Page 1

www.childrenfirstnow.com

ÏÍÍÒ Ϟϳέϭ΁ Ñ ˬÎÐÕÑ ϦϳΩέϭήϓ ÎÒ

ϥΎ̯ΩϮ̯ ΎΑ έΎΘϓέ ̶ΒϳΩ΍ Ω΍ίήϓ ΖϴΑήΗ ϭ ϢϴϠόΗ αΎϨη έΎ̯ toloes@hotmail.com

Ï Ï ϩέΎϤη

̶ΒϳΩ΍ Ω΍ίήϓ:ήϴΑΩήγ

ϰϠ̯ϮΗ ήϴϣ΍ ϖϴϓέ ί΍ ϰϧ΍ΩέΪϗ ϭ ή̰θΗ ΎΑ ΪϨϤΟέ΍ΎϤϫ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ήϴΑΩ ϥΎ̯ΩϮ̯" ϰ̴Θϔϫ Ϫϳήθϧ ϯήϴΑΩήγ ΖϴϟϮΌδϣ ϰϠ̯ϮΗ ήϴϣ΍ ϖϴϓέ Ϊϳ΍ ϩΪη ϊϠτϣ Ϫ̯ έϮτϧΎϤϫ ϥΎϴϣ έΩ ήϴϣ΍ ϖϴϓέ .Ζη΍Ω ΪϨϫ΍ϮΨϧ ϩΪϬόΑ β̡ Ϧϳ΍ ί΍ ή̴ϳΩ ϯΎϬΘϳϮϟϭ΍ ήσΎΨΑ ΍έ "ΪϨϣΪϘϣ έΩ ΩϮΧ ήϴ̴ϴ̡ ϭ ήϳά̡Ύϧ ϰ̴ΘδΧ εϼΗ ΎΑ Ϫ̯ ΩϮΑ ϰϧΎδ̯ ϪϠϤΟ ί΍ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΩΎϬϧ ϦϴϟΎόϓ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΖδϴϟΎϤϳΰ̯Ύϣ ϭ ϪϧΎΘγϭΩ ̭ΩϮ̯ ˬϰϧΎδϧ΍ ΎϘϴϤϋ ϑ΍Ϊϫ΍ εήΘδ̳ ϭ ΫϮϔϧ ΖϬΟ ζϤϴψϋ έΎ̰Θθ̡ ϭ ήΒλ ΎΑ ϭ΍ .ΪΑΎϳ ΖγΩ ϰϧϮϨ̯ ΖϴόϗϮϣ ϪΑ ΩΎϬϧ Ϧϳ΍ Ϫ̯ Ϊη ΚϋΎΑ ˬΪϨϣΪϘϣ Ϟ̰η Ύϳ ϭ ϥ΁ ϯϮΘΤϣ Ζϴϔϴ̯ ί΍ Ϫ̯ ϥ΁ ϥϭΪΑ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϫϳήθϧ έΎΒ̰ϳ ϰΘΣ Ζη΍ά̴ϧ ΏϮΧ ϭ ϢψϨϣ έΎθΘϧ΍ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΩΎϬϧ έΩ Ύϣ ϪϤϫ .ΪΑΎϳ έΎθΘϧ΍ ήϴΧΎΗ ΎΑ ˬΪϫΎ̰Α ϥ΁ Ϫ΋΍έ΍ ζΗΎϤΣί ϪϤϫ ήσΎΨΑ ϭ΍ ί΍ ϥ΍ϭ΍ήϓ αΎ̢γ ΎΑ ΎΟ ϦϴϤϫ έΩ ϭ Ϣϴϧ΍Ϊϴϣ ήϴϣ΍ ϥϮϳΪϣ ΍έ Ϫϳήθϧ ή̴ϳΩ ϯΎϫ Ϫλήϋ έΩ ϯίϭήϴ̡ ϭ ΖϴϘϓϮϣ ϯϭίέ΁ ήϴϣ΍ ϖϴϓέ ϯ΍ήΑ ϭ ϢϴϨ̰ϴϣ ϰϧ΍ΩέΪϗ .Ϣϳέ΍Ω ΍έ ΖϳήθΑ ϭ ϥΎ̯ΩϮ̯ ήΘϬΑ ϰ̳Ϊϧί ϯ΍ήΑ ϩίέΎΒϣ Ϫ̯ ˬΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΩΎϬϧ ϦϴϟΎόϓ ή̴ϳΩ ί΍ ˬϰΒϳΩ΍ Ω΍ίήϓ ϖϴϓέ ί΍ Ζγ΍ ϡίϻ ΎΟ ϦϴϤϫ έΩ ζϳ΍ήΑ ϭ ϢϴϨ̯ ή̰θΗ ϪϧΎϤϴϤλ ˬΪϧήϴ̳ ϩΪϬόΑ ΍έ Ϫϳήθϧ ϯήϴΑΩήγ β̡ Ϧϳ΍ ί΍ ΪϨΘϓήϳά̡ Ϫϳήθϧ ̮ϳ ήϤΘδϣ ϭ ϢψϨϣ ϥΪϧ΍Ωή̳ Ϣϴϧ΍Ϊϴϣ .ϭίέ΁ ϪϨϴϣί Ϧϳ΍ έΩ ΍έ ̱έΰΑ ϯΎϫ ΖϴϘϓϮϣ Ω΍ίήϓ ϖϴϓέ Ϫ̯ ϢϴΘδϫ ϦΌϤτϣ ϰϟϭ ˬΖγ΍ ϰϳΎγήϓ ΖϗΎσ έΎ̯ ϯϮΘΤϣή̡ ϭ ϝΎ̰ϳΩ΍έ ˬϥέΪϣ .Ϊϣ΁ Ϊϫ΍ϮΧήΑ ϥ΁ β̡ ί΍ ϥΎϧ΁ ΕΩΎόγ ϭ ̭ΩϮ̯ ϪΑ ζϘθϋ ήσΎΨΑ

ί΍ ̭ΩϮѧ̯ ϰδϨΟ ΖϴΑήΗ ϰ̴ϧϮ̴̩ ΩέϮϣ έΩ :ϰϠ̯ϮΗ ήϴϣ΍ έϭ ϞѧϴѧϟΩ :Ϫѧ̯ Ϊѧϧ΍ ϩΩήѧ̯ ϝ΍Ϯѧγ ϰϨϳΪϟ΍ϭ .Ζγ΍ ϩΪη ϝ΍Ϯγ Ύϣ (ϥΎѧθѧϴѧδѧϨѧΟ Ζѧϟ΁) ϥΎѧηΩϮѧΧ ΎѧΑ ˬϥΎѧ̯ΩϮѧ̯ ί΍ ϰπόΑ ϦΘϓέ ϰѧϨѧγ Ϫѧ̩ έΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ ˮΩέ΍Ϊϧ ΎϬϧ΁ ϯ΍ήΑ ϯήτΧ Ϧϳ΍ ˮΖδϴ̩ ΖѧϴѧδѧϨѧΟ ΎѧΑ ϪѧτѧΑ΍έ έΩ ˮΪѧϧήѧΑ ϰѧϣ ϰѧ̡ ˬΩϮѧΧ ΖѧϴѧδϨΟ ϪΑ ϰѧόѧϗϮѧϣ Ϫѧ̩ ϭ ϰѧΗΎѧϋϼѧσ΍ Ϫѧ̩ ˬεΰѧϴѧϣ΁ ϭ β̰γ ˬϥΎ̯ΩϮ̯ ΎѧΑ ϰѧΑΎѧΘ̯ ϪΑ Ϧϣ ϝ΍Ϯγ Ϧϳ΍ ϪΑ ϰϳϮ̴ΨγΎ̡ ϯ΍ήΑˮΖγ΍ ΐγΎϨϣ Ύѧϣ΍ ˬϡΩήѧ̯ ϪόΟ΍ήϣ Ϯ̰ϧέΎ̯έΎϣ ήΛ΍» ̭ΩϮ̯ ΖϴΑήΗ« ϥ΍ϮϨϋ ˬϢѧΘѧϓΎѧϴѧϧ ΏΎΘ̯ Ϧϳ΍ έΩ ϩΪϨϨ̯ ϊϧΎϗ ϭ ϯίϭήϣ΍ ϰΨγΎ̡ ϪϧΎϔγΎΘϣ ΩέϮѧϣ έΩ ϥΎѧ̯ΩϮѧ̯ ϝ΍Ϯѧγ ϞΑΎϘϣ έΩ Ϫ̯ ΪδϳϮϨϴϣ Ϯ̰ϧέΎ̯έΎϣ ˬϰѧΘѧδϫ ̮ѧ̩Ϯѧ̯ ϰѧϠѧϴѧΧ ίϮѧϨѧϫ ϮΗ« :Ϊϴ΋Ϯ̴Α ϰδϨΟ Ϟ΋Ύδϣ ϭ ϰѧΧϮѧη ΎѧΑ« Ύѧϳ ϭ» .ΪѧϴѧϤѧϬѧϓ ϰѧϫ΍ϮѧΧ ϯΪη ̱έΰΑ ϰΘϗϭ έΎѧΘѧϓέ ϯέϮσ ϭ Ϊϳέ΍ά̴Α Ώ΍ϮΟ ϰΑ ΍έ ̭ΩϮ̯ ϝ΍Ϯγ ϯΪϨΨΒϟ ϰѧϳΎѧΟ έΩ ϭ» .ΩήѧΒѧΑ ΩΎѧϳ ί΍ ΍έ ΩϮѧΧ ϝ΍Ϯγ ̭ΩϮ̯ Ϫ̯ ΪϴϨ̯ Ϟѧ΋Ύѧδϣ ϩέΎѧΑέΩ ̭ΩϮѧ̯ Ϧѧγ ϪѧΑ ϪΟϮΗ ΎΑ ϥ΍ϮΘϴϣ« :ΪδϳϮϨϴϣ ΪѧϳΎѧΑ ΎѧϫϮѧ̴Θϔ̳ Ϧϳ΍ ϡϭΰϟ ΕέϮλ έΩ Ωή̯ Ϯ̴Θϔ̳ ϭ΍ ΎΑ ϰδϨΟ ΕέϮѧλ ήѧΘѧΧΩ ΎΑ έΩΎϣ Ύϳ ϭ ήδ̡ ϭ έΪ̡ ϦϴΑ ΎϔΘΧ΍ ΖϳΎϬϧ έΩ ϖѧϓ΍Ϯѧϣ Ϯѧ̰ϧέΎ̯έΎϣ ΎΑ Ύϳ΁ .Ϣϧ΍ΪΑ ΍έ ΎϤη ήψϧ ϢΘγ΍ϮΧ» .Ωήϴ̳ Ζѧδѧϴϧ ϰϣϼγ΍ έΎ̰ϓ΍ ΎΑ ϯ΍ ϩΪϨδϳϮϧ Ϯ̰ϧέΎ̯έΎϣ ϪΘΒϟ΍ ˮΪϴΘδϫ ϦѧϴѧΑ ϰΗϭΎϔΗ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϰδϨΟ ΖϴΑήΗ ϪΑ ΩέϮΧήΑ έΩ ΍ήϫΎχ Ύϣ΍ Ϧѧϳ΍ ϪѧΑ Ϫѧ̯ ϰѧϳΎѧϫέϮѧθ̯ έΩ ΩέϮΧήΑ ΪΘϣ .Ζδϴϧ ϥΎθΗ΍ήψϧ έΩ ϼѧΜѧϣ .Ζѧγ΍ ϪѧϧϮѧ̴ѧ̩ ˬΪѧϧί΍Ωήѧ̢ϴϣ ϰϧΎδϧ΍ ϭ ϰϤϠϋ ϪϟΎδϣ ϝ΍Ϯѧγ Ϧѧϳ΍ ϪѧΑ ϪѧϧϮѧ̴ѧ̩ ΎѧϤѧη ΩϮΧ ˮϯϭΎϨϳΪϧΎ̰γ΍ ϯΎϫέϮθ̯ ˮΪϴϫΪϴϣ Ώ΍ϮΟ ϥΎΘϧΎ̯ΩϮ̯

ήϴϣ΍ ήϴψϧ ̶Α έΎ̯ ί΍ ̶ΑϮΧ ϪΑ ε΍ ϪϣΎϧ έΩ ˬΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϟ̰θΗ ήϴΑΩ ˬΪϨϤΟέ΍ ΎϤϫ ήϴϣ΍ έΎ̯ ίΎϏ΁ ϥΎϤϫ ί΍ Ϫ̯ Ϣϫ Ϧϣ Ύϣ΍ .Ζγ΍ ϩΩή̯ ̶ϧ΍ΩέΪϗ ˬζϳήϴΑΩήγ ΕΪϣ έΩ ̶Ϡ̯ϮΗ ϪϣΎϧ Ύϣ΍ .ϢδϳϮϨΑ ήϴϣ΍ ̵΍ήΑ ̶ϧ΍ΩέΪϗ ϪϧΎθϧ ϪΑ ̶τΧ ΪϨ̩ Ϫ̯ ϢΘη΍Ω ΖγϭΩ ˬϡ΍ ϩΩϮΑ εέΎ̰Ϥϫ ϥϻΎόϓ Ύϣ αΎδΣ΍ ΎΒϳί έΎϴδΑ εϭήγ .Ϊϴγέ ϢΘγΩ ϪΑ ΰϳΰϋ εϭήγ αΎδΣ΍ή̡ Ύϣ΍ ϩΎΗϮ̯ ϭ ϡΩϮΧ ϑήσ ί΍ ΍έ εϭήγ ϪϣΎϧ Ϧϣ Ϧϳ΍ήΑ ΎϨΑ .Ζγ΍ ϩΩή̯ ϪϟϮϣήϓ ΍έ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϣϧ΍Ω ̶ϣ ΰϴϧ ϥϻΎόϓ ή̴ϳΩ ̶ΒϳΩ΍ Ω΍ίήϓ .

ϡϭΩ ΖϤδϗ

:̶Ϡ̯ϮΗ ήϴϣ΍ ϪΑ ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ εϭήγ ϪϣΎϧ

ˬεΰϴϣ΁ ϭ β̰γ ˬϥΎθΘϴδϨΣ ϩέΎΑ έΩ ΍έ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵ΎϬϳϭΎ̰ΠϨ̯ ί΍ ̶̰ϳ Ϧϳ΍ ˮΩ΍Ω ΦγΎ̡ ΪϳΎΑ ϪϧϮ̴̩ 6 ϪϔΤλ έΩ Ϫϣ΍Ω΍

:Ϊϴϧ΍ϮΨϴϣ Ϫϳήθϧ ή̴ϳΩ ΕΎϔΤλ έΩ -ˮΖγΎΠ̯ Ϧϣ ϪϧΎΧ -ϥ΍ήϳ΍ έΩ ̭ΩϮ̯ ΕΎϴΑΩ΍ ϪΑ ̶ϫΎ̴ϧ ˬϩΎϓέ ϭ Ζη΍ΪϬΑ -ήϘϓ ϭ ϥΎ̯ΩϮ̯ - ίΎΑήγ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̲ϨΟ έΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ -̶ϧΪη ̶Θϴόϗ΍ϭ Ύϳ Ύϳϭέ

ΎϳέΩ ̮ϳ Ζόγϭ ϪΑ ΎϨόϣ ή̡ ϭ ϖϴϤϋ ˬΎϣ΍ ϩΎΗϮ̯

έΎϴδΑ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵ήϴΑΩ ήγί΍ Ζϳήϴ̳ ϩέΎϨ̯ ήΒΧ ϥΪϴϨη ΎΑ Ϫ̩ ήϫ ΪϫΎη έΎϴδΑ έΎ̯ έΎθϓ ΎΑ Ϫ̯ ΕΪϣ ϦΑ΍ ϡΎϤΗ ϭ Ζϓή̳ ϢϟΩ ϡΩϮΑ ϮΗ ςγϮΗ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϪϣΎϧ ϪΘϔϫ ϥΩή̯ ήθΘϨϣ ήΘϫϮ̰ηΎΑ ήϫ ̶ϧ΍ΩέΪϗ αΎ̢Α ϭ ϪΘηϮϧ ΍έ ϪϣΎϧ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ϢΘϓή̳ ϢϴϤμΗ ϭ Ζηά̳ ϡήψϧ ί΍ ϪψΤϟ ̮ϳ έΩ Ϫ̯ ̶ϧΎδϧ΍ Εϼϴ̰θΗ Ϧϳ΍ ̵ΎΠ̯ ήϫ έΩ ϡέ΍Ω ϭίέ΁ ϭ . ϢϨ̯ ΖϤϳΪϘΗ ˬϮΗ ί΍ ̮̩Ϯ̯ ΪϨ̩ Ϫϔϴχϭ Ϧϳ΍ ϥΩή̢γ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ . ̶ηΎΑ ΩΎη ϭ ϖϓϮϣ ϥΎϨ̪Ϥϫ ̶Θδϫ ήΗήΛϮϣ ̶ΘϴϟΎόϓ ϝϮϐθϣ Ϣϫ Ϧϣ ϡέ΍ϭΪϴϣ΍ ϭ ˭ ϢϳϮ̴ϴϣ ̮ϳήΒΗ ζϧ΍έΎ̰Ϥϫ ϪϴϘΑ ϭ ̶ΒϳΩ΍ Ω΍ίήϓ ϖϴϓέ ϪΑ ΍έ ήϴτΧ ϡϮη ϊϗ΍ϭ ήΛϮϣ ΩϮΧ ̵έΎ̰Ϥϫ έΩ Ϣϧ΍ϮΘΑ .


ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯

Ï Ï ϩέΎϤη ήγ ˬϪϠΤϣ ϥΎτϴη ϥΎϤϫ ΍έ ϪΘδ̰η ϭ Ωή̯ ̱έΰΑ ΎϫΩέΩ ̶ϧΎϣί ϭ ̵Ύϴϓ΍ήϐΟ ̵έϭΩ Ω΍Ϊϧ ΍έ ϩίΎΟ΍ ϦҨ΍ Ϧϣ ϪΑ ϥΎϣέΪ̡ ϭ ϮΗ έΎϨ̯ έΩ Ϫ̯ ϪϤϫ .............. ϢηΎΑ ˬΪϨΘϓή̳ Ύϣ ί΍ ΍έ ΰϴ̩ έΩ Ζ̯ήη ̶ΘΣ ˬ ϥΎϣέΪ̡ ̱ήϣ ̵έ΍Ω΍ΰϋ ϦΘϓέ ϩέΎΑϭΩ ϭ Ϧσϭ έ΍ΪҨΩ ...̶ϤҨΪϗ ϪϧΎΧ ϥ΁ ϪΑ έΎϴδΑ ΍έ ΎϬϓήΣ ϦҨ΍ ϮϤϋ ̮η΍ έΪ̡ ϭ Ωΰϴϣ ϡ΍έ΁ ϥϭΪΑ ϭ ϡ΍έ΁ ˬ ΖΨҨέ ̶ϣ ....... ̶ϧ΍ή̴ϧ ϭ ζҨϮθΗ Ζ˰̯ή˰Σ ϦҨ΍ έΩ ϦϴϫΎη Ζ˰θ̳ίΎ˰Α Ϟ˰ϴ˰ϣ Ϫϧ έΪ̡ ϪΑ ϥΪϴθҨΪϧ΍ Ϫϧ ϭ ΪҨΪϴϣ Ϫ˰̯ Ϊ˰ҨΪ˰ϴ˰ϣ ϭ΍ . ϥ΍ήҨ΍ ̶˰˰ϣ αΎ˰˰δΣ΍ εέΪ˰˰̡ ϭ Ζ˰γ΍ ϩΪ˰ϧί Ϫ̯ Ωή̯ ̶˰Ϥϧ ΪҨΪϬΗ ΍έ ϭ΍ ̵ήτΧ Ϫ˰˰Α ε έΩΎ˰˰ϣ ϭ .Ϊ˰˰Ϩ˰˰̯ ϥϭή˰˰ϴ˰˰Α ̵ή˰˰Α΍ ϥΎ˰˰Ϥ˰˰γ΁ Ϊϴθ̯ ϩ΁ ϭ ΖδҨή̴ϧ Ωέ΍Ω Ϫϣ΍Ω΍

Ϫϳήθϧ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΪϨϣΪϘϣ ϪΒϨηϭΩ Ύϫ ήθΘϨϣ ΩϮη ̶ϣ

. Ϊη ϝΪΒϣ ΪҨΪη ϪҨή̳ Ϫ̩ Ζϔ̳ ̶δ̯ ή̴ҨΩ ̶μΨη ϭ ̵΍ ϝΩΩέΩ ϩϭ΍ ˬ Ω΍Ω Ώ΍ϮΟ ˬ ̶ҨΎϬϨΗ ̵ΎϬϟΎγ ϥ΁ ̶δ̰ϴΑ ˬϥ΍Ϊϧί ΍έ εέΩΎϣ ϦϴϫΎη..... ̵ϮδΑ ϩέΎΒ̰Ҩ Ϫ̯ ΪҨΩ ̮Ҩ ΎΑ Ζθ̳ήΑ Ύϫ΍Ϊλ ΪҨΎη ˬ Ϧϴ̴ϤθΧ ϩ Ύ̴ϧ Ϫ̯ Ζγ΍ϮΧ ̶ϣ έΎ̴ϧ΍ ̶Α΍ϮΟ ΎΑ ΍έ ϥΎθϓήΣ ήҨί ςϘϓ ̶ϟϭ ΪϨ̯ ϊτϗ Ζϔ̳ ΐϟ ˬ Ζη΍Ω ϖΣ έΩΎϣ ˬ ΕΎϤϠ̯ ϦҨ΍.Ϊη ω ϭήη ήΘθϴΑ ΍έ ϦϴϫΎη Ϯοϭ ΎΑ ϭ΍ . Ωή̯ Ώήτπϣ ̱έΰΑ έΩΎϣ Ϫ̯ ΍έ Ϫ̪ϧ΁ Ρ ϭ΍ ϩΩ΍ϮϧΎΧ ϭ έΪ̡ ϩέΎΑέΩ ήψϧ έΩ ΩϮΑ ϪΘϔ̳ ϩΩ΍ϮϧΎΧ Ϫ̯ Ωή̯ ϢδΠϣ έΩΎϣ ϭ έΪ̡ ̵Ύϫ ϪϧΎ̳΍ΪΟ ̵ΎϬ̴Ϩϫήϓ ΎΑ ̵ΎϬϨΗ ί΍ έΪ̡ ϭ ΪϨΘη΍Ω . ΩϮΑ Ϊϣ΁ ϭ έΎΘϓέ έΩ ΎϬϧ΁ Ωή̯ ϢδΠϣ ήψϧ έΩ ϭ΍ ̱έΰΑ έΩΎϣ ϪϧϮ̴̩ Ϫ̯ ϪΑ ϥΪϣ΁ ΎΑ Ϫ̯ Ζϔ̳ ̶ϣ Ϣϫ ί΍ έΪ̡ ϭ έΩΎϣ ΪҨϮγ έΪ̡ ϭ Ϊη ΪϨϫ΍ϮΧ ΍ΪΟ . Ωή̯ Ϊϫ΍ϮΧ ̭ήΗ ΍έ ΎϬϧ΁ ΎΑ ΍έ ̱έΰΑ έΩΎϣ ΕέϮλ ϭ΍ ίΎΑ Ϫ̯ ΪҨΪϴϣ Ρ Ϯοϭ ΍έ έΪ̡ ϭ Ζϔ̳ ̶ϣ Ϣϫ ϥ΁ ϭ ̱έΰΑ έΩ΍ήΑ ϪΑ Ϫ̯ Ζϔ̴ϴϣ εή̴ҨΩ έΩ΍ήΑ ϭΩ ˬ ϡΪϴθ̯ ̶ϠϴΧ ε΍Ω΍Ω ˬ ϡΪҨΩ ΍έ ΎϘϓέ ̱ήϣ ϭ Ϫ̪Α ϭ ϥί ί΍ ̵έϭΩ ˬ ϪΠϨ̰η Ϧϣ ̵΍ήΑ ΰϴ̩ ϪϤϫ ̶ΘΣ ˬ ΩϮΑ ϩΪη ϦϏΪϗ ϡΪϣ΁ ΎΠϨҨ΍ ˬ ϥΩή̯ ϪҨή̳ ϦҨ΍ ϪΑ ˬ ϢϨ̯ ϪҨή̳ Ϫ̯ ϢΗ΍ϮΘΑ Ϫ̯ ϡΪϣ΁ έΎҨΩ ΎΑ ̶δ̯ ϭ ϢϧΰΑ ΍έ ϢϓήΣ ϪΘη΍Ϊϧ ̵έΎ̯ Ϧϣ βϔϧ.............. ΪηΎΑ ϢγήΘϧ ϭ Ϣθ̰Α έϮ̢ϫΎη ! έϮ̢ϫΎη

. ΪϨϴΒΑ ϩέΎΑϭΩ ΍έ ΎϬϧ΁ Ϫ̯ ΩϮΒϧ έΩΎϗ Ϫ̯ ϭ΍ Ύϣ΍ ϦϴϴόΗ ΍έ ΩϮΧ ΖηϮϧήγ ϥϮ̩ ή̰ϓ ϦҨ΍ ϭ ΪϨ̯ ϭήϓ ϭ΍ ΐϠϗ έΩ ήϴθϤη ϭ έΪ̡ ̵Ϊϴϣ΍ Ύϧ ΎΑ ϭ Ζϓέ ήΑ Ϫ̯ ΪҨΩ ΍έ έΩΎϣ ϥΎθҨΎϬϣΪϗ Ζϋήγ ̮Ҩ ̵Ϯγ ϪΑ ϭ ΪϧΩϭΰϓ΍ ϦϟΎγ έΩ ήοΎΣ ϊϤΟ ϭ΍ˬ ΪϨΘϓΎΘη έΎψΘϧ΍ ̵ΎϬϣΩ΁ ϥ΁ ϥΎϴϣέΩ ΎΑ ΪҨΩ ΍έ ̵Ωήϣ ϪϧΎ̴ϴΑ ˬ ̶ϣΪϨ̳ ϮΟ ̵ΎϫϮϣ ˬ εέΪ̡ ΕέϮλ ΎΑ ̶ϟϭ ϩΪҨΩ ήΘθϴΑ ̵έΎϬΑ ΪϨ̩ ϢΧ΍ ΖϟΎΣ ϥΎϤϫ ΎΑ ϭ ̵ΩϮ̳ ϥ΁ ϭ Ύϫ Ϣθ̩ έΩ Ωί ̶ϣ ΩΎҨήϓ ϪϧΎ̩ ̵ϭέ ϭ΍ ϭ έϮ̢ϫΎη ˬ έϮ̢ϫΎη ϡΩ ̮Ҩ Ϫ̯ ΪҨΩ ΍έ εέΪ̡ ε έΩΎϣ ϪΑ ϭ ΩΎΘδҨ΍ ϭ Ϊη ϩήϴΧ Ωήϣ ϥ΁ ̵Ϯγ ϪΑ ΪόΑ ΪϨ̩ έΩ ̶ϟϭ ˬ ΪҨϭΩ ϭ ΩΎΘδҨ΍ Ωήϣ ϥ΁ ̶ϣΪϗ ϩΎ̴ϧ Ϧϴ΋Ύ̡ ΍έ εήγ Ϫ̯ ζϧΎΘθ̴ϧ΍ˬΖη΍Ω ΪϧΩϮΑ ϪΘϓέ ϭήϓ Ϣϫ έΩ Ϫ̩έΎ̡ ̵ϭέ ϩΎ̳ ˬ ̶ϣ ̵ίΎΑ ζγΎΒϟ ϥ΁ ίϮϨϫ ̶ϟϭ ΪϧΩή̯ ̮η΍ έΩ ϕήϏ ϥΎϤθ̩ ΪϴΧή̩ ̶ϣ Ϧϴϣί ̵ϭέ Ωή̳ Ϫ̯ ̶ΘϴόϤΟ ϭ Ϊϧ ϪΑ ΪϧΩϮΑ ϩΩί ϪϘϠΣ ϭΪϧ΁ ϭ ΪϧΩϮΑ ϩΪϴΒδ̩ ΕϮ̰γ ΩϮϟ΁ ϥΰΣ έΎ̰ϓ΍ έΩ έΩΎϣ . ΩϮΑ ϩΪη ϕήϏ ΩϮΧ ΍έ εήγ έΪ̡ ϩήΧϻΎΑ έΩ΍ήΑ ϪΑ ϭ Ωή̯ ΪϨϠΑ ϭ Ωή̯ ϩΎ̴ϧ εήϨ̳έΰΑ Ϫ̯ ϮϤϋ .Ωί ΪϨΨΒϟ έΩ΍ήΑ ΎΑ ΕΎϗϼϣ Ζϴόϗ΍ϭ ̶ΑϮΨΑ ΍έ ΩϮΧ ήΘ̰̩Ϯ̯ ΎϬΘγΩ ˬ Ωή̯ ̶Ϥϧ Ϣπϫ Ϣ̰Τϣ ΍έ έΪ̡ ϭ Ωή̯ ίΎΑ ΍έ . Ζϓή̳ εϮϏ΁ έΩ ϪϧΎη είήϟ ϦϴϫΎη ΪҨΩ ̶ϣ ΍έ έΪ̡ ̵Ύϫ ̵ΎϬϧΎ̰Η ϪΑ ΖϋήδΑ Ϫ̯

Ï ϪΤϔλ

ˮΖγΎΠ̯ Ϧϣ ϪϧΎΧ ̶Ϥψόϣ εϮϧ ήϬϣ

ΎΑ ΩϮΧ ̵ΎϬϟ΍ϮΌγ .ΪϧΪθϧ ϭήΑϭέ ̶Ϡ̰θϣ Ϣϫ ΪҨϮγ ϪΑ Ωϭέϭ ̵΍ΰҨϭ ΍έ ΎϫέΩ ϥΎθΗέϮ̢γΎ̡ έΩ .ΩϮθ̳ ̶ϣ ΎϬϧ΁ ̵΍ήΑ ̵ϭέ ΎϬϧ΍ΪϤ̩ ΎΑ ϝΎΣ ϮϠΟ ϡΎ̳ ϪΑ ϡΎ̳ Υή̩ ϭ ϪΘδϫ΁ ̶ϟϭ ΪΘΘϓ ήϴϣ ϡΪϗ ΪϨ̩ ί΍ β̡ ϩΎ̳ ϝΎΣ .ΪϧΩή̯ ̶ϣ Κ̰ϣ ϦϴϫΎη ̵΍ήΑ ΖϴόϗϮϣ ̶ϣ ϭ. ΩϮΑ ΰϴ̴ϧ΍ ϢϏ Ϫ̩ ̶̴ϨΘϟΩ ΪϴϤϬϓ ̶Ϥϧ ϭ΍. Ωέ΍Ω ̶Ϩόϣ Ϧϴϣί ϥ΁ Ϫ̯ Ζδϧ΍ϮΗ ϩήϬ̩ ϭ ΍έ ϝΎΒΗϮϓ ̶̯ΎΧ ήσΎΧ ί΍ ΍έ ϪϠΤϣ ϢϴΗ ΪϧΎϤΑ Ω΍ί΁ Ϫ̯ Ϊϧ΍ήΑ ΩϮΧ ϩΩ΍ϮϧΎΧ ΎΑ ϥΩϮΑ ̵΍ήΑ Ύϫ ϮϤϋ ΕΎϗϼϣ ϭ ΩϮΧ .ΎϬϧ΁ ̵Ύϫ Ϫ̪Α ϭ ϪϤϋ ϭ ϥί ϭΩ ϭ ϪϤϋ ϦϴϫΎη ΍έ ϥΎϧ΁ ̵Ύϫ Ϫ̪Α ϮϤϋ ΩϮΑ ϩΪҨΩ ϥ΍ήҨ΍ έΩ έΎΑϭΩ ϩήσΎΧ Ζη΍Ω ΩΎҨ ϪΑ ϭ ϪϤϴϧ ̵Ύϫ ̶ϨΘδΑ ̵Ύϫ ̶ϟΎϐη΁ έΩ Ϫ̯ ϩΩί ίΎ̳ Ύϫ Ϫ̪Α ϥ΁ ˬ ΩΎΘϓ΍ ̶ϣ ̶Ϥϧ ΩϮΧ έΪ̡ ί΍ Ϫ̯ ΰϴ̩ ήϫ ΪҨΎΑ ϭ ΪϧΪϴγήΗ ̶ϣ αϮϫ Ϫ̯ ΍έ ̵ ˬ Ϊη ̶ϣ ΎϴϬϣ ΪϧΩή̯ ϪΠϬϟ ΎΑ ΍έ ̶γέΎϓ ˬΪϧΩί ̶ϣ ϑήΣ ̶ΒҨήϏ ̵ ΩΎҨί ϖθϣ ϭ αέΩ ϭ. ΪϨΘϓή̳ ̶Ϥϧ ϢϠόϣ ί΍ ̮Ҩ έΩ ήδ̡ ϭ ήΘΧΩ ϭ αϼ̯ ̮Ҩ ϭ ϪγέΪϣ ̶ϣ Ζ̰Ϥϴϧ ̮Ҩ έΩ ϦϴϫΎη . ΪϨΘδθϧ ΖϓΎҨ ̶Ϥϧ ̶Ϡϴϣ ΩϮΧ

ϢϫΩ ΖϤδϗ ϦϴϫΎη .. . ϪΒϴΠϋ ̶̳Ϊϧί Ϊϴγή̡ ̶ϣ εΩϮΧ ί΍ ϩΩ΍Ω Υ έ ̶ϗΎϔΗ΍ Ϫ̩ Ϫ̯ ϩΎ̳Ωϭήϓ έΩ ! ΩϮΑ ϩ΍έ ϥ΍ήϓΎδϣ ϢϠ̰ϬΘγ΍ ̵Ύϫ ϥ΍ΪϤ̩ ˬΪϨΘϓ ήϴϣ ̶ϣ ϞҨϮΤΗ ΍έ ΩϮΧ ̶ϣ ΍ΪΟ Ϣϫ ί΍ ϭ ΪϨΘϓή̳ ̵Ύϫ βϴϠ̡ ϥ΁ ϭ. ΪϧΪη ϥ΁ ϭ ̵ΪҨϮγ ΎϬϧ΁ ̵΍ήΑ ϥ΍ΪϨϣέΎ̯ ̶Ϥϧ ΩϮΟ ϭ ϪΑ ̶ϟΎ̰η΍ έΩΎϣ ϭ έΪ̡ .ΪϧΩέϭ΁ ϥΎΑί ϪΑ ϦϴϫΎη φϠδΗ ̶δϴϠ̴ϧ΍ ϦΘϓή̳ ̵΍ήΑ ϭ ΪϨΘη΍Ω

ήϴΑΩ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΪϨϤΟέ΍ ΎϤϫ homawpi@rogers.com

ήϴΑΩήγ ϪϣΎϧ ϪΘϔϫ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̶ΒϳΩ΍ Ω΍ίήϓ 00460704917494 Kodakan_mogdamand@hotmil.com

toloes@hotmail.com

ΰ̯ήϣ ϦϴϟϮΌδϣ :ζΨ̡ ϩΩ΍ίίΎΒΧ ϼϬη ̶Ϥϴϫ΍ήΑ΍ εϭήγ kudakanmoqadam@aol.com shahlaxabazzade@aol.com soroshebi@yahoo.com


ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯

ÏÏ ϩέΎϤη

ϥϮѧѧΗέϮѧѧϫ ΩέΎѧѧ̪ѧѧϳέ."ΪѧѧϨѧѧΑΎѧѧϳ έΩ Ζѧδϧϻ Ϫѧϳήѧθϧ ήѧϴΑΩήγ :Ζѧϔѧ̳ ΩϮѧΧ ΩΎϨγ΍ ϯήγ Ϧϳ΍ έΩ ̭ΩϮѧ̯ ϥϮѧϴѧϠѧϴѧϣ Ζθϫ" Ύѧϳ ϭ ΪϨϳΎϴϣ ΎϴϧΪΑ ϩΩήϣ Ύϳ ΎϴϧΩ ".ΪѧϧήѧϴϤϴϣ ϝϭ΍ ϩΎϣ ϥΎϤϫ έΩ ϪѧϠѧδϠγ Ϧϳ΍ έΎθΘϧ΍ ί΍ ϑΪϫ" ϪѧΑ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϧϳ΍ "Ζδϧϻ" ί΍ ϡϮѧϤѧϋ ϯ΍ήѧΑ ϰϫΎ̳΁Ύϧ ϪϴΟϮΗ έΎѧΒѧ̰ѧϳ ˬϰѧγΎϴγ ϰϠϤϋ ϰΑ ϭ ϥΎѧѧѧϳΎѧѧѧ̡ ϪѧѧѧθѧѧѧϴѧѧѧϤѧѧѧϫ ϯ΍ήѧѧѧΑ ϭ ."ϢϴθΨΑ ̱ήѧѧϣ ΪѧѧλέΩ ˽˹ ΎѧѧΒѧѧϳήѧѧϘѧѧΗ ΎѧѧϴѧѧϧΩ ΢ѧѧτѧѧγ έΩ ϥΎѧѧ̯ΩϮѧѧ̯ ϭ ΕΎѧϴѧΣ ϝϭ΍ ϩΎϣ ϪΑ ρϮΑήϣ .Ζγ΍ ϯΩ΍ίϮϧ ϩέϭΩ έΩ ̱ήѧϣ ΪλέΩ ̂̂ Ϫ̯ ΪϨ̩ήϫ έΩ ϥΩ΍ίϮѧѧѧѧѧϧ ήѧѧѧѧѧϴѧѧѧѧѧϣ ϭ ΎѧΒϳήϘΗ ˬΖγ΍ ήϴϘϓ ϯΎϫέϮθ̯ ϪѧϨѧϳΰѧϫ ΎѧΑ ϯΎѧϬѧϠѧΣ ϩ΍έ ϪϤϫ ΎѧΑ ΕΎѧϘѧϴѧϘѧΤѧΗ ϭ ϑ΍ΰ̳ ϯΎϫ ϻΎѧѧѧΑ έΎѧѧѧϴѧѧѧδΑ ϯ̫ϮѧѧѧϟϮѧѧѧϨѧѧѧ̰ѧѧѧΗ έΩ ̮ѧϳ ϯήѧϴѧ̳ϮѧϠѧΟ ϑήλ ΩϮѧθѧϴѧϣ ϯήѧϴѧϣ ϭ ̱ήϣ Ϊλ ΪѧϨѧϤѧΗϭήѧΛ ϯΎѧϫέϮѧθ̯ έΩ Ϫ̯ Ϧѧϴѧ̴Ϩγ έΎΑ .ΩΪϧϮϴ̢ϴϣ ωϮϗϮΑ ̱ήѧϣ ϭ Ω΍ίϮϧ Ϫ̪Α ˬϯέΩΎϣ Ϣѧѧѧδϗ ϪѧѧѧΑ ̭ΩϮѧѧѧ̯ ήѧѧѧϴѧѧѧϣ ϭ εϭΩήѧѧѧѧΑ ϰѧѧѧѧϟΩΎѧѧѧѧόѧѧѧѧΘѧѧѧѧϣΎѧѧѧѧϧ ΖѧϴѧόѧϤѧΟ ϭ ήѧϴϘϓ ϯΎϫέϮθ̯ .ΪϨ̰ϴϣ ϰϨϴ̴Ϩγ ήϴϘϓ ϦѧѧϴѧѧϣΎѧѧΗ έΩ ϪѧѧϠΧ΍Ϊѧѧϣ ϪѧѧϨѧѧϳΰѧѧϫ ̂˹ ΎѧѧΑ ϥ΍Ω΍ίϮѧѧϧ Ζѧѧη΍ΪѧѧϬѧѧΑ ΩϭΪѧΣ ϯΰϴ̩ ˬζηϮ̡ ΪλέΩ Ϊѧϫ΍ϮѧΧ ϝΎγ έΩ ϥϮϴϠϴΑ ˺̄˽ Ϫѧ̯ ϰѧϧϮϴϠϴΑ ˻ ήΑ ϩϭϼϋ ΩϮΑ ̀˾ έΩ ήѧѧοΎѧѧΣ ϝΎѧѧΣ έΩ ϯϻΎѧΑ ήϴϣ ϭ ̱ήϣ ΎΑ έϮθ̯ .ΩϮθϴϣ ΝήΧ ˬϥ΍Ω΍ίϮϧ

ϯίϭήϬΑ ϞϴϠΟ :ϪϤΟήΗ ˻˹˹˾ αέΎϣ ˻́ ί΍ ήѧΘѧθѧϴѧΑ ϪѧόѧϟΎτϣ ϯ΍ήΑ ϪѧΘѧϓήѧ̳ ΕέϮѧλ ΕΎϘϴϘΤΗ ΪѧϴѧϨ̯ ωϮΟέ ϪϨϴϣί Ϧϳ΍ έΩ :ϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ www.thelancet.com www.savethechildr en.org

Ð ϪΤϔλ

ίΎΑήγ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϯίϭήϬΑ ϞϴϠΟ :ί΍ ϪϤΟήΗ ϝΎΣ έΩ ϝΎγ ˺́ ήϳί ̭ΩϮ̯ έ΍ΰϫ ˼˹˹ ί΍ ζϴΑ ϯΎϬ̴ϨΟ έΩ ΢Ϡδϣ ϯΎϫϭήϴϧ ΰΟ ΎϴϧΩ ΢τγ έΩ ήοΎΣ ΎϬϨΗ Ϫϧ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϧϳ΍ .Ϊϧέ΍Ω ΖϟΎΧΩ ϰϠΤϣ ϭ ϯέϮθ̯ ˬΰ̢η΁ ˬϝΎϤΣ ϥ΍ϮϨόΑ Ϫ̰ϠΑ ϰ̴ϨΟ ϥ΍ίΎΑήγ ϥ΍ϮϨόΑ .ΪϨΘδϫ ϯέΎΒΟ΍ ϥ΍ήδϤϫ ϭ ΏΎϳ Ϧϴϣ ˬαϮγΎΟ

ϭ ΩϮѧѧѧΧ Ϫѧѧѧ̯ ϰѧѧѧΗέϮѧѧѧλ ΕΎϫ ϪΟϮΗ ί΍ ϥΎθϧ΍έΩΎϣ ϥϮ̩ ϯ΍ ϪϨϳΰϫ Ϣ̯ έΩ ί΍ΰѧѧ̯ Ϊѧѧο Ϧѧѧϴѧѧδ̯΍ϭ ϩήѧѧϬѧѧΑ ˬϰѧѧ̴ѧѧϠѧѧϣΎѧѧΣ ϡΎѧѧ̴ѧѧϨѧѧϫ ˬέΩΎѧѧѧϣ ήѧѧѧϴѧѧѧη ί΍ ϯήѧѧѧΑ ϊѧοϭ ϡΎѧ̴ѧϨѧϫ έΩ ϯΰϴϤΗ έΩ ̮ѧϴѧΗϮѧϴѧΑ ϰΘϧ΁ ϭ ϞϤΣ έ΍ΩέϮѧΧήΑ ˬϯέΎϤϴΑ ϩέϭΩ ΩΎѧѧϨѧѧγ΍ ϯήѧѧγ Ϧѧѧϳ΍ .ΪѧѧϨѧѧηΎѧѧΑ ϥ΍Ω΍ίϮϧ Ζη΍ΪϬΑ Ζϴόοϭ ΍έ ΎѧѧѧϴѧѧѧϧΩ ήѧѧѧγ΍ήѧѧѧγ έΩ ϥΎѧϫ΍ϮѧΧ ϭ ϩΩήѧ̯ ϰγέήΑ Ϫѧѧϣ΍Ω΍ ϭ ϯέϮѧѧϓ ΕΎѧѧϣ΍Ϊѧѧϗ΍ Ϧѧѧϳ΍ ΕΎѧѧΠѧѧϧ ΖѧѧϬѧѧΟ ϯέ΍Ω ΪѧѧϟϮѧѧΗ".ΩΩήѧѧ̴ѧѧϴѧѧϣ ϥΎѧѧ̯ΩϮѧѧ̯ ΎѧѧΑ ϩ΍ήѧѧϤѧѧϫ ΪѧѧϳΎѧѧΒѧѧϧ ̭ΩϮѧѧ̯ ΎѧΑ ϥΩή̯ ϡήϧ ϪΠϨ̡ ϭ ϪΘγΩ ήѧ̰ѧϨѧϴѧΗ Ύѧϧ΁ ."ΪѧηΎѧΑ ̱ήϣ ϰѧѧ̳Ϊѧѧϧί ΕΎѧѧΠѧѧϧ" ϝϮѧѧΌѧѧδϣ ΕΎѧΠϧ" ϥΎϣίΎγ "ϥ΍Ω΍ίϮϧ ϪѧΑ ΎΑ .Ωή̯ Ϊϴ̯ΎΗ "ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϫѧ̯ ϰѧϳΎϬϠΣ ϩ΍έ ϯήϴ̳έΎ̯ ΖѧΑΎΛ ΎϬϧ΁ ϰ΋΍έΎ̯ ϭ ϰϠϤϋ ΖѧѧѧϳήѧѧѧΜѧѧѧ̯΍ ˬΖѧѧѧγ΍ ϩΪѧѧѧη ΖγΩ ί΍ ΎϴϧΩ έΩ Ϫ̯ ϰϧΩ΍ίϮϧ ΕΎѧѧΠѧѧϧ ΪѧѧϨѧѧϧ΍ϮѧѧΘѧѧϴѧѧϣ Ϊѧѧϧϭήѧѧϴѧѧϣ

ήϘϓ ϭ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϯΪѧϳΪΟ ΕΎϘϴϘΤΗ αΎγ΍ ήΑ "Ζѧѧѧδϧϻ" ςѧѧѧγϮѧѧѧΗ Ϫѧѧѧ̯ Ϫѧγ ˬΖѧγ΍ ϪѧΘѧϓΎѧϳ έΎѧθѧΘϧ΍ ϥϮѧϴѧϠѧϴѧϣ έΎѧϬ̩ ί΍ ϥϮϴϠϴϣ έΩ ϝΎѧγ ήѧϫ Ϫѧ̯ ϯΩ΍ίϮϧ ΪѧѧϧήѧѧϴѧѧϤѧѧϴѧѧϣ ΎѧѧϴѧѧϧΩ ΢ѧѧτѧѧγ ΕΎѧΠѧϧ ̱ήѧϣ ί΍ ΪϨϧ΍ϮΘϴϣ !ΪϨΑΎϳ ϦѧϴѧϳΎѧ̡ ϪѧϨѧϳΰѧϫ ϭ ̮ѧϴѧϨ̰Η ΩϮѧΟϮѧϣ ϞѧΣ ϩ΍έ ϥ΍ϮѧϨѧόѧΑ Ζγ΍ ϥ΍ΪѧѧΑ Ϫѧѧ̯ ϰѧѧϧΎѧѧϧ΁ ϪѧѧΑ ϰѧѧϟϭ !ΪγήϴϤϧ Ϊϧ΍ ΝΎΘΤϣ ˬ˻˹˹˾ αέΎѧѧѧѧϣ ϡϮѧѧѧѧγ ϯήѧγ :ϰѧγ ϯΩ ϦΘ̴Ϩη΍ϭ Ϫѧ̯ ϯ΍ ϪѧΘѧδΟήѧΑ ΕΎϘϴϘΤΗ ϦѧϴѧΑ ΕΎѧϳήѧθϧ ί΍ ϰ̰ϳ έΩ ϰѧ̰ѧηΰѧ̡ ίΎѧΘθϴ̡ ϭ ϰϠϠϤϟ΍ έΎѧѧθѧѧΘѧѧϧ΍ "Ζѧѧδϧϻ" ϡΎѧѧϨѧѧΑ ί΍ Ϫѧ̯ Ωήѧ̯ ϡϼѧϋ΍ ˬϪѧΘϓΎϳ Ϫѧ̯ ϯΩ΍ίϮѧϧ ϥϮϴϠϴϣ έΎϬ̩ Ϫѧѧγ ΪѧѧϧήѧѧϴѧѧϤѧѧϴѧѧϣ ϝΎѧѧγ έΩ ί΍ ΪѧϨѧϧ΍ϮѧΘѧϴѧϣ ϥ΁ ϥϮѧϴѧϠѧϴϣ έΩ ΪѧѧϨѧѧΑΎѧѧϳ ΕΎѧѧΠѧѧϧ ̱ήѧѧϣ

ϭ ̮ϴΒϣ΍ίϮϣ ˬ΍ΪϧΎ̳ϭ΍ ϥϮ̩ ϖσΎϨϣ ί΍ ϰπόΑ έΩ έϮΒΠϣ ΍έ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϰϣΎψϧ ϯΎϬϫϭή̳ έϭΩ΍ϮϟΎδϟ΍ Ύϳ ϭ ΎΘγϭέ έΩ ή̴ΑϮ̯ήγ ϯϭήϴϧ ̮ϳ ϥ΍ϮϨόΑ ΎΗ ΪϨϨ̰ϴϣ ϰϟϭ ϦθΧ ϩϮϴη Ϧϳ΍ .ΪϨϨ̯ ϞϤϋ ζϳϮΧ ϩΩ΍ϮϧΎΧ ϰΘΣ ϩΩ΍ϮϧΎΧ ϪΑ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϧϳ΍ Ζθ̳ίΎΑ ˬϯήϴ̳ίΎΑήγ ϝϭ΍ΪΘϣ ΩϮΧ ϦϴϤϫ ϭ ΪϨ̰ϴϣ Ϧ̰Ϥϣ ήϴϏ ΍έ ϰ̳Ϊϧί ϞΤϣ ϭ ΎϬϨΗ ΩϮΧ ΎϘΑ ϭ ΖϴϨϣ΍ ϯ΍ήΑ ̭ΩϮ̯ Ϫ̯ ΩΩή̴ϴϣ ΐΟϮϣ ϦϳΪΑ Ϫ̯ Ϧϳ΍ ί΍ β̡ .ΩΩή̳ ϰ̰Θϣ ϰϣΎψϧ ϩϭή̳ ϪΑ ΪϧΪη ϪΘδΑ΍ϭ ϰϣΎψϧ ϯΎϬϫϭή̳ Ύϳ ϭ ζΗέ΍ ϪΑ ϪϠϴγϭ ϰϤδΟ ϭ ϰδϨΟ ϯΎϫέ΍ί΁ ϥΎϴϧΎΑήϗ Ϧϴϟϭ΍ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϧϳ΍ ήϴϏ ϰϣΎψϧ ϯΎϬηίϮϣ΁ ΖΤΗ ϭ ϥΩέϮΧ ̮Θ̯ ϥϮ̩ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϧϳ΍ ϯΩέ΍Ϯϣ έΩ .ΪϨΘδϫ ˬϦΘϓή̳ έ΍ήϗ ϰϧΎδϧ΍ ςϳ΍ήη Ϧϳ΍ .ΪϧΩή̴ϴϣ έΪΨϣ Ω΍Ϯϣ ϑήμϣ ϪΑ έϮΒΠϣ ί΍ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϧϳ΍ ΎϬϟΎγ Ϫ̯ ϰϧΎϣί ϰΘΣ ϪϧΎϴθΣϭ Ϊϫ΍ϮΧ ΍έ ζϳϮΧ Ε΍ήϴΛΎΗ Ϊϧ΍ ϩΪϣ΁ ϥϭήϴΑ ϯή̴ϴϣΎψϧ ϥϮ̩ ϒϠΘΨϣ ϝΎ̰η΍ έΩ Ϫ̯ ϰΗ΍ήϴΛΎΗ .Ζη΍ά̳ ϰΑ ϭ ϰϠϳΎϤΗ ϰΑ ϯέΎϤϴΑ) ϰΗΎ̡΁ ϰϧ΍ϭέ ϯΎϬϳέΎϤϴΑ ϯΎϬϧΎϴϐσ ˬ(ϰ̳Ϊϧί ϼ̯ ϭ ϰϋΎϤΘΟ΍ ΖϴϟΎόϓ ϪΑ ϰϗΎϴΘη΍ Ϧϳ΍ .ΪΑΎϴϣ ίϭήΑ έΪΨϣ Ω΍Ϯϣ ϪΑ ΩΎϴΘϋ΍ ϭ Ϧϴ̳΁ ϢθΧ ϯήϴ̳έΩ ΩΎϳΩί΍ ΐΟϮϣ Ϊϧ΍ϮΘϴϣ ϊΒτϠΑ ϰ΋ΎϬθϨ̯΍ϭ ϦϴϨ̩ .ΩΩή̳ ϪόϣΎΟ ϭ ϩΩ΍ϮϧΎΧ έΩ ΖϣϮμΧ ϭ

ΪηΎΒϴϣ ΖϳΎγ ΐϠτϣ Ϧϳ΍ ϊΒϨϣ www.savethechildren.org

Ϫϳήθϧ ̶ϧΎδϧ΍ ̶ϳΎϴϧΩ έϭ΁ ϡΎϴ̡ ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΄όϴγϭ ΍έ Ϫϳήθϧ .ΖγΎϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵΍ήΑ ΕϻΎϘϣ ˬέΎΒΧ΍ Ϫϳήθϧ ̵΍ήΑ .ΪϴϨ̯ ζΨ̡ .ΪϴϨ̯ ϝΎγέ΍ ΍έ ΩϮΧ Ε΍ΩΎϬϨθϴ̡ ϭ


ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯

ÏÏ ϩέΎϤη Ϧ˰ϳή˰Η Ϣ˰Ϭ˰ϣ .Ϊ˰ϧϮ˰ηϲϣ Ϧ˰ϳ΍ Ύ˰ϫ ϪϧΎδϓ΍ ΖϴλΎΧ ϥΎ˰̳Ϊ˰ϧϮϨη ϪΑ Ϫϛ Ζγ΍ Ϧ˰ϳ΍ ΩϮ˰Χ ϥΎ˰̳ΪϨϧ΍ϮΧ ϭ ί΍ Ύ˰˰Η Ϊ˰˰ϫΪ˰˰Α ΍έ ϥΎ˰˰Ϝ˰˰ϣ΍ ΩϮ˰Χ ΕϼϜθϣ ϭ ΎϬϧ΍ήΤΑ ΍έ ϞϘΘδϣ ί΍ϭή̡ ϭ Ϊϧέά̴Α .ΪϨϨϛ ίΎϏ΁ ˬϢ˰ϋ΍ ϱΎ˰Ϩ˰ό˰ϣ ϪΑ ϙΩϮϛ Ζ˰˰˰γ΍ ϲ˰˰˰ϣϮ˰˰˰Ϭ˰˰˰ϔ˰˰˰ϣ έΎ˰ϴδΑ ϥΎϛΩϮϛ ˬϲϋ΍ΰΘϧ΍ ϱΩήϓ ϑϼΘΧ΍ ϭ ΪϨΗϭΎϔΘϣ Ύ˰Ο Ϫ˰Ϥ˰ϫ ΪϳΎΑ ΎϬϧ΁ ϥΎϴϣ έΩ ϭ ΩϮη ϪΘϓή̳ ήψϧ έΩ ϭ Ϫ˰ϧΎ˰δϓ΍ ω΍Ϯϧ΍ ΏΎΨΘϧ΍ ϱΎ˰Ϭ˰ϫϭή˰̳ Ύ˰Α ϕΎ˰Βτϧ΍ ϱΎ˰˰Ϭ˰τ˰˰ϴ˰Τ˰˰ϣ ϭ ϲ˰Ϩ˰γ υϮ˰Τ˰Ϡ˰ϣ ΕϭΎ˰ϔΗ ϒϠΘΨϣ .ΩΩή̳ Ϫ˰ϛ ϲ˰ΘϴϤϫ΍ ϪΑ ϪΟϮΗ ΎΑ ΍έ΍Ω ΕΎ˰˰ϴ˰˰ΑΩ΍ ωϮ˰˰ϧ Ϧ˰˰ϳ΍ έϮ˰ψϨϣ ϪΑ ΪϳΎΑ ΪηΎΑ ϲϣ ϥ΁ ΏΎΨΘϧ΍ έΩ ΖϗΩ φϔΣ Ϫ˰˰ϛ ϥΎ˰˰ϛΩϮ˰˰ϛ Ζ˰˰Ϭ˰˰Ο ϥ΁ ιΎΧ ϩΪϨϨϛ ϩΩΎϔΘγ΍ ς˰Α΍Ϯο ϭ ΎϬϛϼϣ ΪϨΘδϫ Ϫ˰˰Α ϱ΍ ϩΪ˰˰η Ϫ˰˰Αή˰˰Π˰˰Η ϥΎ˰̳ΪϨϧ΍ϮΧ ϩϭή̳ ΐγΎϨΗ έΎ˰Ϝ˰Α ωϮ˰οϮ˰ϣ ϭ ϑΪϫ ϭ εέϭή˰̡ ϭ ΩϮ˰η ϪΘϓή̳ ϲ˰ϳΎ˰Ϩ˰η΁ ϭ ϞϴΨΗ ϱϭήϴϧ ϭ Ϫ˰˰Θ˰˰ηά˰˰̳ Ι΍ή˰˰ϴ˰˰ϣ Ύ˰˰Α ϲ˰̴˰Ϩ˰ϫή˰ϓ ΖϳϮϫ ϦϳϮϜΗ ϲ˰̴ϟΎγ 12 ΎΗ 8 Ϧγ έΩ ϲ˰ϧ΍Ϯ˰Χ ϪϧΎδϓ΍ Ϧγ Ϫϛ ϱ΍ή˰˰Α Ϫ˰˰̩ή˰˰̳) Ζ˰˰γ΍ Ϧ˰γ Ϫ˰ϧΎ˰δϓ΍ ϥΪ˰ϧ΍ϮΧ .Ζ˰δ˰ϴ˰ϧ Ρήτϣ ϲλΎΧ ϥΎ˰Ϝϣ΍ Ζγ΍ Ρήτϣ Ϫ̪ϧ΁ Ϫ˰˰ϧΎ˰˰δϓ΍ ϒ˰˰ϳ΍ή˰˰χ ϙέΩ ϥΎϧ΍ϮΟϮϧ ˬϥΎϛΩϮϛ ςγϮΗ ϥϻΎ˰˰δ̳έΰ˰˰Α ϲ˰˰Θ˰˰Σ ϭ έ΍ή˰ϗ Ϫ˰ΟϮ˰Η ΩέϮϣ (Ζγ΍ Φ˰γΎ˰̡ ίΎϴϧ ϦϳΪΑ ϭ Ωήϴ̳ ϪΑ ΎϫϪ̪Α :Ϫϛ ΩϮη ϩΩ΍Ω Ϊ˰ϧΪ˰ϨϣίΎϴϧ ΎϫϪΑήΠΗ ω΍Ϯϧ΍ Ϫ˰˰Ϩ˰˰ϴ˰˰ϣί Ύ˰˰ϫ Ϫ˰˰ϧΎ˰˰δϓ΍ ϭ ϱ΍ή˰˰˰Α ϲ˰˰˰Β˰˰˰γΎ˰˰˰Ϩ˰˰˰ϣ ϲ˰ϔ˰σΎ˰ϋ ϱΎ˰ϫ Ϫ˰Αή˰ΠΗ .ΪϨΘδϫ

Ωέ΍Ω Ϫϣ΍Ω΍

ϥΎ̳ΪϨϧ΍ϮΧ ˬϪτϠγ ΖΤΗ Ζ˰˰Ϭ˰˰Ο ή˰˰ϫ ί΍ ϥ΍Ϯ˰˰Ο Ϊ˰ϧέ΍Ω ϱή˰ΘθϴΑ ϲ̳ΩΎϣ΁ Ϧ˰Θ˰ΧΎ˰γ Ϊ˰ϨϧΎϤϫ ϱ΍ήΑ ϭ ϥΎ˰ϳϮ˰Ο΍ή˰ΟΎ˰ϣ ΎΑ ΩϮΧ Ζϟ΍Ϊϋ ϱ΍ήΑ Ϫϛ ϲϧΎδϛ ϝΎ˰Ϝ˰η΍ ϪϤϫ ϪϴϠϋ ήΑ ϭ ή˰Μ˰ϛ΍ .Ϊ˰Ϩ˰̴ϨΟ ϲϣ ϢΘγ Ϛ˰ϳ ή˰̴ϳΩ ˬϥΎϧΎϣήϬϗ Ϧϳ΍ Ϫ˰Ϝ˰ϠΑ ΪϨΘδϴϧ ϱΩΎϋ Ωήϓ ϝΪ˰Α ϲ˰ϳΎ˰Ϭ˰Ϡ˰Β˰Ϥ˰γ ϪΑ ϲ˰ΑΎ˰ΗίΎ˰Α Ϫ˰ϛ Ϊ˰ϧ΍ ϩΪη ϭ Ύ˰ϫΪ˰ϴ˰ϣ΍ ί΍ Ϊ˰Ϩ˰Θδϫ ϩϭή˰˰̳ Ϛ˰˰ϳ ϱΎ˰˰Ϭ˰˰ϴ˰˰ϧ΍ή˰˰̴˰ϧ ΩϮΧ ϪόϣΎΟ έΩ ϲϋΎϤΘΟ΍ ϭ ϲϠϴΨΗ ϱΎϫϪμϗ ϑΪϫ ϥΩ΍Ω ˬΎ˰ϫ ϪϧΎδϓ΍ ήϫϮΟ ˬϝϼ˰˰Ϙ˰˰Θ˰˰γ΍ Ϫ˰˰Α ϖ˰˰θϋ .Ζ˰γ΍ Ζηά̳ ϭ ϱήϴϟΩ ί΍ Ύ˰˰˰˰ϫ Ϫ˰˰˰˰ϧΎ˰˰˰˰δϓ΍ ϭ ΖδΟ ϭ ϲ̴Θθ̳ήγ ϭ΍ ϥΎ˰Ϥϳ΍ ϭ ϥΎδϧ΍ ϱϮΟ ή˰ϫ ϭ ήθΑ ωϮϧ ϭ ΩϮΧ ϪΑ ϲ˰˰ϧΎ˰˰δϧ΍ ϭ΍ έΩ Ϫ˰˰̪˰˰ϧ΁ .ΪϳϮ̳ϲϣ ϦΨγ Ζγ΍ ί΍ Ρϭέ Ϫ˰Ϝ˰ϧ΁ ή̴ϳΩ ϑΪϫ ΎΑ ϭήϔγ ΎϫϪϧΎδϓ΍ ϝϼΧ ΩϮ˰Χ .Ϊ˰Ϩ˰ϛϲϣ ήτΧ ΎϬϧ΁ ϭ ΩίΎ˰γ ϲ˰ϣ Ϊ˰ϬόΘϣ ΍έ .ΩϮ˰η ϲ˰ϣ ΪϟϮΘϣ ϩέΎΑϭΩ Ζ˰ΤΗ ϥΎϧ΍ϮΟϮϧ ϭ ϥΎϛΩϮϛ αΎ˰δΣ΍ Ύ˰Ϭ˰Θ˰ϳ΍ϭέ ήϴΛ΄Η έΩ ϥ΍ϮΗ ϲϣ Ϫϛ ΪϨϨϛ ϲϣ Ϟ˰ΑΎ˰ϗή˰ϴ˰Ϗ Ϫ˰̪˰ϧ΁ ϞΑΎϘϣ ϩΪ˰η ΩϮ˰Ϥ˰ϧ΍ϭ ΏΎ˰Ϩ˰ΘΟ΍ ή˰˰ϫ ϭ Ωή˰˰ϛ Ζ˰˰ϣϭΎ˰˰Ϙ˰˰ϣ Ϧ˰Ϝ˰Ϥ˰ϣ ΍έ ϲ˰ϨϜϤϣήϴϏ ω΍Ϯ˰ϧ΍ Ϫ˰Α Ύ˰ϫ Ϫ̪Α .ΩϮϤϧ ϭ Ϊ˰ϧΪ˰Ϩ˰ϣίΎ˰ϴ˰ϧ Ύϫ ϪΑήΠΗ Ϫ˰˰Ϩ˰˰ϴ˰˰ϣί Ύ˰˰ϫ Ϫ˰˰ϧΎ˰˰δϓ΍ ϱ΍ή˰˰˰Α ϲ˰˰˰Β˰˰˰γΎ˰˰˰Ϩ˰˰˰ϣ ϲ˰ϔ˰σΎ˰ϋ ϱΎ˰ϫ Ϫ˰Αή˰ΠΗ .ΪϨΘδϫ ϥ΍ή˰ψ˰Ϩ˰Β˰ΣΎ˰λ ί΍ ϲ˰Ϝϳ :ΪϳϮ̳ ϲϣ ϥΎϛΩϮϛ ΕΎϴΑΩ΍ έΩ Ύ˰˰ϫ Ϫ˰˰ϧΎ˰˰δϓ΍ ω΍Ϯ˰˰ϧ΍ ί΍ Ύ˰Ϭ˰Θ˰Ϩ˰γ Ϫ˰ϋϮ˰Ϥ˰Πϣ ˬϲ˰γΎ˰Ϩ˰θϧ΍ϭέ ϩΎ˰̳ΪϳΩ Ϫ˰ό˰ϣΎΟ ϭ ΖϴΑήΗ ϭ ϢϴϠόΗ ιΎ˰Χ ϒϳΎχϭ ϲγΎϨη Ϧ˰ϳ΍ ϩΎ˰̳ .Ϊ˰ϧέ΍Ω ΍έ ΩϮΧ ΐ˰ϴ˰ϛή˰Η Ϣ˰ϫ ΎΑ ϒϳΎχϭ

Ñ ϪΤϔλ

ϙΩϮϛ ΕΎϴΑΩ΍ έΩ ϱήϴγ «ϥ΍ήϳ΍ ΕΎϴΑΩ΍ έΩ ϙΩϮϛ» ϡΩήϣ ϥϮ̳ΎϧϮ̳ ϱΎϫίΎϳϥ .Ϊϧ΍ϩΪη ϖϠΧ ϥΩήϛ ϡή̳ήγ ϱ΍ήΑ ϱ΍ήΑ Ύϳ ϭ ϥϻΎγΩήΧ .ΎϬϧ΁ ϱίϮϣ΁ΪϨ̡ ϭ ϞϴΨΗ ϱϭήϴϧ εέϭή̡ ϲϨϫΫ ΕέΪϗ ϭ έϮμΗ .ϥΎϧ΍ϮΟϮϧ ϭ ϥΎϛΩϮϛ ΎΑ ϲϳΎϨη΁ ϪΑ ϚϤϛ ϦϳϮϜΗ ϭ ϪΘηά̳ Ι΍ήϴϣ ϲ̴Ϩϫήϓ ΖϳϮϫ .ϥΎ̳ΪϨϧ΍ϮΧ ϭ ϞϴΨΗ ϭ ΪϳΩ εήΘδ̳ ϱ΍ήΑ ϙΩϮϛ ϥΩήϛ ϩΩΎϣ΁ ΖγϭΩ ˬϦΘΧΎϨη ςϴΤϣ ϦΘΧΎγ ϭ ϦΘη΍Ω ϥΎϧΎϣήϬϗ ήΑ ϥΩΎϬϧ είέ΍ ϱΎϫ ϪϧϮϤϧ ϥΪϧ΍έ ϭ Ϛϴϧ ΩΎΠϳ΍ ϱΪΑ ϭ ϲΘηί ΖϟΎλ΍ ϪΑ ϡ΍ήΘΣ΍ ϪΑ Ϟϴϣ ϭ ϲϧΎδϧ΍ .ϥΩήϛ ϡϭ΍Ϊϣ ϱϼΘϋ΍ ϲϧ΍ϭέ ϱΎϫίΎϴϧ Ωέϭ΁ήΑ ϭ ϩΪϨϨϛ ϡή̳ήγ ϥΩϮΑ ζΨΒΗάϟ ϪΑ ϙΩϮϛ ϥΩήϛ ΪϨϣϪϗϼϋ ϪΑ ΕΩΎϋ ΩΎΠϳ΍ ϭ ϪόϟΎτϣ ϦϳήΗ ϞϬγ ϖϳήσ ί΍ ϥ΁ ΕΎϴΑΩ΍ ωϮϧ ϦϳήΗ Ϧϳήϴη .ΎϫϪϧΎδϓ΍ ϲϨόϳ ˬϥΎΑί ϚΒγ ΎΑ ϲϳΎϨη΁ ί΍ έΎηήγ ΎϫϪϧΎδϓ΍ Ϫ̩ ϱΎϫήϴΒόΗ ϭ ΎΒϳί ΕΎΒϴϛήΗ .Ζγ΍ ϥΎΑί ήϫ ϒϴτϟ ϱΎϫ ϪϧΎδϓ΍ ϪϤΟήΗ. ΪϳΪΟ ϭ ϪϧΎϴϣΎϋ ςΑ΍ϭέ ή̴ϳΩ ϱΎϫέϮθϛ ΎΑ ϲϳΎϨη΁ ϭ ϲ̴Ϩϫήϓ ϱΎϬ̴Ϩϫήϓ ϭ ΎϬΘϨγ ϥ΍Ϊϧίήϓ ϱ΍ήΑ ΍έ ϒϠΘΨϣ ί΍ ϭ ϩΩέϭ΁ ϥΎϐϣέ΍ ϪΑ Ύϣ ϲϧΎδϧ΍ ήϴϏ ϱΎϬϴϳ΍ΪΟ .ΪϫΎϛϲϣ ΎϬΘϠϣ ϦϴΑ ϱίϮ˰˰ϣ΁Ϊ˰˰Ϩ˰˰̡ ϑΪ˰˰ϫ έΩ ϊϣ΍ϮΟ έΩ Ϫϛ βΑ ϦϴϤϫ

ϲϠλ΍ ϱΎϬΘϴμΨη ϥΎϤϫ έΩ ΐϠϏ΍ ϥΎΘγ΍Ω ϲϓήόϣ ϝϭ΍ ϪϠϤΟ ΪϨ̩ ϥ΁ ί΍ β̡ ϭ ΪϧϮη ϲϣ ϲϠλ΍ ϩή̳ ΎΑ ΎϬΘϴμΨη ϲσ ϭ ϩΪη ϪΟ΍Ϯϣ Ϧϳ΍ ϪΛΩΎΣ ή̡ ϲϳ΍ήΟΎϣ ΖγΩ ϪΑ ˱Ύόϳήγ ϩή̳ ϥΎϣήϬϗ ϦϳήΗ ΏϮΒΤϣ ϩΩϮθ̳ ϪϧΎδϓ΍ .ΩΩή̳ϲϣ ϱΎϫ ϪϧΎδϓ΍ έΩ ΍ήΟΎϣ έΎϴδΑ ζϘϧ ϪϧΎϴϣΎϋ .Ωέ΍Ω ϩΪϬϋ ήΑ ΍έ ϲϤϬϣ ϱΎϫ Ϫϧ΍Ω ΪϨϧΎϣ ϊϳΎϗϭ έ΍ήϗ Ϣϫ Ζθ̡ ήϴΠϧί Ύϳ ϩΪϨϧ΍ϮΧ ϭ Ϊϧήϴ̳ ϲϣ ϭ ΕΎΤϴοϮΗ ΎΑ ϩΪϧϮϨη ϲϧ΍Ϯσ ϱΎϬϳίΎγ ϪϠϤΟ .ΩϮηϲϤϧ Ϟτόϣ ϱΎϬϧΎϣήϬϗ ϲϠλ΍ ϭ Ϧηϭέ ϱΎϬΘϴμΨη ϭ Ϊϧέ΍Ω ϲμΨθϣ .Ϊϧ΍ ϪϴΒη Ϣϫ ϪΑ ΐϠϏ΍ ϭ βϔϧ Ϛϴϧ ΍ήϘϓ ϥ΍ΪϨϤΗϭήΛ ϭ ΪϨϧΎΑήϬϣ .ϢϟΎχ ϭ ϝΪ̴Ϩγ Ϫϛ ϱΩ΍ήϓ΍ ΕΎϴλϮμΧ ζϴ̡ ΍έ Ύϫ΍ήΟΎϣ ϥΎϤϫ έΩ ϭ ΪϨθϛ ϲϣ Ρήτϣ ϪϧΎδϓ΍ ϱ΍ΪΘΑ΍ .ΩϮηϲϣ ϞϠϣ ϱΎϫ ϪϧΎδϓ΍ Ϊϧέ΍Ϊϧ ϲλΎΧ ϩΪϨδϳϮϧ ΎϬϧήϗ ϪϜϠΑ ΎϬϟΎγ ΍ήϳί ϥΪϣ΁ ΩϮΟϭ ϪΑ ί΍ β̡ ϪΘηΎ̴ϧ ϭ ϱέϭ΁ ϊϤΟ .Ϊϧ΍ϩΪη ϥΩήΑ έΎϜΑ ί΍ ϑΪϫ ϪϧΎϴϣΎϋ ϱΎϫ ϪϧΎδϓ΍ ϥΎϛΩϮϛ ϱ΍ήΑ ΪϳΪΟ ϭ ϞϠϋ ϪΑ Ύϫ ϪϧΎδϓ΍ ϥΩέϭ΁ήΑ ϱ΍ήΑ ϭ ϒϠΘΨϣ

-̵ϮΗή̡ Ωϼϴϣ ϥ΍ήϳ΍ ϱΎϬϴ̳̬ϳϭ ϪϧΎϴϣΎϋ ϱΎϫϪϧΎδϓ΍ ϱΎϬϴ̳̬ϳϭ ϲΑΩ΍ ϥΎϘϘΤϣ ϪϧϮ̳ ϦϳΪΑ ΍έ ϲμΨθϣ ϞϘϧ Ύϫ ϪϧΎδϓ΍ ϱ΍ήΑ :Ϊϧ΍ϩΩήϛ ϪϧΎϴϣΎϋ ϱΎϫ ϪϧΎδϓ΍ ϭ Ώ΍Ω΁ ϭ ΪϳΎϘϋ ή̴θϳΎϤϧ ϦϴΒϣ ϭ ϡϮϗ ήϫ ϡϮγέ ϡΩήϣ ΪϳΩ ϭ ΕΎγΎδΣ΍ Ϟ΋Ύδϣ ϪΑ ΖΒδϧ ϥ΁ Ϫϛ ΎΠϧ΁ ί΍ .Ζγ΍ ϲ̳Ϊϧί ϦϴΑ έΩ Ύϫ ϪϧΎδϓ΍ Ϧϳ΍ ˬΪϧέ΍Ω ΖϴΑϮΒΤϣ ϡΩήϣ ϞΑΎϗ ϥ΁ ϩΪϧίΎγ ζϘϧ .Ζγ΍ ϪόϟΎτϣ ϲϧΎδϧ΍ Ϛϴϧ ϞϳΎμΧ ˬϲϨΗϭήϓ ήϴψϧ ˬΕϭΎΨγ ˬϱΩήϤϧ΍ϮΟ έΩ ΖΒΤϣ ϭ ΖϋΎΠη ΩέϮϣ Ύϫ ϪϧΎδϓ΍ Ϧϳ΍ ϩΪϨϧ΍ϮΧ .Ζγ΍ ζϳΎΘγ ϪϜϧ΁ ΎΑ ΪϨϴΑ ϲϣ Ε΍ήϛ ϪΑ ΕΎϴλϮμΧ Ϧϳ΍ ΐΒγ ΍έ ϲΗϼϜθϣ ϩέ΍ϮϤϫ ϲϟϭ ΩϮη ϲϣ ΐΒγ ΍έ ϱίϭήϴ̡ ϥΎϳΎ̡ έΩ ϪϧΎδϓ΍ έΩ .Ϊϳ΁ ϲϣ ϩΪϳΩ ϲΘϠϣ ̨ϴϫ ϪϧΎϴϣΎϋ Ϯ̳έϭί ϲϤϟΎχ Ϫϛ ϩΪθϧ .ΩΩή̳ ϭήϴ̡ Ϧϳ΍ έΩ ϥΎϴΑ ϩϮϴη ϪΑ έΎϴδΑ Ύϫ ϪϧΎδϓ΍ Ζγ΍ ϚϳΩΰϧ ϡΩήϣ έΎΘϔ̳ ΩϮΟ ϪΑ ϲϧΎϣί ˱ϻϮλ΍ ΍ήϳί ΩϮΟϭ εέΎ̴ϧ Ϫϛ Ϊϧ΍ϩΪϣ΁ .Ζγ΍ ϪΘη΍Ϊϧ ί΍ ϪϧΎϴϣΎϋ ϱΎϫ ϪϧΎδϓ΍ ϱϭήϴ̡ ϲλΎΧ Ρήσ ϥΎϳΎ̡ ϭ ωϭήη ˬΪϨϨϛ ϲϣ .Ϊϧέ΍Ω ΩϮΧ ϪΑ ιϮμΨϣ


ΪϨϣΪϘϣ ϥΎ̯ΩϮ̯

Ï Ï ϩέΎϤη ΪϨ̰ϴϣ ϝήΘϨ̯ ϦΘϓή̳ ϩί΍Ϊϧ΍ ϭ ϥΩή̯ ϢѧϟΎѧγ ϯ΍ ϪѧΒѧϨѧΟ ήѧϫ ί΍ ̭ΩϮ̯ Ϫ̯ ϰѧμΧήѧϣ ί΍ ϞѧΒѧϗ ϦϴϨ̪Ϥϫ ˹Ζγ΍ ϰѧϠѧ̯ ϪѧϨѧϳΎѧόѧϣ ̮ѧϳ ϥΎѧΘѧγέΎϤϴΑ ί΍ ΕέϮѧѧѧλ Ω΍ίϮѧѧѧϧ ί΍ ϰѧѧѧ̰ѧѧѧηΰѧѧѧ̡ ˹Ωήϴ̴ϴϣ ϝήѧΘѧϨѧ̯ ΎѧϬѧϧΎΘγέΎϤϴΑ ί΍ ϰπόΑ έΩ ϡΎѧΠѧϧ΍ Ω΍ίϮϧ ί΍ OAE ϰϳ΍ϮϨη έΩ Ϫѧ̯ ΩϮѧθѧϴϣ εϼΗ ϭ Ωήϴ̳ ϰϣ ΎѧϬѧϧΎΘγέΎϤϴΑ ϪϤϫ έΩ ΪΘϣ Ϧϳ΍ ϩΪϨϳ΁ ˹Ϊϳ΁έΩ Ξϳ΍έ ϪΑ Ζѧγ΍ ϥϮΧ ζϳΎϣί΁ ̮ϳ PKU˷ ΪѧϟϮѧΗ ί΍ ΪѧόΑ ΖϋΎγ ̀˻ ΍ΩΪΣ Ϫ̯ ί΍ ϑΪѧϫ ˹ΩϮѧθѧϴѧϣ ϪѧΘϓή̳ Ω΍ίϮϧ ϯέΎϤϴΑ ωϮϧ ˽ ϒθ̯ ζϳΎϣί΁ Ϧϳ΍ ˹ΪѧηΎѧΑ ϰѧϣ ϰѧϧϮѧϣέϮϫ ϝϼΘΧ΍ Ύϳ ϯέΎѧϤѧϴѧΑ ωϮϧ Ϧϳ΍ ί΍ Ϫ̯ ϰϧ΍Ω΍ίϮϧ ϯήѧϫΎѧχ ήѧψѧϧ ί΍ ΪѧϧήΑ ϰϣ Ξϧέ ˹ΪϨϳ΁ ϰϣ ήψϨΑ ϰόϴΒσ ϼϣΎ̯ Ϧѧѧѧϳ΍ ΩέϮѧѧѧϣέΩ ϩΎѧѧѧΗϮѧѧѧ̯ ϰѧѧѧϨѧѧѧΨѧѧѧγ :ΎϬϳέΎϤϴΑ ωϮϧ ̮ϳ Fenylketonuri ϡΪѧѧϋ Ϫѧѧ̯ Ζѧѧγ΍ ϰѧѧΛέ΍ ϯέΎѧѧϤѧѧϴѧѧΑ ϝϼΘΧ΍ ΚϋΎΑ ϯέΎϤϴΑ Ϧϳ΍ ϯ΍ϭ΍Ϊϣ ˹ΩϮѧθѧϴѧϣ ϰΒμϋ ϢΘδϴγ ϭ ϰϠϣΎ̰Η ΎѧΑ ˼˹˹˹˹ ϦѧϴѧΑ ̭ΩϮ̯ ̮ϳ ΍ΩΪΣ ˹ΪϨϳ΁ ϰϣ ΎϴϧΩ ϪΑ ϯέΎϤϴΑ Ϧϳ΍ Kongenital ϯέΎѧϤѧϴѧΑ ϞϴϟΩ ΪѧѧϴѧѧϟϮѧѧΗ ϰѧѧϤѧѧ̯ hypotyreos Ϧѧϳ΍ .ΪѧηΎѧΑ ϰϣ ΪϴϳϭήϴΗ ϩΪϗ ϥϮϣήϫ ϞѧϣΎѧ̰ѧΗ ϯ΍ήѧΑ ϪѧϠϤѧΟ ί΍ ϥϮϣέϮϫ Ζѧγ΍ ϢѧϬѧϣ ̭ΩϮѧ̯ Ϊѧηέ ϭ ϯΰϐϣ ΚѧѧϋΎѧѧΑ ϥϮѧѧϣέϮѧѧϫ Ϧѧѧϳ΍ ΩϮѧѧΒѧѧϤѧѧ̯ϭ ϰѧѧѧ̴ѧѧѧϟϮѧѧѧΗϮѧѧѧ̯ ϭ ϰѧѧѧϧ΍ϭέ ϝϼѧѧѧΘѧѧѧΧ΍ ˼˹˹˹ ί΍ Ϫѧ̪Α ̮ϳ ΃ΩΪΣ ˹ΩϮθϴϣ ˹ΩϮѧѧθѧѧϴѧѧϣ ϯέΎѧѧϤѧѧϴѧѧΑ Ϧѧѧϳ΍ έΎѧѧ̩Ω ϝϼѧѧѧѧΘѧѧѧѧΧ΍ Galaktosemi ϪѧѧΑ ΪѧѧϨѧѧϗ ωϮѧѧϧ ̮ѧѧϳ έΩ ϰѧѧΘѧѧΛ΍έϭ ί΍ Ϫ̯ ΪηΎΑ ϰϣ Galaktos ϡΎϧ ήѧѧϏϻ ϯέΎѧѧϤѧѧϴѧѧΑ Ϧѧѧϳ΍ Ϣѧѧϳϼѧѧϋ ϪѧѧϠϤѧΟ ϭ ϥΩήѧѧѧѧ̯ ύ΍ήѧѧѧѧϔѧѧѧѧΘѧѧѧѧγ΍ ˬϥΪѧѧѧѧη ϰѧϧΎѧ̯ΩϮ̯˹ΪηΎΑ ϰϣ ....... ϰ̴ΘδΧ ˬΪѧϧϮѧη ϰѧϣ ϯέΎѧϤѧϴѧΑ Ϧϳ΍ έΎ̩Ω Ϫ̯ ϰѧѧѧϳ΍άѧѧϏ Ϣѧѧϳ̫έ ΎѧѧΑ ΪѧѧϨѧѧѧϧ΍ϮѧѧΗ ϰѧѧϣ ϰѧόѧϴΒσ έϮτΑ GalaktosϥϭΪΑ ́˹˹˹˹ ί΍ ̭ΩϮ̯ ̮ϳ .ΪϨϨ̯ Ϊηέ ϰѧϣ Ξѧϧέ ϯέΎѧϤϴΑ Ϧϳ΍ ί΍ Ϊ΋Ϯγ έΩ Kongenital ˹ ΩήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑ

binjurebarkhyprpla ˹Ζѧѧγ΍ ϰѧѧΛέ΍ ϯέΎѧѧϤѧѧϴѧѧΑ ̮ѧѧϳ si ϦϴΑ ϰϠγΎϨΗ Ζϟ΁ κϘϧ ˬ̮Ϥϧ ΩϮΒϤ̯ αέΩϭί ϥΪѧѧη ώѧѧϟΎѧѧΑ ϭ ΎѧѧϫήѧѧΘѧѧΧΩ ϯέΎѧϤѧϴѧΑ Ϧѧϳ΍ ϯΎѧϫ ϪѧϧΎѧθϧ Ύѧϫήδ̡ ϯέΎѧϤѧϴѧΑ Ϧѧϳ΍ ϥΎѧϣέΩ ϡΪѧϋ ˹Ζγ΍ ̮ѧϳ ΍ΩϭΪѧΣ ˹ΩϮѧθѧϴϣ ̱ήϣ ΚϋΎΑ ϝϼѧΘΧ΍ Ϧϳ΍ έΎ̩Ω ˺˹˹˹˹ έΩ Ϫ̪Α ˹ΩϮθϴϣ

Ωέ΍Ω Ϫϣ΍Ω΍

:Ϣθ̩ ̮ηΰ̡ ̮Ϥ̯ ́ Ϧγ έΩ ̭ΩϮ̯ ϰϳΎϨϴΑ ί΍ ϝήΘϨ̯ ΕέϮѧλ ϰѧ̴ϟΎγ ˾ ϭ ˽ ˬϰ̴ϫΎϣ Ϟѧ̰ѧθϣ Ϫѧ̯ ϰѧϧΎѧ̯ΩϮѧ̯ .Ωήѧϴ̳ ϰϣ ̮ѧϤѧ̯ ϪѧΑ Ϊѧϧέ΍Ω ϰϳΎϨϴΑ Ύϳ ϰ̩Ϯϟ ˹ΪϧϮθϴϣ ϩΩΎΘγήϓ Ϣθ̩ ̮ηΰ̡ ϰѧѧѧѧϧΎѧѧѧѧϣέΩ ϦѧѧѧѧΗ κѧѧѧѧμѧѧѧѧΨѧѧѧѧΘѧѧѧѧϣ

:(̟΍ήΗϮϳΰϴϓ) Ϟѧ̰ѧθϣ Ϫ̯ ΍έ ϰϧΎ̯ΩϮ̯ ̟΍ήΗϮϳΰϴϓ Ύѧѧϳ Ϫѧѧ̪ѧѧϴѧѧϫΎѧѧϣ ϰѧѧδѧѧΤѧѧϴѧѧΑ ϭ ϰѧѧΘѧѧδѧѧγ ˬΪѧѧϧέ΍Ω ΍έ ϪѧѧΑΎѧѧθϣ ϯΎѧѧϬѧѧϴѧѧΘѧѧΣ΍έΎѧѧϧ ˹ΪϨ̯ ϰϣ ΕΎϗϼϣ :ϥ΍ΪϧΩ έΎΘγή̡ Ζѧη΍ΪѧϬѧΑ ϪѧΑ ϊΟ΍έ ΕΎϋϼσ΍ ϥΩ΍Ω ϰѧ̴ѧϫΎѧϣ ˺˹ Ϧѧγ έΩ ΃ΩϭΪΣ ϥ΍ΪϧΩ ΕέϮѧλ ϥ΍ΪѧϧΩ έΎѧΘѧγή̡ ϑήσ ί΍ ˹˴Ωήϴ̳ ϰϣ :ϥΎϤϳ΍ί ί΍ ΪόΑ Ω΍ίϮϧ ί΍ ΖΒχ΍Ϯϣ ϪѧѧϟΎѧѧϘѧѧϣ ωϭήѧѧη έΩ Ϫѧѧ̯ έϮѧѧτѧѧϧΎѧѧϤѧѧϫ ϢѧϬѧϣ έΎѧϴѧδΑ Ϊѧ΋Ϯγ έΩ ϡΩή̯ ϩέΎη΍ ϭ έΩΎѧϣ ˬϥΎѧϤѧϳ΍ί ί΍ ΪѧόΑ Ϫ̯ Ζγ΍ έΩ ˹ΪѧѧϨѧѧηΎѧѧΑ Ϣѧѧϫ έΎѧѧϨѧѧ̯ έΩ Ω΍ίϮѧѧϧ έΩΎѧϣ ϯ΍ήΑ ϥΎ̰ϣ΍ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ϯΩέ΍Ϯϣ ˬΖѧϧϮѧϔѧϋ ϞϴϟΩ ϪΑ ϼΜϣ Ωέ΍Ϊϧ ΩϮΟϭ έΪѧ̡˹˹˹ϭ έΩΎѧϣ ϰѧϤѧδΟ ϰѧϧ΍ϮѧΗΎϧ Ϊѧϫ΍ϮѧΧ Ω΍ίϮѧϧ έΎѧϨѧ̯ έΩ Ϫѧ̯ Ζγ΍ ΎѧϫέΪѧ̡ Ϫѧ̯ ΩϮѧη ϪѧϓΎο΍ ΪϳΎΑ ˹ΩϮΑ έΩΎѧѧϣ έΎѧѧϨѧѧ̯ έΩ ϥΎѧѧϤѧѧϳ΍ί ϡΎѧѧ̴ѧѧϨѧѧϫ ϰѧϣ ΖѧϳΎϤΣ ϭ΍ ί΍ ϭ Ϊϧέ΍Ω έϮπΣ ˹ΪϨϨ̯ ϥΪѧϣ΁ ΎѧϴѧϧΪѧΑ ί΍ ϪѧϘѧϴѧϗΩ ̮ϳ ί΍ ΪόΑ APGAR ϡΎϧ ϪΑ ϰθϳΎϣί΁ ̭ΩϮ̯ ζѧѧϳΎѧѧϣί΁ Ϧѧѧϳ΍ ˹ΩϮѧѧθѧѧϴѧѧϣ Ω΍ίϮѧѧϧ ί΍ ˬζѧη ˬΐѧϠѧϗ Ζѧϴѧόѧοϭ ί΍ ϰϟήΘϨ̯ ΖѧѧϴѧѧγΎѧѧδΣ) ϯΩ΍έ΍ ήѧѧϴѧѧϏ ζѧѧϨѧѧ̯΍ϭ ϯΩ΍έ΍ ήѧϴѧϏ ϰѧ̴ѧΘѧϓήѧ̳ ˬ (βѧ̰Ϡϓέ ̭ΩϮѧ̯ ΖѧγϮѧ̡ ̲ϧέ ϭ Ύϫ Ϫ̪ϴϫΎϣ ϯΎѧϫ ϪѧϠѧλΎϓ έΩ ϝήΘϨ̯ Ϧϳ΍˹ Ζγ΍ ΎѧϴѧϧΩ ϪѧΑ ί΍ ΪѧόΑ ϪϘϴϗΩ ˺˹ ϭ ˾ ˬ˺ ˹Ωήѧϴѧ̳ ϰѧϣ ΕέϮѧλ Ω΍ίϮѧϧ ϥΪϣ΁ ϥίϭ ήѧѧΑ ϩϭϼѧѧϋ ϝϮѧѧΌѧѧδϣ ϯΎѧѧϣΎѧѧϣ

Ò ϪΤϔλ

Ϊ΋ϮγέΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϯ΍ήΑ ϩΎϓέϭ Ζη΍ΪϬΑ ˮ ϰϧΪη ϰΘϴόϗ΍ϭ Ύϳ Ϧϳήϴη ϰϳΎϳϭέ ΎѧΑ ΕέϭΎθϣ ϪΑ ΝΎϴΘΣ΍ ˬΪϨϫΩ Ϫ΋΍έ΍ ˹Ϊѧϧέ΍Ω ϯήѧ̴ѧϳΩ ϯέΎ̯ ϯΎϫ ϩϭή̳

΍έ ϯέΎ̯ ϯΎϫ ϩϭή̳ Ϧϳ΍ Ϫ̯ ϰϧΎδ̯ :ΪѧϨѧΘѧδϫ ήѧϳί έ΍ήϘΑ ΪϨϫΪϴϣ Ϟϴ̰θΗ ˬϰѧѧѧϋΎѧѧѧϤѧѧѧΘѧѧѧΟ΍ έΎѧѧѧ̯ΩΪѧѧѧϣ ˬΎѧѧѧϣΎѧѧѧϣ ϰѧϧΎѧϣέΩ ϦΗ κμΨΘϣ ˬαΎϨθϧ΍ϭέ ˬϥ΍ΪѧѧϧΩ έΎѧѧΘѧѧγήѧѧ̡ ˬ(̟΍ήѧѧΗϮѧѧϳΰѧѧϴѧѧϓ) ϭ ϥΎѧΑί κѧϘѧϧ ϥΎѧϣέΩ κμΨΘϣ .Ϣθ̩ ̮ηΰ̡ ̮Ϥ̯ ζѧϘѧϧ ΩέϮѧϣ έΩ ϩΎѧΗϮ̯ ϰΗΎΤϴοϮΗ :ϯέΎ̯ ϯΎϬϫϭή̳ ϯΎπϋ΍ :ϰϋΎϤΘΟ΍ έΎ̯ΩΪϣ Ϫѧ̯ Ζѧγ΍ ϰѧϳΎϫ ϩΩ΍ϮϧΎΧ ί΍ ΖϳΎϤΣ ϪѧΑ ϰѧϋΎѧϤѧΘѧΟ΍ ΖΨγ Ζϴϴόοϭ έΩ ϰѧϧΎѧ̯ΩϮѧ̯ ϪѧΑ ̮Ϥ̯ ϭ ΪϧήΑ ϰϣήγ έΩ ϰѧΣϭέ ϭ ϰѧϤѧδΟ ήѧψϧ ί΍ Ϫ̯ ˹ΪϨϨϴΑ ϰϣ ΐϴγ΁ ϪϧΎΧ ςϴΤϣ :ϥΎΑί κϘϧ ϥΎϣέΩ κμΨΘϣ ΖѧϨ̰ϟ ϭ ϰψϔϠΗ Ϟ̰θϣ Ϫ̯ ϰϧΎ̯ΩϮ̯ ϪѧΑ έΎѧΘѧγήѧ̡ ϑήσ ί΍ Ϊϧέ΍Ω ϰϧΎΑί ˹ΪϧϮθϴϣ ϩΩΎΘγήϓ ϥΎΑί κμΨΘϣ :αΎϨθϧ΍ϭέ ήѧϳί Ωέ΍Ϯϣ έΩ αΎϨθϧ΍ϭέ ΎΑ αΎϤΗ :Ωήϴ̳ ϰϣ ΕέϮλ ϯέΎѧѧΘѧѧϓέ Ϟѧѧ̰ѧѧθϣ Ϫѧѧ̯ ϰѧѧϧΎѧѧ̯ΩϮѧѧ̯ * Ϊϧέ΍Ω ϭ έΩΎѧѧϣ ϦѧѧϴѧѧΑ ϰѧѧ̰ѧѧϳΩΰѧѧϧ ϥ΍ΪѧѧϘѧѧϓ * ̭ΩϮ̯ ϰѧϳΎѧϤѧϨϫ΍έ ϪΑ ΝΎϴΘΣ΍ Ϫ̯ ϰϨϳΪϟ΍ϭ * Ϊϧέ΍Ω ΖϳΎϤΣ ϭ ϭ ϰѧϠѧϣΎѧ̰ѧΗ ήψϧ ί΍ Ϫ̯ ϰϧΎ̯ΩϮ̯ * ϰѧόѧϴѧΒѧσ ΢τγ έΩ ϰϤδΟ Ζϓήθϴ̡ Ϊϧέ΍Ϊϧ έ΍ήϗ ΎѧϤѧϨѧϫ΍έ ζѧϘѧϧ ϦѧϴϨ̪Ϥϫ αΎϨθϧ΍ϭέ ΍έ Ζѧη΍ΪѧϬΑ ΰ̯ήϣ ϥ΍ΪϨϣέΎ̯ ϯ΍ήΑ ˹Ωέ΍Ω

Ϧѧϳ΍ ϥΎѧ̯ΩϮѧ̯ Ζη΍ΪϬΑ ΰ̯ήϣ ϑΪϫ ̮ѧѧϳ ϦѧϳΪѧϟ΍ϭ ϩ΍ήѧϤѧϫ ϪѧѧΑ Ϫѧ̯ Ζѧγ΍ ϞѧϣΎѧ̰ѧΗ ϯ΍ήѧΑ Ϧѧϣ΍ ϭ ϢѧϟΎγ ςϴΤϣ ϥΪѧϴѧγέ ϯ΍ήѧΑ ˹ΪϨ̯ ΩΎΠϳ΍ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϧѧѧϳήѧѧϳί ϕήѧѧσ ί΍ ϑΪѧѧϫ Ϧѧѧϳ΍ ϪѧѧΑ :ΩϮθϴϣ ϩΩΎϔΘγ΍ ϭ ϥΎѧѧ̯ΩϮѧѧ̯ ϰѧѧΘѧѧϣϼѧѧγ ϝήѧѧΘѧѧϨѧѧ̯ # ϯέΎϤϴΑ ϪΑ ϥΎϳϼΘΒϣ ϯ΍ϭ΍Ϊϣ ϦϳΪϟ΍ϭ ΖϳΎϤΣ * ί΍ ϦѧѧϳΪѧѧϟ΍ϭ ϦѧѧΘѧѧΧΎѧѧγ έΎѧѧϴѧѧθϫ * ϭ ϩΩ΍ϮѧϧΎѧΧ ςѧϴѧΤϣ έΩ Ϫ̯ ϰΗ΍ήτΧ Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ϪόϣΎΟ ϯΎѧϬѧϳέΎѧϤѧϴѧΑ ϯήѧϴѧ̴θϴ̡ ϭ ϒθ̯ * ϥΎ̯ΩϮ̯ ϦϴΑ ϰΣϭέ ϭ ϰϤδΟ :ϥΎ̯ΩϮ̯ Ζη΍ΪϬΑ ΰ̯ήϣ ϯέΎ̯ ϢϴΗ αΎѧγ΍ ήѧΑ ϥΎѧ̯ΩϮ̯ Ζη΍ΪϬΑ ΰ̯ήϣ Ωήѧϴ̳ ϰϣ ΕέϮλ ϰόϤΟ ϯέΎ̰Ϥϫ ϪѧϤѧϫ Ϫѧ̯ Ζγ΍ ϢϬϣ ΖϬΟ Ϧϳ΍ ϪΑ ϭ ΩΎѧϤѧΘѧϋ΍ ήѧ̴ѧϳΪϤϫ ζϧ΍Ω ϭ ΖϗΎϴϟ ϪΑ ˹ΪϨηΎΑ ϪΘη΍Ω ϭ ήѧΘѧ̯Ω ˬέΎΘγή̡ ί΍ ϯέΎ̯ ϢϴΗ Ϧϳ΍ έΎѧϴѧϬѧΑ ί΍ ΰѧ̯΍ήѧϣ ί΍ ϰѧπѧόѧΑ έΩ ˹ΩϮη ϰϣ Ϟϴ̰θΗ :έΎΘγή̡ ϯΰѧ̯ήѧϣ ζѧϘϧ ̮ϳ ̭ΩϮ̯ έΎΘγή̡ ϩΩ΍ϮѧϧΎѧΧ ΎΑ ρΎΒΗέ΍ ϰϠλ΍ ϝϮΌδϣ ϭ ΖѧϳΎѧϤѧΣ ήΑ ϩϼϋ ˹Ϊϳ΁ ϰϣ έΎϤη ϪΑ ϡϮѧϤѧϋ ϪѧΑ ϥΩ΍Ω ϰϫΎ̳΁ ϭ ϦϳΪϟ΍ϭ ί΍ ˹Ωέ΍Ω Ϣϫ ΍έ Ϧϳήϳί ϒϳΎχϭ ϥΩή̯ ϪϨϴδ̯΍ϭ * ϦϳΪϟ΍ϭ ϯΎϬγϼ̯ βϳέΪΗ ϭ ΩΎΠϳ΍ * ήѧΘѧθѧϴѧΑ ΎѧϬѧγѧϼѧ̯ Ϧѧϳ΍ ΩέϮѧϣ έΩ ) (Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ΖΒΤλ ϯΎѧѧϬѧѧϟήѧѧΘѧѧϨѧѧ̯ ϭ ϯΰѧѧϳέ ϪѧѧϣΎѧѧϧήѧѧΑ * ϑήѧσ ί΍ Ϣѧϫ Ϫѧ̯ ϪϧϻΎγ ϭ ϪϧΎϫΎϣ ΩϮθϴϣ ϡΎΠϧ΍ έΎΘγή̡ ϭ ήΘ̯Ω ΎϬ̯ΩϮ̯ ΪϬϣ ί΍ έ΍ΪϳΩ * ϰѧ΋ΎѧϤϨϫ΍έ ϭ ϦϔϠΗ ϪΑ ϥΩ΍Ω Ώ΍ϮΟ * ϦϳΪϟ΍ϭ :ήΘ̯Ω ϰѧ̰ѧηΰѧ̡ ϰѧϠ̯ ΖϴϟϮΌδϣ ̮ϳ ήΘ̯Ω έΩ ϰѧ̰ѧηΰѧ̡ ϯΎѧϫ ϪѧϨѧϳΎόϣ ϭ Ωέ΍Ω ˺ Ύѧϳ ϰѧ̴ѧϫΎѧϣ ˺˹ ϭ ˿ ˬ ˻ Ϧγ έ΍ΪѧϳΩ ˹ΪѧϫΩ ϰѧϣ ϡΎѧΠϧ΍ ΍έ ϰ̴ϟΎγ ϩΩ΍ϮѧϧΎѧΧ ϪѧΑ ̮Ϥ̯ϭ Ύ˴Ϭ̯ΩϮ̯ΪϬϣ ί΍ Ϊѧϧέ΍Ω ϰѧϳΎѧϤΘΟ΍ Εϼ̰θϣ Ϫ̯ ϰϳΎϫ ˹ΪηΎΑ ϰϣ ήΘ̯Ω έΎ̯ ϩΰΟ ϦϴϨ̪Ϥϫ :έΎϴϬΑ ί΍ Ϫѧ̯ Ζγ΍ ϯΰ̯ήϣ ήΘϤ̯ ϩίϭήϣ΍ ˹ΪѧϨѧ̯ ϰѧϣ ϩΩΎѧϔѧΘѧγ΍ έΎѧϴϬΑ ΕΎϣΪΧ ϰѧϠѧϤѧϋ ϯΎѧϫέΎѧ̯ Ϫѧϔѧϴѧχϭ ΎѧϫέΎѧϴϬΑ ϥίϭ ϭ Ϊѧѧϗ ϦѧѧΘѧѧϓήѧѧ̳ ϩί΍Ϊѧѧϧ΍ ΪѧѧϨѧѧϧΎѧѧϣ ˹Ϊϧέ΍Ω ΍έ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϥΩή̯ Ϊѧϧ΍ϮѧΘѧΑ ήΘ̯Ω ϭ έΎΘγή̡ Ϫ̰Ϩϳ΍ ϯ΍ήΑ Ύѧѧϫ ϩΩ΍ϮѧѧϧΎѧѧΧ ϪѧѧΑ ΍έ ϡίϻ ΕΎѧѧϣΪѧѧΧ

ίϭήϬΑ ΍Ϊϳϭ ϡϭΩ ΖϤδϗ ˬΪѧ΋Ϯѧγ ϪѧόѧϣΎѧΟ έΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΖϴΑήΗ Ϫѧѧ̯ ΪѧѧϨѧѧΘѧѧδϫ Ϧѧѧϳ΍ ϥΎѧѧϫ΍ϮѧѧΧ ϡΩήѧѧϣ ί΍ .ΪѧϨѧϳ΁ έΎΑ ϰϠϘΘδϣΩ΍ήϓ΍ ˬϥΎ̯ΩϮ̯ ςѧϴѧΤϣ έΩ Ϫ̯ ΩϮθϴϣ εϼΗ ϭέ Ϧϳ΍ ϥΎѧ̯ΩϮѧ̯ ϪѧΑ ϪѧγέΪϣ ϭ ̭ΩϮ̯ ΪϬϣ ΩϮѧΧ ϯΎϬϳΎϧ΍ϮΗ ϪΑ Ϫ̯ ΩϮη ϩΩ΍Ω ΩΎϳ ϭ ϯέΎѧ̰Ϥϫ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ ΪϨϨ̯ ΩΎϤΘϋ΍ έΩ ˹ΪϧίϮϣΎϴΑ Ϣϫ ϪΑ ϞΑΎϘΘϣ ϡ΍ήΘΣ΍ ϯέ΍ΩήѧΒѧϧΎѧϣήѧϓ ϥΎѧ̯ΩϮѧ̯ ϪѧΑ ϖѧΑΎγ ϭ ΪѧϨѧΘѧΧϮϣ΁ ϰϣ ΍έ ϦϳΪϟ΍ϭ ί΍ ϞϣΎ̯ ˬή̴ϳΩ ϕήσ ϪΑ ΎϬϧ΁ ϪϴΒϨΗ Ύϳ ϭ ϥΩί ϝϮѧϤѧόѧϣ ϦѧϳΪѧϟ΍ϭ ί΍ ΖϋΎσ΍ ϯ΍ήΑ Ϫѧ̯ ΪϨϧ΍Ω ϰϣ ϪϤϫ ϩίϭήϣ΍ Ύϣ΍ ˹ΩϮΑ ΪѧϳΪѧϬѧΗ ϭ ϰϧΪΑ ϪϴΒϨΗ ΎΑ Ϫ̯ ϰϧΎ̯ΩϮ̯ ΕΎѧϣΪѧλ ˬΪѧϨѧΑΎѧϳ ϰѧϣ Ϊѧηέ ϰϤ΋΍Ω ϰϣ ϯΩΎϳί έΩ ϝΎѧϔѧσ΍ ϪϴΒϨΗ ˺̂˾̀ ϝΎγ˹ΪϨϨϴΑ ωϮѧѧϧ ήѧѧϫ ˺̂˾̂ ϝΎѧѧγ ϭ αέ΍Ϊѧѧϣ ˬΰѧϴѧϣ΁έϭΎѧΠѧΗ έΎѧΘѧϓέ ϭ ϰϧΪΑ ϪϴΒϨΗ ΪϳΪϬΗ ˬϥΩή̯ βΒΣ ˬϥΪϧΎγήΗ ΪϨϧΎϣ ϪѧѧΑ ΖѧѧΒѧѧδϧ ˹˹˹˹˹˹ ̮ѧѧΘѧѧ̯ ϪѧѧΑ ϡϼѧϋ΍ ωϮѧϨѧϤѧϣ ϪѧϧΎѧΧ έΩ ϥΎѧ̯ΩϮѧ̯ ˹ΪϳΩή̳ ϪѧϤѧϫ Ϫѧ̯ Ζѧγ΍ ϯΩΎϬϧ ̮ϳ BRIS Ύϳ ˬ̮Ϥ̯ ϪΑ ίΎϴϧ ϊϗ΍Ϯϣ έΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ έΩ ϰѧϧΪѧΑ ϪϴΒϨΗ ϼΜϣ ˬήτΧ αΎδΣ΍ ϪѧΑ ΪѧϨѧϧ΍ϮѧΗ ϰѧϣ ˹˹˹ίϭΎѧΠΗ ˬϪϧΎΧ ϪѧΑ ϊѧΟ΍έ ϭ Ϊϧήϴ̴Α αΎϤΗ ΩΎϬϧ Ϧϳ΍ ˹ΪϨϨ̯ ΖΒΤλ ϰδ̯ ΎΑ ΩϮΧ ϞϳΎδϣ ̭ΩϮѧ̯ έΎΘγή̡ Ϫ̯ ΩϮη ϪϓΎο΍ ΪϳΎΑ ΪѧϨѧϧΎѧϣ ήѧ̴ϳΩ ϯέΎ̯ ϯΎϬϫϭή̳ Ύϳ ϭ Ϊѧϧέ΍Ω Ϫϔϴχϭ ̭ΩϮ̯ ΪϬϣ ϥ΍ΪϨϣέΎ̯ ϪѧΑ ϥΪѧη ̭Ϯѧ̰ѧθϣ Ωέ΍Ϯѧϣ έΩ Ϫ̯ ϰѧѧΣϭέ Ύѧѧϳ ϭ ϰѧѧϤѧѧδΟ ΕΎѧѧϣΪѧѧλ ϰϋΎϤΘΟ΍ έϮϣ΍ Ϟ̯ ϩέ΍Ω΍ ϪΑ ϰ̯ΩϮ̯ ˹ΪϨϫΩ ωϼσ΍ ϥ΍ΪѧϧΩ ϭ ϰѧ̰ѧηΰѧ̡ ϥΎѧ̴ϳ΍έ ϥΎϣέΩ :ϰ̰ηΰ̡ ϥ΍ΪѧϧΩ Ζѧη΍ΪѧϬΑ ϭ ϰ̰ηΰ̡ ΕΎϣΪΧ ˺́ Ϧѧѧγ ΎѧѧΗ ϥΎѧѧ̯ΩϮѧѧ̯ ϪѧѧϤѧѧϫ ϯ΍ήѧѧΑ ˹Ζγ΍ ϰϧΎΠϣ ϰ̴ϟΎγ :ϥΎ̯ΩϮ̯ ϪϨϳΰϫ ̮Ϥ̯ ̂̂˾ ̭ΩϮѧѧ̯ ήѧѧϫ ϪѧѧϨѧѧϳΰѧѧϫ ̮ѧѧϤѧѧ̯ ϪѧΑ έΎѧΑ ̮ϳ ϩΎϣ ήϫ ϭ Ζγ΍ ϥϭή̯ ϰѧ̴ѧϟΎѧγ ˺˿ Ϧѧγ ΎΗ ̭ΩϮ̯ ϦϳΪϟ΍ϭ ί΍ ζѧϴѧΑ ϥΎ̯ΩϮ̯ ˹ΩϮθϴϣ ΖΧ΍Ωή̡ ̮ѧϤѧ̯ Ϧѧϳ΍ ί΍ ΪϨϧ΍ϮΗ ϰϣ ϝΎγ ˺˿ ϞѧϴѧμѧΤѧΗ ϝϮѧϐѧθϣ Ϫѧ̪ѧϧΎϨ̩ ϪϨϳΰϫ ϩΩΎѧϔѧΘѧγ΍ ϰѧ̴ѧϟΎѧγ ˺́ Ϧγ ΎΗ ΪϨηΎΑ ˹ΪϨϨ̯ :ϥΎ̯ΩϮ̯ Ζη΍ΪϬΑ ΰ̯ήϣ ϑΪϫ


www.childrenfirstnow.com

Nr:22

Children First Now

4.4.2005

International Campaigns for Children’s Rights

ϥΎ̯ΩϮ̯ ΎΑ έΎΘϓέ Ϫϣ΍Ω΍ ̵ήΗΰϳέ ̵ΎϬϟ΍Άγ ˬϝ΍Άγ ϦϴϤϫ ΎΑ ϪτΑ΍έ έΩ .Ωέ΍Ω έ΍ήϗ ϥ΍έΩΎϣ ϭ ϥ΍έΪ̡ Ύϣ ήΑ΍ήΑ έΩ Ϫ̯ ̶ΗΎϋϼσ΍ ϪϧϮ̴̩ ̵ϭΎΣ ΪϳΎΑ ΦγΎ̡ Ϧϳ΍ ˮΩ΍Ω ΦγΎ̡ ΪϳΎΑ ̶ϟ΍Άγ Ϫ̩ ϪΑ ̶Ϩγ Ϫ̩ έΩ .Ϊϳ΁ ̶ϣ ί΍ ϞΒϗ ˮϢϴηΎΑ ΢ϳήλ ϭ ̭έ ˬϥΎϤϧΎ̯ΩϮ̯ ̵ΎϬϳϭΎ̰ΠϨ̯ ϪΑ ϥΎϤΑ΍ϮΟ έΩ Ύϣ ΪϳΎΑ Ύϳ΁ ˮΪηΎΑ ϩΎΗϮ̯ ΢ϴοϮΗ ̮ϳ ΎΑ ϭ ϢϨ̯ ̶ϣ ̵΍ ϩέΎη΍ ̮ϳ ΖϤδϗ ϪΑ ˬϢϳί΍Ωή̢Α ΎϬϟ΍Άγ Ϧϳ΍ ϪΑ Ϫ̰Ϩϳ΍ Ϫ̯ ̶ϧ΍έΩΎϣ ϭ ϥ΍έΪ̡ ϪΑ ϢΘη΍Ω ̵΍ ϩέΎη΍ ϝϭ΍ ΖϤδϗ έΩ .ϢϨ̯ ̶ϣ ϞϣΎ̯ ΍έ ΖϤδϗ Ϧϳ΍ ϦϴΑ έΩ .ΪϨ̯ ΐδ̯ ̶ΗΎϋϼσ΍ ˬζΘϴδϨΟ ϭ β̰γ ϩέΎΑ έΩ ϥΎθϧ΍Ϊϧίήϓ Ϫ̯ Ϊϧέ΍Ω ΖθΣϭ ϭ Ζγ΍ ωϮϨϤϣ ̭ΩϮ̯ ΎΑ ϥΩί ϑήΣ β̰γ ί΍ ϥΎϧΎϤϠδϣ ϩ̬ϳϮΑ ˬ̶Βϫάϣ ϥ΍έΩΎϣ ϭ ϥ΍έΪ̡ ϭ ϥ΍έΪ̡ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ ϥΎϬϨ̡ ̭ΩϮ̯ ί΍ β̰γ ϭ ΖϴδϨΟ ϩέΎΑέΩ ΍έ ̶ΗΎϋϼσ΍ ωϮϧ ήϫ ˬή̴ϳΩ ϡϮϠϋ ϭ ̶οΎϳέ ζϧ΍Ω ΪϨϧΎϣ β̰γ ζϧ΍Ω Ϫ̯ ΪϨΘδϴϧ ϪΟϮΘϣ ̶Βϫάϣ ϭ ̶ΘϨγ ϥ΍έΩΎϣ ϪΑ ̵έήο ˬΪϨϨ̯ ̶ϣ ϪτΑ΍έ Ϧϳ΍ έΩ ϩΪϨϳ΁ Εϼ̴θϣ ήΑ΍ήΑ έΩ ήΘϫΎ̳΁ ΍έ ̭ΩϮ̯ Ϫ̰Ϩϳ΍ ΰΟ ΐϴγ΁ ΚϋΎΑ Ϫ̯ Ζγ΍ ̭ΩϮ̯ ̶ϫΎ̳΁ ϡΪϋ Ϧϳ΍ β̰ϋήΑ .Ϊϧί ̶Ϥϧ ̭ΩϮ̯ Ρϭέ ϭ ϢδΟ . ΩϮη ̶ϣ ̶ϧ΍ϮΟ ϭ ̶ϧ΍ϮΟϮϧ ϞΣ΍ήϣ έΩ ̵ϭ ϪΑ ϥΪϴγέ ˬΎϬϧΎδϧ΍ ϦϴΑ ̶ηΰϴϣ΁ ςΑϭ΍έ ϭ ϥΎθΘϴδϨΟ ΎΑ ϪτΑ΍έ έΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ Εϻ΍Άγ ϭ ̵ΎϬϳϭΎ̰ΠϨ̯ ϝ΍Άγ ˬ̶̴ϟΎγ 3 /2 ϥ΍έϭΩ έΩ .Ζγ΍ ΕϭΎϔΘϣ ζϴϤδΟ ϭ ̵ή̰ϓ Ϊηέ ϭ Ϧγ ΐδΣ ήΑ ϥϮ̩ ˬ΄ϫΎ̳ ϝ΍Άγ Ϧϳ΍ ϪΑ Ώ΍ϮΟ .Ζγ΍ ϥΎθϴδϨΟ Ζϟ΁ ̵ήϫΎχ Ϟ̰η ϝϮΣ ήΘθϴΑ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϦϴϤϫ ϥΎϴϣ έΩ Ύϣ΍ .Ζγ΍ ̶ϓΎ̯ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ϕήϓ ΎϫήΘΧΩ ΎΑ Ύϫήδ̡ ̶δϨΟ Ζϟ΁ ϭ ̵ήδ̡ ϮΗ έ΍έΩ΍ έΩϮϣ έΩ ϸΜϣ .Ϊϧέ΍Ω ̵ήΘθϴΑ ̵ΎϬϟ΍Άγ Ϫ̯ ̶ϧΎ̯ΩϮ̯ ΪϨΘδϫ ϪϟΎγ 2/3 ϥΎ̯ΩϮ̯ ϥΎΘγϭΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ΐϴΠϋ ϥΎθϳ΍ήΑ ϭ Ϊϧέ΍Ω ϝ΍Άγ ήΘΧΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ ˬϥ΍ήδ̡ ̶ϳΎ̡ήγ ϥΩή̯ ϥΎΑί ϪΑ Ε΍ήδ̡ ϭ ϥ΍ήΘΧΩ ̶δϨΟ Ζϟ΁ ΕϭΎϔΗ ΢ϴοϮΗ .ΪϨϨ̯ ̶ϣ έ΍έΩ΍ ϩΩΎΘδϳ΍ ˬϥΎηήδ̡ /4 ϥΎ̯ΩϮ̯ .Ω΍Ω ΢ϴοϮΗ ΍έ ΕϭΎϔΗ Ϧϳ΍ ΪϳΎΑ ϩΩΎγ ̶ϠϴΧ .Ζδϴϧ ϩΪϴ̪ϴ̡ ϸλ΍ ϭ ήδϴϣ ϩΩΎγ Ϧϳ΍ έΩ .ΪϨγϮΑ ̶ϣ ΍έ ή̴ϳΪϤϫ ˬΎϫήΘ̳έΰΑ ΍ή̩ Ϫ̯ ΪϨΘδϫ ϭΎΠϨ̯ ϥ΍ήΘΧΩ ϩ̬ϳϮΑ ˬϪϟΎγ 5 ̶ϋϮοϮϣ ˬή̴ϳΩ ̵Ύϫ ςϴΤϣ έΩ Ύϳ ̭ΩϮ̯ ΪϬϣ έΩ ΎϫήΘΧΩ ϑήσ ί΍ Ύϫήδ̡ ϥΪϴγϮΑ Ϧγ ϪΑ ϥΎ̯ΩϮ̯ ί΍ ̶ϳΎϬϫϭή̳ ϦϴΑ έΩ ΄ϫΎ̳ .Ϊϧέ΍Ω ϥ΁ ϥΩή̯ ϪΑήΠΗ έΩ ̶όγ ϥ΍ήΘΧΩ Ϫ̯ Ζγ΍ Ϫ̯ ̵ήδ̡ ήϫ ϭ ΪϧϭΩ ̶ϣ ϥ΍ήδ̡ ϝΎΒϧΩ ϪΑ ήΘΧΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ϞϳΪΒΗ ̵ίΎΑ ̮ϳ Ϊγέ ̶ϣ ̶̴ϟΎγ 6/7 ϪΑ Ύϣ ̭ΩϮ̯ ΞϳέΪΗ ϪΑ .Ωϭέ ̶ϣ ϥϭήϴΑ ̵ίΎΑ έϭΩ ί΍ ΩϮη ϩΪϴγϮΑ ϭ Ζγ΍ ςϠΘΨϣ ΎϬγϼ̯ ˬ̶Βϫάϣ ήϴϏ αέ΍Ϊϣ ϭ ΎϫέϮθ̯ έΩ .ΪϨ̯ ̶ϣ ωϭήη ΍έ ϪγέΪϣ ϭ Εϻ΍Άγ ϩέϭΩ Ϧϳ΍ έΩ .ΪϧϮη ̶ϣ ήοΎΣ αϼ̯ ήγ Ϣϫ έΎϨ̯ έΩ ϥ΍ήΘΧΩ ϭ ϥ΍ήδ̡ Ϧϳ΍ ̶όϴΒσ ϡϮϠϋ είϮϣ΁ Εί΍Ϯϣ ϪΑ ϭ ΩϮη ̶ϣ Ρήτϣ Ύϣ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̵΍ήΑ ˬ̵ήΘϳΪΟ ϭ ̶ΧϮη ΎΑ Ϫ̯ ˬΖγ΍ ΪϘΘόϣ Ϫ̯ Ϯ̰ϧέΎ̯Ύϣ ϑϼΧήΑ .ΪϧϮη ̶ϣ ήΘϳΪΟ ϭ ήΘϘϴϤϋ Εϻ΍Άγ Ϫ̯ Ζγ΍ ΪϘΘόϣ ίϭήϣ΍ ̶̳Ϯ̳΍Ϊ̡ ϢϠϋ ˬΪϴϨ̯ ϝϮ̯Ϯϣ ϩΪϨϳ΁ ϪΑ ΍έ ̭ΩϮ̯ ϝ΍Άγ Ώ΍ϮΟ ˬΪϨΨΒϟ ϝ΍Άγ ϪΑ ̶ϠϣΎ̯ Ώ΍ϮΟ ΪϳΎΑ ϭ Ζϓή̳ ̵ΪΟ ΍έ ̭ΩϮ̯ ϝ΍Άγ ΪϳΎΑ ˬ̶ηϮ̡ ϩΩή̡ ̨ϴϫ ϪΑ ϪΑ Ωέ΍Ω ̶̴ΘδΑ ˬΩ΍Ω ΦγΎ̡ ΪϳΎΑ ϪΒϧΎΟ ϪϤϫ ϭ ϖϴϤϋ Ϫ̩ έΩ ϭ ϪϧϮ̴̩ Ϫ̰Ϩϳ΍ .Ω΍Ω ̭ΩϮ̯ ˬζϳήϴ̳ΩΎϳ ωϮϧ ˬζϴϤδΟ ϭ ̵ή̰ϓ Ϊηέ ˬζϨγ ˬΎϣ ̭ΩϮ̯ ̵ΎϬϴ̳ ϩ̬ϳϭ ϭ ̭ΩϮ̯ ϝ΍Άγ ˬΖγ΍ Ϧ̰Ϥϣ ϥ΍έΩΎϣ ϭ ϥ΍έΪ̡ Ύϣ Ϫ̯ ή̴ϳΩ ̶̳ ϩ̬ϳϭ ΎϬϫΩ ϭ ζϴ̳Ϊϧί ϭ ̶ϋΎϤΘΟ΍ ΖϴόϗϮϣ ϭ ϢϠϋ αΎγ΍ ήΑ Ϫ̯ ̵ίϭήϣ΍ ̶ηίϮϣ΁ ςϴΤϣ ̮ϳ έΩ Ύϣ΍ ϢϴϫΪϧ ΖϴϤϫ΍ Ύϳ ϭ Ϣϳήϴ̴Α ϩΪϳΩΎϧ ήψϧ έΩ ΍έ ωϮοϮϣ Ϧϳ΍ ˬΎϬ̳Ϯ̳΍Ϊ̡ ϭ ϢϠόϣ ϢϠδϣ ˬΩϮη ̶ϣ ϩΩ΍Ω είϮϣ΁ ̶̳Ϯ̳΍Ϊ̡ ζϧ΍Ω ˬΖγ΍ ωϮϨϤϣ β̰γ είϮϣ΁ ˬ̶ηίϮϣ΁ ςϴΤϣ έΩ Ϫ̯ ϥ΍ήϳ΍ ΪϨϧΎϣ ̶τϴΤϣ έΩ .Ϊϧήϴ̳ ̶ϣ ί΍ ϥΎϤ̯ΩϮ̯ Ϫ̯ Ϣϴϫ΍ϮΧ ̶ϣ ή̳΍ .Ζγ΍ ήΘϤϬϣ ϭ ήΘΨγ ΐΗ΍ήϣ ϪΑ ϥ΍έΩΎϣ ϭ ϥ΍έΪ̡ Ϫϔϴχϭ ϥΎϣ΍ έΩ ˬϩΪϨϳ΁ έΩ ζϴ̰γ ςΑ΍ϭέ ϭ ζΘϴδϨΟ ΎΑ ϪτΑ΍έ έΩ ˬ̶ϧ΍ϭέ ϭ ̶ϤδΟ ̵ΎϬΒϴγ΁ .Ωή̯ ωϭήη ΍έ β̰γ ϭ εΰϴϣ΁ ϭ ΖϴδϨΟ ϩέΎΑ έΩ είϮϣ΁ ̶̯ΩϮ̯ ϥΎϤϫ ί΍ ΪϳΎΑ ˬΪϧΎϤΑ ϪΑ ϭ Ωή̯ ωϭήη ϪϟΎγ 2/3 ϥΎ̯ΩϮ̯ ϩΩΎγ ̵ΎϬϟ΍Άγ ϥΎϤϫ ϪΑ ̶ϳϮ̳ Ώ΍ϮΟ ί΍ ΪϳΎΑ ϢϠδϣ ̶Ϥϧ .Ωή̯ ήΘϘϴϤϋ ϭ ήΗ ϩΩήΘδ̳ ΍έ είϮϣ΁ Ϧϳ΍ ˬ̭ΩϮ̯ ̵ή̰ϓ ϭ ̶ϤδΟ Ϊηέ ̵ί΍Ϯϣ έΩ ΄ΒϳήϘΗ ϥϮϳΰϳϮϠΗ Ϫ̯ ϩέϭΩ Ϧϳ΍ έΩ .Ωή̯ ϡϭήΤϣ ζϧ΍Ω Ϧϳ΍ ί΍ ΍έ ϥΎ̯ΩϮ̯ ΪϳΎΒϧ ϭ ϥ΍ϮΗ ϪγϮΑ ϭ ϖθϋ ί΍ ΖΒΤλ ˬϥΎ̯ΩϮ̯ ιϮμΨϣ ϥϮΗέΎ̯ ̵ΎϬϤϠϴϓ ϥΎϤϫ έΩ ˬΖδϫ ΎΟ ϪϤϫ ̵΍ήΑ ϝ΍Άγ ϥ΍έ΍ΰϫ ΕΎϋϮοϮϣ ϦϴϤϫ ϭ ΩϮη ̶ϣ ˬϥΪη έ΍Ω Ϫ̪Α ϭ ̭ήΘθϣ ̶̳Ϊϧί ϭ έΩ ΩϮΧ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ έ΍Ω΍ϭ ΍έ ̭ΩϮ̯ ΎϬϟ΍Άγ Ϧϳ΍ ήΑ΍ήΑ έΩ ΕϮ̰γ ˬΩίΎγ ̶ϣ Ύϣ ̭ΩϮ̯ ˬςϠϏ είϮϣ΁ ϥΎ̰ϣ΍ Ϫ̯ Ζγ΍ ΖϤδϗ Ϧϳ΍ έΩ ϭ .ΩϭήΑ ˬζϳΎϬϟ΍Άγ Ώ΍ϮΟ ϦΘϓΎϳ ̶̡ Ωί΍ΪϧΎϴΑ ήτΧ ϪΑ ΍έ Ύϣ ̭ΩϮ̯ Ζϣϼγ ˬϩΎΒΘη΍ϭ

Ωέ΍Ω Ϫϣ΍Ω΍

̲ϨΟ έΩ ϥΎ̯ΩϮ̯ ̶ΒϳΩ΍ Ω΍ίήϓ Ϫ̯ ΪϫΩ ̶ϣ εέ΍ΰ̳ ˬϪϳάϐΗ ˯Ϯγ ήϣ΍ έΩ ϞϠϣ ϥΎϣίΎγ αΎϨηέΎ̯ ˬήϠ̴ϳί ϥ΍̫ ϭ Ύ̰ϳήϣ΍ ζΗέ΍ ςγϮΗ έϮθ̯ Ϧϳ΍ ϝΎϐη΍ ϥΎϣί ί΍ ̶ϗ΍ήϋ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϪϳάϐΗ ˯Ϯγ 25 ί΍ ζϴΑ Ϫ̯ ΪϨ̯ ̶ϣ ϡϼϋ΍ εέ΍ΰ̳ Ϧϳ΍ .Ζγ΍ ϩΪη ήΑ΍ήΑ ϭΩ ˬζϧΎϧΎϤϴ̡ Ϣϫ .ΪϧήΑ ̶ϣ Ξϧέ ΪϳΪη ϪϳάϐΗ ˯Ϯγ ϭ ̶̴Θγή̳ ί΍ ̶ϗ΍ήϋ ϥΎ̯ΩϮ̯ ί΍ ΪλέΩ ˬ̶ϤϳΪϗ ϥέΎ̰Ϥϫ ϭ ϥΎΘγϭΩ ϦϴΑ ̶ϨϤηΩ ˬ̮ϳ ϩέΎϤη ϥΎϴϧΎΑήϗ ̶ϗ΍ήϋ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϝΎγ ϩΩ ϝϮσ έΩ ϭ 91 ϝΎγ έΩ ΞϴϠΧ ̲ϨΟ ̵΍ΪΘΑ΍ ί΍ .ΪϨΘδϫ ˬϡ΍Ϊλ ϭ εϮΑ ί΍ ΍έ ΩϮΧ ϥΎΟ ̶ϗ΍ήϋ ̭ΩϮ̯ ϥϮϴϠϴϣ Ϣϴϧ ί΍ ζϴΑ ˬϕ΍ήϋ ̵ΩΎμΘϗ΍ ϩήλΎΤϣ Ϯδ̰ϳ ί΍ ̶ϗ΍ήϋ ϥΎ̯ΩϮ̯ ϖΣ έΩ ΕΎϳΎϨΟ Ϧϳ΍ ̶Ϡλ΍ ϞϣΎϋ .ΪϧΩ΍Ω ΖγΩ ή̴ϳΩ ̵Ϯγ ί΍ ϭ Ζγ΍ Ύ̰ϳήϣ΍ ̶̳Ωή̳ήγ ϪΑ ̶ϧΎϬΟ ̵έ΍Ω ϪϳΎϣήγ ̮ϴ̯ ί΍ ΩϮΧ ϢϬγ ήγ ήΑ ̲ϨΟ έΩ Ϫ̯ ϕ΍ήϋ ̶ϣϼγ΍ ϭ ̶Ϡϣ ϥ΍έΎ̰ΘϳΎϨΟ ̱ήϣ ϭ ̶̴Ϩγή̳ ˬήϘϓ ϡΎ̯ ϪΑ ΍έ ̶ϗ΍ήϋ ϩΎϨ̴ϴΑ ϥΎ̯ΩϮ̯ ˬϕ΍ήϋ ϡΩήϣ ΕϭήΛ ϝΎΣ ϥΎϣί έΩ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ έϭ΁ΩΎϳ ˬΩϮΧ εέ΍ΰ̳ έΩ ήϠ̴ϳί ̵Ύϗ΁ .ΪϨϧΎθ̯ ̶ϣ έ΍ΰϫ Ζϔϫ ϩίϭέ ήϫ ˬΪϨ̯ ̶ϣ ΪϳΪϬΗ ΍έ ϥΎϬΟ ήγ΍ήγ ̶̴Ϩγή̳ϭ ̶τΤϗ ̶ϣ ΖγΩ ί΍ ΍έ ΩϮΧ ϥΎΟ ̶̴Ϩγή̳ ί΍ ̶ηΎϧ ̵ΎϬϳέΎϤϴΑ αΎγ΍ ήΑ ̭ΩϮ̯ ζϴΑ ζΗϭήΛ ΦϳέΎΗ ϝϮσ έΩ ΰ̳ήϫ Ϫ̯ ̶ϧΎϬΟ ̵΍ήΑ Ϧϳ΍ ˬΪϳ΍ΰϓ΍ ̶ϣ ϭ΍ ˬΪϨϫΩ ϭ Ϣθ̩ ˬΖϔ̳ ήϠ̴ϳί ̵Ύϗ΁ ϪΑ ΪϳΎΑ .Ζδϴϧ ζϴΑ ̶ϳ΍Ϯγέ ̮ϳ Ζγ΍ ϩΩϮΒϧ Ϧϳ΍ ί΍ ̶ϧΎδϧ΍ Ϊο ̵ΎϬΘγΎϴγ Ϧϳ΍ .εϭέ ̵έ΍Ω ϪϳΎϣήγ ϥΎϬΟ ΕέΪϗ ϥΎΒΣΎλ ϝΩ ΍έ ΖϤϴϗ Ϫ̯ Ϊϧΰϳέ ̶ϣ ΎϳέΩ ϪΑ ΍έ ϩΪηέΎΒϧ΍ ϡΪϨ̳ Ϫ̯ Ζγ΍ ̵έ΍Ω ϪϳΎϣήγ ϥ΍έ΍ΪϤΗέΪϗ

̵ήόη έΩ Ϫ̯ ϢΘϓ΍ ̶ϣ Ϫϴ̯ήΗ ΪϟϮΘϣ ήϋΎη Ζ̰Σ ϢχΎϧ ΩΎϳ .ΪϨϨ̰θϧ έ΍ίΎΑ έΩ έΩ ϥ΍έ΍Ω ϪϳΎϣήγ ΕΎϳΎϨΟ ˬΪϧέϮΧ ̶ϣ ϩϮϬϗ ΎϬϴϫΎϣ ̶Θϗϭ ˬϥ΍ϮϨϋ ΖΤΗ έΩ .ΪϨ̯ ̶ϣ Ύθϓ΍ ˬΖγ΍ ϪΘγή̳ ϡΩήϣ ϦϴϤϫ ΩϮΧ ΪϴϟϮΗ Ϫ̯ ̵΍άϏ Ω΍Ϯϣ ̵ΩϮΑΎϧ ζϴΑ ίϭέ έΩ ΪϧϭήϬη ήϫ ϪΑ Ϫ̯ ΩϮη ̶ϣ ΪϴϟϮΗ ϡΪϨ̳ έΪϘϧ΁ ϪϧϻΎγ ϥΎΘγϭΪϨϫ ϥΎ̯ΩϮ̯ Ύϣ΍ .ΩϮη ϢϴδϘΗ ϪϤϫ ϦϴΑ ϪϧϻΩΎϋ ή̳΍ ˬΪγέ ̶ϣ ϥΎϧ ιήϗ Ζθϫ ί΍ ̵ΎϴϧΩ Ϧϳ΍ .ΪϨϧΎγέ ̶ϣ ΢Βλ ϪΑ ϥΎΑΎϴΧ έΎϨ̯ έΩ ϪΘγή̳ ΍έ ΎϬΒη ˬ̶ΒϤΑ ϪϨγή̳ ϪόϣΎΟ ΪϳΎΑ .Ϊϧ΍Ωή̳ήΑ ε΍ ̶ϧΎδϧ΍ ϭ ̶Ϡλ΍ ϪϳΎ̡ ήΑ ΪϳΎΑ ϭ ΩϮη ̶ϣ ΍έ Ϫϧϭέ΍ϭ Ϫ̯ ̵΍ ϪόϣΎΟ .Ωέ΍ά̴ϧ ϦϴϟΎΑ ήΑ ήγ ˬϪϨγή̳ ̭ΩϮ̯ ̨ϴϫ ϥ΁ έΩ Ϫ̯ ΖΧΎγ ̵΍ ˬΩϮΧ ϩ΍ϮΨϟΩ ϪΑ ϭ ϪϧϻΪϟΎϋ έϮτΑ Ϊϧ΍ϮΘΑ ϥ΁ ϩΪη ΪϴϟϮΗ ΕΎϤόϧ ί΍ ΎϬϧΎδϧ΍ ΪϨϨ̯ ΪϨϨ̯ ϩΩΎϔΘγ΍

Km 22  
Km 22