Page 1

Viden, rüdgivning og efteruddannelse til alle der arbejder med udsatte børn, unge og voksne


UCSJ tilbyder samarbejde Som uddannelsesinstitution for professionelle på uddannelses- social- og sundhedsområdet bidrager ansatte på University College Sjælland med viden på udsatteområdet. Udsatteområdet dækker grupper af mennesker, som lever et liv med arbejdsløshed, fattigdom, hjemløshed, sygdom, fysiske-, mentale- eller psykiske handicaps og/eller misbrug, prostitution og kriminalitet. Fælles for mennesker i udsatte positioner er, at de befinder sig i en kontekst, hvor de oplever forskelligartede sociale og sundhedsmæssige problemer og dermed en hverdag med utilfredsstillende livsbetingelser som eksklusion og marginalisering.

Hvad vil det sige at være udsat? At være udsat er en politisk vedtaget term. Forbedrede livsvilkår og professionel indsats både på det sociale og det sundhedsmæssige område for mennesker i udsatte positioner er et 2

væsentligt indsatsområde for Social-, Børne- og integrationsministeriet.Der er samfundsmæssig fokus på at øge viden gennem forskning om de samfundsforhold, der er med til at skabe ulighed i sundhed og livsvilkår, og fokus på at øge viden, for at styrke den professionelle indsats i forhold til børn, unge og voksne i udsatte positioner.

Ucsj tilbyder ● Rådgivning, vejledning og sparring ● Uddannelser, kurser og særligt

tilrettelagte forløb ● Evaluering og dokumentation ● Formulering, drift og forskningsforankring

af fælles udviklingsprojekter indenfor udsatteområdet.


UCSJ udvikler viden og metoder

UCSJ samarbejder med

● Der styrker brugerdeltagelse og indflydelse

● Professioner i praksis

for mennesker i udsatte positioner. ● Brugerorganisationer ● Der gør, at børn, unge og voksne, uanset deres

særlige behov og situation bliver aktive deltagere i hverdagslivets fællesskaber.

● Kommuner ● Regioner

● Der gør, at de professionelle bliver dygtigere

til at understøtte at mennesker i udsatte positioner får et bedre liv.

● Uddannelsesinstitutioner i ind- og udland ● Private organisationer

● Der gør, at velfærdssamfundets institutioner

som daginstitutioner, skoler, botilbud etc. bliver i stand til at skabe inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer for alle. ● Der udvikler undervisningstilbud og -materiale

University College Sjælland indgår i samarbejde med andre UC’er i NUBU ( www.nubu.dk ) Nationalt videncenter om udsatte børn og unge, og i Netværket på udsatte voksen området UC- NUVO.

til kommende og nuværende professionelle, der arbejder med mennesker i udsatte positioner. 3


Viden og uddannelse indenfor fire forskellige felter af udsatteområdet

Anbragte børn og unge Undersøgelser af arbejdet med anbragte børn og unge viser, at tidligere anbragte børn og unge generelt klarer sig dårligere end ikke anbragte børn og unge. De har således dårligere sundhed, højere arbejdsløshed, er mere kriminelle og har flere misbrugsproblemer, og gruppen fremstår samlet set som en underprivilegeret gruppe i samfundet. Der er derfor et stort behov for at kvalificere arbejdet med anbragte børn og unge såvel fra de anbringende myndigheders side som på anbringelsesstederne. University College Sjælland er optaget af og vil gerne samarbejde om, at skabe viden og udvikling indenfor området. For eksempel i forhold til ● At udvikle feltet så studerende og praktikere i professionerne arbejder udfra de anbragte børn og unges individuelle perspektiver. ● At skabe viden om, hvordan forskellige

socialpædagogiske tiltag fungerer i forskellige sammenhænge, herunder belyse sammenhænge mellem teori og praksis. ● At skabe viden om, hvordan der kan skabes

innovation i de mange forskellige anbringelsessteders socialpædagogiske arbejde. 4

Sådan kvalitetssikres arbejdet med udsatte børn og unge – en ph.d. med anbefalinger til arbejdet med udsatte børn og unge I en ph.d. undersøger lektor på UCSJ Lars Christian Aagerrup, hvordan henholdsvis medarbejdere og unge på en institution for udsatte børn og unge opfatter begrebet kvalitet i institutionens socialpædagogiske arbejde. På baggrund af resultaterne anbefaler Lars Christian Aagerup, at arbejdet med anbragte børn og unge i højere grad inddrager de unges familier, og at man fokuserer på medarbejderens rolle som tilrettelægger i den anbragte unges liv.


5


Viden og uddannelse indenfor fire forskellige felter af udsatteområdet

Inklusionsudfordringer i daginstitutioner, folkeskolen og SFO’er Det politiske ønske og krav er, at flere børn skal inkluderes i de almindelige dagtilbud, skoler og fritidstilbud, fremfor at børn med særlige behov som tidligere udskilles i segregerede indsatser og institutioner. Det giver nye udfordringer og muligheder i de professionelles arbejde med udsatte børn og unge indenfor det almenpædagogiske område. University College Sjælland er optaget af og vil gerne samarbejde om, at skabe viden og udvikling i forhold til: ● Hvordan forandringerne opleves af de forskellige professionelle grupper af børn og unge og af de pårørende? ● Hvordan bliver de professionelle uddannet

og efteruddannet til forandringerne og under hvilke vilkår? ● Hvordan kan det tværprofessionelle samar-

bejde om udsatte børn og unge kvalificeres med udgangspunkt i børne- og unge perspektiver? 6

● Hvilke pædagogiske og psykologiske metoder

anvendes, og hvordan medvirker de til inklusion/ eksklusion af børn i den pædagogiske praksis? Hvad kendetegner god praksis i dagtilbud? – en undersøgelse der indgår i Slagelse Kommunes udvikling af dagtilbud Gennem observationer i tre daginstitutioner, som Slagelse Kommune har udpeget som gode institutioner, har University College Sjælland undersøgt, hvad der karakteriserer god praksis i dagtilbud. Projektet undersøger, hvad der kendetegner samspillet mellem børn, forældre og personale samt rammerne for udviklingen af samspillene i de tre dagtilbud. Formålet med analyserne er at bidrage til udvikling af dagtilbudsområdet i kommunen ved at beskrive, hvad der karakteriserer god praksis i dagtilbud som inspiration til at skabe udvikling og diskussion om god praksis i andre dagtilbud og i grund – og efteruddannelsen af pædagoger.


Ældreområdet Individuel frihed og selvbestemmelse er udtryk, der ofte anvendes og tillægges værdi i lovgivning og i den offentlige debat, når der tales om ældre borgere, der bliver afhængige af hjælp inden for det kommunale sundhedsfaglige område. Samtidig hersker en politisk prioritering af økonomi og kvalitet, der udmøntes i ydelseskataloger og standardisering. UCSJ er optaget af og vil gerne samarbejde om, at skabe viden og udvikling i forhold til for eksempel: ● Hvordan favnes og håndteres økonomiens forrang over det enkelte menneske bedst af ledere og medarbejdere på landets plejecentre? ● Hvilken indflydelse har frivillige på ældre-

området og hvordan tilbydes hjælpen? ● Hvilken betydning får markedsgørelsen og

konkurrencen mellem borgerne for den pleje og omsorg de ældre får?

Billeder af ældres autonomi på plejecentre i en moderniseret kommunal sundhedsforvaltning. I en ph.d.-afhandling undersøger lektor på UCSJ’s sygeplejerskeuddannelse Ulla Skjødt vilkårene for den ældres autonomi: hvilke faktorer har indflydelse på den ældres autonomi, og er autonomi et mål i sig selv i alle situationer i omsorgen for plejen af den ældre. Formålet med ph.d.’en er at tegne mangfoldige billeder af ældres autonomi på plejehjem, der kan anvendes tværfagligt inden for sundhedsprofessionel og pædagogisk praksis både på grunduddannelsen og i efter- og videreuddannelsesregi. 7


Viden og uddannelse indenfor fire forskellige felter af udsatteområdet

Mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse Bruger- og borgerdeltagelse og indflydelse er centrale principper på det sociale område. De er understreget som centrale principper i FN´s Handicapkonvention og i regeringens arbejde med den tværsektorielle handlingsplan på handicapområdet, som skal sætte rammer og retning for udviklingen på handicapområdet i Danmark. University College Sjælland er optaget af og vil gerne samarbejde om, at skabe viden og udvikling i forhold til for eksempel ● Hvordan sikres, skabes og vedligeholdes brugerindflydelse bedst? ● Hvordan kan velfærdsteknologi bidrage positivt

til mennesker med handicaps hverdag, skabe empowerment og innovere de professionelles praksis?

8

Kunst som integration af psykisk sårbare – et udviklingsprojekt der hjælper psykisk sårbare til en bedre hverdag Mennesker som er psykisk sårbare har en udsat position i samfundet. Det medfører ofte social eksklusion i hverdagen og fravær af et arbejdsliv. UCSJ har medvirket i et projekt, hvor socialt samvær om at skabe egen kunst sigter mod social recovery. I samarbejde med Storm P. Museet bliver kunstinteresserede personer, der er psykisk sårbare undervist i forskellige teknikker og materialer af en udøvende kunstner. Efter forløbet tilbyder museet arbejdspraktik, hvor den enkelte, sammen med museets ansatte, finder frem til, hvilke opgaver de kan deltage i på museet. Formålet er, at projektets deltagere i praktikken får et skub til at turde vove sig ud på egen hånd i andre arbejdssammenhænge.


“Jeg har aldrig haft lyst til at møde op til noget arbejde eller følge noget skema, men det har jeg nu”, deltager i projektet.

Digitale teknologier og medier i arbejdet med voksne med udviklingshæmning – et behovsafdækkende samarbejde i forhold til de specialpædagogiske kompetencer I det specialpædagogiske arbejde med voksne med udviklingshæmning er værdier som inklusion, ligeværd og empowerment i fokus. Med den generelle udbredelse af digitale teknologierog medier i samfundet opstår nye muligheder for at arbejde med mediernes potentiale i forhold til øge inklusion, følelse af ligeværd og empowerment.

UCSJ har tilknyttet en forsker, der udover selve projektbeskrivelsen, gennem kvalitative interviews af projektdeltagerne, har undersøgt deltagernes oplevelser af sociale relationer betydning for den enkeltes recoveryproces. Erfaringerne deles med andre museer, der ønsker at arbejde med den udsatte gruppe, og med fagfolk der arbejder med inklusion af psykisk sårbare.

UCSJ samarbejder med et bosted for voksne med udviklingshæmning for at afdække, hvordan bostedets beboere og det specialpædagogiske personale anvender digitale teknologier og medier i deres arbejde. Denne afdækning skal pege på, om der er behov for nye typer af kompetencer i den specialpædagogiske praksis, og om det med pædagogiske kompetencer indenfor digitale teknologier og medier er muligt at give voksne med udviklingshæmning en større grad af inklusion og følelse af ligeværd og empowerment. 9


10


Videreuddannelse UCSJ tilbyder både hele diplomuddannelser, kortere kurser og særligt tilrettelagte forløb til professionelle, der arbejder med mennesker i udsatte positioner. Diplomuddannelser Den specialpædagogiske diplomuddannelse i Vordingborg En diplomuddannelse særligt for pædagoger og lærere, der arbejder med børn, unge og voksne med handicaps og funktionsnedsættelser. De studerende præsenteres for ny viden og metoder, der kan udfordre dem til at tænke og agere i nye baner. Derudover tilbydes en række diplommoduler blandt andet ● Social inklusion ● Børn, unge og familier i udsatte positioner Læs meget mere om dine muligheder på www.ucsj.dk/videreuddannelse/ Kursusforløb ● ”Det specialiserede børne- og voksenområde”. Fagspecifikt kursus som blandt andet tilbydes til medarbejdere, der arbejder med børn og unge med diagnoser i kommunerne. Kurset tager udgangspunkt i, hvordan vi inkluderer børn, unge og voksne med adfærdsmæssige og kognitive vanskeligheder, så deres udviklings- og læringsmuligheder optimeres?

● “Pædagogen i feltet mellem anerkendelse

og bekymring”. På kurset arbejdes med at reflektere over egen position i dobbeltheden mellem anerkendelse og bekymring og at udvikle konkrtete handlestrategier som pædagogen enten selv kan arbejde videre med eller kan bruge i det tværprofessionelle samarbejde. Særligt tilrettelagte forløb University College Sjælland udvikler og gennemfører særligt tilrettelagte kompetence- og uddannelsesforløb for professionelle, der arbejder indenfor udsatteområdet. University College Sjælland tilbyder alt fra konsulentbistand, evaluering og supervision til temadage og længerevarende kompetence- og uddannelsesforløb. Vi deltager i både behovsafklaring, planlægning, projektgennemførelse, evaluering og dokumentation. Særligt tilrettelagt forløb for teamet “Specialpædagogisk Rådgivning” i Roskilde Kommune. På kurset er deltagerne med udgangspunkt i kommunens organisationsmodel blandt andet blevet undervist i at anlægge et relationelt syn hvor barnets ressourcer og de kontekster barnet indgår i spiller en afgørende rolle for handlemulighederne i det pædagogiske arbejde. 11


Læs mere på www.ucsj.dk/FI Kontakt Niels Henrik Helms Chef for Forskning og Innovation University College Sjælland 7248 2496 nhhe(@)ucsj.dk

Viden, rådgivning og efteruddannelse om udsatte  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you