Page 1

www.childrenfirstnow.com

ÏÍÍÒ Ϫϴϳϭ̫ ææ ˬÎÐÕÑ ήϴΗ çå ˬ̶̴ΘδΒϤϫ ΖϴϟΎόϓ ̵ήγ΍ήγ ϥϮϴγ΍έΪϓ Ϊ΋Ϯγ έΩ ̶ϧ΍ήϳ΍ ϥΎ̳ΪϨϫΎϨ̡ ΕέΪϗή̡ Ϧϴ̢Ϥ̯ Ϧϳ΍ .ΩϮΑ ί΍ ̶όϴγϭ ϝΎΒϘΘγ΍ ΎΑ Ϫ̯ ϭήΑϭέ Ϊ΋Ϯγ ϡΩήϣ ̵Ϯγ Ϣ̰Σ Ϯϐϟ ϪΑ ήΠϨϣ Ϊη ί΍ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϧϳ΍ Ν΍ήΧ΍ ΕήΟΎϬϣ ϩέ΍Ω΍ ϑήσ ϡΎΠϧ΍ήγ ϭ .ΪϳΩή̳ Ϊ΋Ϯγ Ϫϴ΋ϭ̫ ϩΎϣ ϢΘϔϫ ΦϳέΎΗ έΩ ϩ΍έΩ΍ ̵Ϯγ ί΍ ˻˹˹˾ Ϊ΋Ϯγ ΕήΟΎϬϣ έϮϣ΍ Ω΍ΪόΗ ϪΑ Ϫ̯ Ϊη ϡϼϋ΍ ̶ΗΎ̡΁ ϥΎ̯ΩϮ̯ ί΍ ϯή̴ϳΩ Ϊϫ΍ϮΧ ϩΩ΍Ω Ϣ΋΍Ω ΖϣΎϗ΍ ϯϭΪΤϣ Ω΍ΪόΗ ΖϣΎϗ΍ .Ϊη ϪΑ ϡϮγϮϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ί΍ Ϫ̩ ή̳΍ ˬΪ΋Ϯγ έΩ ̶ΗΎ̡΁ ϊϧΎϗ ϥ΍ϮϨϋ ̨ϴϫ ϪΑ ίϮϨϫ ΪϳΎΒϧ Ύϣ΍ Ζδϴϧ ϩΪϨϨ̯ Ϫ̯ Ωή̯ εϮϣ΍ήϓ ϭ Ϣϴψϋ ϩίέΎΒϣ ϝϮμΤϣ ί΍ ωΎϓΩ έΩ Ύϣ ϥΎθΧέΩ .Ζγ΍ ϥΎδϧ΍ ϕϮϘΣ ̶θΒϨΟ ϩίέΎΒϣ ϝϮμΤϣ ϕϮϘΣ ί΍ ωΎϓΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ϭ Ϊϧ΍Ϊϴϣ ϡΪϘϣ ΍έ ̭ΩϮ̯ .ΪϨ̰ϴϣ ϩίέΎΒϣ ϥ΁ ̵΍ήΑ ϥΎ̯ΩϮ̯ ί΍ ωΎϓΩ Ϧϴ̢Ϥ̯ έΩ ϭ ΎϬϧΎϣίΎγ ˬ̶ΗΎ̡΁ Ϊ΋Ϯγ έΩ ̶ϔϠΘΨϣ ̵ΎϫΩΎϬϧ Ϧϳ΍ έΩ ϭ ΪϧΩϮΑ ήϴ̳έΩ Ύϔϳ΍ ϯήΛϮϣ ζϘϧ ΎΘγ΍έ ̌ ϪϔΤλ .ΪϧΩή̯

̭ΩϮ̯ ϩΎΠϨ̡ϭ Ϊλ ί΍ ζϳ ϪΑ Ϊ΋Ϯγ έΩ ϮΠϫΎϨ̡ ΩϮΧ έΩ« ̶ΗΎ̡΁ ϯέΎϤϴΑ .Ϊϧ΍ ϩΪη ϼΘΒϣ ˬ»ϰ̳ΪϧΎϣ Ϧϳ΍ ί΍ ̵ΩΎϳί ζΨΑ ΎΑ ϥΎθσΎΒΗέ΍ ϥΎ̯ΩϮ̯ ˬϩΪη ϊτϗ ΝέΎΧ ̵ΎϴϧΩ έΩ Ϫ̯ ΖγΎϬϫΎϣ Ϊ΋Ϯγ ̵ΎϬϧΎΘγέΎϤϴΑ ΎϬϧ΁ ϦϳΪϟ΍ϭ ‫ل‬ΪϨΘδϫ ̵ήΘδΑ ̵έΎΘϓή̳ ί΍ ̶ϳΎϳέΩ ΎΑ ΰϴϧ ϪΑ Ν΍ήΧ΍ ί΍ αήΗ ϭ ϥ΁ ί΍ Ϫ̯ ̶ϳΎϫέϮθ̯ ‫ل‬ΪϨϳήΑϭέ Ϊϧ΍ ϪΘΨϳή̳ ήϴΧ΍ ϝΎγ ϭΩ ϝϮσ έΩ έΩ ̵΍ ϩΩήΘδ̳ ϩίέΎΒϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΖϣΎϗ΍ ί΍ ωΎϓΩ Ϊ΋Ϯγ ϪόϣΎΟ έΩ ̶ΗΎ̡΁ .Ζγ΍ ϪΘϓή̳ ΕέϮλ ̵ήγ΍ήγ ϥϮϴγ΍έΪϓ Ϊ΋Ϯγ έΩ ̶ϧ΍ήϳ΍ ϥΎ̳ΪϨϫΎϨ̡ ϩίέΎΒϣ Ϧϳ΍ ϝϭ΍ ϒλ έΩ ̵ΎϬϟ΍ΪΟ έΩ ίϭήϣ΍ ϪΑ ΎΗ ΢τγ έΩ ˬϰϋΎϤΘΟ΍ ϢϬϣ Ϊ΋Ϯγ ̶ϣϮϤϋ ̵Ύϫ ϪϧΎγέ ̵ΎϬΗ΍ήϫΎψΗ έΩ ϭ ϩίέΎΒϣ ϭ εϼΗ ˬϒϠΘΨϣ ΐδ̯ ̵΍ήΑ ΍ήϴ̴ϴ̡ ̵΍ ϩΩή̯ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϧϳ΍ ΖϣΎϗ΍ .Ζγ΍ ϪϫΎϣ ϭΩ Ϧϴ̢Ϥ̯ ί΍ Ϫ̯ Ϊ΋Ϯγ έΩ ϥϮϴγ΍έΪϓ Ϟϳέϭ΁ ˻˺ ΎΗ ϪϳϮϧ΍̫ ˺˾ ̶̰ϳ ˬΖη΍Ω Ϫϣ΍Ω΍ ˻˹˹˾ ί΍ ϪΘδΟήΑ ̵Ύϫ ϪϧϮϤϧ ί΍

èé ϩέΎϤη

ϪΑ ϼΘΒϣ ϯϮΠϫΎϨ̡ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϰϣΎϤΗ !Ϊϧήϴ̴Α ΖϣΎϗ΍ ΪϳΎΑ ˬΪ΋Ϯγ έΩ ̶ΗΎ̡΁

!ΪϨΘδϴϧ ΕέΪϗ έ΍ΰΑ΍ Ύϫ Ϫ̪Α ˼ ϪϔΤλ

ϥ΍ήϳ΍ -̱ - ϡ΍έ΁

ϥ΍ήϳ΍—̱ - ϡ΍έ΁

ϪϣΎϧ ϪΑ ΦγΎ̡ έΩ ΖγϭΩ ϡ΍έ΁ ΰϳΰϋ

!ϥϮϨΟ ϭ αϮϣΎϧ ϥΎϴϣ ̵ίήϣ ̋ ϪϔΤλ

İŞƿŵř ŵřŻźƟ :źǀŝŵ źſ

̵ΪϤΤϣ ϩΎη Ϣϳή̯ ̊ ϪϔΤλ

Ζγ΍ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϢϠδϣ ϖΣ ϕϼΧϭ Ϧϣ΍ ˬΩΎη ̶̳Ϊϧί


èé ϩέΎϤη ϥ΍έϭΩ έΩ ήѧѧѧѧδ̡ ϰѧѧѧѧϟϭ Ζѧγ΍ ϩΩήϛ ϪΑήΠΗ ϰϛΩϮϛ ϯΰѧϴѧ̩ ϥ ΁ ϪΑ ΰ̳ήϫ Ϫϛ Ϊѧѧϫ΍ϮѧѧΤѧѧϧ Ωέ΍Ω ϭίέ΁ Ϫѧѧϛ Ϫѧѧϧ ˬ ΰѧѧ̳ήѧѧϫ Ϫѧѧϧ ˬΪѧѧϴѧѧγέ .......ΰ̳ήϫ ΰ̳ήϫ ΰ̳ήϫ ΖѧѧγΩ εΩϮѧѧΧ ΪѧѧϳΎѧѧΑ βѧѧ̡ εΰѧѧϴѧѧΧ ΎѧѧΑ ϭ ΩϮѧѧη έΎѧѧϜѧѧΑ ύ ϮѧϠѧΑ ϪѧΑ ΍έ ΩϮѧΧ ϊϳήγ ϡΪѧϳΩ ΍έ ϭ΍ Ϧѧϣ ϭ ΪϧΎγήΑ ίϮѧϨѧϫ Ϫϛ ϯΎϫίϭέ ϥ΁ έΩ Ωΰϴϣ ΩΎϳήϓ ϭ ΩϮΑ ϙΩϮϛ ϭ ΎѧϴѧΑ ϦѧϴΒΑ ΍ήϣ ϭ ΎϴΑ ϦϴΒΑ ΍ήϣ ϭ ΎϴΑ ϦϴΒΑ ΍ήϣ Ϧѧѧϴѧѧϣί ϯϭέ έΩ εέΪѧѧ̡ ϯΎѧϫ Ϫθϴη ˬ ΩϮΑ ϩΪη ϦϬ̡ ϭ εέΎѧϨѧϛ έΩ ΎϛΩϭ ϰϟΎΧ ϭΎϜΠϨϛ ϥΎϧ΍ϮΟϮϧ ήѧѧδ̡ ϭ εήѧѧγ ϯϻΎѧѧΑ έΩ ϯϼѧѧϘѧѧΗ έΩ ΎѧѧϬѧѧϨѧѧΗ ϯΎѧѧϬѧѧϨѧѧΗ ί΍ εέΪѧ̡ ϥΪѧϴѧθϛ ϥϭήϴΑ ϭ ϰѧѧϧΎѧѧ̳Ϊѧѧϧί ϙήѧѧϴѧѧγ ϥ΁ ϩήѧσΎѧΧ Ϧϳ΍ ΪϳΎΑ Ϧϣ ϯ΍ήΑ ΪϧΎϤΑ ϰϗΎΑ ϢϨϫΫ έΩ ϪθϴϤϫ Ϫѧϛ ΪϨϨϛ ̨ϴ̡ ϝ΍ϮΌγ ΍ήϣ ϭ ΍έ ήѧδ̡ ϢѧΘδϧ΍ϮΗ ϰϣ ΪϳΎη Ύѧѧϫ ήѧѧ̳΍ ϭ ϢѧѧϫΩ ΕΎѧѧΠѧѧϧ Ϫѧѧόѧѧϗ΍ϭ ί΍ ΪѧѧόѧѧΑ ϪѧѧθѧѧϴѧѧϤѧѧϫ ςѧϘѧϓ Ϧϣ.ΪϧϮη ϰϣ ήϫΎχ Ϫѧϛ ϰϧΎϧ΍ϮΟ Ϯϧ ί΍ ϰϜϳ ϪΑ ϭ ϡΩέϭ΁ ϯϭέ ϢΘΧΎϨη ϰϣ ! ϦϜΑ ϯέΎϛ : ϢΘϔ̳ ˭ ϼѧΜѧϣ : Ζѧδϳήѧ̴ѧϧ Ϧѧϣ ϪΑ ˮϰ̩ ! Ϧϛ ϕήϔΘϣ ΍έ ΎϬϨϳ΍ ρΎδΑ Ϧϳ΍ ˬ Ωέ΍Ϊϧ ϯ΍ ϩΪϳΎϓ ! ϪΒη ήϫ ϭ ϩίϭέ ήϫ ήϜϓ ˬ Ωήϛ ϯέΎϛ ΪϳΎΑ ϰϟϭ !ΩϮѧΑ ΕΩϮѧΧ έΪѧ̡ Ϫѧϛ Ϧϛ ϰѧϣ ΖѧγΩ ϮΗ ϪΑ ϲϟΎΣ Ϫ̩ ΍έ ΕΩϮѧΧ ϪѧψΤϟ Ϛϳ ˭Ω΍Ω ϩΎѧѧϨѧѧ̴ѧѧϴѧѧΑ ήѧѧδ̡ Ϧѧѧϳ΍ ϯΎѧѧΠѧѧΑ ! έ΍ά̴Α Ϫϛ ϡΩήϜϴϣ ϰόγ Ϧϣ

̌ ϪϔΤλ έΩ Ϫϣ΍Ω΍

Ï ϪΤϔλ

ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϭ Ζѧγ΍ Ϊѧϴѧϔѧγ ϥΎѧϤѧγ΁ Ϫϛ ϡΎѧϤѧΗ Ϫѧϛ ˬ Ωήѧϴѧ̴Α ˭ ϡ΍έ΁ ϪѧѧθΣΎѧϓ ϭ Ζѧδ̡ ΍έ ΎѧϬѧϧί έΎѧΘѧϓέ ϦѧϳήѧΗΪѧΑ ϭ Ϊϧ΍ϮΨΑ ήΘδΑ έΩ ΎϬϧ΁ ΎΑ ΍έ ζϨθΧ .ΪѧѧϫΪѧѧΑ ϡΎѧѧΠѧѧϧ΍ ϯίΎѧѧΒѧѧϘѧѧθϋ ϪѧϠΌѧδϣ Ϧѧϳ΍ ϪΑ ΰ̳ήϫ ήδ̡ έΩ Ϫѧѧϛ ΩήѧѧΑ Ϊѧѧϫ΍ϮѧѧΧ ϰѧѧ̡ ΕέΎѧѧγ΍ έΩ εΩϮѧѧΧ ϊѧѧϗ΍ϭ εέΪѧ̡ ϰѧσ΍ήѧϓ΍ ϖθϋ ϥ΁ .Ωΰϴϣ Ύ̡ ϭ ΖγΩ ϭ΍ ϪΑ ΩΎѧΘѧόѧϣ ϯΎѧϬѧϧΎѧδϧ΍ Ϫϛ ΍ή̩ ϥϭέΩ ϰѧѧϟΎѧѧΧ ϯΎѧѧϫ ϩήѧѧϔѧѧΣ ϪѧΑ ϖθϋ ΎΑ ΍έ ϥΎθϧΎθϳή̡ .ΪϨϨϛ ϰϣ ή̡ ΩϮΧ ϥ΍Ϊϧίήϓ ϰѧѧϣ ϥΎѧѧϧ΁ φѧѧϓΎѧѧΤѧѧϣ ϙΩϮѧѧϛ ϯΎѧѧϴѧѧϧΩ ϥ΁ έΩ ΪѧѧϳΎѧѧΑ .ΩϮѧѧη ϦѧϳΪѧϟ΍ϭ ϭ ΪϧΎϤΑ ϰϗΎΑ ϩήϴΗ .ΪѧѧϨѧѧϛ ΖѧѧϳΎѧѧϤѧѧΣ ΍έ ΩϮѧѧΧ ϞѧѧϘѧѧΘѧѧδϣ ϭ Ϊѧѧηέ ϞѧѧΣ΍ήѧѧϣ ϥϭήѧϴѧΑ ϥΎѧϬѧΟ ΎѧΑ ˬ ϥΪѧη έΩ ϥΩήѧϛ έ΍ήѧϗήΑ ρΎΒΗέ΍ ϭ ϥΎѧѧϛΩϮѧѧϛ Ϧѧѧϳ΍ ήѧѧϴѧѧδϣ έ΍ήѧϗ ήѧϳΩ ϰѧϠѧϴѧΧ ϥΎϧ΍ϮΟ Ν ΎѧϴѧΘѧΣ΍ ήѧδ̡ .Ωήѧϴѧ̳ ϰϣ ζѧѧϳΎѧѧϬѧѧΘѧѧγ΍ϮѧѧΧ Ϫѧѧϛ Ωέ΍Ω ϪѧΑ Ύϳϭέ ΎΑ ϭΩϮη ϩΩέϭ΁ήΑ ΍έ έΎѧψΘϧ΍ Ϊϴϣ΍.Ωή̴ϨΑ ΎϴϧΩ ϭ ΩΰѧѧϳήѧѧΑ ϭ΍ ΩϮѧѧΟϭ έΩ ϞѧѧϤѧѧΤѧѧΗ ϭ ϥΩήѧѧϛ ήѧѧΒѧѧλ ϰѧϟϮѧϤѧόѧϣ ϞѧΣ΍ήѧϣ ϦѧΘη΍Ω ϰѧϛΩϮϛ ˭Ωήϳά̢Α ΍έ ϰ̳Ϊϧί ϝΎѧϴΧ έΩ ϥΪϳϭΩ ˬ ϯίΎΑ ϭ ϥΩί βѧѧϴѧѧϟ ϯϭίέ΁ ϪѧѧΑ ήѧѧγ ϝΎѧѧϘѧѧΑ ϯΎѧѧϫ ϰѧѧϨѧѧΘѧѧδΑ ˬ ϖѧθϣ ϭ ϪѧγέΪϣ Ϫ̩Ϯϛ ϪѧΑ ˬ ΎѧϬѧϧΎѧΤѧΘѧϣ΍ ϩήϬϟΩ ϥ΁ ϡΎѧΠѧϧ΍ ϭ ϥΩήѧϛ ήϜϓ ΐϠϘΗ ϭ ϰѧѧϧ΍ϮѧѧΟ Ϯѧѧϧˬ ϥ΍ ϥΩ΍Ϊѧѧϧ έΩ ϖѧѧθϋ ήѧѧΠѧѧϨѧѧΧ Ϧѧѧϴѧѧϟϭ΍ ϥ΁ ˬ έϮη ή̡ ϭ ϩΩΎγ ΐϠϗ έΩ ϰѧѧϧΎѧѧϬѧѧϨѧѧ̡ ϯΎѧѧϫ Ϫѧѧϳήѧѧ̳ ϭ ϙέΪϣ ΐδϛ ˬ έΎϳ ϕ΍ήϓ ϪѧϤѧϫ ΪѧϳϮѧ̴ѧϴѧϣ Ϫѧϛ ϯΪϴϣ΍ . Ϊѧη Ϊѧϫ΍ϮѧΧ ήѧΘѧϬѧΑ ΰϴ̩

Ϧѧϴѧϣί ί΍ ϢΣ΍ΰϣ ϭ ύϮϠη ϭ ˬ αέΩ αϼϛ ˭ είέϭ ΚѧΠѧΑ ί΍ ϦϴϤϠόϣ ΏΎΒϨΘΟ΍ Ϛѧѧϳˬ ϭ΍ ΎѧѧΑ Ϯѧѧ̴ѧѧΘѧѧϔѧѧ̳ ϭ ϥΎѧδϧ΍ Ϧѧϳ΍ ϯ΍ήΑ Ε΍ίΎΠϣ ˮ Ζδϴϧ Ϛ̩ Ϯϛ ϢѧϳΩήѧϛ ΢ϳήθΗ ϭ ϢϴΘϔ̳ ϪϠΑ ήѧδ̡ ϰѧ̳Ϊѧϧί ί΍ ϪΘϔϫ Ϛϳ Ϫѧϛ Ϣѧϳέϭ΁ ϰϣ ΩΎϳ ϪΑ ϭ ΍έ εέΪѧ̡ ϕΎϔΗ΍ ϪΑ ϪϧϮ̴̩ ϭ΍ ϭ Ζѧϓήѧϴϣ ϻΎΑ ϩϮϛ ϥ΁ ί΍ Ϊѧθϯϣ ϚϳΩΰϧ ϭίέ΁ ϪϠϗ ϪΑ Ϫѧѧѧ̢ѧѧѧΗ ί΍ ϩέΎѧѧѧΑϭΩ ϰѧѧѧϟϭ ί΍ ϞѧΒѧϗ ˬΪѧη ϰϣ ήϳί΍ήγ ϪѧϔѧσΎϋ Ν ϭ΍ ϪτϘϧ ϪΑ ϪϜϧ΁ ϥ΁ ϪѧΑ ˬΪθϯϣ Ύϫέ ˬΪγήΑ ˬϯΩΎѧϤΘϋ΍ ϰΑ Ωήγ ϩέΩ ϪΗ . ϰѧѧϳΎѧѧϬѧѧϨѧѧΗ ϭ ˬ ϦѧѧΘѧѧδϧ΍Ϊѧѧϧ .ΩέϮΨϴϣ ϪΑήο ζϔσ΍Ϯϋ ϪѧѧΑ Ϫѧѧϛ Ζѧѧϓήѧѧ̳ ΩΎѧѧϳ ήѧѧδ̡ ϥϻΎѧѧѧδ̳έΰѧѧѧΑ ϭ εέΪѧѧѧ̡ έ΍Ωήѧϛ ί΍ ϭ ΪѧϨѧϜϧ ΩΎϤΘϋ΍ ϪѧѧΘѧѧη΍Ϊѧѧϧ ϰѧѧόѧѧϗϮѧѧΗ εέΪѧѧ̡ ίΎѧѧϏ΁ ϡΎѧѧ̴ѧѧϨѧѧϬѧѧϧ΁. ΪѧѧηΎѧѧΑ ζѧϴѧ̳Ϊѧϧί έΩ ϰѧϧ΍Ωήѧ̳ήγ ϭ΍!Ύѧϳϭέ έΩ ϰΗΎΒΛ ϰΑ !ΩϮΑ Ϫѧϛ Ζѧϓήѧ̳ ΍ήѧϓ ϦѧϴѧϨѧ̪Ϥϫ ΖѧηϮѧϧήγ ΖγΩ έΩ ϥΎϬΟ ϭ ΕΎѧϣ΍Ϊѧϗ΍ ϭ Ζѧγ΍ ήϴγ΍ έΩ ήѧѧΘѧѧϤѧѧϛ ϰѧѧϣΩ΁ ϪѧѧθϳΪѧѧϧ΍ ήϴΛΎΗ ˬ ΪΘϓ΍ ϰϣ ϕΎϔΗ΍ Ϫ̪ϧ΁ Ϧѧѧϳ΍ ήѧѧΛ΍ ήѧѧΑ .Ωέ΍άѧѧ̳ ϰѧѧϣ ΖѧγέΩ ϭ ςѧϠѧϏ ρΎΒϨΘγ΍ ωΎѧο ϭ΍ ί΍ ϥΩήѧϜϧ ϙέΩ ϪѧѧѧѧόѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧΟ ϊѧѧѧѧϳΎѧѧѧѧϗϭ ϭ ήϴΛΎΗ ΖΤΗ ήδ̡ ζϧϮϣ΍ήϴ̡ έΎѧѧϜѧѧϓ΍ ϭ ϞѧѧσΎѧѧΑ ΕϻΎѧѧϴѧѧΧ ΍έ ϭ΍ Ϫѧϛ ΩϮη ϰϣ ϩΩϮϬϴΑ ϰѧϳΎѧϫέΎѧϛ ϡΎѧΠѧϧ΍ ϪѧΑ έ΍Ωϭ Ϫѧϛ ˬ ΪѧϨѧϛ ϰϣ ϦϜϤϣ ήϴϏ ϡΎѧѧϘѧѧΘѧѧϧ΍ ϝΎѧѧΜѧѧϣ έϮѧѧσ ϪѧѧΑ ϥΩί ϪѧΑήѧο ΎѧΑ ΍έ εέΪ̡ ϪѧѧϛˬϥΎѧѧϬѧѧΟ ϯϮѧѧγ ϥ΁ ϪѧѧΑ ϯΩΎѧϋ ϥΎѧϳήѧΟ έΩ ϰ̳Ϊϧί ΎѧΠѧϧ΁ ˬ Ωϭήϴϣ ζϴ̡ ΩϮΧ

!ΎϬϨΗ ϥ΍ήδ̡ εϮϧ ήϬϣ ̶Ϥψόϣ ϪѧΘѧγ΍ϮѧΧΎѧϧ έΎΘϓέ Ϧϳ΍ ϰϟϭ ϭ΍ ϯ΍ήѧΑ έ΍ήѧϜѧΗ ήѧΛ΍ ήΑ . ΩϮη ϰϣ ϯΩΎϋ ΍έ ήѧδ̡ ϭ ϮѧΗ Ϧϣ ίϭήϣ΍ ήѧϜѧϓ ΩϮѧΧ ΎΑ ϭ ˬ ϢϴϨϴΑ ϰϣ ϯ΍ ΰѧϴ̴ϧ΍ Ϫ̩ Ϫϛ ϢϴϨϛ ϰϣ έΎѧΘϓέ Ϫϛ Ζγ΍ ϩΪη ΚϋΎΑ ήѧϴѧϴѧϐѧΗ ΏϮѧΠѧΤѧϣ ήδ̡ ϥ΁ ϞѧΑΎϘϣ έΩ Ύϣ ϩέΎΒϜϳ ϭ Ωήϛ ϩΪѧѧϫΎѧѧθϣ ΍έ ϯήѧѧδ̡ ΩϮѧѧΧ ί΍ ϯέΎѧΑ ϪϟϮϛ ΎΑ ϢϴϨϛ ϰϣ Ϧѧδϣ ˬ έ΍Ϯѧ̳Ύϧ Ε΍ήσ ΎΧ ˬζѧδѧϨѧγ ΩΪѧϋ ϥ΁ ί΍ ήΗ ϭ ϚѧϳέΎѧΗ ϰϧΎϬΟ ϯϮγ ϪΑ .ΩϮη ϰϣ ϩΪϧΎθϛ ϡϮϠόϣΎϧ ϚѧΘѧϛ ΍ή̩ Ϫϛ Ϊϧ΍Ϊϴϣ ϭ΍ Ύϳ΁ Ϣѧѧѧϫ ˬΪѧѧѧϨѧѧѧϛ ϰѧѧѧϣ ϯέΎѧѧѧϛ ϰѧѧϣ ΍έ ΩϮѧѧΧ ϯΎѧѧϬѧѧϴѧѧγѧѧϼѧϛ έΎѧΒΟ΍ ϪΑ ΎϬϧ΁ ί΍ ˬΪϧΎγ΍ήϫ ϯΎѧϫ Ϫθϴη ˬΩήϴ̳ ϰϣ ΝΎΑ ϰѧѧϣ ΍έ ϰѧѧηίέϭ ϦѧѧϟΎѧѧγ ϰѧѧΘѧѧγΩ ϯΎѧѧϫ ϦѧѧϔѧѧϠѧѧΗˬΪѧѧϨѧѧϜѧѧη ˬΩίΩ ϰѧϣ ΍έ ϯΩΎϋ ϡΩήϣ ΎѧѧѧϬѧѧѧϧ΁ ϪѧѧѧΑ ϪѧѧѧϜѧѧѧϴѧѧѧϟΎѧѧѧΣ έΩ ΖγϭΩ ϭ ˬ Ωέ΍Ϊϧ ϰΟΎϴΘΣ΍ έΩ ϰѧϠѧϴѧγΎΑ ΍έ ΩϮΧ ήΘΧΩ ϭ ˬ ΪѧϨѧϜѧϴѧϣ ήѧϴѧϔѧΤѧΗ ϊϤΟ Ζѧѧγ΍ ϯΪѧѧϳΪѧѧϬѧѧΗ εΩέΎѧѧϛ ........ Ύϫ ϢϠόϣ ϯ΍ήΑ ϦѧѧϳΪѧѧϟ΍ϭ ˬ ϯΩΎѧѧϋ ϯΎѧѧϬѧѧϣΩ΁ ϥΎѧϴѧΑήѧϣ ϭ ή̴ϳΩ ϯΎϫ Ϫ̪Α Ω ϪѧѧόѧѧϣΎѧѧΟ ϭ ˬ ϪѧѧγέΪѧѧϣ ϪѧϧϮѧ̴̩ έΎΘϓέ Ϧϳ΍ ϞΑΎϘϣέ ˮ ΪϨϨϛ ϰϣ ΩέϮΧήΑ ήѧδ̡ Ϧѧϳ΍ ϥΩήѧϛ Ωήѧσ Ύϳ΁

ϩΎΗϮ̯ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̶̳Ϊϧί ί΍ ΐϫάϣ ΖγΩ

΍έ ϮѧΗ Ϊϧ΍ϮΗ ϰϤϧ ϙΩϮϛ ϥ΁ ίϮѧϨѧϫ ϭ΍ . ΪѧϨѧϛ ΖψϓΎΤϣ ϭ Ζѧγ΍ ϥ΍ϮѧΗΎѧϧ ϭ Ϛ̩Ϯϛ Ύѧѧѧѧϣ έΎѧѧѧѧΘѧѧѧѧϓέ αήѧѧѧѧΗ ί΍ ˬϪѧΘѧθ̳ Ϫϧ΍ϮϳΩ ϥϻΎδ̳έΰΑ ήѧѧѧγ Ε΍ήѧѧѧΟ ϪѧѧѧϜѧѧѧϧ΁ ϰѧѧѧΑ ϪΘη΍Ω ϥΪϴΒϨΟ Ύϳ ϦΘη΍ΩήΑ ϥΎѧϨѧ̪ѧϤѧϫ Ύѧϣ΍. ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ϭ ϩΩΎѧΘδϳ΍ ϮΗ ϯΎϫίϭέ έΩ Υέ ϰѧѧϗΎѧѧϔѧѧΗ΍ Ϫѧѧ̩ ΖѧѧθΣϭ ΩΎΘϓ΍ Ϊϫ΍ϮΧ ϭ΍. Ζγ΍ ϩΩήϛ ΞϠϓ ΍έ ϭ΍ˬ Ώ΍ήѧѧτѧλ΍ ϦѧΘѧγΎѧϛ ϯ΍ήѧΑ ϪѧψѧΤѧϟ ϥ΁ ί΍ έ΍ήϓ ϭ ΩϮΧ ˭ Ωέ΍Ω έ΍ήϗ ϥ΁ έΩ Ϫϛ ϯ΍ ϪΑ ϞϳΎϤΗ Ϫϛ ϰϠϤϋ ϪΑ ϡ΍Ϊϓ΍ . ΪѧϨϜϯϣ ˬ Ωέ΍Ϊϧ ϥ΁ ϡΎΠϧ΍

ήϴΑΩ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΪϨϤΟέ΍ ΎϤϫ homawpi@rogers.com

ήϴΑΩήγ ϪϣΎϧ ϪΘϔϫ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̶ΒϳΩ΍ Ω΍ίήϓ ˹˹̊̌˹̀˹̊̂˺̀̊̂̊ Kodakan_moqadamand@hotmil.com

toloes@hotmail.com

ΰ̯ήϣ ϦϴϟϮΌδϣ :ζΨ̡ ϩΩ΍ίίΎΒΧ ϼϬη ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ εϭήγ kudakanmoqadam@aol.com shahlaxabazzade@aol.com soroshebi@yahoo.com


èé ϩέΎϤη ̶ѧѧ̳Ϊϧί ϪѧѧψΤϟ ήѧѧϫ ϥΎѧѧϤϬϣ . ΖγΎϬϧ΁ ϥΎϣίΎѧγ έΎѧϣ΁ ϪѧΑ ϪѧΟϮΗ ΎΑ : ϥ΍ήϳ΍ έΩ ̶ΘδϳΰϬΑ ί΍ %̋̋ ϪϧΎϔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΎΘϣ ί΍ %̀˹ ˬ ϥΎϴϧ΍Ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧί ί΍ ̶ѧΟ΍ήΧ΍ ϥ΍ίϮϣ΁ ζϧ΍Ω ί΍ % ́˻ ˬαέ΍Ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ ˬ ̵έ΍ήѧϓ ϥ΍ϮΟϮϧ ϥ΍ήΘΧΩ ϥ΍ΩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘόϣ ί΍ % ̌̋ ϭ ϩΩ΍ϮϧΎѧΧ ί΍ ˬ ϥ΍ήϳ΍ ϪόϣΎΟ ϪѧѧΑ Ύѧѧϳ Ϫѧѧ̯ Ϊѧѧϧ΍ ϥΩϮѧѧΑ ̶ϳΎѧѧϫ έΪѧѧ̡ ΩϮѧѧΟϭ ί΍ Ϟѧѧ̯ έϮѧѧσ έΪѧ̡ Ύѧϳ ϭ Ϊѧϧ΍ ϩΩϮΑ ϡϭήΤϣ ϪѧΑ ΍έ ΩϮѧΧ ζѧϘϧ ϪΘδϧ΍ϮΘϧ Ύѧϔϳ΍ ήѧΛϮϣ ϭ ΢ϴΤѧλ έϮσ . ΪϨ̯ ΪϨΘδѧϧ΍Ϊϴϣ ϦϳΪѧϟ΍ϭ εΎ̯ ̵΍ ΎѧѧϬϨΗ ΎѧѧϬϧ΁ ̶ϳϮѧѧηΎϧί ϝ΍ΪѧѧΟ . ΖγΎϬϧ΁ ΩϮΧ ϪΑ ρϮΑήϣ έΎѧѧѧѧΘϓέ ΪϨΘδѧѧѧѧϧ΍Ϊϴϣ εΎѧѧѧѧ̯ ζϘϧ ΪϴϳΎΗ ήϬϣ Ϫ̯ ΖγΎϬϧ΁ ΪѧϴϳΎΗ Ϫϧ Ζδϴ̳Ϊϧί έΩ ΎϬϧ΁ . ΎϬϧ΁ ̭ΩϮ̯ ˬ Ϊϧίήϓ Ζγ΍ ̵έΎ̳ίϭέ ϩήϤΛ ϖθϋ ϭ ρΎθϧ ήγ΍ήγ ̮Ϩϳ΍ Ϫ̯ ̵΍ήΑ Ζγ΍ ̵έ΍ΰΑ΍ ̵ή̴ϳΩ ήΑ ̶̰ϳ ̵ίϭήϴ̡

̶ϧϮϳΰϳϮϠΗ ϪϣΎϧήΑ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ́ ΖϋΎγ Ύϫ ϪΒϨηέΎϬ̩ ϥ΍ήϬΗ Ζϗϭ ϪΑ ΐη ϪΑ ήϬχ ˺˻ ΖϋΎγ έ΍ή̰Η ϥ΍ήϬΗ Ζϗϭ

ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΪϳΪΟ ϥΎϧΎ̯ βϧΎ̯ήϗ ˬ ˺˻ έΎΘγ΍ ϞΗ ΰΗήϫΎ̴ϣ ˺˻˿˹́ ϑ΍ ˬ˺̂˻̀̂ Ζϳέ ϞΒϤϴγ ˻/˼ ˬ ̶γ ̵΍

ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̶ѧѧϘϠΗ ΕέΪѧѧϗ ϡήѧѧϫ΍ ϥ΍ϮѧѧϨϋ ΪϳΎΑ ϩ΍ϮΧ Ύϧ ϩ΍ϮΧ ˬ ΩϮθϴϣ ϭ έΪѧѧ̡ ̲ѧѧϨΟ ϥ΍Ϊѧѧϴϣ Ωέ΍ϭ . ΩϮη έΩΎϣ Ζѧѧγ΍ ̶τϳ΍ήѧѧη ϦѧѧϴϨ̩ έΩ ή̴θѧѧѧϟ ̵΍ήѧѧѧΑ ϪѧѧѧϨϴϣί Ϫѧѧѧ̯ ̮ѧѧϳ ήѧѧϫ ϡ΍Ϊѧѧϣ ̵Ύѧѧϫ ̶θѧѧ̯ ̵ήѧѧ̴ϳΩ ϪѧѧϴϠϋ Ϧϴϓήѧѧσ ί΍ ΎѧѧΑ Ϫѧѧ̰ϧΎϨ̩ ΩϮθѧѧϴϣ Ϣϫ΍ήѧѧϓ ήѧѧѧѧ̰ϴ̡ ϪѧѧѧѧΑ ̵ήѧѧѧѧ̴ϨϠΗ ήѧѧѧѧϫ ϪѧѧΑ ωϭήѧѧη ˬ ϥΎѧѧη ̶̳Ϊѧѧϧί ϦѧѧѧѧϫΫ ̵ϭέ ̶ѧѧѧѧϔϨϣ έΎѧѧѧѧ̯ ΍έ ϭ΍ ϩΩήѧѧ̯ ΩϮѧѧΧ ̭ΩϮѧѧ̯ ̵ήϳϮμѧѧѧѧΗ ΪѧѧѧѧϨϨ̰ϴϣ έ΍Ω΍ϭ ̵ήѧѧѧ̴ϳΩ ί΍ ϊѧѧѧϗ΍ϭ ϑϼѧѧѧΧ ί΍ ϩΎΒΘη΍ Ϧϳ΍ . ΪηΎΑ ϪΘη΍Ω ί΍ - ̶ϨϳΪѧѧϟ΍ϭ ϦѧѧϴϨ̩ ̵Ϯѧѧγ ̶ѧѧѧΘΣ Ύѧѧѧϳ ̶ϫΎѧѧѧ̳΁ Ύѧѧѧϧ ̵ϭέ ΖΨѧѧѧѧѧγ ςϳ΍ήѧѧѧѧѧη ήѧѧѧѧѧΛ΍ήΑ ϩΎѧѧѧΗϮ̯ έΩ ΪϳΎѧѧѧη -̶̳Ϊѧѧѧϧί Ϫѧϳ ΍έ Ϊѧϧίήϓ ΖѧΒΤϣ ΕΪϣ έΩ Ύѧϣ΍ ˬ ΪѧѧϨ̯ ΐѧѧϠΟ ϥΎθѧϳ΍ ϭ Ρϭέ Ϧѧѧѧϳ΍ ˬ ΕΪѧѧѧϣ ΪѧѧѧϨϠΑ Ϫѧѧѧѧ̯ Ζѧѧѧѧγ΍ ̭ΩϮѧѧѧѧ̯ ϥ΍ϭέ ϭ ˬ ήϔϨΗ ˬ ̶ϨϴΑΪΑ ΕΎϣΪλ ϼѧѧѧѧѧѧΧ ήΘѧѧѧѧѧѧϤϬϣ ϪѧѧѧѧѧϤϫ ί΍ ΍ήϳάѧѧ̡ ΪѧѧΑ΍ ΎѧѧΗ΍έ ̶ϔσΎѧѧϋ . Ζγ ̶ѧϧΎ̯ΩϮ̯ Ϫ̯ Ζγ΍ ϦϴϨ̪Ϩϳ΍ ζѧѧϘϧ ΕέϮѧѧλ ήѧѧϫ ϪѧѧΑ Ϫѧѧ̯ ΍έ ϦϳΪѧѧѧѧѧѧѧѧϟ΍ϭ ί΍ ̶ѧѧѧѧѧѧѧѧ̰ϳ ΪѧѧϨϨ̰ϴϣ αΎδѧѧΣ΍ ̲ѧѧϧήϤ̯ ̶ѧѧϠϴΧ ϞѧѧΣ ί΍ ̶ϟΎδѧѧ̳έΰΑ ˬ ΪѧϧΰΟΎϋ ΩϮѧΧ Ϟ΋Ύδѧϣ ί΍ ˬϥΎѧѧγΎϨθϧ΍ϭέ ήѧѧψϧ ϖѧѧΒσ ί΍ ̶ѧηΎϧ ϼΧ Ϫ̯ ̶ϧΎ̯ΩϮ̯ ϩ΍ήѧϤϫ ΍έ έΪѧ̡ ΩϮѧΟϭ ϡΪϋ ΎѧϫΎ̳ ˬ Ϊѧϧέ΍Ω ΩϮΧ ̶̳Ϊϧί ̶ѧѧѧѧѧѧϣϼ̯ ̵ΎѧѧѧѧѧѧϬΗέΎϬϣ ί΍ ϭ Ζϓ΍ ˬ ΪϨΘδϴϧ έ΍ΩέϮΧήΑ ̶̴θѧѧϴϤϫ ϩ΍ήѧѧϤϫ Ζδѧѧ̰η ˬ ΖѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΎϬϧ΁ ϞϴμѧѧѧѧѧѧѧѧѧΤΗ ̵ήΘѧѧϤ̯ ̵ήϳάѧѧ̡ ΖϴϟϮΌδѧѧϣ ϡΪѧѧѧѧϋ ϞѧѧѧѧϴϟΩ ϪѧѧѧѧΑ – Ϊѧѧѧѧϧέ΍Ω ˬ-βѧѧѧѧѧѧѧϔϧ ϪѧѧѧѧѧѧѧΑ ΩΎѧѧѧѧѧѧѧϤΘϋ΍ αήΘѧѧѧѧѧѧѧγ΍ ϭ Ώ΍ήѧѧѧѧѧѧѧτχ΍

Ð ϪΤϔλ

!ΪϨΘδϴϧ ΕέΪϗ έ΍ΰΑ΍ Ύϫ Ϫ̪Α

́/̊/˺˼́̊ -ϥ΍ήϳ΍ - ̱ – ϡ΍έ΁

ΎΗ ΪϨ̰ϴϣ ί΍έΩ ΖγΩ ϭ ϪΘϔ̳ ϪΑ Ϫ̯ ΍έ ̭ήΘΧΩ ΍έ ϭ΍ ΖγΎϬϫΎϣ εΩϮΧ εϮϏ΁ έΩ Ζγ΍ ϩΪϳΪϧ ̭ήΘΧΩ Ύϣ΍ ˬ Ϊθ̰Α Ζθ̡ ΍έ ΩϮΧ ϩΩΰΘθΣϭ ϭ ΪϨ̰ϴϣ ϥΎϬϨ̡ έΩΎϣ έΩΎ̩ ...... Ϊϧΰϴϣ ώϴΟ ̶ϔσΎϋ ̵Ύϫ ΪϧϮϴ̡ ϡΎϤΗ ̵έϭΩ ΎΑ εέΪ̡ ϭ ϭ΍

ϩΪη ϪΘδδ̳ ϪϫΎϣ ϦϳΪϨ̩ . Ζγ΍ .Ζγ΍ ϪΒϳήϏ ϭ΍ ΎΑ εέΪ̡ ϩΩ΍ϮϧΎѧѧѧΧ ̶ϫΎѧѧѧ̳ ϪϧΎϔѧѧѧγΎΘϣ έΎѧ̩Ω ̶Ϥγέ ̶ϳ΍ΪΟ ϥϭΪΑ ΩϮθѧѧϴϣ ̶̴ΘΨϴδѧѧ̳ Ϣѧѧϫ ί΍ ̶ϔϴϠ̰ΗϼΑ έΩ ΍έ Ϊϧίήϓ Ϫ̯ έΩ . ΪѧѧϫΪϴϣ έ΍ήѧѧϗ ̶ϔσΎѧѧϋ ϪѧΑ ̭ΩϮѧ̯ Ύѧϫ ϩΩ΍ϮϧΎΧ Ϧϳ΍

ϑϼѧѧѧΘΧ΍ ΖΨѧѧѧγ ΕΎѧѧѧψΤϟ ̶ѧѧѧϳΎϤϧ ϡϮѧѧѧϠψϣ ΎѧѧѧΑ ˬ ΩϮѧѧѧΧ έΎ̰ϓ΍ ΏάΟ έΩ ̶όγ ΩϮΧ ΩϮѧѧѧѧΧ ΖϤѧѧѧγ ϪѧѧѧΑ ̭ΩϮѧѧѧ̯ ίϭήϴѧ̡ ΪϨϧ΍ϮΘΑ ΪϳΎη ˬΪϧέ΍Ω Ϫѧѧ̰Ϩϳ΍ Ύѧѧϳ ˬ ΪϨѧѧηΎΑ ϩίέΎѧѧΒϣ ̵ΎѧѧѧѧϘϟ΍ ΎѧѧѧѧΑ ΪѧѧѧѧϨϨ̰ϴϣ ̶όѧѧѧγ ϑήѧѧѧѧσ ί΍ ̶ѧѧѧѧϔϨϣ έΎѧѧѧѧ̰ϓ΍ ̵΍ήѧΑ ˬϥΎθѧ̯ΩϮ̯ ϪΑ ϞΑΎϘϣ ̵ήΘθѧѧѧϴΑ Ε΍ίΎѧѧѧϴΘϣ΍ ΩϮѧѧѧΧ ΖϴμѧѧѧΨη ϭ ΪѧѧѧϨϨ̯ ΐδѧѧѧ̯

ϩϮѧѧϠΟ ̮ѧѧ̩Ϯ̯ ΍έ ̵ήѧѧ̴ϳΩ ϪѧѧѧΑ ϪѧѧѧΟϮΗ ϥϭΪѧѧѧΑ ˬ ΪѧѧѧϨϫΩ ϭ ϒѧѧѧѧѧѧϴτϟ Ρϭέ Ϫѧѧѧѧѧѧ̰Ϩϳ΍ έΩ ΍έ ϥΎθѧѧѧ̯ΩϮ̯ αΎδѧѧѧΣ έ΍ήѧѧѧѧϗ ΏΎѧѧѧѧΨΘϧ΍ ̶ѧѧѧѧϫ΍έϭΩ ϪѧѧΑ ϪѧѧΟϮΗ ϥϭΪѧѧΑ . ΪѧѧϨϫΪϴϣ ήѧѧϫ έΩ ΎѧѧϬϧ΁ ̭ΩϮѧѧ̯ Ϫѧѧ̰Ϩϳ΍ ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨϣίΎϴϧ ̶τϳ΍ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧη ΖѧѧѧѧΒΤϣ ί΍ ̵έ΍ΩέϮѧѧѧѧΧήΑ . ΖγΎϬϧ΁ ̵ϭΩ ήϫ

ΩϮѧѧΟϭ ̵ίϭέ Ϫѧѧ̯ ̶ϨϳΪѧѧϟ΍ϭ ̶ѧ̳Ϊϧί ϪϳΎ̢ϫΎѧη ΍έ Ϊϧίήϓ ΐΒѧѧѧѧѧѧγ ϭ Ϊѧѧѧѧѧѧϧ΍ ϪΘѧѧѧѧѧѧη΍ΪϨ̡ ̭ήΘθѧϣ ̶̳Ϊѧϧί ϡΎ̰ΤΘγ΍ ΪѧѧϧΩή̯ ̶ѧѧϤϧ ϥΎѧѧϤ̳ ˬ ΩϮѧѧΧ ΕΎϓϼΘΧ΍ Ϫ̪ϳίΎΑ ΍έ ϭ΍ Ϫ̯ . ΪѧѧѧѧϨϨ̯ ΩϮѧѧѧѧΧ ̶ϳϮѧѧѧѧηΎϧί ϥΎѧѧѧѧϤϴ̡ Ϫѧѧѧѧ̯ ̵ίϭέ ΪϳΎѧѧѧѧη ΍έ ϥΎθѧѧϳέΎ̰Ϥϫ ϭ ΖѧѧΒΤϣ ϪѧѧψΤϟ ̶ΘѧѧΣ ΪѧѧϨΘϓή̳ ϦθѧѧΟ ϦѧѧѧѧѧѧѧϫΫ ί΍ ϑϼѧѧѧѧѧѧѧΘΧ΍ ̵΍ Ωήѧѧ̯ ̶ѧѧϤϧ έϮѧѧΒϋ ϥΎѧѧηΩΎη Ϊѧϧίήϓ Ϫѧ̰Ϩϳ΍ ϪѧΑ Ϊγέ Ϫ̩ ϥΎϴϣ ΕΎϓϼΘΧ΍ ̶ϧΎΑήϗ ΍έ Ϫѧ̯ ϥϮϨ̯΍ Ύϣ΍ . ΪϨϨ̯ ΩϮΧ ϪѧѧΑ ϥΎѧѧη ̶̳Ϊѧѧϧί ϩΩΎѧѧΟ έΩ ̵ήΘδѧѧ̯ΎΧ ̶ѧѧϫ΍έ ϩέϮѧѧ̯ : ΪϨγήϴϣ ί΍ ζѧѧѧѧѧѧϴΑ έΩ ϪϧΎϔѧѧѧѧѧѧγΎΘϣ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧϓ ϼѧѧѧѧѧѧѧΘΧ΍ ί΍ %̂˹ ϪѧѧѧѧΑ ϥΎѧѧѧѧ̯ΩϮ̯ ̶̳Ω΍ϮϧΎѧѧѧѧΧ ̵΍ήѧѧѧѧѧΑ ̵έ΍ΰѧѧѧѧѧΑ΍ ϥ΍ϮѧѧѧѧѧϨϋ ϥΩέϭ΁ ΖѧѧγΩ ϪѧѧΑ ϭ ϪѧѧϠΑΎϘϣ ήѧΘϬΑ ΖѧϴόϗϮϣ ϭ ̵ίϭήϴ̡| ϪϧΎϫΎ̳΁ – ϦϳΪϟ΍ϭ ΐϧΎΟ ί΍ ˯Ϯѧγ ΩέϮѧϣ -ϪѧϧΎϫΎ̳΁ Ύѧϧ Ύϳ . Ϊѧѧѧϧήϴ̴ϴϣ έ΍ήѧѧѧϗ ϩΩΎϔΘѧѧѧγ΍ ϪѧѧѧѧΑ ϦϳΪѧѧѧѧϟ΍ϭ Ϫѧѧѧѧ̰ϧ΁ ϥϭΪѧѧѧѧΑ Ϧѧѧѧϳ΍ έΎѧѧѧΑ ϥΎѧѧѧϳί ΐѧѧѧϗ΍Ϯϋ ϪΘѧѧη΍Ω ϪѧѧΟϮΗ ̵ΪѧѧϨΑ ϪΘѧѧγΩ . ΪϨηΎΑ έΎΑ ϒγΎΗ έΎϣ΁ ϪϤϫ Ϧϳ΍ ϭ Ϫѧ̯ Ζѧγ΍ ϞѧϴϟΩ Ϧϳ΍ ϪΑ ΎϬϨΗ ϭ ςѧΑ΍ϭέ ϦѧϴϨ̩ έΩ ̭ΩϮ̯ έΩ ̶̳Ω΍ϮϧΎѧѧѧѧΧ ΕΎΒѧѧѧѧγΎϨϣ ΩϮѧΧ ιΎΧ ϩΎ̴ϳΎΟ ϥ΍ήϳ΍ . Ωέ΍Ϊϧ ΍έ έΩ Ϫѧ̯ ̶ϨϳΪѧϟ΍ϭ ΪϨΘδѧϴϧ Ϣѧ̯

ϥΎ̯ΩϮ̯ ϪϤϫ ̵΍ήΑ ϩΎϓέ ϭ Ζη΍ΪϬΑ ˬϪϳάϐΗ ˬϦ̰δϣ


èé ϩέΎϤη ΎΑ Ύϳ ϭ Ωήϓ ϥΩή̯ ΖΤϴμϧ

̵ΰѧѧϴѧѧ̩Ύѧѧϧ ΖѧѧϴѧѧϠѧѧϗ΍ ΖѧѧόѧѧϔѧѧϨѧϣ

ϪΑ ̶γΎϨθϧ΍ϭέ ̵ήϴ̳ έΎϜΑ

ΩϮѧΧ ΍έ Ϧϳ΍ ϭ Ζγ΍ ϩΩή̯

ϭ Ϣϴγέ ̶Ϥϧ ̶ϧ΍ΪϨ̩ ϪΠϴΘϧ

ϪѧϧϮѧ̴ѧ̩ Ϫѧϛ ΪѧϳΪѧϫΎѧη ΎϤη

ϞѧΜѧϣ ̶ѧτѧϳ΍ήѧη έΩ ϢѧϬϧ΁

έΩ ϡΩήѧϣ ί΍ ̶Ϥϴψϋ ϞϴΧ

ϪѧѧόѧѧΟΎѧѧϓ ΩΎѧѧόѧѧΑ΍ Ϫѧѧ̯ ϥ΍ήѧѧϳ΍

ΎѧϫίΎѧϴѧϧ ϦϴϣΎΗ ̵΍ήΑ ϥ΍ήϳ΍

Ζѧγ΍ ϖϴϤϋ ϭ ϊϴγϭ ϥΎϨ̩

ϪѧΠѧϨѧ̡ ϭ ΖγΩ Ϫϴϟϭ΍ έΎϴδΑ

ΩϮѧѧΧ ί΍ ϥΎѧѧϨѧѧ̪ѧѧϧ΁ Ωήѧѧϓ ϭ

.ΪϨϨϜϴϣ ϡήϧ

ϭ ςѧΑ΍ϭέ ήѧϴѧγ΍ ϭ ϪϧΎ̴ϴΑ

ϢѧϫΩ ̶ѧϣ ΢ѧϴѧοϮѧΗ ήΘθϴΑ

ϥϭήѧϗ ϭ ϪϧΎϤϟΎχ ΕΎΒγΎϨϣ

ϡέ΍Ω ϖѧϓϮѧΗ ΎϤη ΎΑ ΎΠ̯ Ϫ̯

ϩΩ΍έ΍ Ϫѧ̯ Ζѧγ΍ ̶΋Ύτγϭ

ΎѧѧϤѧѧη ‫؞‬ѧѧΘѧѧηϮѧѧϧ ΎѧѧΑ ΎѧѧΠѧѧ̯ ϭ

ϦѧϴѧϴѧόѧΗέΩ ΎѧϬѧϨΗ Ϫϧ ̶ϧ΍ΪϨ̩

Ϫѧ̯ ̶΋ΎΠϧ΁ ΎΗ .ϡέ΍Ω Ϟ̰θϣ

ϭ ̶ѧѧϋΎѧѧϤѧѧΘѧѧΟ΍ ΖѧѧηϮѧѧϧήѧѧγ

Ωήѧϓ ΩέϮѧΧήѧΑ ϭ ζϘϧ ϪΑ

έΩ ̶ѧΘΣ ϪϜϠΑ ΩϮΧ ̶γΎϴγ

ΎΑ ̶οΎΤϟ ϪΑ ΩΩή̳ ̶ϣ ήΑ

ϩήѧѧϣίϭέ έϮѧѧϣ΍ ϭ ςѧѧΑ΍ϭέ

̨ѧѧϴѧϫ .ϢѧΘѧδϫ ϖѧϓ΍Ϯѧϣ ΎѧϤѧη

Ϊѧϧ΍ϮѧΘѧϴѧϤѧϧ ΰϴϧ ΩϮΧ ̶̳Ϊϧί

έΪѧ̡ Ϫѧ̩ Ωέ΍Ϊϧ ϖΣ ̶δ̯

ϭέ Ϧѧѧϳ΍ ί΍ ‫ل‬ΪѧѧϨѧѧϛ ϝΎѧѧϤѧѧϋ΍

̶ѧ΋΍Ω ϭ ϪϤϋ Ϫ̩ ϭ έΩΎϣ ϭ

Ϧѧѧѧѧϳ΍ ϦѧѧѧѧΘѧѧѧѧδѧѧѧѧδ̳ ϥϭΪѧѧѧѧΑ

ϥΎѧ̰ѧϳΩΰѧϧ ί΍ ̶ѧδ̯ ήϫ ϭ

ΩΎѧѧΠѧѧϳ΍ ϥϭΪѧѧΑ ˬΎѧѧϫήѧѧϴѧѧΠѧѧϧί

̨ѧѧѧϴѧѧѧϫ ΖѧѧѧΤѧѧѧΗ

ϭ ̶ѧѧϋΎѧѧϤѧѧΘѧѧΟ΍ Ε΍ήѧѧϴѧѧϴѧѧϐѧѧΗ

΍έ ϥΎѧθϧΎѧ̯ΩϮѧ̯ ̶ѧτѧϳ΍ήη

έΩ ̵΍ ϪѧѧϳΎѧѧ̡ ̵ΩΎѧѧμѧѧΘѧѧϗ΍

Ϫѧѧ̪ѧѧϳίΎѧѧΑ ϭ ̮ѧѧδѧѧϤѧѧΘѧѧδϣ

ϦѧѧϴѧѧϣΎѧѧΗ ϥϭΪѧѧΑ ϭ ϪѧѧόѧѧϣΎѧѧΟ

ϪѧΑ ϭ ϩΩ΍Ω έ΍ήѧϗ ϥΎθΘγΩ

ϭ ζѧϳΎѧγ΁ ˬΖѧϴѧϨѧϣ΍ Ϟϗ΍ΪΣ

̶ѧϧ΍ϭέ ϭ ̶ѧ̰ѧϳΰѧϴѧϓ υΎΤϟ

ϡΩήѧϣ ΩΎΣ΍ ϪϤϫ ̵΍ήΑ ϩΎϓέ

έ΍ήѧѧѧϗ ϥΎѧѧѧηέΎѧѧѧθϓ ΖѧѧѧΤѧѧѧΗ

Ζѧѧη΍Ω έΎѧѧψѧѧΘѧѧϧ΍ ϥ΍ϮѧѧΘѧѧϴѧѧϤѧѧϧ

̱έΰѧΑ Ωήѧϓ Ϫϛ Ϧϳ΍ ΪϨϫΪΑ

̶ѧϳ΍ΪѧΟ ϡΎѧ̴Ϩϫ έΩ ϥΎϛΩϮϛ

ςѧΑ΍ϭέ ̶ѧϧΎѧΑήѧϗ ΩϮΧ ϝΎγ

̵ΎѧϬΒϴγ΁ ί΍ ϩΩ΍ϮϧΎΧ έΩ Ύϫ

ϪѧόѧϣΎѧΟ Ϫѧϧ΍ήϴϘϓ ϭ ϪϧΎϤϟΎχ

̵ήѧΘѧϤѧϛ ̶ѧϧ΍ϭέ ϭ ̶Σϭέ

̶ϬϴΟϮΗ ϪΟϭ ̨ϴϫ ϪΑ Ζγ΍

‫ل‬ΪϧήΒΑ Ξϧέ

ϙΩϮѧѧѧϛ ̵΍ήѧѧѧΑ Ζѧѧѧδѧѧѧϴѧѧѧϧ

Ϣ˰˰ϫ ΍έ Ϧ˰˰ϳ΍ Ϫ˰̯ ϢϨϛ ϪϓΎο΍ ̶γΎϨθϧ΍ϭέ ϢϠϋ ΖϴΑήΗ ΩέϮϣ έΩ

έΩ

Ñ ϪΤϔλ

ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯

ϝΎѧѧѧϤѧѧѧϋ΍

Ύѧѧѧϳ ϭ

̭ΩϮѧѧѧ̯

̵έ΍ί΁

ΎѧΗ ‫ ل‬ϥΎѧϛΩϮѧϛ ϪΑ ΖϧϮθΧ Ϣѧϳέ΍Ω ϖѧϓ΍ϮѧΗ Ϣѧϫ ΎѧΑ ΎΠϨϳ΍

ϡ΍έ΁ ΰϳΰϋ ΖγϭΩ ϪϣΎϧ ϪΑ ΦγΎ̡ έΩ ϥΎϛΩϮϛ ΖϴμΨη έΩ ϥ΁ ήϴΛΎΗ ϭ ϩΩ΍ϮϧΎΧ έΩ ΎϬϴϳ΍ΪΟ ΩέϮϣ έΩ ̵ΪϤΤϣ ϩΎη Ϣϳή̯ ˻˹˹̋/˹̀/˹̋ ήѧΑ Ϫѧϛ Ϫѧ̪ѧϧ΁ ί΍ ήѧΘѧϘϴϤϋ

ί΍ ˬ ϥ΍ήϳ΍ ϪόϣΎΟ ϥ΍ΩΎΘόϣ

Ωϭήѧϴѧϣ ϪόϣΎΟ έΩ ϥΎϛΩϮϛ

Ϊѧϧ΍ ϥΩϮѧΑ ̶ѧϳΎѧϫ ϩΩ΍ϮϧΎΧ

ϪѧϳΎѧ̡ ̵ΎѧϬѧϠΣ ϩ΍έ ϪΑ ϥ΍ϮΘΑ

ί΍ Ϟѧѧ̯ έϮѧѧσ ϪѧѧΑ Ύѧѧϳ Ϫѧѧ̯

Ϧѧϳ΍ ΕΎѧΠϧ ̵΍ήΑ ̶ΗήΗ ̵΍

ϩΩϮѧΑ ϡϭήѧΤѧϣ έΪѧ̡ ΩϮΟϭ

Ϊϴγέ ϥ΍ΰϳΰϋ

ϪѧѧΘѧѧδϧ΍ϮѧѧΘѧѧϧ έΪѧѧ̡ Ύѧѧϳ ϭ Ϊѧѧϧ΍

έΎѧϣ΁ ί΍ ΎѧϤη ̵ήϴ̳ ϪΠϴΘϧ

έϮѧѧσ ϪѧѧΑ ΍έ ΩϮѧѧΧ ζѧѧϘѧѧϧ

ΎѧϳϮѧ̳ Ϫѧϛ Ζѧγ΍ ϥΎϨ̩ ϕϮϓ

,, ΪϨ̯ Ύϔϳ΍ ήΛϮϣ ϭ ΢ϴΤλ

ϭ έΪѧѧ̡ ̶ѧѧϠѧѧλ΍ ήѧѧμѧѧϘѧѧϣ

ϪѧѧηϮѧѧ̳ ΎѧѧϬѧѧϨѧѧΗ έΎѧѧϣ΁ Ϧѧѧϳ΍

Ϣѧϫ ί΍ Ϫѧ̯ ΪϨΘδϫ ̶ϧ΍έΩΎϣ

̶ѧόѧϳΎѧΠѧϓ Ϫѧ̩ ί΍ ̶ѧϜ̩Ϯϛ

ϪѧΑ Ϫѧ̰ѧϨѧϳ΍ Ύѧϳ Ϊѧϧ΍ ϩΪη ΍ΪΟ

ϥΎѧϛΩϮѧϛ ήѧγ ήѧΑ Ϫϛ Ζγ΍

ϭ Ϊѧϳέ΍Ω ϩέΎѧη΍ έΪѧ̡ ζϘϧ

‫ل‬Ωϭήϴϣ ϥ΍ήϳ΍ έΩ

ϥΩϮѧѧΑ ϡϭήѧѧΤѧѧϣ Ϫѧѧϛ Ϧѧѧϳ΍

ϪѧѧΘѧѧηϮѧѧϧ Ϧѧѧϳ΍ έΩ ΎѧѧϤѧѧη Ύѧѧϣ΍

ΐѧѧϴѧѧγ΁ έΪѧѧ̡ ί΍ ϥΎѧѧϛΩϮѧѧϛ

ϪѧϠϤѧΟ ί΍ Ϫϛ ΪϴϫΪϴϣ ϥΎθϧ

ϥΎϧ΁ ΖϴμΨη ήΑ ̶ϧ΍ϭ΍ήϓ

ί΍ Ϫѧѧϛ ΪѧѧϴѧѧΘѧѧδϫ ̶ѧѧϧΎѧѧδ̯

ϭέ Ϧϳ΍ ί΍ ‫لل‬ϩήϴϏ ϭ Ϊϧΰϴϣ

έΩ ϥΎѧϛΩϮѧϛ ήΑ Ϫϛ ̶Πϧέ

ϞѧѧϠѧѧϋ ϥΩ΍Ω ϥΎѧѧθϧ ϡΪѧѧϋ ΎѧѧΑ

Ωϭήѧѧϴѧѧϣ ̶ѧѧτѧѧϳ΍ήѧѧη ϦѧѧϴѧѧϨѧѧ̩

Ύѧϳ ϭ ΎѧϫΩ΍ϮѧϧΎΧ ̶̴ΘΨϴδ̳

ϥ΍ΪѧΑ Ϊѧϴѧϫ΍ϮΨϴϣ ϭ Ϊϳέ΍ΰϴΑ

ϥΪѧη ̶ѧϧΎΑήϗ ̵΍ ϪϳΎ̡ ϞϠϋ

̶ѧΑϮѧΧ ϪΑ ΎϤη ‫ل‬ΪϴϫΩ ϥΎϳΎ̡

ϡΎѧѧѧѧ̴ѧѧѧѧϨѧѧѧѧϫ έΩ ϥΎѧѧѧѧϛΩϮѧѧѧѧϛ

ΕϼѧϜѧθϣ ί΍ ̶ѧϜѧϳ ̵ϭήΑ

̶ѧѧѧ̳Ω΍ϮѧѧѧϧΎѧѧѧΧ ̵ΎѧѧѧϬѧѧѧϟ΍ΪѧѧѧΟ

ήѧϴ̳ ϥΎΒϳή̳ Ϫϛ ϢϬϣ έΎϴδΑ

̵ΎѧѧϬѧѧϠѧѧΣ ϩ΍έ Ϊѧѧϴѧѧϧ΍ϮѧѧΘѧѧϴѧѧϤѧѧϧ

Ζѧѧθѧѧ̴ѧѧϧ΍ Ζѧѧγ΍ ϥΎѧѧϛΩϮѧѧϛ

ΪѧϴѧϫΩ ϥΎθϧ ΰϴϧ ΍έ ̶γΎγ΍

ϞѧѧΑΎѧѧϗ Ϧѧѧϳ΍ ϭ Ϊѧѧϳ΍ ϪѧѧΘѧѧη΍άѧѧ̳

̶ѧϗΎѧΑ ίέΪѧϧ΍ ΢ѧτѧγ έΩ ϭ

Ϧѧϴѧϋ έΩ ̶ϟϭ ‫ل‬Ζγ΍ ήϳΪϘΗ

Ϫѧ̯ ̶ѧΗέϮѧλ έΩ ‫ل‬ΪϴϧΎϤϴϣ

ί΍ ΐѧѧѧϠѧѧѧτѧѧѧϣ Ϧѧѧѧϳ΍ ϝΎѧѧѧΣ

ϪѧΑ ΎѧϤѧη Ϫѧ̯ ̶ѧϨѧϳΪѧϟ΍ϭ Ϧϳ΍

Ζѧγ΍ έ΍ΩέϮΧήΑ ̶ΗϻΎϜη΍

ϥΎѧηΩϮѧΧ Ϊϳέ΍Ω ϩέΎη΍ ΎϬϧ΁

ϩέΎη΍ ΎϬϧ΁ ϪΑ ϡΪϳΩ ϡίϻ Ϫϛ

ϩΪϨΑ ϭ ήϴγ΍ ΍έ ΎϬϧΎδϧ΍ Ϫ̯

ϦѧϴϴΒΗ Ϛϳ ϪΑ ϥΪϴγέ ΎΑ Ϫϛ

!ΰϳΰϋ ϡ΍έ΁ ,, ϥ΍ϮϨϋ ΖΤΗ ΍έ Ε΍ ϪϣΎϧ ΕέΪѧѧѧϗ έ΍ΰѧѧѧΑ΍ Ύѧѧѧϫ Ϫѧѧѧ̪ѧѧѧΑ ϡΩήѧ̯ ΖѧϓΎѧϳέΩ ,,ΪѧϨѧΘѧδϴϧ Ϫѧ̯ ̶ΗΎ̰ϧ ϪΑ Ϫ̰Ϩϳ΍ ί΍ ϞΒϗ Ϊѧѧѧϴѧѧѧγέ ̶ѧѧѧϣ ϡήѧѧѧψѧѧѧϧ ϪѧѧѧΑ ϢѧѧѧѧѧΘѧѧѧѧѧγ΍ϮѧѧѧѧѧΧ ϡί΍Ωήѧѧѧѧѧ̢ѧѧѧѧѧΑ ί΍ήѧΑ΍ ΍έ ΩϮѧΧ ̶ϟΎΤηϮΧ ϭ ΖѧѧϳΪѧѧΟ,Ϫѧѧϗϼѧѧϋ .ϢѧѧϳΎѧѧϤѧѧϧ ϡΪѧϗ ήѧ̴ѧϧΎϳΎϤϧ ΎϤη ̵ή̴ϴ̡ ωΎѧϓΩ ΖѧϬѧΟ έΩ ̶̳έΰΑ ̶ѧѧϣ ϥΎѧѧ̯ΩϮѧѧ̯ ϕϮѧѧϘѧѧΣ ί΍ ϝΩ ̵ΎѧѧѧΟ Ϧѧѧѧϳ΍ ϭ ΪѧѧѧηΎѧѧѧΑ ̶ѧѧѧϟΎѧѧѧΤѧѧѧηϮѧѧѧΧ ϭ ̶ѧѧѧϣήѧѧѧ̳ .ΖγΎϣ Ϫѧ̯ ΍έ ̵έΎѧϣ΁ ΰϳΰϋ ϡ΍έ΁ ί΍ ϝϮѧѧϗ ϞѧѧϘѧѧϧ ϪѧѧΑ ΎѧѧϤѧѧη Ϫѧ΋΍έ΍ ̶ѧΘѧδϳΰϬΑ ϥΎϣίΎγ ϒѧγΎѧΗ , έϭ΁ΩέΩ Ϊϳ΍ ϩΩ΍Ω ΐϠϗ ϭ Ζγ΍ ̭ΎϨϔγ΍ ϭ έΎΑ ΕΪѧѧη ϪѧѧΑ ΍έ ̶ѧѧϧΎѧѧδϧ΍ ήѧѧϫ

ϪѧѧϧΎѧѧϔѧѧγΎѧѧΘѧѧϣ ,, ΩέΎѧѧθϓ ̶ѧѧϣ ˬ ϥΎѧѧϴѧѧϧ΍Ϊѧѧϧί ί΍ %˾˾ ϥ΍ίϮѧϣ΁ ζϧ΍Ω ί΍ %̀˹ ́˻ ˬαέ΍Ϊѧϣ ί΍ ̶Ο΍ήΧ΍

ϥ΍ϮѧΟϮѧϧ ϥ΍ήΘΧΩ ί΍ % Ϫ˰˰˰ϣ΍Ω΍ ΎѧѧΠѧѧϨѧѧϳ΍ ΪѧѧϳΎѧѧΒѧѧϧ Ϫѧѧϴѧѧπϗ ̶ѧѧϟϭ ΪѧϨѧΘδϫ ‫؞‬όϣΎΟ ϥΎϴϧΎΑήϗ Ϣϫ ϥ΁ Ϊѧϴѧϣ΍ ϪΑ ϢηΎΑ ϪΘη΍Ω ̵΍ ί΍ % ˿˾ ϭ ˬ ̵έ΍ήѧѧѧϓ ̋ ϪϔΤλ ΎѧѧΑ Ύѧѧϣ ΪѧѧϨѧѧ̯ ΍Ϊѧѧϴѧѧ̡ ϪѧѧϤѧѧΗΎѧѧΧ

ϥΎ̯ΩϮ̯ ϪΑ ΏΎϋέ΍ ϭ έΎθϓ ˬ̶ϧ΍ϭέ έ΍ί΁ ωϮϧ ήϫ ΖϴϋϮϨϤϣ


èé ϩέΎϤη

!ϥϮϨΟ ϭ αϮϣΎϧ ϥΎϴϣ ̵ίήϣ

ϥ΍ήϳ΍—̱ -ϡ΍έ΁

ϭ ̶ѧϧΎѧϣήѧϓ Ύѧϧ ˬ ̶ѧϳϮηΎϧί ̶ѧΘΣ ϭ ̶δϨΟ Ϧϴ̰ϤΗ ϡΪϋ ϒѧϳΎѧχϭ έΩ ̵έΎѧ̴ϧ΍ ϞϬγ ϪѧΑ Ζѧγ΍ Ϧѧ̰ѧϤϣ ̶ϳϮηΎϧί ΩϮѧΧ ήѧδѧϤѧϫ ΍ϮϬγ Ύϳ ΪϤϋ ΎѧΑ ϭ . ΪѧϨѧϧΎѧγήѧΑ ϞΘϗ ϪΑ ΍έ ̶ϧϮϧΎϗ ϩΩΎϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ̮δϤΗ ̮ѧϳήΤΗ ϞϣΎϋ ϪΑ ϞγϮΗ ϭ ϝήѧѧΘѧѧϨѧѧ̯ ϥΩ΍Ω ΖѧѧγΩ ί΍ ϭ Ϫѧѧ΋ήѧѧΒѧѧΗ ΍έ ΩϮѧѧΧ ̶ѧѧμѧѧΨѧѧη . ΪϨϨ̯ Ϧѧϴѧ̴ѧϧΎѧϴѧϣ βϫϭ̡̬ Ϧϳ΍ έΩ (ϝϮѧΘѧϘϣ ϭ ϞΗΎϓ) ϥΎϧί Ϧγ ̊/˺˼ Ν΍ϭΩί΍ ϡΎѧѧ̴ѧѧϨѧѧϫ ϪѧѧΑ Ϧѧѧѧγ Ϧѧѧѧϴѧѧѧ̴ѧѧѧϧΎѧѧѧϴѧѧѧϣ ϭ ϝΎѧѧѧγ Ν΍ϭΩί΍ ϡΎѧ̴ѧϨѧϫ ϪѧΑ ϥ΍Ωήѧϣ Ϧѧѧϴѧѧ̴ѧѧϧΎѧѧϴѧѧϣ ϭ ϝΎѧѧγ ̌/˻̀ ̌/˺˻ Ν΍ϭΩί΍ ΕΪѧϣ ϝϮσ ί΍ Ϫѧѧѧ̯ Ζѧѧѧγ΍ ϩΩϮѧѧѧΑ ϝΎѧѧѧγ ̶ѧѧѧ̳Ϊѧѧѧϧί ϥΩϮѧѧѧΑ ̶ѧѧѧϧϻϮѧѧѧσ Ωέ΍Ω ΖϳΎ̰Σ ΎϬϧ΁ ̭ήΘθϣ βѧ̡ Ϫѧ̯ Ζγ΍ ϥ΁ ή̴ϧΎϴΑ ϭ ˺˹ Ϟѧϗ΍ΪΣ ϥΪη ̵ή̢γ ί΍ ̶ϠϳϻΩ ϪΑ ϦϴΟϭί ΰϴϧ ϝΎγ ̶ѧѧѧ̳Ϊѧѧѧϧί Ϊѧѧѧϧ΍ ϪѧѧѧΘѧѧѧδϧ΍ϮѧѧѧΘѧѧѧϧ ϭ ΪѧϨѧϫΩ Ϫѧϣ΍Ω΍ ΍έ ̭ήΘθϣ ̵ήѧ̴ѧϳΩ ϞѧΣ ϩ΍έ ϦΘη΍Ω ΎΑ ήѧѧδѧѧϤѧѧϫ ϥΪѧѧη ΍ΪѧѧΟ ̵΍ήѧѧΑ

ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϫϳήθϧ ΪϨϣΪϘϣ ϭ ήϴΜ̰Η ΍έ ΪϴϨ̯ ζΨ̡

Ò ϪΤϔλ

ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯

Ζѧδѧϴѧ̯ΎѧΣ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϥ΍ήϬΗ ϭ ̶ѧѧѧγϮѧѧѧϣΎѧѧѧϧ ̵Ύѧѧѧϫ ϞѧѧѧΘѧѧѧϗ Υέ ΖѧϟΎѧΣ ΪѧϨ̩ έΩ ̶δϨΟ ΎѧѧϬѧѧϧ΁ ί΍ ̶ѧѧ̰ѧѧϳ Ϫѧѧ̯ ΪѧѧϫΪѧѧϴѧѧϣ ̵ήѧΘѧΧΩ Ϫѧ̯ Ζγ΍ ̶ϣΎ̴Ϩϫ ϪѧѧτѧѧΑ΍έ ̵ήѧѧ̴ѧѧϳΩ ϥ΍ϮѧѧΟ ΎѧѧΑ ϭ ΪϨ̰ϴϣ έ΍ήϗήΑ ωϭήθϣΎϧ .ΩϮθϴϣ εΎϓ ϪτΑ΍έ Ϧϳ΍ ̶ѧѧѧѧϋϮѧѧѧѧϧ Ϧѧѧѧѧϳ΍ ήѧѧѧѧΑ ΎѧѧѧѧϨѧѧѧѧΑ ̵΍ήѧѧѧΑ ̶ѧѧѧ̴ѧѧѧΘѧѧѧδѧѧѧ̰ѧѧѧηήѧѧѧγ ΩΎѧѧΠѧѧϳ΍ ϩΩ΍ϮѧѧϧΎѧѧΧ ̵Ύѧѧπϋ΍ Ωέ΍Ϯѧѧϣ Ϧѧѧϳ΍ έΩ ˬ ΩϮѧѧθѧѧϴѧѧϣ ϡ΍Ϊѧϗ΍ ήѧΘѧΧΩ έΩ΍ήѧΑ Ύѧϳ έΪ̡ ΍ήѧѧϳί ˬ ΪѧѧϨѧѧϨѧѧ̰ѧѧϴѧѧϣ ϞѧѧΘѧѧϗ ϪѧѧΑ Ωέ΍Ϊѧϧ ΩϮΟϭ ̶̯Ύη ΪϨϧ΍Ϊϴϣ ΖѧѧϟϮѧѧϬѧѧγ ϪѧѧΑ ̶ѧѧ̯Ύѧѧη Ύѧѧϳ ϭ ήѧΑ ΎѧϨѧΑ ˬ ΪѧϫΪѧϴѧϣ ΖϳΎοέ ΖѧѧѧϬѧѧѧΟ ί΍ ̶ѧѧѧϠѧѧѧ̰ѧѧѧθϣ Ϧѧѧѧϳ΍ . Ζη΍Ω ΪϨϫ΍ϮΨϧ Ε΍ίΎΠϣ Ϧѧϳ΍ ˬ ΞϳΎΘϧ Ϧϳ΍ αΎγ΍ ήΑ ήѧѧѧγ΍ήѧѧѧγ έΩ ϞѧѧѧΘѧѧѧϗ ωϮѧѧѧϧ Ύѧѧѧѧϣ΍ Ωέ΍Ω ΩϮѧѧѧѧΟϭ έϮѧѧѧѧθ̯ ϊѧѧѧѧѧϣ΍ϮѧѧѧѧѧΟ έΩ ϥ΁ ΕΪѧѧѧѧѧη ̵ήѧѧѧϳΎѧѧѧθϋ ϭ ̶ѧѧѧϳΎѧѧѧΘѧѧѧγϭέ ̵ήѧϬѧη ϊѧϣ΍ϮѧΟ ί΍ ήѧΘθϴΑ . Ζγ΍ Ϫѧ̩ήѧ̳΍ ΎѧϨѧδϳ΍ εέ΍ΰѧ̳ ϪΑ Ε΍ίΎѧΠϣ ϥϮϧΎϗ ̌˼˹ ϩΩΎϣ έΩ ΎϬϨΗ ΍έ ϥ΍Ωήϣ ̶ϣϼγ΍ ΖϧΎϴΧ ΎΑ ϪϬΟ΍Ϯϣ ΕέϮλ ̵ϭ ϞѧΘѧϗ ϪѧΑ ίΎѧΠѧϣ ήδϤϫ έΩ ϖѧϴϘΤΗ ΞϳΎΘϧ Ύϣ΍ Ϊϧ΍Ϊϴϣ ˺̋ έΩ ̶θ̯ ήδϤϫ ΩέϮϣ ΪѧϫΪѧϴѧϣ ϥΎθϧ έϮθ̯ ϥΎΘγ΍ Ωέ΍Ϯѧϣ ί΍ ̵έΎѧϴѧδΑ έΩ Ϫ̯ ϝϮѧѧѧѧѧμΣ ϥϭΪѧѧѧѧΑ ϥ΍Ωήѧѧѧѧϣ ήѧδѧϤϫ ΖϧΎϴΧ ί΍ ϥΎϨϴϤσ΍ Ζѧѧѧδѧѧѧ̰ѧѧѧη ΕέϮѧѧѧλ έΩ ϭ

Ϫѧ̯ ΪѧϧΎѧθ̯ Ϊϫ΍ϮΧ ̶ϗϼΧ΍

ϩΎѧη Ϣѧϳήѧ̯ ΦѧγΎѧ̡ Ϫϣ΍Ω΍

ζѧѧϘѧѧϧ ϭ ̶ѧѧϠѧѧλ΍ ΐѧѧΒѧѧδϣ

. . .ϡ΍ί΁ ϪΑ ̵ΪϤΤϣ

έΩ ϭ ϪѧόѧϣΎѧΟ Ϫѧ̯ ̶ѧϠѧλ΍

ί ̶ѧѧѧѧ̰ѧѧѧѧϳ

ϥΎѧѧѧѧ̯ΩϮѧѧѧѧ̯

Ζѧѧѧγ΍ ΎѧѧѧϬѧѧΘѧѧѧϟϭΩ ϥ΁ α΍έ

ήѧѧѧѧѧθΑ ̵ΎѧѧѧѧѧϫΩέϭΎѧѧѧѧѧΘѧѧѧѧѧγΩ

ϪѧΑ Ύѧϳ ϭ ΩϮη ̶ϣ ̲ϧήϤ̯

ϥϭΪѧΑ Ύѧϣ΍ Ζδϫ ̵ίϭήϣ΍

Ϊѧϫ΍ϮѧΧ ϩΩή̢γ ̶ηϮϣ΍ήϓ

ΕΎѧѧϧΎѧѧ̰ѧѧϣ΍ ϥΩήѧѧ̯ Ϣѧѧϫ΍ήѧѧϓ

̵ΎѧѧΟ ϪѧѧΠѧѧϴѧѧΘѧѧϧ έΩ ϭ Ϊѧѧη

ΖѧѧϴѧѧϠѧѧ̯ ̵΍ήѧѧΑ ̶ѧѧϣϮѧѧϤѧѧϋ

ϕϮѧϘѧΣ ϪѧϴѧϧΎѧϴѧΑ ϪѧΑ ϢѧϫΪѧϴϣ

Ωήϴ̳ έ΍ήϗ ΎϬϧΎδϧ΍ ΕΩΎόγ

ϖѧϘѧΤѧΗ Ϫѧϛ Ϧѧϳ΍ ϭ ̭ΩϮ̯

̶ѧγΎѧγ΍ ̵ήϴϴϐΗ ϼϤϋ Ύϳ ϭ

ϪѧΘѧγ΍ϮѧΧ ϭ ΕΎѧΒѧϟΎѧτϣ Ϫ̩

ϪѧΑ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̶̳Ϊϧί έΩ ΍έ

ϙΩϮѧϛ ϪѧΑ Ϊѧϧ΍ϮѧΘѧϴѧϣ ̶ϳΎϫ

Ϫѧѧѧϛ ΍ήѧѧѧ̩ .Ωέϭ΁ Ω ϮѧѧѧΟϭ

έΩ ΍έ ϥ΁ ̶ѧόѧϗ΍ϭ ϩΎѧ̴ϳΎΟ

ϥ΁ ϪΑ Ύϳ ϡΩήϣ Ϣψϋ΍ ζΨΑ

Ϫѧѧϛ Ϧѧѧϳ΍ ϭ ΪѧѧϫΪѧѧΑ ϪѧѧόѧѧϣΎѧѧΟ

̶Θϗϭ Ύϳ ϭ Ϊϧέ΍Ϊϧ ̶γήΘγΩ

ΪѧѧϴѧѧϛΎѧѧΗ ϪѧѧϴѧѧϧΎѧѧϴѧѧΑ Ϧѧѧϳ΍ ̶ѧѧΘѧѧϗϭ

̶ѧϋΎѧϤѧΘѧΟ΍ ΕΎѧΒѧγΎѧϨѧϣ Ϟϛ

ήѧѧϫ έΎѧѧΘѧѧϓέ ,, Ϫѧѧϛ ΪѧѧϨѧѧϜѧѧϴѧѧϣ

̶ѧѧϧΎѧѧδϧ΍ Ϊѧѧο ϭ ϩΪѧѧϴѧѧγϮѧѧ̡

̮ѧΤѧϣ ϥΎѧ̯ΩϮѧ̯ ΎΑ ϪόϣΎΟ

ϥ΁ ί΍ ϥ΍ϮѧѧѧΘѧѧѧϴѧѧѧϤѧѧѧϧ Ζѧѧѧγ΍

ϰѧѧϧΎѧѧδϧ΍ ϪѧѧΟέΩ ϰѧѧΑΎѧѧϳίέ΍

ϭ ϊѧϴѧγϭ ̶ѧ΋΍έΎѧϛ έΎѧψΘϧ΍

ϥ΁ ϥΩϮѧѧΑ Ω΍ί΁ ϭ ϥΩϮѧѧΑ

ϭ έΎѧΘѧϓέ ήϴϴϐΗ έΩ ̶ϘϴϤϋ

ˮ Ϫ̩ ̶Ϩόϳ ,,Ζγ΍ ϪόϣΎΟ

ϪѧѧόѧѧϣΎѧѧΟ ΩέϮѧѧΧήѧѧΑ ϩϮѧѧϴѧѧη

̶ѧѧѧΗΎѧѧѧϣϭΰѧѧϠѧѧѧϣ Ϫѧѧѧ̩ ϪѧѧѧΑ ϭ

‫ل‬Ζѧη΍Ω ϥΎѧϛΩϮѧϛ ϪΑ ΖΒδϧ

έΩ ϡέ΍ϭΪϴϣ΍ ‫ل‬Ζγ΍ ϪΘδΑ΍ϭ

Ϣѧϴѧϫ΍ϮѧΨѧΑ Ύϣ ή̳΍ ϡήψϧ ϪΑ

ήѧΘѧθѧϴѧΑ ήѧ̴ѧϳΩ ̵ΎϬΘλήϓ

ϪѧΑ Ϫϴπϗ ί΍ ̶ϘτϨϣ ‫؞‬ΠϴΘϧ

ϢѧϴѧϨѧϛ ΚΤΑ ϪτΑ΍έ Ϧϳ΍ έΩ

ϭ ϩΩ΍ϮѧϧΎѧΧ ϢѧϴѧϫΪѧΑ ΖγΩ

έΩ ήѧѧΘѧѧθѧѧϴѧѧΑ ΰѧѧϴѧѧϧ ΎѧѧϤѧѧη ϭ

ϞѧΑΎϗ ‫؞‬όϣΎΟ ϦτΑ έΩ Ωήϓ

ϥ΍ήѧϳ΍ έΩ ϥΎѧϛΩϮѧϛ ΩέϮϣ

Ϫѧϧ ήѧ̳΍ ϭ Ζѧγ΍ ΢ѧϴοϮΗ

‫ل‬ΪϴδϳϮϨΑ ϥΎϤϳ΍ήΑ

ϪѧΑ ΍έ Ύѧϣ ϥ΁ ϥΩή̯ ΪϳήΠΗ

ϥΎѧѧѧѧθϧ Ύѧѧѧѧϫ ̶ѧѧѧѧγέήѧѧѧѧΑ ΪѧλέΩ ˻˹ Ϫѧ̯ ΪѧϫΪϴϣ ΎѧΟ ϪѧΑ ΎѧΟ ϝϮϠόϣ ϭ ΖϠϋ ϞѧΜѧϣ Ϣѧϫ ϢϠϋ Ϧϳ΍ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϥ΍ήѧѧѧѧϳ΍ έΩ Ύѧѧѧѧϫ ϞѧѧѧѧΘѧѧѧѧϗ .ΩϮη ̶ϣ Ϊѧϧ΍ϮѧΘѧϴѧϤѧϧ ̵ή̴ϳΩ ϢϠϋ ήϫ ̶ѧѧδѧѧϨѧѧΟ ϭ ̶ѧѧγϮѧѧϣΎѧѧϧ ωϮѧѧΟέ ΍έ ΎѧѧϤѧѧη ήѧѧΧ΁ έΩ ϪѧѧΒѧѧϧΎѧѧΟ ϪѧѧϤѧѧϫ ΖѧѧϣΪѧѧΧ έΩ . ΪϨΘδϫ ϪѧόѧϟΎѧτϣ ΎϨδϳ΍ εέ΍ΰ̳ ϪΑ ϭ ϥΎѧѧΘѧѧѧδѧѧѧϴѧѧγ έΩ ̵ΩέϮѧѧϣ Ω΍ΪѧόѧΗ Ω΍Ω ϥΎѧθϧ ϥΎΘδ̩ϮϠΑ ϩΎѧѧϣ ήѧѧϴѧѧΗ έΩ ϞѧѧΘѧѧϗ Ωέ΍Ϯѧѧϣ ˻̀́ ήѧѧΑ ώѧѧѧϟΎѧѧѧΑ ̀̂ ϝΎѧѧγ Ϧѧѧѧϳ΍ ί΍ Ϫѧѧѧ̯ ϩΩϮѧѧѧΑ ΩέϮѧѧѧϣ ϞѧΘѧϗ ϡΎѧϬѧΗ΍ ϪѧΑ ήϔϧ ̋ Ω΍ΪόΗ έΩ ( Ωήѧϣ Ύѧϳ ϥί ) ήδϤϫ . ΪϧήΒϴϣ ήγ ϪΑ ϥ΍ΪΗί Ϫѧѧ̯ Ζѧѧγ΍ ̶ѧѧϟΎѧѧΣ έΩ Ϧѧѧϳ΍ ΖѧѧϧϮѧѧθΧ ϩΪѧѧϳΪѧѧ̡ ̶ѧѧγέήѧѧΑ ϥΎѧΘѧγ΍ Ϧѧϳ΍ έΩ ̶ѧ̳Ω΍ϮѧϧΎΧ ωϮѧϴѧη ϭ ̶ѧϧ΍ϭ΍ήѧϓ ί΍ ΰѧϴϧ . Ωέ΍Ω ΖϳΎ̰Σ ϩΪϳΪ̡ Ϧϳ΍ ̶θ̯ ήδϤϫ ̶γέήΑ ΞϳΎΘϧ ΰѧϴѧϧ έϮѧθ̯ ϥΎѧΘγ΍ ˺̋ έΩ ̌̀ Ϫѧѧѧѧ̯ ΪѧѧѧѧϫΪѧѧѧѧϴѧѧѧѧϣ ϥΎѧѧѧѧθϧ ϪѧѧѧΑ ϥ΍Ωήѧѧѧϣ ϞѧѧѧΘѧѧѧϗ ΪѧѧѧλέΩ ϪѧѧΑ ϭ ϥΎѧѧθϧ΍ήѧѧδѧѧϤѧѧϫ ΖѧѧγΩ ΚѧϟΎѧΛ κѧΨѧη ΩϮΟϭ ΖϠϋ ˼˼ ϭ (Ωήѧѧѧϣ ΖѧѧѧϧΎѧѧѧϴѧѧѧΧ ) ήѧΑ΍ήѧΑ έΩ ζѧϨѧ̯΍ϭ ΪλέΩ ϪѧѧѧѧϠϤѧѧѧѧΣ Ωήѧѧѧѧϣ ΖѧѧѧѧϧϮѧѧѧѧθΧ ̵Ϯѧγ ί΍ ΪѧϳΪϬΗ Ύϳ ̶ϧΎϬ̳Ύϧ .Ζγ΍ ϩΩϮΑ ϭ΍ ϼѧϬѧη ήΘ̯Ω ζϫϭ̡̬ ΞϳΎΘϧ ΕΎѧѧϴѧѧϫ Ϯѧѧπϋ ̶ѧѧϤѧѧψѧѧόѧѧϣ ΕΎѧόѧϟΎѧτѧϣ ϪѧδѧγϮϣ ̶ϤϠϋ ϩΎѧѧѧ̴ѧѧѧθϧ΍Ω ̶ѧѧѧγΎѧѧѧϨѧѧѧη ϡήѧѧѧΟ

̵ΎѧѧϬѧѧϟ΍ΪѧѧΟ ϭ ΎѧѧϫΩέϮѧѧΧήѧѧΑ ΪϴηΎΑ ϖϓϮϣ ϭ ίϭήϴ̡

ϥΎϧ΍ϮΟϮϧ ϭ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵΍ήΑ ̵΍ ϪϓήΣ έΎ̯ ΖϴϋϮϨϤϣ


www.childrenfirstnow.com

Nr:34

Children First Now

11.7.2005

International Campaigns for Children’s Rights

:ϥΎ̯ΩϮ̯ ϕϮϘΣ ϪϴϧΎϴΑ ϩέΎΑ έΩ ̵ΪϤΤϣ ϩΎη Ϣϳή̯ ϪΑ ϪϣΎϧ ̮ϳ ϦΘϣ Ϣϳή̯ ΎϤη ί΍ ή̰θΗ ΎΑ ήϴΤΘϣ ΍έ Ϧϣ ΪϴϨ̯ ̶ϣ ΎϤη Ϫ̯ ̵έΎ̯ Ωή̯ Ϣϫ΍ϮΨϧ ώϳέΩ Ϊϳ΁ ήΑ Ϧϣ ΖγΩ ί΍ ̵έΎ̯ ήϫ ΎϤη Ϫ̯ ̵ΎϫέΎ̯ Ϧϳ΍ ,̭ΩϮ̯ ϕϮϘΣ ϪϴϧΎϴΑ ϦΘηϮϧ ϭ ΎϬδϧ΍ήϔϨ̯ ,ΎϫέΎϨϴϤγ.Ζγ΍ ϩΩή̯ .ΪϴηΎΑ ϖϓϮϣ ϥΎΘϳΎϫέΎ̯ έΩ ϡέ΍ϭΪϴϣ΍ .Ζγ΍ ̱έΰΑ ̶ϠϴΧ ΪϴϫΩ ̶ϣ ϡΎΠϧ΍ ϦϳήΟΎϬϣ έΎ̯ ΎΑ ϪτΑ΍έ έΩ Ϣϫ ϭ΍ Ϫ̯ ϢϨ̯ ̶ϣ ̶ϓήόϣ ΎϤη ϪΑ ΍έ ήϔϧ ̮ϳ αέΩ΁ ϭ .Ζγ΍ ϮϴΘ̯΁ ̶ϠϴΧ www.mfo.nu ϥ΍ϭ΍ήϓ ή̰θΗΎΑ /Fredrick Federley Förbundsordförande CUF | ́˻ ̀˼ ̌̌̂-˹̀˹ | ̋˼ ˼́ ̌˺̀-˹́fredrick.federley@centerpartiet.se Centerpartiets Ungdomsförbund | http://federley.blogspot.com/ Box 2200, 103 15 Stockholm | Besök: Stora Nygatan 4

. . . ̶ΗΎ̡΁ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϫϣ΍Ω΍ ϪϤϫ ϪΑ ΍έ ΩϭέΎΘγΩ Ϧϳ΍ Ϊ΋Ϯγ έΩ ϰϧ΍ήϳ΍ ϥΎ̳ΪϨϫΎϨ̡ ϯήγ΍ήγ ϥϮϴγ΍έΪϓ ˬ̶̴ΘδΒϤϫ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΖϣΎϗ΍ ΐδ̯ ί΍ ωΎϓΩ έΩ Ϫ̯ ̶ϳΎϬϧΎϣίΎγ ή̴ϳΩ ϭ ΎϫΩΎϬϧ ˬϥϮϴγ΍έΪϓ ϦϴϟΎόϓ ϩήϣίϭέ αήΗ ήΛ΍ έΩ Ϫ̯ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϧϳ΍ ϥ΍ΰϳΰϋ ϭ ϩΩ΍ϮϧΎΧ ϪΑ ˬΪϧ΍ ϩΩή̯ ϩίέΎΒϣ ̶ΗΎ̡΁ ωΎϓΩ ̵ΎϬΗ΍ήϫΎψΗ έΩ Ϫ̯ ̶ϣΩήϣ ϪϤϫ ϪΑ ϭ Ϊϧ΍ ϩΪϳΩ ̶ϧ΍ϭέ ϭ ̶Σϭέ ΐϴγ΁ ˬΝ΍ήΧ΍ί΍ !ΪϳϮ̴ϴϣ ̮ϳήΒΗ ΪϧΩή̯ Ζ̯ήη ϥ΍ΰϳΰϋ Ϧϳ΍ ί΍ ϞϴϤΤΗ Ϊ΋Ϯγ ϰ̳ΪϨϫΎϨ̡ Ϊο Ε΍έΩ΍ ϪΑ Ύϣ Ε΍ίέΎΒϣ Ϫ̯ Ζγ΍ ϯή̴ϳΩ ϰϨϴθϧ ΐϘϋ Ϧϳ΍ ϭ έΎΘϓέ ‫ل‬Ϊϧήϴ̴Α Ϣ΋΍Ω ΖϣΎϗ΍ ̲ϧέΪϴΑ ΪϳΎΑ ϰΗΎ̡΁ ϪΑ ϼΘΒϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϰϣΎϤΗ ‫ل‬ΪϨ̰ϴϣ ϪόϳΎο Ϧϳ΍ ϞϣΎϋ ϭ ΐΒδϣ Ϊ΋Ϯγ ΖϟϭΩ ϰ̳ΪϨϫΎϨ̡ ή΋΍ϭΩ ϰϧΎδϧ΍ ήϴϏ ϯΎϬΘγΎϴγ !Ζγ΍ ϰϋΎϤΘΟ΍ ϯή̴ϳΩ ϪϳΎϣήγ ϥΎϣ ϰϋΎϤΘΟ΍ ϯϭήϴϧ ΰΟ Ϫ̯ Ύϣ ϯέ΍ΪϳΎ̡ ϭ ΖϣΎϘΘγ΍ ˬΕ΍ίέΎΒϣ Ϊ΋Ϯγ ΖϟϭΩ ϡΎ̳ ϪΑ ϡΎ̳ ϰϨϴθϧ ΐϘϋ ϭ ΩϮη ϰϣ ̮ϳΩΰϧ ϯίϭήϴ̡ ϪΑ ϡΎ̳ ϪΑ ϡΎ̳ Ϣϳέ΍Ϊϧ ‫ل‬ΪϨ̯ ϰϣ ϼϣήΑ ΍έ ε΍ ϪϧΎΒϳήϔϣ΍Ϯϋ ϩήϬ̩ ή̴ϳΩ ϯϭέ Ϫ̩ ήϫ ϩίέΎΒϣ ϭ ΩΎΤΗ΍ ϪΑ ΍έ ϥΎϳϮΠϫΎϨ̡ ϪϤϫ ̶ϧ΍ήϳ΍ ϥΎ̳ΪϨϫΎϨ̡ ̵ήγ΍ήγ ϥϮϴγ΍έΪϓ .Ϊϧ΍ϮΨϴϣ ΍ήϓ ΩϮΧ ϕϮϘΣ ί΍ ωΎϓΩ έΩ ήΗ ϩΩήΘδ̳ Ϊ΋Ϯγ – ̶ϧ΍ήϳ΍ ϥΎ̳ΪϨϫΎϨ̡ ̵ήγ΍ήγ ϥϮϴγ΍έΪϓ ˬ̶̴ΘδΒϤϫ

ϥΎѧϴѧΑήѧϣ ϥΪη ϪΘγΎϛ ϭ ΖϟϭΩ ϪѧγέΪѧϣ έΩ ΖѧϴΑήΗ ϭ ϢϴϠόΗ ϭ΍ ϯ΍ήѧΑ ϯήѧΗΩΎѧϳί έΎϛ ˬΎϫ Ζѧѧϗϭ ϭ ΩϮѧѧΑ ϩΩέϭ΁ ΩϮѧѧΟϮѧѧΑ ϪѧτѧΑ΍έ ΩΎѧΠѧϳ΍ ϯ΍ήΑ ϪϓΎο΍ ϪѧΑ ΍έ Ύѧϫ Ϫѧ̪Α ΎΑ ϯήΘϜϳΩΰϧ ϻΎϤΘΣ΍ ˬΩ΍Ω ϰϤϧ ϭ΍ Ϫѧϛ ϪѧψѧΤѧϟ ϥ΁ έΩ ή̳΍ ΪϳΎη ˬΩήѧѧϜѧѧϯϣ ϩήѧѧΨѧѧδϣ ΍έ ήѧѧδ̡ ϰѧϣ ϯ΍ ϪѧϨϳ΁έΩ ΍έ ζΗέϮλ Ϫѧϛ Ωέϭ΁ ϰѧϣ ΩΎϳ ϪΑ ϭ ˬ ΪϳΩ βѧϴѧ΋έ ΎѧΑ ϡ΍ήѧΘѧΣ΍ ΎΑ ϪϧϮ̴̩ ΎѧѧΑ ΖѧѧϴѧѧϤѧѧϴѧѧϤѧѧλ ΎѧѧΑ ϭ ΩϮѧѧΧ ΎѧΑ ΖѧΒѧΤѧϣ ΎѧΑ ϭ ζѧϧΎΘγϭΩ ϦѧѧѧΨѧѧѧγ ΩϮѧѧѧΧ ϥ΍Ϊѧѧѧϧίήѧѧѧϓ ΩΎѧϳ ϪѧΑ ϦѧϴѧϨѧ̪ѧϤϫ ϭ ΪϳϮ̴ϯϣ Ϛѧϳ ϭ΍ ϞΑΎϘϣ έΩ ϪϛΩέϭ΁ ϰϣ ΎѧѧΑ Ϛѧѧ̩Ϯѧѧϛ ˬ ϩΎѧѧϨѧѧ̴ѧѧϴѧѧΑ ϥΎѧѧδϧ΍ Ϫϛ ΩϮΑ ϩΩΎΘδϳ΍ ϥ΍ίήϟ ϯΎϫΎ̡ ϰѧϧ΍ήѧ̴ϧ ί΍ ϯΎϋϮϏ ζϟΩ έΩ ϩέΎѧѧΑϭΩ Ϫѧѧϛ ΩϮѧѧΑ ϥΎѧѧϳήѧѧΟ έΩ ϢϬϧ΁ ˬ ΪϨϛ ϦϴϫϮΗ ϭ΍ ϪΑ ϢϠόϣ ΎѧϬϴγϼϜϤϫ ή̴ϳΩ έϮπΣ έΩ ̬ѧϴѧΗ ϯΎѧϫΎѧ̴ϧ ήϳί έΩ ϢϬϧ΁ ϭ ήѧΘ̳έΰΑ ϰϧ΍ήδ̡ ί΍ ϩϭή̳ ϥ΁ ί΍ ί΍ Ϣѧϫ Ύѧϫ ϢѧϠѧόϣ ϰΘΣ Ϫϛ . ΪϧΪϴγ΍ήϫ ϰϣ ΎϬϧ΁ ήѧδ̡ Ϫѧϛ ΍έ ϪѧΑήѧΠΗ ϥ΁ ϢϠϐϣ Ϛϳ ϭ΍ ΎΑ ϭ ΩήΒΑ ϰϧϮϠΣ ϪΑ ΍έ ϡΎѧΠѧϧ΍ ΍έ ϯήѧϔϧϭΩ ϯϮ̴Θϔ̳ . ΪѧϨѧϛ ϞϤϋ Ζγ΍ϮΧ ϰϤϧΪϫΩ Ϧѧϴѧθѧϴѧ̡ ϯΎϫ ϪΑήΠΗ έΩ ΪϳΎη ϭ ΩϮΑ ϩΪη ϪΟ΍Ϯϣ ΖδϜη ΎΑ ΖѧϠϋ Ϫϛ ΩϮΑ ϪΘγ΍ϮΨϧ ή̴ϳΩ Ϊѧϧ΍ΪѧΑ ϭ ΪϨϛ ϯήϴ̳ ϰ̡ ΍έ Ύϫ ΎѧѧΑ ϥΪѧѧϣ΁έΎѧѧϨѧѧϛ ϞѧѧΣ ϩ΍έ Ϫѧѧϛ Ϯѧѧϧ ϭ ϥΎѧѧϛΩϮѧѧϛ ϪѧѧϧϮѧѧ̴ѧѧϨѧѧϳ΍ ϻΎϤΘΣ΍ ! Ζδϴ̩ ϥΎϧ΍ϮΟ ϥ΁ ϝΎѧѧΒѧѧϧΩ ϪѧѧΑ Ϣѧѧϫ ήѧѧδ̡ ϭ ϩϭήѧѧ̳ ϪѧѧΑ Ϫѧѧϛ ΩϮѧѧΑ ϯίϭέ ΖѧΑΎѧΛ ϪϠΤϣ ΪϨϤΗέΪϓ ϭ ϦθΧ ΎѧϬѧϧ΁ ί΍ ϰѧϜϳ Ϊϧ΍ϮΘϴϣ Ϫϛ ΪϨϛ . ΪηΎΑ έΩ ϢѧϠѧόѧϣ ΩήѧϜѧϠѧϤѧϋ ζϘϧ Ύϳ΁ ϝΎѧϤѧϋ΍ ϭ έΎѧϜѧϓ΍ ϰϧϮ̳ή̳Ω ϻΎϤΘΣ΍ ˭Ζη΍Ω ήϴΛΎΗ ήδ̡

Ωέ΍Ω Ϫϣ΍Ω΍

. . . ΎϬϨΗ ϥ΍ήδ̡ Ϫϣ΍Ω΍ ΏΎѧΠѧϣ ΍έ ϭ΍ ϡΩϮΧ ϥΎϨΨγ ϥ΁ ί΍ ΍έ ζѧϧΎѧΘѧγϭΩ Ϫϛ ϢϨϛ φѧϘѧϓ ϭ΍ ϲϟϭ ΩίΎγ έϭΩ ΎΟ : Ζϔ̳ Ϧϣ Ώ΍ϮΟ έΩ ˬ ϪѧθѧϴѧϤѧϧ ϰѧϟΎΣ Ϧϳ΍ Ϧϣ έΪ̡ ΍έ ζѧΘѧϣΎѧϬѧη ϰѧδϛ Ϫϛ ΍ή̩ !ϪθΑ ϑήσ Ϧϣ ΎΑ Ϫϛ Ωέ΍Ϊϧ ϡΩήѧϛ ϩΪѧϫΎθϣ ΍έ ήδ̡ Ϧϣ ϭ εϮѧѧ̳ Ύѧѧϣ ϯϮѧѧ̴ѧѧΘѧѧϔѧѧ̳ ϪѧѧΑ Ϫѧѧϛ ϭήѧΑϭέ ϭ΍ ϥΎϤθ̩ ΎΑ ϭ Ω΍Ϊϴϣ ΪѧϴϬΟ ϥ΁ ί΍ Ϫϛ ϰϗήΑ ϭ ϡΪη ΍ήѧϣ Ϧѧϣ ϭ ΎѧϴѧΑ ΩΎϳήϓ ϥ΁ ϭ ΪϳΎη ˬ Ϊη εϮϣΎΣ Ϫϛ ϦϴΒΑ ϭ΍ Ϫѧϛ έΎѧ̴ѧϧ΍. ϪѧθϴϤϫ ϯ΍ήΑ ί΍ ϯέΎѧϳ ϦѧΘѧϓήѧ̳ ϪΑ ή̴ϳΩ έΩ . Ζѧѧη΍Ϊѧѧϧ ΝΎѧѧϴѧѧΘѧѧΣ΍ ϰѧδϛ ϥΎѧϳήΟ Ϧϳ΍ ί΍ ΪόΑ ϯΎϫ ίϭέ ϪѧγέΪѧϣ ϥΎѧϴΑήϣ ί΍ ϰϜϳ ή̳΍ Ϊѧη ϰѧϣ ϖϴϗΩ ϭ΍ ΕΎϛήΣ έΩ ζѧϳϮѧθΗ Ζδϧ΍ϮΘϴϣ ϰΑϮΨΑ ˬ ϯϮѧδΑ Ϫѧϛ ϭ΍ ϯΎϫ ϡΎ̳ ϭ ΍έ ϪѧΘѧη΍ΩήѧΑ Ύѧϫ ίήϣ ϑήσ ϥ΁ ϰѧѧδϛ ϭ . ΪѧѧϨѧѧϴѧѧϴѧѧΑ ˬΪѧѧη ϰѧѧϣ εέΪѧ̡ ϰѧΘѧΣ .ΪѧϳΪѧϧ Ϫϧ . ΪϳΪϧ ΪѧϴѧΘѧγήѧ̡ ϰϣ ΍έ ϭ΍ Ϫϛ ˬ ΪϳΪϧ ϯϭέ ϰѧѧΘѧѧδϣ ΖѧѧϟΎѧѧΣ έΩ ϭ Ϫϳή̳ ϭ ΩΎΘϓ΍ ϰϣ ϭ΍ ϯΎϫϮϧ΍ί ήѧѧϴѧѧ̴ѧѧΘѧѧΨѧѧγ ϢѧѧϠѧѧόѧѧϣ. Ωήѧѧϛ ϰѧѧϣ ϰѧ̴ѧΘѧδΧ ϭ ΪѧϳΪϧ Ϣϫ είέϭ ϩ Ϊѧϳή̡ ̲ϧέ ΕέϮλ έΩ ΍έ ϪѧΒѧϨѧηϭΩ ίϭέ Ϛϳ . ΪϳΪϧ ήδ̡ ϰѧϠѧϴѧτѧόѧΗ Ϛѧϳ ί΍ βѧ̡ ˬ ΩϮΑ ΍έ ήѧδ̡ έάѧϋ ϢѧϠόϣ .ϰϤϨϬΟ Ϊѧϧ΍ϮѧΘѧϯϤѧϧ ϭ Ωέ΍Ω ΩέΩ Ύ̡ Ϫϛ ϯΎϫ ϪϧΎϬΑ . ΩήϜϧ ϝϮΒϓ ΩϭΪΑ ΍έ ζϴϏϭέΩ Ύϫ ϯέΎϤϴΑ ϭ ϭ΍ ϰѧΘѧϔѧϠѧΟ Ύѧ̡ϭ ΖγΩ ΏΎδΣ ϪΑ ϝΩ Ϫѧѧϛ ˬ. Ζѧѧη΍άѧѧ̳ ϰѧѧϣ ϭ΍ ̨ѧѧϴѧѧ̡ ζѧѧϳΎѧѧ̡ Ϫѧѧϛ ˬ Ωέ΍Ω ΩέΩ ......Δϛ ˬ Ζγ΍ ϩΩέϮΧ Ϣѧϫ είέϭ ϢѧϠѧόѧϣ ΩϮΧ ΪϳΎη ......... ϻΎϤΘΣ΍ ˬ ΩϮΑ ϪΘδΧ ϪѧΑήѧΠѧΗ είέϭ ϢѧϠѧόѧϣ ΪѧϳΎη Ϫѧϛ ϯΎѧϫ Ϫѧ̪ѧΑ ΎѧΑ ϥΩήѧϛέΎϛ ˬ Ζѧη΍Ϊѧϧ ΍έ ˬ Ϊϧέ΍Ω ϞϜθϣ ϻΎϤΘΣ΍ ϯΎѧѧϫ ϰѧѧϳϮѧѧΟ Ϫѧѧϓήѧѧλ ϪѧѧϳΎѧѧη

ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵΍ήΑ ΏΎΠΣ ̵έϮϓ ΖϴϋϮϨϤϣ

Km 34  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you