Page 1

www.childrenfirstnow.com

ÏÍÍÒ Ϟϳέϭ΁ ÎÎ ˬÎÐÕÑ ϦϳΩέϭήϓ ÏÏ

ϥΎ̯ΩϮ̯ ΎΑ έΎΘϓέ ̶ΒϳΩ΍ Ω΍ίήϓ ΖϴΑήΗ ϭ ϢϴϠόΗ αΎϨη έΎ̯ toloes@hotmail.com

Ï Ð ϩέΎϤη

̶ΒϳΩ΍ Ω΍ίήϓ:ήϴΑΩήγ

ϥϭΪΑ ̭ΩϮ̯ έ΍ΰϫ ˼˻ ϥ΍ήϳ΍ έΩ ϪϣΎϨγΎϨη ϰϗϮϘΣ ΩϮΟϭ ϰΘΣ ϰϣϼγ΍ ϯέϮϬϤΟ έΩ !ΩϮθϴϣ έΎ̰ϧ΍ ϥΎ̯ΩϮ̯

ί΍ ̭ΩϮѧ̯ ϰδϨΟ ΖϴΑήΗ ϰ̴ϧϮ̴̩ ΩέϮϣ έΩ :ϰϠ̯ϮΗ ήϴϣ΍ έϭ ϞѧϴѧϟΩ :Ϫѧ̯ Ϊѧϧ΍ ϩΩήѧ̯ ϝ΍Ϯѧγ ϰϨϳΪϟ΍ϭ .Ζγ΍ ϩΪη ϝ΍Ϯγ Ύϣ (ϥΎѧθѧϴѧδѧϨѧΟ Ζѧϟ΁) ϥΎѧηΩϮѧΧ ΎѧΑ ˬϥΎѧ̯ΩϮѧ̯ ί΍ ϰπόΑ ϦΘϓέ ϰѧϨѧγ Ϫѧ̩ έΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ ˮΩέ΍Ϊϧ ΎϬϧ΁ ϯ΍ήΑ ϯήτΧ Ϧϳ΍ ˮΖδϴ̩ ΖѧϴѧδѧϨѧΟ ΎѧΑ ϪѧτѧΑ΍έ έΩ ˮΪѧϧήѧΑ ϰѧϣ ϰѧ̡ ˬΩϮѧΧ ΖѧϴѧδϨΟ ϪΑ ΪϨϤΟέ ΎϤϫ ϰѧόѧϗϮѧϣ Ϫѧ̩ ϭ ϰѧΗΎѧϋϼѧσ΍ Ϫѧ̩ ˬεΰѧϴѧϣ΁ ϭ β̰γ ˬϥΎ̯ΩϮ̯ ˻˹˹˾ Ϟϳέϭ΁ ̊ ΎѧΑ ϰѧΑΎѧΘ̯ ϪΑ Ϧϣ ϝ΍Ϯγ Ϧϳ΍ ϪΑ ϰϳϮ̴ΨγΎ̡ ϯ΍ήΑˮΖγ΍ ΐγΎϨϣ Ύѧϣ΍ ˬϡΩήѧ̯ ϪόΟ΍ήϣ Ϯ̰ϧέΎ̯έΎϣ ήΛ΍» ̭ΩϮ̯ ΖϴΑήΗ« ϥ΍ϮϨϋ ϥ΍ήѧΘѧΧΩ Ν΍ϭΩί΍ ϞѧλΎѧΣ ϪѧϣΎѧϨѧγΎѧϨѧη ϥϭΪѧΑ Ϊϧίήϓ έ΍ΰϫ ˼˻ ΖηϮϧήγ ϥϮϨ̯΍ Ϣϫ" ˬϢѧΘѧϓΎѧϴѧϧ ΏΎΘ̯ Ϧϳ΍ έΩ ϩΪϨϨ̯ ϊϧΎϗ ϭ ϯίϭήϣ΍ ϰΨγΎ̡ ϪϧΎϔγΎΘϣ έΎѧ̴ѧϧήѧΒѧΧ εέ΍ΰѧ̳ Ϫѧ̯ Ζѧγ΍ ϯήѧΒѧΧ Ϧѧϳ΍ ".Ζѧγ΍ ϡϮѧϠόϣΎϧ ϪϧΎ̴ϴΑ ωΎΒΗ΍ ΎΑ ϯΪϬθϣ ϯΎϫ΍έϮη Ϯπϋ ϥ΍ϮϧΎΑ ϊϤΠϣ βϴ΋έ ϯΩΎΒϗ ϪϘϳΪλ ϝϮϗ ί΍ ˬΎϨδϳ΍ "ϥΎϧί" ΩέϮѧϣ έΩ ϥΎѧ̯ΩϮѧ̯ ϝ΍Ϯѧγ ϞΑΎϘϣ έΩ Ϫ̯ ΪδϳϮϨϴϣ Ϯ̰ϧέΎ̯έΎϣ ˬϰѧΘѧδϫ ̮ѧ̩Ϯѧ̯ ϰѧϠѧϴѧΧ ίϮѧϨѧϫ ϮΗ« :Ϊϴ΋Ϯ̴Α ϰδϨΟ Ϟ΋Ύδϣ 3 ϪϔΤλ έΩ Ϫϣ΍Ω΍ ϭ ϰѧΧϮѧη ΎѧΑ« Ύѧϳ ϭ» .ΪѧϴѧϤѧϬѧϓ ϰѧϫ΍ϮѧΧ ϯΪη ̱έΰΑ ϰΘϗϭ έΎѧΘѧϓέ ϯέϮσ ϭ Ϊϳέ΍ά̴Α Ώ΍ϮΟ ϰΑ ΍έ ̭ΩϮ̯ ϝ΍Ϯγ ϯΪϨΨΒϟ ϰѧϳΎѧΟ έΩ ϭ» .ΩήѧΒѧΑ ΩΎѧϳ ί΍ ΍έ ΩϮѧΧ ϝ΍Ϯγ ̭ΩϮ̯ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ Ϟѧ΋Ύѧδϣ ϩέΎѧΑέΩ ̭ΩϮѧ̯ Ϧѧγ ϪѧΑ ϪΟϮΗ ΎΑ ϥ΍ϮΘϴϣ« :ΪδϳϮϨϴϣ ΪѧϳΎѧΑ ΎѧϫϮѧ̴Θϔ̳ Ϧϳ΍ ϡϭΰϟ ΕέϮλ έΩ Ωή̯ Ϯ̴Θϔ̳ ϭ΍ ΎΑ ϰδϨΟ ϥ΍Ϯϴ̯ ϞϴϠΧ ΕέϮѧλ ήѧΘѧΧΩ ΎΑ έΩΎϣ Ύϳ ϭ ήδ̡ ϭ έΪ̡ ϦϴΑ ΎϔΘΧ΍ ΖϳΎϬϧ έΩ ϖѧϓ΍Ϯѧϣ Ϯѧ̰ϧέΎ̯έΎϣ ΎΑ Ύϳ΁ .Ϣϧ΍ΪΑ ΍έ ΎϤη ήψϧ ϢΘγ΍ϮΧ» .Ωήϴ̳ ϩΩϮϟ΁ Ύϳ ϭ ϰΘη΍ΪϬΑ ήϴϏ Ώ΁ ήσΎΨΑ ̭ΩϮ̯ έΰϫ έΎϬ̩ Ϫϧ΍ίϭέ Ζѧδѧϴϧ ϰϣϼγ΍ έΎ̰ϓ΍ ΎΑ ϯ΍ ϩΪϨδϳϮϧ Ϯ̰ϧέΎ̯έΎϣ ϪΘΒϟ΍ ˮΪϴΘδϫ Ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧήѧ ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ ϦѧϴѧΑ ϰΗϭΎϔΗ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϰδϨΟ ΖϴΑήΗ ϪΑ ΩέϮΧήΑ έΩ ΍ήϫΎχ Ύϣ΍ Ϧѧϳ΍ ϪѧΑ Ϫѧ̯ ϰѧϳΎѧϫέϮѧθ̯ έΩ ΩέϮΧήΑ ΪΘϣ .Ζδϴϧ ϥΎθΗ΍ήψϧ DN ) ϪѧѧϣΎѧѧϧίϭέ ί΍ ϯ΍ϩΪѧѧϳήѧѧΑ ϰѧѧΘѧѧγϭΩ ˬζѧѧϴѧѧ̡ ϩΎѧѧϤѧѧ̰ѧѧϳ ΩϭΪѧѧΣ έΩ ϼѧΜѧϣ .Ζѧγ΍ ϪѧϧϮѧ̴ѧ̩ ˬΪѧϧί΍Ωήѧ̢ϴϣ ϰϧΎδϧ΍ ϭ ϰϤϠϋ ϪϟΎδϣ ϝ΍Ϯѧγ Ϧѧϳ΍ ϪѧΑ ϪѧϧϮѧ̴ѧ̩ ΎѧϤѧη ΩϮΧ ˮϯϭΎϨϳΪϧΎ̰γ΍ ϯΎϫέϮθ̯ Ϫѧ̯ ϯήѧΒѧΧ ί΍ .Ω΍Ω ϢѧΘѧγΪѧΑ ΍έ (Ϊѧ΋Ϯѧγ ΢Βλ ̫΍ήϴΗ ή̡ ϪϣΎϧίϭέ ˮΪϴϫΪϴϣ Ώ΍ϮΟ ϥΎΘϧΎ̯ΩϮ̯ .ϢѧѧѧѧΘѧѧѧѧη΍Ω Ϫѧѧѧѧ̴ѧѧѧѧϧ ίϭήѧѧѧѧϣ΍ ΎѧѧѧѧΗ ΍ήѧѧѧѧϧ΁ ϭ ϡΪѧѧѧѧη Ϫѧѧѧѧ̯Ϯѧѧѧѧη ΩϮѧѧѧѧΑ ϪѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧϧίϭέ Ϫѧѧѧѧ̰ѧѧѧѧΗ ϥ΁ έΩ

! ϢδϴϟΎϴγϮγ ΩΎΑ ϩΪϧί !Ζγ΍ ΖϳήΑήΑ Ϧϳ΍

ϡϮγ ΖϤδϗ ΩϮΧ ̵ήϴ̳ ΩΎϳ ϭ Ϊηέ Ϊϧϭέ έΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̶όϴΒσ έϮσ ϪΑ .ΪϧϮη ̶ϣ ϪΟ΍Ϯϣ ϝ΍Άγ ϥ΍έ΍ΰϫ ΎΑ 6 ϪϔΤλ έΩ Ϫϣ΍Ω΍

:Ϊϴϧ΍ϮΨϴϣ Ϫϳήθϧ ή̴ϳΩ ΕΎϔΤλ έΩ -ˮΖγΎΠ̯ Ϧϣ ϪϧΎΧ -ϥ΍ήϳ΍ έΩ ̭ΩϮ̯ ΕΎϴΑΩ΍ ϪΑ ̶ϫΎ̴ϧ ̶ηίϮϣ΁ Ϧϣ΍Ύϧ ςϴΤϣ -Ύϧ΍ϮΗ ϥΎ̯ΩϮ̯ ˬϥ΍ϮΗΎϧ ϥΎ̯ΩϮ̯ -Ύϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵΍ήΑ

έ΍ΰѧ̳ήѧΑ ϝΎѧδϣ΍ ϪѧϳέϮѧϓ ˻˽ έΩ Ϫѧ̯ Ζѧη΍ΪѧϬѧΑ ϰѧϧΎѧϬѧΟ ϥΎѧϣίΎѧγ ϪѧϧϻΎѧγ Ζѧδθϧ έΩ Ϫѧϧ΍ίϭέ Ϫѧ̯ ΪѧϧΩήѧ̯ ϡϼѧϋ΍ ˬΪѧϨѧϨ̰ϴϣ έΎ̯ ϥΎϣίΎγ Ϧϳ΍ ϯ΍ήΑ Ϫ̯ ϰϨϴμμΨΘϣ ˬΪϳΩή̳ έ΍ήѧ̰ѧΗ ϡΩϮѧΧ ΎѧΑ .ΪѧϧήѧϴѧϤѧϴϣ ϩΩϮϟ΁ Ύϳ ϭ ϰΘη΍ΪϬΑ ήϴϏ Ώ΁ ήσΎΨΑ ̭ΩϮ̯ έ΍ΰϫ έΎϬ̩ ˮΩ΍ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗ Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ̩ ϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϻΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ ˬέ΍ΰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫ έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ̩ Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧ΍ίϭέ ˬϡΩήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ̯ Ώήѧο ΞѧϨѧ̡ ϭ Ζδη ϭ Ϊλϰγ έΩ ΍έ έ΍ΰϫ έΎϬ̩ ˬΏΎδΣ ϦϴηΎϣ ϯΎϫϪϤ̯Ω ϯϭέ έϭΎѧΑ .Ϊѧη ήѧϫΎχ ϪΤϔλ ϯϭέ έ΍ΰϫ Ζμη ϭ Ϊλ έΎϬ̩ ϭ ϥϮϴϠϴϣ ̮ϳ ΩΪϋ .ϡΩή̯ ϪѧΑ ϰѧϫΎѧ̴ѧϧ .Ϊѧϳήѧ̡ ϡήѧγ ί΍ ϕήѧΑ .ΩΪѧϋ ϦѧϴѧϤѧϫ ίΎѧΑ ϭ ϡΩήѧ̯ έ΍ήѧ̰ѧΗ έΎΑ ΪϨ̩ .ϡΩή̰ϧ Ϫѧ̩ ϢѧΘѧϔѧ̳ ΩϮѧΧ ΎѧΑ .Ζѧϓήѧ̳ ΍έ ϡΩϮΟϭ ϢθΧ .ϡΩή̯ ΖθΣϭ ˬϢΘΧ΍Ϊϧ΍ ϢϟΎγΩήΧ ̭ΩϮ̯ ˬΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ΍ϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΧ έΩ ̭ΩϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ̯ Ω΍ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗ

3 ϪϔΤλ έΩ Ϫϣ΍Ω΍

Ζγ΍ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϢϠδϣ ϖΣ ϕϼΧϭ Ϧϣ΍ ˬΩΎη ̶̳Ϊϧί


ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯

Ï Ð ϩέΎϤη ϭ Ωΰϴϣ ΪϨΨΒϟ Ϫ̯ εέΩΎϣ Ζδ˰˰ϧ΍ϮΗ ̶˰˰Ϥϧ ̶δ˰˰̯ ϥΎϤθ˰̩ ϥ΁ Ϫ̯ ΩήΒΑ ̶̡ ̵΍ ϩ ϮϬϗ ̵έϭΩ έΩ Ύ˰Ҩ ϭ ΩΪϨΧ ̶ϣ ̶˰ϣ ε΍ ϪϧΎΧ ϭ ϩΩ΍ϮϧΎΧ ξ˰ϐΑ Ύ˰Α ϦϴϫΎ˰η .ΪҨή̳ ρΎ˰˰˰ϴΣ Ϫ˰˰˰Α Ϫ˰˰˰̯ ̵έΩ ί΍ ̶˰˰ϣ ίΎ˰˰Α Ϫ˰˰ϧΎΧ ̵Ϯ˰˰ϠΟ ϥ΍έΎ˰Α . Ζ˰ϓέ ϥϭήϴΑ Ϊη ΐ˰˰η ϭ ΩϮ˰˰Α ϩΪ˰˰ϣ΁ Ϊ˰˰ϨΑ ϭ έ΍ΪҨΪ̡Ύϧ ϦϴϫΎ˰˰˰η ΕέϮ˰˰˰λ ̲˰˰˰ϧέ ϡ΍έ΍ ϭ΍ .ΩϮΑ ϩΪҨή̡ ΖΨγ Ϫ˰γή̡ ϪϧΎΧ ϑ΍ήσ΍ ϡ΍έ΁ έΩ ΍έ ϝΎ˰˰ΒΗϮϓ Ϧ˰˰ϴϣί ϭ Ωί ΩϮ˰Χ ϩΪϴγ΍ήϫ ϕΎϴΘη΍ ̶˰ϟϭ .Ωή˰̯ ̶ϣ ϮΠΘδΟ Ϊ˰ҨΪϧ ΍έ ̶Ϩϴϣί Ϫ̯ ̶Θϗϭ ϮϤϋ ϪϧΎΧ ϪΑ Ζγ΍ϮΧ ϭ εέΩΎ˰˰˰ϣ ̵Ϯ˰˰˰γ Ϫ˰˰˰Α ϭ Ύ˰ϫ Ϫ˰ϧΎΧ ϪϤϫ ˭ ΩΩή̳ήΑ ̶˰ϧί ϭ ΪҨΩ Ϟ̰η ̮Ҩ ΍έ Ϯ˰ϨΗ ϭ ϩΎϴ˰γ ̲γ ΎΑ Ϫ̯ ̮˰ҨΩΰϧ ϭ΍ Ϫ˰Α ΩϮΧ ΪϨϣ ί΍ ϦϴϫΎ˰˰η .Ϊ˰˰η ̶˰˰ϣ ί΍ ϭ Ϊϴ˰˰γήΗ ̶˰˰ϣ ̲˰˰γ Ύ˰˰Π̯ εέΩΎ˰˰ϣ.…̶ҨΎ˰˰ϬϨΗ Ϫ˰̯ ΩϮ˰ϤΤϣ ̶˰Ҩ΍Ω ϭ ΩϮΑ ̵Ύ˰ϫ Ϫ˰ϠϤΟ ΎΑ ϪθϴϤϫ ̵΍ή˰˰Α ΍έ ϭ΍ ΰ˰˰ϐϣ ΏϮ˰˰Χ ϩΩΎϣ΁ Εϼ̰θϣ ΎΑ ϪϠΑΎϘϣ Ϫ˰˰˰̯ ̶˰˰˰Ϡϋ ϭ.…Ωή˰˰˰̰ϴϣ Ϫ˰˰Θϓή̳ ϭ΍ ί΍ ΍έ ζϗΎ˰˰σ΍ ϭ΍ ϕΎ˰˰˰σ΍ β˰˰˰̡… ΩϮ˰˰˰Α Ύ˰˰Π̯ ϭ΍ Ϫ˰˰ϧΎΧ ϭ ΩϮΑΎ˰˰Π̯ .Ωέ΍Ω Ϫϣ΍Ω΍ …ΩϮΑ

Ϫϳήθϧ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΪϨϣΪϘϣ Ύϫ ϪΒϨηϭΩ ήθΘϨϣ ΩϮη ̶ϣ

ϥί .Ϊ˰˰Ϩ̯ ̶ΧϮ˰˰η ϥΎ˰˰Αί ϩϮ˰Ϭϗ ϭ ̶Ϩϴγ ΎΑ ϮϤϋ ϭ Ϊ˰˰η Ωέ Ύ˰˰Ϭϧ΁ έΎ˰˰Ϩ̯ ί΍ ̵ΪҨϮ˰γ ϥΎΑί ΎΑ ϪΘδϫ΁ Ϯ˰Ϥϋ ήΘΧΩ . Ζϔ̳ ̵ΰϴ̩ ϭ΍ ϑή˰˰˰˰τΑ ΍έ εή˰˰˰˰γ ̶˰ϟϭ . Ϯ˰Η Ύ˰ϴΑ : Ϊϧ΍Ωή̳ήΑ ̶˰˰˰˰γέΎϓ Ϣ˰˰˰˰Ϡϴϓ Ύ˰˰˰˰ϣ ήϬ̩ ΎΑ ϮϤϋ ήδ̡. ϢҨέ΍Ϊϧ Ύ˰˰˰ϣ : Ζ˰˰˰ϔ̳ ϥ΍Ϊ˰˰˰ϨΧ ϩ Ϣ˰˰˰ϫ ̶˰˰˰γέΎϓ ϝΎ˰˰˰ϧΎ̯ ̵ϭέ ϦϴϫΎ˰˰η : ϢҨέ΍Ϊ˰˰ϧ ϑΎ˰˰˰˰σ΍ έΎ˰˰˰˰Ϩ̯ Ζ˰˰˰˰ΨΗ Ϫ˰˰˰ψΤϟ ϥ΁ . .Ζδ˰˰˰θϧ . Ϊ˰ҨέΎΑ ̶˰ϣ ̵ΰ˰Ҩέ ϥ΍έΎΑ ̶˰ϟ ϭ ΩϮ˰Α ΏϭήϏ ̮ҨΩΰϧ ΍έ ̶̰ҨέΎ˰Η ίϮ˰Ϩϫ ϥΎϤγ΁ ϩ΍Ϊ˰ϧ ϩ΍έ ΩϮ˰Χ εϮϏ΁ ϪΑ ΖϋΎ˰˰˰γ Ϫ˰˰˰ΑήϘϋ . ΩϮ˰˰˰Α ΩΪ˰˰˰˰ϋ ̵ϭέ ί΍ ̵έ΍Ϯ˰˰˰˰ҨΩ ̶ϟϭ . ΩϮΑ έά̳ έΩ Ζθϫ ϪΘΨϴϣ΁ ϢϫέΩ ίϭέ ϭ ΐη ϞΜϣ ΖγέΩ ΪϧΩϮΑ ϩΪη Ϫ˰˰ϟΎϧ Ϫ˰˰̯ ϦϴϫΎ˰˰η ϥϭέΩ Ύ˰˰Η Ϊϴ˰˰ηϮ̰ϴϣ ϭ Ωή˰˰̰ϴϣ ϭ ΩϮ˰˰ϤΤϣ ̶˰˰Ҩ΍Ω ΕέϮ˰˰λ Ϧ˰˰ϫΫ έΩ ΍έ ̱έΰ˰˰Α έΩΎ˰˰ϣ ϥΎϨΨ˰˰γ ϭ΍ .Ϊ˰˰Ϩ̯ Ϯ˰˰Τϣ ̶˰˰ϣ ίϮ˰˰Ϩϫ ΍έ έΪ˰˰̡ Ϊ˰˰ϨϠΑ εέΩΎ˰ϣ ΕϮ̰γ ϭ ΪϴϨη . ΪϴϨη ̶ϣ Ϣϫ ΍έ ̵Ωή˰˰˰̯ Ϯ˰˰˰Α Ύ˰˰˰ΠϨҨ΍ Ϯ˰˰˰Η ή˰˰˰˰ΘΧΩ Ϫ˰˰˰˰Α ϦϴϫΎ˰˰˰˰ηˮ ϭΩή˰˰˰̯ ϩΎ˰˰˰̴ϧ ζҨϮ˰˰˰Ϥϋ ΩϮ˰Χ ή˰Α Ϫ˰̯ Ωή˰̯ ̶όγ ̶˰˰΋ϼΧ . ΩϮ˰˰η ςϠδ˰˰ϣ ΍έ ϭ΍ ̭ΎϨ˰˰γήΗ ϭ ϩΎϴ˰˰γ ί΍ ϥϭήϴ˰Α ϪΑ . Ζϓή̳ ήΑέΩ . ΖΧ΍Ϊ˰ϧ΍ ̶ϫΎ̴ϧ ϩήΠϨ̡ Ύ˰Ҩ ϥΎΘδ˰ΑΎΗ Ύ˰Ҩ ΩϮ˰Α έΎϬΑ ΎϬ̰θ˰˰ΠϨ̳ β˰˰̡! ΰϴ΋Ύ˰˰̡ Ϯ˰ϓ ϥ΍ήδ˰̡ ϭ ΪϧΩϮΑ ΎΠ̯ … Ϫ˰˰˰˰ϠΤϣ Ζδ˰˰˰˰ϴϟΎΒΗ Ϯ˰˰Α Ύ˰˰ΠϨҨ΍ Ϯ˰˰Η ϦϴϫΎ˰˰η ̵ΎΟ ί΍ ϦϴϫΎη ˮ ̵Ωή̯ ϥ΍ίήϟ Ϟ̰ϴϫ ϭ ΖγΎΧήΑ ί΍ ΍έ ΩϮ˰˰˰Χ ϥΎθ˰˰˰Ҩή̡ ϭ . ΖΧ΍Ϊ˰˰ϧ΍ ϥϭήϴ˰˰Α ϕΎ˰˰σ΍ ̶˰ϣ ϩήΨδ˰ϣ ΍έ ϭ΍ ΎϬϧ΁ ω ΎϓΩ ϪΑ έΩΎϗ ϭ΍ ϭ ΪϧΩή̯ ̵Ύ˰ϬϣΩ΁ Ϫ˰Α .ΩϮΒϧ ΩϮΧ ί΍ ϩΎ˰̴ϧ ϦϟΎ˰γ έΩ ϪΘδθϧ ϪΑ ϭ Ωή̯

ϥΎϤθ̩ ϭ Ζδϴϧ ϥ΍ήҨ΍ ϪϠΤϣ ̵ϭέ έΩΎϣ Ώήτμϣ Ϊ˰Ϩ̩ . Ϊ˰ϣ΁έΩ Ζ˰̯ήΣ ϪΑ έΩ Ϫ˰˰˰Ϥϫ ή˰˰˰̴ҨΩ Ϫ˰˰˰ϘϴϗΩ . Ϊ˰˰ϧΩϮΑ ϊ˰˰ϤΟ ̶ϨϟΎ˰˰γ ϞҨΎ˰γ ϭ Ύ˰Α Ϫ̯ ̶ϨϟΎγ Ω Ϯ˰Α ϩΪ˰η Ϧϴ΋ΰΗ ̶ΑϮ̩ ̮˰̩Ϯ̯ ̶˰ηήϓ Ϫτόϗ ΎΑ έΪ˰̡ Ϫ˰Α Ϫ˰Ϥϫ.. ςγϭ έΩ έΪ˰̡ ϭ Ϊ˰ϧΩϮΑ ϩΪη ϩήϴΧ ϭ έΪ˰˰̡ β˰˰̰ϋ ΏΎ˰˰ϗ Ϫ˰˰Α Ϫδ˰˰ϔϗ ̵ ϭέ εέΩΎ˰˰ϣ έΪ˰˰̡ ί΍ Ϯ˰˰Ϥϋ… Ϫ˰˰ϧΎΨΑΎΘ̯ ̶˰˰ϣ έΎ̴ϴ˰˰γ ˮ Ϊϴ˰˰γή̡ ζΗέϮ˰λ έΪ˰̡ ϭ ˮ ̶θ̯ ϭ Ϊ˰˰˰˰˰˰η Ϫ˰˰˰˰˰˰ΘΧϭήϓ΍ήΑ : Ω΍Ω Ώ΍Ϯ˰˰˰Ο Ϧϴ̴ϣή˰˰˰η ε΍Ω΍Ω ϪϧΎϔ˰˰˰˰˰˰˰˰˰γΎΘϣ !Ωή˰˰̯ ϡέϮ˰˰ΒΠϣ ̶̳Ϊ˰˰ϧί ϪϧΎη ̵ϭέ ϭ ΪҨΪϨΧ ϮϤϋ ΕΩϮ˰˰Χ Ϯ˰˰Η ήδ˰˰̡ ˬ Ωί ϭ΍ Ϯ˰Η ί΍ Ϧ˰ϣ ϭ ̵έΪ̡ ή̴ҨΩ ˭ ϡ΍ ϩΩή˰˰̰ϧ Ζ˰˰γ΍ϮΧίΎΑ ϥϭήϴ˰Α Ύ˰ΠϨҨ΍ έΩ Ύϣ ̶ϟϭ Ϫ˰˰ϧΎΧ Ϟ˰˰Χ΍Ω Ϫ˰˰σϮΤϣ ί΍ . Ϣϴθ˰˰̯ ̶˰˰ϣ έΎ̴ϴ˰˰γ ΍έ ϭ΍ Ζ˰˰˰γΩ β̢˰˰˰γ Ϣ˰ҨήΑ Ύ˰ϴΑ Ζ˰ϔ̳ ϭ Ζϓή̳ ϭ Ϣ˰ϴϨ̯ ΍Ϊ˰ϴ̡ ̵΍ ϪηϮ̳ έΎ˰˰˰̳ίϭέ ί΍ Ϧ˰˰˰ϣ ̵΍ή˰˰˰Α ! Ϧ̯ ϒҨήόΗ ϑήτϧ΁ ϭ ϩ΍έ ή˰˰γ΍ήγ έΩ έΩΎ˰˰ϣ Ϫ˰˰Α Ϣ˰˰ϫ Ϯ˰˰Ϥϋ Ϫ˰˰ϧΎΧ έΩ έΪ˰̡ ϭ ΩϮΑ ϪΘΧ΍Ωή̡ ή̰ϔΗ Ϊ˰˰˰˰ҨϮϧ Ϫ˰˰˰˰̯ ̵΍Ϊ˰˰˰˰λΎΑ ̶ϧϭέΩ ζϣ΍έ΁ ϭ ̵ΩΎη ϭ ΪҨΪϨΧ ̶ϣ ˬΩ΍Ϊϴϣ ΍έ ϭ΍ ίΎ˰Α ΍έ ϪΘϔ̳ Ύϧ ̵Ύϫ Ϫμϗ ̶˰Α ΎΑ ϦϴϫΎη.Ωή̰ϴϣ Ϯ̳ έΎ˰Χ ϦϟΎγ ί΍ ̶̴ϠλϮΣ ϪΑ ̶ϫΎ̴ϧ Ϣϴϧ ϭ Ϊη Ν ή˰ΘΧΩ Ϫ̯ ΖΧ΍Ϊϧ΍ ̶ϗΎΗ΍ Ύ˰Πϧ΁ έΩ ζҨϮ˰Ϥϋ ήδ̡ ϭ ϩΎ˰˰˰̴ϧ ϥϮ˰˰˰ҨΰҨ Ϯ˰˰˰ϠΗ Ϫ˰˰˰Α έΩ έΎ˰˰˰˰Ϩ̯ ϭ΍. Ϊ˰˰˰˰ϧΩή̰ϴϣ ΩϮ˰Χ Ύ˰Α ϭ ΩΎΘδ˰Ҩ΍ ϕΎσ΍ Ϧ˰Α΍ ΍ή˰̩ Ϫ˰̯ ΪϴθҨΪϧ΍ Ϊ˰˰Ϩϧ΍ϮΧ ̶˰˰ϣ ί΍ϭ΁ Ύ˰˰ϬϣΩ΁ ΪϨϧί ̶ϣ ϑήΣ Ϫ̯ ̶Θϗϭ Ϧ˰˰Ҩ΍ Ϊ˰˰ҨΎΑ Ϫ˰˰̯ Ϊϴ˰˰γήΗ ϭ Ϫ˰˰Α ϭ Ωήϴ˰˰̳ ΍ή˰˰ϓ ΍έ ϥΎ˰˰Αί ϭ Ωϭή˰Α ̵ΪҨϮγ ϪγέΪϣ Ϧ˰Ҩ΍ Ϫ˰Α ζҨΎ˰ϬҨίΎΒϤϫ ΎΑ

Ï ϪΤϔλ

ˮΖγΎΠ̯ Ϧϣ ϪϧΎΧ ̶Ϥψόϣ εϮϧ ήϬϣ

̶˰˰ϟϭ ΩϮ˰˰Α ̶ΑΎ˰˰Θϓ΁ ίϭέ . ΩϮ˰˰Βϧ έ΍Ϊ˰˰ҨΪ̡ Ϊϴ˰˰ηέϮΧ Ϫ˰˰Θϓέ ϭή˰˰ϓ ΩϮ˰˰Χ έΩ έΩΎ˰˰ϣ ̵Ύ˰˰ϫ Ϫθ˰˰ҨΪϧ΍ ϭ ΩϮ˰˰Α ή˰˰˰˰˰γ έΩ ̵΍ Ϫ˰˰˰˰˰ΘϔϬϧ β̡ έΩ ϦϴϫΎη . Ζη΍Ω ̵΍Ϊ˰ϴ̡ ϪϧΎϤϴϤ˰λ ΪϨΨΒϟ ϭ΍ ί΍ ̵ή˰̴ҨΩ ϩήϬ̩ έΩΎϣ ΍έ ϭ΍ Ϣ˰˰Ϗ Ϫ˰˰̯ Ϊ˰˰ҨΩ ̶˰˰ϣ ϻΎ˰˰˰Σ ϭ .Ω΍Ϊ˰˰˰ϴϣ ϥΎθ˰˰˰ϧ . Ϊ˰˰ϧΩϮΑ Ζ̯Ύ˰˰γ Ϫ˰˰Ϥϫ ΍έ ϭ΍ ϦϴϫΎ˰η Ϫ̯ ϩΪϨϧ΍έ ϮϤϋ ϥί ϭ ΖΧΎϨη ̶Ϥϧ ϩή˰ΠϨ̡ Ζθ̡ έ Ω .ϪΑίϭέ ϭ Ύ˰ϫ Ζ˰˰ΧέΩ Ϟ˰˰ϴΒϣ Ϯ˰Η΍ ϭ ΰΒγ Ϧϣί ϭ Ύϫ ΖΧέΩ ϩΎ˰̳ ϭ ΩϮ˰Α έά˰̳ έΩ ΰΒγ ˬ ϥΎϤΘΧΎγ ΪϨ̩ ̶ϫΎ̳ ϝΎΣ έΩ ̵ ΎϬϣΩ΁ ̮Η ̮Η ϪΑή̳ ϭ ΎϬ̴γ ϭ ϥΩί ϡΪϗ Ϟ˰˰˰ϴϣ ϦϴϫΎ˰˰˰η ....Ύ˰˰˰ϫ Ϫ˰˰˰̯ Ζ˰˰˰η΍Ω ̶̯Ύ˰˰˰ϧΩέΩ ϭ Ϊ˰ϨϴΒΑ ΍έ ̶ϟΎΒΗϮϓ Ϧϴϣί ϥ΍ήδ˰˰˰˰˰̡ ί΍ ̶˰˰˰˰˰ϤϴΗ ς˰˰Ϙϓ ̶˰˰ϟϭ Ζδ˰˰ϴϟΎΒΗϮϓ ή˰Α΍ήΑ έΩ ΰΒ˰γ ̵΍ Ϫ̩έΎ̡ Ϫ˰̰ϨҨ΍ Ύ˰Η ΩϮ˰Α ϥΎ˰ҨΎϤϧ ϭ΍ Ϟ˰˰Α Ύ˰˰Ϙϣ έΩ Ύ˰˰ϫ Ϟ˰˰ϴΒϣϮΗ΍ ̵ΎϬϧΎϤΘΧΎ˰γ ̵ήγ ̮Ҩ Ϣ˰ϫ ϭ ϩί΍Ϊϧ΍ ̮Ҩˬ ̮̩Ϯ̯ Ϟ̰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰η ! ϢҨΪϴ˰γέ....... ΩΎΘδ˰Ҩ΍ : Ϊϴ˰γή̡ ΐ˰ΠόΗ ΎΑ έΩΎϣ ̶̳Ϊϧί ήϬη ί΍ Ν έΎΧ έΩ Ϯ˰˰˰Ϥϋ ϥί ˮΪ˰˰˰ϴϨ̯ ̶˰˰˰ϣ Ζ˰Χ΍Ϊϧ΍ ΎϬϧ΍ ϪΑ ̶ϫΎ̴ϧ έΩ Ύ˰ΒҨήϘΗ Ύϣ Ϫϧ : Ζϔ̳ ϭ ϭ ϢϴΘδ˰˰ϫ ήϬ˰˰η ς˰˰γϭ : Ϊϴ˰˰γή̡ ϩέΎ˰˰ΑϭΩ έΩΎ˰˰ϣ ΪϨΘδ˰ϫ Ύ˰Π̯ ΎϬϣΩ΁ β̡ Ϫ˰˰Ϥϫ ...Ύ˰˰Πϧ΁ ϭ Ύ˰˰ΠϨҨ΍ ˮ ̶ϏϮϠ˰η Ϫ˰Α Ύ˰ΠϨҨ΍ ...ΎΟ

ϩΎΗϮ̯ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̶̳Ϊϧί ί΍ ΐϫάϣ ΖγΩ

ϢϫΩ ΖϤδϗ Ϫ˰̯ Ϫ˰Αίϭέ Ϯ˰Ϥϋ Ϫ˰Α έΪ̡ ϝΎ˰˰γ Ζ˰˰ϔϫ ϭ΍ ί΍ ς˰˰Ϙϓ Ϫ˰˰̯ : Ζ˰˰ϔ̳ ΩϮ˰˰Α ήΘ˰˰̳έΰΑ ̵ϭέ Ϊ˰Ϩϧ΍ϮΗ ̶ϣ Ύϫ Ϫ̪Α ̶˰˰ϟϭ ! ΪϨϨϴθ˰˰ϨΑ Ύ˰˰ϣ Ύ˰˰̡ Ϫ˰˰ϧ : Ζ˰˰ϔ̳ ̱έΰ˰˰Α Ϯ˰˰Ϥϋ ϡή˰˰˰Ο Ύ˰˰˰ΠϨҨ΍ έϮ̢ϫΎ˰˰˰η Ϊ˰όΑ ϭ ΩϮη ̶ϣ ΏΎδΣ ̵Ύ˰˰ϫ Ϧϴ˰˰ηΎϣ έΩ Ϫ˰˰Ϥϫ ή˰˰˰˰̳ ̵Ύ˰˰˰˰Ο ϒ˰˰˰˰ϠΘΨϣ ϥ Ύ˰ΗΩΎҨ ΎϫΪ˰ϨΑήϤ̯. ΪϨΘϓ έΎ˰˰Ϩ̯ έΩ ϦϴϫΎ˰˰η !Ωϭή˰˰ϧ ϭ Ζ˰˰ϓή̳ έ΍ή˰˰ϗ εέΩΎ˰˰ϣ ̵Ϯ˰˰γ ϥ΁ έΩ εή˰˰ϫ΍ϮΧ ΍έ ϥϭήϴ˰Α ϩΩή˰̯ ΰ˰̯ έΩΎ˰ϣ έΩ έΪ˰˰̡. Ωή˰˰̯ ̶˰˰ϣ ϩΎ˰˰̴ϧ ̮˰Ҩ. ΩϮΑ ̵ή̴ҨΩ ϞϴΒϣϮΗ΍

ήϴΑΩ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΪϨϤΟέ΍ ΎϤϫ homawpi@rogers.com

ήϴΑΩήγ ϪϣΎϧ ϪΘϔϫ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̶ΒϳΩ΍ Ω΍ίήϓ 00460704917494 Kodakan_moqadamand@hotmil.com

toloes@hotmail.com

ΰ̯ήϣ ϦϴϟϮΌδϣ :ζΨ̡ ϩΩ΍ίίΎΒΧ ϼϬη ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ εϭήγ kudakanmoqadam@aol.com shahlaxabazzade@aol.com soroshebi@yahoo.com


ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯

ÏÐ ϩέΎϤη ϕϮϘΣ ϥϮϴδϧ΍ϮϨ̯ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϫѧ̯ ˬϞѧϠѧϣ ϥΎϣίΎγ ̭ΩϮ̯ εήѧϳί ϰϣϼγ΍ ϯέϮϬϤΟ ΖѧϴѧϤѧγήΑ ˬϩΩή̯ Ύπϣ΍ ΍έ ϯέϮѧϬѧϤѧΟ .Ζѧγ΍ ϪѧΘΧΎϨη ΪѧϳΎѧΑ ΎѧϬѧϨѧΗ Ϫѧϧ ΍έ ϰϣϼγ΍ Ϧѧϳ΍ ϡΎѧϤѧΗ ϪΑ Ϫ̯ Ωή̯ ϡΰϠϣ ˬΪѧϫΩ ϪѧϣΎѧϨѧγΎѧϨѧη ϥΎ̯ΩϮ̯ ϭ ϥΎѧѧ̯ΩϮѧѧ̯ Ϧѧѧϳ΍ Ϫѧѧ̰ѧѧϠѧѧΑ ί΍ ΪѧѧϳΎѧѧΑ ϥΎѧѧθϳΎѧѧϫ ϩΩ΍ϮѧѧϧΎѧѧΧ ˬϰѧѧΘѧѧϟϭΩ ΕΎѧѧϧΎѧѧ̰ѧѧϣ΍ ϪѧѧϤѧѧϫ ϰѧѧϠѧѧϴѧѧμѧѧΤѧѧΗ ϭ ϰѧѧΘѧѧη΍ΪѧѧϬѧѧΑ ΎѧϬѧϧ΁ ΎΑ ϭ ΪϨηΎΑ έ΍ΩέϮΧήΑ ΪѧϧϭήѧϬη ̮ϳ ϥϮ̪Ϥϫ ΪϳΎΑ .ΩϮη έΎΘϓέ ϰϧ΍ήϳ΍

.Ωή̯ Ύѧѧϣ εϭΪѧѧΑ Ϫѧѧϔѧѧϴѧѧχϭ Ϧѧѧϳ΍ ϭ ΎѧϬѧϧΎѧϣίΎγ ˬϥϻΎδ̳έΰΑ ϕϮѧѧϘѧѧΣ ϊѧѧϓ΍Ϊѧѧϣ ϯΎѧѧϫΩΎѧѧϬѧѧϧ Ϫѧ̯ ΪѧϨ̰ϴϣ ϰϨϴ̴Ϩγ ̭ΩϮ̯ ̭ΩϮѧ̯ ήѧϫ ϢϠδϣ ϖΣ Ϧϳ΍ ϪѧΑ ϥ΍ήѧϳ΍ έΩ ϩΪѧϣ΁ ΎϴϧΩ ϪΑ ϯ΍ ϪϣΎϨγΎϨη ΖϳϮϫ ϦΘη΍Ω ϭ ϰϣϼγ΍ ϯέϮϬϤΟ ϪΑ ΍έ ϰѧѧΘѧѧϟϭΩ ςѧѧΑήѧѧϳί ϯΎѧѧϫΩΎѧѧϬѧѧϧ ϰѧ̯ΩϮѧ̯ ̨ѧϴϫ .ϢϴϨ̯ ϞϴϤΤΗ ϭ ϩΪѧϣ΁ ΎѧϴϧΪΑ ϥ΍ήϳ΍ έΩ Ϫ̯ ΪѧϗΎѧϓ ΪϳΎΒϧ ΪϨ̰ϴϣ ϰ̳Ϊϧί Ύϳ ί΍ ήѧ̳΍ ϰѧΘѧΣ ΪηΎΑ ΖϳϮϫ ϊΑΎΗήϴϏ έΩΎϣ ϭ έΪ̡ ̮ϳ ϰϘΣ Ϧϳ΍ .ΪηΎΑ ϩΩϮΑ ϥ΍ήϳ΍

ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̶ϧϮϳΰϳϮϠΗ ϪϣΎϧήΑ ϥ΍ήϬΗ Ζϗϭ ϪΑ ΐη 8 ΖϋΎγ Ύϫ ϪΒϨηέΎϬ̩ ϥ΍ήϬΗ Ζϗϭ ϪΑ ήϬχ 12 ΖϋΎγ έ΍ή̰Η

ΪϳΪΟ ϥΎϧΎ̯ ϥϮϳΰϳϮϠΗ ΰΗήϫΎ̴ϣ 12608 βϧΎ̯ήϗ ˬ 12 έΎΘγ΍ ϞΗ 2/3 ˬ ̶γ ̵΍ ϑ΍ ˬ19279 Ζϳέ ϞΒϤϴγ ̶Ϙϓ΍ ϥϮϴγΰϳέϼ̡

̶Ϡ̯ϮΗήϴϣ΍ ί΍ ̶ϧ΍ΩέΪϗ ϭ ή̰θΗ ίΎϨΣήϓ Ϫѧϔϗϭ ̶ѧΑ εϼѧΗ ήσΎѧΧ ϪѧΑ ̶ѧϠ̯ϮΗ ήϴϣ΍ ί΍ ϪϠϴγϮϨϳΪΑ ̶ѧѧϫΎ̳΁ ϭ ίϭήѧѧϣ΍ ˬ ϥέΪѧѧϣ ̵΍ Ϫϳήθѧѧϧ ήθѧѧϧ ̵ήѧѧΑ ε΍ ϭ ΕϻΎѧѧѧϘϣ ί΍ Ϧѧѧѧϣ .ϢѧѧѧϨ̯ ̶ѧѧѧϣ ̵έ΍ΰ̴ѧѧѧγΎ̢γ ˬϩΪѧѧѧϨϫΩ ήѧѧϴϣ΍ ί΍ .ϢΘΧϮѧѧϣ΁ έΎϴδѧѧΑ Ϫϳήθѧѧϧ έΎѧѧΑ ήѧѧ̡ ΕΎѧѧϋϼσ΍ ̵΍ήѧѧѧΑ ϩίέΎѧѧѧΒϣ ϒѧѧѧϗϭ ΍έ ζϴ̳Ϊѧѧѧϧί ϪѧѧѧϤϫ Ϫѧѧѧ̯ ̶ѧѧѧϠ̯ϮΗ ˬΖѧγ΍ ϩΩϮѧϤϧ ϥΎѧ̯ΩϮ̯ ϩ̬ѧϳϭ ϪѧΑ ϭ ΎϬϧΎδϧ΍ ̶ΘΨηϮΧ ϭ ϥ΍έΪ̡ Ύϣ ϪΑ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϫϳήθϧ .ϢΘΧϮϣ΁ έΎϴδΑ ϪΑ ΖΒδϧ ̵ήΘγέΩ έΎΘϓέ Ύϣ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ̮Ϥ̯ ϥέ΍ΩΎϣ ωϮѧѧοϮϣ Ϧѧѧϳ΍ ϭ ϢѧѧϴϨ̰Α ϥΎѧѧϤϧΎ̯ΩϮ̯ ΎѧѧΑ ϪΘѧѧηά̳ Ϟδѧѧϧ .Ζѧѧγ΍ ̶ΗΎѧѧϴΣ ϭ ϢѧѧϬϣ έΎϴδѧѧΑ Ύѧѧϣ ϪѧѧόϣΎΟ ϭ Ύѧѧϣ ̵΍ήѧѧΑ ΖѧϴϟΎόϓ Ϫ̯ ̵ή̴ϳΩ ̶ΘϴόϗϮϣ ήϫ έΩ ήϴϣ΍ Ϫ̯ ϡέ΍ϭΪϴϣ΍ ϑήѧѧσ ί΍ .ΪѧѧηΎΑ ίϭήϴѧѧ̡ ϭ ϖѧѧϓϮϣ ϩέ΍ϮѧѧϤϫ ˬΪѧѧϨ̯ ̶ѧѧϣ ̵΍ήѧΑ .ϢѧϨ̯ ̶ѧϣ ̶ϧ΍ΩέΪѧϗ ϭ ή̰θѧΗ ήϴѧϣ΍ ί΍ Ϣѧϫ ϡήδ̡ ϥΎѧΟ ήϴϣ΍ ˬΕ΍ ϪϧϻϮδϣ ϭ ϦϴϧΎδϧ΍ ̵ΎϫΩέϮΧήΑ ϪϤϫ . Ϣϳή̰θΘϣ ϮΗ ί΍

̶ѧѧѧΑ ϥΎѧѧѧ̯ΩϮѧѧѧ̯ Ϫѧѧѧϣ΍Ω΍ . . . ϪϣΎϨγΎϨη .ΪϨ̰ϴϣ εΎϓ ϥ΍ήϳ΍ ϰϣϼγ΍ Ϧϳ΍ έΎϣ΁ ί΍ β̯ ̨ϴϫ ϪΘΒϟ΍ ϯΎѧѧѧϫίήѧѧѧϣ έΩ ϥΎѧѧѧ̯ΩϮѧѧѧ̯ Ύѧϳ ϭ ΏήϏ ˬϰϗήη ΏϮϨΟ ήѧѧΒѧѧΧ ϥ΍ήѧѧϳ΍ ήѧѧγ΍ήѧѧγ έΩ .Ωέ΍Ϊϧ ϥϭΪΑ ̭ΩϮ̯ έ΍ΰϫ ϭΩ ϰγ Ϧѧϳ΍ !ΪѧϬθϣ έΩ ΎϬϨΗ ΖϳϮϫ Ϧѧѧϳ΍ .Ζѧѧγ΍ ϩΪѧѧϨѧѧϫΩ ϥΎѧѧ̰ѧѧΗ ϯέϮѧϬѧϤѧΟ ΖѧϳΪѧο ϖѧϤϋ ϭ ̭ΩϮѧѧѧ̯ ΎѧѧѧΑ ϰѧѧѧϣϼѧѧѧγ΍ ϪΑ Ϧϳ΍ .ΪϧΎγήϴϣ ΍έ ήΟΎϬϣ ήѧϫ Ϫѧ̯ Ζѧγ΍ ϰѧϨѧόѧϣ Ϧϳ΍ ϥΎѧѧ̯ΩϮѧѧ̯ Ϧѧѧϳ΍ ήѧѧγ ϯϼѧѧΑ ˬΪѧѧϨѧѧγήѧѧΑ ϞѧѧΘѧѧϗ ϪѧѧΑ ˬΪѧѧϳΎѧѧϴѧѧΑ ϭ ϰѧѧϤѧѧδΟ ίϭΎѧѧΠѧѧΗ ΩέϮѧѧϣ ϪѧΑ ˬΪѧϧήѧϴѧ̳ έ΍ήѧϗ ϰѧδѧϨΟ ϩΪѧϴѧθ̯ ϰѧ̳ΩήѧΑ ϭ ϯέΎ̴ϴΑ ϭ ΖѧϠѧϔѧϏ ήѧσΎѧΨѧΑ ˬΪϧϮη ϯΎѧϬѧΒϴγ΁ ϩΩ΍ϮϧΎΧ ϪΤϣΎδϣ ΪѧϨѧϨѧϴѧΒѧΑ ϰѧϤѧδΟ ϭ ϰΣϭέ Ϊѧѧѧϧ΍ϮѧѧѧΘѧѧѧϴѧѧѧϤѧѧѧϧ βѧѧѧ̯ ̨ѧѧѧϴѧѧѧϫ ϭ ϰδ̯ Ύϳ ϭ ΪϨ̯ ϯέΎ̨̯ϴϫ ϩάѧѧΧ΍Ϯѧѧϣ ϪѧѧΑ ΍έ ϰѧѧϧΎѧѧ̳έ΍ ϰѧϨѧόѧϣ Ϧѧϳ΍ ϪΑ Ϧϳ΍ .ΪϧΎθ̯ ί΍ ϥΎѧ̯ΩϮѧ̯ Ϧѧϳ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ ΕΎѧѧϧΎѧѧ̰ѧѧϣ΍ Ϟѧѧϗ΍ΪѧѧΣ ϥΎѧѧϤѧѧϫ Ζѧη΍ΪѧϬѧΑ ϪϨϴϣί έΩ ϰΘϟϭΩ ϪΑ ϦΘϓέ ϭ ϥϮϴδϧΎϴδ̯΍ϭ ϭ ΪϨϫ΍ϮΧ ϡϭήΤϣ Ϣϫ ϪγέΪϣ ΎѧѧΑ ̭ΩϮѧѧ̯ ϥ΍έ΍ΰѧѧϫ .ΩϮѧѧΑ έΩ ϪѧѧϣΎѧѧϨѧѧγΎѧѧϨѧѧη ϭ ΖѧѧϳϮѧѧϫ ϰѧѧϧΎѧѧΑήѧѧϗ ίϭέ ήѧѧϫ ϥ΍ήѧѧϳ΍ ϭ ϰѧΘѧη΍ΪѧϬѧΑήϴϏ ϰτϳ΍ήη ˬϖѧϠѧτѧϣ ήѧϘѧϓ ˬϰѧϨѧϤϳ΍ήϴϏ ϰѧѧγΎѧѧϨѧѧη ΖѧѧϴѧѧϤѧѧγήѧѧΑ ϡΪѧѧϋ Ϫѧ̯ ̭ΩϮѧ̯ ϰѧϳ΍ΪΘΑ΍ ϕϮϘΣ ϯέϮѧϬϤΟ ΎϬϧ΁ ϪϤϫ ΐΒδϣ .ΪѧϧΩήѧ̴ѧϴѧϣ ˬΖγ΍ ϰϣϼγ΍ ϥϭΪѧѧΑ ϥΎѧѧ̯ΩϮѧѧ̯ ΩέϮѧѧϣ έΩ ϥ΍ϮѧΘѧϴѧϣ ϞѧΒѧϗ ί΍ ϪϣΎϨγΎϨη ϰѧϨѧϴѧΑ ζϴ̡ ΍έ ϪόΟΎϓ ϖϤϋ

Ð ϪΤϔλ

Ϧѧϳ΍ ϭ .ϯήѧ̴ϳΩ ΰϴѧ̩ Ϫѧϧ ϭ Ζγ΍ ϰΗΎϳΎϨΟ ί΍ ϰ̰ϳ ςϘϓ ϥ΍έ΍ΰѧѧϫ ϥΎѧѧΟ Ϫѧѧϧ΍ίϭέ Ϫѧѧ̯ ϯ΍ήѧѧѧѧΑ .Ωήϴѧѧѧѧ̴ϴϣ ΍έ ήѧѧѧѧϔϧ Ϫѧ̯ ϰѧϧί ϥϮѧϴϠϴϣ Ϣѧϴϧ ϝΎΜϣ ϯέ΍ΩέΎѧѧΑ Εϼ̰θѧѧϣ ΖѧѧϠόΑ ϩΎѧΠϨ̡ Ύѧϳ ϭ ΪϧήϴϤϴϣ ϪϧϻΎγ έΩ ϦѧѧѧѧϴϨΟ ςϘѧѧѧѧγ ϥϮѧѧѧѧϴϠϴϣ ήѧѧѧσΎΨΑ ΎѧѧѧγΎγ΍ Ϫѧѧѧ̯ ϝΎѧѧѧγ Ύѧѧѧϫ ΖϳΩϭΪѧѧѧΤϣ ϭ ΎϫέΎθѧѧѧϓ ΎѧѧϬϫΩ ϭ Ωήϴѧѧ̴ϴϣ ΕέϮѧѧλ ΍έ ωϮѧѧѧϧ Ϧѧѧѧϳ΍ ί΍ ΐ΋Ύμѧѧѧϣ Ζδѧϴϟ ̮ϳ ϪΑ ˬΪϴϨ̯ ϒϳΩέ ϭ ΕΎѧѧѧѧѧϳΎϨΟ ί΍ ϰѧѧѧѧѧϧϻϮσ .Ϊϴѧѧγήϴϣ ϩήѧѧϣίϭέ έΎΘθѧѧ̯ ϭ Ζѧѧѧѧѧγ΍ ΖѧѧѧѧѧϳήΑήΑ Ϧѧѧѧѧѧϳ΍ ί΍ ϥΪѧη ΝέΎѧΧ ί΍Ϊѧϧ΍ Ϣθ̩ Ϧѧѧϳ΍ ϊѧѧϓέ ϭ ΖѧѧϳήΑήΑ Ϧѧѧϳ΍ έΩ ϥ΁ ΩϮѧѧΒϬΑ Ύѧѧϳ ϭ ϊϳΎѧѧΠϓ ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧψϧ ΏϮ̩έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ̩ .Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ ϯέ΍ΩϪϳΎϣήγ Ϫѧѧ̯ Ζѧѧγ΍ Ϧѧѧϳ΍ ϥ΁ ί΍ ήΗΪѧѧΑ ˬϰΘѧѧѧѧѧΣ ϰѧѧѧѧѧϠόϓ ϥΎѧѧѧѧѧϤ̯ΎΣ .Ϊѧѧϧέ΍Ϊϧ Ϣѧѧϫ ΍έ ϥ΁ ϯΎѧѧϋΩ΍ ϖѧτϨϣ ϯΪѧϳΩήΗ ̨ѧϴϫ ϥϭΪΑ ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧψϧ ϯέϭ΁ ΩϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ Ϧѧѧϳ΍ ΐΒδѧѧϣ ϯέ΍Ω ϪϳΎϣήѧѧγ ϪѧѧΑ ϭ .Ζѧѧγ΍ ΕΎѧѧϳΎϨΟ ϪѧѧϤϫ Ϫѧѧѧ̯ ϰѧѧѧϤψϧ ˬήσΎѧѧѧΧ Ϧѧѧѧϳ΍ ϪѧΣϮϟ ήѧγ ̭ΩϮѧ̯ ΕΩΎόγ Εέϭήѧѧο ̮ѧѧϳ ˬΪѧѧηΎΑ ϥ΁ ΩΎѧѧѧΑ ϩΪѧѧѧϧί .Ζѧѧѧγ΍ ϯέϮѧѧѧϓ ˬήθѧѧΑ ΕΩΎόѧѧγ Ϫѧѧ̯ ϰϣΎѧѧψϧ ̭ΩϮ̯ ϩΎϓέ ϭ ϰΘγϭΩ ωϮϧ ϩΪѧѧϧί .ΪѧѧηΎΑ ϥ΁ ϪѧѧΣϮϟ ήѧѧγ .ϢδϴϟΎϴγϮγ ΩΎΑ

Ζγ΍ ΖϳήΑήΑ Ϧϳ΍ Ϫϣ΍Ω΍ Ύѧϳ ϭ Ϊѧϧ΍ϪϨѧγή̳ Ω΍ΪѧόΗ Ϫ̩ Ϫ̩ˬΪϧϮθѧѧϴϤϧ ϰϓΎѧѧ̯ ϪѧѧϳάϐΗ ϪѧѧΑ ϦѧѧΘϓέ ί΍ ̭ΩϮѧѧ̯ Ω΍ΪѧѧόΗ Ύѧѧѧѧϳ ϭ ΪѧѧѧѧϨϣϭήΤϣ ϪѧѧѧѧγέΪϣ Ϫѧѧ̩ ˬΪѧѧϨϨ̯ έΎѧѧ̯ ΪѧѧϧέϮΒΠϣ Ϣѧѧϋ΍ ΖϧϮθѧѧΧ ΩέϮѧѧϣ Ω΍ΪѧѧόΗ Ύѧѧѧϳ ϭ ϰѧѧѧΣϭέ ˬϰϤδѧѧѧΟ ί΍ Ϫѧ̩ ˬΪϧήϴ̴ϴϣ έ΍ήϗ ϰδϨΟ εϭήѧѧѧѧϓ ϭ ΪѧѧѧѧϳήΧ Ω΍ΪѧѧѧѧόΗ έΩ Ω΍ΪѧѧѧѧόΗ Ϫѧѧѧѧ̩ ˬΪϧϮθѧѧѧѧϴϣ ϪѧѧѧѧѧѧΘϓή̳ έΎѧѧѧѧѧѧ̰Α ΎѧѧѧѧѧѧϬ̴ϨΟ Ω΍ΪѧѧѧѧѧѧѧόΗ Ϫѧѧѧѧѧѧѧ̩ ˬΪϧϮθѧѧѧѧѧѧѧϴϣ ϭ ΪϨΘδѧѧϫ ϰѧѧ̴ϨΟ ϥΎѧѧϴϧΎΑήϗ Ύѧѧѧϳ ϭ Ύѧѧѧϫ ϩΎѧѧѧ̳ϭΩέ΍ έΩ Ύѧѧѧϳ ήδѧѧΑ ϰ̳ΪѧѧϨϫΎϨ̡ ϯΎѧѧϫ ̠ѧѧϤ̯ .ΪϧήΒϴϣ ήѧѧѧѧγ ΕΎΒѧѧѧѧγΎΤϣ Ϧѧѧѧѧϳ΍ ί΍ αΎδѧѧѧѧѧΣ΍ .ϢΘϓήѧѧѧѧѧ̳ ϪѧѧѧѧѧΠϴ̳ ϢθѧѧѧѧΧ ΎѧѧѧѧΑ ϩ΍ήѧѧѧѧϤϫ ϰѧѧѧѧΨϠΗ έΩ .Ζѧѧѧѧѧѧϓή̳ ΍έ ϡΩϮѧѧѧѧѧѧΟϭ ϭ ζѧѧѧѧѧϧ΍Ω Ϫѧѧѧѧѧ̯ ϯήμѧѧѧѧѧϋ έϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧτΑ ϯ̫ϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟϮϨ̰Η ϩΩήѧ̯ Ϊѧηέ ϯΰϴ̴ϧ΍Ζϔ̴η ήΤѧѧѧѧѧγ ίήѧѧѧѧѧτΑ ϭ Ζѧѧѧѧѧγ΍ ϞѧѧѧѧΣ ϪѧѧѧѧΑ έΩΎѧѧѧѧϗ ϯΰϴѧѧѧѧ̴ϧ΍ ϩΪѧϳΩή̳ Ϟ΋Ύδϣ ϦϳήΗϩΪϴ̪ϴ̡ Ύϫ Ϧ̰ϤϣΎϧ ϯέΎϴδΑ ϭ Ζγ΍ ˬΖѧѧѧγ΍ ϪΘΧΎѧѧѧγ Ϧѧѧѧ̰Ϥϣ ΍έ έΎѧѧϬ̩ Ϫѧѧϧ΍ίϭέ ΪѧѧϳΎΑ ΍ήѧѧ̩ ΞѧѧѧϨ̡ ήѧѧѧϳί ̭ΩϮѧѧѧ̯ έ΍ΰѧѧѧϫ ϥΎѧѧѧѧΟ Ώ΁ ήσΎѧѧѧѧΨΑ ϝΎѧѧѧѧγ ΪѧϳΩήΗ ϰΑˮΪϧίΎΒΑ ϰϧΪϴϣΎη΁ Ϣѧѧѧϴψϋ ΖѧѧѧϳΎϨΟ ̮ѧѧѧϳ Ϧѧѧѧϳ΍ ϖѧѧτϨϣ ϥ΁ ΐΒδѧѧϣ ϭ Ζѧѧγ΍ Ζѧγ΍ ϪϳΎϣήγ ϯίέϭ ΩϮγ

Ϫϳήθϧ ̶ϳΎϴϧΩ έϭ΁ ϡΎϴ̡ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϫϳήθϧ .ΖγΎϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵΍ήΑ ̶ϧΎδϧ΍ Ϫϳήθϧ ̵΍ήΑ .ΪϴϨ̯ ζΨ̡ ΄όϴγϭ ΍έ ΍έ ΩϮΧ Ε΍ΩΎϬϨθϴ̡ ϭ ΕϻΎϘϣ ˬέΎΒΧ΍ .ΪϴϨ̯ ϝΎγέ΍

ϥΎ̯ΩϮ̯ ϪϤϫ ̵΍ήΑ ϩΎϓέ ϭ Ζη΍ΪϬΑ ˬϪϳάϐΗ ˬϦ̰δϣ


ÏÐ ϩέΎϤη .ΪηΎΑ ϢϬϓ ϭ ϙέΩ ϞΑΎϗ ϥ΁ ϲѧѧѧѧϨϫΫ ΕϭΎѧѧѧѧϔΗ ϪѧѧѧѧΑ ϪѧѧѧѧΟϮΗ ΎѧѧѧѧΑ ϲѧΗΎϜϧ ϥϻΎγΩήΧ ϭ ϥϻΎδ̳έΰΑ ΎѧϬϧ΁ ϱ΍ήѧΑ ήόѧη ζϨϳΰѧ̳ έΩ ΍έ :ί΍ ΪϨΗέΎΒϋ Ζϓή̳ ήψϧ έΩ ΪϳΎΑ

ήόη ϦϴϣΎπϣ .ϒϟ΍ ρϮΑήϣ ΪϳΎΑ ήόη ωϮοϮϣ ϥ΍ϮѧΟϮϧ ϭ ϙΩϮϛ ϱΎϴϧΩ ϪΑ ί΍ ΍έ ήόѧѧη ϢϴϫΎѧѧϔϣ .ΪѧѧηΎΑ ΪѧϳΎΑ ΎѧϬϧ΁ ϱΎϨѧη΁ ΩϮ̡ ϭ έΎΗ Ϫѧѧѧѧ̩ήϫ ϥΎѧѧѧѧϛΩϮϛ .Ζѧѧѧѧϓή̳ έΩ ήΘϤϛ ω΍ΰΘϧ΍ ΪϨϟΎγΩήΧ .Ωέ΍Ω ϱΎѧѧѧΟ ΎѧѧѧϬϧ΁ ϲ̳Ϊѧѧѧϧί ϥΎѧϤϫ ΰϴѧ̩ ϪϤϫ ΎϬϧ΁ ϱ΍ήΑ ϭ ΪѧѧѧѧϨϨϴΑ ϲѧѧѧѧϣ Ϫѧѧѧѧϛ Ζѧѧѧѧγ΍ ϩέϭΩ .ΪѧѧѧϨϨϛ ϲѧѧѧϣ αΎδѧѧѧΣ΍ ϭ ϖѧѧѧѧѧѧѧѧϴϘΤΗ ϭ ϩΪϫΎθѧѧѧѧѧѧѧѧϣ .ΪѧѧѧϨϧ΍έά̳ ϲѧѧѧϣ ΍έ ΖΧΎϨѧѧѧη ϦΘΧΎϨѧѧη ϥΎθѧѧϗϮη ϭ έϮѧѧη .ΖѧѧѧγΎϬϧ΁ ϑ΍ήѧѧѧσ΍ ϱΎѧѧѧϴϧΩ ϱ΍ήѧΑ ϦϴϣΎπϣ ΏΎΨΘϧ΍ έΩ ϲѧϛΩϮϛ ΎѧϴϧΩ ϪѧΑ ΪϳΎΑ ϙΩϮϛ ϱΎѧѧѧѧѧϫ ϩΩήѧѧѧѧѧ̡ ϭ Ζθѧѧѧѧѧ̳ήΑ Ϣθѧѧѧ̩ ϮѧѧѧϠΟ ί΍ ΍έ ϪѧѧѧΑήΠΗ ΖѧѧѧѧѧѧϴΑήΗ ΎѧѧѧѧѧѧΑ .Ωί έΎѧѧѧѧѧѧϨϛ ϱήόѧѧѧѧѧѧη ϕϭΫ ˬ΢ϴΤѧѧѧѧѧѧλ έΩ Ϊѧѧλ Ϟ΋Ύδѧѧϣ ί΍ ϙΩϮѧѧϛ ϪѧΑ ϲϧ΍ϮΟϮϧ έΩ ϲδΣ Ϊλ .Ϊγέϲϣ ϲϋ΍ΰΘϧ΍ Ϟ΋Ύδϣ Ε΍έΎΒϋ ϲϧ΍ϭέ.Ώ ϲѧϧ΍ϭέ ϪΑ ΪϳΎΑ ϥΎϛΩϮϛ ήόη έΩ ϩέΎόΘѧѧѧγ΍ ί΍ ϱέϭΩ ϭ Ε΍έΎѧѧѧΒϋ ϪѧΑ ΍έ ϙΩϮϛ Ϫ̪ϧ΁.ΩϮη ϪΟϮΗ Ύϫ ϥίϭˬ Ϊθѧѧѧϛ ϲѧѧѧϣ ήόѧѧѧη ϑήѧѧѧσ ήόѧѧѧѧη϶Μϣ. Ζѧѧѧѧγ΍ ϥ΁ ̲ѧѧѧѧϨϫ΁ϭ ήόѧѧη ϲϠѧѧλ΍ ήѧѧλΎϨϋ ϪѧѧϧΎϴϣΎϋ ΩϮѧѧΧ έΩ ϲѧѧϧ΍ϭ΍ήϓ ϪѧѧΑ ΍έ ϙΩϮѧѧϛ ϭˬϥίϭ ϲϘϴѧѧѧѧѧѧѧγϮϣ Ϫѧѧѧѧѧѧѧϛ.Ωέ΍Ω Ϛѧѧϳ Ϧѧѧϳ΍ ϭ.Ζѧѧγ΍ ϪѧѧϴϓΎϗ ϲϘϴѧѧγϮϣ έϮѧη ήѧ̡ ϭ ζѧΒϨΟ ήѧ̡ ϲϘϴѧγϮϣ .ΪηΎΑ ϲϣ

Ωέ΍Ω Ϫϣ΍Ω΍

ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϫϳήθϧ ήϴΜ̰Η ΍έ ΪϨϣΪϘϣ ΪϴϨ̯ ζΨ̡ ϭ

ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ί΍ Ϫѧѧѧϛ ϲѧѧѧϔϳήόΗ ϦϴΘδѧѧѧΨϧ Ϫѧϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ Ϊϧ΍ϩΩήϛ ήόη ΰѧѧϴ̴ϧ΍ ϝΎѧѧϴΧ ϲϨΨѧѧγ ήόѧѧη ϥΎѧѧѧѧϴΑ ϱ΍ήѧѧѧѧΑ Ϫѧѧѧѧϛ Ζѧѧѧѧγ΍ ϩΩΎϔΘѧѧѧѧѧγ΍ ϥ΁ ί΍ ΩϮμѧѧѧѧѧϘϣ ϪѧѧϤϫ ί΍ ήϋΎѧѧη ˬΩϮѧѧη ϲѧѧϣ έΎѧѧѧѧϴΘΧ΍ έΩ Ϫѧѧѧѧϛ ϲϠϳΎѧѧѧѧγϭ έϮѧѧѧψϨϣ Ϧѧѧѧϳ΍ ϱ΍ήѧѧѧΑ Ωέ΍Ω ˬϥίϭ :ΪѧѧѧѧϳϮΟ ϲѧѧѧѧϣ ϱέΎѧѧѧѧϳ ˬϩΎѧѧѧѧΗϮϛ ϱΎѧѧѧѧϫΎΠϫ ˬϪѧѧѧѧϴϓΎϗ ϭ ϒѧѧѧѧϴϔΧ ϭ ΪϳΪѧѧѧѧη ˬΪѧѧѧѧϨϠΑ ϊϳΎϨѧѧѧѧѧѧλ ϖϳΎѧѧѧѧѧѧϗΩ ω΍Ϯѧѧѧѧѧѧϧ΍ ΕέϮѧѧѧλ ήѧѧѧϫ έΩ .ϲόϳΪѧѧѧΑ Ζδѧѧϴϧ ϢѧѧϬϣ ήόѧѧη ϒѧѧϳήόΗ .Ζѧѧѧγ΍ Ϟѧѧѧλ΍ ήόѧѧѧη ήϴΛ΄ѧѧѧΗ ϲѧѧѧѧϠϳϻΩ ϪѧѧѧѧΑ ήόѧѧѧѧη ήϴΛ΄ѧѧѧѧΗ ˬϥίϭ .Ζѧγ΍ ήΜϧ ί΍ ήΘθϴΑ ˬιΎѧѧѧѧѧΧ ̲ѧѧѧѧѧϨϫ΁ ˬϪѧѧѧѧѧϴϓΎϗ ϪѧϤϫ ˬίΎѧΠϳ΍ ˬϡΎѧϬΑ΍ ϲϋϮϧ ΍έ ήόѧѧѧѧѧη Ϟѧѧѧѧѧϣ΍Ϯϋ Ϧѧѧѧѧѧϳ΍ ήѧѧѧѧѧѧϴΛ΄Η ϪϠϴѧѧѧѧѧѧγϭ ϦϳήΘѧѧѧѧѧѧϬΑ ί΍ ϩΩΎϔΘѧѧѧѧѧγ΍ έΩ ϩΪѧѧѧѧѧϧέ΍ά̳ .ΪϨϫΩϲϣ έ΍ήϗ είϮϣ΁ ήόη ΕΎϴλϮμΧ ΪѧϳΎΑ ΍έ ϲϧϮϤπϣ ϭ ϡϮϬϔϣ Ϫѧѧѧѧѧϛ Ω΍Ω ήόѧѧѧѧѧη ϪѧѧѧѧѧΑ ϒѧѧϴτϟ ΐѧѧϟΎϗ ΐѧѧγΎϨΘϣ είέ΍ ϭ ΪѧѧѧѧѧѧѧηΎΑ ϥ΁ ϪΘѧѧѧѧѧη΍Ω ΍έ ϱήѧѧѧѧѧΑ΍ήΑ ί΍ ΪѧѧѧϳΎΑ ήόѧѧѧη .ΪѧѧѧηΎΑ έ΍ΩέϮѧѧѧѧΧήΑ ΖϟΎѧѧѧѧλ΍ .ΪηΎΑ Ϊηέ έϮΧέΩ ΪϳΎΑ ήόη ϥϮϤπϣ .ΪѧѧηΎΑ ϥ΁ ϩΪѧѧϨϧ΍ϮΧ ϱήѧѧϜϓ ϙέΩ ϞΑΎϗ Ϫϛ ϲΗέϮλ έΩ ϦѧѧѧϳήΗ ϲϟΎѧѧѧϋ ήѧѧѧ̳΍ ˬΪѧѧѧηΎΒϧ ˬΪѧѧѧηΎΑ ϪΘѧѧѧη΍Ω ΍έ ϢϴϫΎѧѧѧϔϣ ϊѧϗ΍ϭ ϩΪѧϨϧ΍ϮΧ ϝϮΒϗ ΩέϮϣ .ΩϮηϲϤϧ .ΩϮѧѧη ϩΪѧѧϧ΍ϮΧ ϥ΍ϭέ ΪѧѧϳΎΑ ήόѧѧη ΐѧγΎϨΘϣ ˬϥίϭ ϭ Ε΍έΎΒϋ .ΪηΎΑ ϥ΁ ϡϮϬϔϣ ΎΑ ϭ ϥίϭ ϭ ̲Ϩϫ΁ έΩ ϱήόη ή̳΍ ϲѧѧϟϭ ΪѧѧηΎΑ ϦϳήΘѧѧϬΑ ΐѧѧϟΎϗ ϪΘѧη΍Ϊϧ ϦѧΘϔ̳ ϱ΍ήΑ ϲϓήΣ .Ωέ΍Ϊϧ ϲηίέ΍ ΪηΎΑ ΖϟΎѧѧѧλ΍ ϭ ήѧѧѧϫϮΟ ΪѧѧѧϳΎΑ ήόѧѧѧη ζѧѧѧѧѧϓΪϫ ˬΪѧѧѧѧѧηΎΑ ϪΘѧѧѧѧѧη΍Ω ϥΎѧΑί ϭ Ϧѧϴόϣ ϭ κΨθϣ

Ñ ϪΤϔλ

ϙΩϮϛ ΕΎϴΑΩ΍ έΩ ϱήϴγ «ϥ΍ήϳ΍ ΕΎϴΑΩ΍ έΩ ϙΩϮϛ» Ϫϛ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ΐΘϛ ϞϴΒϗ Ϧϳ΍ ϭ ϩΩΎѧѧѧѧѧѧѧγ ζϳΎϫέϮΘѧѧѧѧѧѧѧγΩ .ΪηΎΑ ΍ήΟ΍ ϞΑΎϗ ϭ Ϧηϭέ Ρήѧѧη ϭ Ύѧѧϫ ϪѧѧϣΎϨϴ̳Ϊϧί .ѧ˰ϫ ΎϬϟΎΣ ϭ ϥΩϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ ϲϋΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤΘΟ΍ ί΍ ϲѧѧѧϜϳ ϥΪѧѧѧη ϲϋΎѧѧѧϤΘΟ΍ .Ζѧѧѧγ΍ Ϊѧѧѧηέ ϱΎѧѧѧϫ ϪϧΎθѧѧѧϧ ϥ΍ΪѧѧѧѧѧϨ̩ ϻ ˱ ϮѧѧѧѧѧϤόϣ ϝΎѧѧѧѧѧϔσ΍ ϡΩήѧѧϣ ϦΘΧΎϨѧѧη ϪѧѧΑ ϲΘѧѧΒϏέ ϲѧόϗϮϣ Ύѧϣ΍ .Ϊѧϧέ΍Ϊϧ ϪϧΎ̴ϴΑ ϪѧѧѧΑ ΪѧѧѧϨϠϳΎϣ Ϫѧѧѧϛ Ϊѧѧѧγέ ϲѧѧѧϣ .ΪѧϧΪϧϮϴ̢Α ϡΩήϣ ί΍ ϲϫϭή̳ ΎѧϬϧ΁ ϥ΍ϮΗ ϲϣ ϦϴϨγ Ϧϳ΍ έΩ έΩ Ϫѧѧѧѧϛ ϲϧΎѧѧѧѧϣΩήϣ ΎѧѧѧѧΑ ΍έ ϢϬѧѧѧѧγ ̲ѧѧѧѧϨϫήϓ Ζϓήθѧѧѧѧϴ̡ .Ωήϛ ΎϨη΁ Ϊϧ΍ϪΘη΍Ω ϊΟήϣ ϱΎϬΑΎΘϛ .ϭ ϩήδѧϜϳ ΍έ ϊѧΟήϣ ϱΎϬΑΎΘϛ .Ϊѧϧ΍ϮΧ ϥ΍ϮѧΗ ϲϤϧ ϩέΎΒϜϳ ϭ Ύ˱ѧѧѧѧΗΪϤϋ ϲϳΎѧѧѧѧϬΑΎΘϛ ϦѧѧѧѧϴϨ̩ έΩ ϲϳΎϬϟ΍Άѧѧѧγ ϱϮ̴ΨѧѧѧγΎ̡ .ΪϨΘδѧѧѧѧϫ ιΎѧѧѧѧΧ ϱ΍ ϪѧѧѧѧϨϴϣ ΍έ ϊѧΟήϣ ΐѧΘϛ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ˬΖѧѧΧϮϣ΁ ΪѧѧϳΎΑ ϲѧѧϛΩϮϛ ί΍ ϭ ΕΎѧϓΩ΍ήΘϣ ϥΩήϛ ΍Ϊϴ̡ ί΍ ϦѧѧΘϓΎϳ ΎѧѧΗ ϩ̫΍ϭ Ϛѧѧϳ ϲϧΎѧѧόϣ ϲѧѧϳΎϴϓ΍ήϐΟ ϲθѧѧγή̡ ΦѧѧγΎ̡ .ϲΨϳέΎΗ ϭ ήόη Ϫϛ ϒϴτϟ Ζγ΍ ϲΒϟΎϗ ήόη ϭ ϲϧΎΘγ΍Ω ΐϟΎτϣ ϥ΍ϮΗϲϣ ϥ΁ έΩ ΍έ ϲϧΎΘѧѧѧѧѧѧѧγ΍ΩήϴϏ Ϧѧѧѧѧѧϳ΍ έΩ .Ωήѧѧѧѧѧϛ Ϫѧѧѧѧѧοήϋ ήѧϨϫ ήόѧη :Ϊѧϧ΍ ϪѧΘϔ̳ ϪϨϴϣί ϱήϋΎѧѧη ήϨѧѧϫ έΩ ϭ Ζѧѧγ΍ ΍έ Ϫѧѧѧϔϴχϭ ϥΎѧѧѧϤϫ Ύѧѧѧϫ ϩ̫΍ϭ έΩ Ε΍Ϯѧѧѧѧλ΍ Ϫѧѧѧѧϛ Ϊѧѧѧѧϧέ΍Ω ̲ѧѧѧϧέ ϭ ςѧѧΧ ϭ ϲϘϴѧѧγϮϣ ˬήόѧѧѧη ϥΎѧѧѧΑί .ϲѧѧѧηΎϘϧ έΩ .Ζγ΍ ϲϔσΎϋ ϲϧΎΑί

ϝΎѧϔσ΍ .ΪϫΩ ϲϣ έ΍ήϗ ΚΤΑ ϦѧѧѧѧѧϴϳΎ̡ έΎϴδѧѧѧѧѧΑ ϦϴϨѧѧѧѧγ ί΍ ϪΘѧηϮϧ ϦѧϴϨ̩ ί΍ ΪѧϨϧ΍ϮΗ ϲϣ ήϔѧѧγ .ΪѧѧϨϨϛ ϩΩΎϔΘѧѧγ΍ ϲϳΎѧѧϫ ϲѧ̳Ϊϧί ΖΧΎϨη ϱ΍ήΑ ϪϣΎϧ ϱΎϬϟΎѧѧѧγ ί΍ ϥΎѧѧѧϬΟ ϡΩήѧѧѧϣ ΐѧϟΎΟ ϭ Ϊѧϴϔϣ ϥΎΘδΑΩ ήΧ΁ ϝΎѧϔσ΍ Ϫѧϛ ΞϳέΪѧΗ ϪѧΑ Ζγ΍ Ϟ΋Ύδѧϣ ΪϧϮѧη ϲϣ ήΗ ̱έΰΑ ϪѧѧѧΟϮΗ ϲϋΎѧѧѧϤΘΟ΍ ϒѧѧѧϠΘΨϣ ΐѧѧѧѧϠΟ ΩϮѧѧѧѧΧ ϪѧѧѧѧΑ ΍έ ΎѧѧѧѧϬϧ΁ ϦϴϨѧγ Ϧѧϳ΍ έΩ ΎϬϧ΁ .ΪϨϛ ϲϣ Ϟ΋Ύδѧѧѧѧѧѧѧϣ ϪѧѧѧѧѧѧѧόϟΎτϣ ϪѧѧѧѧѧѧѧΑ .ΪϧΪϨϣίΎϴϧ ϲϋΎϤΘΟ΍ ϩέΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑέΩ ϲΒϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧτϣ .Ν ΕΎϓΎθΘϛ΍ ϭ ΕΎϋ΍ήΘΧ΍ ϊѧѧϓέ ϱ΍ήѧѧΑ ϥΎδѧѧϧ΍ εϼѧѧΗ έΩ ω΍ήΘѧѧѧѧΧ΍ ϭ ΕϼϜθѧѧѧѧϣ ϥΎΘѧѧѧѧѧѧγ΍Ω ˬίΎѧѧѧѧѧѧϴϧ ϞѧѧѧѧѧѧΑΎϘϣ ϱ΍ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ ϱ΍ ϩΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧίϮϣ΁ ΎѧѧϬϧ΁ ϪѧѧΑ ϭ Ζѧѧγ΍ ϥΎѧѧϧ΍ϮΟϮϧ ϥΎθϳ΍ .ΪϫΩϲϣ ϊϴγϭ ϱΪϳΩ ϪѧѧѧΑ ΎѧѧѧΗ ΪѧѧѧϨϛ ϲѧѧѧϣ ϱέΎѧѧѧϳ ΍έ ΕΎѧѧϧΎϜϣ΍ ϭ ϞϳΎѧѧγϭ είέ΍ ϭ ΪѧϧήΒΑ ϲѧ̡ ϩΩΎϔΘѧγ΍ ΩέϮϣ ϪѧѧѧΑ ίΎѧѧѧϴϧ ϡΎѧѧѧ̴Ϩϫ ϪѧѧѧΑ ΩϮѧѧѧΧ ϑΎθѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϛ΍ ϭ ω΍ήΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧΧ΍ .Ϊϧί΍Ωή̢Α ϩέΎѧѧѧѧѧѧѧѧΑέΩ ϲϳΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬΑΎΘϛ .Ω ΎϬϴϣή̳ήγ ϭ ΎϬΘϴϟΎόϓ ϪѧόϟΎτϣ ϡ΍Ϊϣ ΍έ ΎϬΑΎΘϛ Ϧϳ΍ ϱ΍ήΑ ΎϬϧ΁ ί΍ ϪϜϠΑ ΪϨϨϛϲϤϧ ϦѧѧΘΧϮϣ΁ Ύѧѧϳ ϥΪѧѧη ϡή̳ήѧѧγ ϩΩΎϔΘѧѧѧѧѧѧγ΍ ϲѧѧѧѧѧѧλΎΧ Ϧѧѧѧѧѧѧϓ ϲѧϳΎϬΑΎΘϛ ϦѧϴϨ̩ .ΪѧϨϳΎϤϧ ϲϣ έΎϴδѧѧΑ ωϮѧѧοϮϣ υΎѧѧΤϟ ί΍ ϱΎѧϬΑΎΘϛ έΩ ϼ ˱ Μϣ ˭ΪϨΗϭΎϔΘϣ Ύѧϫ Ϫѧ̪Α ˬΎϬηίέϭ ϭ ΎϬϳίΎΑ ϲѧϫϭή̳ ϱΎѧϬϳίΎΑ ω΍Ϯϧ΍ ΎΑ .ΪϧϮѧη ϲѧϣ ΎϨѧη΁ ϱΩ΍ήϔϧ΍ ϭ ϱ΍ήѧѧѧΑ ϪτΑΎѧѧѧο ϦϳήΘѧѧѧϤϬϣ

-̵ϮѧΗή̡ Ωϼϴϣ ϥ΍ήϳ΍ ήѧѧѧѧѧѧѧϴϏ ϱΎѧѧѧѧѧѧѧϬΑΎΘϛ ϲϧΎΘγ΍Ω ϭ ϥΎѧѧϴΑήϣ Ϫѧѧϛ ΩϮѧѧΑ ϲϧΎѧѧϣί ϭ ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬΑΎΘϛ ˬϥ΍ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘΘϨϣ ϲϧΎΘѧѧγ΍Ω ήϴѧѧϏ ϱΎѧѧϫ ϪΘѧѧηϮϧ ΕΎѧѧѧѧѧѧѧϴΑΩ΍ ί΍ ϲѧѧѧѧѧѧѧϳΰΟ ΍έ Ύѧѧϣ΍ ΪϨΘΧΎϨѧѧη ϲѧѧϤϧ ϥΎѧѧϛΩϮϛ ΐѧѧѧѧΘϛ ΎѧѧѧѧϬϨΗ Ϫѧѧѧѧϧ ϩίϭήѧѧѧѧϣ΍ ˯ΰѧѧѧѧѧѧΟ ΍έ ϲϧΎΘѧѧѧѧѧѧγ΍ΩήϴϏ ΪϧέΎϤη ϲϣ ϥΎϛΩϮϛ ΕΎϴΑΩ΍ ϩϮѧѧѧѧѧѧΤϧ υΎѧѧѧѧѧѧΤϟ ί΍ ϪѧѧѧѧѧѧϜϠΑ ΰѧѧѧѧѧѧϴϧ ΐѧѧѧѧѧѧϟΎτϣ εέΎѧѧѧѧѧ̴ϧ ϥ΍ ϱ΍ήѧѧѧѧΑ ϱήϨѧѧѧѧϫ είέ΍ Ϫѧϛ ϲΒϟΎѧτϣ ϲϣΎϤΗ) .ΪϨϠ΋Ύϗ ϩίϮѧѧΣ έΩ Ϊѧѧϧ΍ϮΧ ϲѧѧϣ Ϟѧѧϔσ έ΍ήѧѧѧѧѧϗ ϥΎѧѧѧѧѧϛΩϮϛ ΕΎѧѧѧѧѧϴΑΩ΍ (.Ωήϴ̳ϲϣ ϲϤϠϋ ΐϟΎτϣ .ϒϟ΍ Ζѧγ΍ ϦѧϜϤϣ Ύѧϫ ϪΘѧηϮϧ Ϧϳ΍ ϡϮѧϠϋ ϲϠϛ έΎϴδΑ Ϟ΋Ύδϣ ϪΑ .Ωί΍Ωή̢ѧѧѧΑ ΎѧѧѧϬϧ΁ ϲѧѧѧϓήόϣ ϭ Ϧѧγ ϲϤϠϋ ΐΘϛ ί΍ ϩΩΎϔΘγ΍ ϱ΍ήѧѧѧѧѧѧΑ .Ωέ΍Ϊѧѧѧѧѧѧϧ ϲϨѧѧѧѧѧѧϴόϣ ΩϮѧѧѧΧ Ϫѧѧѧϛ ΰϴѧѧѧϧ ϲϧΎѧѧѧϛΩϮϛ ϥ΍ϮΗϲϣ ΪϨϧ΍ϮΨΑ ΪϨϧ΍ϮΗϲϤϧ ϩΩΎϔΘѧѧγ΍ ϲѧѧϤϠϋ ΐѧѧϟΎτϣ ί΍ .Ωήϛ ϪѧѧѧΑ ρϮѧѧѧΑήϣ ϱΎѧѧѧϬΑΎΘϛ .Ώ ςϴΤϣ ϭ ωΎϤΘΟ΍ ϩέΎѧѧѧѧѧѧѧѧΑέΩ ΐѧѧѧѧѧѧѧѧΘϛ Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧϳ΍ ϒѧϠΘΨϣ ϡΩήϣ ϭ ΎϬϨϴϣίήγ ϭ Ώ΍Ω΁ˬΪѧѧѧѧϨϛ ϲѧѧѧѧϣ ΚѧѧѧѧΤΑ ϲѧѧѧѧϓήόϣ ΍έ ϞѧѧѧѧϠϣ ϡϮѧѧѧѧγέ Ϟ΋Ύδѧѧѧѧѧѧѧϣ ϭ ΪѧѧѧѧѧѧѧϳΎϤϧ ϲѧѧѧѧѧѧѧϣ Ϫѧѧѧѧϛ ϥΎѧѧѧѧϨ̩ ΍έ ϲϋΎѧѧѧѧϤΘΟ΍ ΎѧѧΗ ϭ ϲѧѧϤϠϋ ΪѧѧϳΩ ί΍ Ζδѧѧϫ ΩέϮѧϣ ϑήσ ϲΑ ϥΎϜϣ΍ ΪΣ

ϥΎ̯ΩϮ̯ ϪΑ ΏΎϋέ΍ ϭ έΎθϓ ˬ̶ϧ΍ϭέ έ΍ί΁ ωϮϧ ήϫ ΖϴϋϮϨϤϣ


ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯

Ï Ð ϩέΎϤη

ˬϥ΍ϮΗΎϧ ̭ΩϮ̯ Ϫϣ΍Ω΍ :Ύϧ΍ϮΗ ̭ΩϮ̯ ˬζϧ΍Ϯѧϧ΍ί είήѧϟ Ϫѧ̯ ΩϮΑ ί΍ ΍έ ζϳΎϬΘѧѧѧѧγΩ ϝήΘѧѧѧѧϨ̯ .Ωήѧѧѧ̯ ΝέΎѧѧѧΧ ̵ϭ ΖѧѧѧγΩ ϭ ΎѧѧϬϧ΍Ϯϴϟ ϦΘδѧѧ̰η ̵΍Ϊѧѧλ ϢѧѧΘϔ̴ϧ” ΩΎѧѧϳήϓ ΎѧѧΑ ˬΎѧѧϬϳήτΑ ϖѧѧѧϫ ϖѧѧѧϫ ϭ έΪѧѧѧ̡ “ϢѧѧѧΘϔ̴ϧ .ΖѧѧѧΨϴϣ΁ Ϣѧѧѧϫ έΩ ˬ̭ΩϮѧѧѧ̯ ϭ έΪѧѧ̡ ̮ѧѧϴ̢ϴΗ ϪѧѧϧϮϤϧ Ϧѧѧϳ΍ ϪѧѧѧѧΑ Ϫѧѧѧѧ̯ Ζѧѧѧѧγ΍ ̶ϧ΍έΩΎѧѧѧѧϣ ΩϮѧΧ ̭ΩϮѧ̯ ̵Ύѧϫ ̶ϳΎϧ΍ϮΗ ϭ εϭέ .Ϊѧѧѧѧѧѧϧέ΍Ϊϧ έϭΎѧѧѧѧѧѧΑ Ϊѧϧέ΍Ω ϥΎѧϨϳ΍ Ϫѧ̯ ̵΍ ϪτΑ΍έ ̶ѧѧΠϳΎΘϧ ϥϮѧѧ̪Ϥϫ ϪѧѧΑ ΄ѧѧϘϴϗΩ ˬ̭ΩϮѧѧѧ̯ Ϫѧѧѧ̯ ΪѧѧѧϣΎΠϧ΍ ̶ѧѧѧϣ ΖѧѧѧѧϴΒΜΗ ϭ Ϊѧѧѧѧηέ ϥΎѧѧѧѧ̯Ύϣ΍ ̶ѧϤϧ ΍έ ΩϮѧΧ ̵Ύϫ ̶ϳΎϧ΍ϮΗ ˬϥ΍ϮΗΎѧѧѧѧѧѧϧ ̭ΩϮѧѧѧѧѧѧ̯ .ΪѧѧѧѧѧѧΑΎϳ ΩέϮѧΧήΑ ϭ ϪѧτΑ΍έ ϞλΎΣ .Ζѧѧѧѧѧγ΍ ̭ΩϮѧѧѧѧѧ̯ ΎѧѧѧѧѧΑ Ύѧѧѧѧѧϣ ̵Ύѧѧѧѧϫ ̶ϳΎѧѧѧѧϧ΍ϮΗ ϥΎѧѧѧѧ̯ΩϮ̯ ΪѧѧѧϳΎΑ Ϫѧѧѧ̯ Ϊѧѧѧϧέ΍Ω ̵έΎϴδѧѧѧΑ ˬ ϥ΁ Ϊѧѧϴϳ΄Η ϭ Ϊѧѧηέ ϪѧѧϨϴϣί .ΪѧѧηΎΑ Ϣϫ΍ήѧѧϓ ϥΎѧѧϧ΁ ̵΍ήѧѧΑ “Ύѧϧ΍ϮΗ ̭ΩϮѧ̯” ΚΤΑ ϡΎϤΗ έΩ .Ζγ΍ έ΍ϮΘγ΍ ϦϴϤϫ ήΑ ϭ Ύѧ̡ϭέ΍ έΩ ήϴѧΧ΍ ̵ΎϬϟΎѧγ ̵ΎϫέϮθѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ̯ ϩ̬ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϮΑ ϊοϮϣ Ϧϳ΍ ˬ ̵ϭΎϨϳΪϧΎ̰γ΍ είϮѧѧѧϣ΁ έΎѧѧѧ̯ έϮΘѧѧѧγΩ έΩ έ΍ήѧѧϗ ΎϬ̳Ϯ̳΍Ϊѧѧ̡ ϭ ϦѧѧϴϤϠόϣ .Ζγ΍ ϪΘϓή̳ ί΍ έΎϴδѧѧѧΑ έΩ ϥϮѧѧѧϨ̯΍ Ϣѧѧѧϫ αέ΍Ϊѧѧѧѧϣϭ ΎѧѧѧѧϬ̯ΩϮ̯ ΪѧѧѧѧϬϣ ϪѧѧϣΎϧήΑ ϭ είϮѧѧϣ΁ ˬΪϳϮѧѧγ Ϧѧϳ΍ ̵ΎѧϨΒϣ ήΑ ̶ηίϮϣ΁ ̵ ˬ ̭ΩϮѧѧѧ̯ ί΍ ΪѧѧѧϳΪΟ ̭έΩ .Ζѧѧγ΍ ϩΪѧѧη ϩΩ΍Ω ϥΎϣίΎѧѧγ ΖѧѧѧѧϔϟΎΨϣ ΎѧѧѧѧΑ ϩϮϴѧѧѧѧη Ϧѧѧѧѧϳ΍ ˬΎϧ΍ϮΗ ̭ΩϮ̯ ϪΑ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ ϪѧѧѧѧΟ΍Ϯϣ ˬΪѧѧѧѧϧέ΍Ϊϧ ΩΎѧѧѧѧϘΘϋ΍ Ϧѧѧϳ΍ ϩΪѧѧϨϳ΁ Ϫѧѧϔϫ έΩ .Ζѧѧγ΍ .ϢϴϫΩ ̶ϣ Ϫϣ΍Ω΍ ΍έ ΚΤΑ

ˬή̴ϳΩ ζΨΑ Εήδϣ ϪϧΎθϧ ̶ѧϤѧϴѧψѧϋ ϝϮѧΤѧΗ ί΍ ϥΎθϧ ϥ΍ήѧѧϳ΍ ϥΎѧѧ̯ΩϮѧѧ̯ ϩΪѧѧϨѧѧϳ΁ έΩ Ϫѧ̯ ϝΎѧ̰ϳΩ΍έ ̶ϟϮΤΗ .Ωέ΍Ω ϩΎѧѧ̴ѧѧϳΎѧѧΟ έΩ ΍έ ϥΎѧѧ̯ΩϮѧѧ̯ ˬΩϮѧѧΧ ̶ѧѧϧΎѧѧδϧ΍ ϭ ̶ѧѧϠѧѧλ΍ Ωέ΍Ω ΎѧΟ .Ω΍Ω Ϊϫ΍ϮΧ έ΍ήϗ ̶ѧϧ΍έΩΎѧϣ ϭ ϥ΍έΪѧ̡ Ύѧϣ Ϫ̯ ϥΎϤϧ΍Ϊϧίήϓ ϪΑ ϪϧΎϘηΎϋ Ϫ̯ ΎѧϬѧϨϴΘγ΁ ˬϢϳίέϭ ̶ϣ ϖθϋ ̵ΎѧϬѧϨѧϤѧΠѧϧ΍ ϭ ϩΩί ϻΎΑ ΍έ ΍έ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϕϮϘΣ ί΍ ωΎϓΩ .ϢϴϫΩ εήΘδ̳ ϭ ΎѧϬѧϨѧϤѧΠѧϧ΍ Ϧѧϳ΍ ϮѧϨ̯΍ Ϣϫ έϮθ̯ ήγ΍ήγ έΩ ˬϊϣΎΠϣ Ζѧγ΍ ̶ѧϓΎѧ̯ .ΪѧϨѧΘѧδϫ ϝΎόϓ Ϫѧ̯ ̶ѧϧ΍έΩΎѧϣ ϭ ϥ΍έΪ̡ Ϫ̯ ϭ ΖѧΨѧΒѧηϮѧΧ ̵΍ ϩΪϨϳ΁ ϪΑ ˬ ϩΎѧѧϓέ ϭ ̵ΩΎѧѧη ί΍ ήѧѧ̡ έΎѧΘѧγ΍ϮѧΧ ζϧΎ̯ΩϮ̯ ̵΍ήΑ ϊѧѧϤѧѧΟ Ϣѧѧϫ έϭΩ ˬΪѧѧϨѧѧΘѧѧδϫ ζϳϮΧ ΕϼΤϣ ί΍ ϭ ΪϧϮη ϪѧϠΤѧϣ ήϫ έΩ .ΪϨϨ̯ ωϭήη ϭ ϭ ΎϬϨϤΠϧ΍ Ϧϳ΍ ϥ΍ϮΗ ̶ϣ ί΍ .Ω΍Ω Ϟѧϴѧ̰ѧθΗ ΍έ ΎϬόϤΟ ί΍ ΪѧѧϳΎѧѧΑ ϥΎѧѧ̯ΩϮѧѧ̯ ϕϮѧѧϘѧѧΣ ω ϭήѧѧη ΕϼѧѧΤѧѧϣ ϥΎѧѧϤѧѧϫ ΪѧѧϳΎѧѧΑ .Ωήѧѧ̯ ωΎѧѧϓΩ ϭ Ωήѧѧ̯ Ϫѧѧ̯ Ωήѧѧ̯ έ΍Ω΍ϭ ΍έ Ϣѧѧϳ˶̫έ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵Ύϫ ςϴΤϣ ΖϴϨϣ΍ ϦѧϴѧϣΎѧΗ ˬϪѧγέΪѧϣ ΪѧϨϧΎϣ ΍έ ΎѧѧϫΩέΎѧѧϴѧѧϠѧѧϴѧѧϣ ϪѧѧϧϻΎѧѧγ .ΪѧѧϨѧѧ̯ βѧϴϠ̡ Ε΍ΰϬΠΗ ΝήΧ έϻΩ ϭ ΕΎѧѧϋϼѧѧσ΍ Εέ΍ίϭ ϭ ΎѧѧϬѧѧϨѧѧΗ .ΩϮѧѧη ̶ѧѧϣ ζѧѧΗέ΍ ̶ѧϣ ΎϬϟϮ̡ Ϧϳ΍ ί΍ ̵ΪλέΩ ̵΍ήѧΑ Ϧѧϣ΍ ̶τϴΤϣ ˬΪϧ΍ϮΗ ϪѧѧѧѧγέΪѧѧѧѧϣ έΩ ϥΎѧѧѧѧ̯ΩϮѧѧѧѧ̯ ϥ΍ήѧѧѧγ .Ωέϭ΁ ̶ѧѧѧϤѧѧѧϫ΍ήѧѧѧϓ ˬ̶ѧѧѧѧϣϼѧѧѧѧγ΍ ΖѧѧѧѧϣϮѧѧѧѧ̰ѧѧѧѧΣ ΍έ έΎѧѧ̯ Ϧѧѧϳ΍ ϪѧѧϧΎѧѧΒѧѧϠѧѧσ΍ϭΩ ΎѧѧΑ ˬΪѧѧϳΎѧѧΑ Ωήѧѧ̯ ΪѧѧϨѧѧϫ΍ϮѧѧΨѧѧϧ έ΍Ω΍ϭ ΍έ ϥΎϧ΁ ϡΩήϣ ΕέΪϗ .Ωή̯ έΎ̰Ϩϳ΍ ϪΑ

Ò ϪΤϔλ

!Ύϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵΍ήΑ Ϧϣ΍Ύϧ ̶ηίϮϣ΁ ςϴΤϣ .Ζγ΍ έ΍ήϗ έΩ ̶ѧѧϣϼѧѧγ΍ ̵έϮѧѧϬѧѧϤѧѧΟ ήѧϤѧϋ Ϧѧϴѧ̴ѧϧ ϥΎϴϟΎγ ϝϮσ ˬϩΎѧѧϓέ ϪѧѧΑ ΎѧѧϬѧѧϨѧѧΗ Ϫѧѧϧ ˬΩϮѧѧΧ ϥΎѧ̯ΩϮ̯ είϮϣ΁ ˬΖη΍ΪϬΑ ˬ Ζѧγ΍ ϩΩ΍Ϊѧϧ ̶ΘϴϤϫ΍ ˬ Ύϣ Ϊѧο ̵ΎѧϬѧΘѧγΎѧϴѧγ ΎѧΑ Ϫ̰ϠΑ ̭ΩϮѧѧ̯ Ϊѧѧο ϭ ̶ѧѧϧΎѧѧδϧ΍ ϭ ̶ѧϧΎѧΑ ϩίϭέ ήϫ ˬΩϮΧ ϭ ϪѧѧόѧѧΟΎѧѧϓ ΎѧѧϫΪѧѧλ ΚѧѧϋΎѧѧΑ έ΍ΰѧѧѧϫ ΎѧѧѧϫΪѧѧѧλ ˬ̱ήѧѧѧϣ .Ζγ΍ ϩΪη ̭ΩϮ̯ ϥ΁ έΩ Ϫѧѧ̯ ̵΍ ϪѧѧόѧѧϣΎѧѧΟ ˬ ϩΎѧϓέ ˬΖѧϴѧϨϣ΍ ί΍ ̭ΩϮ̯ ˬ είϮѧѧѧѧϣ΁ ˬ ζѧѧѧѧϳΎѧѧѧѧγ΁ ΢ѧϳήѧϔѧΗ ˬ Ϧ̰δϣ ˬΖη΍ΪϬΑ ˬΪѧѧηΎѧѧΑ ϡϭήѧѧΤѧѧϣ ˬ̵ίΎѧѧΑ ϭ ϪΑ ϡϮ̰Τϣ Ζγ΍ ̵΍ ϪόϣΎΟ ˬεΰѧϳέ ϪѧΑ ϡϮѧ̰ѧΤѧϣ ˬΎϨϓ ϭ ρϮѧѧϘѧѧγ ϪѧѧΑ ϡϮѧѧ̰ѧѧΤѧѧϣ ̵΍Ϊѧѧѧѧλ Ϧѧѧѧѧϳ΍ .̵ΩϮѧѧѧѧΑΎѧѧѧѧϧ ϪѧόϣΎΟ ̵Ύϫέ΍ΩϮϳΩ εΰϳέ εϮѧ̳ ϪΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ϣϼγ΍ ˬ ϥΪѧϤΘϣ ϪόϣΎΟ .Ϊγέ ̶ϣ ϥΎϴϧ΍ήϳ΍ ̵ίϭήϣ΍ ϭ ϥέΪϣ ˬΪѧϧ΍ϮΗ ̶Ϥϧˬ Ϧϳ΍ ί΍ ζϴΑ ˬ Ύѧϣ ϩΎѧϨѧ̴ϴΑ ϥΎ̯ΩϮ̯ εΰϳέ ̵ΰϴϳΎ̡ ̵ΎϬ̳ήΑ ϥϮ̩ ˬ ΍έ Ύϣ ϡΩήϣ .ΪηΎΑ ή̳ ϩέΎ̴ϧ ˬ ΍έ ̵΍ ϪѧѧѧόѧѧѧϣΎѧѧѧΟ ϥ΁ ˬ ϭ ̭ΩϮѧѧ̯ Ϫѧѧ̯ ΪѧѧϨѧѧϧΎѧѧϫ΍ϮѧѧΧ ˬζѧѧϳΎѧѧϫίΎѧϴѧѧϧ ϭ ΎѧѧϬѧΘѧѧγ΍ϮѧΧ ϥ΁ ̵Ύѧϫ ϪѧϣΎѧϧήѧΑ έΪλέΩ ΎѧѧϬѧѧθϳΎѧѧϤѧѧϧ .ΪѧѧηΎѧѧΑ ϪѧѧόѧѧϣΎѧѧΟ ί΍ ωΎѧѧϓΩ ̵΍ήѧѧΑ ̶ѧѧϧΎѧѧΑΎѧѧϴѧѧΧ ί΍ ˬϥΎѧѧѧѧ̯ΩϮѧѧѧѧ̯ ϕϮѧѧѧѧϘѧѧѧѧΣ ϦθΟ ΎΗ ̶ϓήΑ ϡΩ΁ ϝ΍ϮϴΘδϓ ίϭέ Ϊѧѧѧηέ .ΎѧѧѧϬѧѧѧ̯ΩΎѧѧѧΑΩΎѧѧѧΑ ϭ ΎѧѧѧϬѧѧѧϨѧѧѧΠѧѧѧϤѧѧѧϧ΍ ϥϭΰѧѧѧϓ΍ ϕϮѧѧϘѧѧΣ ϊѧѧϓ΍Ϊѧѧϣ ̵ΎѧѧϫΩΎѧѧϬѧѧϧ Ϫѧ̯ ̶ϳΎϬΘϳΎγ Ϊηέ .̭ΩϮ̯ ΍έ ̭ΩϮѧ̯ ϕϮѧϘΣ ϭ ϊϓΎϨϣ ΎѧϫΪλ ϭ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ ΖϳΎϤΣ

Ϧϳ΍ .ΖΨϳέ ϭήϗ ˬεέϭή̡ ϩΩ΍Ω Υέ ̶ѧѧϧΎѧѧϣί ϕΎѧѧϘѧѧϓ΍ έΩ ̵ίϮϣ΁ ζϧ΍Ω Ϫ̯ Ζγ΍ .Ζѧѧѧγ΍ ϩΩϮѧѧѧΒѧѧѧϧ ϪѧѧѧγέΪѧѧѧϣ .ήѧѧϬѧѧχ ί΍ΪѧѧόѧѧΑ 5 ΖѧѧϋΎѧѧγ Ϧѧϳ΍ ήѧ̳΍ Ϫѧ̯ ΪѧϴϨ̯ έϮμΗ ̶ѧϣ Υέ ̶ΗΎϋΎγ έΩ ϕΎϔΗ΍ έΩ ϥ΍ίϮѧϣ΁ ζϧ΍Ω Ϫ̯ ΩΩ΍Ω ϪѧΑ ϝϮϐθϣ ˬ ϪγέΪϣ ρΎϴΣ

ˬ ϪѧѧγέΪѧѧϣ ˬ ϥΎѧѧδ̯ΩϮѧѧ̯ ΰѧѧ̯΍ήѧѧϣ ϪѧѧϴѧѧϠѧѧ̯ ϭ ϩΎѧѧ̴ѧѧθϧ΍Ω ϦѧϳήѧΗ Ϧѧϣ΍ ΪϳΎΑ ˬ̶ηίϮϣ΁ .ΪѧηΎѧΑ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵΍ήΑ ϞΤϣ ΖѧѧѧΤѧѧѧΗ ϥ΍ήѧѧѧϳ΍ έΩ Ύѧѧѧϣ΍ ˬ̶ѧϣϼѧγ΍ ΕέΪѧϗ ΖϣϮ̰Σ Ϧѧϣ΍ ΎѧϬѧτѧϴѧΤϣ Ϧϳ΍ ΎϬϨΗ Ϫϧ ϩίϭέ ήѧϫ Ϫѧ̰ѧѧϠѧΑ ˬΖѧδѧѧϴѧϧ ϞѧѧΧ΍Ω ̵ Ύѧѧϫ ϪѧѧϣΎѧѧϧίϭέ

ϪѧόѧΟΎѧϓ Ϫѧ̩ ˬΪѧϧΩϮѧΑ ̵ίΎΑ ˬ ̶ѧΘΣ ϥ΁ έϮμΗ .Ϊη ̶ϣ ̶ѧϣ ϥΎѧ̰ѧΗ ΍έ ̶ѧϣΩ΁ ΐѧϠϗ .ΪϫΩ 2 ϪѧϘѧτѧϨѧϣ έΩ ϕΎѧϔѧΗ΍ Ϧϳ΍ ΩΎѧѧΑ΁ ΕΩΎѧѧόѧѧγ έΩ ˬϥ΍ήѧѧϬѧѧΗ

ΎѧѧϬѧѧϫΩ ί΍ ήѧѧΒѧѧΧ ˬέϮѧѧθ̯ ϪѧόѧΟΎѧϗ ϭ ΰϴ̴ϧ΍ ϢϏ ϪΛΩΎΣ ΪѧѧϨѧѧ̩ ίϮѧѧϨѧѧϫ .Ϊѧѧϧέ΍Ω έΎѧѧΑ ϪѧϟΎѧϗΰѧΟ ˬ ήѧΒѧΧ ί΍ ̶ϫΎϣ ˬ ϪѧѧγέΪѧѧϣ ϥΎѧѧ̯ΩϮѧѧ̯ ϩΪѧѧη ϪѧϣΎѧϧίϭέ .Ζѧγ΍ ϪѧΘѧηάѧ̴ϧ

̮ѧѧѧϳ ΎѧѧѧΑ .Ζѧѧѧγ΍ ϩΩΎѧѧѧΘѧѧѧϓ΍ ϥ΍ϮѧΗ ̶ѧϣ ˬ ϩΩΎѧγ ΏΎδΣ ϪѧѧϠΤѧѧϣ έΩ Ϫѧѧ̯ Ωί αΪѧѧΣ ˬϥ΍ήѧѧѧϬѧѧѧΗ ΏϮѧѧѧϨѧѧѧΟ ̵Ύѧѧѧϫ Ϫѧѧ̩ ί΍ αέ΍Ϊѧѧϣ ωΎѧѧοϭ΍

έΩ Ϫѧѧ̯ ΪѧѧδϳϮѧѧϧ ̶ѧѧϣ ήѧѧϬѧѧϣ 83 ̵Ύѧѧѧϫίϭέ ϦѧѧѧϳήѧѧѧΧ΁ ϩ΍έ ” ϪѧѧѧѧγέΪѧѧѧѧϣ έ΍ϮѧѧѧѧϳΩ ϪѧѧѧѧϘѧѧѧѧτѧѧѧѧϨѧѧѧѧϣ έΩ “ΐѧѧѧѧϨѧѧѧѧϳί ϭ είϮѧѧϣ΁ 2 ̶ѧѧηίϮѧѧϣ΁

ϥΎϧ΍ϮΟϮϧ ϭ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵΍ήΑ ̵΍ ϪϓήΣ έΎ̯ ΖϴϋϮϨϤϣ


www.childrenfirstnow.com

Nr:23

Children First Now

11.4.2005

International Campaigns for Children’s Rights

ϥΎ̯ΩϮ̯ ΎΑ έΎΘϓέ Ϫϣ΍Ω΍ ˬΩϮѧη ̶ѧϣ ϪѧΟ΍Ϯϣ ϥ΁ ΎѧΑ Ϫѧϧ΍ίϭέ Ύϣ ̵Ύ̡Ϯϧ ̭ΩϮ̯ Ϫ̯ ̵΍ ϩΪϴ̡ ήϫ ϩέΎΑ έΩ ϩέΎѧΑ έΩ ϝ΍̬ѧγ .Ϊѧϳήϴ̴Α Ώ΍ϮѧΟ ΪѧϳΎΑ ̵΍ ϪѧϧϮ̳ ϪѧΑ ΎϬϟ΍Άѧγ Ϧϳ΍ .Ωέ΍Ω ϝ΍Άγ ̶ѧϣ ϪѧΟ΍Ϯϣ ϥ΁ ΎΑ Ύϣ ̭ΩϮ̯ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶ϟ΍̬γ ϦϳήΗ ̶ϟϮϤόϣ ˬ̭ΩϮ̯ ΖϴδϨΟ ϦѧѧϴϨ̪Ϥϫ ϭ ϥΎѧѧϧ΁ ̶δѧѧϨΟ Ζѧѧϟ΁ ϭ ΖϴδѧѧϨΟ ϥϮϣ΍ήϴѧѧ̡ ϥΎѧѧ̯ΩϮ̯ είϮѧѧϣ΁ .ΩϮѧѧη βϧΎѧη Ϧѧϳ΍ Ύѧϣ ̭ΩϮѧ̯ ϪΑ ̶ϫΎ̳΁ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ̵έϭήοήϣ΍ ˬεΰϴϣ΁ ϭ β̰γ ̶ѧ̴Α΍ϮΨϤϫ ̶ѧϠϤϋ ϞѧΣ΍ήϣ έΩ ˬ ̶ϧ΍ϮΟϮϧ ϭ ̶ϧ΍ϮΟ Ϧγ έΩ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶ϣ ΍έ έΩ .ΪѧѧηΎΒϧ ̵ΪѧѧΟ ̶Βϴѧѧγ΁ ˬ Ζδѧѧϫ ̶Βϴѧѧγ΁ ήѧѧ̳΍ Ύѧѧϳ ϭ ΪѧѧϨϴΒϧ ̶Βϴѧѧγ΁ ˬβ̰ѧѧγ ϭ β̰ѧγ ήѧϣ΍ ˬήѧ̴ϳΩ ϥΎѧϳΩ΍ ϭ ϡϼγ΍ Ϫ̩ ϭ ΖϴΤϴδϣ Ϫ̩ ˬ ̶Βϫάϣ ̵ΎϫέϮθ̯ ̮ѧϳ ϥ΍ϮѧϨϋ ϪΑ ϥ΍ήϳ΍ έΩ .Ωί ϑήΣ ̭ΩϮ̯ ΎΑ ϥ΁ ϩέΎΑ έΩ ΪϳΎΒϧ ϭ Ζγ΍ ϮΑΎΗ ΖѧѧΤΗ ΍έ ̶ѧѧηίϮϣ΁ Ϧϴϧ΍Ϯѧѧϗ ϭ Ζѧѧγ΍ ̶ѧѧγΎϴγ ΕέΪѧѧϗ έΩ ϡϼѧѧγ΍ Ϫѧѧ̯ ̵έϮθѧѧ̯ έΩ έϮѧτϨϴϤϫ ˬΖѧγ΍ ωϮϨϣ β̰γ ϭ ΖϴδϨΟ ϩέΎΑ έΩ είϮϣ΁ ˬΩέ΍Ω ϝήΘϨ̯ έΩ Ύѧѧϣ΍ .ΎѧѧϴϟΎΘϳ΍ ϭ ϥΎѧѧϧϮϳ ϥϮѧѧ̪Ϥϫ ˬΩέ΍Ω ΕέΪѧѧϗ ΖϴΤδѧѧϣ Ϫѧѧ̯ ̶ϳΎϫέϮθѧѧ̯ ˯ΰѧΟ β̰ѧγ είϮѧϣ΁ ˬ ̵Ύѧ̡ϭέ΍ ̵ΎϫέϮθѧ̯ ϩ̬ѧϳϮΑ ˬ ΎϫέϮθ̯ ί΍ ̵έΎϴδΑ ϪѧΑ ϢѧΘϔϫ αϼѧ̯ ί΍ ˬΪϳϮѧγ αέ΍Ϊѧϣ έΩ .Ζѧγ΍ ϥ΍ίϮѧϣ΁ ζϧ΍Ω ̶γέΩ ϪϣΎϧήΑ ̵Ύѧϫ είϮѧϣ΁ ϥΎѧ̯ΩϮ̯ ϪѧΑ ˬΪϳϮѧγ εέϭή̡ ϭ είϮϣ΁ ϥϮϧΎϗ ϖΒσ ήΑ ˬ ϻΎΑ ήѧѧϫ ϭ ̶̴ϠϣΎѧѧΣ ϭ ν΍ήѧѧϣ΍ ί΍ ̵ήϴѧѧ̳ϮϠΟ ˬβ̰ѧѧγ ˬ ΖϴδѧϨΟ ϩέΎѧΑ έΩ ϡίϻ ̶ѧϣ ϩΩ΍Ω ˬΪϨѧηΎΑ ϪΘѧη΍Ω ̶ϫΎ̳΁ ϥ΁ ήΑ Ϫ̯ Ϊϧέ΍Ω ίΎϴϧ ϥΎϧ΍ϮΟϮϧ Ϫ̯ ̶ΗΎϋϼσ΍ ΪϬϣ ί΍ ίϭή̰ϳ ˬΖϓέ ̶ϣ ̭ΩϮ̯ ΪϬϣ ϪΑϭ ΩϮΑ ϪϟΎγ 5 ϡήδ̡ Ϫ̯ ϪϣΩΎϳ .ΩϮη ̵έϮѧτ̩ ΍ήѧϣ Ϫѧ̯ ϢϧϭΪѧϴϣ Ϧѧϣ ˬΖѧϔ̳ ̶ѧϗϭΫ ϭ ̶ϟΎΤηϮΧ ΎΑ ˬΪϣ΁ Ϫ̯ ̭ΩϮ̯ ΎѧΑ ϭ΍ Ϫѧ̯ ϢϳΩήѧ̯ ̶ѧϣ ϩΎѧ̴ϧ ϭ΍ ϪѧΑ Ν΍ϭ ϭ ΝΎѧϫ εέΩΎѧϣ ϭ Ϧѧϣ .ΪϳΩή̯ αέΩ ̮ѧϳ ε΍Ωήѧϓ ϭ ΪϴΑ΍ϮΧ ζϧί ΎΑ ϪϧϮϤϴϣ ˬ ϢϳΪϳΩ ϢϠϴϓ ϮΗ .Ω΍Ω Ϫϣ΍Ω΍ ̶ϟΎΤηϮΧ ί΍ ̶ѧ̰ϳ ϪѧΑ Ύϣ ϪϟΎγ 5 ̭ΩϮ̯ Ϫ̯ ΩϮΑ ϡϮϠόϣ ̶Ϩηϭέ ϪΑ .ΪϨΘϓή̳ ϥϮϤϴϣ Ϫ̪Α Ϫѧ̯ ΩϮѧΑ ̵ήѧϣ΍ Ϧϳ΍ϭ Ϊη ϩΩ΍Ω ΦγΎ̡ ˬϪΘϓή̳ ΍έ ζϨϫΫ Ϫ̯ ̵ΎϬϟ΍Άγ ϦϳήΘϤϬϣ .ΩϮΑ ϩΩή̯ ϝΎΤηϮΧ έΎϴδΑ ΍έ ϭ΍ Ζѧγ΍ ̵ήѧϣ΍ ˬή̴ϳΪѧ̰ϳ ϥΪΑ Ϟ̰η ϭ ΖϴδϨΟ ϪΑ ϥ΍ήΘΧΩ ϭ ϥ΍ήδ̡ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ έϮѧΧέΩ ΦѧγΎ̡ ΪѧϳΎΑ ϥ΍ήδ̡ ϭ ϥ΍ήΘΧΩ ̵ϭΎ̰ΠϨ̯ ί΍ ̵έΎϴδΑ ΪϨϧΎϣ ˬ ̶όϴΒσ ϭ ϥ΍ήΘΧΩ ˬϥ΍ήϳ΍ ςϳ΍ήη ί΍ ήΗ ϪΘδΑ ̶ΘΣ ̶τϳ΍ήη ήϫ έΩ .Ωήϴ̴Α ΍έ ΩϮΧ ϪѧτΑ΍έ Ϧѧϳ΍ .Ϊѧϧήϴ̳ ̶ѧϣ ϪѧτΑ΍έ Ϣѧϫ ΎѧΑ ϭ ΪѧϨϨ̯ ̶ѧϣ ΍Ϊѧϴ̡ ΍έ ή̴ϳΪѧϤϫ ϥ΍ήδ̡ ˬΪϨѧηΎΑ ήѧΗ ϩΎѧ̳΁ Ϫѧ̩ ήѧϫ ϥΎѧϧ΍ϮΟ ϭ ϥΎѧϧ΍ϮΟϮϧ Ϧϳ΍ ϭ ΪηΎΑ ήΗ Ϫϧ΍Ω΍ί΁ Ϫ̩ήϫ ϑϼΧήѧΑ ˬ β̰ѧγ ϪѧΑ ίΎѧϴϧ .ΪѧϨϧί ̶ϣ ΩϮΧ ΖγϭΩ ϭ ΩϮΧ ϪΑ ̵ήΘϤ̯ ΐϴγ΁ ϭ ίΎѧϴϧ ήϣ΍ Ϧϳ΍ .Ζδϴϧ Ϟδϧ Ϫϣ΍Ω΍ ϭ ̵έϭέΎΑ ̵΍ήΑ ςϘϓ ˬ ϥ΁ ί΍ ̶Βϫάϣ ΪϳΩ ̶ϧΎδѧѧϧ΍ ϭ ̶ѧѧόϴΒσ ήϴδѧѧϣ έΩ ΍έ ϥ΍ϭέ ϭ ϢδѧѧΟ Ϣѧѧϫ Ϫѧѧ̯ Ζѧѧγ΍ ̶ϧΎδѧѧϧ΍ ̶Ηάѧѧϟ ̶ѧ̯έΩ ˬ β̰ѧγ ί΍ ̶ΘϨѧγ ϭ ̶Βϫάϣ ̭έΩ .ΪϫΩ ̶ϣ εέϭή̡ ϭ Ϊηέ ˬΩϮΧ ϞѧϤϋ ϭ ̵έϭέΎѧΑ ϦϴѧηΎϣ ΍έ ϥί ̭έΩ Ϧѧϳ΍ .Ζѧγ΍ ϪΒϧΎΟ ̮ϳ ϭ ϩΩΎΘϓ΍ ΐϘϋ ϭ είϮѧѧϣ΁ ̭έΩ Ϧѧѧϳ΍ .Ϊѧѧϧ΍Ω ̶ѧѧϣ ϥί ̵έϭέΎѧѧΑ ̵΍ήѧѧΑ ̵΍ ϪϠϴѧѧγϭ ΍έ β̰ѧѧγ Ϫѧ̩ ήѧϫ Ϫѧ̯ ϩΩΎѧγ ϞѧϴϟΩ Ϧϳ΍ ϪΑ ˬΪϧ΍Ω ̶ϣ ωϮϨϤϣ ΍έ β̰γ ΩέϮϣ έΩ ̶ϫΎ̳΁ βѧѧϔϧ ϭ ίΎѧѧϴϧ ˬβ̰ѧѧγ ζѧѧϧ΍Ω ϪѧѧΑ ˬ̮ѧѧ̩Ϯ̯ ϥΎδѧѧϧ΍ ̮ѧѧϳ ϥ΍ϮѧѧϨϋ ϪѧѧΑ ̭ΩϮѧѧ̯ έΩ ̶Βϫάѧѧϣ ϭ ̶ϋΎѧѧΠΗέ΍ ϪϔδѧѧϠϓ ί΍ ϩί΍Ϊѧѧϧ΍ ϥΎѧѧϤϫ ϪѧѧΑ ˬΩήΒѧѧΑ ̶ѧѧ̡ ϥ΁ ̵ΩϮѧѧΟϭ ϥ΍ήΒѧѧϫέ Ϫѧѧ̯ Ζѧѧγ΍ ϦѧѧϴϤϫ Ϧϳ΍ήѧѧΑ .ΩϮѧѧη ̶ѧѧϣ έϭΩ εΰϴѧѧϣ΁ ϭ β̰ѧѧγ ΩέϮѧѧϣ ϪѧϳΎ̡ ΎѧΗ ΪϨϨ̯ ̶ϣ ϡϼϋ΍ ωϮϨϤϣ ΍έ β̰γ ΩέϮϣ έΩ ̶ϫΎ̳΁ ϭ είϮϣ΁ ̶Βϫάϣ φѧѧϔΣ ήΘϠϬѧѧγ ΪѧѧϨϧ΍ϮΘΑ ΍έ ΩϮѧѧΧ ΕέΪѧѧϗ ̵Ύѧѧϫ Ωέ΍Ω Ϫϣ΍Ω΍ .ΪϨϨ̯

Ύϧ΍ϮΗ ̭ΩϮ̯ ˬϥ΍ϮΗΎϧ ̭ΩϮ̯ ̶Ϥϧ Ζγ΍ Ϫ̪Α ˬΪϨϤϬϓ ̶Ϥϧ Ζγ΍ Ϫ̪Α ˬϞϴΒϗ ί΍ ̶ΗϼϤΟ ϥΪϴϨη ή̰ϓ ϪΑ ̶δ̯ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵ΩΎϋ ϥΎϨ̩ ϪόϣΎΟ έΩ ˬΪϨ̯ ̵έΎ̯ Ϊϧ΍ϮΗ ϥΎϴϣ έΩ ήϴΧ΍ ̵ΎϬϟΎγ έΩ .Ζγ΍ έϮσ Ϧϳ΍ ΄όϗ΍ϭ Ύϳ΁ Ϫ̯ ΪΘϓ΍ ̶Ϥϧ έϮτΑ ϭ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΎΑ Ϫ̯ ̶ϧΎδ̯ ϸ̯ ϭ ϥΎγΎϨθϧ΍ϭέ ˬΎϬ̳Ϯ̳Ω΍Ϊ̡ ̵ΪϳΪΟ ϩ̫΍ϭ ˬΪϧέ΍Ω έΎ̯ ϭ ήγ ϥΎ̯ΩϮ̯ εέϭή̡ είϮϣ΁ ΎΑ ϩ̬ϳϭ ϡϮϬϔϣ ήγ ήΑ ήϴΧ΍ ϪϫΩ ϭΩ έΩ .“Ύϧ΍ϮΗ ̭ΩϮ̯” ΪΧή̩ ̶ϣ Ϧϳ΍ ϥΎϨ̪Ϥϫ ϭ Ζγ΍ ϪΘϓή̳ ήγ ̵έΎϴδΑ ̵ΎϬΜΤΑ ˬΎϧ΍ϮΗ ̭ΩϮ̯ ϡϮϠϋ ϥΎϧΎγΎϨηέΎ̯ ϭ ϦϴμμΨΘϣ ί΍ ̵έΎϴδΑ .Ωέ΍Ω Ϫϣ΍Ω΍ ΚΤΑ ˬ Ζδϴϧ ϥ΍ϮΗΎϧ ΎϬϨΗ Ϫϧ ̭ΩϮ̯ Ϫ̯ ΪϨΘδϫ ΪϘΘόϣ ̶ΘϴΑήΗ ϭ ̶ηίϮϣ΁ ̶ϳΎϧ΍ϮΗ ί΍ ˬζϴ̳Ϊϧί ̵Ύϫ ϪΘΧϮϣ΁ ϭ ΕΎϴΑήΠΗ ΐδΣ ήΑ Ϫ̰ϠΑ ΎΑ Ύϣ εϭέ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ ϢϬϣ .Ζγ΍ έ΍ΩέϮΧήΑ ̵έΎϴδΑ ̵Ύϫ ή̳΍ Ϫ̰Ϩϳ΍ ̶Ϩόϳ .Ζγ΍ ΪϨϨ̯ ϦϴόΗ ̵ήϣ΍ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ϪϧϮ̴̩ ̭ΩϮ̯ .Ϊϳ΁ ̶ϤϧήΑ ί΍ ̵έΎ̯ϭ Ζγ΍ ϢϬϔϧ ϥΎϤ̯ΩϮ̯ Ϫ̯ ϢϴηΎΑ ΪϘΘόϣ Ύϣ .ϢϴϨ̯ ̶ϣ Ϣϫ΍ήϓ ϥΎϤ̯ΩϮ̯ Ϊηέ ̵΍ήΑ Ύϣ Ϫ̯ ̶τϴΤϣ ϢϠδϣ ̮Τϣ ϪΑ ΍έ εΩϮΧ ̵ΎϬϴϳΎϧ΍ϮΗ ˬ ̵ϭ Ϫ̯ ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΨϧ ̶τϴΤϣ ̭ΩϮ̯ ̮ϳ ̵ϭ ί΍ Ϫ̯ ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΧ ̶τϴΤϣ Ϫ̰ϠΑ .Ωέ΍ά̴Α ζϳΎϣί΁ ϢϴϘΘδϣ ήϴϏ ϭ ϢϴϘΘδϣ ̭ΩϮ̯ ϪΑ Ϧϣ ή̳΍ .ΖΧΎγ Ϊϫ΍ϮΧ ˬϥ΍ϮΗΎϧ Ϧϣ ̭ΩϮ̯ ˬ̶Ϩ̰Α έΎ̯ ϥϭ΍ ϭ έΎ̯ Ϧϳ΍ ˬ̶ϧϮΗ ̶Ϥϧ ϮΗ Ϫ̯ Ϣ̴Α ̮ϳ .Ωέ΍Ϊϧ ΍έ ΎϫέΎ̯ Ϧϳ΍ ϡΎΠϧ΍ ̶ϳΎϧ΍ϮΗ Ϫ̯ Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ εέϭΎΑ ϥΎϤϬϣ ̶ΘγϭΩ ϪϧΎΧ .ϡ΍ ϩΩϮΑ ΍ήΟΎϣ ΪϫΎη ϡΩϮΧ Ϫ̯ Ϣϧί ̶ϣ ϝΎΜϣ ϪΘδθϧ ̵έΎϬΑ ΏΎΘϓ΁ ήϳί ˬϥΎθϳ΍ ϪϧΎΧ ̵ϮϠΟ Ϫ̪ϏΎΑ έΩ ϭ ϢϳΩϮΑ ̵ΎϫϮΠΑ΁ ˬϢϫ Ύϣ ί΍ ̵Ω΍ΪόΗ ϭ ϢϳΩέϮΧ ̶ϣ Ϫϧ΍ήμϋ ϭ ϢϳΩϮΑ ̶ϣ ̶ϟΎΧ ̵ή̴ϳΩ ί΍ β̡ ̶̰ϳ ΍έ ̵΍ ϩϮϬϗ ϭ ΰΒγ ̵΍ Ϫϴθϴη ϭ ΏΎϘθΑ ϭ Ϫθϴη ί΍ ΩϮΑ ϩΪη ή̡ ΰϴϣ ̶ΗΎϋΎγ ί΍ ΪόΑ .ΪϧΩή̯ Ϫ̪Α ί΍ ̶̰ϳ ϑΰϴϣ ϥΩή̯ ΕϮϠΧ ϪΑ Ωή̯ ωϭήη ϥΎΑΰϴϣ .ϥ΍Ϯϴϟ Ϊη ΪϨϠΑ ˬΪϧΩϮΑ ϥΎϧΎϤϬϣ ˯ΰΟ Ϣϫ ΎϬϧ΁ Ϫ̯ Ύϣ ϥΎΘγϭΩ ί΍ ̶̰ϳ ̵Ύϫ .Ωέ΍Ω Ϧγ ϝΎγ ϩΩΰϧΎ̡ ΩϭΪΣ ΰϳΰϋ Ϧϳ΍ .ΪϫΪΑ ϥΎΑΰϴϣ ̮Ϥ̯ Ϫ̯ ˬ̶ϧϮΗ ̶Ϥϧ ϮΗ Ϫ̪Α ϦϴθΑ Ζϔ̳ ˬ ϪϟΎγ ϩΩΰϧΎ̡ ̭ΩϮ̯ Ϧϳ΍ έΪ̡ ̶ϫΎ̴ϧ ϭ Ωή̯ εέΪ̡ ϪΑ ̶ϫΎ̴ϧ ̭ΩϮ̯ .Ύϫ ̶Ϩ̰η ̶ϣ ˬ̵ίΪϧΎϴϣ ϪϨ̰Α έ΍ά̴Α ˬϪϧϮΗ ̶Ϥϧ ΍ή̩ ˬΖϔ̳ ϥΎϧΎϤϬϣ ί΍ ̶̰ϳ ˬϦϳήοΎΣ ϪΑ ˬ ϪϧϮΗ ̶Ϥϧ Ϫϧ Ϫ̯ Ω΍Ω Ϫϣ΍Ω΍ ϦΤϟ ϥΎϤϫ ΎΑ έΪ̡ Ύϣ΍ .ϩήϴ̳ ̶ϣ ΩΎϳ ̶ϧΎϴϣ έΩ Ύ̡ ϥΎΑΰϴϣ . ϪϴΘϔϠ̩ Ύ̡ ϭ ΖγΩ ϸλ΍ Ϧϳ΍ ˬ ϢϧΩ ̶ϣ Ϧϣ ˬϪϨϣ ϝΎϣ ˬΖδϴϧ ϢϬϣ ˬΖδ̰η Ϣϫ ή̳΍ ϩέ΍Ϊϧ ΐϴϋ ˬΖϔ̳ ϭ Ωή̯ ΍έ ΎϬϧ΍Ϯϴϟ ϭ Ύϫ ̵ήτΑ ΚΤΑ ΩέϮϣ ̭ΩϮ̯ .Ζδϴϧ ϢϬϣ ϸλ΍ ϩΎ̴ϧ .ΩΎΘϓ΍ ϩ΍έ ϪΑ ϪϧΎΧΰ̢η΁ ̵Ϯγ ϪΑ ϭ Ζη΍ά̳ ̶Ϩϴγ ̮ϳ ̵ϭέ ϊϤΟ ̵ΎϬϤθ̩ .ΩήϤη ̶ϣ ΍έ ϭ΍ ̵ΎϬϣΪϗ ˬ ΪϳΩήΗ ϭ ̮η ΎΑ έΪ̡ .Ωή̯ ̶ϣ ϝΎΒϧΩ ΍έ ϪϟΎγ ϩΩΰϧΎ̡ ̭ΩϮ̯ ̵ΎϬϣΎ̳ ϭ έΪ̡ ϩΎ̴ϧ ˬΪη ̮ϳΩΰϧ Ϫ̯ Ύϫ ϪϠ̡ ϪΑ Ύϣ΍ ΩϮΑ ϩΩήϤη ϭ Ϣ̰Τϣ ϭ΍ ϝϭ΍ ̵ΎϬϣΎ̳ Ύϫ ϪϠ̡ ϪϧΎϴϣ έΩ .Ϊη Ζδγ ζϳΎϫΎ̡ ˬ ϥΪϳίήϟ ϪΑ ωϭήη ζϧΪΑ . 5 ϪϔΤλ έΩ Ϫϣ΍Ω΍

ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵΍ήΑ ΏΎΠΣ ̵έϮϓ ΖϴϋϮϨϤϣ

Km 23