Page 1

‫‪www.childrenfirstnow.com‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪٧٠‬‬

‫ﺳﺮدﺑﻴﺮ‪ :‬اﻣﻴﺮ ﺗﻮآﻠﻰ‬

‫آﺑﺎن ‪ ،١٣٨٧‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪٢٠٠٨‬‬

‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬارﻳﻢ رواﻧﺪاى دﻳﮕﺮى ﺗﻜﺮار ﺷﻮد‬ ‫اﻣﻴﺮ ﺗﻮآﻠﻰ‬ ‫در ﻃﻰ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺿﻌﻴـﺖ در‬ ‫آﺸﻮر آﻨﮕﻮ ﺑﻄﺮز وﺣﺸﺘﻨـﺎآـﻰ وﺧـﻴـﻢ‬ ‫ﺷــﺪﻩ اﺳــﺖ‪ .‬دﺳــﺘــﺠــﺎت ﻣﺴــﻠــﺢ‪،‬‬ ‫اوﺑﺎﺷﺎﻧﻰ آﻪ ﭼﻪ در دوﻟـﺖ و ﭼـﻪ در‬ ‫ﻗﺒﻴﻠﻪ هﺎ و ﺟﻨﮕﻞ هﺎ ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل‬ ‫ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى و اﻋﻤﺎل ﻗـﺪرت در ﻣـﻨـﻄـﻘـﻪ‬ ‫هﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎن وﺿﻌﻴﺘﻰ را ﺑﻮﺟـﻮد ﺁوردﻩ‬ ‫اﻧﺪ آﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮار ﺻﺪهﺎ هﺰار آﻮدك و‬ ‫ﺑﺰرﮔﺴﺎل از آﻨﮕﻮ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎرهﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳـﻦ زورﺁزﻣـﺎﻳـﻰ‬ ‫ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣـﻬـﺎﺟـﺮت ﺑـﻴـﺶ از ﻳـﻚ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮن از ﺳﺎآﻨﻴﻦ آﻨﮕﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﻦ‬ ‫ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻓﻘﻴﺮى آﻪ ﺣﺘﻰ در‬ ‫ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻣـﺮﻳـﺾ هﺴـﺘـﻨـﺪ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار از زﻳﺮ هﻤﻴﻦ ﺳـﻘـﻔـﻬـﺎى‬ ‫ﭘﻮﺷﺎﻟﻰ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺗﻤﺎم ﻋـﻤـﺮ ﺑـﺮاى‬ ‫ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻰ ﮔـﻮﻳـﻨـﺪ‬ ‫آﻪ ﺑﻴﺶ از ﺷﺼﺖ درﺻﺪ از ﭘﻨﺎهﺠـﻮﻳـﺎن‬ ‫آﻨﮕﻮﻳﻰ از آﻮدآﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ﺗﺸـﻜـﻴـﻞ‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺶ از ﺷﺸـﺼـﺪ‬ ‫هﺰار آﻮدك ﺑﺎ ﭘﺎى ﺑﺮهﻨﻪ‪ ،‬ﺑـﺪون هـﻴـﭻ‬ ‫ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ‪ ،‬ﮔﺮﺳﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺮﻳﺾ و در‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ‪٥‬‬

‫ارزﻳﺎﺑﻰ از ﺑﺮﮔﺰارى روز ﺟﮫﺎﻧﻰ آﻮدك در اﻳﺮان‬ ‫ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺪل ﮔﻠﭙﺮﻳﺎن‬

‫آﻮدآﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪ :‬روز ﺟﻬﺎﻧﻰ آﻮدك در ﺷﻬﺮهﺎى ﻣﺨﺘـﻠـﻒ اﻳـﺮان در اﺑـﻌـﺎدى‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ‪ ،‬ارزﻳﺎﺑﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﻌﺎل ﻣﺪاﻓﻊ ﺣـﻘـﻮق آـﻮدك از‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ هﺎ ﭼﺴﺖ؟‬ ‫ﻋﺒﺪل ﮔﻠﭙﺮﻳﺎن‪ :‬ﻗﺒﻞ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ دﻓﺎع از ﺣـﻘـﻮق ﮐـﻮدﮎ ﮐـﻪ‬ ‫ﺑﺮاﯼ ارج ﻧﻬﺎدن و دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﯽ دﻓﺎﻋﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗـﻼش ﮐـﺮدﻧـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﺻﺪاﯼ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺒـﺮﯾـﮏ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ‪ .‬ﺑـﺮﮔـﺰارﯼ‬ ‫ﻣﺮاﺳﻤﻬﺎﯼ اﻣﺴﺎل و ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﺸـﻨـﻪ ارزش‪،‬‬ ‫اﺣﺘﺮام و ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺮاﯼ اﻧﺴﺎن و ﺑﻮﯾﮋﻩ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮎ ﭘﻴﺎﻣﻬﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪدﯼ‬

‫اداﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ ‪٦‬‬

‫ﻋﺎﻳﺸﻪ اﺑﺮاهﻴﻢ دوهﻮﻟﻮ ﺳﻴﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎران اﺳﻼﻣﻰ در ﺳﻮﻣﺎﻟﻰ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪ!‬

‫در اﺳﺘﺎدﻳﻮم ورزﺷﻲ ﺷﻬﺮ آﻴﺴﻤﺎﻳﻮ ‪ ،‬دﺧﺘﺮ ﻧﺤﻴﻒ و ﻟﺮزاﻧﻲ را آﺸﺎن آﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻣﺮاﺳـﻢ‬ ‫وﺣﺸﺘﻨﺎك و ﺷﻨﻴﻊ ﺳﻨﮕﺴﺎر آﺸﺎﻧﺪﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ آﻮدك وﺣﺸﺖ زدﻩ را ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎران اﺳـﻼﻣـﻲ‪ ،‬در ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ‬ ‫ﭼﺸﻤﺎن هﺰار ﻧﻔﺮ ‪ ،‬در ﺧﺎك ﻓﺮو آﺮدﻩ و ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ در ﺗـﺎرﻳـﺦ ‪٢٧‬‬ ‫اآﺘﺒﺮ ‪ ،٢٠٠٨‬ﻳﻚ ﺳﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻓﺎﺷﻴﺴﺖ هﺎي اﺳﻼﻣﻲ در دﻧﻴﺎ اﻓﺰودﻩ ﺷﺪ ‪ .‬ﺳﻨـﮕـﺴـﺎر ﻳـﻚ‬ ‫آﻮدك ﺑﻪ "ﺟﺮم" راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺧﺎرج از ازدواج‪ .‬ﻋﺎﻳﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗـﺠـﺎوز ﻗـﺮار ﮔـﻔـﺘـﻪ ﺑـﻮد و ﺳـﻪ ﻣـﺮد‬ ‫اداﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ ‪٥‬‬ ‫وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ او ﺗﺠﺎوز آﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻋﺎﻳﺸﻪ ﺑﻬﻤﺮاﻩ‬

‫زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎد‪ ،‬اﻣﻦ و ﺧﻼق ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ‬

‫ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ آﺠﺎﺳﺖ؟‬

‫ﻓﺎﻃﻤﻪ آﻠﻮاﻧﻰ‬ ‫زهــﺮﻩ ﺑــﺎ ﻣــﻬــﺮداد ﺑــﻪ‬ ‫ﺗﻬﺮان رﺳﻴﺪﻧﺪ اﻣﺎ هﻨﻮز از‬ ‫اﺗﻮﺑﻮس ﭼﻨﺪ ﻗـﺪﻣـﻰ دور‬ ‫ﻧﺸـــﺪﻩ ﺑـــﻮدﻧـــﺪ آـــﻪ‬ ‫هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎى ﻣﻴﮓ ﻋﺮاﻗـﻰ‬ ‫را در ﺑــﺎﻻى ﺳــﺮﺷــﺎن‬ ‫درﺳـﺖ ﺑـﺎﻻى ﺗــﺮﻣـﻴــﻨــﺎل‬ ‫اﺗﻮﺑﻮس هﺎ آﻪ در ﺟﻨﻮب ﺗﻬـﺮان ﻗـﺮار داﺷـﺖ‬ ‫دﻳﺪﻧﺪ‪ .‬زهﺮﻩ و هﻤﻪ ﻣﺮدم ﺷﻮآﻪ ﺷﺪﻩ ﺑـﻮدﻧـﺪ‬ ‫و هﻤﻪ ﻣـﻨـﺘـﻄـﺮ ﺑـﻤـﺒـﺎران و ﻳـﺎ ﺗـﻴـﺮاﻧـﺪازى‬ ‫هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎى ﺟﻨﮕﻰ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺧـﻮﺷـﺒـﺨـﺘـﺎﻧـﻪ‬ ‫هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎى ﻋﺮاﻗﻰ ﺑـﻌـﺪ از ﭼـﻨـﺪ ﻣـﺎﻧـﻮر از‬ ‫ﻣﻨﻄﻘﻪ دور ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺁن ﻧﻴﺮوى هـﻮاﻳـﻰ‬ ‫ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻠﻴﻚ آﺮد و دﻗﻴﻘﺎ هﻤـﺎن ﺻـﺤـﻨـﻪ‬ ‫هﺎﻳﻰ آﻪ زهﺮﻩ در ﺁﺑﺎدان ﺷﺎهﺪش ﺑﻮد‪ ،‬ﺗﻜﺮار‬ ‫ﺷﺪ‪.‬‬ ‫زهﺮﻩ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺑﻮد آﻪ ﺧﻴﻠﻰ از ﺟﻨﮕﺰدﮔﺎن در‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى دوﻟﺘﻰ در ﺗﻬﺮان زﻧـﺪﮔـﻰ ﻣـﻲ‬ ‫آﻨﻨﺪ ﻟﺬا ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺷﺤـﺎل ﺑـﻮد آـﻪ ﺑـﺎﻻﺧـﺮﻩ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻤﺎم ﻣﻴﺸﻮد و ﺑـﻪ دور از ﺷـﺮاﻳـﻂ‬ ‫ﺟﻨﮕﻰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ آﻮدآـﺶ را ﺑـﻪ دﻧـﻴـﺎ ﺁورد و‬ ‫ﻣﻬﺮداد هﻢ در ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺁراﻣﺘﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﻴﺒﺮد‪.‬‬ ‫در اراك آﻪ ﺑﻮد دوﺳـﺘـﺎﻧـﺶ ﺁدرس ﺧـﻮاﺑـﮕـﺎﻩ‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ را دادﻧﺪ آﻪ روﺑﺮوى ﭘﺎرك ﻻﻟـﻪ در‬ ‫ﺧﻴﺎﺑﺎن آﺸﺎورز ﺗﻬﺮان ﺑﻮد و ﺁﺷـﻨـﺎﻳـﺎﻧـﺶ در‬ ‫ﺁﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫زهﺮﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤـﺎن را ﺑـﺮاﺣـﺘـﻰ ﭘـﻴـﺪا آـﺮد‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ آﻪ در ﺟﻠﻮى درش ﭘـﺮ‬ ‫از آﻮدك ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎى ﭘﺎرﻩ در ﺣﺎل ﺑﺎزى ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﺒﺘﻪ دﻳﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﻳﺎ ﺑـﻬـﺘـﺮ‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﻢ داﻧﺸﮕﺎهﻰ ﺑﺎز ﻧﺒﻮد آـﻪ داﻧﺸـﺠـﻮﻳـﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ هﻤﻪ ﺳﺎآﻨﻴـﻦ اﻳـﻦ ﺧـﻮاﺑـﮕـﺎﻩ از‬ ‫ﺟﻨﮕﺰدﮔﺎن ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺗﺎق هـﺎى آـﻮﭼـﻚ آـﻪ در هـﺮ آـﺪام دو‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ در آـﻨـﺎر‬ ‫راهﺮو ﺑﻮد و ﺧﺒﺮى از ﺣـﻤـﺎم و ﻳـﺎ اﻣـﻜـﺎﻧـﺎت‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻧﺒﻮد‪ .‬زهﺮﻩ اﺻﻼ ﻓﻜﺮش را ﻧﻤﻴـﻜـﺮد‬ ‫آﻪ در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻰ ﻗﺮار ﮔـﻴـﺮد‪ .‬او آـﻪ ﻧـﻪ‬ ‫ﻣﺎهﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻏﺬاى‬ ‫ﻣﻘﻮى و ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺷﺖ اﻣﺎ هﻴﭽﻜﺪام از اﻳﻨﻬﺎ‬ ‫در اﻳﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﺧﻴﻠﻰ هﺎ ﻣـﻰ‬ ‫ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻪ اﻳﻨﺠﺎ وﺿﻌﻴﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎى دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﺮاآﻢ ﺟﻤـﻌـﻴـﺖ آـﻤـﺘـﺮ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺳﺎآﻨﻴﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎ آـﺮدن‬ ‫ﺗﻌﺪادى از ﺧﺎﻧﻮادﻩ هﺎ ﻳـﻚ اﺗـﺎق را ﺑـﻪ او و‬ ‫ﻣﻬﺮداد دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻳـﻚ ﻣـﺎدر و ﭘﺴـﺮ‬ ‫دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻰ آﻨﻨﺪ‪ .‬در واﻗـﻊ ﻳـﻚ اﺗـﺎق دوازدﻩ‬ ‫ﻣﺘﺮى ﺑﺮاى ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ آﻪ ﻏﺬا را هﻢ ﺑﺎﻳﺪ در آﻨﺎر‬ ‫اﺗﺎق ﻣﻰ ﭘﺨﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫زهــﺮﻩ درد هــﺎﻳــﺶ ﺷــﺮوع ﺷــﺪﻩ ﺑــﻮد و‬ ‫هﻤﺰﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮﺷﻰ هﺎ هﻢ هﺮ ﺷﺐ ﺑـﻴـﺸـﺘـﺮ‬ ‫ﻣﻴﺸﺪ‪ .‬ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان هﻢ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ﺷﺒﻬﺎ‬ ‫ﺁژﻳﺮهﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا در ﻣـﻰ ﺁﻣـﺪﻧـﺪ و ﺗـﻬـﺮان در‬ ‫ﺗﺎرﻳﻜﻰ آﺎﻣﻞ ﻓﺮو ﻣﻴﺮﻓﺖ و اﻧﻔﺠﺎرهﺎ از ﮔﻮﺷﻪ‬ ‫و آﻨﺎر ﺷﻬﺮ ﺑـﻪ ﮔـﻮش ﻣـﻴـﺮﺳـﻴـﺪ‪ .‬زهـﺮﻩ در‬ ‫ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ روﺣـﻰ ﺑـﻪ روزهـﺎى زاﻳـﻤـﺎن‬ ‫ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻴﺸﺪ‪.‬‬ ‫اداﻣﻪ دارد‬


‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺻﻔﺤﻪ ‪٢‬‬

‫دﺑﯿﺮ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﮐﺮﯾﻢ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪی‬

‫‪barnenforst@hotmail.com‬‬

‫‪Tel: 0046-708526716‬‬ ‫‪Fax: 0046-706199054‬‬ ‫‪Address: Barnen Först‬‬ ‫‪Box 48‬‬ ‫‪151 21 Södertälje‬‬ ‫‪Sweden‬‬

‫ﺳﺮدﺑﻴﺮ‬ ‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻓﺎرﺳﻰ‬ ‫اﻣﻴﺮ ﺗﻮآﻠﻰ‬

‫‪tavakoli@hotmail.com‬‬

‫ﺳﺮدﺑﻴﺮ‬ ‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺳﻮﺋﺪى‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﻪ وﺣﺪت‬

‫‪afsanehvahdat@yahoo.‬‬ ‫‪se‬‬

‫ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻓﺎرﺳﻰ هﺮ ‪١٥‬‬ ‫روز و ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن‬ ‫ﺳﻮﺋﺪى ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ‬ ‫ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ آﻮدآﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫در دﺳﺘﺮس ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ‬

‫آﻮدآﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ را در ﺷﮫﺮ و‬ ‫ﻳﺎ آﺸﻮر ﺧﻮد ﺗﺎﺳﻴﺲ آﻨﻴﺪ!‬ ‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ هﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﻘﺎت آﻮدآﺎن ﻓﻜﺮ‬ ‫ﻣﻰ آﻨﻴﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ‬ ‫هﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ هﺴﺘﻴﺪ‬ ‫آﻪ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ را ﻣﻴﺘﻮان‬ ‫اﻣﻦ ﺗﺮ‪ ،‬زﻳﺒﺎﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮ ﺑﺮاى‬ ‫آﻮدآﺎن آﺮد‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺎ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻬﺎد آﻮدآﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن هﻤﻪ‬ ‫آﺴﺎﻧﻰ اﺳﺘﻜﻪ‬ ‫زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻬﺘﺮى را‬ ‫ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ آﻮدآﺎﻧﻤﺎن‬ ‫ﻣﻴﺪاﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‬ ‫ﻣﺘﺸﻜﻞ و‬ ‫هﺪﻓﻤﻨﺪﻣﺎن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ‬ ‫دﻧﻴﺎى ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاى‬ ‫آﻮدآﺎﻧﻤﺎن ﺑﺴﺎزﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ آﻮدآﺎن‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺪ!‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﺑﺎز‬

‫روﻳﺎ ﺑﺤﺮﻳﻨﻰ‬

‫"ﮐﺸﺘﻦ از ﺁبﺧﻮردن ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﻧﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﻓﮑﺮش را ﻧﻤﯽﮐﺮدﻳﻢ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪاﯼ از‬ ‫ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﯽ هﻢ در ﻣﺎ دﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽﺷﺪ‪ ،‬ﯾﺎ‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪ‪ )".‬ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻮدﮎ ﺳﺮﺑﺎز ‪ -‬از‬ ‫ﮐﺘﺎب راﻩ دراز ﻃﯽ ﺷﺪﻩ(‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﺁﻣﺎر ﯾﻮﻧﻴﺴﻒ ‪ ٣٠٠٫٠٠٠‬ﮐﻮدﮎ زﯾﺮ ‪ ١٨‬ﺳﺎل در ﺑﻴﺶ از‬ ‫‪ ٣٠‬ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﺟﺒﻬﻪهﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺒﺎرﯼ ﻣﻴﺠﻨﮕﻨﺪ‪ .‬ﺁﯾـﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺮﺑﺎز ﮐـﻪ روزاﻧـﻪ ﺷـﺎهـﺪ ﮐﺸـﺘـﺎر‪ ،‬ﺑـﻴـﺮﺣـﻤـﯽ و‬ ‫ﻗﺴﺎوتهﺎﯼ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ هﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرت زﻧﺪﻩ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨـﺪ‬ ‫ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺸﺎهﺪات دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﻌـﻤـﻮﻟـﯽ ﺧـﻮد اداﻣـﻪ‬ ‫دادﻩ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺣﺮﻓﻪاﯼ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ و ﮐـﻮدﮐـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﺎز‬ ‫ﯾﺎﺑﻨﺪ؟‬ ‫اﻳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزﯼ )اﺟﺒﺎرﯼ( و ﯾﺎ در ﺧـﺪﻣـﺖ ﻧـﻴـﺮو هـﺎﯼ‬ ‫ﺷﻮرﺷﯽ‪ ،‬ﭘﺎرﺗﻴﺰاﻧﯽ ﺑﺮدﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬در ﺁﻓﺮﯾﻘﺎ‪ ،‬ﺁﺳﻴﺎ و اﻣـﺮﯾـﮑـﺎﯼ‬ ‫ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ارﻗﺎم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺪهﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐـﻮدﮐـﺎن‬ ‫اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺪوش ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ‪ ١١‬ﺗﺎ ‪ ١٧‬ﺳﺎل دارﻧﺪ‪ ،‬و در زﻳـﺮ ﺳـﺘـﻢ و‬ ‫اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭼﻴﺰﯼ ﺟﺰ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ‪ ،‬ﺗﻨﺒﻴﻪ و ﺑﯽ ﻣـﻬـﺮﯼ‪ ،‬دﺳـﺘـﻮر‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدن را ﻧﺪﯾﺪﻩ و ﻧﻤﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻗـﺎﺑـﻞ‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﯼ اﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪ از ﺳـﺮﭘـﻴـﭽـﯽ ﻧـﺎﺗـﻮاﻧـﻨـﺪ‪.‬‬ ‫هﻤﻴﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺎهﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻓـﺮﻣـﺎﻧـﺪهـﺎن ﺧـﻮد‪ ،‬ﺣـﺘـﯽ‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ﮐـﻪ‬ ‫ﺁﻧﺎن را ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺐ و وﻋﺪﻩﯼ زﻧـﺪﮔـﯽ در ﺑـﻬـﺸـﺖ رواﻧـﻪ ﯼ ﻣـﺮگ‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﻤﻮم اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬهﺒﯽ‪ ،‬ﻣـﻠـﯽ و ﻗـﺒـﻴﻠـﻪ اﯼ در‬ ‫ﮐﺸﻮرهﺎﺋﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان‪ ،‬ﻋﺮاق‪ ،‬ﺳﻮدان‪ ،‬ﻓﻠـﺴـﻄـﻴـﻦ اﺷـﻐـﺎﻟـﯽ‪،‬‬ ‫اﺳﺮاﯾﻴﻞ‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و‪ ...‬ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﻖ ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃـﻞ‬ ‫ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ٣٣‬در ﺻﺪ از اﻳﻦ ‪ ٣٠٠٫٠٠٠‬ﮐﻮدﮎ ﺳﺮﺑﺎز را دﺧـﺘـﺮان ﺗﺸـﮑـﻴـﻞ‬ ‫ﻣﻴﺪهﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺷﺮﮐـﺖ در ﺟـﻨـﮓ‪ ،‬ﺑـﺮاﯼ ارﺿـﺎﯼ‬ ‫اﻣﻴﺎل ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗـﺮار ﻣـﻴـﮕـﻴـﺮﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺁورد ﮐـﻪ زﻧـﺪﮔـﯽ اﻳـﻦ ﺑـﺮدﮔـﺎن ﮐـﻮﭼـﮏ ﭼـﻪ‬ ‫وﺣﺸﺖﺑﺎر و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﺎن در زﻳﺮ ﺁن ﺟﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺟﺎﻧﺴﻮز‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮﺑﭽﮕﺎن و ﭘﺴﺮﺑﭽﮕﺎن ﺑﻴﺮون از ﭘﺎدﮔـﺎن هـﺎ و‬ ‫اردوﮔﺎهﺎﯼ ﺟﻨﮓاﻓﺮوزان ﻧﻴﺰ از ﺗـﺠـﺎوز و دﺳـﺖ دازﯼ در اﻣـﺎن‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬هﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪﯼ ﭘﻴﺶ در اﻓﻐـﺎﻧﺴـﺘـﺎن ﺑـﺎز ﺟـﻨـﮕـﺴـﺎﻻران‬ ‫دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﯼ هﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪاﯼ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﺟﻨـﺴـﯽ ﻗـﺮار دادﻧـﺪ؛‬ ‫ﻣﺮدان ﺗﻔﻨﮓ ﺑﺪﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋـﺎﯼ ﺧـﻮد ﻧـﻮﯾـﺪ ﺁزادﯼ و ﺣـﻔـﻆ‬ ‫ﻧﺎﻣﻮس ﻣﻠﺖ را ﻣﻴﺪهﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ دﺳﺖ درازﯼهﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧـﺘـﺮ و‬ ‫ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﯼ دﻳﮕﺮ ﺁن ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺪاﮔﺮان در ﭼﺎد اﺗـﻔـﺎق اﻓـﺘـﺎد‪،‬‬ ‫ﮔﻮﺋﯽ ﺑﺮاﯼ ﺟﻨﮓاﻓﺮوزان و دﺳﺖﺁﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺁﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎ اﻓﺘـﺎدﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ وﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﺳﺮﺑﺎزﯼ ﮐﻮدﮐﺎن هـﻤـﻴـﻦ ﺑـﺲ ﮐـﻪ ‪٣۵‬‬ ‫درﺻﺪ اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﺁﺳﻴﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻓـﺮوﺷـﯽ‬ ‫ﻣﻴﺰﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﺎ از ﺳﺮﺑﺎزﯼ ﻓـﺮار ﮐـﺮدﻩ و ﯾـﺎ ﺁزاد‬ ‫ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺎهﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼـﺎق ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر هـﺎﯼ‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در ﭼﺎد ‪ ١٣٠‬ﮐـﻮدﮎ را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻏـﻴـﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎر هـﺮ ﺳـﺎﻟـﻪ ﺑـﻴـﺶ از‬ ‫‪ ٢،٠٠٠،٠٠٠‬ﮐﻮدﮎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑـﺎز‪ ،‬ﺑـﺮدﻩ ﯼ ﻣـﺰدﯼ‪،‬‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﻓﺮوش ﺗﻦ و ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ‪ ،‬و هـﻤـﭽـﻨـﻴـﻦ ﺑـﺮاﯼ ﻓـﺮوش‬ ‫اﻋﻀﺎﯼ ﺑﺪنﺷﺎن رﺑﻮدﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪ .‬رﺑﻮدن ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬دﻳﮕـﺮ در ﻧـﻈـﺎم‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﻳﻪدارﯼ ﺧﻮد ﺑﻪ رﺷـﺘـﻪ ﯼ ﺳـﻮدﺁورﯼ ﺑـﺪل ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺎزﻩ ﺁن ﭼﻨﺎن ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻴﺮوﻧﺪ ﮐﻪ در ‪ ٢۶‬ﮐﺸـﻮر‬ ‫ﻣﺪارﺳﯽ هﻢ ﺑﺮاﯼ ﮐﻮدﮐﺎن داﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر )ﺟـﻨـﺎﯾـﺖ(‬ ‫ﺧﻮد ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دهﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮ وﻳﺮاﻧﻪهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎﯼ ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﺳﻼح و ﺑﻪ ﺟﺎﯼ اﺳـﺒـﺎب‬ ‫ﺑﺎزﯼ‪ ،‬ﺗﻔﻨﮓ و ﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽدهـﺪ؛ ﺑـﺮ وﻳـﺮاﻧـﻪ هـﺎﯼ‬ ‫ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎﯼ ﺁﻓﺮﻳﺪن ﺷـﻮر و ﺷـﻮق ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔـﯽ‪ ،‬روح و‬ ‫ﺟﺎن اﯾﻦ اﻧﺴﺎنهﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ را ‪ -‬در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﮑﻴﻢ ﻗﺪرت و اﻓﺰاﯾـﺶ‬ ‫ﺛﺮوت ‪ -‬ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدﯼ ﻣﯽﺑﺮد‪ ،‬ﮐﺪام ﺟﺎﻣﻌﻪاﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارد ﺟـﺰ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪاﯼ ﮐﻪ در ﺁن اﻧﺴﺎن هﺎ از ﮐـﻮدﮎ و ﺑـﺰرگ هـﻤـﻪ ﺁزاد و‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٧٠‬‬


‫ﺻﻔﺤﻪ ‪٣‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﮔﺰارﺷﻰ آﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻧﻴﺪ در ﻳﻜﻰ از روزﻧﺎﻣﻪ هﺎى ﭼﺎپ ﺗﻬﺮان درج‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﻋﻤﻖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﺣﻘﻮق‬ ‫آﻮدك در ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﺮاﺳﻢ روز ﺟﻬﺎﻧﻰ آﻮدك ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﮔﺮوﻩ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛ ﺗﺎﺑﻠﻮهﺎي ﮐﺎﻏﺬي ﻗﺮﻣﺰرﻧﮕـﻲ ﮐـﻪ روي ﺁن ﺑـﺎ ﺧـﻄـﻮط‬ ‫درﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ »ﮐﺎر ﮐﻮدﮎ ﻣﻤﻨﻮع« ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﻣﻔﻲ ﺗـﺌـﺎﺗـﺮ روﺑـﺎز‬ ‫ﭘﺎرﮎ ﻻﻟﻪ راهﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺎن ﻣﻲ ﮐﻨﺪ؛ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﻣﺴﺎل ﻣـﺮاﺳـﻢ‬ ‫روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮐﻮدﮎ ﺑﺎ هﻤﮑﺎري ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏـﻴـﺮدوﻟـﺘـﻲ ﺑـﺮﮔـﺰار ﺷـﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎل هﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﭘﺎرﮎ ﺑﻬـﺎران ﻣـﻴـﺪان ﺷـﻮش‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻟﺒـﺎس هـﺎﻳـﻲ‬ ‫ﻣﻨﺪرس و ﮐﻬﻨﻪ و ﻋﺪﻩ ﻳﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺪون ﻟﻨﮕﻪ دﻣﭙﺎﻳﻲ ﮐﻬـﻨـﻪ ﺑـﺮ ﭘـﺎ ﻣـﻲ‬ ‫ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ هﻤﺖ اﻧﺠﻤﻦ هﺎي ﻏﻴـﺮدوﻟـﺘـﻲ‪ ،‬ﻳـﮏ روز ﮐـﻮدﮎ ﺑـﺎﺷـﻨـﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎدﺑﺎدﮎ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺼﻨﺪ و ﺻﻮرت هﺎﻳﻲ ﮐـﻪ ﺁب ﺑـﻪ ﺧـﻮد‬ ‫ﻧﺪﻳﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮓ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺴﺎل ﺧﺒﺮي از ﺣﻀـﻮر اﻳـﻦ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺒﻮد‪ .‬اﻣﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻲ ﺣﺪوداً ‪ 500‬ﻧﻔﺮي از ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤـﺎﻋـﻲ و‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ ﭼﻬﺮﻩ هﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣـﺮاﺳـﻢ ﻧﺸـﺎن از ﺁن داﺷـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫اﻣﺴﺎل‪ ،‬ﻣﺮاﺳﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ ،‬هﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ روز ﺑﺎ ﺳﮑـﻮت‬ ‫دﺳﺘﮕﺎﻩ هﺎي دوﻟﺘﻲ ﻣﺘﻮﻟﻲ اﻣﻮر ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺣﻀﻮر را ﺗﺮوﻳﺞ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ و ﺁﮔـﺎﻩ ﺳـﺎزي هـﻤـﮕـﺎن‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﻴﺎﺑﺎن در ﺟـﺎﻣـﻌـﻪ‬ ‫اﻳﺮان ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺮي ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻓـﻌـﺎﻻن ﺣـﻘـﻮق ﮐـﻮدﮎ اﺳـﺖ از وﺿـﻌـﻴـﺖ‬ ‫ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي اﻳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ‬ ‫ﻧﻮع ﮐﺎري ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دهﻨﺪ‪ .‬از هﻤﮕﺎن ﻣﻲ ﺧﻮاهﺪ ﮐـﻪ ‪10‬ﺑـﺎر دﺳـﺖ‬ ‫هﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ هﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﺻﺪاي دﺳﺖ هﺎ ﻗﻄﻊ ﻣـﻲ ﺷـﻮد‪ ،‬ﻣـﻲ‬ ‫ﮔﻮﻳﺪ؛»اﮔﺮ ﺑﺮاي هﺮ ﺑﺎر دﺳﺖ زدن ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ وﻗﺖ ﺻﺮف ﺷﻮد‪ ،‬در هﻤـﻴـﻦ‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ هﺎﻳﺘﺎن را ﺑﻪ هﻢ ﻣﻲ زدﻳﺪ‪10 ،‬ﮐﻮدﮎ از ﻓﺸﺎر ﻓﻘﺮ‬ ‫در ﺟﻬﺎن ﻣﺮدﻩ اﻧﺪ و اﻳﻦ ادﻋﺎ را اﻳﻦ ﺁﻣﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در هـﺮ‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻳﮏ ﮐﻮدﮎ در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﻓﻘﺮ ﻣﻲ ﻣـﻴـﺮد‪ «.‬وي اداﻣـﻪ‬ ‫ﻣﻲ دهﺪ؛»وﻗﺘﻲ ﮐﻮدﮐﻲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺎ ﻣﺪت هﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﺑـﺤـﺚ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﺑﻪ ﺁن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﮑﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدن ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﮐﻮدﮎ ﺑﺮ‬ ‫اﺛﺮ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻓﺸﺎر ﮐﺎر ﺷﺪﻳﺪدر ﺟﻬﺎن ‪ ،‬ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﻲ ﺁﻳﺪ‪.‬‬ ‫در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎري از ﺳﻮي ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ در ﻣﻮرد ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﮐﻮدﮐﺎﻧﻲ‬ ‫ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرهﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﻲ ﺟـﻨـﺴـﻲ ﮐﺸـﺎﻧـﺪﻩ ﻣـﻲ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻋﻼم ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﻓﺮﺷﻴﺪ ﻳﺰداﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺠـﻤـﻦ ﺣـﻤـﺎﻳـﺖ از‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﺗﺤﻘـﻴـﻘـﻲ ﮐـﻪ در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 81‬در ﻣﻮرد ‪ 147‬ﻧﻔﺮ از روﺳﭙﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ و در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎﺑـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﭼﺎپ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ؛»ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻓﻘـﻂ‪ 3‬ﻧـﻔـﺮ از اﻳـﻦ‬ ‫اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ‪29‬ﺳﺎل ﺳـﻦ داﺷـﺘـﻪ اﻧـﺪ‪ «.‬ﺑـﻪ اﺳـﺘـﻨـﺎد ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب‪ ،‬ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺧﺮوج اﻳﻦ دﺧﺘﺮان و ورود ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺎزار ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﻲ ‪ 48‬ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬در اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ‪ ،‬ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻳـﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﻳﮑﻲ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﭘﺴﺮي ﺷﺎﻳﺪ ‪15‬ﺳﺎﻟﻪ ﮐـﻪ ﻣـﻲ‬ ‫ﮔﻮﻳﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻓﻘﻂ ‪ 20‬ﺑﺎر ﺷﺎم ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ‪ .‬از او ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨـﺪ ﮐـﻪ‬ ‫اﮔﺮ ﻣﻴﻠﻴﺎردهﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل در اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻘﺪر از ﺁن ﭘـﻮل ﺑـﺮﻣـﻲ‬ ‫دارد‪ .‬ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ؛» ‪200‬هﺰار ﺗﻮﻣﺎن‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻳﮏ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﺨﺮم و ﺑـﺎ‬ ‫ﺁن ﮐﺎر ﮐﻨﻢ‪ «.‬از ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ زﻧﺪﮔﻲ اش ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و از روزهﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﮐﺘﮏ‪ ،‬ﺗﻮهﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ هﻤﺮاﻩ ﺑﻮدﻩ اﺳـﺖ‪ .‬وﻗـﺘـﻲ از او ﻣـﻲ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﺁرزوﻳﻲ داري‪ ،‬ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ دهﺪ؛» دوﺳﺖ دارم رﺋﻴـﺲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮر ﺷﻮم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ‪ «.‬ﻳﮑﻲ از ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ﮐـﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪ ،‬از وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﮐﻮدﮎ و ﺷـﺮاﻳـﻂ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ اش ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮐﻮدﮎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻟﻲ در ﻣﻮرد ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮد‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ »ﻳﺎ ﭼﺎﻗﻮي دوﺳﺖ‪ ،‬ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪن ﻳـﺎ ﭼـﻮﺑـﻪ دار«‪ .‬ﺗـﻬـﻴـﻪ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻧـﺎﺑﺴـﺎﻣـﺎن اﻳـﻦ ﮐـﻮدﮎ و دﻳـﮕـﺮ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﻮم‪ ،‬ﭼﻴﺰي ﺑﺮاي ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻮر‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬وي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ؛»ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر وﺟﻮد دارد؛‬ ‫دروغ‪ ،‬ﻓﺤﺶ و دزدي‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑـﻪ دام ﻣـﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺎﭼﺎق ﻓﺮوش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﻌﺘـﺎد‪ .‬دﺧـﺘـﺮان هـﻢ ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﺑﺎزارهﺎي ﺗﻦ ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻳـﻲ اﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد‪ «.‬ﺑﻬﺮام رﺣﻴﻤﻲ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ‬ ‫از دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ؛ »ﺑﺎرهـﺎ در ﻣـﻮرد ﺧﺸـﻮﻧـﺖ و‬ ‫ﺁﺳﻴﺐ هﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و از ﺧﺸﻮﻧﺖ هﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﭘﺪران ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد در ﺻﻔﺤﺎت ﺣﻮادث روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ‬ ‫ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﻢ‪ .‬در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ هﺎي ﺟﺪي در اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﺻﻔﺤﺎت‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد‪ «.‬وي ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از روﻳـﮑـﺮد ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ هـﺎي‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ و ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻮدﮐﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲ دهﺪ؛» در رﺳـﺎﻧـﻪ‬ ‫ﻣﻠﻲ و در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎهﻲ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺸﮑﻼت ﺁﻧﺎن در ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؟«‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٧٠‬‬

‫اﻋﻼم ﻧﻬﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ در ﺁﻟﻤﺎن‪ -‬ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت‬ ‫روز ﺟﻤﻌﻪ ‪ ١٩‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﻬﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را در ﻓـﺮاﻧـﮑـﻔـﻮرت‬ ‫هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ‪ ٢٠‬ﻋﻀﻮ ﺁﻏﺎز ﮐﺮد‪ .‬ﻧﻬﺎد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗـﯽ‬ ‫ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﻴﻠﻤﯽ ﺑﻮد از ﻣﻬﺮاﻧـﺪﺧـﺖ ﻓـﻴـﻀـﯽ ﺑـﺎ ﻋـﻨـﻮان"‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﯽ"‪ ،‬در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽو ﮐﺎر ﮐﻮدﮎ در اﯾـﺮان و ﺗـﻬـﺮان‪.‬‬ ‫هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽﻣﻔﺎد اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪﯼ ﻧﻬﺎد ‪،‬اﻋﻀﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰﯼ‪ ،‬ﺳﺎﯾـﺖ‪،‬‬ ‫ﻧﺸﺮﯾﻪ و اﮐﺴﻴﻮنهﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در اﯾﺮان و در ﮐﺸـﻮر هـﺎﯼ اروﭘـﺎو‬ ‫ﮐﺎﻧﺎدا و ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﺎرهﺎﯼ ﻧﻬﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪ‪ .‬ﺑـﺮﮔـﺰارﯼ اﻳـﻦ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ )ﻣـﻴـﺰ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ( ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ‪ .‬ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻧـﻬـﺎد‬ ‫در ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد‪:‬‬ ‫ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن هﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن هﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺪاﻓـﻊ ﺣـﻘـﻮق ﮐـﻮدﮎ‪.‬‬ ‫ﮔﺰارش از ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و وﺿﻊ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺁﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن دراردوﮔﺎﻩهﺎﯼ‬ ‫ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﯽ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ‪ .‬ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺳﻤﻴﻨﺎرهﺎ ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮاﯼ ﮐﻮدﮐﺎن و در‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻮدﮐﺎن‪ .‬ﺧﻮاﺳﺖهﺎﯼ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ‪ :‬ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﺟـﻤـﻬـﻮرﯼ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ :‬ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺎر ﮐﻮدﮐﺎن‪ .‬ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ازدواج ﮐﻮدﮎ ﮐﻪ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﯽ ﮐـﺮدن‬ ‫ﺗﺠﺎوزاﺳﺖ‪ .‬ﺁﻣﻮزش ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﯾﮕﺎن ﺑـﺮاﯼ ﮐـﻮدﮐـﺎن‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺮ‪،‬ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺑﯽﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽ )ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاﺑـﯽ ( ﮐـﻮدﮐـﺎن‪ .‬اﻋـﺪام در هـﺮ‬ ‫ﺳﻨﯽ و ﺑﺮاﯼ هﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮم اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺸـﺎن‬ ‫آﻪ ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﮔﺰارﯼ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎﯼ اﯾﻦ ﻧﻬـﺎد و ﻣـﻴـﺰ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎ را ﯾﺎرﯼ دهﻴﺪ‪.‬‬ ‫هﺮ ﺟﻤﻌﻪ در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت)ﻣﻨﺰا( از ﺳﺎﻋﺖ ‪ ١٢‬ﺗﺎ ‪١۵‬‬

‫ﻋﻜﺴﮫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮى از آﻮدآﺎن آواره در آﻨﮕﻮ‬


‫ﺻﻔﺤﻪ ‪٤‬‬

‫اﻋﺪام ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮان در ﺳﺎل ‪87‬‬

‫"ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ" هﻢ ﺑﻪ دار ﺁوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ‪-‬‬ ‫ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ‪ 12‬ﺁﺑﺎن ‪[2008.11.02] 1387‬‬ ‫ﺳﺎرا ﻣﻘﺪم‬ ‫ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻏﻼﻣﺮﺿﺎح‪ .‬ﺟﻮان اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ‬ ‫اﻋﺪام‪ ،‬ﮐﻪ در زﻳﺮ ‪ 18‬ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷـﺪﻩ‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻧﺪان اﺻـﻔـﻬـﺎن ﺑـﻪ‬ ‫اﺟﺮا در ﺁﻣﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد اﻋﺪام ﺷﺪﮔﺎن‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1387‬ﺑﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﻲ ﮐﻪ در وب ﺳـﺎﻳـﺖ دادﮔﺴـﺘـﺮي‬ ‫اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 8‬ﺁﺑﺎن ﻣـﻨـﺘـﺸـﺮ‬ ‫ﺷﺪ‪ ،‬ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ در ﺳﻦ ‪ 17‬ﺳﺎﻟﮕﻲ )در ﺗﺎرﻳﺦ ‪29‬‬ ‫ﺁﺑﺎن ‪ (85‬ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻧـﺎم ﺷـﻴـﺮﺁﻏـﺎ‬ ‫ﺣﺴﻴﻨﻲ) ﮐﻪ او ﻧﻴﺰ از ﻣﻬﺎﺟـﺮان اﻓـﻐـﺎن اﺳـﺖ(‬ ‫ﺷﺪ و ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮي‪ ،‬ارﺗﮑﺎب اﻳﻦ ﻗﺘﻞ را ﺑـﻪ‬ ‫ﮔﺮدن ﮔﺮﻓﺖ‪:‬‬ ‫" ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻮد آﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﺪام ﺑﻪ ﻣﻦ آﻨﺎﻳﻪ ﻣﻲ‬ ‫زدﻧﺪ آﻪ ﺷﻴـﺮﺁﻏـﺎ ) ﻣـﻘـﺘـﻮل( ﺑـﺮاي ﻧـﺎﻣـﻮس و‬ ‫ﺧﻮاهﺮت ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ زﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷـﺪﻳـﺪاً‬ ‫ﻣﺮا ﺁزار ﻣﻲ داد و ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺑﺮورﻳﺰي ام ﺷﺪﻩ ﺑﻮد از‬ ‫اﻳﻦ رو ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ آﻪ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﺟـﺮا‬ ‫ﭘﺎﻳﺎن دهﻢ و ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﭼﺎﻗﻮ از ﺣـﻴـﺪرﺁﺑـﺎد‬ ‫اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺠﻒ ﺁﺑﺎد ﺣـﺮآـﺖ آـﺮدم ﺑـﺎ‬ ‫ﺷﻴﺮﺁﻏﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ او ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻢ وﻗﺘﻲ‬ ‫در ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او رو در رو ﺷﺪم ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ‬ ‫ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ آﺮدﻩ و ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺿﺮﺑﻪ اي ﻣﺤﻜـﻢ ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﻜﻢ او وارد ﺁوردم و وﻗﺘﻲ آﻪ ﺧﻢ ﺷـﺪ ﭼـﻨـﺪ‬ ‫ﺿﺮﺑﻪ دﻳﮕﺮ هﻢ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ و آﻤﺮ او وارد ﺁوردﻩ و از‬ ‫ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮار آﺮدم‪".‬‬ ‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎي اوﻟﻴﺎي دم‪ ،‬ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ‪17‬‬ ‫آﻴﻔﺮي اﺳﺘﺎن ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ را ﮔﻨﺎهـﻜـﺎر ﺗﺸـﺨـﻴـﺺ‬ ‫دادﻩ و ﺑﻪ ﻗﺼﺎص )اﻋﺪام( ﻣﺤﮑـﻮم ﮐـﺮدﻧـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫ﺣﻜﻢ ﭘﺲ از ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺷﻌﺒﻪ ‪ 33‬دﻳﻮاﻧﻌﺎﻟﻲ آﺸﻮر و‬ ‫اﺳﺘﻴﺬان رﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨـﺒـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫اﺟﺮا در ﺁﻣﺪ‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از اﺳﻔﻨﺪ ‪ 86‬ﺗﺎ ﮐـﻨـﻮن‬ ‫اﻳﻦ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮان اﻋﺪام ﺷـﺪﻩ در‬ ‫زﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ و ﭘﻴﺶ از وي ﺟـﻮاد‬ ‫ﺷﺠﺎﻋﻲ و رﺿﺎ ﺷﺠﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ‪،‬‬ ‫در هﻤﻴﻦ زﻧﺪان ﺑﻪ دار ﺁوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1387‬ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﮐﻪ در زﻳﺮ‬ ‫‪ 18‬ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺣﮑﻢ اﻋـﺪام درﻳـﺎﻓـﺖ ﮐـﺮدﻧـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ زادﻩ‪ ،‬رﺣﻤـﺎن ﺷـﻬـﻴـﺪي‪،‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻔﺮي‪ ،‬ﺑﻬﻨﺎم زارع و رﺿـﺎ ﺣـﺠـﺎزي و‬ ‫ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ح‪ .‬ﺑﻪ دار ﺁوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳـﻨـﻬـﺎ‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اذن رﻳﺎﺳﺖ ﻗـﻮﻩ‬ ‫ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ‪ ،‬در ﺷﺮف اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬از اﻳـﻦ‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪ‪ :‬رﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﻧﮋاد‪ ،‬دﻻرا داراﺑﻲ‪ ،‬ﺻـﻐـﺮي‬ ‫ﻧﺠﻒ ﭘﻮر‪ ،‬ﺑﻬﻨﻮد ﺷـﺠـﺎﻋـﻲ‪ ،‬ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻓـﺪاﻳـﻲ‪،‬‬ ‫اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺳﻬﺮاﺑﻲ‪ ،‬اﻣﻴﺮ اﻣﺮاﻟﻬﻲ‪ ،‬ﻣـﺤـﻤـﺪرﺿـﺎ‬ ‫ﺣﺪادي‪ ،‬ﺑﻬﻤﻦ ﺳﻠﻴﻤﻴﺎن و رﺣﻴﻢ اﺣﻤﺪي‪.‬‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد هﻤﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﻓـﻌـﺎﻻن‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎي ﻗﻀﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﺷـﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧـﺎم‬ ‫ﺑﻪ ﻗﺼﺎص اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺎوﺗﻲ در‬ ‫اﺟﺮاي ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ اﻳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫اﻳﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎر اﻋﺪام ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺟـﻬـﺎن را‬ ‫داراﺳﺖ‪.‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٧٠‬‬

‫ﮔﺰارﺷﻰ از وآﻴﻞ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام‬

‫ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻋﻼم دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام‪ ،‬ﺑﺮاﯼ اﻓـﺮاد زﯾـﺮ‬ ‫‪ ١٨‬ﺳﺎل ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ در روزهﺎﯼ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﻓﺮاد داراﯼ ﺣـﮑـﻢ‬ ‫ﻗﺼﺎص ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻮال ﺳﺎﺑـﻖ ﺣـﮑـﻤـﺸـﺎن اﺟـﺮا‬ ‫ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ هﺎﯼ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ‪ ،‬هﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ‪ ١١٠‬ﻧﻔﺮ در زﻧـﺪان هـﺎﯼ‬ ‫اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ‪ ١٨‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ ،‬زﯾﺮ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﺰارش زﯾﺮ‪ ،‬ﮐﻪ در ‪ ٣‬ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﺗـﻌـﺪادﯼ از‬ ‫ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﯽ ﭘﺮدازد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از ﺁﻗﺎﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﯽ وﮐﻴﻞ ﺗﻌﺪادﯼ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺤﮑـﻮم ﺑـﻪ‬ ‫اﻋﺪام‬ ‫‪ - ١‬اﻣﻴﺮ اﻣﺮاﻟﻬﯽ‪:‬‬ ‫اﻣﻴﺮ اﻣﺮاﻟﻬﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ٢٨/٨/١٣٨۴‬در ﺳﻦ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ‪ ،‬هﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دو ﻧـﻔـﺮ از‬ ‫دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺎمهﺎﯼ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﯼ و ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑـﺎن‬ ‫ﺁزادﮔﺎن ﺷﻴﺮاز اﯾﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ‪ ،‬ﻣﻘﺘﻮل و دوﺳـﺘـﺶ ﺟـﻮاد‬ ‫وزﯾﺮﯼ ﺑﺮﺧﻮد ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺤﺚ هﺎ و ﻣﺸﺎﺟﺮات ﻟﻔﻈﯽ ‪ ،‬ﺑﻴـﻦ ﺁﻧـﻬـﺎ درﮔـﻴـﺮﯼ‬ ‫اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ‪ .‬اﻣﻴﺮﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮﯼ وارد ﻣﻌﺮﮐﻪ ﺷﺪﻩ و ﭼﻮن ﻋﻠﯽ ﺳﻠﻤﺎﻧـﯽ ﭼـﺎﻗـﻮ ﺑـﻪ‬ ‫هﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺁﻧﺮا ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﻘـﺘـﻮل‬ ‫ﺑﺪون هﻴﭻ دﻟﻴﻠﯽ اﻣﻴﺮ را ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﯼ وﯼ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ‪ .‬اﻣـﻴـﺮ‬ ‫ﭼﺎﻗﻮ را ﺑﻪ وﯼ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﺗﺎ او را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﺘﻮل ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻩ و ﻣﻨـﺎزﻋـﻪ را‬ ‫ﺗﺮﮎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬در اﯾﻦ ﺣﺎل‪ ،‬اﻣﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮل درﮔﻴﺮ ﺷﺪﻩ و ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺤﺴﻦ‬ ‫اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‪ .‬اﻣﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ هﺮاس از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ در‬ ‫هﻤﺎن روز ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﭘﺪرش در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاردﻩ و ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ دهﺪ‪.‬‬ ‫از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ اﻣﻴﺮ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از وﮐﻼﯼ‬ ‫ﺣﺮﻓﻪ اﯼ دادﮔﺴﺘﺮﯼ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﺟﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ وﮐـﻴـﻞ ﺗﺴـﺨـﻴـﺮﯼ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﮐﻴﻞ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮐﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ و ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮارد اﺑﻬﺎمﺁور و ﺷـﺒـﻬـﻪ ات‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪﻩ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ اﺳﺖ ﮐـﻪ‬ ‫در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻩ و اﻋﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ در ﺣﻴـﻄـﻪ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرش ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم و ﺿﺮورﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﻴﺮ از ﺳﻮﯼ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻣﻌـﺎﯾـﻨـﻪ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﻨﻮن وﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺁﻧﯽ ﻋﺎرض ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺻـﻮرت ﮔـﻴـﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﻴﺮ در زﻧﺪان ﻧﻈﺎم ﺑﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎرﯼ رواﻧـﯽ از ﻗـﺮﺻـﻬـﺎﯼ ﺁرام‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻗﻮﯼ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﭘﺰﺷﮑﯽ وﯼ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺰ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﺸﺎران ﺷﻌﺒﻪ ‪ ۵‬دادﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮﯼ اﺳﺘﺎن در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﭘـﺮوﻧـﺪﻩ ﺟـﺎﯼ ﺗـﺎﻣـﻞ‬ ‫دارد‪ ،‬اﯾﺸﺎن ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻴﺮ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺟﺮم ﺗﻨﻬﺎ ‪ ١۶‬ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷـﺘـﻪ و ﻗـﺪرت‬ ‫درﮎ و ﻓﻬﻢ وﯼ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﺧﻮد را ﮐـﻨـﺘـﺮل‬ ‫ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﯼ را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻩ‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘـﺨـﺼـﺺ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ دهﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ اﻣﻴﺮ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﻴﺮ‪ .‬ﭼﺮا ﮐﻪ در هﻴﭻ ﮐﺠﺎﯼ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ و ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺷـﺮﻋـﯽ اﮐـﺘـﻔـﺎ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و در ﻣﻮاد دﯾﮕﺮﯼ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ راﻓﻌﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬دﺳﺖﮐﻢ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺮح و ﻣـﻮرد رﺳـﻴـﺪﮔـﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ ،‬ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ و در هﻤﺎن روز رﺳﻴﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ اﻣﻴﺮ ﺻﺎدر ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺷﺪ اﻓﺮاد ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ هﻴﭻ ﯾﮏ‬ ‫از ﺁﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺼﺪوم را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﺮدﻩ ﺗـﺎ اﯾـﻨـﮑـﻪ ﭘـﺲ از ‪٣٠‬‬ ‫دﻗﻴﻘﻪ ﺧﻮدروﯼ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﺤﺴﻦ را ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل و اﯾﺸﺎن در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑـﻪ‬ ‫رﺣﻤﺖ اﯾﺰدﯼ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻣﺼﺪوم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﯽ‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﻴﮑﻪ ﺧﻮن ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﻣـﺘـﻮﻓـﯽ‬ ‫رﻓﺘﻪ و ﺑﻴﻬﻮش ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬از ﻃﺮﻓﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزﭘﺮس‬ ‫و ﻗﻀﺎت ﻣﺤﺘﺮم دادﮔﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻣـﺮگ ﭼـﻪ‬ ‫ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻋﻠﺖ واﻗﻌﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻗـﺘـﻞ ارﺗـﮑـﺎﺑـﯽ‬ ‫ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﻮدﻩ و ﺣﮑﻢ ﺻﺎدرﻩ ﺑﻪ ﻋﻤﺪﯼ ﺑﻮدن ﻗﺘﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎدﻩ ‪ ٢٠۶‬ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﮐﻪ هﺮ ﮐﺲ ﻋﻤﻠﯽ را ﻋﺎﻣﺪا و ﻋـﺎﻟـﻤـﺎ‬ ‫اﻧﺠﺎم دهﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘـﻮﯾـﺎت ﭘـﺮوﻧـﺪﻩ و دﻻﯾـﻞ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد در ﺁن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ اﻣﻴﺮ ﺑﻪ هﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻟﻤﺎ و ﻋﺎﻣﺪا ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻩ ﮐـﻪ‬ ‫ﻧﻮﻋﺎ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪﯼ در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﮐﺸـﻨـﺪﻩ داﺷـﺖ ﺑـﻪ ﻗـﻠـﺐ‬ ‫ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﻩ و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮد ﺁﮔـﺎﻩ ﺑـﻪ وﻗـﻮع‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬


‫ﺻﻔﺤﻪ ‪٥‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﭘﺮوﻧﺪﻩ اﻣﻴﺮ اﻣﺮاﻟﻬﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺟﺮاﯼ اﺣﮑﺎم دادﺳﺮاﯼ ﻋـﻤـﻮﻣـﯽ‬ ‫ﺷﻴﺮاز ﺑﻮدﻩ وﺣﮑﻢ اﻋﺪام وﯼ ﺑﺎ اﺳﺘﻴﺬان از رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮﻩ ﻗﻀـﺎﯾـﻴـﻪ ﺟـﻬـﺖ‬ ‫اﺟﺮا ﺑﻪ زﻧﺪان اﺑﻼغ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺑﻬﻨﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ‬ ‫در ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ٢٨/۵/١٣٨۴‬زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻨﻮد ‪ ١٧‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑـﻮد‪ ،‬ﻧـﺰاﻋـﯽ در وﻧـﮏ‬ ‫ﭘﺎرﮎ ﺗﻬﺮان رخ داد‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﻬﻨﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﺎم ﺑـﺎ‬ ‫وﯼ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼف ﺧﻮد ﺑﺎ ﻓﺮدﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻴـﺪ را ﻣـﻄـﺮح‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻬﻨﻮد ﺑﺮاﯼ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف ﺁﻧﺎن وارد ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬او ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ رﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺘﻮل را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ در ﺣﺎل ﺟﺮ و‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﺑﻬﻨﻮد ﺁﻧﻬﺎ را ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﻨﻮد ﻧﺎﺳﺰا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ‪ .‬درﮔﻴـﺮﯼ ﺑـﻴـﻦ اﯾـﻦ دو ﺁﻏـﺎز‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻬﻨﻮد در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐـﻪ ﻣـﻘـﺘـﻮل از‬ ‫ﭼﺎﻗﻮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮدﻩ و وﯼ ﺑﺮاﯼ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺗـﮑـﻪ اﯼ ﺷـﻴـﺸـﻪ ﺗـﻬـﻴـﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮدﻩ‪ ،‬در اﺛﺮ ﺷﺪت درﮔﻴﺮﯼ ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ اﯼ ﮐﻪ در دﺳـﺖ داﺷـﺘـﻪ ﯾـﮏ‬ ‫ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﺑﺮ روﯼ ﺳﻴﻨﻪ اﺣﺴﺎن اﯾﺠﺎد و ﻣﺘﻮارﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺮوﻧﺪﻩ اﯼ در‬ ‫اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ‪ .‬در ﻧـﻬـﺎﯾـﺖ ﺑـﻬـﻨـﻮد‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ‪ ٧۴‬دادﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮﯼ اﺳﺘﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟـﻴـﺎءدم‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﻨﻮد ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدرﻩ از ﺷﻌﺒﻪ ‪ ٧۴‬دادﮔﺎﻩ ﮐـﻴـﻔـﺮﯼ اﺳـﺘـﺎن‬ ‫اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻩ و اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺁﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻘـﺘـﻮل‬ ‫زدﻩ و ﺑﻴﺶ از اﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ اﯼ وارد ﻧﮑﺮدﻩ و ﺑﺎرهﺎ ﻣﻨﮑﺮ ارﺗـﮑـﺎب ﺟـﺮم ﻗـﺘـﻞ‬ ‫ﻋﻤﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻟﻴﮑﻦ ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ‪ ٣٣‬دﯾـﻮاﻧـﻌـﺎﻟـﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ اﯾـﻦ‬ ‫دادﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ ﻧﺪادﻩ و ﺣﮑﻢ ﺻﺎدرﻩ را ﻃﺒﻖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷـﻤـﺎرﻩ ‪ ١٣۴‬در‬ ‫ﻣﻮرﺧﻪ ‪ ٩/۴/١٣٨۶‬ﺗﺎﯾﻴﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﮔﻮاهﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮاﺣﺘﻬﺎﯼ وارد ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻮل ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ و ﻋـﻠـﺖ‬ ‫ﺗﺎﻣﻪ ﻣﺮگ ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﻟﻴﮑﻦ ﺑﻪ ادﻋﺎﯼ ﺑﻬﻨﻮد ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻩ‪،‬‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻮل وارد ﻧﻤﻮدﻩ‪ ،‬ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ دادﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ اﻣﺮ‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮﯼ در ازﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ و‬ ‫اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻣﻮﮐﻞ دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻬﻨﻮد از ﺑﺪو دﺳﺘﮕﻴﺮﯼ و در ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳـﯽ‪ ،‬اذﻋـﺎن داﺷـﺘـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﺁﻧﻬﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ وارد ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﻮد‬ ‫ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎرات ﻣﻮﮐﻞ را ﮔﻮاهﯽ ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗـﻮﺳـﻂ‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ اﯾﺠﺎد‬ ‫ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺟﺴﻢ ﺑﺮﻧﺪﻩ اﯼ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘـﺎﺳـﻔـﺎﻧـﻪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﯾﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از ﺷﻬﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ‪،‬‬ ‫ﺷﻬﻮدﯼ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرات ﻣﺘﻌﺎرﺿﺸﺎن‪ ،‬ﺷـﻬـﺎدت را از ﻋـﺪاد دﻻﯾـﻞ ﺧـﺎرج‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردﯼ راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﯾﺎ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻓـﺎع‬ ‫ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪﻩ ﺑـﻪ ﭘـﺮوﻧـﺪﻩ در اﯾـﻦ‬ ‫ﺧﺼﻮص ﻧﻴﺰ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺎوردﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀـﺎﯾـﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ هﻢ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺘﻬﻢ و هﻢ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ ﺿﺮر او را ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ .‬در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ دﻻﯾﻞ ﺑﺴﻴﺎرﯼ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﻣـﻮﮐـﻞ‬ ‫در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع ﻣﺸﺮوع ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻮرد ادﻋﺎﯼ ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺑﻬﻨﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﺟﺮاﯼ اﺣﮑﺎم دادﺳﺮاﯼ اﻣﻮر ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺗﻬـﺮان‬ ‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻴﺬان از رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﻴﻪ وﯼ دو ﺑﺎر ﺑﻪ ﭘـﺎﯼ‬ ‫ﭼﻮﺑﻪ دار ﮐﺸﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ و در هﺮ دو ﺑﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻼش ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‬ ‫اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺑﻬﻤﻦ ﺳﻠﻴﻤﻴﺎن‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ﺳﻠﻴﻤﻴﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ‪ ١۶/١١/١٣۶٠‬در ﺳﻦ ‪ ١۵‬ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮﺗـﮑـﺐ ﻗـﺘـﻞ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬او در ﺷﺐ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل ‪ ١٣٧۵‬زﻣـﺎﻧـﻴـﮑـﻪ‬ ‫در ﻣﻨﺰل ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻮد‪ ،‬وﯼ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬از ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﯼ ﺑﻪ ﻟـﺤـﺎظ‬ ‫ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬دادﮔﺎﻩ اﺑﺘﺪا او را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣـﺒـﺲ‬ ‫ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﻋـﺘـﺮاض اوﻟـﻴـﺎءدم ﺑـﻪ ﺣـﮑـﻢ‬ ‫ﺻﺎدرﻩ‪ ،‬ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ اﻋﺪام‬ ‫ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ﺳﻠﻴﻤﻴﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺧـﻮد‬ ‫را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ‪ ،‬وﯼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ “ﻣﻦ در ﺁن زﻣﺎن هـﻴـﭽـﮕـﻮﻧـﻪ ارادﻩ اﯼ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻢ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدم”‪.‬‬ ‫وﯼ ﭘﺲ ازﺗﺤﻤﻞ ‪ ١٢‬ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ زودﯼ در ﻣﺤـﻮﻃـﻪ زﻧـﺪان‬ ‫اﺻﻔﻬﺎن اﻋﺪام ﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ﻣﺤﻤﺪﻓﺪاﯾﯽ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺪاﯾﯽ‪ ،‬ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ در هﻔﺪﻩ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ زﻧـﺪاﻧـﯽ ﺷـﺪ و‬ ‫اﮐﻨﻮن در ‪ ٢٢‬ﺳﺎﻟﮕﯽ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﻋﻤﺮش را ﺑﺎ ﮐﺎﺑـﻮس ﭼـﻮﺑـﻪ دار ﻣـﯽ‬ ‫ﮔﺬراﻧﺪ زﯾﺮا دادﮔﺎﻩ او را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻗﺼﺎص ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ارﺗﮑﺎب ﻗـﺘـﻞ در‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٧٠‬‬

‫ﺳﺎﻋﺖ ‪ ٢٠‬ﻣﻮرخ ‪ ١/٢/١٣٨٣‬در ﺳﻪ راهﯽ رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﮐﻪ روزﻧـﺎﻣـﻪ‬ ‫ﻓﺮوﺷﯽ و ﺣﻴﻦ ﯾﮏ درﮔﻴﺮﯼ رخ ﻣﯽدهﺪ‪ .‬ﯾﮏ هﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰاع ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ‬ ‫ﻓﻮت ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻼﺣﺴﻴﻨﯽ‪ ،‬ﻓﯽ ﻣﺎﺑﻴﻦ هﺎدﯼ ﺻـﺪرزادﻩ و اﺑـﺮاهـﻴـﻢ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻼ ﺣﺴﻴﻨﯽ ﻧﺰاﻋﯽ رخ دادﻩ و ﻃـﺮﻓـﻴـﻦ‪،‬‬ ‫هﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ‪ .‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗـﺎرﯾـﺦ ‪ ١/٢/١٣٨٣‬ﺁﻗـﺎﯾـﺎن‬ ‫هﺎدﯼ ﺻﺪرزادﻩ و اﺑﺮاهﻴﻢ ﻓﻴﺮوز ﺁﺑﺎدﯼ و ﺳﻌﻴﺪ اﺳﺘﺎﮎ از ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﻴـﻠـﻴـﺎرد‬ ‫ﺧﺎرج و در ﻣﺤﻞ ﺳﻪ راهﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﻌﻴﺪ ﻣﻼﺣﺴﻴﻨـﯽ‪ ،‬ﺑـﺮادر و ﭘﺴـﺮ‬ ‫ﻋﻤﻮﯾﺶ و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻧﮕﻬﺪار و ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻗـﺮﺑـﺎﻧـﯽ ﻣـﻮاﺟـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧـﺪ و‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮﺧﺼﻮﻣﺖ ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬درﮔﻴﺮﯼ رخ ﻣﯽ دهﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ دﯾﮕﺮان ﻗـﺎﺋﻠـﻪ‬ ‫ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪ .‬درهﻤﻴﻦ ﺣﻴﻦ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﺳﺮ و ﺻـﺪا‬ ‫از ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﻴﻠﻴﺎرد ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻞ ﻧﺰاع ﻣﯽ رود‪ ،‬ﮐﺎﭘﺸﻦ ﺧﻮد را از‬ ‫ﺗﻦ ﺧﺎرج و ﺑﺎ ﻓﺤﺎﺷﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﻧﺰاع‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣـﻘـﺘـﻮل‪،‬‬ ‫ﺑﺮادر و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺣﻤﻠﻪ ور ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻣـﺤـﺴـﻦ ﻣـﻼﺣﺴـﻴـﻨـﯽ و ﺳـﺎﯾـﺮ‬ ‫دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوﺷﯽ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﭼﻮب‪ ،‬ﻣﻴﻠﻪ‪ ،‬زﻧـﺠـﻴـﺮ‪،‬‬ ‫ﺷﻴﺸﻪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺰاع ﻣﯽ ﺷـﻮﻧـﺪ‪ .‬ﭘـﺲ از‬ ‫ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎهﯽ از ﺷﺮوع درﮔﻴﺮﯼ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﻣـﻴـﺰﻧـﺪ‪ :‬ﻓـﺮار‬ ‫ﮐﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ زد‪ .‬در ﺣﺎﻟﻴﮑﻪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﮐﻞ ﺑﺎ ﭼﺎﻗـﻮ ﮐﺴـﯽ‬ ‫را ﻣﺠﺮوح ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ‪ -‬ﭼﻮن اﺑﺮاهﻴﻢ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ دوﺳﺖ ﺻﻤﻴﻤﯽ ﻣـﻮﮐـﻞ‬ ‫ﺑﻮد ‪ -‬ﻻاﻗﻞ اﯾﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﯽ را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﻤﯽﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻤﺪﻩ ﭘﺮوﻧﺪﻩ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو وﮐـﻴـﻞ دادﮔﺴـﺘـﺮﯼ‬ ‫وﮐﺎﻟﺖ ﻣﯽ دهﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ ﺷـﻮد‬ ‫وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ دو ﻧﻔـﺮ‬ ‫ﺻﻼﺣﻴﺖ وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮﯼ را ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﺷﮑﺎل ﺑﺰرﮔـﯽ‬ ‫در ﭘﺮوﻧﺪﻩ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫دادﮔﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﻧـﻤـﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ ‪ ٢٧‬دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﭘـﺮوﻧـﺪﻩ‬ ‫ﺣﮑﻢ را ﺗﺄﯾﻴﺪ ﻧﻤﻮد‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺬﮐﻮر از ﻣﻮارد ﻧﻘـﺺ ﺑـﻮد و دﯾـﻮان‬ ‫ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺁن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد‪.‬‬ ‫وﯼ ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﺑﺎر ﭘﺎﯼ ﭼﻮﺑﻪ دار رﻓـﺘـﻪ و ﺑـﺎ ﻧـﺎﻣـﻪ ﺁﯾـﺖ اﷲ هـﺎﺷـﻤـﯽ‬ ‫ﺷﺎهﺮودﯼ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬زﻣﺎن دﻗﻴﻖ اﺟﺮاﯼ ﺣﮑﻢ‬ ‫وﯼ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫ﮐﻤﻴﺘﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ‬

‫اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻟﻐﻮ ﻗﺼﺎص ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﺷﺪ‬ ‫رﯾﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ اﯼ از اﻗﺪام اﯾﺮان ﺟـﻬـﺖ ﻟـﻐـﻮ اﻋـﺪام‬ ‫اﻓﺮاد زﯾﺮ ‪ ١٨‬ﺳﺎل اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد و در هﻤـﻴـﻦ راﺳـﺘـﺎ از ﻣـﻘـﺎﻣـﺎت اﯾـﺮان‬ ‫ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺼﺎص را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﯼ اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ زﯾـﺮ ‪ ١٨‬ﺳـﺎل‬ ‫ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ رﯾﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ درﺑﺎرﻩ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ‬ ‫اﻋﺪام ﺑﺮاﯼ اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم زﯾﺮ ‪ ١٨‬ﺳـﺎل داﺷـﺘـﻪ اﻧـﺪ در‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪ ١٠‬ﺁﺑﺎن ‪ ١٣٨٧‬ﺻﺎدر ﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ از اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪاﯼ از ﺳـﻮﯼ ﻣـﻘـﺎﻣـﺎت اﯾـﺮان ﻣـﺒـﻨـﯽ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﻋﺪام اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ در زﻣﺎن ارﺗـﮑـﺎب ﺟـﺮم ﮐـﻤـﺘـﺮ از ‪ ١٨‬ﺳـﺎل‬ ‫داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ را ﮐﻪ در ﺟـﻬـﺖ هـﻤـﺎهـﻨـﮕـﯽ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ارج ﻣﯽﻧﻬﺪ‪.‬‬ ‫اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﻋﺪام ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮا‬ ‫ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم زﯾﺮ ‪ ١٨‬ﺳﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ هﺮ ﺳﻨﯽ در‬ ‫زﻣﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﺑﺪون ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﻨـﻌـﯽ ﺑـﺮاﯼ ﻣـﻮارد‬ ‫اﺟﺮاﯼ ﻗﺼﺎص ﮐﻪ اﻣﺮوزﻩ دﻟﻴﻞ ﮐﻠﻴﻪ اﯾﻦ اﻋﺪامهﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﯼ اﯾﺮاﻧﯽ دﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ در ﺳﺎل ‪ ٢٠٠۵‬در هﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﺻـﺎدر ﺷـﺪ‬ ‫ﭘﯽﮔﻴﺮﯼ ﻧﮕﺮدﯾﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾـﺮاﻧـﯽ را ﺑـﻪ ﺗﻀـﻤـﻴـﻦ‬ ‫اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﺧﻴﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺎدﻩ اﻟﺰامﺁور ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑـﺎ ارزﺷـﯽ‬ ‫ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺣﻜﻢ اﻋﺪام هﻤﻪ آﻮدآﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا ﻟﻐﻮ ﺷﻮد‬


‫ﺻﻔﺤﻪ ‪٦‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٧٠‬‬

‫اداﻣﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺪل ﮔﻠﭙﺮﻳﺎن‬ ‫داﺷﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ هﺮ ﯾﮏ از ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻦ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻴـﺸـﺘـﺮﯼ را ﻣـﯽ‬ ‫ﻃﻠﺒﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻤﻬﺎ در ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ هﺎﯼ‬ ‫اﻣﺴﺎل و در دﻓﺎع از ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺑﻮد‪ .‬اهـﻤـﻴـﺖ‬ ‫دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺳﻤﻬﺎﯼ اﻣﺴﺎل در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺸـﻮد ﮔـﻔـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ هﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ هﻢ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮد و هﻤﮕﯽ داراﯼ ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﻮدﻧـﺪ‪.‬‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺒﺎهﺖ در ﺑﻨﺪهﺎﯼ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ هﺎ ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ دهـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﻌـﺮض ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ از ﻃﺮف دوﻟﺖ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﺘﻬﺎﯼ ﻋﻘﺐ ﻣـﺎﻧـﺪﻩ اﺳـﻼﻣـﯽ‪،‬‬ ‫اﺑﻌﺎدﯼ ﺳﺮاﺳﺮﯼ دارد و ﺑﺮ هﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎﯼ ﻣـﻄـﺮح ﺷـﺪﻩ در‬ ‫دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺟﺸﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮد هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑـﻬـﺘـﺮﯾـﻦ‬ ‫ﺟﺸﻨﻬﺎ را ﺑﺮاﯼ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺪارﮎ دﯾﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ‬ ‫ﺑﺨﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﯼ ﺷﺎدﯼ ﺁﻓﺮﯾﻦ را ﺑﺮاﯼ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮐـﺮدﻩ ﺑـﻮدﻧـﺪ‪ .‬اﻣـﺎ‬ ‫ﻣﯽ ﺧﻮاهﻢ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ هﺎ اﺷﺎرﻩ ﮐﻨﻢ‪ .‬در اﯾﻦ ﻗﻄـﻌـﻨـﺎﻣـﻪ‬ ‫هﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﺣـﺎﮐـﻤـﻴـﺖ رژﯾـﻢ اﺳـﻼﻣـﯽ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺸﺪت اﻋﺘﺮاض ﺷـﺪ‪ .‬وﻗـﺘـﯽ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ‬ ‫ﻓﺎﺟﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ‬ ‫داﺷﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از در ﺁﻣﺪ در ﺧﺎﻧﻮارهﺎﯼ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐـﻪ روز‬ ‫ﺑﻪ روز اﻓﺰودﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎرﮔﻴﺮﯼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در ﺳﺎل‬ ‫‪ ٨۵‬از ﻣﺠﻤﻮع ‪ ١٣‬ﻣﻴﻠﻴﻮن و ‪ ٢۵٣‬هﺰار ﮐﻮدﮎ در ردﻩ ﺳـﻨـﯽ ‪ ١٠‬ﺗـﺎ ‪١٨‬‬ ‫ﺳﺎل ﮐﺸﻮر‪ ٣ ،‬ﻣﻴﻠﻴﻮن و ‪ ۶٠٠‬هﺰار ﮐﻮدﮎ ﺧﺎرج از ﭼﺮﺧﻪ ﺗـﺤـﺼـﻴـﻞ ﻗـﺮار‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ‪ ٧٠٠‬هﺰار ﮐﻮدﮎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درﮔﻴﺮ ﮐﺎر‬ ‫ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ ‪ ٩١۵‬هﺰار ﮐﻮدﮎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﻮدﮎ ﺧﺎﻧﻪ دار« از ﺳـﻮﯼ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻣﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮهﻤﻴﻦ ﺁﻣﺎر ﺣﺪود دو ﻣﻴﻠﻴﻮن و ‪ ٧٠٠‬هـﺰار‬ ‫ﮐﻮدﮎ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ‪ ۶۵ .‬درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎن اﻳﺮاﻧﯽ »ﺗـﻮهـﻴـﻦ و‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﺮ را در ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺪرﺳﻪ« ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬و ‪ ٣٩‬درﺻﺪ ﮐـﻮدﮐـﺎن ﻧـﻴـﺰ‬ ‫ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬و ﺑﻼﺧﺮﻩ اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ‪ ۵٠٠‬هﺰار‬ ‫ﻧﻔﺮ ﮐﻮدﮎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﻩ از ﺗﺤﺼﻴﻞ‪ .‬ﺑﻪ هﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧـﻴـﺎﺑـﺎﻧـﯽ‪،‬‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺘﺎد‪ ،‬ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ‪ ،‬ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن ﺁﻧﻬﺎ از ﺗﺤـﺼـﻴـﻞ‪،‬‬ ‫ﺗﺠﺎوز ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر و ﺑﺎﻧﺪهﺎﯼ ﻗﺎﭼﺎق ﮐـﻮدﮐـﺎن‪،‬‬ ‫اﻋﺪام ﮐﻮدﮐﺎن )ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎر اﻋﺪام ﮐﻮدﮐﺎن در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( و ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ هﺎﯼ دﯾﮕﺮ را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﮐـﻮدﮐـﺎن در‬ ‫اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد روﺷﻦ ﮔﺮدد‪ .‬ﺗﺤﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﺮاﯾـﻄـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ و ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و اﻧﺴـﺎﻧـﯽ‬ ‫را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗـﻐـﻴـﺮ اﯾـﻦ ﻓـﻼﮐـﺖ را در‬ ‫ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ هﺎﯼ رادﯾﮑﺎل و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ دﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮎ ﺑﭽﺸـﻢ ﻣـﯽ ﺧـﻮرد‬ ‫اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ وﯾﮋﻩ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺰرﮐﺴﺎﻻن ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ‬ ‫ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮدهﻤﺎﯾﯽ هﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻌﻀـﻼت ﻋـﺪﯾـﺪﻩ ﮐـﻮدﮐـﺎن‬ ‫ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ اﯾﻦ روش از ﮐـﺎر در هـﻤـﻔـﮑـﺮﯼ و‬ ‫هﻤﻨﻈﺮﯼ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ دﺳﺖ اﻧـﺪر ﮐـﺎر‬ ‫ﺁن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ‪ .‬در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﻦ و ﻣـﺪاﻓـﻌـﺎن‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ در اﯾﺮان ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮاﺳﻤﻬﺎﯼ ﺑﺎ ﺷﮑﻮهﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﺪﺗـﻬـﺎﺳـﺖ ﺧـﻮاﺳـﺘـﺎر ﯾـﮏ زﻧـﺪﮔـﯽ‬ ‫ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و از ﺳﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣـﮑـﻮﻣـﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻓﺮهﻨﮓ ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ اش ﻣﺪام ﺣﻘﻮق ﮐـﻮدﮎ را ﭘـﺎﯾـﻤـﺎل‬ ‫ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮎ اﻣـﺮوز دارد ﺑـﻪ ﺟـﻨـﺒـﺸـﯽ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدﻩ و ﺳﺮاﺳﺮﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣـﯽ ﺷـﻮد‪ .‬ﯾـﮑـﯽ از دﺳـﺘـﺎوردهـﺎﯼ اﯾـﻦ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮوﯼ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﮐﻮدﮐﺎن ﺑـﻪ ﺣـﮑـﻮﻣـﺘـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ‬ ‫ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ دارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﺜﻴﻒ و ﺿﺪ ﺑﺸﺮﯼ اﺳﻼﻣﯽ اش اﻓﺮاد‬ ‫زﯾﺮ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را اﻋﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻮدآﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪ :‬ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮوى هﺎى ﺑـﺰرگ آـﻪ در ﻋـﺮﺻـﻪ‬ ‫ﺣﻘﻮق آﻮدك اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﻰ آﻨﻴﺪ ﭼـﮕـﻮﻧـﻪ ﻣـﻴـﺘـﻮان اوﻻ‬ ‫هﻤﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮوى هﺎ را ﺗﺜﺒﻴﺖ آﺮد و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺁن را ﮔﺴﺘﺮش داد‬ ‫ﻋﺒﺪل ﮔﻠﭙﺮﻳﺎن‪ :‬ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺟﻨﺒﺶ دﻓـﺎع از ﺣـﻘـﻮق ﮐـﻮدﮎ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯼ ﻗﺪم ﻧﻬﺎدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ اﻣﺮ هﺮ روزﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣـﺪاﻓـﻌـﻴـﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ .‬ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ در دﻓـﺎع از ﺣـﻘـﻮق‬ ‫ﮐﻮدﮎ و ﺑﻪ هﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﺪاﻓﻌﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﮐـﻮدﮎ ﻗـﺮار‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺜﺒﻴﺖ اﯾﻦ ﭘﻴﺸﺮوﯼ هﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﺗﺮ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌـﻬـﺎ و ﻧـﻬـﺎدهـﺎﯼ ﻣـﺪاﻓـﻊ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ‪،‬ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ‪ ،‬در دﺳـﺘـﻮر‬ ‫ﻗﺮار دادن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺠﺰ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮎ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺴﺘﻴﻮاﻟـﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﺟﺸﻦ ﺁدم ﺑﺮﻓﻴﻬﺎ و دﯾﮕﺮ اﺑﺘﮑﺎراﺗﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺑﺴـﺘـﺮ ﺁن ﺑـﺘـﻮان‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﯾﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻼﮐﺘﯽ ﮐـﻪ داﻣـﻨـﮕـﻴـﺮ ﮐـﻮدﮐـﺎن اﺳـﺖ‬ ‫ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎزد و از ﺳﻮﯼ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ و دﻓـﺎع‬

‫از اﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮاﻓﺮازد‪ ،‬راهـﯽ ﺑـﺮاﯼ ﮔﺴـﺘـﺮش دادن ﺁن در اﺑـﻌـﺎدﯼ‬ ‫ﺳﺮﺗﺎﺳﺮﯼ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻮدآﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‪ :‬ﻧﻬﺎد "آﻮدآﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ" در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭼﻪ ﻧﻘﺸﻰ اﻳﻔـﺎ‬ ‫ﻣﻰ آﻨﺪ‪ ،‬و آﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﭘﻴﺸﺮوى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﻋﺒﺪل ﮔﻠﭙﺮﻳﺎن‪ :‬ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴـﻤـﺎ در‬ ‫اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻓﻀﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ‪ .‬ﭘـﺮﭼـﻢ دﻓـﺎع از ﺣـﻘـﻮق‬ ‫ﮐﻮدﮎ را اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻨﺼﻮر ﺣﮑﻤﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار داد‪ .‬در ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﻪ‬ ‫ﯾﮏ دﻧﻴﺎﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﺣﺪودا ‪ 15‬ﺳﺎل ﭘﻴﺶ و ﺑـﺮ ﺳـﺮ ﻣـﻘـﺪم ﺑـﻮدن ﮐـﻮدﮎ‬ ‫اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻮﯾﮋﻩ ﻣـﺪاﻓـﻌـﻴـﻦ‬ ‫ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ‪ .‬ﺗـﺎ ﻗـﺒـﻞ از ﺁن‪ ،‬ﻣﺴـﺌﻠـﻪ ﮐـﻮدﮎ و‬ ‫ﻣﻌﻀﻼت ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑـﺮ ﻧـﻤـﯽ اﻧـﮕـﻴـﺨـﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﯾﻤﻦ اﯾﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣـﻘـﺪﻣـﻨـﺪ‬ ‫در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺰارﯼ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ و دارد‪ ،‬اﻣـﺮوز‬ ‫ﺷﺎهﺪ ﺟﻨﺒﺸﯽ هﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﮐﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺣﺘﯽ ﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﺑـﻞ‬ ‫راﮐﺪ ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﺎ ﻧﻬﺎدهﺎﯼ ﺣﮑـﻮﻣـﺘـﯽ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﯼ رادﯾﮑﺎل در دﻓﺎع ازﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ در اﯾﺮان‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ‬ ‫اﯼ ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣـﺪاﻓـﻊ ﺣـﻘـﻮق ﮐـﻮدﮎ‬ ‫ﻧﺸﺎن ﺑﺪهﻨﺪ اﻣﺎ هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎ را ﺁﻟﻮدﻩ ﮐﻨـﻨـﺪ‬ ‫ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻮج ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ دوم ﺳﺌﻮال ﺷﻤﺎ اﯾﻦ را ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟـﻴـﺖ هـﺎﯼ ﻧـﻬـﺎد‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺪﻩ و در ﻣﻮرد وﺿـﻌـﻴـﺖ‬ ‫ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺣﺠﺎب ﮐﻮدﮐﺎن‪ ،‬ﻟـﻐـﻮ‬ ‫ﻣﺪارس ﻣﺬهﺒﯽ و ﻏﻴﺮﻩ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗـﺰ ﻧﺴـﺒـﻴـﺖ ﻓـﺮهـﻨـﮕـﯽ اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ارزﺷﻤﻨﺪﯼ را ﺑﺮاﯼ ﮐﻨﺎر زدن اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﻧـﺠـﺎم دادﻩ‬ ‫اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﻼش ﻧﻬﺎد ﮐـﻮدﮐـﺎن‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻮدﻩ و هﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑـﺎر ﺗـﺤـﻤـﻴـﻞ‬ ‫ﺷﺪﻩ از ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ را هﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣـﺮدم ﻣـﻌـﺮﻓـﯽ‬ ‫ﮐﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻼش ﻧﻬﺎد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌـﻴـﺖ ﻧـﺎﺑﺴـﺎﻣـﺎن و‬ ‫هﻮﻟﻨﺎﮎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ ﺿﺪ ﮐـﻮدﮎ‬ ‫ﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺒﺐ ﺁن اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧـﺪ‪ ،‬در ﮐـﻨـﺎر‬ ‫اﯾﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎدهﺎ و اﻧﺠﻤﻨﻬﺎﯼ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ در دﻓﺎع‬ ‫از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر اﯾـﺠـﺎد و‬ ‫ﺗﻼش ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ را در دﺳﺘﻮر ﺧﻮد و در ﺟﻬـﺖ ﺗـﺤـﻘـﻖ ﺧـﻮاﺳـﺖ و‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺁن ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧـﺪ‪ .‬ﺑـﺮﻗـﺮارﯼ‬ ‫دﻧﻴﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮاﯼ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﺖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪ ﮐﻮدﮎ و‬ ‫ﺿﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺗﻼﺷﻬﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﻣﺮاﺳﻤﻬﺎﯼ اﻣﺴﺎل و ﺑـﺎ‬ ‫اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻗﻮﯼ در دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧـﻮاﺳـﺘـﻬـﺎﯼ‬ ‫ﻣﻌﻴﻨﯽ را ﺑﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻤﻴﻞ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐـﺎن‪،‬‬ ‫رژﯾﻢ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﺜﻴﻔﺶ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ وادار ﺳﺎزد‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‬ ‫ﻧﻈﺮات‪ ،‬ﭘﻴﺸﻨﮫﺎدات و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ‬ ‫در ﻣﻴﺎن ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪ .‬از آﻮدآﺎن ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ‪،‬‬ ‫اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ‪.‬‬


‫ﺻﻔﺤﻪ ‪٧‬‬

‫ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪﻣﻨﺪ‬

‫ﺷﻤﺎره ‪٧٠‬‬

‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬارﻳﻢ رواﻧﺪاى دﻳﮕﺮى ﺗﻜﺮار ﺷﻮد‬

‫ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در اردوﮔﺎهﻬﺎ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى ﺑﺸﺮدوﺳﺖ هﺸﺪار دادﻩ اﻧﺪ آﻪ ﺑﺪون آﻤﻜﻬﺎى ﻓـﻮرى ﻳـﻚ ﻓـﺎﺟـﻌـﻪ‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻰ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ‪ .‬دهﻬﺎ هﺰار آﻮدك ﺑﺪون ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ‪ ،‬ﺑﺪون ﻏﺬا و ﺁب رهـﺎ‬ ‫ﺷﺪﻩ اﻧﺪ‪ .‬آﻮدآﺎن ﺑﺴﻴﺎرى ﺁﻧﭽﻨﺎن ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺤﻴﻒ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ آﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺗـﻮاﻧـﺎﻳـﻰ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ هﻴﭻ ﺑﻴﻤﺎرى را ﻧﺪارد‪ .‬دﻩ درﺻﺪ از آﻮدآﺎن ﻓﻘﻂ ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺷـﺎن‬ ‫ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﻣـﺮگ هﺴـﺘـﻨـﺪ‪ .‬ﺑـﻴـﻤـﺎرى هـﺎى ﻣـﺎﻻرﻳـﺎ و اﺳـﻬـﺎل در‬ ‫اردوﮔﺎهﻬﺎى ﭘﻨﺎهﻨﺪﮔﺎن رواج ﭘﻴﺪا آـﺮدﻩ اﺳـﺖ و اآـﺜـﺮ آﺴـﺎﻧـﻰ آـﻪ از ﻃـﺮف‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ در اردوﮔﺎهﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺎآﻦ را ﺗﺮك آﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫رواﻧﺪاى دوﻣﻰ در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮى اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻚ ﻗﺘﻞ ﻋـﺎم دﻳـﮕـﺮ در ﺷـﺮف وﻗـﻮع‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬و اﻳﻨﺒﺎر ﻧﻴﺰ هﻤﭽﻮن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم رواﻧﺪا در ﺳﺎل ‪ ١٩٩٤‬آﻪ ﺑﻴﺶ از ‪ ٨٠٠‬هـﺰار‬ ‫اﻧﺴﺎن آﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺳﻜﻮت دوﻟﺘﻤﺮادن ﭼﻪ در اروﭘﺎ و ﭼﻪ در ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮاﺟﻪ اﻳﻢ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران وﻗﺖ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻳـﻦ ﻓـﺠـﺎﻳـﻊ ﻧـﺪارﻧـﺪ‪ .‬در واﻗـﻊ ﺧـﻮد‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪن ﭼﻨﻴﻦ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎى ﻣﺤﻠﻰ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ‬ ‫و ﻣﻨﻔﻌﺘﻰ را در ﺁﻧﺠﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰ آﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ هﻤﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ اﺳﺘﻜﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﻓـﺘـﻪ‬ ‫ﺳﻜﻮت ﻧﻜﻨﻴﻢ‪ .‬ﺑﻪ هﺮ ﺷﻜﻠﻰ آﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻄﻴﺮ آﻮدآﺎن در آﻨﮕﻮ را ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻮش هﻤﮕﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﮕﺬارﻳﻢ رواﻧﺪاى دﻳﮕﺮى ﺗﻜﺮار ﺷﻮد‪.‬‬ ‫اداﻣﻪ‪ :‬ﻋﺎﻳﺸﻪ اﺑﺮاهﻴﻢ دوهﻮﻟﻮ ﺳﻴﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎران اﺳﻼﻣﻰ در ﺳﻮﻣﺎﻟﻰ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪ!‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ اش ﺑﻪ دادﮔﺎﻩ اﺳﻼﻣﻲ در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔـﻴـﺶ‪ ،‬ﺑـﺮاي اﻋـﻼم ﺟـﺮم و‬ ‫ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻪ ﻣﺮد ﻣﺘﺠﺎوز‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﺮد‪ ،‬او را دﺳﺘﮕﻴﺮ و رواﻧﻪ زﻧﺪان آﺮدﻧﺪ و‬ ‫ﺟﺎﻧﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺎن‪ ،‬او را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﺎآـﻤـﻪ و ﺑـﻪ ﺳـﻨـﮕـﺴـﺎر‬ ‫ﻣﺤﻜﻮم آﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺣﻜﻢ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ در هﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا در ﺁﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎت ‪ ،‬ﺧـﺒـﺮ اﻳـﻦ‬ ‫واﻗﻌﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎك‪ ،‬در ﺳﻄﺢ رﺳﺎﻧﻪ هﺎ ﻣﻨﻌﻜـﺲ ﺷـﺪ‪ .‬ﺟـﺎﻧـﻴـﺎن اﺳـﻼﻣـﻲ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ‪ ،‬ﺳﻦ ﻋﺎﻳﺸﻪ را ‪ ٢٣‬ﺳﺎل اﻋـﻼم آـﺮدﻧـﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ ﭘـﺪرش در‬ ‫ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﺗﺎﻳﻴﺪ آﺮد آﻪ ﻋﺎﻳﺸﻪ ‪ ١٣‬ﺳﺎل ﺑﻴﺸـﺘـﺮ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻴﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺑﺴﻴﺎري از رﺳﺎﻧﻪ هﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در روزهـﺎي اﺧـﻴـﺮ‬ ‫ﺧﺒﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎك را ﻣﻨﻌﻜﺲ آﺮدﻧﺪ‪ .‬ﭘﺨﺶ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ دهﺸـﺘـﻨـﺎك‪ ،‬ﭘـﺨـﺶ‬ ‫ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ در ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻲ از اﻋﺘﺮاض و ﻧﻔﺮت را در دﻧـﻴـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺒﺶ آﺜﻴﻒ اﺳﻼﻣﻲ و ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎران ﺣﺎآﻢ ﺑﺮ ﺳﻮﻣﺎﻟﻲ داﻣﻦ زد‪.‬‬ ‫آﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴـﻒ را ‪،‬‬ ‫ﺷﺪﻳﺪا ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻴﻜﻨﺪ و از هﻤﮕﺎن دﻋﻮت ﻣﻴﻜﻨﺪ آﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟـﻨـﺎﻳـﺎت ﺑـﻬـﺮ ﻃـﺮﻳـﻖ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﻋﺘﺮاض آﻨﻨﺪ‪ .‬اﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺟﻨﺒﺶ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﻗﺘﻞ و اﻋﺪام‬ ‫و ﺳﻨﮕﺴﺎر زﻧﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻨﮕﺴﺎر وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮي در اﻳﺠﺎد ﺗﺮس و ارﻋﺎب در ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و دوﻟﺘﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﺮدم را‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻜﻮت و ﺗﻤﻜﻴﻦ وادار آﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﺎﻳﺪ وﺳﻴﻌﺎ و در هﻤﻪ ﺟﺎ اﻋﺘﺮاض آﺮد! ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر زﻧﺎن‬ ‫و ﻣﺮدان در آﺸﻮرهﺎي اﺳﻼم زدﻩ اﻋﺘﺮاض آﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻨﮕﺴﺎر در هﻤﻪ ﺟـﺎ‬ ‫ﻣﻠﻐﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺪ!‬

‫آﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر‬ ‫‪ ٢‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪٢٠٠٨‬‬

‫اداﻣﻪ‪ :‬اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺗﻜﺎن دهﻨﺪه ﻣﺮدى آﻪ آﻮدك ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ اش را دار زد‬ ‫اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ را ﻧﮑﺸﻢ اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم ﺗﺎ او را از ﺑﺪﺑﺨﺘـﯽ‬ ‫ﻧﺠﺎت دهﻢ‪«.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان اﻓﺰود” ﻣﺘﻬﻢ ﺣﺎﺿﺮ در دادﮔﺎﻩ اﯾﻦ ﮐﻮدﮎ‬ ‫را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻋﺘﻴﺎد و ﺧﻮدﺧﻮاهﯽ ﺧﻮدش ﮐﺮدﻩ و از ﺁﻧـﺠـﺎﯾـﯽ ﮐـﻪ‬ ‫اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادﻩ و ﮐـﻮدﮐـﯽ ﺑـﯽ‬ ‫ﮔﻨﺎﻩ ﻧﻴﺰ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺻﺪور اﺷﺪ ﻣـﺠـﺎزات‬ ‫را ﺑــﺮاﯼ وﯼ دارم‪ .‬در اداﻣــﻪ رﺳــﻴــﺪﮔــﯽ ﺑــﻪ ﭘــﺮوﻧــﺪﻩ‪ ،‬ﻣــﺎدر‬ ‫اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ وﻟﯽ دم ﮐﻮدﮎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻀـﺎت ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓـﺖ و‬ ‫ﺑﺮاﯼ ﺷﻮهﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻗﺼﺎص ﮐﺮد اﻣﺎ ﻗﻀﺎت ﺑﻪ او ﺗﺬﮐﺮ دادﻧـﺪ‬ ‫ﭘﺪر ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻓﺮزﻧﺪش ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و او ﺑﺎﯾﺪ ﺗـﻘـﺎﺿـﺎﯼ‬ ‫دﯾﻪ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫زن ﺟﻮان در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺷﮏ ﻣـﯽ رﯾـﺨـﺖ‪ ،‬در اداﻣـﻪ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻠﺨﺶ را ﺑﺮاﯼ ﻗﻀـﺎت ﺑـﺎزﮔـﻮ ﮐـﺮد‪ .‬وﯼ ﮔـﻔـﺖ؛ اواﯾـﻞ‬ ‫ازدواﺟﻢ ﺑﺎ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻋﺘﻴﺎدش ﺷﺪم‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎ هﻢ اﺧـﺘـﻼف‬ ‫داﺷﺘﻴﻢ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺼـﻄـﻔـﯽ در دادﮔـﺎﻩ‬ ‫ﺗﻌﻬﺪ داد دﺳﺖ از ﮐﺎرهﺎﯾﺶ ﺑﺮدارد‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﺁن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ دوﺑـﺎرﻩ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺪﯾﻢ‪ .‬اﻣﻴـﺮﺣﺴـﻴـﻦ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻢ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﯽ هﻴﭻ زﺣﻤﺘﯽ ﺑﺮاﯼ او ﻧـﮑـﺸـﻴـﺪ‪ .‬ﻣـﻦ‬ ‫ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﭽﻪ هﺎﯾﻢ را ﺑﺰرگ ﮐﺮدم‪ .‬ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ‬ ‫و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﺷﺮاﯾﻂ ﺁﻧﻘﺪر ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧـﻤـﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺑﭽﻪ هﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣـﺎدرم رﻓـﺘـﻢ‪.‬‬ ‫هﻔﺘﻪ ﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﻣﺎدرش ﻣﯽ ﺁﻣﺪﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را ﺑـﺎ‬ ‫ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎدر اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﻓﺰود؛ ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از ﺣـﺎدﺛـﻪ‪،‬‬ ‫اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ و ﺧﻮاهﺮش را ﺁﻣﺎدﻩ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﺪرﺷﺎن دﯾﺪار ﮐﻨـﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺮار ﺑﻮد اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ را در ﻣﺪرﺳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻢ‪ .‬ﺑﻪ او ﮔﻔـﺘـﻢ ﺑـﺎ‬ ‫ﭘﺪرت ﺑﻪ ﺁراﯾﺸﮕﺎﻩ ﺑﺮو‪ ،‬ﻋﮑﺲ هﻢ ﺑﻴﻨﺪاز ﺗﺎ ﺑﺘـﻮاﻧـﻴـﻢ ﺛـﺒـﺖ ﻧـﺎم‬ ‫ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬اﻣﺎ روزﯼ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﭽﻪ هﺎ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑـﮕـﻴـﺮم‪ ،‬ﻋـﻤـﻮﯼ‬ ‫اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﺴﺮم را در ﭘـﺎرﮎ دار زدﻩ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬روز ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﮔﻔﺘﻢ اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ را ﺑﻴـﺎور‪،‬‬ ‫اﻣﺮوز ﺗﻮﻟﺪش اﺳﺖ اﻣﺎ او ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪاد‪ .‬ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﭼﻪ‬ ‫ﻗﺼﺪﯼ دارد‪ .‬ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺠﺒﺎزﯼ ﺑﺎ ﻣﻦ اﯾـﻦ ﮐـﺎر را‬ ‫ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺼﺪﯼ دارد‪ ،‬هـﺮ ﻃـﻮر ﺷـﺪﻩ‬

‫اﺟﺎزﻩ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﯽ دادم‪ .‬در اﯾﻦ هﻨﮕﺎم ﻗﺎﺿﯽ از ﻣﺎدر اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺁﯾﺎ ﭘﺴﺮت ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﺮد ﭼﻮن در ﻧﺴﻮج او ﻣﺮﻓﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫زن ﺟﻮان ﭘﺎﺳﺦ داد‪ :‬ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﺶ ﺑﻮد‪ .‬او اﻋﺘﻴﺎد ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد‪ ،‬ﭼﻪ ﺑـﻼﯾـﯽ ﺳـﺮش‬ ‫ﻣﯽ ﺁورد‪ .‬او ﻗﺒﻼً هﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دادﻩ ﺑﻮد هﻤﮕﯽ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻴﻢ و ﻣﻌﺘﺎد ﺷﻮﯾﻢ‪ .‬ﯾﺎدم ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮهﺮم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐـﺮد‬ ‫ﺑﺎ ﮔﺎز ﺧﻮدﻣﺎن را ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﮔﻔﺖ اﮔﺮ هﻤﮕﯽ ﺧﻔﻪ ﺷﻮﯾﻢ‪ ،‬دﯾﮕﺮ در ﻓﻼﮐﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮدم‪ .‬ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ و ﺑـﭽـﻪ هـﺎ ﻣـﯽ ﺧـﻮاهـﻴـﻢ‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻴﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاهﯽ ﺧﻮدت ﻣﯽ داﻧﯽ‪.‬‬ ‫زن ﺟﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬از ﻋﻴﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺮﮎ ﮐﺮدم‪ .‬ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻩ ﺑﭽﻪ هﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮد‪ .‬ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑـﭽـﻪ‬ ‫هﺎ رﻓﺘﻢ‪ .‬ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺮدﻩ‪ .‬ﯾﮏ ﺑﺎر هﻢ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺖ ﻣﺮا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ زد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد‪ ،‬اﺟﺎزﻩ ﻧﺪاد اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﭘـﻴـﺶ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻴﺎﯾﺪ‪ .‬او ﻣﺮد ﺳﻨﮕﺪﻟﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﺎﺿﯽ ﻋﺰﯾﺰﻣﺤﻤﺪﯼ در اداﻣﻪ از ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻀﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﺪر اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﮔﻔﺖ‪ :‬اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ را ﻗﺒﻮل دارم‪ .‬در زﻣﺎن ﻗﺘﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﺒﻮدم‪ .‬اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد و هﻴﭻ اﻧﮕﻴﺰﻩ اﯼ ﺑﺮاﯼ ﻗﺘﻞ او ﻧـﺪاﺷـﺘـﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺼﺮ اﯾﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ هﺎ هﻤﺴﺮم ﺑﻮد‪ .‬وﻗﺘﯽ او ﻗﻬﺮ ﮐﺮد و رﻓﺖ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻮادﻩ ام را واﺳﻄﻪ ﮐﺮدم ﺗﺎ وﯼ ﺁﺷﺘﯽ ﮐﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭽﻪ هﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐـﺮدم اﻣـﺎ‬ ‫هﻤﺴﺮم ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮد‪ .‬او هﻴﭻ وﻗﺖ ﺳﺮ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺖ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎﻩ از ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا ﭘﺴﺮت را ﻣﻌﺘﺎد ﮐﺮدﯼ؟ ﻣﺼﻄﻔـﯽ ﮔـﻔـﺖ‪ :‬ﻣـﻦ‬ ‫اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدم‪ .‬او ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر هﻤﺴﺮم ﺑﻮد و از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺘﺎدﻩ‪ ،‬ﺧﺒﺮ ﻧﺪارم‪ .‬ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎﻩ در اداﻣﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ؛ ﭼﻄﻮر ﺗـﻮاﻧﺴـﺘـﯽ‬ ‫ﭘﺴﺮت را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد او را ﻧﮑﺸﯽ‪ ،‬دار ﺑﺰﻧﯽ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﻮ او ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﻮل ﻣﯽ دهﺪ ﭘﺴـﺮ ﺧـﻮﺑـﯽ ﺑـﺎﺷـﺪ‪ .‬اﻣـﺎ ﺗـﻮ او را‬ ‫ﮐﺸﺘﯽ‪ .‬ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻮاب داد‪ :‬ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم‪ .‬در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدﯼ ﻧﺒﻮدم و ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدم و ﺣﺎﻻ هﻢ ﭘﺸـﻴـﻤـﺎن هﺴـﺘـﻢ‪ .‬ﭘـﺲ از‬ ‫دﻓﺎﻋﻴﺎت ﻣﺘﻬﻢ و وﮐﻴﻞ ﻣﺪاﻓﻌﺶ‪ ،‬هﻴﺎت ﻗﻀﺎت ﺷﻌﺒﻪ ‪ ٧١‬دادﮔﺎﻩ ﮐﻴﻔﺮﯼ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان )رﺣﻴﻤﯽ‪ ،‬ﻣﺮادﯼ‪ ،‬ﻣﻬﺪﯼ ﮐﺸﮑﻮﻟﯽ‪ ،‬ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ و ﻋﺰﯾـﺰﻣـﺤـﻤـﺪﯼ(‬ ‫وارد ﺷﻮر ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ در ﺣﻖ ﻣﺎدر‪ ١٠ ،‬ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ‪.‬‬


‫‪Children First Now‬‬

‫‪Nr: 70‬‬

‫‪International Campaigns for Children’s Rights‬‬

‫‪06.11.2008‬‬

‫‪www.childrenfirstnow.com‬‬

‫داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻃﻮﻳﻠﻪ درس ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﻨﺪ‬

‫ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮاﻧﺪﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺮﻧﺎ‪ :‬ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺑﻮرﺑﻮر رﺋﻴﺲ ﺳـﺎﺑـﻖ‬ ‫ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺪارس آﺸﻮر در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻮدﻳـﻊ ﺧـﻮد ﮐـﻪ در ﻣـﺤـﻞ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪﺳﺎز آﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﻲ و اﻧﺘﻘـﺎد‬ ‫از وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺪارس ﮔﻔﺖ هﻢ اآـﻨـﻮن ﺑﺴـﻴـﺎري از‬ ‫داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻣﺎ در ﻃﻮﻳﻠﻪ درس ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ ﭼﮕـﻮﻧـﻪ‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧﻲ زﻳﺮآﺸﻮرﺑﻴﺎن ﮐﺮد‪ :‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد ‪4‬ﻣﻴﻠﻴـﻮن‬ ‫داﻧﺶﺁﻣﻮز در ﺷﻴﻔﺖ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻲروﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﺁﻧـﮑـﻪ‬ ‫ﺻﺒﺢ هﺎ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ هﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋـﻲ ﮔـﺮﻓـﺘـﺎر‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي اﻧﺤﺮاﻓﺎت داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻓﺮاهﻢ‬ ‫ﻣﻲ ﮐﻨﺪ‪ .‬وي اﻓﺰود‪ :‬هﺮ آﺴﻲ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣـﺎ در ﮐﺸـﻮر ﻣـﺪرﺳـﻪ‬ ‫آﺎﻓﻲ دارﻳﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ او ﺷﻚ ﻣﻲ آﻨﻢ‪ .‬ﺣﺒـﻴـﺐ اﷲ ﺑـﻮرﺑـﻮر‬ ‫اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻣﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻢ دارﻳﻢ و در ﺁﻳـﻨـﺪﻩ ﻧـﻴـﺰ‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ‪ ،‬ﺗﺎ ‪ 35‬ﺳﺎل ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘـﺮ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد و وﻗﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺸﻮر دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮد‪ ،‬ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻧﺶ‬ ‫ﺁﻣﻮزي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ‪ 28‬ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪي اﻓـﺰود‪:‬‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ هﻨﻮز در ﮐﺸﻮر ﺷﺎهﺪ ﻣﺪارس ﮐﭙﺮي وﺑـﺪﺗـﺮ از ﺁن‬ ‫ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬در هﻤﻴﻦ ﺗﻬﺮان ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺸﮕﺎﻩ اﻣـﺎم ﺻـﺎدق )ع(‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ اي دارﻳﻢ ﮐﻪ از ﻣﺪارس ﮐﭙﺮي هﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ و اﺻﻼ در‬ ‫ﺷﺄن ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻧﻴﺴﺖ ﮐـﻪ ﻗـﻄـﻌـﺎ ﻣـﻮارد ﻣﺸـﺎﺑـﻬـﻲ‬ ‫هﻤﭽﻮن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد ﮐﻪ‬ ‫از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ‪ .‬وي در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺧـﻄـﺎب ﺑـﻪ ﻣﺴـﻮوﻻن‬ ‫ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺪارس ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻤﻲ در دﻣـﺎوﻧـﺪ وﺟـﻮد‬ ‫دارد ﮐﻪ هﻤﻪ دﻳﻮارهﺎي ﺁن ﺗﺮﮎ ﺧﻮردﻩ و هـﺮ ﻟـﺤـﻈـﻪ اﻣـﮑـﺎن‬ ‫ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺁن وﺟﻮد دارد‪.‬‬

‫اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺗﻜﺎن دهﻨﺪه ﻣﺮدى آﻪ آﻮدك ﺷﺶ‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ اش را دار زد‬

‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ‪ ،‬در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻴﺪﮔـﯽ ﺑـﻪ ﭘـﺮوﻧـﺪﻩ ﻗـﺘـﻞ‬ ‫اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ اﺑﺘﺪا ﻋﻠﯽ دﻟﺪارﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﻩ دادﺳـﺘـﺎن‬ ‫ﺗﻬﺮان ﮐﻴﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ‪ -‬ﭘﺪر ﮐـﻮدﮎ‪ -‬را ﺧـﻮاﻧـﺪ‪ .‬وﯼ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤـﺎﯾـﻨـﺪﻩ دادﺳـﺘـﺎن در ﺁن‬ ‫ﻣﺴﻮوﻟﻴﺖ دارم‪ ،‬ﯾﮑﯽ از ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هﺎﯼ ﺳﺎل هﺎﯼ اﺧﻴـﺮ‬ ‫اﺳﺖ و در ﺁن ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑـﻪ ﻃـﺮز‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر دﻟﺨﺮاﺷﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻩ و ﻗﺎﺗـﻞ اﯾـﻦ ﮐـﻮدﮎ ﭘـﺪر ‪٣٣‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ اش ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺰارش اﯾﻦ ﻗﺘﻞ دﻟﺨﺮاش از ﺳﻮﯼ درﻣﺎﻧﮕﺎهﯽ در ﺷـﺎدﺁﺑـﺎد ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ﯾﺎﻓﺖ ﺁﺑﺎد دادﻩ ﺷﺪ‪ .‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻠﻴﺴﯽ ﻧﺸـﺎن‬ ‫داد اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻩ و ﻗﺎﺗﻞ‪ ،‬ﭘﺪر او اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻼﻓـﺎﺻـﻠـﻪ‬ ‫ﻣﺎﻣﻮران ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮس اﺻﻐﺮزادﻩ اﻃـﻼع دادﻧـﺪ‪ .‬ﺻـﺤـﻨـﻪ‬ ‫ﺟﺮم ﺑﺴﻴﺎر دﻟﺨﺮاش ﺑﻮد‪ .‬در ﮔﺰارش ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪﻩ از ﺁن ﺻﺤﻨﻪ‬ ‫ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ؛ »در اﺗﺎق ﺷﻤﺎرﻩ دو درﻣﺎﻧﮕﺎﻩ‪ ،‬ﺟﺴﺪ ﮐﻮدﮎ ﺷـﺶ‬ ‫ﺳﺎﻟﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﭘﺎهﺎﯼ اﯾﻦ ﮐﻮدﮎ ﺧـﺎﮎ‬ ‫ﺁﻟﻮد و ﺗﺮﮎ هﺎﯼ ﮐﻮﭼﮑﯽ روﯼ ﺁن ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ‪ .‬هﻴﭻ ﮐﻔﺸـﯽ‬ ‫ﭘﺎﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﺸﺪ‪ .‬ﺗﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺟﺴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﻓﺸﺎر‬ ‫ﺑﺮ ﺳﻴﻨﻪ ﮐﻮدﮎ وارد ﺷﺪﻩ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻮن ﺁﻟﻮد اﺳـﺖ‬ ‫و ﺁﺛﺎر ﺟﺮاﺣﺖ روﯼ ﺁن وﺟﻮد دارد‪ .‬ﭘﺪر ﻃﻔﻞ اﻋـﺘـﺮاف ﮐـﺮدﻩ اﯾـﻦ‬ ‫ﮐﻮدﮎ را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺧﻔﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫دﻟﺪارﯼ در اداﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ هﻴﺎت ﻗﻀﺎت ﮔﻔﺖ؛ ﻣﺼﻄـﻔـﯽ ﭘﺴـﺮ‬ ‫ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ اش را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن دﺧﺘﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ اش ﺑـﻪ‬ ‫ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ و‬ ‫ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻟﺘﻤﺎس هﺎﯼ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ از ﭘﺪرش ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ او‬ ‫را دار ﻧﺰﻧﺪ‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﮔﻮﺷﻪ ﯾﯽ از اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﺶ ﺁوردﻩ اﺳـﺖ‪:‬‬ ‫»اﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ؛ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻨﻮ ﻧﮑﺶ‪ ،‬ﻗـﻮل‬ ‫ﻣﯽ دهﻢ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑـﺎﺷـﻢ‪ .‬ﺑـﺎ ﮔـﺮﯾـﻪ هـﺎﯼ اﻣـﻴـﺮﺣﺴـﻴـﻦ‬ ‫ﺧﻮاهﺮش هﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ اﻓﺘﺎد و ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد‬

‫اداﻣﻪ ﺻﻔﺤﻪ ‪٧‬‬

‫ﻣﺪارس ﻓﺮﺳﻮده‪ ،‬هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ رخ دهﺪ‬

‫اﯾﺮﻧﺎ‪ :‬اوﻟﻴﺎي داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ راهﻨﻤﺎﻳﻲ دﺧﺘﺮاﻧﻪي ﺷﻬﺮ " ﻳﺪﺧﺖ " از ﺗﻮاﺑﻊ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑﺎد در ﺟﻨﻮب ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي از رﻓﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ آﻼس درس‬ ‫ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮي آﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺪر ﻳﻜﻲ از داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎراﻳﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﺑﺎﻓﺖ‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮﺳﻮدﻩ اﺳﺖ و هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳـﻚ ﻓـﺎﺟـﻌـﻪ اﻧﺴـﺎﻧـﻲ‬ ‫اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اآﺒﺮي اﻓﺰود‪ :‬اوﻟﻴﺎي داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﺑﺎرهﺎ در ﺟﻠﺴﺎت اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎ و ﻣﺮﺑﻴـﺎن‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺪرﺳﻪ و ﺁﻣﻮزش و ﭘـﺮورش ﻳـﺎد ﺁوري آـﺮدﻧـﺪ اﻣـﺎ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ هﺸﺪار ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اوﻟﻴﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓـﺘـﻨـﺪ از ﺣﻀـﻮر‬ ‫داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان در آﻼس درس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي آـﻨـﻨـﺪ ﺗـﺎ از ﺑـﺮوز ﻳـﻚ ﺣـﺎدﺛـﻪ ﻧـﺎﮔـﻮار‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺷﻮد‪.‬‬ ‫رﻳﻴﺲ اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎ و ﻣﺮﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ‪:‬از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺧـﺖ اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺪود ‪۵٠‬ﺳﺎل ﻣﻲﮔﺬرد‪ ،‬دﻳﻮارهﺎ و ﺳﻘﻒ ﺁن ﺗـﺮك ﺧـﻮردﻩ و در ﺣـﺎل‬ ‫ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮو ﺑﺮﻳﺰد و ﺗﺤﺼﻴﻞ ‪١٠٠‬داﻧـﺶ ﺁﻣـﻮز‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ‪.‬‬ ‫"ﭘﺮواﻧﻪ هﺎﺷﻤﻲ" اﻓﺰود ‪ :‬ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺗﻜﻠـﻴـﻒ ﻣـﺪرﺳـﻪ اوﻟـﻴـﺎ از ﺣﻀـﻮر‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در آﻼس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاهﻨﺪ آﺮد‪.‬‬ ‫وي ادﻣﻪ داد ‪ :‬ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺮوز ﺁن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي آﺮد ﭼﺮا آـﻪ ﺑـﻌـﺪ از‬ ‫ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻓﺴﻮس ﺧﻮردن و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻘﺼﺮ ﮔﺸﺘﻦ دردي را دوا ﻧﻤﻲآﻨﺪ‪.‬‬ ‫وي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪:‬ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﻨﺎﺑـﺎد اﺟـﺎرﻩ ﻣـﺤـﻠـﻲ را ﺑـﺮاي‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﺮدﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﻜـﻦ‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ ﺧﺎﻧﻮادﻩ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﻳﻦ آﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺪﺧﺖ ﻧﻴﺰ ﮔـﻔـﺖ ‪ :‬ﺷـﻮراي اﺳـﻼﻣـﻲ‬ ‫ﺑﻴﺪﺧﺖ ﺑﺎرهﺎ ﺣﻀﻮري و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎري ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺁﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘـﺎن‬ ‫ﮔﻮﺷﺰد آﺮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﻮرت ﮔـﻴـﺮد اﻣـﺎ‬ ‫ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎآﻨﻮن ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﻣﻨﺠﺮ ﻧﺸﺪﻩاﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻲ اﻟﻬﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎاﻣﻦ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻓﺰود ‪ :‬ﺑـﺎ ﺷـﺮوع‬ ‫ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﺎاﻣﻨﻲ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺁﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓـﺰاﻳـﺶ ﺧـﻮاهـﺪ‬ ‫ﻳﺎﻓﺖ آﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻳﻌﺎ اﻗﺪام آﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺁﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮔﻨﺎﺑﺎد ﮔﻔﺖ ‪ :‬در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ‪١۵٠‬آﻼس ﺗـﺨـﺮﻳـﺒـﻲ و‬ ‫ﻓﺮﺳﻮدﻩ وﺟﻮد دارد‪.‬‬

‫ﻧﻮزاد دو روزه ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ هﺎى ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﺟﺎن ﺳﭙﺮد‬

‫ﮔﺮوﻩ ﺣﻮادث‪ :‬ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ دﺧﺘﺮ ﺷﺶ ﻣﺎهﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪهﺎﯼ ﻣﺸﺖ ﭘﺪرش‪ ،‬اﯾـﻦ ﺑـﺎر‬ ‫ﻧﻮزادﯼ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو روز از ﺗﻮﻟﺪش ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ‪ .‬ﻋﺼﺮ روز دوﺷـﻨـﺒـﻪ‬ ‫ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻴﺎضﺑﺨﺶ‪ ،‬ﺑﺎزﭘﺮس آﺸﻴﻚ ﻗﺘﻞ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮگ ﻣﺸـﻜـﻮك‬ ‫ﻧﻮزاد ﭘﺴﺮﯼ ﻗﺮار دادﻧﺪ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو روز از ﺗﻮﻟﺪش ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ‪ .‬ﺷﻬﺮﯾﺎرﯼ‪ ،‬ﺑﺎزﭘﺮس‬ ‫ﺷﻌﺒﻪ هﻔﺘﻢ دادﺳﺮاﯼ ﺟﻨﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ‬ ‫ﺟﺴﺪ آﻮدك دو روزﻩ ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﯽﻗﺎﻧـﻮﻧـﯽ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل دادﻩ ﺷﻮد‪.‬‬

Km 70  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you