎده اﻧﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﺎده اﺳت‪ ،‬ﮐﮫ ﻓﮑرآ ﺣﺎﻣل اﯾده ھﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻤﺸﺎن ﻧﺪارﻧﺪ و ﯾﺎ از‬ ‫ﻣﺗرﻗﯽ‪ ،‬ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﺳﮑوﻻر ھﺳﺗﻧد‪.‬‬ ‫ﺷﺪت اﻋﺘﯿﺎد ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ‬ ‫رﺳﻣﯾت‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی اوﻟﯾﮫ و ﺑﮫ‬ ‫ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده دﺧﺗر ھﺎ و ﭘﺳرھﺎی در ھر‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ای زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗرک در آن ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻘﺼﺮ اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻓﻘﺮ و زﺟﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫اﺳت‪ ،‬آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺧواھﻧد ﺑﺎ ھم درس ﺑﺧواﻧﻧد‪ ،‬ﻣﻈﻠﻮم ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻣﻘﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎ و‬ ‫ﮐﺎر ﮐﻧﻧد و ﺗﺷﮑﯾل ﺧﺎﻧواده دھﻧد‪ .‬اﻣﺎ اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻧدھﺎی ﺳراﭘﺎ ارﺗﺟﺎﻋﯽ‬ ‫آن‪ ،‬ﻣﺎﻧﻌﯽ اﺳﺎﺳﯽ در راه اﯾن زﻧدﮔﯽ ﻣﮑﯿﺪن ﺧﻮن ﻣﺮدم و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺷﺗرک اﺳت‪ .‬رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮدﮐﺎن درﺧﺖ ﭘﻮل ﺧﻮد را آﺑﯿﺎری‬ ‫ظﺎھرآ ﻧﯾﻣﮫ و ﻧﺎﺗﻣﺎم ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ را ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﮭﺎ‬ ‫ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷت‪ ،‬در ﺳطﺢ ﻣدارس دﺧﺗر ﻣﯿﮑﺸﺎﻧﺪ و وﺟﺪان ﺑﺸﺮی را ﺧﺪﺷﮫ دار‬ ‫ھﺎ را از ھﻣﮑﻼﺳﯽ ھﺎی ﭘﺳر ﺧود ﺟدا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐرد‪ .‬اﮐﻧون ﺑﺎ طرح ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ در راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ‬ ‫ﮐﺗﺎﺗب درﺳﯽ ﻣدارس‪ ،‬زﻣزﻣﮫ ﺟداﯾﯽ ﺧﯿﺰش ھﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش از‬ ‫ﺑﯾﺷﺗر دﺧﺗران و ﭘﺳران را در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺎ‪،‬از ذھﻦ ﻣﺎ و از ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺎ ﺷﺮوع‬ ‫ﻣدرﺳﮫ ﻓراھم ﻣﯾﮑﻧﻧد‪.‬‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد‪،‬ﻧﮕﻮﯾﯿﻢ دﯾﺮ اﺳﺖ و ﻧﻤﯿﺸﻮد ‪،‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺎﻓت ﮐﻧوﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾران‪ ،‬ﭘذﯾرای ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ‪،‬‬ ‫ﭼﻧﯾن ﺳﻧﺗﯽ ﻧﯾﺳت‪ ،‬ﯾﻘﯾﻧﺂ داﻧش آﻣوزان ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ رﯾﺸﮫ ی ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﺎی‬ ‫دﺧﺗر و ﭘﺳرآﮔﺎه‪ ،‬واﻟدﯾن آﻧﮭﺎ و ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ھﻢ ﺑﺨﺸﮑﺎﻧﯿﻢ‬ ‫ﻣﺑﺎرز‪ ،‬ﺗﺣﻘﯾر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺎﺑراﺑری ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ‬ ‫را ﺑﺎ ھﻣﮫ ﮔوﺷﮫ و زواﯾﺎی ارﺗﺟﺎﻋﯽ آن ﮐﮫ و دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﺳت را ﻧﺧواھﻧد‬ ‫ﭘذﯾرﻓت‪ .‬داﻧش آﻣوزان ﻣﺑﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ‬ ‫ﮐﻣﮏ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺧود و در ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر‬ ‫اﻗﺷﺎر ﺗﺣت ﺳﺗم ﺟﺎﻣﻌﮫ‪ ،‬در ﻣﺑﺎرزه ای‬ ‫ﻣﺗﺷﮑل و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯾﺎﻓﺗﮫ‪ ،‬ﺟواب ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﮫ‬ ‫اﯾن اﺣﮑﺎم ارﺗﺟﺎﻋﯽ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ ﺧواھﻧد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫*‪ -‬ﺑروﻧداد "ﻋﺑﺎرت اﺳت از اﯾﻧﻛﮫ ﺗﺎﭼﮫ‬ ‫اﻧدازه ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧظﺎم آﻣوزﺷﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ازﻗﺑل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﯾﺎ اھداف و‬ ‫اﻧﺗظﺎرات رﺿﺎﯾت ﺑﺧش ھﺳﺗﻧد‪".‬‬

‫ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎری ﮐﻨﯿﺪ!‬


‫‪١١‬‬ ‫ﺳﮫ ﺳﺎ ل زﻧﺪان ﯾﺎ ﺳﮫ ﻣﺎه ﻗﺮآن‬

‫ﻣﯿﻨﻮ ﻓﺘﺤﯽ؛‬ ‫اﺧﯿﺮا ﭘﺴﺮ ‪١٤‬ﺳﺎﻟﮫ ای در ﮐﺮﻣﺎن ھﻨﮕﺎم‬ ‫راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪن ﻓﺮدی ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺮوﻧﺪه در دادﮔﺎه ﻣﺠﺎزاﺗﺶ را ﺣﻔﻆ‬ ‫و ﺗﺮﺟﻤﮫ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﺑﮫ ﻣﺪت ﺳﮫ ﻣﺎه‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻗﺮار ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ‬ ‫ﺷﺪه اﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﯾﮫ ھﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ‬ ‫ﺣﮑﻢ ﺳﮫ ﺳﺎل زﻧﺪان در ﻣﻮردش اﺟﺮا‬ ‫ﺷﻮد ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺪ دھﮫ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺬھﺒﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﮕﺬرد در طﯽ اﯾﻦ‬ ‫ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﮫ‬ ‫اﺟﺮا در آوردن آﻧﮭﺎ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ‬ ‫آدﻣﮭﺎ را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻔﮑﺮات اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬دراﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﻤﻮاره در‬ ‫و‬ ‫ﻣﻌﺮض ﺗﺤﻤﯿﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺬھﺒﯽ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻮده اﻧﺪ‪ .‬ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫ﺑﺎﺻﺮف ﺑﻮدﺟﮫ ھﺎی ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺴﺖ‬ ‫ﺻﺮف رﻓﺎه و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻮد از‬ ‫اوﻟﯿﻦ روز ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ در‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﻢ آﻧﮭﺎ ﺳﻌﯽ دارد داغ ﻧﮕﺮش ﺧﻮد‬ ‫را ﺑﺮ ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﺑﺰﻧﺪ‪ .‬وﻟﯽ‬ ‫وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺗﺮآﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﺮ ﺗﻔﮑﺮات ﻋﻘﺐ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮﺗﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺨﻮرد ﮐﻠﯿﮫ ﭘﺴﺮان‬ ‫و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎطﻖ دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﺧﺘﻨﮫ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ واﯾﻦ ﺗﻌﺮض آﺷﮑﺎر ﺑﮫ آﻧﺎن اﺳﺖ‪.‬‬

‫اﻣﺎ ﺑﯿﺤﻘﻮﻗﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد ﺟﺪاﺳﺎزی‬ ‫ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ وﺣﺬف ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﮭﺪ ﮐﻮدﮐﮭﺎ‪،‬‬ ‫اراﺋﮫ ﻗﺼﮫ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫روزه ﮐﻠﮫ ﮔﻨﺠﺸﮑﯽ‪ ،‬ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن وﺣﺠﺎب‬ ‫در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻮدک ھﺮ روز ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫واﺣﺴﺎس ﮐﻮدﮐﺎن را درﮔﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪.‬ﮐﻮدﮐﺎن‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬ ‫ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻌﺘﺮ‬ ‫و رﺳﻤﯽ اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮭﺎ روﺑﺮو ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‬ ‫اﺣﮑﺎم ﻣﺬھﺒﯽ و ﻗﺮآن ﺟﺰو ﮐﺘﺐ درﺳﯽ‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ وﺣﻀﻮر در ﺟﺸﻨﮭﺎی ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﻤﺎز‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺮاﺳﻢ دﻋﺎ و ھﯿﺌﺘﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و‬ ‫ﮐﻼﺳﮭﺎی آﻣﺎدﮐﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﻧﻤﺮه و اﻣﺘﯿﺎز‬ ‫دارد‪ .‬اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ واﻗﻌﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﮫ ﺷﺪ؟‬ ‫اﻣﺮوزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاف ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ‬ ‫آﻣﺎر دﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰی ﻣﺮدم ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺑﯿﻦ‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﺰاری و اﻋﺘﺮاض را ﻣﯿﺘﻮان در ﺷﯿﻮه‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ آ ﻧﮭﺎ دﯾﺪ ﻧﺤﻮه ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﺑﯽ‬ ‫ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺣﺠﺎب‪ ،‬دوﺳﺘﯿﮭﺎی دﺧﺘﺮان‬ ‫ﭘﺴﺮان‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰاری ﭘﺎرﺗﯽ وﻣﺮاﺳﻢ رﻗﺺ‬ ‫ﺷﺎدی وﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﮭﺎی ﻣﺬھﺒﯽ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﺷﻮرا وﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﻘﺪ ﻣﺬھﺐ‬ ‫درﻓﯿﺲ ﺑﻮک وﺟﻮﮐﮭﺎﯾﺸﺎن‪ .‬ﺣﺎل ﻗﺎﺿﯽ‬ ‫دادﮔﺎه ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﺑﮫ ھﺮ‬ ‫ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﺪه اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده را‬ ‫از زﯾﺮ آوار ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﺪ‪ .‬ﺑﺮای او ﻣﮭﻢ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﻧﻮﺟﻮان ﺳﮫ ﺳﺎل در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در زﻧﺪان ﺑﻤﺎﻧﺪ و‬ ‫ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻋﻤﺮش را از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ‪.‬‬ ‫اﻓﺴﺮده و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﻮد‪ ،‬ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮزد ﯾﺎ‬ ‫ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﺮاﻓﮫ ﻣﺬھﺐ ﮐﮫ آﻧﺮوی ﺳﮑﮫ‬ ‫زﻧﺪان اﺳﺖ دﭼﺎر ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب ﺷﻮد و‬ ‫ﺑﺎ ﺑﻐﺾ وﮐﯿﻨﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺗﻨﮭﺎ ﺟﯿﺰی ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺮای ﻗﻀﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ‬ ‫ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ اﺟﺮای‬ ‫اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ آﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﮫ ﺑﺴﯿﺎر‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺨﺎطﺮ ھﻤﯿﻦ اﺣﮑﺎم اﻋﺪام‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ‪١٨‬‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻮس اﻋﺪام درزﻧﺪان ﺷﮑﻨﺠﮫ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ اﻋﺪام ﺷﻮﻧﺪ از ﺟﻨﺲ ھﻤﯿﻦ‬ ‫ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮان داده‬ ‫اﺳﺖ ﺗﺎ آﯾﮫ ھﺎ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ‬ ‫ﻗﺪرت ارﺗﺠﺎﻋﯽ آﻧﻘﺪر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺮم‬ ‫ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﺸﻮد‪ .‬ﻣﺜﻼ اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ازدواج‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻣﺎھﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن‬ ‫وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯿﺒﺮد‪ .‬در‬ ‫اﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﮐﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺪان اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﮫ‬ ‫ﺷﺪ و ﻣﺠﺎزاﺗﮭﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ای در ﻣﻮردﺷﺎن‬ ‫اﻋﻤﺎل ﺷﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم اﯾﻨﮭﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و‬ ‫دﻓﺎع از ﮐﻮدک اداﻣﮫ دارد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺗﺎ‬ ‫رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻣﻦ وﺷﺎد ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫اداﻣﮫ دارد ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻨﺒﮫ‬ ‫ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﺣﺘﯽ‬ ‫ھﻨﮕﺎم اﺷﺘﺒﺎه از ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ و‬ ‫ﺟﺰاﯾﯽ ﻣﺼﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﮫ اﻣﯿﺪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺑﺪور از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﺮض‬ ‫ﺳﯿﺎه و ﮐﺜﯿﻒ ﻣﺬھﺐ در زﻧﺪﮐﯽ ﮐﻮدﮐﺎن‪.‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان‬ ‫ﺷﮭﺮﯾﮫ دﻗﯿﻖ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﻲ را‬ ‫ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد‪.‬‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾ ﻲ ھ ﻨ ﮕ ﺎم ﺛ ﺒ ﺖ ﻧ ﺎم در‬ ‫ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻲ از ‪٦٥٠‬ھ ﺰار ﺗ ﻮﻣ ﺎن ﺗ ﺎ‬ ‫ﺳﻘﻒ ‪ ٢‬ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﻮن و ‪ ٨٠٠‬ھ ﺰار ﺗ ﻮﻣ ﺎن و‬ ‫داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ از ‪ ٧٠٠‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎ‬ ‫‪٢‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ ٣٢٠‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﮭ ﺮﯾ ﮫ ﺛ ﺒ ﺖ‬ ‫ﻧﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫دوره راھﻨﻤﺎﯾﯽ‪:‬‬ ‫ﻧﯿﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﮭﺮﯾ ﮫ درﯾ ﺎﻓ ﺘ ﻲ از ﭘﺴ ﺮان از‬ ‫‪ ٨٠٠‬ھ ﺰار ﺗ ﺎ ‪٢‬ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﻮن و ‪ ٦٦٠‬ھ ﺰار‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن و دﺧﺘﺮان از ‪٧٦٠‬ھﺰار ﺗﺎ ‪٢‬ﻣﯿ ﻠ ﯿ ﻮن‬ ‫و ‪٥٠٠‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣ ﺪارس ﻏ ﯿ ﺮ دوﻟ ﺘ ﻲ ﭘﺴ ﺮاﻧ ﮫ در دوره‬ ‫دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را از ‪٩٠٠‬ھﺰار ﺗﺎ ‪ ٢‬ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﻮن و‬ ‫‪ ٩٠٠‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺑ ﺮاي دﺧ ﺘ ﺮان را از‬ ‫‪٨٥٠‬ھ ﺰار ﺗ ﺎ ‪ ٣‬ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﻮن و ‪ ٤٠٠‬ھ ﺰار‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن‪.‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﭘﯿﺶ داﻧﺸﮕﺎھﻲ‪:‬‬ ‫ﺷﮭﺮﯾﮫ درﯾﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان و ﭘﺴ ﺮان از‬ ‫ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ ٥٠٠‬ھﺰار ﺗﺎ ﭼﮭﺎر ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﻮن‬ ‫و ‪ ٤٠٠‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دو ھﺰار ﻣﺪرﺳﮫ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﺷﮭ ﺮ‬ ‫ﺗﮭﺮان ﻓﻌﺎل اﺳ ﺖ‪١٧٥ .‬ھ ﺰار داﻧ ﺶ آﻣ ﻮز‬ ‫ﺗﮭﺮاﻧﻲ دراﯾﻦ ﻣﺪارس ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻮاﻓﻖ ﻧ ﺎﻣ ﮫ ای ﮐ ﮫ در ﺧﺼ ﻮص ﺷ ﮭ ﺮﯾ ﮫ‬ ‫ﻣﺪارس ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺳﺲ و آﻣ ﻮزش و ﭘ ﺮورش‬ ‫ﺑ ﮫ ﺗﺼ ﻮﯾ ﺐ رﺳ ﯿ ﺪه اﺳ ﺖ ﺑ ﺎﯾ ﺪ در دﯾ ﻮار‬ ‫ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﮭﺮﯾﮫ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟ ﮫ‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ‪ ،‬ﻧ ﺮخ ﺗ ﻮرم ﺳ ﺎﻻﻧ ﮫ‪ ،‬اﺟ ﺎره ﺑ ﮭ ﺎی‬ ‫ﻣﺪرﺳﮫ و ﻏﯿﺮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪٦٠‬درﺻﺪ ﻣﺪارس ﻏﯿﺮ دوﻟﺘ ﻲ اﺳ ﺘ ﯿ ﺠ ﺎری‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎره ﺑﮭﺎ ﺑﭙ ﺮدازﻧ ﺪ و ﺑ ﯿ ﺸ ﺘ ﺮ‬ ‫ﻣ ﻮﺳ ﺴ ﺎن اﯾ ﻦ ﻣ ﺪارس در اﯾ ﻦ ﺧﺼ ﻮص‬ ‫دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺪارس ﺷﺎھﺪ‪:‬‬ ‫در ﺷﮭ ﺮ ﺗ ﮭ ﺮان ‪٧٥‬ﻣ ﺪرﺳ ﮫ ﺷ ﺎھ ﺪ و ‪١٠‬‬ ‫ﻣ ﺪرﺳ ﮫ اﯾ ﺜ ﺎرﮔ ﺮ ﻓ ﻌ ﺎل اﺳ ﺖ‬ ‫ﺳﺎل ﮔ ﺬﺷ ﺘ ﮫ ‪ ١٠‬ﻣ ﺪرﺳ ﮫ ﺑ ﮫ اﯾ ﻦ ﻣ ﺪارس‬ ‫اﻓ ﺰوده ﺷ ﺪ ﺟ ﺎﻧ ﺒ ﺎزان ﺑ ﺎﻻی ‪ ٥٠‬درﺻ ﺪ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﺎزی در اﻟﻮﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در اﯾ ﻦ ﻣ ﺪارس‬ ‫ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬


‫‪١٢‬‬ ‫ﮐﻮدک آزاری و ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﯿﻨﻮ اﻣﯿﺪوار؛‬ ‫طﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﮐﻮدک‬ ‫آژاری رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ‬ ‫ﺻﻮرت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﮏ زدن‪،‬‬ ‫ﺳﻮزاﻧﺪن ‪ ،(...‬رواﻧﯽ )ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮدن‪ ،‬ﺗﺤﻘﯿﺮ‬ ‫ﮐﺮدن‪ ،‬ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن(‪،‬‬ ‫ﺟﻨﺴﯽ )ﻧﺸﺎن دادن ﺻﺤﻨﮫ ھﺎی ﺟﻨﺴﯽ‪،‬‬ ‫ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﮫ اﻧﺪام ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدک‪، ... ،‬‬ ‫ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ(‪ ،‬و ﯾﺎ ﺑﮫ واﺳﻄﮫ‬ ‫ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ و ﻏﻔﻠﺖ )ﺗﻮﺟﮫ ﻧﮑﺮدن ﺑﮫ‬ ‫ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﮫ‪،‬‬ ‫ﺑﮭﺪاﺷﺖ‪ ،‬آﻣﻮزش‪ (...‬ﺑﮫ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫در ﻣﻮرد ﺳﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮن در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻮدک آزاری ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا اﺷﺎره‬ ‫ﮐﺮد در اﯾﺮان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻮدک در ﺻﺪور‬ ‫اﺣﮑﺎم ﻣﺠﺎزات ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ‪ ١٥‬ﺳﺎل ﻗﻤﺮی‬ ‫ﺑﺮای ﭘﺴﺮان و ‪ ٩‬ﺳﺎل ﻗﻤﺮی ﺑﺮای‬ ‫دﺧﺘﺮان‪ .‬ﺻﺮﯾﺢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری‪ ،‬ﻣﺎده ھﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﮫ‬ ‫ﻣﺎده ای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫ﻣﺼﻮب آذر ‪ ١٣٨١‬اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺧﻼ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮐﯽ را دارد از آن ﺟﮭﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس آن آزار و ﺗﺒﯿﮫ ﮐﻮدک از طﺮف‬ ‫واﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﺎده ‪ ٥٩‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫و ﻧﯿﺰ ﻣﺎده ‪ ١١٧٩‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب‬ ‫‪ ١٣١٤‬واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﺑﻨﺪھﺎ ﻣﺒﻨﯽ‬ ‫ﺑﺮ اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎت واﻟﺪﯾﻦ و اوﻟﯿﺎء‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺻﻐﺎر و ﻣﺤﺠﻮرﯾﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎدﯾﺐ ﯾﺎ ﺣﻔﺎظﺖ آﻧﮭﺎ اﻧﺠﺎم‬ ‫ﺷﻮد‪ ،‬ﻣﺸﺮوط ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﮐﻮر در‬ ‫ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف‪ ،‬ﺗﺎدﯾﺐ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻨﻌﯽ‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﻦ "ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف" در ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫ﻣﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﺒﺒﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ‪ .‬اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺤﺚ و طﺮح‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﮫ‪ ،‬ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﻋﺒﺎرات از اﯾﻨﮑﮫ ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف‪ ،‬آن اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮدک ﻧﺸﻮد‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬ ‫ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ‬ ‫را ﺑﮫ ﻣﻨﺰﻟﮫ آزار ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و آﻧﮭﻢ ﺑﮫ‬ ‫طﻮر ﻧﺎﻗﺺ‪ ،‬ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻨﺒﯿﮭﯽ ﮐﮫ آﻧﻘﺪر ﺷﺪﯾﺪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮد‪ ،‬ﮐﻮدک آزاری ﻣﺤﺴﻮب‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد!‬ ‫در ﮐﺸﻮری ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻮارد رﺳﻤﯽ ﺛﺒﺖ‬ ‫ﺷﺪه و اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﮐﺸﻮر‪،‬‬ ‫‪٧‬درﺻﺪﮐﻮدﮐﺎن آن در ﺳﻨﯿﻦ ‪ ١٠‬ﺗﺎ ‪١٨‬‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺣﺎﮐﻢ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﺪ‪ ،‬ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی‬ ‫ﺑﮫ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮن در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﻣﺒﺎرزه‬ ‫ﺑﺎ ﮐﻮدک آزاری ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﮐﻮدک‬ ‫آزاری ﯾﮏ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮردی و ﺑﺮ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻮاطﻒ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺮدم در‬ ‫ﻣﻮردی ﺑﮫ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺤﮫ دار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﺗﺎزه ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﮫ راھﮑﺎر ھﺎ و‬ ‫ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ﻣﺜﻼ دادﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان‬ ‫در ﻣﺴﺎﻟﮫ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﮫ ‪ ٨‬ﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫واﻟﺪﯾﻨﺶ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ و آﺛﺎر‬ ‫ﺷﻼق و ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺎ ﺳﯿﮕﺎر در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ﺑﺪن و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺘﮫ‪ ،‬ورود‬ ‫ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ‬ ‫اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﮐﻮدک آزاری را از اﯾﻦ‬ ‫ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﮭﺮان اطﻼع‬ ‫دھﻨﺪ!‬

‫از اﯾﻦ ھﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻨﮑﮫ‪ ،‬ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ‬ ‫روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ‬ ‫ﮐﻮدک آزاری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﮫ دﻟﯿﻞ آﻟﻮده‬ ‫ﺑﻮدن ﺑﻨﯿﺎن ھﺎی ﻓﮑﺮی و ﺷﺎﻟﻮده ھﺎی ﻧﻈﺎم‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮات اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬راه ﭼﺎره را ھﻢ در‬ ‫اﺳﻼم و در دﯾﻦ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ و‬ ‫ﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﯾﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ‪ ،‬ھﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶ ادﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﮫ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﯿﺪ ﮐﮫ‬ ‫ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﻋﻮت ﻣﮭﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر از ﺟﯿﺐ‬ ‫ﻣﺮدم آن ھﻤﮫ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت‪ ،‬ﻏﺎﻓﻞ‬ ‫از اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺴﺎﻟﮫ اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬اﺗﻔﺎﻗﺎ ھﻤﺎن دﯾﻦ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬دﯾﻨﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه ازدواج ﺑﮫ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺧﺮدﺳﺎل ﻣﯽ دھﺪ‪ ،‬دﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﭘﺪر را ﺻﺎﺣﺐ‬ ‫ﺟﺎن و ﻣﺎل واﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدک ﻣﯽ داﻧﺪ‪ ،‬دﯾﻨﯽ‬ ‫ﮐﮫ اﮔﺮ ﭘﺪری‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﮑﺸﺪ ھﻢ ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﻮاﺧﺬه ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد‪ ،‬دﯾﻨﯽ ﮐﮫ اﺟﺎزه‬ ‫ﺗﻤﺘﻊ و ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدان در ھﺮ‬ ‫ﺳﻨﯽ را از دﺧﺘﺮﺑﭽﮫ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ھﺮ‬

‫ﺳﻨﯽ را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮدک‬ ‫آزاری‪ ،‬ﺧﺒﺮ ﻣﻌﻤﻮل روزﻣﺮه اش اﺳﺖ و‬ ‫ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮی در ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﮐﻮدک آزاری اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم اورژاﻧﺲ ﮐﺮد در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﯽ در اﺧﺒﺎر ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﮐﻮدک ﺳﮫ‬ ‫ﺳﺎﻟﮫ ای ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎرﺑﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪرش ﺑﮫ اﺗﺶ‬ ‫ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻧﺪه در آﺗﺶ ﻣﯽ ﺳﻮزد‪،‬‬ ‫در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ای ﺑﺎﯾﺪ اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ‬ ‫اﺿﻄﺮاری ﮐﺮد‪ .‬در ﺧﺒﺮھﺎ ﺑﻮد )‪ ٢٦‬دی‬ ‫ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری( ﮐﮫ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﮫ ‪٩‬ﺳﺎﻟﮫ ای ﮐﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﺷﺪت ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﮫ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺎن داد‪ .‬ﭘﺪر اﯾﻦ ﮐﻮدک ﻣﺪﻋﯽ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﻮدک زﻣﯿﻦ ﺧﻮرده و از ﺣﺎل رﻓﺘﮫ‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺪن ﮐﻮدک ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻤﻠﻮ از آﺛﺎر‬ ‫ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺳﯿﮕﺎر و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ‬ ‫ﺑﻮده‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻮرد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﮑﺮر ﻗﺮار‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ آﺗﺶ ﺑﮑﺸﺪ اﮔﺮ ھﻨﻮز وﺟﺪان‬ ‫ﺑﯿﺪاری ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ھﻨﻮز دﻟﯽ ﺑﮫ‬ ‫درد ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و در ﺷﺮﯾﺎط‬ ‫اﺿﻄﺮاری ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد‪ .‬در ﺟﺎﻣﻌﮫ‬ ‫ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان‪ ،‬در ﻣﻮرد ﮐﻮدک آزاری ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق اﺿﻄﺮاری ﮐﺮد‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬

‫‪١٣‬‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدک‬ ‫در ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد‬ ‫رﯾﯿﺲ اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫و اﺑﻼغ ﻻﯾﺤﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ‪،‬‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻮدک در ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺳﺮوﯾﺲ »ﺣﻮادث«‬ ‫ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان )اﯾﺴﻨﺎ(‪،‬‬ ‫ﺳﺮھﻨﮓ ﺟﻌﻔﺮ آﻗﺎﺧﺎﻧﯽ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬ ‫ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎلﻏﺮب ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ راهاﻧﺪازی‬ ‫ﺷﻌﺒﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺟﺮاﯾﻢ‬ ‫ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ رﺻﺪ ﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻓﺰود‪:‬‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻮدک ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از‬ ‫اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﯿﺪﻓﺎع ﺑﺮآﯾﺪ‪.‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﻗﺒﻞ از اﺑﻼغ ﻻﯾﺤﮫ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ‪ ،‬دورهھﺎی ﺧﺎﺻﯽ‬ ‫ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺑﺰھﮑﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬ھﻤﺎنطﻮر ﮐﮫ ﯾﮏ‬ ‫ﮐﻮدک ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﺣﺎل‬ ‫رﺷﺪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺠﺎزات وی‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﻘﻼﻧﯽ و‬ ‫رواﻧﯽ وی ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫آﻗﺎﺧﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ در ﺣﻮزه ﻧﯿﺮوی‬ ‫اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﺑﺰھﮑﺎر‪ ،‬ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺨﺼﺼﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اداﻣﮫ داد‪ :‬ﺗﻼش ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﯿﺮوھﺎ‪،‬‬ ‫آﻣﻮزشھﺎی ﻻزم و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰھﮑﺎر را داﺷﺘﮫ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﯾﯿﺲ اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‬ ‫آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﮐﯿﻔﺮی ﮐﻮدﮐﺎن از ﮔﺬﺷﺘﮫ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻓﺰود‪ :‬اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺒﻌﺎت‬ ‫ﺟﺮم ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و آﻣﻮزشھﺎی ﻻزم ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ‪ ،‬از ﻣﯿﺰان ﺟﺮاﯾﻢ و ﺑﺰهھﺎی‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎﺳﺘﮫ ﺷﻮد‪.‬‬

‫ﻣﮭﺮاب دﺷﺘﯽ؛‬ ‫ﺧﻼﺻﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ھﻢ ﭘﻠﯿﺲ دار ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺗﮭﺮان‬

‫ﮔﻔﺘﮫ ﮐﮫ ﺑﺰودی ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻮدﮐﺎن راه اﻧﺪازی‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬وی ھﺪف از راه اﻧﺪازی اﯾﻦ‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ را‪ ،‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺟﺮاﯾﻢ! ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫اﻋﻼم ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﮫ‪ ،‬ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﻠﻢ را ﮐﻢ داﺷﺖ!‬ ‫ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در راﺳﺘﺎی زاد و وﻟﺪ‬ ‫اﺧﺘﺎﭘﻮﺳﯽ ﺧﻮد‪ ،‬اﯾﻦ ﺑﺎر در ﮐﻨﺎر ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫ﭘﺎرک – ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﺮو – ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺪرﺳﮫ –‬ ‫ﭘﻠﯿﺲ ﺳﯿﻨﻤﺎ– ﭘﻠﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه– ﭘﻠﯿﺲ‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﯽ– ﭘﻠﯿﺲ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‪ -‬ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻮﻓﺖ‬ ‫وزھﺮﻣﺎر‪ ،‬درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪه ﺗﺎ در ﺗﮑﻤﯿﻞ‬ ‫ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن و آﻟﺒﻮم ﺳﯿﺎه ﺧﻮد‪ ،‬ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫را درﺳﺖ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ ھﻤﯿﻦ ﭘﺎرﺳﺎل ﻧﺒﻮد‬ ‫ﮐﮫ طﺮاﺣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮان ﻣﺮدم‬ ‫در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﻀﺤﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ‪ ،‬ﺑﺴﯿﺞ‬ ‫ﻧﻮزادان را راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ!؟‬ ‫ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ‪ ،‬درﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﺎون‬ ‫ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﮐﻮدک ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺟﺮم و ﺟﺮاﯾﻢ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻻزم اﺳﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﮫ ﺟﺮاﯾﻢ ﮐﻮدک! رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮑﻨﺪ‬ ‫ﯾﮏ وﻗﺘﯽ ﻣﺜﻼ ﺣﻘﯽ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺿﺎﯾﻊ‬ ‫ﺷﻮد! در ﺣﺮﻓﮭﺎی اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺪار ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ‪،‬‬ ‫ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ ھﻢ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫و ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻧﮭﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎون ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح‬ ‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ‪:‬‬ ‫ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﮫ ی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه‬ ‫ﮐﻨﺪ؟‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‪،‬‬ ‫ﺑﮫ‬ ‫ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﺒﯿﮫ و آزار و اذﯾﺖ و‬ ‫ﮐﺘﮏ و ﺷﮑﻨﺠﮫ ی ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫آﻣﻮزﮔﺎران و ﭘﺪران و ﻣﺎدران و‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و‪ ...‬رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟‬ ‫ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺎری ھﺎی‬ ‫ﮐﻼس ھﺎی درس وﺳﻮﺧﺘﻦ وﺟﺰﻏﺎﻟﮫ ﺷﺪن‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﮭﺮھﺎ و روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﺤﺮوم‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟‬ ‫ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺎر ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺑﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟‬ ‫ﭼﮫ ﮐﺴﯽ وﭼﮫ ﻧﮭﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ و‬ ‫ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪه ی ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎن و‬ ‫ﺑﮫ اﻋﺘﯿﺎد وﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی‬ ‫ﺑﯽ دﻓﺎع رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟‬ ‫آﻗﺎی ﭘﻠﯿﺲ! ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ‪ .‬ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ‪ ،‬ﺑﻠﮑﮫ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ھﻢ اﯾﻦ راﻣﯽ ﻓﮭﻤﻨﺪ!‬ ‫آﻗﺎی ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی! ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻣﺠﺮم ﺑﮫ‬ ‫دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ آﯾﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻣﻌﺘﺎد از ﻣﺎدر‬ ‫ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﺎدر‬ ‫زادی اھﻞ ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ‪ ،‬اھﻞ دﺳﺘﻔﺮوﺷﯽ‬ ‫وﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ واﮐﺲ زﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮﺷﻤﺎ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫واﻗﻌﺎ اھﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ھﺴﺘﯿﺪ‪ ،‬ﺑﺮوﯾﺪ رﯾﺸﮫ‬ ‫ھﺎی ﻓﻘﺮ و ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﮫ و اﻋﺘﯿﺎد و ﺗﻨﺒﯿﮫ و‬ ‫آزار و اذﯾﺖ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﺸﮑﺎﻧﯿﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای آن ﮐﮫ ھﻤﮫ ی ﻣﺮدم‬ ‫و ﮐﻮدﮐﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺛﺮوت ﮐﻢ دارد؟ ﺛﺮوﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ‬ ‫ﭘﺪران و ﻣﺎدران ھﻤﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺠﺮم!‬ ‫وﭼﮫ ﺑﺴﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ از ھﻤﯿﻦ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﺳﻮد و ﻓﺎﯾﺪه اش‬ ‫ﺑﮫ ﺟﯿﺒﮭﺎی ﮔﺸﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داران و دوﻟﺖ‬ ‫ﺣﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد وﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﮭﺮه اش ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ‬ ‫وﺻﺎﺣﺒﺎن واﻗﻌﯽ و اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺛﺮوﺗﮭﺎ و‬ ‫ﻧﻌﻤﺘﮭﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬راﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﺛﺮوت‬ ‫وﭘﻮﻟﮭﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از‬ ‫ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم دزدﯾﺪه اﯾﺪ و از روی ﺳﻔﺮه ی‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﯾﺪ‪ ،‬ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬آﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان از ﺑﯽ ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﻢ‬ ‫ﺧﻮﻧﯽ وﺿﻌﻒ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺪر در رﻧﺞ‬ ‫و ﻋﺬاب ﺑﻮدﻧﺪ و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه وﺑﯽ ﺣﺎل در‬ ‫ﮐﻮﭼﮫ و ﺧﯿﺎﺑﺎن و درﺳﺮ ﮐﻼس ھﺎی‬ ‫درس‪ ،‬ﺑﯿﮭﻮش ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ؟‬ ‫ﺷﻤﺎ ھﻤﯿﺸﮫ دﺳﺖ ﭘﯿﺶ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ﮐﮫ‬

‫ﭘﺲ ﻧﻤﺎﻧﯿﺪ! آﻗﺎی ﭘﻠﯿﺲ! آﯾﺎ ﮐﻮدک ﻣﺠﺮم‬ ‫اﺳﺖ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ و ارﺑﺎﺑﺎﻧﺘﺎن و ﺣﺎﻣﯿﺎن‬ ‫ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮﺗﺎن ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی‬ ‫ﻓﻘﯿﺮﺷﺎن را از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮده اﯾﺪ؟!‬ ‫آﻗﺎی ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی! ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﻠﯿﺲ ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻏﺬاﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ‪ .‬ﺳﺮﭘﻨﺎه‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ‪ .‬آراﻣﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ‪ .‬اﺳﺒﺎب‬ ‫ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎدی ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن‪،‬‬ ‫ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن‪،‬‬ ‫ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫ﮔﺮوه ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی درﺳﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻤﺎ وﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎن ﺟﺮﻣﯽ را‬ ‫ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﮭﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ‬ ‫ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﻮاھﻨﺪ‪.‬ﭼﻮن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻣﻔﺖ ﺧﻮرھﺎ‪ ،‬در ﻗﺪرت ھﺴﺘﯿﺪ آﻧﮭﺎ ﻧﻤﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻨﺪ روز ﺧﻮش ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و آب ﺧﻮش‬ ‫ازﮔﻠﻮﯾﺸﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود‪.‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬

‫‪١٤‬‬

‫ﺑﮭﺮه ﮐﺸﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ‬

‫ﻧﻮا آزادی‬ ‫ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫اﻋﺪام ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ھﺮﮔﺰ‬

‫اول‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮدم‬ ‫رژﯾﻢ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر‬ ‫ﮐﮫ ﯾﮫ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﮫ‬ ‫ﮐﺜﯿﻒ‬ ‫و‬ ‫ﻓﻘﻂ دﻣﺎﻏﺶ‬ ‫ﭘﯿﺪا ﺑﻮد از ﻗﻤﺮ اﻟﺴﺎدات ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﻋﺪام‬ ‫را ﺳﺮﻟﻮﺣﮫ ﮐﺎر‬ ‫زﯾﺮ ﭼﺎدر ﺳﯿﺎه اوﻣﺪ ﺗﻮی ﮐﻼس و ﻣﺎ از‬ ‫روی ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﯾﻢ ‪...‬از دﯾﻮار ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺣﺘﯽ از اﻋﺪام ﮐﻮدﮐﺎن و‬ ‫ﺻﺪا ﻣﯿﻮﻣﺪ از ﻣﺎ ﻧﮫ‪...‬ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ھﻢ اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ‬ ‫"ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﯽ ھﺴﺖ؟" ھﻤﯿﺸﮫ در ھﻨﮕﺎم ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ ‪ ١٠‬ﺗﺎ ‪ ١٧‬ﺳﺎﻟﮕﯽ‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ و اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺧﻮﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ درﺣﯿﻦ دﻋﻮاﯾﯽ در ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﯾﺎ ﻧﺰاﻋﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﺗﻮ ﮐﺘﺎﺑﺎ اﻣﺎ ھﯿﭻ وﻗﺖ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎ ﺑﭽﮫ ھﻤﺴﺎﯾﮫ داﺷﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺸﻢ ﺑﮫ‬ ‫ﺑﻮد ‪.‬از ﺳﮑﻮت ﻣﺤﻆ ھﻤﮑﻼﺳﯽ ھﺎ ﻓﮭﻤﯿﺪم داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ ھﺠﻮم ﺑﺮده ﮐﺎرد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ را‬ ‫ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ھﻤﺒﺎزی ﺧﻮد ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮده و‬ ‫اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر و در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ دﯾﺪم دﺳﺖ ﯾﺎ ھﻤﮑﻼﺳﯽ ﺧﻮد را ھﻞ داده و اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ‬ ‫آزاده ھﻤﮑﻼﺳﯽ ﻣﺎن ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﻮی ھﻮا ﮐﻮدک و ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ‬ ‫ﻣﯿﺮﻗﺼﯿﺪ ھﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ‪.‬زن ﻗﺼﺪ ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﺎوان آن را ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل زﻧﺪان و‬ ‫آﻣﺪن ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪ دﺧﺘﺮای ﮔﻞ اﻋﺪام در ﺳﻦ ‪ ١٨‬ﯾﺎ‪ ١٩‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ دارن دﯾﮕﮫ ‪...‬ﻧﮫ ﭘﺮدازﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺗﻤﺎم‬ ‫‪...‬ﻣﯿﺪوﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻮدن ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯿﺸﺎن را در زﻧﺪان و دراﻧﺘﻈﺎری‬ ‫ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺣﺮاﻣﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ ﺑﻘﻞ دﺳﺘﯿﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و دردﻧﺎک و ﮐﺸﻨﺪه ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫او رﯾﺰ ﺧﻨﺪﯾﺪ‪ .‬زن اداﻣﮫ داد ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﻮن و در اوج ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻼﻟﻮی ﮔﺴﺘﺮه ﻋﻤﺮ ﭘﺮ‬ ‫ھﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺣﺮام ھﺴﺖ ﻓﺮوﻏﺸﺎن ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫دﺧﺘﺮای ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ دارن ﺣﺘﻤﺎ ‪ .‬آزاده اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ‪ ١٨‬ﺳﺎل ھﺴﺘﻨﺪ‪ .‬رﺷﺪ‬ ‫ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻤﯽ‬ ‫ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﺟﻮاب داد ﺑﻠﮫ و ﻣﺎ ھﻢ ھﻤﮫ ﭘﺸﺖ داﻧﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص آﮔﺎھﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در‬ ‫ﺳﺮش ﺑﻠﮫ ﺑﻠﮫ ﮔﻔﺘﯿﻢ ‪. . .‬ﮔﺮﭼﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﺼﺎص ﻧﺪارﻧﺪ‬ ‫آزاده آدم اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﻠﯿﺪ در اون آﻧﮭﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺸﻢ‪ ،‬ﺑﺮ اﺛﺮ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ ﺟﻨﻮن‬ ‫ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﻓﮑﺮش رﺳﯿﺪه اﻣﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪ آﻧﯽ ﻗﺘﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻮال‬ ‫اﺻﺎﺑﺖ درﺳﺖ اﻧﺠﺎم داد و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن وﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ‬ ‫ھﻤﮫ ی ﮐﻼس ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از آزاده ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻗﻀﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫دوم ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ازآزاده ﺟﻨﻮن آﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از ھﻤﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮن ﺑﻮدم و ﮔﺮﻧﮫ اﺣﺴﺎﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺮازوی ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮی را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ‬ ‫زن ھﻤﻮﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت دارﻣﻮن ﻣﯿﺰﻧﮫ ‪ . . .‬ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ در دادﮔﺎه ھﺎ ﻧﺼﺐ‬ ‫زن ﻣﺘﻮﺟﮫ ھﻤﮑﺎری دﺳﺘﺠﻤﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺮده اﻧﺪ ‪ .‬آﻧﺎن ﭼﺮا اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ ﮐﻮر و‬ ‫ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮫ دروغ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﮫ ﺷﺪ‪. . .‬ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺮﻣﺎﻧﮫ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ واﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎی‬ ‫ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮕﻔﺖ ﻣﺜﻼ ھﯿﭻ ﺳﻮاﻟﯽ ﻧﮑﺮد اﻣﺎ ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﯽ ﮔﻨﺎه را ﺑﮫ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ‬ ‫ھﻨﻮز ﭼﻨﺪ روز ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﮫ ﺟﻌﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬و ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ و ﻣﺤﻠﮫ ھﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ را‬ ‫ﮐﺘﺎب از طﺮف ﯾﮫ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﮫ اﻻن اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺮﺟﻤﺎﻧﮫ ﻣﮭﺮ ﻗﺼﺎص و ﻋﺪم ﻣﯽ‬ ‫ﺣﺘﯽ اﺳﻤﺶ ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮاﻣﻮن اوﻣﺪ‪ .‬ﺑﮫ زﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ھﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮫ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮔﺮاﻣﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ وﮐﻼ‬ ‫رو ﻣﺠﺎﻧﯽ دادن و ﯾﮫ ﮐﯿﮏ ھﻢ ھﻤﺮاھﺶ‪ .‬و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺒﺎرزه ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻼﺧﺮه‬ ‫اون ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﻔﺴﮫ ﮐﺘﺎب ﻣﻦ اﻋﺘﺮاﺿﮭﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫ اﻋﺪام ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻣﻮﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﻤﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫ درد ﻣﯿﺨﻮرد‪ .‬ﻧﺘﯿﺠﮫ داد و اﯾﻦ ﺟﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﻋﻘﺐ‬ ‫ﭼﻮن از اون ﺳﺎل ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺧﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ھﯿﺞ ﮐﺠﺎی‬ ‫از ﻣﻦ ﺷﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟ و ﻣﻦ دﻧﯿﺎ ﺷﺎھﺪ و ﻧﻈﺎره ﮔﺮ اﻋﺪام ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ‪..‬‬ ‫ھﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻔﮭﻤﯿﺪم ﭼﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺴﯽ‬ ‫ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﮫ ‪.‬‬

‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮﻟﯽ اﻧﺪک‬ ‫از ﻓﻘﺮا و ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﮭﺮهﮐﺸﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻋﮑﺲ‬ ‫ھﺎی زﯾﺮ( و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ در ﻗﺒﺎل درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫رﻗﻤﯽ ﺑﯿﻦ ‪ ٢٠‬ﺗﺎ ‪ ٣٠‬ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن از‬ ‫ﺻﺒﺢ زود ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮫ ھﺎی ﺷﺐ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺎطﻊ‬ ‫ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺗﮭﺮان ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎ و‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﺎﻣﺰدھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﮭﻢ‬ ‫رژﯾﻢ را ﺑﮫ رھﮕﺬران ﻣﯽ دھﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺮاﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻘﻂ از روی‬ ‫ﻧﺎﭼﺎری و ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺗﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ‬ ‫دھﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﻧﺎﻣﺰدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ‬ ‫ﭘﻮﺳﺘﺮ و ﻋﮑﺲ ھﺎی آﻧﺎن را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‬ ‫ﭼﮫ دﯾﺪﮔﺎھﯽ دارﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﮭﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﯿﮫ‬ ‫روزﯾﺸﺎن ھﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ از ‪ ٨‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪٦‬‬ ‫ﻏﺮوب ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎ را ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﻣﺤﻞ ﮐﺎر او ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه‬ ‫ﻣﺘﺮو ﻣﯿﺪان اﻧﻘﻼب اﺳﺖ‪ .‬ﭼﮭﺮه اش ﺧﺴﺘﮫ‬ ‫اﺳﺖ و ﻧﺎی ﺟﻮاب دادن ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ‬ ‫ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﺎن ﺷﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻏﺬھﺎ را ﺑﮫ‬ ‫رھﮕﺬران ﺑﺪھﺪ‪ .‬ﺑﯿﺴﺖ ﻗﺪم آﻧﻄﺮف ﺗﺮ ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻟﯽ ﭼﺎدر ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﮫ ھﻤﺮاه‬ ‫دﺧﺘﺮش ﺑﮫ ﭘﺨﺶ آﮔﮭﯽ ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ‪ .‬او از ﻣﺮدم ﻣﯽ‬ ‫ﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ روز ﺟﻤﻌﮫ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوق ھﺎی‬ ‫رای ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ‪ .‬او ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ظﮭﺮ‬ ‫ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻏﺬا آﻣﺪه ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ‬ ‫ﻏﺮوب ﮐﺎر ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰدش ‪١٥‬‬ ‫ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻗﻮل داده اﻧﺪ اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﮫ‬ ‫ﺗﺒﻠﯿﻐﺶ را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد‪ ،‬ھﺪﯾﮫ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد‪ ،‬اﻣﯿﺪی ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد آﻧﮭﺎ از ﺗﮫ دل ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺰﻧﻨﺪ‪:‬‬ ‫»ﺷﺮﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻋﺪاﻟﺖ و‬ ‫ﻣﺴﺎوات« ‪. . .‬‬


‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬

‫‪١٥‬‬ ‫رﺗﺒﮫ‬

‫ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل )در ﯾﮏ ھﺰار(‬

‫ﮐﺸﻮر‬

‫ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل )در ﯾﮏ ھﺰار(‬

‫‪١‬‬

‫ﻗﻄﺮ‬

‫‪٧‬‬

‫‪٨‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﮐﻮﯾﺖ‬

‫‪١٠‬‬

‫‪١١‬‬

‫‪٣‬‬

‫اﯾﺮان‬

‫‪٢٢‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﻋﺮاق‬

‫‪٣١‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫‪٥‬‬

‫آذرﺑﺎﯾﺠﺎن‬

‫‪٣٩‬‬

‫‪٤٦‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن‬

‫‪٤٧‬‬

‫‪٥٦‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‬

‫‪٧٠‬‬

‫‪٨٢‬‬

‫‪٨‬‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬

‫‪١٠٣‬‬

‫‪١٤٩‬‬

‫ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺠﺎل ﺑﯿﻦ دواﯾﺮ‬ ‫آﻣﺎری ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪ .‬در ﻧﻮزدھﻢ ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه‬ ‫اﻣﺴﺎل ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﮫ ھﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه و‬ ‫ﺷﺎھﺪ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﺮان و‬ ‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻋﺮاق ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺎدﻗﯿﻘﯽ‬ ‫اش ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺘﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ‬ ‫ﻣﺸﻐﻠﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ و اﺣﻮال و ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﯿﺴﺖ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎ ﮐﺪام‬ ‫اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪ . . .‬رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﯿﺖ‪ ،‬ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوھﺸﮭﺎی‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﮫ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﮫ‬ ‫ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﮭﺮ ﮔﻔﺖ‪" :‬در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺎﺧﺼﮭﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﯾﺮان در‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ‬ ‫اذﻋﺎن داﺷﺖ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺒﻊ آﻣﺎر و‬ ‫ارﻗﺎم ﻓﻮق‪ ،‬ﺑﺨﺶ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﺳﺖ‪ ،‬طﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺑﻌﻤﻞ‬ ‫آﻣﺪه ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم در‬ ‫ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰاﻧﮭﺎی ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫زﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎل و زﯾﺮ ‪ ٥‬ﺳﺎل در اﯾﺮان در‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﮫ‬ ‫اﯾﺮان از ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‪".‬‬ ‫ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎل در‬ ‫اﯾﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ در ﺳﺎل ‪ ٢٢ ، ٢٠١٠‬در‬

‫ﯾﮑﮭﺰار ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه و ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ‪ ٥‬ﺳﺎل‪ ٢٦ ،‬در ﯾﮑﮭﺰار ﺗﻮﻟﺪ‬ ‫زﻧﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ طﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺛﺒﺖ اﺣﻮال‪ ،‬ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﯾﮏ‬ ‫ﺳﺎل در اﯾﺮان ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان‬ ‫ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮭﺪاﺷﺖ‬ ‫در ﺳﺎل ‪ ٢٠١٠‬ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﮫ داد‪ :‬ھﻤﭽﻨﯿﻦ طﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر‬ ‫وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ‪ ،‬درﻣﺎن و آﻣﻮزش‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﯽ‪ ،‬ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫زﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎل و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ‬ ‫ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ‪ ١٨‬و ‪ ٢٠‬در ﯾﮑﮭﺰار‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ دﺳﺘﺘﺎن آﻣﺪ ﮐﮫ اداره ﺛﺒﺖ و‬ ‫اﺣﻮال ﮐﮫ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن دارای ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ دوﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﺳﺖ‬ ‫دوﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ! ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان‬ ‫ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ از ھﺮ ھﺰار ﮐﻮدک زﯾﺮ‬ ‫ﯾﮑﺴﺎل ‪ ٤٤‬ﮐﻮدک و زﯾﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ‪٥٢‬‬ ‫ﮐﻮدک اﺳﺖ! و اﯾﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ‬ ‫ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ دارﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﮫ آﻧﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎطﻞ ﻣﯿﺸﻮد!‬ ‫ﺑﻌﺪ دﻋﻮای دﯾﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان‬ ‫اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎھﻢ طﺒﻖ ﮐﺎﺳﮫ ﮐﻮزه ای ﮐﮫ‬ ‫ﺑﺮای ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﯾﮕﺮی را‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ‪.‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﻦ دواﯾﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺎ آﻣﺎری ﮐﮫ اداره ﺛﺒﺖ و‬ ‫اﺣﻮال داده اﺳﺖ از ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﮐﮫ‬ ‫ﺷﯿﺮازه ﺟﺎﻣﻌﮫ اش از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ اﺳﺖ ھﻢ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ!‬ ‫ﭘﺲ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ‬ ‫ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﮫ داد ھﻤﮫ ﻣﯿﺮﺳﺪ و‬ ‫ھﺮ دو آﻣﺎر اراﯾﮫ داده ﺷﺪه را در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ‬ ‫ﺑﺮھﻢ زدن ﭘﺲ ﻣﯿﺰﻧﺪ و ﺧﻮدش ﻧﺮخ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮدش را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺑﺎزی‬ ‫ﮐﺜﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﻨﮕﯿﻦ‬ ‫ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اداﻣﮫ دارد‪ .‬ﺗﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ‬ ‫ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دواﯾﺮ دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﺪون‬ ‫آﻧﮑﮫ ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﭘﻨﺎه ﺑﻮدن و ﻋﺪم‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن و‬ ‫ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ی اطﻔﺎل ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬ ‫ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ھﺮ ﻧﺎظﺮ‬ ‫ﺑﯿﻄﺮﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﮫ‬ ‫آﻣﺎرھﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺻﺪھﺎ ﮐﻮدک ﺑﺪون‬ ‫ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن در روﺳﺘﺎھﺎی ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و‬ ‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان ﺗﻠﻒ ﻣﯽ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﮫ ﺧﻢ ﺑﮫ اﺑﺮوی ﺣﮑﻮﻣﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ‪ .‬ﮔﺮاﻧﯽ روز اﻓﺰون دارو و‬ ‫درﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺮﮔﺒﺎر را اﻓﺰوﻧﺘﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ‬ ‫دﺑﯿﺮ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﮫ وﺣﺪت‬ ‫‪afsanehvahdat@yahoo.se‬‬ ‫‪barnenforst@hotmail.com‬‬ ‫‪Tel: 0046-702468454‬‬ ‫‪Fax: 0046-706199054‬‬ ‫‪Address: Barnen Först‬‬ ‫‪Box 48‬‬ ‫‪151 21 Södertälje Sweden‬‬ ‫ﺳﺮدﺑﯿﺮﻧﺸﺮﯾﮫ ﻓﺎرﺳﻰ‬ ‫ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺑﮭﺎری‬ ‫‪siabahari@yahoo.com‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﮫ ﻓﺎرﺳﻰ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد و از طﺮﯾﻖ‬ ‫ﺳﺎﯾﺖ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪www.barnenforst.com‬‬

‫ﺗﻮﺟﮫ‪ :‬ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﮫ ھﺎﺗﺒﺮد از ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮫ و ﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﺎزده و ﻧﯿﻢ ﺷﺐ ﺑﻮﻗﺖ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ دارد‪.‬‬

‫‪KBC Channel‬‬ ‫‪Freq: 11604‬‬ ‫‪Symbol Rate: 27500‬‬ ‫‪Polarity: Vertical‬‬ ‫‪FEC: 5/6‬‬


‫‪١٦‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٨٩‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻓﻮری ﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن‬ ‫ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﮭﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮوی و ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺷﺪن ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن و‬ ‫اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﻔﺎد زﯾﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﻓﻮری و ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻨﺒﺶ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان‬ ‫اﻋﻼم ﻣﯿﺪارد‪:‬‬ ‫‪١‬ــ ﺗﻀﻤﯿﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ دوﻟﺖ‪ .‬دوﻟﺖ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﺣﺪی از رﻓﺎه و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﺷﺪ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫را‪ ،‬در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻤﮑﻦ‪ ،‬ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﮐﻤﮏ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻻزم و ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ و‬ ‫ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﻣﺴﺘﻘﻞ از وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪٢‬ــ اﯾﺠﺎد ﻣﮭﺪ ﮐﻮدک ھﺎی ﻣﺠﮭﺰ و ﻣﺪرن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﺧﻮرداری ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪه و ﺧﻼق ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ‬ ‫و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮداﮔﯽ ‪.‬‬ ‫‪٣‬ــ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﮐﻮدﮐﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ‪ ،‬اﻧﺘﺴﺎب ﺑﮫ ﻣﻠﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺬاھﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ .‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ‬ ‫ھﺮﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﮫ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ‪ ،‬ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﻏﯿﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج ازدواج ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪٤‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن‬ ‫‪٥‬ــ ﻟﻐﻮ ﮐﻠﯿﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺼﺎص و اﻋﺪام درﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﮐﻮدﮐﺎن در زﻧﺪان‪ .‬اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ‬ ‫ﺑﺎزآﻣﻮزی ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺪرن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ھﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰھﮑﺎرﺑﺎ ھﺪف ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺑﮫ آﻧﺎن‪.‬‬ ‫‪۶‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺣﺠﺎب ﮐﻮدﮐﺎن!‬ ‫‪٧‬ــ ﮐﻮدک ﻣﺬھﺐ ﻧﺪارد‪ .‬ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ھﺮ ﻧﻮع دﺳﺖ اﻧﺪازی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺬاھﺐ و ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﺼﻮن‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺟﻠﺐ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﮫ ﻓﺮﻗﮫ ھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺮاﺳﻢ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬھﺒﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪٨‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺬھﺐ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻟﻐﻮ ﻓﻮری ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﻤﺎﯾﺰ در ھﻤﮫ ﻋﺮﺻﮫ ھﺎ و ﺳﻄﻮح‬ ‫آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ‪ .‬ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺷﺪن ﻣﺪارس در ھﻤﮫ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‬ ‫‪٩‬ــ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻗﺎطﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺘﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ازدواج‪ ،‬ﺟﺮم ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد‪.‬‬ ‫راﺑﻄﮫ ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺮ ‪ ١٨‬ﺳﺎل‪ ،‬وﻟﻮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ آﻧﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد ‪.‬‬ ‫‪١٠‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ھﺮ ﻧﻮع آزار ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده‪ ،‬ﻣﺪارس و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﮐﯿﺪ ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺑﺪﻧﯽ‪ .‬ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺸﺎر و آزار رواﻧﯽ و ارﻋﺎب ﮐﻮدﮐﺎن‪.‬‬ ‫‪١١‬ــ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺨﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﮭﺎدھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﻮری ﺟﻨﺒﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان و ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎی ﺣﺪاﻗﻞ و ﻋﺎﺟﻞ ﺑﺮای رھﺎﻧﯿﺪن‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺑﯿﺤﻘﻮﻗﯽ و دﺳﺖ درازی ﻣﺬھﺐ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﻮدک آزاری ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﮭﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮭﺎد "ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ" ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﻣﯿﻄﭙﺪ و ﮐﻠﯿﮫ ﺗﺸﮑﻠﮭﺎ و‬ ‫ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک را ﺑﻤﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﮭﺎ ﻓﺮاﻣﯿﺨﻮاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ دﻧﯿﺎی ﺑﮭﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﮫ ﻧﮭﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ!‬

Km 89  
Km 89  
Advertisement