Page 1

IV RAZVODNI ORMANI Opis poslova Redni broj

1

Jedinica mere

Isporuĉiti i montirati u postojeći ugradni razvodni orman GRO V elektro opremu prema jednopolnoj šemi. Iz ormana demontirati sve postojeće EZ osiguraĉe i na kom njihovo mesto ugraditi automatske osiguraĉe (prekidaĉe). Orman je funkcionalno podeljen na dva dela, izraĊen je od dva puta dekapiranog lima (min.

Koliĉina

1,00

Jediniĉna cena bez pdv-a

Ukupna cena bez pdv-a

Napomena


debljina 1,5 mm), IP 55. Ulaz svih kablova je od gore, preko odgovarajućih uvodnica, osim glavnih napojnih kablova koji ulaze od dole. Dvokrilna vrata ormana se zakljuĉavaju tipskom bravicom. Sve veze u ormanu moraju biti izvedene finoţiĉnim provodnicima odgovarajućeg preseka i postavljenim u odgovarajuće PVC kanale. Svi ovi provodnici se završavaju hilznama i papuĉicama. U gornjem delu ormana izvesti ispitne prikljuĉke za "nulu" (N) i uzemljenje (PE). Nakon montiranja opreme stavlja se maska od pleksiglasa ili sliĉno. Na vratima sa unutrašnje strane postaviti el. šemu samog ormana, a ispod svakog osiguraĉa ploĉicu sa brojem tj. oznaku odgovarajućeg strujnog kruga. Naziv ormana GRO V kao i tip zaštite od indirektnog napona dodira i stepen zaštite IP ispisati na spoljašnjoj strani vrata. U orman je ugraĊena sledeća elektro oprema: Mreţni deo GRO V - 1 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 4A, C, 6kA, 1P - 7 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 10A, C, 6kA, 1P - 14 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 16A, C, 6kA, 1P - 1 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 20A, C, 10kA, 3P - 1 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 32A, C, 10kA, 3P - 56 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 10(16)A, C, 6kA, 1P, postojeći strujni krugovi - 6 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 25A, C, 10kA, 1P - 6 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 32A, C, 10kA, 1P - 2 kom, grebenasta sklopka 0-1, 16A, 1P, AC-1 - 2 kom, kombinovani ureĊaj automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 16A, C, 10kA, 2P + RCD 16/0,03A, 2P - 1 kom, teretna sklopka 0-1, In=250A, 3P, AC-3, sa zakretnm ruĉicom, sliĉna tipu PSC 2 250/3 - 1 kom, kontaktor DILM40, 400V, AC-3 - 1 kom, kontaktor DILM50, 400V, AC-3


- 1 kom, rele za nadzor faza , trofazni, 1C/O, 230VAC - 4 kom, instalacioni kontaktor 16A, 2NO, 230 - 1 kom, bistabilni rele 6A, 230VAC - 1 kom, prenaponska zaštita PZH II V3+1/275/50 - natpisne ploĉice, redne stezaljke, materijal za oţiĉenje i ostali sitan montaţni materijal. Generatorski deo GRO V - 1 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 4A, C, 6kA, 1P - 7 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 10A, C, 6kA, 1P 12 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 16A, C, 6kA, 1P - 2 kom, instalacioni kontaktor 16A, 2NO, 230 - 1 kom, bistabilni rele 6A, 230VAC - 3 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 25A, C, 10kA, 1P - 6 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 32A, C, 10kA, 1P - 1 kom, teretna sklopka 0-1, In=160A, 3P, AC-3, sa zakretnm ruĉicom, sliĉna tipu PSC 2 160/3 - 1 kom, prenaponska zaštita PZH II V3+1/275/50 Sve komplet

2

3

U postojeći RO-RC ugraditi sledeću elektro opremu: - 13 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 16A, C, 6kA, 1P - 3 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 25A, C, 6kA, 1P - 1 kom, instalacioni kontaktor 16A, 2NO, 230 - 1 kom, kontaktor DILM40, 400V, AC-3 - 1 kom, grebenasta sklopka 0-1, In=80A, 3P, AC-3, montaţa na vrata - 1 kom, prenaponska zaštita PZH II V3+1/275/50 - natpisne ploĉice, redne stezaljke, materijal za oţiĉenje i ostali sitan montaţni materijal. Sve komplet Isporuĉitit i montirati na zid tipski razvodni orman ROServer sliĉan tipu KB-2/3 (evrotehna). U orman je ugraĊena sledeća elektro oprema: - 5 kom, automatski prekidaĉ (osiguraĉ) 16A, C, 6kA, 1P - 1 kom, grebenasta sklopka 0-1, In=80A, 3P, AC-3, montaţa na vrata

kom

1,00

kom

1,00


- natpisne ploĉice, redne stezaljke, materijal za oţiĉenje i ostali sitan montaţni materijal. Sve komplet V RAZVODNI ORMARI Isporuka materijala, izrada i postavljanje razvodnih ormana izraĊenih od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm, sa nosećom i veznom konstrukcijom, zaštite IP43 sa vratima, komplet sa sabirnicama, maskama za opremu elzet bravama i kljuĉevima, rednim stezaljkama, natpisnim ploĉama i ostalim materijalom potrebnim za kompletiranje, zaštićenim antikorozivnom bojom i ofarbanim bojom prema ţelji investitora. Orman su predviĊeni za trofazni prikljuĉak, u svemu prema jednopolnim šemama, saglasno vaţećim tehniĉkim propisima. U razvodne ormane ugraditi bakarne sabirnice odgovarajućeg preseka na potpornim izolatorima i svu ostalu opremu, a sve prema priloţenim jednopolnim šemama. Ispod svakog elementa postaviti odgovarajuću natpisnu ploĉicu sa naznakom potrošaĉa kojem pripadaju. Unutar ormana izvršiti šemiranje pomoću bakarnih provodnika sa PVC izolacijom, a fleksibilnim provodnicima veze sa opremom na vratima ormana.Na vratima razvodnog ormana, sa unutrašnje strane, postaviti jednopolnu šemu, a sa spoljne strane upozoravajuću tablicu "Opasno po ţivot" sa simbolom elektriĉne struje. Plaća se komplet isporuĉeno. U ormanima ostaviti 30% rezervnog prostora za eventualnu dogradnju nepredviĊene opreme.


Isporuĉiti i postaviti na predviĊenom mestu dvodelni tipski limeni razvodni orman oznake RO.1-V (Mr, Ge) , potrebnih dimenzija u koji se ugraĊuje sledeća elektro oprema: Mreţni deo

1

Automatski osiguraĉi MC 32/ 6A kom 2 Automatski osiguraĉi MC 32/ 16A kom 13 Grebenasti prekidaĉ GS-25-10-U kom 1 Bakarne šine m 1 Redne stezaljke i plastiĉne natpisne ploĉice Jednopolna šema Sav ostali sitan nepredviĊen materijal Generatorski deo automatski osiguraĉi MC 32/ 6A kom 3 automatski osiguraĉi MC 32/ 16A kom 5 grebenasti prekidaĉ GS-25-10-U kom 1 bakarne šine m 1 redne stezaljke i plastiĉne natpisne ploĉice jednopolna šema sav ostali sitan nepredviĊen materijal

Sve komplet

1,00


Isporuĉiti i postaviti na predviĊenom mestu dvodelni tipski limeni razvodni orman oznake RO.2V (Mr, Ge) , potrebnih dimenzija u koji se ugraĊuje sledeća elektro oprema: Mreţni deo

2

automatski osiguraĉi MC 32/ 6A kom 8 automatski osiguraĉi MC 32/ 16A kom 19 sklopka i zaštita za klimu SKAD 04 KRK „LG kom 5 grebenasti prekidaĉ GS-25-10-U kom 1 bakarne šine m 1 redne stezaljke i plastiĉne natpisne ploĉice jednopolna šema sav ostali sitan nepredviĊen materijal

Sve komplet

1,00

Generatorski deo automatski osiguraĉi MC 32/ 6A kom 5 automatski osiguraĉi MC 32/ 16A kom 8 grebenasti prekidaĉ GS-25-10-U kom 1 bakarne šine m 1 redne stezaljke i plastiĉne natpisne ploĉice jednopolna šema sav ostali sitan nepredviĊen materijal

Strana 123 od 224


Isporuĉiti i postaviti na predviĊenom mestu trodelni tipski limeni razvodni orman oznake RO/Radionica (Mr, Ge, Inv) , potrebnih dimenzija u koji se ugraĊuje sledeća elektro oprema: Mreţni deo automatski osiguraĉi MC 32/ 6A kom 2 automatski osiguraĉi MC 32/ 16A kom 12 sklopka i zaštita za klimu SKAD 04 KRK „LG kom 1 grebenasti prekidaĉ GS-25-10-U kom 1 bakarne šine m 1 redne stezaljke i plastiĉne natpisne ploĉice jednopolna šema sav ostali sitan nepredviĊen materijal Generatorski deo 3 automatski osiguraĉi MC 32/ 6A automatski osiguraĉi MC 32/ 16A grebenasti prekidaĉ GS-25-10-U bakarne šine

kom kom kom m

3 6 1 1

Sve komplet

1,00

redne stezaljke i plastiĉne natpisne ploĉice jednopolna šema sav ostali sitan nepredviĊen materijal Invertorski deo automatski osiguraĉi MC 32/ 16A grebenasti prekidaĉ GS-25-10-U bakarne šine

kom 3 kom 1 m 1

redne stezaljke i plastiĉne natpisne ploĉice jednopolna šema sav ostali sitan nepredviĊen materijal

Strana 124 od 224


4

U beznaponskom stanju u postojećem razvodnom ormanu razvezati sve postojeće strujne krugove koji se više neće koristiti, kako bi se napravilo mesta za nove osiguraĉe, za nove razvodne ormane kako u mrešnom tako i u generatorskom delu ormana. Isporuĉiti i postaviti u postojećem ROOS/A-V na V-om spratu u hodniku sledeću elektro opremu:

Sve komplet

1,00


automatski osiguraĉ 36A-mreţa kom 6 automatski osiguraĉ 36A-generator kom 6 bakarne šine m 1 redne stezaljke i plastiĉne natpisne ploĉice jednopolna šema sav ostali sitan nepredviĊen materijal

V RAZVODNI ORMARI Isporuka materijala, izrada i postavljanje razvodnih ormana izraĊenih od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm, sa nosećom i veznom konstrukcijom, zaštite IP43 sa vratima, komplet sa sabirnicama, maskama za opremu elzet bravama i kljuĉevima, rednim stezaljkama, natpisnim ploĉama i ostalim materijalom potrebnim za kompletiranje, zaštićenim antikorozivnom bojom i ofarbanim bojom prema ţelji investitora. Orman su predviĊeni za trofazni prikljuĉak, u svemu prema jednopolnim šemama, saglasno vaţećim tehniĉkim propisima. U razvodne ormane ugraditi bakarne sabirnice odgovarajućeg preseka na potpornim izolatorima i svu ostalu opremu, a sve prema priloţenim jednopolnim šemama. Ispod svakog elementa postaviti odgovarajuću natpisnu ploĉicu sa naznakom potrošaĉa kojem pripadaju. Unutar ormana izvršiti šemiranje pomoću bakarnih provodnika sa PVC izolacijom, a fleksibilnim provodnicima veze sa opremom na vratima ormana.Na vratima razvodnog ormana, sa unutrašnje strane, postaviti jednopolnu šemu, a sa spoljne strane upozoravajuću tablicu "Opasno po ţivot" sa simbolom elektriĉne struje. Plaća se komplet isporuĉeno. U ormanima ostaviti 30% rezervnog prostora za eventualnu dogradnju nepredviĊene opreme Redni broj

Opis poslova

Jedinica mere

Koliĉina

Sve komplet

1,00

Isporuĉiti i postaviti na predviĊenom mestu dvodelni tipski limeni razvodni orman oznake RO/Rehabilitacija (Mr, Ge) , potrebnih dimenzija u koji se ugraĊuje sledeća elektro oprema: Mreţni deo: 1

automatski osiguraĉi MC 32/ 6A kom 2 kom 9 automatski osiguraĉi MC 32/ 16A sklopka i zaštita za klimu SKAD 04 KRK „LG" kom 1 grebenasti prekidaĉ GS-25-10-U kom 1 bakarne šine m 1 redne stezaljke i plastiĉne natpisne ploĉice

Jediniĉna cena bez pdv-a

Ukupna cena bez pdv-a

Napomena


Strana 180 od 224


jednopolna šema sav ostali sitan nepredviĊen materijal Generatorski deo: automatski osiguraĉi MC 32/ 6A automatski osiguraĉi MC 32/ 16A

k


bakarne šine m 1 redne stezaljke i plastiĉne natpisne ploĉice jednopolna šema sav ostali sitan nepredviĊen materijal Sve komplet povezano i ispitano Isporuĉiti i postaviti na predviĊenom mestu dvodelni tipski limeni razvodni orman oznake RO/Edukacija (Mr) , potrebnih dimenzija u koji se ugraĊuje sledeća elektro oprema: Mreţni deo:

2

3

kom 2 automatski osiguraĉi MC 32/ 6A kom 8 automatski osiguraĉi MC 32/ 16A sklopka i zaštita za klimu SKAD 04 KRK „LG" kom 1 grebenasti prekidaĉ GS-25-10-U kom 1 bakarne šine m 1 redne stezaljke i plastiĉne natpisne ploĉice jednopolna šema sav ostali sitan nepredviĊen materijal Sve komplet povezano i ispitano Isporuĉiti i postaviti na predviĊenom mestu dvodelni tipski limeni razvodni orman oznake RO/El.fiziologija (Mr) , potrebnih dimenzija u koji se ugraĊuje sledeća elektro oprema: Mreţni deo: automatski osiguraĉi MC 32/ 6A

kom

2

Sve komplet

1,00

Sve komplet

1,00


automatski osiguraĉi MC 32/ 16A kom 9 grebenasti prekidaĉ GS-25-10-U kom 1 bakarne šine m 1 redne stezaljke i plastiĉne natpisne ploĉice jednopolna šema sav ostali sitan nepredviĊen materijal Sve komplet povezano i ispitano U beznaponskom stanju u postojećem razvodnom ormanu razvezati sve postojeće strujne krugove koji se više neće koristiti, kako bi se napravilo mesta za nove osiguraĉe, za nove strujne krugove kako u mreţnom tako i u generatorskom delu ormana. Isporuĉiti i postaviti u postojećem ROOS/Ciklo na III-em spratu u hodniku sledeću elektro opremu: 4 automatski osiguraĉ 6A-mreţa kom 4 automatski osiguraĉ 16A-generator kom 2 bakarne šine m 1 redne stezaljke i plastiĉne natpisne ploĉice jednopolna šema sav ostali sitan nepredviĊen materijal Sve komplet povezano i ispitano

Sve komplet

1,00

ormani  

ormani ami rnedeles lesz majd egyszer