Page 1

‫‪www.childrenfirstnow.com‬‬ ‫ ‪-‬د‪ :-./‬ا‪3 -.‬آ‪1‬‬

‫ر ‪٧٤‬‬

‫ارد‪٢٠٠٩ ) ،١٣٨٨ "#$%‬‬

‫; ‪H‬زات ا‪6‬ام ‪ /‬د‪8‬را در ‪ FG‬ه ‪E‬ى ‪! C-‬‬ ‫امير توكلى‬ ‫امــروز دالرا نــامــى آشــنــا بــراى‬ ‫ميليونھا نفـر در سـراسـر جـھـان‬ ‫است‪ ،‬عكس دالرا‪ ،‬نقاشى ھـا و‬ ‫داســتــان زنــدگــى اش را امــروز‬ ‫ميليونھا نفر مى شناسنـد‪ .‬وقـتـى‬ ‫خبر اعدام دالرا پخش شـد غـمـى‬ ‫سنگين بر قـلـب ھـا نشـسـت و‬ ‫انسانھاى بسيارى گريستند‪.‬‬ ‫اما دالرا نمرده است او در خـاطـره‬ ‫ھمه ما زنده اسـت‪ .‬او سـمـبـلـى‬ ‫شد تا تنفر از مـجـازات اعـدام بـه‬ ‫ھمه جا رسوخ كند ‪ .‬دالرا ھميشـه‬ ‫در مبارزه ما بر عليه مجازات اعـدام‬ ‫در كنار مان است‪.‬‬ ‫اعدام دالرا يك قتل كامال سياسـى‬ ‫و بـرنـامـه ريـزى شـده اوبـاشـان‬ ‫اسالمى بود‪ .‬دالرا را در اول مـاه‬ ‫مه روز جھانى كارگر‪ ،‬روز اعـتـراض‬ ‫به اين زندگى غيرانسانى و نابرابـر‬ ‫كشتند تا به مـردم نشـان دھـنـد‬ ‫وحشيگريشان حدى ندارد ‪ .‬او را در‬ ‫اولين ساعات روز جـھـانـى كـارگـر‬ ‫كشــتــنــد تــا بــه كــارگــر و ھــمــه‬ ‫انسانھاى معترض مجازات اعتراض‬ ‫شان را نشان دھند و بخيـال خـود‬ ‫جامعه را مرعوب كنند‪.‬‬ ‫اما كسى مرعوب نشد‪ ،‬تنھا نفرت‬ ‫و انسجار از رژيم اسالمـى شـدت‬ ‫گرفت و اين جانيان در ايـران و در‬

‫سراسر دنيا بيشتر منزوى شدند‪.‬‬ ‫اعدام دالرا در شـرايـطـى اتـفـاق‬ ‫افتاد كـه جـامـعـه ايـران وارد يـك‬ ‫رنسانس فكرى يك تحول فكـرى و‬ ‫فرھنگى عميق شده است‪ .‬مـردم‬ ‫از جنايت‪ ،‬از اعدام و شـكـنـجـه و‬ ‫كشتار متنفر شده اند و انسانـيـت‬ ‫و زندگى مبناى جامعه قرار گرفـتـه‬ ‫است ‪ .‬دالرا مشخصه دورانى شده‬ ‫است كه جامعه ايـران مـيـرود تـا‬ ‫مجازات اعدام را به ھمراه جـانـيـان‬ ‫اسالمى به گور بسپارد‪.‬‬ ‫اعدام دالرا اما يك درس بزرگ براى‬ ‫ھمه ما داشت‪ ،‬و آن اين بـود كـه‬ ‫بايد قوى تر بود‪ ،‬بايد متشكلتر بـود‬ ‫بايد در خيابانھا بود و بـايـد صـداى‬ ‫اعتراض مان گـوش ايـن اوبـاشـان‬ ‫اسالمى را كر كند‪.‬‬ ‫كانال جديد پلى استكه مـا را بـه‬ ‫ھم وصل مى كـنـد‪ ،‬بـايـد بـا مـا‬ ‫تماس بگيريد دستتان را در دسـت‬ ‫ما بگذاريد تا با ھم بساط جنايت را‬ ‫جمع كنيم ‪ .‬ما موظفيم ما مسئـول‬ ‫ھستيم كه نگذاريم عزيز ديگرى را‬ ‫در صبحگاھى كه روز اعـتـراضـمـان‬ ‫است دوبـاره بـراى تـرسـانـدمـان‬ ‫اعدام كـنـنـد ‪ .‬مـا مـيـتـوانـيـم‪ ،‬مـا‬ ‫بسياريم‪.‬‬

‫‪ )/‬آ‪ ).6 .4‬ا‪6‬ام آدآن ‪!%.4/‬‬ ‫از طرف نھاد كودكان مقدمند كمپينى بر عـلـيـه اعـدام كـودكـان و‬ ‫نوجوانان در ايران توسط رويا بحرينى در شھر فرانكفورت آلمان آغـاز‬ ‫شده است‪ .‬بيش از ‪ ١٥٠‬كودك و نوجوان در زندانھاى رژيم اسالمى‬ ‫محكوم به اعدام شده اند از اين تعداد اسامى ‪ ٧٠‬نـفـر مشـخـص‬ ‫است اما متاسفانه مشخصاتى از ديگر محـكـومـيـن بـه اعـدام در‬ ‫دسترس نداريم‪ .‬ھمينجا ھمه شما را فرا ميخـوانـيـم كـه بـه ايـن‬ ‫كمپين بپيونديد و به ھر شكلى كه ميـتـوانـيـد بـراى رھـايـى ايـن‬ ‫كودكان و نوجوانان بكوشيد ‪ .‬با ما تماس بگيريد تا ايـن تـالـشـھـا و‬ ‫فعاليتھا قدرتمندتر پيش رود‪.‬‬ ‫از طريق لينك زير ميتوانيد پتيش كمپين را امضا كنيد‪:‬‬ ‫‪http://www.thepetitionsite.com/‬‬ ‫‪petition/435265899‬‬

‫>‪:;< =-‬ت ز د‪8‬را در اول ) ‪/‬‬ ‫ز @‪ -B #.‬دره >@? ‬ ‫عبدل گلپرﯾان‬ ‫حکومت اسـالمـی در روز اول مـه دالرا را کشـت‪.‬‬ ‫جناﯾتی بمراتب سنگين تر از ھر اعدامـی را مـرتـکـب‬ ‫شد‪ .‬سنگين تر به اﯾن معنا که قبل از اجرای اﯾن حکم‬ ‫ضد بشری‪ ،‬مردم زﯾادی عليه مجازات اعدام و عـلـيـه‬ ‫حکم اعدام دالرا به دفاع از انسانيت پرداختنـد‪ .‬تـوقـف‬ ‫مجازات اعدام را فرﯾاد زدند‪ .‬حکومت اسالمی وقوانيـن‬ ‫ماقبل قرون وسطاﯾی اش را مـحـکـوم کـردنـد ‪ .‬رژﯾـم‬ ‫اسالمی با اعدام دالرا وحشت خود را از قدرت اول مه‬ ‫به مردم نشان داد ‪ .‬تنفر و انزجار وسيعی در داخـل و‬ ‫خارج کشورعليه اﯾن جانوران برانگيخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫سران سردرگم و مفلوک حکومت اسالمی دارند خـط‬ ‫و نشان می کشند‪ .‬صفوفشان در بـاال بـھـم رﯾـخـتـه‬ ‫است‪ .‬کروبی و شرﯾعتمداری بر سر اعدام کـودکـان و‬ ‫بر سر جنبش عظيمی که که زمين را زﯾر پاﯾشان داغ‬ ‫کرده است به جان ھم افتاده اند ‪ .‬تـرسـيـده انـد‪ ،‬بـه‬ ‫وحشت افتاده اند‪ ،‬خوب می دانند که چه دھن کجـی‬ ‫آشکاری به مردم کـردنـد از اﯾـن رو ھـر ﯾـک دارنـد‬ ‫پيشينه و جناﯾت و آدم کشی طرف مقـابـل را بـه رخ‬ ‫ھم می کشند‪ .‬خواستند با اعدام دالرا در روز اول مـه‬ ‫به جامعه اخطار داده باشند و به ميليونھـا انسـان در‬ ‫اﯾران بگوﯾند اگر زﯾاده روی کنيد‪ ،‬اگر رفاه بخواھيد‪ ،‬اگـر‬ ‫حق خواھی کنيد‪ ،‬اگر از زندگی انسانی دم بزنيد‪ ،‬اگر‬ ‫مطيع نباشيد و دھھا اگر دﯾگر‪ ، ...‬خـواھـيـم کشـت‪،‬‬ ‫زندان می کنيم‪ ،‬اعدام می کنيم‪.‬‬ ‫می توانستند ھمچون ھميشه ده نفر و بيست نـفـر‬ ‫را در اﯾن روز اعدام کـنـنـد ‪ .‬امـا انـتـخـاب دالرا در ‪11‬‬ ‫اردﯾبھشت معنای سياسی وسيعتر و اجتماعی تـری‬ ‫داشت‪ .‬از ھفته ھا قبل اعتراض مردم عليه اﯾن حکم‬

‫ز د‪ ،‬ا و ق   د ن ا !‬

‫صفحه ‪٤‬‬


‫ د ن ‪IJ‬‬

‫‪٢ );Bi‬‬

‫د‪-@/‬‬ ‫ د ن ‪IJ‬‬

‫ ‪K;  =-‬‬

‫‪barnenforst@hotmail.com‬‬

‫‪Tel: 0046-708526716‬‬ ‫‪Fax: 0046-706199054‬‬ ‫‪Address: Barnen Först‬‬ ‫‪Box 48‬‬ ‫‪151 21 Södertälje‬‬ ‫‪Sweden‬‬

‫سردبير‬ ‫نشريه فارسى‬ ‫امير توكلى‬ ‫‪tavakoli@hotmail.com‬‬

‫سردبير‬ ‫نشريه سوئدى‬ ‫افسانه وحدت‬ ‫‪afsanehvahdat@yahoo.‬‬ ‫‪se‬‬

‫نشريه فارسى ھر ‪١٥‬‬ ‫روز و نشريه به زبان‬ ‫سوئدى ماھانه منتشر‬ ‫ميشوند و از طريق‬ ‫سايت كودكان مقدمند‬ ‫در دسترس ميباشند‬

‫آدآن ‪ IJ‬را در ‪ -#‬و‬ ‫‪ %‬آ"ر د ‪ j. 3‬آ‪!.I‬‬ ‫اگر شما ھم به‬ ‫مشقات كودكان فكر‬ ‫مى كنيد‪ ،‬اگر شما‬ ‫ھم معتقد ھستيد‬ ‫كه اين دنيا را ميتوان‬ ‫امن تر‪ ،‬زيباتر و قابل‬ ‫تحمل تر براى‬ ‫كودكان كرد‪ ،‬پس به‬ ‫ما بپيونديد‪.‬‬ ‫نھاد كودكان مقدمند‬ ‫سازمان ھمه‬ ‫كسانى استكه‬ ‫زندگى بھترى را‬ ‫شايسته كودكانمان‬ ‫ميداند‪ .‬با فعاليت‬ ‫متشكل و‬ ‫ھدفمندمان ميتوانيم‬ ‫دنياى بھتر براى‬ ‫كودكانمان بسازيم‪.‬‬ ‫به كودكان‬ ‫مقدمند بپيونديد!‬

‫د‪8‬را را "‪Ip‬‬ ‫شمه صلواتی‬ ‫دالرا را کشتند‪ .‬دالرارا کشتند‪.‬‬ ‫شنيدی؟‬ ‫نقاش جان وجھان را کشتند‪.‬‬ ‫باشنيدن اﯾن خبر‬ ‫تنم سرد و بی حس شد‪.‬‬ ‫برروی پله ھای تراز ِ خانه که به باغچه منتھی‬ ‫ميشد‪-‬‬ ‫نشستم وفکر ناخوداَگاه مرابا خود بردبه ساحل‬ ‫درﯾای شمال‪.‬‬ ‫بانگاھی پرازحسرت به آب خيره شدم‪.‬‬ ‫آنجاکه ھرازگاھی ميزبان زنی بود‪.‬‬ ‫زنی بنام دالرا‪-‬‬ ‫که جناﯾتکاران به قتلش رساندند‪.‬‬ ‫زنی که ساحل راميشناخت و‬ ‫بارﯾتم آب شعرميگفت‪.‬‬ ‫زنی که رنگ درﯾا را ميشناخت‪-‬‬ ‫باغچه را ميشناخت‪-‬‬ ‫وبابوی گلھادرآميخته بودو‬ ‫درچھاردﯾواری زندان آنھارابه تصوﯾرميکشيد‪.‬‬ ‫زنی درمحاصره رنگھاو‬ ‫نقاش جان وجھان‪.‬‬ ‫زنی که صدای دل نشين پيانو را ميشناخت وبا اَن‬ ‫ھمنوا ميشد‪.‬‬ ‫زنی که مرگش اعدام رنگھا بود‪.‬‬ ‫دالرا راکشتند‪.‬‬ ‫مانيزشنيدﯾم وتنمان لرزﯾد‪.‬‬ ‫دالراقاتل نبود‪-‬‬ ‫درنقاشيھاﯾش‬ ‫ھای دالرا‬ ‫احساس وعاطفه‬ ‫پيداست و‬ ‫زندگی بشارت اوست‪.‬‬ ‫جناﯾتکاران او راکشتند‪.‬‬ ‫چون ازعاطفه ھا نفرت دارند‪.‬‬ ‫دالرا قاتل نبود‪.‬‬ ‫قاتل آنانندکه ھرروزحکم اعدام صادرميکنند‪.‬‬ ‫قاتل‪،‬مومنان ومردان سياه دل ِ خداﯾندکه ھر روز‬ ‫جناﯾتی ميآفرﯾنند‪.‬‬ ‫دالرا راکشتند و‬ ‫قلب معصومش را ازکار انداختند‪.‬‬ ‫دالرا را کشتند‪.‬‬ ‫نقاش جان وجھان راکشتند‪.‬‬

‫‪.l‬م ‪ )/‬زه‪I‬ن‪ .<kC ،‬و ه) ‪-‬آ ‬ ‫آ‪II‬ن در ‪-‬ا ‪#‬ى روز ‪ 1#E‬آر‪ ،-‬ز‪1‬‬ ‫‪-.o‬ا‪ 1‬آدآن را ‪-C‬اش ‪!.Im‬‬ ‫دوستان عزيز در شرايطى شما مراسم ھاى روز‬ ‫جھانى كارگر را برگزار مى كنيد كه وضعيت زندگى‬ ‫كودكان بمراتب بدتر از سالھاى گذشته شده‬ ‫است‪ .‬اكثر شما چه بعنوان پدر و مادر و يا آشنا با‬ ‫اين وضعيت‪ ،‬اوج بى حقوقى و زندگى غير انسانى‬ ‫كودكان را مى شناسيد‪.‬‬ ‫ميليونھا كودك از كمترين امكانات اجتماعى بى‬ ‫بھره اند‪ ،‬نزديك به سه ميليون كودك امسال‬ ‫نتوانسته اند به دليل فقر والدين شان به مدرسه‬ ‫بروند‪ ،‬دھھا ھزار كودك در سخت ترين شرايط‬ ‫مشغول كارند و ھزاران كودك ديگر در خيابانھا به‬ ‫دنبال لقمه نانى سرگردانند‪ .‬از طرف ديگر كودكان‬ ‫را به اعدام و به حبس ھاى طوالنى مدت محكوم‬ ‫مى كنند‪ ،‬كم نبودند نوجوانان زير ھجده سالى كه‬ ‫اعدام شده اند و يا ھمين امروز در زندانھاى رژيم‬

‫ر ‪٧٤‬‬

‫د‪8‬راى  را "‪Ip‬‬ ‫دالراى عزيزمان را از ما گرفتند ‪ .‬دالراى ما را در سـحـرگـاه روز‬ ‫جھانى کارگر بدون اينکه خـانـواده اش را بـراى آخـريـن بـار‬ ‫مالقات کند‪ ،‬قلبش را از تپش باز داشتند‪.‬‬ ‫او را از ھـفـده سـالـگـى در کـابـوس اعـدام شـش سـال‬ ‫در زندانھاى مخوف شان حبس کردند تا امروز او را در بيست‬ ‫و سه سالگى بکشند‪.‬‬ ‫دالرا را به قتل رساندند تا در صفوف جنبش عـلـيـه اعـدام و‬ ‫بويژه اعدام کودکان ترس ايجاد کنند تا چند صـبـاحـى بـيـش‬ ‫جمھورى کثيف شان را ادامه دھند ‪ .‬اما مرگ دالرا نه تنـھـا او‬ ‫را در قلب ميليونھا انسان شرافتمند در سراسر جـھـان جـاى‬ ‫داد بلکه نفرت و انزجار از حکم اعدام اين قتل عمد دولـتـى را‬ ‫به موضوع روز جامعه تبديل کرد و اوباشان اسالمى را بـيـش‬ ‫از پيش منزوى نمود‪.‬‬ ‫سى سال استکه اين جانيان عزيزان مان را از ما ميگـيـرنـد و‬ ‫ھر روز عمر بيشتر اين جانيـان بـه مـعـنـاى از دسـت دادن‬ ‫عزيزى ديگر است‪.‬‬ ‫نھاد کودکان مقدمند به خـانـواده گـرامـى دالرا صـمـيـمـانـه‬ ‫تسليت مى گويد و خود را در غم عزيزشان شـريـک مـيـدانـد‬ ‫دور نيست روزى که اين اوباشان در مقابل جامعه بزانو درآينـد‬ ‫و زندگى و انسانيت پرچم جامعه گردد‪.‬‬ ‫دالرا دارابى در قلبھاى ما زنده است‬ ‫نھاد کودکان مقدمند‬ ‫‪ ١‬مه ‪٢٠٠٩‬‬

‫اسالمى زير چوبه اعدام قرار دارند‪.‬‬ ‫جمھورى اسالمى نه تنھا ھيچ مسئوليتى در قبال كودكان‬ ‫تقبل نكرده است بلكه با قوانين اسالمى و تحميل فقر به‬ ‫جامعه شرايطى كامال وحشيانه و اسفناكى را به زندگى‬ ‫كودكان تحميل كرده است‪ .‬جمھورى اسالمى يك حكومت‬ ‫ضد كودك است‪.‬‬ ‫اول ماه مه روز جھانى كارگر فرصتى استكه به بى حقوقى‬ ‫كودكانمان ھم اعتراض كنيم‪ .‬كودكان ما بايد از يك زندگى‬ ‫امروزى‪ ،‬مدرن و مرفه برخوردار باشند‪ .‬امكانات و ثروت به‬ ‫اندازه كافى در جامعه و در دست دولت اسالمى وجود دارد‪.‬‬ ‫تامين زندگى انسانى كودكان بايد مقدم بر ھر برنامه دولتى‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئوس مطالبات ما بقرار زيرند‬ ‫_تامين زندگى انسانى ھمه كودكان مستقل از توانايى‬ ‫مالى والدين‬ ‫آموزش و پرورش بايد رايگان و اجبارى براى ھمه كودكان‬ ‫باشد_‬ ‫مدارس بايد جاى فراگيرى علم باشد‪ ،‬دست مذھب از‬ ‫آموزش و پرورش بايد كوتاه شود_‬ ‫آپارتايد جنسى و جداسازى دختران و پسران در مراكز‬ ‫آموزشى محكوم است_‬ ‫دانش آموزان بايد از صبحانه و يك وعده غذاى گرم در مدرسه‬ ‫برخوردار باشند_‬ ‫تامين زندگى مناسب براى ھمه كودكان بى سرپرست_‬ ‫ھيچ كودكى نبايد به زندان محكوم شود_‬ ‫حكم اعدام ھمه كودكان بايد فورا لغو شود_‬ ‫مدارس بايد محل ايمنى براى دانش آموزان باشد‪_ ،‬‬ ‫ساختمان اكثر مدارس قديمى‪ ،‬در حال ويران و مخروبه‬ ‫است‪ .‬اين سقف ھاى در حال ريزش زندگى كودكان را ھر‬ ‫‪.‬روزه تھديد مى كند‬ ‫در روز جھانى كارگر در كنار مطالبات بر حق تان از زندگى‬ ‫كودكانتان ھم دفاع كنيد‪ ،‬نھاد كودكان مقدمند پيشاپيش فرا‬ ‫رسيدن اول ماه مه را به ھمه شما عزيزان تبريك مى گويد‪.‬‬ ‫نھاد كودكان مقدمند‬ ‫‪ ٢٦‬آوريل ‪٢٠٠٩‬‬


‫‪٣ );Bi‬‬

‫ د ن ‪IJ‬‬

‫د‪8‬را دارا‪ s/‬ا‪6‬ام  ‪ %t. 4/‬و ‪ q‬ا‪6‬ام‬ ‫آدآن و ‪E‬ان =‬ ‫) @‪ I‬ا‪K‬‬ ‫‪# )/‬ده‪ ،‬ز‪ #‬و ‪ @<kC‬ا‪J qC‬ق ان در ‪-‬ا ‪#E -‬ن‬ ‫دالرا دارابي امروز ديگر نامي آشنا براي ميليونھا نفر در ايران و در‬ ‫دنيا است‪ .‬اسم و عكس و نقاشي ھاي دالرا براي بسياري آشنا‬ ‫است ‪ .‬دالرا دارابی‪ ،‬ساكن شھر رشت در شمال ايران يك دخـتـر‬ ‫ھنرمند ‪ ١٧‬ساله بود‪ ،‬كه در جريان يك درگيري در منزل يـكـي از‬ ‫اقوامش كه منجر به قتل يك زن به اسـم مـھـيـن دارابـي شـد‪،‬‬ ‫دستگير و در سن ھفده سالگي به اعـدام مـحـكـوم شـد ‪.‬دالرا‬ ‫شش سال در زندان بود و با اعالم يك كمپين براي نجات جـان او‬ ‫از سوي نھادھاي مدافع حقوق انسان‪ ،‬سازمان عفو بين الملل و‬ ‫كميته بين المللي عليه اعدام نام و عكس او در رسانه ھاي بيـن‬ ‫المللي و درچند ھفته اخيراز طريق تلويزيون پر بيننده كانال جديـد‬ ‫به خانه ميليونھا نفر در ايران و دردنيا رفت‪ .‬ھزاران نفر بـا ارسـال‬ ‫نامه اعتراضي به مقامات حكومت اسالمـي‪ ،‬بـا امضـای طـومـار‬ ‫عليه اين حكم اعدام و با برگزاري ميتينگ در شھرھاي بزرگ دنيـا‬ ‫اعتراض خود به اين حكم را بيان داشتند‪.‬‬ ‫صبح روزجمعه اول ماه مه روز جھاني كارگر‪ ،‬عليرغم ھـمـه ايـن‬ ‫اعتراضات‪ ،‬ساعت شش و نيم صبح دالراي جوان را از خواب بيـدار‬ ‫ميكنند و ميگويند براي اجراي حكم اعدام آمـاده شـود‪ .‬دالرا كـه‬ ‫مدتھا با اين كابوس دست و پنجه نرم كرده بود‪ ،‬به مادر و پـدرش‬ ‫زنگ ميزند‪" :‬مامان‪ ،‬بابا ! ميخواھند مرا بكشند به اينھا بـگـو كـه‬ ‫اين كار را با من نكنند ‪...‬وقتي پدر به او ميگويد مـيـخـواھـنـد تـرا‬ ‫بترسانند‪ ،‬شجاع باشد دالرا فرياد ميزند ‪...‬من طناب دار را مـي‬ ‫بينم"‪ .‬او روز قبل با مادرش حرف زده و گفته بـود امـيـدوار شـده‬ ‫است كه آزاد شود و اين اميدواري بدليل اعتراضات بين المللي و‬ ‫اعتراض ھزاران و ميليونھا نفر در ايران بود‪ .‬پدر و مـادر رنـجـديـده‬ ‫دالرابالفاصله به طرف زندان رشت به راه افتادند اما وقتی به آنجـا‬ ‫رسيدند‪ ،‬آمبوالنس جسد دالرا را حمل ميكرد‪.‬‬ ‫ايران تنھا دولتي است كه رسما كودكان و نوجوانان را بـه اعـدام‬ ‫محكوم ميکند و اين احكام را سبعانه اجرا ميكـنـد‪ .‬بـيـش از ‪١١٤‬‬ ‫كودك اكنون در زندانھاي حكومت اسالمي ايران منتظر ‪ ١٨‬سـالـه‬ ‫شدن ھستند تا به سن الزم براي اجراي حـكـم اعـدام و قـتـل‬ ‫توسط جالدان برسند‪ .‬بسياري از كودكان و نوجوانان يك روز بعد از‬ ‫جشن تولد ‪ ١٨‬سالگي به دار آويخته مـيـشـونـد و بسـيـاري در‬ ‫ھمان سن ‪ ١٦‬و يا ‪ ١٧‬سالگي‪ .‬تصور كنـيـد زنـدگـي كـودكـان و‬ ‫نوجواناني را كه ھر روز با كابوس مرگ و اعدام دست و پنجه نـرم‬ ‫ميكنند‪ .‬تعدادي از اين كودكان محكوم به اعـدام بـا مـن تـمـاس‬ ‫گرفته و از اعدام ھم سلولھاي خودشـان حـرف زده و از اعـدام‬ ‫حرف زده اند ‪ ،‬آنھا ميخواھند كه دنيا به اين قـتـل عـمـد دولـتـي‬ ‫اعتراض كند‪ .‬ھمه اين كودكان ميداننـد كـه حـكـومـت اسـالمـي‬ ‫شوخي ندارد و به راحتي آب خوردن كودكان را به قتل ميرسـانـد‪.‬‬ ‫آنھا ميدانند كه حكومت اسالمي ايران در دنيا در صـدر لـيـسـت‬ ‫اعدامھا و در صدر ليست اعدام كودكان است‪.‬‬

‫ر ‪٧٤‬‬

‫اينجا ايران تحت حاكميت جمھوري اسالمـي اسـت كـه بـا‬ ‫قتل عمد و اعدام ميخواھند از مـردم مـعـتـرض زھـر چشـم‬ ‫بگيرند و فضاي رعب و وحشت ايجاديكنند‪ .‬بي دليل نبود كـه‬ ‫دالراي جوان را روز جھاني كارگر اعدام كردند و در ھمان روز‬ ‫اول مه به ميتينـگ اعـتـراضـي ھـزاران كـارگـر در تـھـران و‬ ‫كرمانشاه و سنندج و ‪...‬حمله كرده و بـيـش از ‪ ١٧٠‬نـفـر را‬ ‫دستگير كردند‪.‬‬ ‫به صورت دالرا نگاه كـنـيـد بـه دسـتـھـاي ظـريـف او و بـه‬ ‫چشمھايش‪ .‬كدام جالد و كدام قاتل ميتواند ايـن نـوجـوان و‬ ‫دھھا و صدھا نوجوان در اين سن را با طناب دار اعدام كـنـد‪.‬‬ ‫اينھا چه كساني ھستند كه در قرن بيست و يك و در مقابـل‬ ‫چشمان بشريت متمدن بچه ھا را ميـكـشـنـد و دسـتـھـاي‬ ‫خونين خـود را مـي شـويـنـد و مشـغـول كـارھـاي ديـگـر‬ ‫ميشوند‪ .‬آيا پاسخي و راه حلي ھست آيا ميتـوانـيـم كـاري‬ ‫بكنيم كه علي مھين ترابي و بچه ھاي ديگري كـه از زنـدان‬ ‫به ما پيام داده و از ما کمک خواسته اند نجات يابند؟‬ ‫ما موظفيم كاري بكنيم‪ .‬ما در مقابل اين كودكان و نوجوانان و‬ ‫در مقابل بشريت متعھد و مسئوليم كه كاري بكنـيـم‪ .‬نـبـايـد‬ ‫اجازه دھيم كه جالدان حاكم بر ايران بيش از اينـھـا جـنـايـت‬ ‫كنند و بيش از اينھا مـرزھـاي سـبـعـيـت و وحشـيـگـري را‬ ‫درنوردند ‪ .‬ما بايد اعتراض كنيم و اين اعتراض بايد مـتـحـدانـه‪،‬‬ ‫متمركز و قوي باشد‪ .‬تنھا شانس ما براي نـجـات كـودكـان و‬ ‫محكومين به اعدام اعتراض قوي و متحدانه مـا اسـت‪ .‬بـايـد‬ ‫كاري بكنيم كه در دنيا ھمگان لحظاتي را به ايـن عـكـسـھـا‬ ‫خيره شوند و با احساس اين كودكان عجين گردند‪ .‬ما نـبـايـد‬ ‫بگذاريم نوجوانان بيشتري پرپر شوند و حكومـت جـانـيـان در‬ ‫ايران با اين قتل عمدھاي سازمان يافته و وحشيانه به عمـر‬ ‫منحوس خود بيافزايد‪.‬‬ ‫بپا خيزيم و به قتل وحشيانه دالرا دارابي و اعدام كـودكـان‬ ‫و نوجوانان در ايران اعتراض كـنـيـم ‪.‬ايـن ھـفـتـه بـايـد در‬ ‫سراسر دنيا و در ايران به خيابان آمده و بـا روشـن كـردن‬ ‫شمع با اعالم دقايقي سكوت در ھمه مراكز كار و فعالـيـت‬ ‫اجتماعي با ميتينگ و تظاھرات در مـراكـز شـھـرھـا و در‬ ‫مقابل سفارتخانه ھاي حكومت اسالمي و با اعمال فشـار‬ ‫به جمھوري اسالمي ايران ‪ ،‬مانع قتلھاي بيشتـر در ايـران‬ ‫شويم ‪ .‬اعدام و بوﯾژه اعدام كودكان و نوجوانـان بـايـد فـورا‬ ‫ممنوع شود ‪ .‬كميته بين المللي عليه اعدام روز شنـبـه ‪٩‬‬ ‫ماه مه را روز اعتراض عمومي به اعدام دالرا و روز اعتـراض‬ ‫به اعدام كودكان در ايران اعالم كرده و از ھـمـگـان دعـوت‬ ‫ميكند كه به اين حركت بـزرگ مـلـحـق شـونـد‪ .‬جـزئـيـات‬ ‫آکسيونھا و برنامه ھا را بزودی به اطالع خواھيم رساند‪.‬‬ ‫زنده باد جنبش بين المللي عليه اعدام‬ ‫‪www.rowzane.com‬‬ ‫‪www.adpi.net‬‬ ‫تلفن تماس ‪٠٠٤٩١٧٧٥٦٩٢٤١٣‬‬ ‫مينا احدي سخنگوي كميته بين المللي عليه اعدام‬ ‫‪ ٢‬مه ‪٢٠٠٩‬‬

‫‪ /‬ا‪-p6‬ا‪3r‬ن ‪ q‬ا‪6‬ام آدآن ‪!%‬‬


‫‪٤ );Bi‬‬

‫ د ن ‪IJ‬‬

‫ادامه >‪:;< =-‬ت ز د‪8‬را در اول ) ‪ /‬ز @‪ -B #.‬دره >@? ‬ ‫ضد بشری تمام مرزھا را درنوردﯾد‪ .‬انسانيت در دفـاع از دالرا و‬ ‫عليه قتل عمد دولتی و قوانين عصر حجری قصاصـش‪ ،‬لـرزه بـر‬ ‫پيکر کودک کشان انداخت‪ .‬کارگران و صـف انسـانـيـت و آزادی‬ ‫خواھی با خواست و مطالباتش برای اول مه در قطعنامه ھاﯾش‬ ‫اعالم کردند که اعدام و اعدام کودکان باﯾد برچيده شود‪ .‬جانـيـان‬ ‫اسالمی با اعدام دالرا به کارگران و کل جامعه خواستند نشـان‬ ‫دھند که انتظارات مردم برای ارج نھادن به انسانيـت‪ ،‬بـرای ارج‬ ‫نھادن به احساس و عواطف بشـری‪ ،‬آزادﯾـخـواھـی و بـرابـری‬ ‫طلبی را اﯾنچنين پاسخ خواھند داد ‪ .‬اعدام دالرا امـا نـاتـوانـی‪،‬‬ ‫استيصال و درماندگی مشتی از گور بـرخـاسـتـه را در آخـرﯾـن‬ ‫روزھای عمر سراپا کثيف و ضد بشـری اﯾـن رژﯾـم را در ابـعـاد‬ ‫چندﯾن سال افشای ماھيت آن را حتی بـه صـفـوف خـودشـان‬ ‫نشان داد‪ .‬ھم اکنون بيش از ‪ 130‬کودک زﯾر خطر اعدام ھستنـد‬ ‫و ھزاران انسان دﯾگر سالھاست در زندانھاﯾش اسير ھستند‪.‬‬ ‫احتياجی به رو کردن و نشان دادن اﯾن درماندگی نيست‪ ،‬امـروز‬ ‫دﯾگر نيازی به اﯾن نيست که نشان داده شود چرا وکيل دالرا از‬ ‫اعدام او در اول مه باخبر نبود‪ ،‬نيازی به اﯾن نيست که فھـمـيـده‬ ‫شود چرا مادر و پدر دالرا را مطلع نکردند‪ ،‬دﯾگر نيازی نيست کـه‬ ‫مردم بدانند ‪ 30‬سال است در اﯾن مملکت قانون ﯾـعـنـی قـانـون‬ ‫جنگل‪ ،‬و وقتی آن مرد ‪ 40‬ساله در تماس با کانـال جـدﯾـد مـی‬ ‫گوﯾد بعد از سالھا مسلمانی کردن و نماز خواندن‪ ،‬مـنـبـعـد بـه‬ ‫مسجد و جانماز تف می اندازد‪ ،‬دﯾگر نيازی به اﯾـن نـيـسـت تـا‬ ‫عمق لجن اسالمی را بيش از اﯾن معـرفـی کـرد‪ .‬تـمـامـی اﯾـن‬ ‫اعمال ضد انسانی حکومت اعدام‪ ،‬برای ھر انسان شرافتمنـدی‬ ‫آشناست ‪ 30 .‬سال تمام مردم اﯾن توحش را با گوشت و پوست‬ ‫خود لمس کرده اند‪ .‬به ستوه آمده اند و برای خالصی از آن خود‬ ‫را آماده می کنند‪ .‬اﯾن سيستم قرون وسطاﯾی تنھا با توصل بـه‬ ‫سرکوب‪ ،‬اعدام‪ ،‬زندان و سنکسار است که خود را نگه داشـتـه‬ ‫است‪ .‬آنچه که امروز برای مردم برای کارگران و کل جـامـعـه بـه‬ ‫امری عاجل تبدﯾل شده است ھمانا بزﯾر کشيدن اﯾن قـاتـالن و‬ ‫سرنگونی نظام سراپا نکبت اسالمی آنـان اسـت ‪ .‬وقـتـی کـه‬ ‫دسته دسته جوانان و مردم اعالم می کنند برای مبـارزه عـلـيـه‬ ‫حکومت ضد بشری اسالمی بـه صـف انـقـالب مـردم و بـرای‬ ‫سرنگونی اﯾن نظام به حزب کمونيست کارگری مـی پـيـونـدنـد‪،‬‬ ‫اﯾنھا نشان از صوت پاﯾان عمر اﯾن اوباشان است‪ .‬با اعـدام دالرا‬ ‫توسط جالدان اسالمی حاکم بر اﯾران‪ ،‬تنفر و انـزجـار عـمـومـی‬ ‫گسترده ای در داخل و خارج از اﯾران براه افتاده است وجـنـبـش‬ ‫عليه اعدام می رود تا به قتل عمد دولتی افسار بزند‪.‬‬ ‫با اعدام دالرا اما کسی مرعوب نشد‪ ،‬بـا حـمـلـه بـه اول مـه‬ ‫کسی مرعوب نشد‪ .‬حکومتی که کودکی را در اول مـه بـه دار‬ ‫ميکشد و به تجمع کارگران و مردم حمله می کند دارد بـر خـود‬ ‫می لرزد و به رعب و وحشت افتاده است‪ .‬مردم عزم جزم کـرده‬ ‫اند که مجازات اعدام و بوﯾژه اعدام کودکـان را مـتـوقـف کـنـنـد‪.‬‬ ‫جنبش عظيمی که عليه مجازات اعـدام در اﯾـران بـراه افـتـاده‬ ‫است باﯾد حکومت اسالمی را خلع طناب کـنـد‪ ،‬بـاﯾـد سـاطـور‬ ‫قصابی کودکان و جرثقيل ھای اﯾن آدمکشـان را از دسـتـشـان‬ ‫بگيرد ‪ .‬خلع ﯾد اﯾن اوباشان از اعدام و قتل عمد دولتـی‪ ،‬ﯾـعـنـی‬ ‫آغاز سرنگونی منفورترﯾن و جانی ترﯾن حکومت تـارﯾـخ مـعـاصـر‪.‬‬ ‫جنبش عليه اعدام‪ ،‬کميته بين المللی عليه اعدام‪ ،‬کانال جـدﯾـد‬ ‫و ميليونھا انسان آزاده اﯾن را تضمين خـواھـنـد کـرد و آنـرا بـه‬ ‫سرانجام خواھند رساند‪.‬‬

‫ر ‪٧٤‬‬

‫دل >را دارا‪ /‬را "‪- Ip‬ا  ‪ @-3‬دل >را را ‪)/‬‬ ‫@ن ‪ )@6 uIE‬ا‪6‬ا‪#E K#‬ر‪ K‬ا  ‪/‬ل ‪@I‬‬ ‫فرشاد حسينی‬ ‫بامداد امروز جمعه اول ماه مه دل آرای جوان با پاھاﯾی لـرزان بـر‬ ‫صندلی دار رفت‪ .‬طناب را بر گردنش انداختند و صـنـدلـی را زﯾـر‬ ‫پاﯾش کشيدن و تنھا چند دقيقه دل آرا برای نجاتش دسـت و پـا‬ ‫زد‪ .‬پنجه زمخت مرگ نفس دل ارا را گرفت‪ .‬تمام آرزوھای شيرﯾن‬ ‫و زﯾبای دل ارا چون بزرگترﯾن گلوله شفاف حبابی ﯾک باره در ھـوا‬ ‫ترکيد‪.‬‬ ‫دل آرا را کشتند‪ .‬در ﯾک روز معين با ﯾک حکم پيشاپيش تـعـيـيـن‬ ‫شده با توافق رای کليه فقھا و حاکمان شرع اسالمی‪ .‬در کـمـال‬ ‫خونسردی حکم دادند و در کمـال خـونسـردی حـکـم کـثـيـف و‬ ‫جناﯾتکارنه شان را اجرا کردند‪ .‬دل ارا را کشتند‪ .‬به اﯾن خيـال کـه‬ ‫با به دار کشيدن دل ارا ميتوانند جنبش عظيم عليه اعدام را بـه‬ ‫دار کشند دل آرا را کشتند تا نشان دھند تا به دنياﯾی که عـلـيـه‬ ‫حکم اعدام بسيج شده بود نشان دھند چه ميزان ظرفيت جناﯾت‬ ‫دارند‬ ‫دل ارا را کشتند تا پاﯾه ھای حکومت جناﯾتکـارانـه اشـان را روی‬ ‫اجساد کسانی مثل دل آرا و فاطمه حقيقت پژو و صـدھـا ھـزار‬ ‫اعدامی را محکم نگه دارند‪ .‬دل آرا را کشتند تا قوانين ارتـجـاعـی‬ ‫قصاص شان را زﯾر نقد کوبنده جنبش عظيم دفاع از حق زنـدگـی‬ ‫تطھير کنند‪.‬‬ ‫مرگ دل آرا کسی را مرعوب نميکنـد‪ .‬داغـی اسـت کـه بـر دل‬ ‫ميليونھا نفر در سراسر جھان مينشيند‪ .‬داغی که موج نـفـرت از‬ ‫جناﯾات جمھوری اسالمی را گسترده تر ميکند‪ .‬دل آرا را کشتـنـد‬ ‫تا بگوﯾند مردم را بعنوان ھيئت منصـفـه در سـيـسـتـم قضـاﯾـی‬ ‫جناﯾتکارانه جمھوری اسالمی وارد نميکنيم‪ .‬دل آرا را کشتند تا از‬ ‫کابوس اعتراض روزافزاون عليه اعدام در اﯾران خالصی ﯾابنـد‪ .‬دل‬ ‫آرا را بی خبر و در سکوت و خاموشی مطلق به دار کشيدن‪ .‬امـا‬ ‫خبر اعدام دل آرا چون انفجار بمب خشـمـی عـلـيـه جـمـھـوری‬ ‫اسالمی صدا خواھد کرد ‪ .‬نميگذارﯾم دل آرا را بی صدا بـه خـاک‬ ‫فراموشی بپسارند ‪ .‬بھای اﯾن جناﯾت باﯾد با اعتراضی قدرتمندتـر‪،‬‬ ‫به نجات جان ساﯾر محکومين زﯾر اعدام منتھی شـود‪ .‬اعـدام دل‬ ‫آرا‪ ،‬شاﯾد پاﯾان داستان دردناک و غمناک دل آرا باشد‪ ،‬امـا پـاﯾـان‬ ‫داستان جمھوری اسالمی و جنبش عليه اعدام نخواھد بود‪ .‬اﯾـن‬ ‫داستان تنھا با برچيدن کل بساط اعدام و کل دستگاه جـمـھـوری‬ ‫اسالمی خاتمه ميابد‪.‬‬ ‫مردم‬ ‫در مراسمھای ترحيم دل آرا وسيعا حضور بھم برسانيد‬ ‫مراسم خاکسپاری و ترحيم دل آرا را به ﯾک اعـتـراض وسـيـع و‬ ‫سراسری عليه جمھوری اسالمی و قتل و جناﯾت و اعـدامـھـای‬ ‫جمھوری اسالمی بدل کنيد‪ .‬بھر طرﯾق ممکن در مـقـابـل مـنـزل‬ ‫خانواده دل آرا تجمع کنيد ‪ .‬بغض و اندوه خـود را بـتـرکـانـيـد بـه‬ ‫باصدای بلند عليه اعدام و عليه کشـتـار و جـنـاﯾـات جـمـھـوری‬ ‫اسالمی فرﯾاد سر دھيد‪ .‬در ھر شھر و کشـوری کـه ھسـتـيـد‬ ‫مراسمھای ﯾادبود برای دل آرا برپا کنيد‪.‬‬ ‫جنبش جھانی عليه اعدام در پس اعدام دل ارا باﯾد منسجم تـر‬ ‫فشرده تر تيزتر و چابک تر حرکت کند‪ .‬جمھوری اسـالمـی بـاﯾـد‬ ‫بداند با اعدام دل آرا از اعتراض از اعتراض مصون نخواھد ماند‪ .‬در‬ ‫خارج کشور مراسمھای ﯾادبود دل ارا باﯾد با افـق انـزاوی کـامـل‬ ‫سياسی جمھوری اسالمی در دنيا و اخراج جمھوری اسالمی از‬ ‫تمام مجامع بين المللی و بستن سفارتـخـانـه ھـای جـمـھـوری‬ ‫اسالمی ھمراه شود‪.‬‬ ‫دل آرا را کشتند‪ .‬اما شھال شاھد ھنوز زنده است‪ .‬کبری‬ ‫رحمانپور ھنوز زنده است‪ .‬صدھا زندانی زﯾر اعدامی ھنوز نفس‬ ‫ميکشند و چشمشان به دستھای نيرومند جنبش عليه اعدام‬ ‫است‪.‬‬


‫‪٥ );Bi‬‬

‫ د ن ‪IJ‬‬

‫‪ )/‬را‪ / )y/‬رژ= >د‪"w‬ن‬ ‫‪#E‬ر‪ K‬ا  ‪ )3‬ده@!‬ ‫گزارش فشرده مالقات اعتراضی ھيئت نماﯾندگی کميته بين‬ ‫المللی عليه اعدام‪ ،‬نھاد کودکان مقدمند و سازمان اکس‬ ‫مسلم با وزرارت خارجه سوئد‪.‬‬ ‫برابر با قرار قبلی و تقاضای مالقات اضطراری برای اعتراض‬ ‫به روابط دﯾپلماتيک گسترده دولت سوئد با جمھوری‬ ‫اسالمی و اعدامھای اخير‪ ،‬قتل دالرا دارابی و تالش برای‬ ‫لغو احکام سه کودکی که ھر لحظه ممکن است اعدام‬ ‫گردند‪ ،‬ھيئتی مرکب از افسانه وحدت‪ ،‬کرﯾم شامحمدی و‬ ‫سيامک بھاری با معاون ارشد بخش اﯾران و خاورميانه وزرات‬ ‫امور خارجه سوئد‪ ،‬آقای ‪(Marcus Stromgren‬مارکوس‬ ‫استرومگرن( روز چھارشنبه ششم ماه مه در محل وزارت‬ ‫امور خارجه دراستکھلم مالقات کردند‪.‬‬ ‫گفتگو درمحيطی صميمی انجام گردﯾد و بالفاصله بعد از‬ ‫معارفه معمول‪ ،‬موضوع اضطراری اﯾن مالقات مطرح گردﯾد‪.‬‬ ‫ما به دو منظور مشخص به اﯾنجا آمده اﯾم که از شما‬ ‫بخواھيم در اولين اقدام‪ ،‬رسما به جمھوری اسالمی اﯾران‬ ‫فشار بياورﯾد که به اعدام کودکان خاتمه بدھد و ثانيا رابطه‬ ‫دﯾپلماتيک با جمھوری اسالمی را قطع و ﯾا به حداقل ترﯾن‬ ‫سطح‪ ،‬در حد کنسولگری کاھش دھيد‪.‬‬ ‫اﯾن تنھا حکومتی در جھان است که چنين وحشيانه کودکان‬ ‫را اعدام ميکند‪ .‬شما از اﯾن جناﯾات بخوبی مطلع ھستيد‪،‬‬ ‫روزانه توسط سفارت سوئد در تھران اخبار موثق درﯾافت‬ ‫ميکنيد‪ ،‬توسط نھادھای حقوق بشری از وضعيت وخيم و‬ ‫بشدت خطرناک زنان و کودکان‪ ،‬دانشجوﯾان و کارگران در‬ ‫اﯾران اطالع دارﯾد‪ ،‬سه دھه است که ھمچنان به روابط‬ ‫دﯾپلماتيک خود با اﯾن حکومت وحشی نه تنھا ادامه ميدھيد‬ ‫که روز به روز آنرا وسيعتر و متنوعتر ھم می کنيد‪ .‬ما و مردم‬ ‫اﯾران به ھيچ وجه توجيھی برای اﯾن روابط حسنه نمی‬ ‫ﯾابيم‪ .‬چگونه شما می توانيد خبر اعدام فجيع دختر جوانی‬ ‫به نام دالرا دارابی را بشنوﯾد‪ ،‬شرح حال او را بخوانيد‪،‬‬ ‫ازبيگناھيش مطلع شوﯾد و ھمچنان اجازه دھيد سفارت‬ ‫جمھوری اسالمی در استکھلم بکار خود ادامه دھد؟ اﯾن را‬ ‫به مردم سوئد و مردم اﯾران چگونه توضيح ميدھيد؟ ميدانيد‬ ‫که ھزاران پناھنده سياسی در سوئد سفارت را مرکز‬ ‫ترورﯾستی جمھوری اسالمی ميدانند و شما اجازه ميدھد‬ ‫فعاليتھای کنسولی آن درشھرھای گوتنبرگ و مالمو نيز‬ ‫ادامه باﯾد! بما بگوﯾيد واقعا ميخواھيد بين مردم اﯾران و‬ ‫دشمنان مردم اﯾران کدام را برگزﯾنيد؟ ميدانيد مردم اﯾران و‬ ‫پناھندگان اﯾرانی در سوئد سکوت دولت شما را بعنوان جواز‬ ‫جناﯾت به اﯾن حکومت قلمداد می کند؟ چون حماﯾتی از‬ ‫شما به نفع مردم در مقابل ﯾورش جمھوری اسالمی و نقض‬ ‫مکرر و خشن حقوق بشر در اﯾران ندﯾده اند!‬ ‫اﯾن قضاوت باﯾد برای شما تکان دھنده باشد‪ ،‬شما که خود‬ ‫را مھد دمکراسی و آزادی ميدانيد‪ ،‬نميتوانيد با توجيھات‬ ‫دﯾپلماتيک سکوت کنيد! جھان شما را ميبيند و ھمانطور که‬

‫ر ‪٧٤‬‬

‫گفتيم مردم اﯾران دارند قضاوت تارﯾخی شان را از شما اعالم‬ ‫ميکنند‪.‬‬ ‫لطفا به اﯾن سوال صرﯾح پاسخ دھيد‪ :‬حکومت جمھوری‬ ‫اسالمی با اﯾن پرونده سياه و مملو ازجناﯾت‪ ،‬ﯾک حکومت‬ ‫دﯾکتاتوری جناﯾتکار ھست ﯾا نه؟ مسولين اﯾن حکومت به جرم‬ ‫جناﯾت عليه بشرﯾت باﯾد در دادگاھھای صالحه بين المللی‬ ‫محاکمه بشوند ﯾا نه؟ دولت شما چگونه می تواند بخشی از‬ ‫اﯾن روابط دﯾپلماتيک مشمئز کننده باشد؟‬ ‫آقای استرومگرن در پاسخ گفت که از وضعيت مردم در اﯾران‪ ،‬از‬ ‫اعدامھا و نقض حقوق بشر در اﯾران آگاه است‪ ،‬شخصا با مردم‬ ‫اﯾران ابراز ھمدردی ميکند‪ .‬دولت سوئد بارھا و ھمين چند‬ ‫ھفته اخير نسبت به گسترش اعدامھا در اﯾران ابراز نگرانی‬ ‫کرده است‪ .‬مجموعه نکات واطالعات رﯾزی که شما ابراز‬ ‫کردﯾد‪ ،‬دراولين جلسه وزارت امورخارجه در بخش اﯾران و‬ ‫خاورميانه با حضور ھمه روسا و معاونان ارشد اﯾن بخش مطرح‬ ‫خواھد شد‪ .‬ھمين حاال ھمدردی ما را بپذﯾرﯾد‪ ،‬اخبار اعمال‬ ‫قھر نسبت به مردم در اﯾران حيرت آور است‪ .‬کسی نمی تواند‬ ‫چشمش را به آن ببندد‪.‬‬ ‫مجددا ضمن ارائه آخرﯾن اخبار و اطالعات درمورد دستگيرھای‬ ‫اخير‪ ،‬مبارزات مردم در اﯾران عليه حکومت اسالمی و‬ ‫سرنگونی محتوم جمھوری اسالمی‪،‬بحث و گفتگو شد‪.‬‬ ‫مالقات پس از حدود ﯾک وساعت و نيم پاﯾان ﯾافت و قرار بر اﯾن‬ ‫شد که وزارت امورخارجه دولت سوئد پروتکل اﯾن اجالس را به‬ ‫ما اطالع دھد‪.‬‬


‫‪٦ );Bi‬‬

‫‪ qH3‬ا‪-p6‬ا‪ 1r‬در ‪ -# t -‬ا ‪).6 -/ #wp‬‬ ‫‪H‬زات ا‪6‬ام در ا‪-%‬ان‬ ‫به فراخوان سازمان عفو بين الملل‪) ،‬امنستی اﯾنرنشنال(‬ ‫چھارشنبه ششم ماه مه بعنوان روز اعتراض سراسری به‬ ‫جمھوری اسالمی برای به قتل رساندن دالرا دارابی و اعدام‬ ‫کودکان در اﯾران اعالم شد!‬ ‫اﯾن تجمعات اعتراضی در مراکز شھرھای بزرگ جھان و ﯾا در‬ ‫مقابل سفارتخانه ھای جمھوری اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫اﯾن تجمع اعتراضی در مرکز شھر استکھلم‪ ،‬درﯾکی از مراکز‬ ‫بسيار پر رفت وآمد شھر برپا شد‪ .‬ساعت ‪١٦‬مردم دسته‬ ‫دسته درحاليکه شاخه ھای گل در دست داشتند برای ابراز‬ ‫خشم و نفرت خود از مسببين چنين جناﯾاتی به صف پر شور‬ ‫تظاھرات می پيوستند‪.‬‬ ‫مراسم با سخنرانی مسئول ارشد سازمان عفو بين الملل‬ ‫خانم ‪Lise Bergh‬به ﯾاد دالرا دارابی و در اعتراض به اعدام‬ ‫کودکان در اﯾران آغاز شد‪ .‬او با برشمردن تمامی تالشھای بين‬ ‫المللی و اثبات بيگناھی دالرا و مخدوش بودن پرونده او اعالم‬ ‫کرد جمھوری اسالمی باالخره تصميم گرفت او را بکشد و‬ ‫اﯾنکار را کرد!‬ ‫در ادامه او به اﯾن نکته اشاره کرد که دستگاه حاکمه اﯾران با‬ ‫کشتار مخالفان از ھر دسته و گروھی که باشند‪ ،‬جو رعب و‬ ‫وحشت می آفرﯾند و تاکيد کرد که جمھوری اسالمی ازاعدام‬ ‫مانند ﯾک اسلحه عليه مخالفان خود استفاده ميکند و خود را‬ ‫مقيد به اجرا و ﯾا پاسخگو به ھيچ کنوانسيون و نھاد مدافع‬ ‫حقوق بشری نميداند‪.‬‬ ‫او با ذکر آخرﯾن آمارھای ثبت شده نزد عفو بين الملل اعالم‬ ‫کرد که بيش از ھشتاد وپنج کودک درانتظار حلقه دار در‬ ‫زندانھای جمھوری اسالمی آخرﯾن روزھای عمرشان را‬ ‫ميگذرانند‪ .‬او رقم کودکان محکوم به اعدام را بسيار بيش از‬ ‫آماری دانست که ھم اکنون نزد امنستی به ثبت رسيده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خانم ‪Lise Bergh‬اضافه کرد که سازمان متبوعش شدﯾدا به‬ ‫مجازات اعدام در اﯾران اعتراض دارد و احکام صادره از سوی‬ ‫دﯾوان عالی کشور و تاﯾيد حکم اعدام کودکان را ﯾک جناﯾت غير‬ ‫قابل اغماض ميداند‪ .‬او ليست بلند باالﯾی از نقض خشن‬ ‫حقوق بشر در اﯾران را ذکر کرد و در پاﯾان گفت بالفاصله بعد‬ ‫ازاﯾن تجمع اعتراضی برای تسليم اعتراض نامه رسمی‬ ‫سازمان عفو بين الملل به سفارت جمھوری اسالمی در‬ ‫استکھلم مراجعه خواھد شد‪.‬‬ ‫فراخوان عفو بين الملل با استقبال خوبی مواجه شد و تعداد‬ ‫قابل مالحظه ای از مردم معترض در اﯾن تظاھرات شرکت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫فعالين کميته بين المللی عليه اعدام و نھاد کودکان مقدمند از‬ ‫چند روز پيش با تبليغات وسيع و گسترده مردم را از فراخوان‬ ‫سازمان عفو بين الملل مطلع کردند و ضمن تماسھای مکرر با‬ ‫اﯾن نھاد برای برپاﯾی ھر چه باشکوه تر اﯾن تظاھرات که درنوع‬ ‫خود از تصميمات نادر سازمان عفو بين الملل بود اعالم‬ ‫آمادگی کردند و با حضور گسترده خود در اﯾن تظاھرات جو‬ ‫ھمبستگی عميقی اﯾجاد کردند‪.‬‬ ‫اﯾن تظاھرات با پوشش خبری گسترده ای از سوی مدﯾا‬ ‫ورسانه ھای خبری برخوردار بود‪ .‬و رپرتاژھای متعددی از اﯾن‬ ‫مراسم تھيه شد‪.‬‬

‫ر ‪٧٤‬‬

‫ د ن ‪IJ‬‬

‫خبرنگاران تلوﯾزﯾون ‪ ٢٤‬ساعته کانال جدﯾد نيز اﯾن مراسم را‬ ‫پوشش خبری دادند و رپرتاژ تلوﯾزﯾونی کاملی تھيه کردند‪.‬‬ ‫کميته بين المللی عيله اعدام و نھاد کودکان مقدمند حاضرﯾن‬ ‫در تظاھرات را دعوت کردند تا با شرکت در جلسه ای که روز‬ ‫جمعه ‪ ٨‬ماه مه در استکلھم برگزار خواھند کرد‪ ،‬سازمان‬ ‫وسيع ﯾک کمپين دراز مدت عليه مجازات شنيع اعدام را‬ ‫تدارک ببينند و برای به ثمر رساندن توقف احکام اعدام‪ ،‬به‬ ‫وﯾژه توقف اعدام کودکان در اﯾران در اﯾن جلسه شرکت کنند‪.‬‬ ‫کميته بين المللی عليه اعدام‬ ‫نھاد کودکان مقدمند‬ ‫ششم ماه مه ‪٢٠٠٩‬‬

‫‪-‬دم ‪{ %$‬ا ‪mp%IE‬ران ‪#E‬رى ا ‪ 1‬ا‪-.‬‬ ‫<‪ 1J‬و ‪ -Bi‬ا‪ 13u‬را روز |‪#‬ر‪ )$I‬ا‪6‬ام آ‪!I‬‬ ‫امير خالقى و صفر انگوتى دو نوجوانى ھستند كه در سن‬ ‫شانزده سالگى به اتھام قتل بازداشت شدند و از آنموقع‬ ‫در زندانھاى وحشتناك رژيم اسالمى اسيرند‪.‬‬ ‫امير خالقى قرار بود روز چھارم اسفند سال قبل در زندان‬ ‫اوين اعدام شود كه در آخرين ساعات‪ ،‬اجراى حكم موقتا‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫طبق اخبار موثقى كه به ما رسيده جانيان اسالمى قصد‬ ‫دارند امير خالقى و صفر انگوتى را روز چھارشنبه ‪١٦‬‬ ‫ارديبھشت اعدام كند‪ ،‬مردم وقت زيادى نداريم‪ .‬اين جانيان‬ ‫تا بر سر كار ھستند از ما قربانى مى گيرند‪ ،‬بايد جلوى اين‬ ‫اوباشان و قاتالن حرفه اى را گرفت‪ .‬به ھر شكلى كه مى‬ ‫توانيد اعتراض كنيد‪ .‬وقت كم است‪ ،‬بايد زندگى را به امير و‬ ‫صفر برگردانيم‪.‬‬ ‫نھاد كودكان مقدمند ھمه انسانھاى شرافتمند در سراسر‬ ‫جھان را فرا مى خواند كه با سازمانھا و نھاد ھاى انسان‬ ‫دوست و مدافع حقوق كودك تماس بگيرند و فرياد كمك‬ ‫امير و صفر را به گوش آنھا برسانند‪ .‬فقط يك روز وقت‬ ‫داريم‪.‬‬ ‫نھاد كودكان مقدمند‬ ‫‪ ٤‬مه ‪٢٠٠٩‬‬


‫‪٧ );Bi‬‬

‫ر ‪٧٤‬‬

‫ د ن ‪IJ‬‬

‫ه@} د  ‪-H‬م @ ! ‪ %t. l )/‬و ‪ q‬ا‪6‬ام آدآن و ‪E‬ان‬ ‫ن =‬ ‫ماشين کودک کشی جمھوری اسالمی ھمچنان قربانی ميگيرد‪،‬‬ ‫دھھا کودک را برای اجرای حکم اعدام زﯾر طناب دار نگه داشته‬ ‫اند‪ .‬ھر لحظه جمھوری اسالمی آنھا را قربانی خواھد کرد‪،‬‬ ‫ھمانطور که دالرا دارابي را اعدام کرد‪ .‬و فردا امير امرالھی و صفر‬ ‫انگوتی و امير خالقی و دھھا کودک دﯾگر را قربانی خشونت و‬ ‫وحشی گری خود خواھد کرد!‬ ‫نھاد کودکان مقدمند از سه ھفته پيش کمپين وسيع و بين‬ ‫المللی را برای توقف فوری و بدون قيد و شرط اعدام کودکان و‬ ‫لغو مجازات اعدام در اﯾران آغاز کرده است‪.‬‬

‫شوراي مركزي اكس مسلم برگزار ميكند‬

‫آدآن و ‪E‬ان در <‪#‬ي ‪-‬گ‬ ‫جنايت وحشيانه در ايران تحت حاكميت قوانين اسالمي‬ ‫‪ ١۵‬ماه مه در شھر كلن آلمان‬ ‫سازمان اكس مسلم‪ ،‬بھمراه كودكان مقدمند و نشريه‬ ‫ھينترگروند و سازمان معلمين منتقد شما را به يك جلسه‬ ‫سخنراني و كنفرانس دعوت ميكند‪.‬‬ ‫در اين برنامه دو فيلم به نمايش گذاشته ميشود‪:‬‬

‫رشته فعاليتھاﯾی را آغاز کرده و دھھا اقدام دﯾگر برای پيشبرد‬ ‫اﯾن کمپين در دستور کار خود دارد‪ .‬وجود تک تک شما که از اﯾن‬ ‫قتل عام دولتی وحشيانه بيزارﯾد‪ ،‬در اﯾن کمپين ضروری است‪.‬‬ ‫به ھمين منظور روز جمعه ‪ ٨‬ماه مه برای سازمان دھی وسيع‬ ‫اﯾن کمپين نشستی خواھيم داشت‪ ،‬تا با نيروی جمعی پيشبرد‬ ‫ھرچه سرﯾعتر اﯾن کمپين را عملی کنيم‪ .‬از ھمه سازمانھا‪،‬‬ ‫نھادھا و اشخاص دعوت ميکنيم در اﯾن نشست حضور ﯾابند‪ .‬ما‬ ‫فقط با ھم می توانيم اﯾن توحش لجام گسيخته را افسار بزنيم!‬ ‫ما فقط با ھم‪ ،‬ميتوانيم کوکانمان را از کام اژدھای جمھوری‬ ‫اسالمی بيرون بکشيم!‬

‫در اولين فيلم مستند‪ ،‬زندگي كودكان و نوجوانان در‬ ‫سلوھاي مرگ و در زندان اوين‪ ،‬براي اولين بار در آلمان‪،‬‬ ‫نمايش داده ميشود‪ .‬نوجواناني كه ممكن است امروز و يا‬ ‫فردا اعدام شوند‪.‬‬ ‫فيلم دوم‪ ،‬در مورد دالرا دارابي است‪ .‬او كه در سن ‪١٧‬‬ ‫سالگي دستگير و به اعدام محكوم شده ‪ ،‬و ممكن است‬ ‫اعدام شود‪ ،‬در اين فيلم از خودش و خانواده اش‪ ،‬از عالقه‬ ‫اش به نقاشي و مبارزه اش عليه مرگ حرف ميزند‪.‬‬ ‫در پايان يك بحث و پانل با حضور اين سخنرانان خواھيم‬ ‫داشت‪:‬‬

‫جمعه ‪ ٨‬ماه مه‪ ،‬ساعت ‪ ١٧‬در ساختمان وعده دﯾدار ما‪:‬‬ ‫‪Medborgarhuset /‬سنسوس‪ ،‬طبقه چھارم در )‬ ‫)‪Medborgarplatsen‬‬

‫رويا بحريني مسئول كودكان مقدمند در آلمان‬

‫حضور وسيع شما تضمين پيروزی برای توقف مجازات اعدام‬ ‫است!‬

‫ھارتموت كراووس‪ ،‬نويسنده و جامعه شناس‪ ،‬منتقد‬ ‫اسالم و اسالم سياسي‬

‫نھاد کودکان مقدمند‬

‫مينا احدي مسئول اكس مسلم در آلمان و فعال‬ ‫سرشناس عليه اعدام و سنگسار‬

‫تلفن تماس‪:‬کرﯾم شامحمدی ‪0708526716‬‬

‫در ‪-‬ا  ‪-‬ا@ا د‪8‬را دارا‪ /‬در ‪!@I - < -#‬‬

‫از ھمگان دعوت ميكنيم در اين جلسه كه بدنبال كنفرانس‬ ‫ساليانه اكس مسلم در كلن برگزار ميشود‪ ،‬حضور بھم‬ ‫رسانند‪.‬‬

‫با شرکت خود در اﯾن مراسم ھمدری خود را با خانواده دارابـی و‬ ‫با ميليونھا انسانی که در سراسر دنيا برای لغو حکـم اعـدام او‬ ‫ولغو مجازات اعدام برای کودکان تالش کرده و می کـنـنـد نشـان‬ ‫دھيد‪.‬‬

‫‪  /‬ه‪- K‬خ ‪= )/‬د دل >را دار‪ -/ /‬رو‪ K‬رود) = در‬ ‫‪-C‬ا‪Bw‬رت‬

‫اعدام کودکان باﯾد بسرعت متوقف شود!‬ ‫مجازات اعدام باﯾد ملغی گردد!‬ ‫زمان ‪ :‬جمعه ‪ 8‬ماه مه از ساعت ‪ 6‬بعداز ظھر‬ ‫مکان ‪ :‬لوکال فدراسيون سراسری پناھنـدگـان اﯾـرانـی واقـع در‬ ‫شھر مالمو ‪Ystadvägen 42‬طبقه ‪5‬‬ ‫از طرف نھاد کودکان مقدمند ‪ ،‬فدراسيون سراسری پنـاھـنـدگـان‬ ‫اﯾرانی ‪ ،‬کميته دفاع از حقوق زنان اﯾران‪ ،‬و حـزب کـمـونـيـسـت‬ ‫کارگری اﯾران واحد مالمو‬ ‫تلفن تماس ‪ :‬فرﯾده آرمان ‪0046703638088‬‬

‫روز جمعه ‪ 8‬مه ساعت ‪ 18.00‬بعد از ظھر‬ ‫محل تجمع ھاپت واخه روبروی کافه ھوف‬ ‫سپس حرکت به سپس رودخانه ماﯾن‬ ‫و با انداختن گل به رودخانه ماﯾن ﯾادش را گرامی می‬ ‫دارﯾم!‬ ‫کميته بين المللی عليه اعدام‬ ‫فرانکفورت آلمان‬


‫‪Children First ow‬‬

‫‪r: 74‬‬

‫‪International Campaigns for Children’s Rights‬‬

‫‪10.05.2009‬‬

‫ƒ‪I‬ب دار را @‪!@I w ،I@$‬‬ ‫مينا احدی‬ ‫رادﯾو ھوای تازه ‪ :‬روز جمـعـه اول مـاه مـه دالرا‬ ‫دارابی زندانی سرشناس جـمـھـوری اسـالمـی‬ ‫پس از دوھفته که پای چوبه دار رفت و برگشت‪،‬‬ ‫و با اميد اﯾنکـه درواقـع بـزودی طـعـم آزادی را‬ ‫خواھد چشيد پس از شش سال زندان بـاوجـود‬ ‫فعاليتھای بين المللی عليه اعدام بـدون اطـالع‬ ‫قبلی در زندان رشت بدار آوﯾختـه شـد ‪ .‬فـعـاالن‬ ‫عليه اعدام در سراسر جھان پس از شش سال که در سطح وسيعـی‬ ‫برای جلوگيری از اعدام دالرا اقدام بعمل آورده بودند ازجمله کسی کـه‬ ‫در تمام اﯾن سالھا پرونده دالرا را زﯾر نظر داشت و بـا او و خـانـواده او‬ ‫بطور مرتب در تماس بود خانم مينا احدی بنيانگذار کميته بين المـلـلـی‬ ‫در آلمان بود که پس از شنيدن اﯾن خبر بالفاصله من با او تماس گرفتم‬ ‫چونکه باورم نميشد که دالرا دارابی اعدام شده باشد از خـانـم مـيـنـا‬ ‫احدی پرسش کردم و او در پاسخ بمن گفت که متاسفـانـه اﯾـن خـبـر‬ ‫صحت دارد و با اﯾنکه حال و روز خوبی نداشـت پـذﯾـرفـت کـه در اﯾـن‬ ‫راستا با ما بگفتگو بنشيند‪ .‬گفتگوی رادﯾو ھوای تازه با مينـا احـدی در‬ ‫آلمان را باھم ميشنوﯾم‪.‬‬ ‫رادﯾو ھوای تازه‪ :‬سالم خانم احدی و با تسـلـيـت دوبـاره اعـدام غـيـر‬ ‫منتظره و بيرحمانه دالرا دارابی روز جمعه اول ماه مه‪ .‬ميدونم که بـرای‬ ‫شما بسيار مشکل است که در باره اﯾن مسله صحبت کـنـيـد چـراکـه‬ ‫شما سالھا با دالرا زندگی کردﯾد و اﯾن واقعه غم انـگـيـز بـرای شـمـا‬ ‫شاﯾد سنگين تر از دﯾگران باشد‪ .‬اگر ممکن است نظر و دﯾدگاھـتـان را‬ ‫بگوﯾيد که اﯾن مسئله را چگونه توجيه ميکنيد؟ بفرماﯾيد‪.‬‬ ‫مينا احدی ‪:‬بله ما دﯾروز در شھر کلن آلمان در روز کارگر بودﯾم کـه اﯾـن‬ ‫خبر را بمن دادند و فکر ميکنم ھرکسی کـه اﯾـن خـبـر را مـيـشـنـيـد‬ ‫احساس شوک و درعين حال احساس نفرت بـھـش دسـت مـيـداد و‬ ‫دﯾروز بالفاصله بعد از شنيدن خبر‪ ،‬عده زﯾادی از اﯾران زنـگ مـيـزدنـد و‬ ‫بدﯾنصورت ما با اﯾران تماس داشتيم و اﯾن مسئـلـه را گـرفـتـيـم ولـی‬ ‫خوبست که اﯾنرا ھم بگوﯾم که دالرا دارابی دختر نوجوان ‪ ١٧‬ساله ای‬ ‫بود که به اتھام قتل دستگير شده بود و شش سال ھم در زندان بـود‪.‬‬ ‫دالرا ھنرمند و نقاش بود و نماﯾشگاھی از نقاشيھاﯾـش را در تـھـران‬ ‫گذاشتند و مردم بسيار زﯾادی ھم بازدﯾد کردند‪ .‬دالرا اميدوار شده بـود‬ ‫بخاطر اﯾنکه در طول دو ھفته گذشته اعتراضات خيلی زﯾادی به حـکـم‬ ‫اعدامش شد و در اﯾران تعداد زﯾادی طومار اعـتـراضـی را امضـا کـرده‬ ‫بودند و به مقامات جمھوری اسالمی نامه نوشته بودند و گفته بـودنـد‬ ‫که عليه اﯾن حکم ﯾک رفراندم شده است و خيلی ھا ھم عليه حـکـم‬ ‫اعدام نظر داده بودند و خواسته بودند که حکم اعدام اجرا نشـود‪ .‬خـود‬ ‫دالرا ھم ﯾکی دو روز قبلش با مادرش مالقات کرده بود و آنقدر امـيـدوار‬ ‫شده بود که فکر ميکرد آزاد ميشود و گفته بـود کـه بـعـد از آزادﯾـش‬ ‫ميخواھد ادامه تحصيل بدھد ولی اﯾن اعدام غيرمترقبه بدون اﯾنکـه بـه‬ ‫وکيلش و ﯾا به خانواده اش خبر دھند صبح روز جمعه سـاعـت شـش‬ ‫صبح بيدارش ميکنند و ميگوﯾند که ميخواھند اعدامـش کـنـنـد و دالرا‬ ‫بخاطر اﯾنکه اصال ھيچ آمادگی نداشت و از قبل ھم بھش نگفته بودنـد‬ ‫لذا فقط به پدر و مادرش زنگ ميزند و ميگوﯾد که طناب دار را ميبيـنـم و‬ ‫بياﯾيد به کمکم! بنظرم اﯾنھا باﯾد گفته شوند تا ما ﯾکمـقـدار از نـزدﯾـک‬ ‫آشنا شوﯾم با فاجعه ای که در مورد اعـدام بـوﯾـژه اعـدام کـودکـان و‬ ‫نوجوانان در اﯾران اتفاق ميافتد ‪ .‬بنظر من جمھـوری اسـالمـی بـا اﯾـن‬ ‫اعدام بوﯾژه روزی را که انتخاب کرد ﯾعنی روز جھـانـی کـارگـر را فـقـط‬ ‫ميخواست با اعدام ﯾک بچه‪ ،‬ﯾک نوجوان قدرقدرتی خود را نشان دھـد‬ ‫و نشان بدھد که به اعتراضات وسيعی که عليه اعـدام بـوﯾـژه اعـدام‬ ‫کودکان در سرتاسر جھان بوﯾژه در اﯾران ميشود وقعی نمينھد‪.‬‬

‫‪www.childrenfirstnow.com‬‬

‫رادﯾو ھوای تازه ‪ :‬خانم احدی‪ ،‬واقعه ای که اتفـاق افـتـاد درواقـع صـف‬ ‫آراﯾی جمھوری اسالمی و اھميت ندادن جمھوری اسالمی در مـقـابـل‬ ‫جنبشھای حقوق بشر در جھان بود از جمله به سازمان شـمـا ﯾـعـنـی‬ ‫کميته عليه اعدام که در جھان فعال ھستيد و کيس ھای بسـيـاری را‬ ‫دنبال ميکنيد‪ ،‬سوالم اﯾنست که آﯾا اﯾن موضوع شما را در راھـی کـه‬ ‫پيش گرفته اﯾد دلسرد نميکند چراکه جمـھـوری اسـالمـی ھـم ھـيـچ‬ ‫توجھی به آن نميکند و اعدامھاﯾش را ادامه ميدھد؟ آﯾا اﯾنکه تغييری در‬ ‫روشھاﯾتان خواھيد داشت؟ آﯾنده کار شما چگونه خواھد بود؟‬ ‫مينا احدی ‪:‬طبعا اﯾن اتفاقاتی که ميافتند برای ما دردناکند بـوﯾـژه بـرای‬ ‫خود من بعنوان کسی که با اﯾن محکومين به اعدام کودکان و نوجـوانـان‬ ‫ارتباط دارم و بعضا صداﯾشان را شنيده ام و بعضا با خانواده ھـاﯾشـان از‬ ‫نزدﯾک ارتباط دارم واقعه دردناکی ھست‪ ،‬دردناک بمعنی عميق کـلـمـه‬ ‫ھست‪ ،‬ولی در عين حال بنظر من اصال ما را نااميد نميکند بخاطر اﯾنکه‬ ‫ما ميبينيم که در اﯾران ﯾک رنسانس فکری دارد اتفاق ميافتد و اﯾن جای‬ ‫خوشحالی زﯾادی برای من دارد چونکه من فکر ميکنم کـه در جـامـعـه‬ ‫اﯾران تمامی حکومتھای دﯾکتاتوری که ھمـواره سـرکـار بـودنـد اعـدام‬ ‫ميکردند و ھمواره توجيه ميکردند که دارند از امنيت جامعه دفاع ميکننـد‬ ‫و ھمواره گفته اند که عليه قتل و جناﯾات است که دست به اعدام آنھـا‬ ‫ميزنند و لذا بخشا افکار عمومی با اﯾن تفکر ساخته شده است‪.‬‬ ‫ما در کشورھاﯾی مثل اﯾران با ﯾک پدﯾده مھمی طرف ھستيم و آنـھـم‬ ‫مقبوليت قتل توسط دولتھاست و ما با اﯾن کمپين ھاﯾی که عليه اعدام‬ ‫بپا کردﯾم نه تنھا توانستيم جان برخی از محکومين به اعـدام را نـجـات‬ ‫بدھيم که خود اﯾن مسئله خيلی مھم است ولی ھر جـاﯾـی ھـم کـه‬ ‫متاسفانه نتوانستيم جان آدمھاﯾی را نجات بدھيم‪ ،‬و بطور مشخـص در‬ ‫مورد دالرا دارابی ما دارﯾم به ﯾک تغيير و تحول فکری عظيمی در اﯾـران‬ ‫دامن ميزنيم ‪ .‬تا آنجاﯾی که به من و به سازمان ما‪ ،‬کميته علـيـه اعـدام‬ ‫برميگردد ھمواره سعی کردﯾم که سبک و روشی را بکار ببرﯾم و نشون‬ ‫بدھيم که اﯾن آدمی که اعدام ميشود ﯾک انسـان اسـت و اسـمـش‪،‬‬ ‫عکسش‪ ،‬خانواده اش‪ ،‬آرزوھاش‪ ،‬عواطفش و مشخصاتش را مـعـرفـی‬ ‫ميکردﯾم و ميگفتيم حتی اگر اتھامش قتل ھست باﯾد دﯾد که بـا کـدام‬ ‫سيستم حقوقی و با کدام دادگاه عادالنه بھش رسيدگی ميکنـنـد‪ ،‬آﯾـا‬ ‫اﯾن آدمھاﯾی که متھم ھستند «اصل بر برائـت »در مـوردشـان رعـاﯾـت‬ ‫ميشود؟ آﯾا حق دارند از خودشان دفاع کنند؟ آﯾا وکيل دارند؟ ھمه اﯾنھـا‬ ‫چيزھاﯾی ھستند که در افکار عمومی مطرح ميشوند و برای تغيير اﯾـن‬ ‫افکار تاثير دارند و من فکر ميکنم دستاورد کار ما اﯾنسـت کـه دارد ﯾـک‬ ‫اتفاق عظيم فکری را پيش ميبرد و اميدوارم اﯾن اتفاق بيـافـتـد کـه ھـر‬ ‫دولتی بعد از جمھوری اسالمی بياﯾد سر کار با ھر اسمی که باشد بـا‬ ‫اسم جامعه و با اسم حفظ امنيت جامعه و غيره اجازه نداشـتـه بـاشـد‬ ‫آدم بکشد‪ ،‬و اﯾن تغيير افکار عمومی بنظر من دستاورد بزرگی ھسـت‪.‬‬ ‫ما بعد از اﯾن واقعه تاکتيکمان را عوض نخواھيم کرد و تنھا درسی که از‬ ‫اﯾن واقعه ميگيرم اﯾنست که جمھوری اسالمی را فقـط بـا اعـتـراض و‬ ‫فشار ميتوان وادار به عقب نشينی کرد چراکه اﯾنھا با چـنـگ و دنـدان‬ ‫دارند از اعدام و از کشتن بچه و نوجوان و از انسان کشتن دفاع ميکننـد‬ ‫آنھم برای اﯾنکه ميخواھند حکومتشان را نگھدارند و بمانند‪ ،‬و در مقـابـل‬ ‫چنين حکومتی باﯾد جنبش وسيعتر و متحدانه تری براه انـداخـت و مـا‬ ‫باﯾد دست به اعتراضات در سطح گسترده تری بزنيم‪.‬‬ ‫رادﯾو ھوای تازه ‪ :‬خانم احدی سپاسگذارم از اﯾنکه در اﯾن موقعيتـی کـه‬ ‫ميدانم براﯾتان بسيار مشکل بود مصاحبه را قبول کردﯾد‪ ،‬ھمانطوری کـه‬ ‫گفتم دالرا واقعا مثل دختر شما بود و با او زندگی کرده بودﯾد ولـی بـاز‬ ‫حاضر شدﯾد که با ما صحبت کنيد و اميدوار ھستم که در صـحـبـتـھـای‬ ‫بعدی خبرھای بھتری برای ما داشته باشيد‪.‬‬ ‫مينااحدی‪:‬خيلی ممنون از فرصتی که در اختيار من گذاشتيد‪.‬‬

‫‪ )/‬آ‪ ).6 .4‬ا‪6‬ام آدآن ‪!%.4/‬‬

Km 74  
Km 74  
Advertisement