Page 1

‫آزادی زن‬

‫‪www.azadizan.net‬‬

‫شماره ‪ ٣ ١٢٠‬فروردين ‪ ٢٣ - ١٣٩٣‬مارس ‪٢٠١۴‬‬

‫‪Weekly of the Organisation for Women’s Liberation‬‬

‫سال نو مبارک!‬ ‫سال آتی را به سال سقوط آپارتاید‬ ‫اسالمی تبدیل کنیم!‬

‫اعتر اض برهنه‬ ‫سنت شکنی یا ریاکاری؟‬ ‫صفحه ‪۲‬‬

‫آذر ماجدی‬

‫مراسم ‪ ۸‬مارس‬ ‫سازمان آزادی زن در تورنتو‬ ‫تظاهرات‬

‫مراسمهای ‪ ۸‬مارس‬

‫علیه فاشیسم‬ ‫شهال نوری‬

‫در سوئد و نروژ و کانادا‬ ‫صفحه ‪۵‬‬

‫آزادی زن معیار آزادی هر جامعه است!‬


‫آزادی زن‬

‫شماره ‪١٢٠‬‬

‫صفحه ‪٢‬‬

‫اعتر اض برهنه‬ ‫سنت شکنی یا ریاکاری؟‬ ‫آذر ماجدی‬ ‫اعتراض برھنه چند فعال حقوق زن متولد‬ ‫در کشورھای اسالم زده‪ ،‬ايران‪ ،‬مصر و‬ ‫تونس‪ ،‬در روز ‪ 8‬مارس در پاريس‪ ،‬مباحثی‬ ‫را له و عليه اين شيوه اعتراض در ميان‬ ‫فعالين سياسی ايرانی دامن زده است‪ .‬اين‬ ‫مباحث عمدتا در فضای مجازی صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬ما پيش از اين در زمان انتشار‬ ‫تقويم زنان برھنه که قرار بود عوايد فروش‬ ‫آن صرف مبارزه برای حقوق زنان شود‪،‬‬ ‫ويديويی که توسط تعدادی از فعالين زن‬ ‫حزب کمونيست کارگری در دفاع از اين‬ ‫تقويم تھيه شده بود و ھمچنين تحرکات‬ ‫سازمان فمن نظرات خود را طی مقاالتی به‬ ‫زبانھای فارسی‪ ،‬انگليسی و فرانسه و‬ ‫مصاحبه ھای راديويی طرح نموديم‪ .‬لذا در‬ ‫ابتدا دليلی برای برخورد مجدد را ضروری‬ ‫نديديم‪ .‬ليکن محتوا و شيوه مباحث فوق يک‬ ‫برخورد جديد را ضروری نمود‪ .‬در اينجا با‬ ‫تائيد استدالالت پيشين به برخی از‬ ‫موضوعات طرح شده در جدل ھای کنونی‬ ‫می پردازيم‪.‬‬ ‫اعتراض برھنه و آزادی بيان‬ ‫برخی مخالفت با اين شيوه اعتراض و يا نقد‬ ‫آنرا با تالش برای سلب آزادی بيان يا ابراز‬ ‫وجود اين فعالين يکی قرار داده اند‪ .‬اين يک‬ ‫مغلطه بيش نيست‪ .‬نقد يک شيوه اعتراضی‬ ‫يا حتی نقد محتوای نظرات‪ ،‬اعتقادات يا‬ ‫مقوالت بيان شده بھيچوجه بمعنای تالش‬ ‫برای سلب آزادی بيان فرد يا يک گروه‬ ‫نيست‪ .‬برسميت شناسی حق بی قيد و شرط‬ ‫آزای بيان‪ ،‬ابراز وجود‪ ،‬اعتقادات و نظرات‬ ‫کسی بمعنای تائيد خود نظرات بيان شده يا‬ ‫اعتقادات نيست‪ .‬بعالوه‪ ،‬حق بی قيد و شرط‬ ‫آزادی بيان رابطه ای است ميان دولت و‬ ‫شھروند‪ ،‬نه ميان افراد‪ .‬با توجه به اين‬ ‫بحث‪ ،‬ما آزادی بی قيد و شرط اين فعالين را‬ ‫در بيان يا ابراز وجود برسميت می شناسيم‬ ‫ضمن آنکه به شيوه اين اعتراض نقد داريم‪.‬‬

‫يا با ما يا با دشمنان ما!‬ ‫برخی اعالم کرده اند که مخالفين و‬ ‫منقدين اين شيوه اعتراض به صف‬ ‫اسالميون متعلقند‪ ،‬برخی ديگر در اين‬ ‫فضای ھيجان و ھياھوی مجازی‪،‬‬ ‫اختيار از کف داده اند و مخالفين را در‬ ‫صف رژيم اسالمی قرار داده اند‪ .‬اين‬ ‫نه تنھا يک شيوه سالم‪ ،‬اصولی و‬ ‫متمدن جدل سياسی نيست‪ ،‬بلکه بيانگر‬ ‫استيصال موافقين در دفاع مستدل از‬ ‫مواضع خويش است‪ .‬ظاھرا قرار‬ ‫نيست مخالف را قانع کنيم و به صف‬ ‫خود فرا بخوانيم‪ .‬قرار است فضا را‬ ‫آلوده و گل آلود کنيم‪ .‬روشن است که‬ ‫تنھا برنده اين شيوه جدل و فضا سازی‬ ‫نيروی ارتجاع‪ ،‬در اينجا اسالم سياسی‬ ‫و رژيم اسالمی است‪.‬‬ ‫سابقه اعتراض برھنه‬ ‫اعتراض برھنه يک شيوه جديد نيست‪.‬‬ ‫بيش از يک قرن سابقه دارد‪ .‬در طول‬ ‫تاريخ افرادی يا گروه ھايی تصميم‬ ‫گرفته اند که اعتراض خود به يک‬ ‫مساله معين را به شکل برھنه اعالم‬ ‫کنند‪ .‬ما در اينجا وارد تاثير و ميزان‬ ‫شکست و پيروزی اين اعتراضات نمی‬ ‫شويم‪ .‬اما اعتراض تعدادی زن برھنه‬ ‫به چند سال اخير بر می گردد‪ .‬آغازگر‬ ‫اين حرکت سازمان فمن است که‬ ‫متشکل از تعدادی زن جوان اوکراينی‬ ‫است‪ .‬اين سازمان برای اولين بار چند‬ ‫سال پيش مورد توجه رسانه ھای بين‬ ‫المللی قرار گرفت‪ .‬سخنگوی اين‬ ‫سازمان بدنبال تعقيب پليسی در‬ ‫اوکراين به فرانسه رفت و با نقل مکان‬ ‫او به فرانسه اين شيوه با اقبال بيشتری‬ ‫روبرو شد‪" .‬تقويم انقالبی" برھنگان با‬ ‫الھام از فمن متولد شد و مريم نمازی‬ ‫در چند حرکت برھنه ھمراه با فعالين‬ ‫فمن شرکت نمود‪.‬‬

‫اسالم ضد زن است!‬

‫ما فمن را بعنوان يک سازمان التقاطی‪،‬‬ ‫ھياھو چی و "راديکال فمينيست" نقد‬ ‫کرديم‪ .‬اين سازمان يک روز عليه اسالم‬ ‫سياسی برھنه می شود‪ ،‬يک روز از‬ ‫موضع ناسيوناليسم اوکراينی عليه روسيه‪،‬‬ ‫روز ديگر در اعتراض برھنه در واتيکان‬ ‫به مردانه بودن پاپ اعتراض می کند و‬ ‫خواھان انتخاب پاپ زن می شود‪ .‬يکی از‬ ‫لگوھای شنيع و مشمئز کننده اين سازمان‬ ‫تصوير يک زن جوان برھنه است که در‬ ‫يک دست يک داس بدست دارد که از آن‬ ‫خون می چکد و در دست ديگر يک آلت‬ ‫جنسی بريده شده و خون چکان مرد! ھمين‬ ‫لگو کافيست که ھر فرد و سازمان‬ ‫آزاديخواه و برابری طلب را به نقد جدی‬ ‫اين جريان بکشاند و صف خود را از اين‬ ‫سازمان متمايز کند‪ .‬تداعی شدن با چنين‬ ‫سازمانی نه تنھا پيشرو نيست‪ ،‬بلکه‬ ‫بمعنای قرار گرفتن در کنار يک جريان‬ ‫ضد مرد و باين اعتبار ارتجاعی است‪.‬‬ ‫طولی نکشيد که شاھد از غيب رسيد و در‬ ‫عمل بر کليه انتقادات اصولی و راديکال‬ ‫ما صحه گذاشته شد‪ .‬يک فيلم ساز مستند‬ ‫فمينست که به اوکراين سفر کرده بود‬ ‫نزديک يک سال از نزديک با فعالين فمن‬ ‫زندگی کرد و از زندگی و فعاليت آنھا فيلم‬ ‫تھيه نمود‪ .‬اين فيلم نشان می دھد که‬ ‫سازمان فمن ساخته يک مرد اپورتونيست‬ ‫و کالش اوکراينی است که اين فعالين‬ ‫مبارز و باصطالح مستقل را چپ و راست‬ ‫می کند‪ .‬ايده اين مرد اين بوده که بايد‬ ‫تعدادی زن جوان زيبا و جذاب برھنه شوند‬ ‫و با حرکات رقص و تئاتريکال توجه‬ ‫رسانه ھا را بخود جلب کنند‪ .‬از قرار‬ ‫رھبر مرد فمن از قِبل فعاليت ھای اين‬ ‫سازمان درآمد خوبی ھم نصيب خود کرده‬ ‫است‪ .‬بدنبال اين اسکاندال‪ ،‬سخنگوی فمن‬ ‫اعالم کرد که ديگر مستقل شده اند و راه‬ ‫خود را از اين مرد جدا‬ ‫صفحه ‪٣‬‬


‫آزادی زن‬

‫صفحه ‪٣‬‬

‫شماره ‪١٢٠‬‬

‫ناديده گرفتن نقد به جريان مقابل بوده‬ ‫است و در بدترين حالت به سرريز شدن‬ ‫اتھامات زشت و شنيع‪.‬‬

‫اعتر اض برهنه‬ ‫سنت شکنی یا ریاکاری؟ ‪...‬‬ ‫کرده اند‪ .‬در مقابل نقد ما‪ ،‬مدافعين فمن‬ ‫گذشته و سابقه اين جريان را ناديده می گيرند‬ ‫و به نقل اين گفته بسنده می کنند‪.‬‬ ‫ما وقتی فمن و تقويم باصطالح انقالبی را‬ ‫نقد می کرديم از سابقه فمن بی اطالع بوديم‬ ‫و صرفا بر مبنای يک تحليل اصولی و‬ ‫مارکسيستی اين تحرکات را مورد نقد قرار‬ ‫داديم‪ .‬اما در ھمين دوره‪ ،‬تعرض اسالميست‬ ‫ھا و حکومت مصر به عليا مگدا که تصوير‬ ‫برھنه خود را در اينترنت منتشر کرده بود‬ ‫را قويا محکوم کرديم‪ .‬ما در دفاع خويش از‬ ‫حق آزادی بيان عليا تا آنجا پيش رفتيم که او‬ ‫را به يکی از کنفرانس ھای بين المللی‬ ‫سازمان آزادی زن در سوئد دعوت کرديم و‬ ‫اگر عليا اکنون دارد در اروپا و در شرايط‬ ‫امن و بدور از تعرض مستقيم اسالميست ھا‬ ‫زندگی می کند به يمن فعاليت ھای سازمان‬ ‫آزادی زن است‪ .‬زمانيکه آمنه تايلر در تونس‬ ‫برھنه شد و خود را عضو سازمان فمن در‬ ‫تونس ناميد‪ ،‬ما از او در مقابل اسالميست ھا‬ ‫و دولت تونس قاطعانه دفاع کرديم‪.‬‬ ‫اکنون عليا و آمنه به اروپا آمده اند و‬ ‫خوشبختانه خطری جان و آزادی آنھا را‬ ‫بطور مستقيم تھديد نمی کند‪ .‬آنھا به‬ ‫اعتراضات برھنه خود ادامه می دھند‪ .‬ما‬ ‫کماکان از حق آزادی بيان و ابراز وجود آنھا‬ ‫دفاع می کنيم‪ .‬اما کماکان از شيوه اعتراض‬ ‫شان دفاع نمی کنيم‪ .‬موضع ما کامال منسجم‪،‬‬ ‫پيگير و روشن است‪.‬‬ ‫تقاوتھا و تشابھات‬ ‫حرکت روز ‪ 8‬مارس رسما با فمن مرتبط‬ ‫نيست‪ .‬از قرار آمنه تايلر از سازمان فمن‬ ‫استعفاء داده است‪ .‬متاسفانه داليل او برايمان‬ ‫روشن نيست‪ .‬اين بار تعدادی فعال زن متولد‬ ‫کشورھای اسالم زده عليه اسالم سياسی‬ ‫اعتراض برھنه سازمان داده اند‪ .‬آيا نبايد اين‬ ‫حرکت را از تحرکات سابق‪ ،‬فمن و تقويم‬ ‫"انقالبی برھنه" متمايز کرد و اين حرکت را‬

‫مستقل مورد ارزيابی قرار داد؟‬ ‫سوالی است که در مقابل ما قرار‬ ‫گيرد و برخی مدعی شده اند که‬ ‫حرکات متفاوتند و شرايط وقوع آن‬ ‫مختلف است‪.‬‬

‫اين‬ ‫می‬ ‫اين‬ ‫نيز‬

‫اين حرکت در ھمان متن اعتراضات و يا‬ ‫جنجال ھای رسانه ای چند سال اخير‬ ‫قرار دارد‪ .‬نه تنھا شيوه اتخاذ شده يکی‬ ‫است‪ ،‬فعالين آن يکی ھستند‪ ،‬بلکه بدنبال‬ ‫ھمان جنجال ھا انجام شده است‪ .‬لذا‬ ‫ھيچگونه دليل قانع کننده ای برای تمايز‬ ‫قرار دادن ميان آنھا وجود ندارد‪ .‬شرايط‬ ‫ھم طی اين دو سال تغييری نکرده است‪.‬‬ ‫لذا تغير موضع با استناد به تفاوت اين‬ ‫تحرکات يا متفاوت بودن شرايط يک‬ ‫مغلطه سياسی بيش نيست‪.‬‬ ‫ما و اسالم سياسی‬ ‫جنبش ما يکی از دشمنان سرسخت‬ ‫جنبش اسالمی است‪ .‬سی و پنج سال‬ ‫است که سرسخت و قاطع عليه رژيم‬ ‫اسالمی و اسالم سياسی جنگيده ايم‪ .‬ليکن‬ ‫ھيچگاه دشمن خود را فقط رژيم اسالمی‬ ‫يا اسالم سياسی نديده ايم‪ .‬ھيچگاه تسليم‬ ‫متدی که دشمنان را عمده و غيرعمده می‬ ‫کند‪ ،‬نشده ايم‪ .‬ما از اين نظر کامال از‬ ‫چپ سنتی يا جنبش پوپوليستی متمايز‬ ‫بوده ايم‪ ،‬جريانی که اگر مبارزه ضد‬ ‫امپرياليستی برايش عمده بوده است‪ ،‬با‬ ‫اغماض به رژيم اسالمی و جنبش‬ ‫اسالمی برخورد کرده است و زمانيکه‬ ‫رژيم اسالمی و جنبش اسالمی را عمده‬ ‫تشخيص داده است به تروريسم دولتی‪،‬‬ ‫به غرب و سکوالريسم راست اغماض‬ ‫نشان داده است‪ .‬ما ھمواره صف خود را‬ ‫از ھر دو متمايز کرده ايم‪ ،‬به ھيچيک‬ ‫اغماض نکرده ايم‪ .‬تاکيد بر اين اصل‬ ‫الزم شده است‪ ،‬زيرا در برخورد ھای‬ ‫اخير نيز مشاھده می کنيم که عمده کردن‬ ‫يک دشمن در بھترين حالت بمعنای‬

‫لذا مخالفت و اعتراض به اسالم سياسی با‬ ‫دفاع بی قيد و شرط ما مواجه نمی شود‪.‬‬ ‫ھر حرکت معينی را بطور مستقل مورد‬ ‫بررسی قرار می دھيم و جايگاه آن‬ ‫حرکت و اقدام را در تصوير بزرگ‬ ‫مبارزه در جھت آرمان نھايی خويش‬ ‫ارزيابی می کنيم‪ .‬ھمانگونه که تحرکات‬ ‫تروريسم دولتی بسر کردگی آمريکا عليه‬ ‫تروريسم اسالمی مورد حمايت ما قرار‬ ‫نمی گيرد‪ ،‬تحرکات سکوالريسم راست‬ ‫در غرب نيز با نقد قاطع و جدی ما‬ ‫روبرو می شود‪.‬‬ ‫با توجه به احکام باال‪ ،‬ما مرعوب مباحثی‬ ‫که قصد دارند با برخ کشيدن ھيوالی‬ ‫اسالم سياسی ما را به حمايت و دفاع از‬ ‫حرکت اعتراضی زنان برھنه وادارند‪،‬‬ ‫پاسخ ما قاطع است‪ .‬ما از حق اين فعالين‬ ‫برای اعتراض به ھر شيوه ای که انتخاب‬ ‫می کنند‪ ،‬دفاع می کنيم ولی از حرکت‬ ‫آنھا به داليلی که چه در باال برشمرديم و‬ ‫چه طی اين دو سال در گفتگوھا و مقاالت‬ ‫مختلف باز کرده ايم‪ ،‬دفاع نمی کنيم‪ .‬يک‬ ‫نمونه مشخص از اين روش را در مورد‬ ‫واقعۀ "کاريکاتورھا" نشان داديم‪ .‬ما از‬ ‫حق کاريکاتوريست ھا برای ابراز‬ ‫نظرشان دفاع کرديم ولی از خود‬ ‫کاريکاتورھا خير‪ .‬در مورد ديگری از‬ ‫حق آزادی بيان سياستمدار دست راستی و‬ ‫راسيست ھلندی‪ ،‬وايلدر‪ ،‬دفاع کرديم‪ ،‬در‬ ‫عين حاليکه با محتوای نظرات راسيستی‬ ‫و دست راستی او شديدآ مخالفت نموديم‪.‬‬ ‫روش و متد ما کامال روشن‪ ،‬منسجم و‬ ‫کمونيستی کارگری است‪.‬‬ ‫سنت و مدرنيسم‬ ‫برخی در دفاع از اين اعتراض برھنه‬ ‫آنرا بعنوان سنت شکنی‪ ،‬تابو شکنی و‬ ‫مدرنيسم مورد تحسين قرار داده اند‪.‬‬ ‫مدعی شده اند که در اينجا ما صف بندی‬ ‫سنت در مقابل مدرنيسم را مشاھده می‬ ‫کنيم‪ .‬برخی مريم نمازی را با قرعة العين‬ ‫ھمطراز قرار داده اند‪ .‬کمی در اين‬ ‫ادعاھا و جايگاه آنھا دقيق شويم‪:‬‬

‫برابرى کامل و بیقید و شرط زن و مرد!‬

‫صفحه ‪۴‬‬


‫آزادی زن‬

‫شماره ‪١٢٠‬‬

‫اعتر اض برهنه‬ ‫سنت شکنی یا ریاکاری؟ ‪...‬‬ ‫عموما مدرنيسم از سنت گرايی پيشروتر‬ ‫است‪ .‬اما اين حکم ھميشه صادق نيست‪ .‬بايد‬ ‫در مدرنيسم و شيوه ای که اعمال می شود‬ ‫نيز دقيق شد‪ .‬حمله به ھر سنتی با ھر شيوه‬ ‫ای مترقی و آزاديخواھانه نيست‪ .‬بطور مثال‬ ‫خانواده پھلوی مدافعين نوعی مدرنيسم بودند‪.‬‬ ‫ھم رضا شاه و ھم محمد رضا پھلوی بنوعی‬ ‫به سننی حمله کردند و کوشيدند نوعی‬ ‫مدرنيسم را در جامعه اعمال کنند‪ .‬آيا ما‬ ‫کمونيستھای کارگری با شيوه اين دو مستبد‬ ‫موافقيم و از آن دفاع می کنيم؟ اين دو فرد‬ ‫قھرمانان ناسيوناليسم ايرانی ھستند‪ .‬روش‬ ‫آنھا و اعمال آنھا نه تنھا مورد دفاع ما‬ ‫نيست‪ ،‬بلکه با ضديت کامل ما روبرو است‪.‬‬ ‫بطور نمونه حملۀ خمينی در سال ‪ 1341‬به‬ ‫شاه بخاطر اصالحات ارضی و حق رای به‬ ‫زنان )حق رای ای که در عالم واقع نه برای‬ ‫زنان و نه برای مردان وجود خارجی‬ ‫نداشت( از نظر ما ارتجاعی است‪ .‬اما‬ ‫اقدامات شاه نيز مورد دفاع ما نيست‪ .‬اين‬ ‫مثال را صرفا برای روشن کردن بحث‬ ‫مطرح کردم‪ .‬روشن است که قصد مقايسه‬ ‫اقدام اين فعالين زن با رژيم سابق نيست‪.‬‬ ‫لذا ما صرفا با استدالل مدرنيسم در مقابل‬ ‫سنت نمی توانيم و نبايد از يک حرکت دفاع‬ ‫کنيم‪ .‬بايد جايگاه اين حرکت را نيز مستقال‬ ‫تعيين کنيم‪ .‬نشان دھيم که ھر حرکت معينی‬ ‫چگونه بنفع پيشروی مبارزه طبقاتی و‬ ‫دستيابی به يک جامعه آزاد و برابر عمل می‬ ‫کند‪ .‬مساله ديگر مقايسه جايگاه اين فعالين با‬ ‫قرعة العين است‪ .‬اين يک مقايسۀ بيجا است‪.‬‬ ‫چرا؟ اوال قرعة العين اعتراض خود را به‬ ‫حجاب اسالمی با برداشتن حجاب نشان می‬ ‫دھد‪ .‬ھمانگونه که اکنون زنان در ايران با‬ ‫حجاب مبارزه می کنند‪ .‬اين حرکت قرعة‬ ‫العين کاری بس متھورانه است‪ .‬فعالين‬ ‫کنونی با عريان شدن به بی حقوقی زن‬ ‫اعتراض می کنند‪ .‬ماھيت اين دو حرکت را‬ ‫با يکديگر مقايسه کنيم‪ :‬آيا خواست زنان‬ ‫آزادی برھنه شدن است و ما با برھنه شدن‬

‫اين خواست را اعمال می کنيم؟ خير‪.‬‬ ‫يکی از خواستھای زنان آزادی پوشش‬ ‫است‪ .‬آيا با برھنه شدن اين خواست را‬ ‫بدرستی بيان و نمايندگی می کنيم؟ بنظر‬ ‫من خير‪ .‬ما با اين اقدام برخوردی‬ ‫مينيماليستی به خواستھای زنان انجام می‬ ‫دھيم‪ .‬اين بيشتر يک عصيان است تا يک‬ ‫اقدام حساب شده و فکر شدۀ مبارزاتی‪.‬‬ ‫اگر حرکات عصيانی را از مردم بتوان‬ ‫پذيرفت‪ ،‬از رھبران يک جنبش‪ ،‬بويژه‬ ‫از افرادی که خود را از رھبران يک‬ ‫جريان کمونيستی کارگری می دانند‪،‬‬ ‫بھيچوجه نمی توان قبول کرد‪.‬‬ ‫ثانيا ً با تمام احترامی که به شخصيت‬ ‫قرعة العين قائل ھستم‪ ،‬او نه قھرمان‬ ‫جنبش کمونيستی که قھرمان جنبش‬ ‫ناسيوناليستی است‪ .‬ھمطراز قرار گرفتن‬ ‫با وی افتخاری نصيب يک چھره‬ ‫کمونيست نمی کند‪ .‬ھر جنبشی قھرمانان‬ ‫و الگوھای خود را دارد‪ .‬علم کردن‬ ‫قھرمانان جنبش ناسيوناليستی توسط يک‬ ‫کمونيست کارگری بيانگر کم رنگ شدن‬ ‫تمايزات جنبشی نزد اين فرد است‪.‬‬ ‫کنفرانس برلين و اعتراض برھنه‬ ‫برخی از متعلقين به جنبش کمونيسم‬ ‫کارگری مدعی شده اند که حرکت‬ ‫اعتراض برھنه در سنت حرکت حزب‬ ‫کمونيست کارگری در رابطه با کنفرانس‬ ‫برلين است‪ .‬زيرا در اين کنفرانس يک‬ ‫زن فعال در اعتراض به رژيم اسالمی با‬ ‫بيکينی در کنفرانس برلين ظاھر شد و‬ ‫حزب کمونيست کارگری از اين فعال‬ ‫دفاع کرد‪ .‬اين يک ادعای بی پايه است‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫در کنفرانس برلين فعالين حزب‬ ‫کمونيست کارگری يک کنفرانس‬ ‫آلترناتيو در خارج سالن کنفرانس تشکيل‬

‫صفحه ‪۴‬‬ ‫دادند و در شرايطی بعنوان اعتراض به‬ ‫داخل سالن رفتند و با دادن شعارھای ضد‬ ‫رژيم اسالمی مانع تشکيل کنفرانس شدند‪.‬‬ ‫در اين ميان پروانه حميدی که از فعالين‬ ‫حزب کمونيست کارگری نبود با بيکينی‬ ‫در سالن کنفرانس حاضر شد‪ .‬اقدام فعالين‬ ‫حزب کمونيست کارگری در مورد‬ ‫کنفرانس برلين موجب افشای اصالح‬ ‫طلبان حکومتی و مدافعين آنھا در خارج‬ ‫کشور شد‪ .‬اين يک اقدام بسيار مھم بود‪.‬‬ ‫شاخص ترين چھره حزب در اين واقعه‬ ‫مينا احدی‪ ،‬نه عريان شد و نه نيمه‬ ‫عريان‪ .‬پروانه حميدی عضو حزب نبود‪.‬‬ ‫ليکن حزب از او در مقابل حمالت شنيع‬ ‫ملی – اسالمی بدرست دفاع کرد‪ .‬در عين‬ ‫حال ھيچ مرجع حزبی بر عمل عريان‬ ‫شدن يکی از اعضای مرد حزب بدنبال‬ ‫حرکت پروانه حميدی مھر تائيد نزد‪.‬‬ ‫کسانی که می کوشند اعتراضات عريان‬ ‫دو سه سال اخير زنان فعال را در سنت‬ ‫کنفرانس برلين قرار دھند يا خود از‬ ‫ماوقع اطالعات دقيقی ندارند‪ ،‬يا روی‬ ‫فراموشکاری مخاطبين خود حساب باز‬ ‫کرده اند‪ .‬نه تقويم "انقالبی" زنان برھنه و‬ ‫نه اعتراض برھنه ‪ 8‬مارس ھيچگونه‬ ‫ربطی به سنت اعتراضی حزب کمونيست‬ ‫کارگری در کنفرانس برلين ندارد‪.‬‬ ‫تاکتيک چريکی يا مانکنی‬ ‫از نظر جنبش ما تاکتيکی اصولی است‬ ‫که نه تنھا ما را قدمی به ھدف نزديکتر‬ ‫سازد‪ ،‬بلکه در عين حال قابل اتخاذ باشد‪.‬‬ ‫ما ھمانگونه که تاکتيک جنبش چريکی و‬ ‫مقوله "موتور کوچک" و "موتور‬ ‫بزرگ" را نمی پذيريم و نقد می کنيم‪،‬‬ ‫روشھايی نيز که قابل اتخاذ توسط طيف‬ ‫وسيعی از مردم و فعالين نباشد و نياز به‬ ‫چند قھرمان‪ ،‬الگو يا مانکن داشته باشد را‬ ‫نيز مورد تائيد قرار نمی دھيم‪ .‬بحث را‬ ‫باز تر کنيم‪.‬‬ ‫آن روشی بايد بعنوان روش مبارزاتی‬ ‫مورد تبليغ و تائيد قرار گيرد که در‬ ‫شرايط سياسی – اجتماعی مشابه توسط‬ ‫بخش وسيعی از مردم و فعالين مورد‬ ‫اتخاذ باشد‪ .‬من از مدافعين و تحسين‬ ‫کنندگان اين حرکت اعتراضی سوال می‬ ‫کنم‪ ،‬چرا خود به اين‬ ‫صفحه ‪۵‬‬

‫تقابل با اسالم سیاسی یک جبهه مهم جنبش آزادی زن است!‬


‫آزادی زن‬

‫شماره ‪١٢٠‬‬

‫اعتر اض برهنه‬ ‫سنت شکنی یا ریاکاری؟ ‪...‬‬ ‫حرکت نمی پيوندند؟ چرا مردم و کليه فعالين را برای‬ ‫پيوستن به اين حرکت ترغيب و تشويق نمی کنند؟ اگر‬ ‫اين حرکت يک "سنت شکنی و تابو شکنی" مھم و مثبت‬ ‫است‪ ،‬اگر حرکتی آزاديخواھانه است؟ اگر قھرمانانه و‬ ‫شجاعانه است؟ اگر حرکتی در جھت ارتقاء و پيروزی‬ ‫جنبش آزادی زن و جنبش انقالبی کمونيستی کارگری‬ ‫است؟ اگر مخالفين آن عقب مانده و متعلق به صف رژيم‬ ‫اسالمی و جنبش اسالم سياسی ھستند و يا دارند در زمين‬ ‫آنھا بازی می کنند‪ ،‬چرا خود آنھا يک اعتراض برھنه‬ ‫سازمان نمی دھند؟ منظورم ھم مرد و ھم زن است‪ .‬آيا‬ ‫مردانی که در دفاع از اين حرکت سينه چاک می کنند‪،‬‬ ‫بر اين نظرند که فقط برھنگی زنان مدرنيستی و سنت‬ ‫شکنانه است؟ تحت رژيم اسالمی مردان ھم آزادی‬ ‫پوشش ندارند‪ .‬اما چرا ما تاکنون با اعتراض زنان برھنه‬ ‫روبرو بوده ايم؟‬ ‫کسانی که از اين حرکت دو آتشه دفاع می کنند‪ ،‬اما‬ ‫حاضر نيستند خود به اين حرکت بپيوندند و يا آماده‬ ‫نيستند که کليه مردم و فعالين را به پيوستن به اين حرکت‬ ‫دعوت کنند‪ ،‬دفاعشان رياکارانه است‪ .‬اينھا با کلمات پر‬ ‫طمطراق تو خالی دارند از مدرنيسم‪ ،‬سنت شکنی‪،‬‬ ‫آزاديخواھی و قس عليھذا دم می زنند‪ .‬من ھمينجا از تمام‬ ‫اين مدافعين دعوت ميکنم که به اين فعالين زن بپيوندند و‬ ‫روز اول ماه مه برھنه به خيابان ھا بيايند! يک بام و دو‬ ‫ھوا نمی شود‪" .‬يا رومی روم يا زنگی زنگ‪* ".‬‬

‫صفحه ‪۵‬‬

‫تظاهرات علیه فاشیسم‬ ‫شهال نوری‬ ‫روز نھم مارس بعد از مراسمھای روز جھانی زن شش نفر از فعالين‬ ‫آزاديخواه و آنتی راسيست در يکی از خيابانھای مرکزی شھر مالمو واقع‬ ‫در جنوب سوئد‪ ،‬مورد تھاجم وحشيانه تعدادی از اعضای سازمان نازيستی‬ ‫"حزب سوئدی ھا "‪SVP‬قرار گرفتند‪" .‬شوان شتک " جوان فعال ايرانی‬ ‫که مدتھا از طرف نازيستھای جنوب سوئد تھديد به مرگ شده ‪ ،‬ھدف اصلی‬ ‫اين حمله جنايتکارانه و طراحی شده بود‪ .‬متاسفانه "شوان" که مورد‬ ‫ضربات مھلک چاقو و قمه قرار گرفته ھنوز پس از يکھفته در حالت اغماء‬ ‫بسر ميبرد‪.‬‬ ‫بدنبال اين جنايت‪ ،‬نيروھای آنتی فاشيست و کمونيستھا در مالمو و شھرھای‬ ‫ديگر سوئد عليه خشونت راسيستھا به خيابانھا آمدند‪" .‬شوان زنده بمان"‬ ‫پارول اصلی تظاھرات گوتنبرگ سوئد بود‪ .‬مردم آزاديخواه گوتنبرگ‬ ‫ھمراه نيروھای ضد فاشيست مارش عظيمی را عليه راسيسم و فاشيسم‬ ‫انجام دادند و در مقابل مديای نان به نرخ روز خور و حاکمين دست راستی‬ ‫جامعه که ھميشه نيروھای چپ راديکال را به خشونت مرتبط می کنند‬ ‫فرياد زدند آنتی فاشيسم دفاع از خود و جامعه است‪ .‬ما ساکت نمی مانيم و‬ ‫عليه فاشيسم که زاييده سياست ھای دست راستی و کاپيتاليسم است با تمام‬ ‫قوا از خود و جامعه دفاع می کنيم‪ .‬يک بار ديگر مردم آزاديخواه گوتنبرگ‬ ‫سوئد در دفاع از حق شھروندی و عليه نيروھای ضد جامعه به ميدان‬ ‫آمدند‪ ،‬خيابانھا را تصرف کردند و اعالم نمودند گوتنبرگ جای فاشيست ھا‬ ‫نيست‪.‬‬

‫تلویزیون آزادی زن‬ ‫هر یکشنبه ساعت ‪ ۱۸ ٫۳۰‬بوقت تهران‬ ‫از شبکه هات برد‬ ‫مگاهرتز‪ ۱۱۶۴۲ :‬سیمبل ریت‪۲۷۵۰۰ :‬‬

‫‪KMTV‬‬

‫برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى!‬


‫آزادی زن‬

‫شماره ‪١٢٠‬‬

‫مراسمهای ‪ ۸‬مارس‬ ‫در سوئد و نروژ و کانادا‬

‫آزادی زن نشریه سازمان آزادی زن‬ ‫‪www.azadizan.net‬‬

‫سردبیر‪ :‬آذر ماجدی‬ ‫‪majedi.azar@gmail.com‬‬

‫هیئت تحریریه‪ :‬آذر ماجدی‪ ،‬مریم کوشا‪ ،‬سیاوش دانشور‬

‫حقوق زن نه شرقی است نه غربی‪ ،‬جهانی است!‬

‫صفحه ‪۶‬‬


‫آزادی زن‬

‫شماره ‪١٢٠‬‬

‫صفحه ‪٧‬‬

‫هشت مارس‪ ،‬نروژ‬ ‫روز شنبه ‪ 8‬مارس ‪ ،2014‬اکثر نقاط جھان شاھد برگزاری مراسم ھايی به مناسبت‬ ‫روز جھانی زن بود‪ .‬مراسم ھايی که بار ديگر خواسته ھا و مطالبات بشريت متمدن را‬ ‫در مقابل نظام سرمايه داری‪ ،‬زن ستيزی و ارتجاع قرار ميدھد‪.‬‬ ‫به فراخوان واحدھای تشکيالت خارج کشور حزب کمونيست کارگری ايران ‪-‬‬ ‫حکمتيست به مناسبت ‪ 8‬مارس روز جھانی زن در کشورھای مختلف از جمله سوئد ‪-‬‬ ‫انگليس‪ -‬آلمان ‪ -‬نروژ و کانادا با برگزاری مراسمھای سخنرانی‪ ،‬ميتينگ و تظاھرات‬ ‫برای بزرگداشت اين روز و عليه جمھوری اسالمی‪ ،‬نه به تبعيض‪ ،‬نه به فرودستی زن و آپارتايد جنسی در ايران برپا گرديد و جشن‬ ‫ھايی نيز سازمان داده شد‪.‬‬ ‫در کشور نروژ ھم مانند سالھای قبل ما شاھد مراسمی بوديم با اين تفاوت که امسال مراسم بسيار باشکوه تری نسبت به سالھای قبل‬ ‫داشتيم‪ .‬اين مراسم و تظاھرات در شھر اسلو از ساعت ‪ 3‬بعدازظھر آغاز و تا ‪ 5‬بعدازظھر ادامه داشت‪ .‬در اين روز به فراخوان کميته ‪8‬‬ ‫مارس نروژ‪ ،‬نيروھای مترقی‪ ،‬چپ و کمونيست و آزاديخواھان و برابری طلبان با برپايی ميتينگ‪ ،‬سخنرانی و سپس راھپيمايی در‬ ‫مرکز شھر اسلو روز جھانی زن را گرامی داشتند‪ .‬حزب کمونيست کارگری ايران ‪ -‬حکمتيست و سازمان آزادی زن واحد نروژ نيز‬ ‫يکی از فراخواندھندگان و شرکت کنندگان در اين مراسم بودند‪ .‬فعالين حزب و سازمان آزادی زن با پالکادرھا و پرچم ھای حزب و‬ ‫سازمان آزادی زن حضور داشتند‪ .‬در اين مراسم سخنرانيھايی از طرف کميته ‪ 8‬مارس نروژ برگزار شد که در آن عموما به اھميت‬ ‫گراميداشت ‪ 8‬مارس روز جھانی زن و معضالت و مشکالت زنان و ھمچنين در دفاع از برابری‪ ،‬عليه تبعيض و رفع ھر نوع ستم بر‬ ‫زن تاکيد کردند‪ .‬جمعيت بسيار زياد و فضای شادی و اميد به يک دنيای بھتر در ميان تجمع کنندگان موج ميزد‪ .‬نھايتا مراسم با راھپيمايی‬ ‫در مرکز شھر اسلو به پايان رسيد‪.‬‬ ‫پس از اين تجمع و راھپيمايی با شکوه ‪ ،‬مراسم مشترک ديگری به فراخوان حزب حکمتيست و حزب کمونيست کارگری ايران و‬ ‫سازمان سوسياليستھای کارگران افغانستان در سالنی در شھر اسلو برگزار شد‪ .‬فعالين سازمان آزادی زن ھم در اين مراسم شرکت‬ ‫کردند‪ .‬مراسم با سرود انترناسيونال آغاز شد‪ .‬اطالعيه ھای احزاب مختلف به مناسبت ‪ 8‬مارس قرايت گرديد‪ .‬نمايندگان احزاب و‬ ‫جريانات شرکت کننده در اين مراسم نيز در خصوص وضعيت زنان در ايران و جھان سخنرانی کردند‪ .‬نوشين قادری از اعضای علل‬ ‫البدل کميته مرکزی حزب حکمتيست و عضو شورای مرکزی سازمان آزادی زن نيز اطالعيه سازمان آزادی زن به مناسبت ‪ 8‬مارس را‬ ‫قرائت نمود‪ .‬ميز کتاب سازمان آزادی زن در مراسم داير بود‪ .‬اين مراسم با جشن و موسيقی به پايان رسيد‪.‬‬

‫گزارش میز اطالعاتی‬ ‫سازمان آزادی زن‪ ،‬گوتنبرگ‬ ‫در روز جھانی زن‪ ،‬طبق سنت ھر ساله‪ ،‬ميز اطالعاتی سازمان آزادی زن از‬ ‫ساعت ‪ ١٣‬در يوھانا برپا شد‪ .‬اطالعيه سازمان آزادی زن در مورد خواست‬ ‫حق طلبانه مردم آزاديخواه و برابری طلب‪ ،‬ايران عليه حجاب اسالمی و‬ ‫آپارتايد جنسی ومردم بپاخواسته و ستمديده منطقه عليه جنبش اسالم سياسی‬ ‫مورد استقبال رھگذران و تجمع کنندگان در ميدان اصلی شھر قرار گرفت‬ ‫زنده باد آزادی و برابری‪ ،‬زنده باد ‪ ٨‬مارس!‬ ‫سازمان آزادی زن‬ ‫‪ ٨‬مارس ‪٢٠١۴‬‬

‫نه به حجاب‪ ،‬نه به آپارتاید جنسی!‬


‫آزادی زن‬

‫شماره ‪١٢٠‬‬

‫صفحه ‪٨‬‬

‫مبارزه با فحشاء‬ ‫از یک دنیای بهتر نوشته منصور حکمت‬

‫•‬

‫مبارزه فعال با فحشاء از طریق از میان بردن زمینه هاى اقتصادى‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی آن و مقابله قاطع با شبکه هاى‬

‫•‬

‫ممنوعیت اکید هر نوع سازماندهی فحشاء‪ ،‬داللی‪ ،‬واسطگی و بهره کشی از افرادى که مبادرت به تن فروشی میکنند‪.‬‬

‫•‬

‫غیر جنایی کردن زندگی و کار افرادى که دست به تن فروشی میزنند‪ .‬کمک به بازیابی حرمت اجتماعی و احترام به نفس‬

‫•‬

‫رفع ممنوعیت فروش سکس بعنوان یک شغل فردى و حمایت قانون و نهادهاى انتظامی از این افراد در مقابل شبکه ها و‬

‫•‬

‫صدور جواز کسب براى افرادى که بعنوان یک شغل فردى مبادرت به تن فروشی میکنند‪ ،‬مصون داشتن شخصیت و حیثیت آنها‬

‫•‬

‫ارائه رایگان خدمات پزشکی ویژه پیشگیرانه و درمانی براى مصون داشتن این افراد از بیمارى ها و صدمات ناشی از مبادرت‬

‫•‬

‫کار آگاهگرانه‪ ،‬ترغیب و مساعدت هاى عملی نهادهاى مسئول دولتی به افراد تن فروش در کناره گیرى از این حرفه‪ ،‬کسب‬

‫سازماندهی فحشاء‪ ،‬دالالن‪ ،‬واسطگان و باج خورها‪.‬‬

‫آنها و کوتاه کردن دست شبکه ها و باندهاى جنایتکار از زندگی آنها از طریق‪:‬‬

‫باندهاى گانگسترى‪ ،‬باج خورها و اوباش‪.‬‬

‫بعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمانیابی آنها در سازمان صنفی خویش‪.‬‬

‫به این حرفه‪.‬‬

‫مهارت و آموزش الزم براى اشتغال در بخش هاى دیگر جامعه‪.‬‬

‫***‬

‫تلویزیون مدوسا‬ ‫جمعه ها از ساعت ‪ 2‬تا ‪ 3‬بعدازظهر به وقت اروپای‬ ‫مرکزی‬ ‫مگاهرتز‪ 11642 :‬سیمبل ریت‪27500 :‬‬

‫‪KMTV‬‬

‫به سازمان آزادی زن بپیوندید!‬

آزادی زن 121  
آزادی زن 121  
Advertisement