Page 1

J AARVERSLAG 201 2- 201 3

10PN


Karel Wolf Oktober 2013


Een woord vooraf Voor u ligt het jaarv er sl a g . Sinds een aa nt a l jaar schrijft de Willibrordsc hool een jaarv er sl a g . Dit jaarv er sl a g heeft als doel ver antwoordin g af te leg g e n over het gev o er d e beleid het af g e lo p e n schoolja ar . Dit jaarv er sl a g best a a t uit versc hillen d e onderdele n die reeds tijden s het schoolja ar zijn gep a s s e e r d en/of zijn vast g e s t e l d . Het jaarv er sl a g is met zorg sa m e n g e s t e l d en wij willen u hier m e e zo volledi g mog elijk inform er e n . Het jaarv er sl a g wordt aa n de med e z e g g e n s c h a p s r a a d en het tea m gepr e s e n t e er d en vervol g e n s aa n het Colleg e van Bestuur van Stichtin g Flore aa n g e b o d e n . Het jaarv er sl a g is voor een groot ged e e lt e geb a s e e r d op het schoolontwikk elin g s p l a n , en het op het lees- , taal- en rekenb e l ei d . Het jaarv er sl a g en ander e inform ati e kunt u ook vind e n op de website van onze school: www.willibrord- school.nl. We hopen dat u dit jaar v er sl a g met plezier leest! Nam en s het tea m van de Willibrordsc hool Karel Wolf, directe ur


Inhoud s o p g a v e EEN WOORD VOORAF.................................................................................................................................. 5 ........................................................................................................................................................................... 5 OPBRENGSTGERICHT WERKEN .............................................................................................................. 6 INNOVATIEF................................................................................................................................................ 11 PASSEND ONDERWIJS............................................................................................................................... 12 FINANCIテ起 ................................................................................................................................................... 14 DE FORMATIEKNIP.................................................................................................................................... 14 DE SCHOOLKNIP......................................................................................................................................... 14 DE INVESTERINGSKNIP............................................................................................................................ 15 LEERKRACHTEN, LEERLINGEN EN OUDERS....................................................................................... 16 UITSTROOMGEGEVENS............................................................................................................................ 18 TOEKOMST................................................................................................................................................... 21 HOORNS MODEL......................................................................................................................................... 21 TOT SLOT...................................................................................................................................................... 22


Een woord vooraf Op de Willibrordsc hool is veel dyn a m i e k . Het enthou si a s m e is zichtb a a r en voelb a a r in de school. Voor dit schoolja ar stonde n er weer een aa nt a l mooie uitd a g i n g e n op het men u , va a k volg e n s plan ni n g en som s ook niet. In dit versl a g willen wij u een beeld gev e n hoe het ons het af g e lo p e n jaar is ver g a a n . Deze keer hebb e n wij twee versie s ge m a a k t van het jaarv er sl a g . Een op ‘traditionel e wijze’ en da ar n a a s t hebb e n wij, zoals het een innov a ti e v e school beta a m t , ook een ‘moder n e ’ versie met o.a. beeld en geluid. U leest nu het gewon e jaarv er sl a g .


Opbren g s t g e r i c ht werken Opbren g s t gericht werken volg e n s de Willibrordsc hool, “goed je in je vel na ar jouw topniv e a u ! ” Deze slog a n past bij de school. Per vak g e b i e d (inclusi ef de socia a l emotion el e ontwikkelin g ) hebb e n wij zicht op de onderwijsb e h o e ft e s en kunn e n wij (stee d s ) ons onderwijs hier beter op afste m m e n . Zonder “af te reken e n ” wordt iederee n zich meer bewu st van zijn of ha ar hand el e n . Op schoolniv e a u , zoals vast g e l e g d in ons schoolontwikkelin g s p l a n , hebb e n wij het af g e lo p e n jaar af g e s prok e n dat elk jaar een vak onder ‘het ver groot gl a s ’ wordt geho u d e n . Per vak g e b i e d bestud er e n wij hoe wij vorm g e v e n aa n de volg e n d e ‘bouwste n e n ’ : doelen , tijd, aa n bo d , instructie, differe nti a tie , monitorin g , transf er (kennis toep a s s e n in and er e situatie s/ bij and er e vakk e n) Deze m a ni er van werken is bego n n e n met ons spellin g o n d er wijs en af g elo p e n jaar lag de nadruk op technisc h lezen. Er is een verbet erpl a n ge m a a k t en de aa n b e v e li n g e n zijn verwerkt in ons onderwijs a a n b o d . Zo is o.a. de technisc h lees m e t h o d e Esta f ett e ing e v o er d en weten wij beter hoe wij onze kinder en instructie (I.G.D.I.) kunn e n ge v e n . Plezier in het lezen sta at bij ons hoog in het va a n d e l . Zo hebb e n wij af g elo p e n jaar een prachti g lees plei n ge m a a k t en zijn er veel nieuwe leesbo ek e n aa n g e s c h a f t . Voor kom e n d jaar sta at begrijpe n d lezen op het progr a m m a . Op school- , groeps- en leerlin g n i v e a u strev e n wij telken s na ar een stapje beter t.o.v. het jaar ervoor. Wij weten wa ar wij sta a n , en waar wij na ar toe ga a n . Wij werken met streefdoel e n per vak g e b i e d . Bove n di e n kunn e n wij sneller rea g er e n wan n e er mocht blijken dat het erge n s niet na ar verwac hti n g ga a t . Dat beteke n t niet dat wij gee n of mind er aa n d a c h t ge v e n aa n de sociale en emotion ele ontwikkelin g van kinder en . Die vind e n wij op de Willibrord eig e nlijk nog bela n g r ijk er en da ar n a a s t , wil je het als kind goed doen, dan moet je op zijn minst lekker in je vel zitten. Ook dit onderwerp stond op het jaarpro gr a m m a . We wilden weten of wij als Willibrordsc hool voldoen d e teg e m o e t kwa m e n aa n de socia al e m o tion el e ontwikkelin g van


de kindere n. Door midd el van het zelfe v a l u a t i e- instru m e n t hebb e n wij kritisch na ar onszelf gek e k e n , en bove n di e n is dat nog een keer ‘over g e d a a n ’ door een and er e basis s c hool. Hieruit zijn een aa nt a l wa ard e v olle aa n b e v e l i n g e n geko m e n wat heeft geleid tot de volg e n d e stap p e n : Komend schoolja ar voeren wij de kanjertrainin g in. Alle leerkrac ht e n worden gesc hoold. Alle betrokke n e n (ouders) worden mee g e n o m e n in dit traject. Voor het ‘mete n ’ van de socia al e m o tion el e ontwikkelin g (hoe zit je in je vel?) gebruike n wij een instru m e n t , na m e lijk Viseon; Wij ga a n de kindere n beter be g el ei d e n bij het invulle n en bov en di e n betrekk e n wij hen bij de besprekin g (an al y s e ) van hun antwoorde n . Wij zullen specifiek er worden in onze gedr a g s v e r w a c h ti n g e n . Dus niet 'let op je werkhou din g ' , of 'dat is niet de goed e instellin g ' , m a ar 'ik wil dat je tijden s de instructie je pen neerle g t en na ar mij kijkt, en da ar n a twintig minut e n zelfst a n d i g werkt’. Als leerkrac ht e n zullen wij onderlin g beter afste m m e n hoe zelf te interpreter en . Bijvoorbe el d : De leerlin g is va a k storend. Hoe va a k is va a k ? Drie keer per da g ? Drie keer week ? Wat is wel storend ? Wat niet ? Meer dialoo g hierov er zal meer eend ui di g h e i d gev e n . Trans p a r a nt Op de Willibrordsc hool zijn wij trans p ar a n t , ook over onze opbren g s t e n . Door midd el van ouder- , leerlin g- en leerkrac ht e n q u ê t e s , zelfe v a l u a ti e , observ ati e s , ges pr ek k e n , cito- LVS, rapporten en zelfe v a l u a ti e m ak e n wij dat inzichtelijk. Ook de Willibrordsc hool wordt jaarlijks gecontroleer d door de inspectie. De Willibrordsc hool heeft een basis arr a n g e m e n t . Een school krijgt een basis arr a n g e m e n t als de Inspectie vertrouwe n heeft in de kwaliteit van de school. Elke groep m a a kt elk jaar voor de kernv a k k e n een aa nt a l Cito toetse n . Wij bekijke n deze zgn. tuss e no p br e n g s t e n in janu ari en juni voor alle groep e n en ev alu er e n de resultat e n met het tea m . De insp ectie beoordeelt allee n (in eerste insta ntie) een aa nt a l specifiek e resultat e n , na m e lijk de volg e n d e ; Eindop br e n g s t e n CITO lvs midd e n 8 Technisc h lezen groep 3 (eind groep 3) Technisc h lezen groep 4 (eind

Voldoen d e Onvoldoen d e Voldoen d e


groep 4) Reken e n groep 4 (eind groep 4) Reken e n groep 6 (eind groep 6) Begrijpe n d lezen groep 6 (midd e n groep 6)

Voldoen d e Voldoen d e Onvoldoen d e

Zoals u kunt zien hebb e n groep 3 en 6 een onvoldoe n d e score op respectie v e lijk technisc h lezen (specifiek er ; de DMT toets) en be grijp e n d lezen. Voor groep 3 geldt dat er wel een stap vooruit is ge m a a k t , nog niet geno e g voor een ‘groen e ’ score. Begrijpe n d lezen in groep 6 viel iets teg e n t.o.v. onze verw ac hti n g e n en t.o.v. ander e groep e n . De tweed e helft van het af g e lo p e n schoolja ar is hier stevi g op inge z e t (het volg e n d e meet m o m e n t voor begrijpe n d lezen is janu ari 2014) . Daarn a a s t is begrijpe n d lezen het speer p u n t voor kom e n d schoolja ar . Maar over het alg e m e e n zijn de cijfers gewoon goed. Al jaren zijn de eindop br e n g s t e n voldoen d e (je kunt voldoen d e of onvoldoe n d e scoren) en ook het af g elo p e n jaar was dat weer prim a in orde. Bela n g rijk ge g e v e n hierbij; deze toetse n worden al drie jaar lan g door all e kind e r e n van groep 8 ge m a a k t ! Zie ook onze goed e leerlin g uit stroo m g e g e v e n s van groep 8. Voorzichti g vooruitkijke n d zullen wij kom e n d jaar ook bov en het land elijk ge m i d d e l d e uitkom e n . Het jaar erna zal het spa n n e n d worden, nog een jaar verder zullen wij weer duidelijk bove n de land elijke norm uit kom e n . Eindop br e n g s t e n voor arran g e m e n t e n Inspectie 2010- 2011

2011- 2012

2012- 2013

Voldoen d e

Voldoen d e

Voldoen d e

10 PN Willibrordsc hool kwaliteitsk ni p Indicatoren Flore Opbren g s t e n

Score Voldoen d e

leerstof a a n b o d

Voldoen d e

Efficiënt e onderwijstijd

Voldoen d e

Veilig en respect vol schoolkli m a a t

Voldoen d e

Didactisc h han d el e n

Voldoen d e

Rekeni n g houde n met versc hillen tusse n

Voldoen d e

Bron cockpi t insp ec tie insp ec tie insp ec tie insp ec tie insp ec


leerlin g e n / a f s t e m m i n g Syste m a t i s c h de ontwikkelin g van leerlin g e n volg e n/ b e g e l e i d i n g Pass e n d e zorg bied e n Kwaliteitszor g Voldoen aa n wettelijke zake n tav school gid s , schoolpl a n , zorgpl a n ed Oudertevre d e n h e i d person e el st e v r e d e n h e i d

Onvoldoe n de Voldoen d e Onvoldoe n de Voldoen d e Voldoen d e Voldoen d e

tie insp ec tie insp ec tie insp ec tie insp ec tie BvPO BvPO

De inspectie bezoekt ook schole n. Wanne er er gee n bijzond er h e d e n zijn, is dat gewoonlijk om de vier jaar. Het laatst e insp ectier a p p ort sta m t uit septe m b er 2009. De aa n d a c h t s p u n t e n uit dat rapport zijn al in dat jaar aa n g e p a k t en dus verbet erd, derhal v e zijn deze ge g e v e n s veroud erd. Janu ari 2014 krijgt de Willibrordsc hool weer bezoek van de onderwijsin s p e c ti e en krijge n wij een nieuw inspectier a p p ort.


Tot slot Er zijn vele opbren g s t e n . Uitera ar d de result at e n , de cijfers zoals u al heeft gezie n . Onderwijs is echter veel meer dan dat. Som s is dat lasti g te mete n ; hoe ga a n de kindere n met elka ar om bijvoorbe eld . Maar ook result at e n van de creatie v e of wereldoriĂŤnt er e n d e vakk e n zijn som s moeilijk te laten zien. Op de Willibrordsc hool vinde n deze kant minst e n s net zo bela n g r ijk op de cognitie v e vakk e n .

Creatief op de Willibrordsc hool


Innov a ti e f De Willibrord is een dyn a m i s c h e school. Method e n zorge n voor een doorg a a n d e lijn in de versc hille n d e vakk e n die we onderwijze n . Daarn a a s t zijn wij als tea m telken s op zoek na ar een betere en meer toekom st g e ric ht e wijze van les g e v e n . Op de Willibrordsc hool besc hikk e n wij, med e vanw e g e onze toekom st g e ric ht h e i d , over prim a ICT randv oorw a ar d e n . Dat betek e nt dat wij ICT goed kunn e n inzetten om ons onderwijs te verbeter e n . Zo m ak e n wij sinds dit jaar meer gebr uik van leerlin g v ol g e n d e of ad a pti e v e softw ar e. De leerlin g va art hier wel bij. Aantrekkelijker en beter aa n sl uite n bij zijn/h a ar leerbe ho e ft e beteke nt een beter pas s e n d e uitda g i n g en bove n di e n directe feed b a c k . De kindere n worden meer ge m oti v e er d, een bela n g r ijk e voorwa ar d e voor persoonlijke groei. Bove n di e n kunn e n wij vanw e g e ons dra a dloz e netwerk, de mobiele devic e s/t a b l et s veel flexibel er en efficiĂŤ nt er inzetten . Imm er s elke plek in de school is, op elk mom e n t, een werkplek. Zo kunn e n de aula , overblijfrui m t e of de ga n g worden gebr uikt voor groepj e s kindere n die werken aa n bijvoorbe el d hun reken pro gr a m m a op hun Ipad. Maar ook voor bijvoorbe el d groep 7 waar de leerkrac ht m.b. v . de Ipad s, met de hele klas be grijp e n d lezen wil ga a n doen. Ook voor de leerkrac ht ge eft dit meer mog elijk h e d e n . Een toets wordt nu in een aa nt a l gev a ll e n online ge m a a k t . De leerkrac ht hoeft niet meer na te kijken en krijgt bove n di e n mete e n een overzicht van de resultat e n . De leerkrac ht weet dus wa ar hij, som s al tijden s de les, extra op in kan zetten. De m a a t s c h a p p ij vera n d ert en dus ons onderwijs ook. De digit alis erin g zal een vluc ht ne m e n . Op de Willibrordsc hool zijn wij voorbereid. Niet omd at wij weten hoe de toekom st er uit zal zien, m a ar wel omd at wij een open houdin g hebb e n t.o.v. innov ati e/ v er ni e u wi n g e n .


Pas s e n d onder wij s Met pass e n d onderwijs zijn wij da g e lijk s bezi g . Gewoon, zo goed mog elijk en pas s e n d bij het kind, onderwijs gev e n . Afgelop e n jaar hebb e n wij onze zorgstructu ur in de groep e n vast g e s t e l d , zove el mo g elijk af g e s t e m d op de leerbe ho e ft e n van elk kind. In de praktijk van de Willibrordsc hool betek e nt dat les g e v e n op drie nive a u s . Alle kindere n in deze niv e a u s volg e n wel de ‘gewo n e ’ leerlijn, zij zijn dus wel bezi g met hetzelf d e lesdoel. De nive a u s zien er als volgt uit: Inst r u c t i e o n a f h a n k e l i j k e lee rli n g e n . Dit zijn de goed e leerlin g e n die va a k voldoen d e hebb e n aa n een korte instructie. Inst r u c t i e g e v o e l i g e lee rli n g e n . Dit is de basis gro e p , wa artoe over het alg e m e e n het meren d e e l van de leerlin g e n behoort. Zij ontv a n g e n de basisi n structie. Inst r u c t i e a f h a n k e l i j k e lee rli n g e n . Dit zijn de leerlin g e n die meer instructie en be g el ei di n g van de leerkrac ht nodig hebb e n . Zij ontv a n g e n na a s t de basisi n structie verlen g d e instructie. Het uitg a n g s p u n t van de Willibrordsc hool is dus dat alle kinder en in deze structu ur hun pla at s hebb e n . Toch zijn er ook op de Willibrordsc hool kinder en die buiten deze structuur een specifiek e onderwijsb e h o e f t e hebb e n . Hiervoor biede n wij (beperkte) extra zorg voor bijvoorbe eld zgn. rugz a k ki n d er e n . Voor de meer b e g a a f d e n hebb e n wij de plus groe p . Wat wij wel, m a ar ook wat wij niet kunn e n biede n stellen wij begi n kom e n d schoolja ar vast in het schoolond er st e u n i n g s p r o fiel. De ‘bla uw dr uk ’ van ons onderwijs a a n b o d ziet er sche m a t i s c h als volgt uit:


Financi ĂŤ n Onze be grotin g best a a t uit meerd er e knips. We hebb e n een: 1. form ati ek ni p , de inzet van het person e el 2. schoolknip, de jaarlijks e uitg a v e 3. inve st erin g s k n i p best a a n d e uit: - onderwijsle er m i d d e l e n - meu bil a ir &inv e n t aris- ICT&bek a b e li n g De formatiekni p Begrotin g 60.00 0

Realis a ti e 69.0 3 2

versc hil 9.03 2

Inkom st e n en uitg a v e n in schoolja ar Begrotin g Form atie inkom st e n 569.6 8 8 Form atie uitg a v e n 560.8 3 9 Saldo in school jaar 8.84 9

Realis a ti e 602. 4 0 6 586. 8 0 8 15.5 9 7

versc hil 32.71 8 25.97 0 6.74 8

Begrotin g 68.84 9

Realis a ti e 84.6 2 9

versc hil 15.78 0

21.50 0

21.5 0 0

Begi n saldo personel e reserv e

Eind saldo reserv e Eind saldo personel e reserv e Minim a l e reserv e

Het gere a lis e er d e personel e einds a l do (84.6 2 9 ) is ruim bov en de mini m a l e personel e reserv e (21.5 0 0 ) . De af g elo p e n jaren hebb e n wij de reserv e laten groeie n. Komend schoolja ar ga a n wij deze grotend e e l s inzette n in de onderbouw gro e p e n . De schoolkni p Inkom st e n en uitg a v e n in schoolja ar Begrotin g Inkom st e n 4577 4 Uitg a v e n 4503 2 Saldo in school jaar

Realis a ti e 5088 0 4485 2

versc hil 5106 450 5557


Wij hebb e n uiteind elijk meer inkom st e n gekre g e n dan be groot, terwijl het versc hil tusse n be grotin g en realis a tie mini m a a l is gebl ek e n . Omdat het begi n s a l d o van de schoolknip te hoog was be groot ligt het uiteind elijk e einds a l d o van de schoolknip toch dicht bij het begrote bedr a g . De inve st eri n g s k n i p Inve st erin g s k n i p Onderwijsle er p a k k e t Meubil air ICT Einds a l d o

Huidi g spa ar s a l do 22.87 1 17.85 0 14.69 2 55.41 2

De invest erin g s k n i p van de Willibrordsc hool is goed ge v u l d . Aan het onderwijsle er p a k k e t is het af g e lo p e n schoolja ar weini g uitg e g e v e n (5.00 0 was geres er v e er d , er is niets uitg e g e v e n ) . De verklarin g hiervoor ligt in het feit dat de nieuwe method e Eng e l s en “sociale emotionel e vormin g � een jaar vooruit zijn gesc ho v e n . Op het gebi e d van meu bil a ir is voorlopi g niets gepl a n d . De ICT inv est erin g e n lig g e n wat hoger dan begroot (642 4 t.o.v. 5250 euro). Dit versc hil laat zich verklare n door de inv est erin g in de nieuw e website. Goed ge v ul d dus, en dat past ook bij onze plan n e n voor het kom e n d jaar. Naast de aa n s c h a f van geno e m d e method e n sta at ook veel ict app ar a t u ur op de nomin a ti e om te worden verv a n g e n .


Leerkracht e n , leerlin g e n en ouder s Per s o n e e l Het ziekte v er z ui m op de Willibrord is, zoals verwac ht, verder ged a a l d van 6,9 % in 2011- 2012 na ar 4,89 % in 2012- 2013. Naast de intensiteit (werkdruk) van het onderwijs is er bij ons op school ook veel werkplezier en een goed e sa m e n w er kin g . En hoewel dat nooit 100 % zeker is, het beïn vlo e dt het verzui m hoogstw a a r s c hijnlijk wel. Het ziekte v er z ui m ligt onder het Flore - en onder het land elijk ge m i d d e l d e . Bela n gr ijk e nua n c e in dit verh a a l . Ziek zijn is natuurlijk gewoon heel verv ele n d . Cijfers (zowel hoog als laa g ) doen da ar natu urlijk hele m a a l niets aa n af! In- en uit s t r o o m per s o n e e l Halv erwe g e het schoolja ar heeft een colle g a van groep 5 op eig e n verzoek geruild met een colle g a uit de flexpool/inv a l p ool van stichtin g Flore. Deze colle g a heeft het schoolja ar ‘vol’ ge m a a k t en heeft aa n het eind van het schoolja ar , zoals gepl a n d , de spron g gew a a g d na ar ha ar eig e n bedrijf. Door deze ‘switch’ is de gesteld e krimp do el st ellin g (ong e v e er 2 da g e n ) beh a a l d . Aan het eind e van af g e lo p e n jaar heeft onze colle g a van groep 8 en speci alist ICT afsc h e i d geno m e n van de Willibrordsc hool en van stichtin g Flore. Hij heeft een uitda g e n d e ICT-onderwijs b a a n in Sin g a p or e ge a c c e p t e er d . Jam m er voor ons (m a ar wij gun n e n het hem van harte), m a ar gelukki g hebb e n wij deze vac at ur e goed kunn e n invulle n . Omdat onze vac at ur e laat in het schoolja ar pas definitief werd, hebb e n wij uit, door stichtin g Flore goed ge v ol g d e , jong e leerkrac ht e n kunn e n kiezen . Op deze m a ni er blijft de kwaliteit van de Willibrordsc hool (en dus van stichtin g Flore) gew a a r bor g d ! ! Le e r li n g e n Uit de op school besc hik b ar e verzui m g e g e v e n s blijkt dat er ge e n sprak e was van ongeoorloofd verzui m . De hoogt e en frequ e n tie van het ziekte v erz ui m onder de leerlin g e n is als norm a a l te besc ho uw e n . Le e r li n g e n r a a d De kinder en praten sinds af g elo p e n jaar mee over schoolz a k e n . Voor hun bela n g r ijk e zake n kunn e n zij in de klas besprek e n en mee n e m e n na ar het MT (m a n a g e m e n t Overle g) . De eerste bijeen ko m s t e n zijn zowel de kinder en als het tea m goed bev a ll e n

.


Oud e r s Ook dit jaar hebb e n ouders van de Willibrordsc hool zich flink ing ez et . De ouderra a d heeft weer een hoop activiteite n onderste u n d , waaron d er het grote eindej a a r s f e e s t . En hoewel het altijd wel een succ e s is, was het deze keer hele m a a l perfect. Ook de Medeze g g e n s c h a p s r a a d heeft een goed jaar achter de rug. Naast structure el mee d e n k e n met het beleid van de school stond het af g e lo p e n jaar toch wel in het teken van het Hoorns model i.c.m . een mog elijk nieuw (continu)rooster. Het is een goed gelop e n proces. Alle ouders zijn er bij betrokke n , versc hille n d e sessie s zijn geor g a n i s e e r d om de mog elijk h e d e n te bespr ek e n . Uiteind elijk blijft na stem m i n g het rooster (na g e n o e g ) hetzelfd e . Alleen op woensd a g zijn alle kinder en kom e n d jaar voorta a n uit om 12.00 uur. Enq u ê t e leer kr a c h t e n , lee rli n g e n en ou d e r s Komend schoolja ar sta at er weer een tevred e n h e i d s e n q u ê t e gepl a n d (zowel voor ouders, leerkrac ht e n als leerlin g e n ) . Wij hope n dat er dan net zo ‘tevred e n ’ wordt gescoord als de laatste keer. Zowel de leerlin g e n als de leerkrac ht e n ge v e n de Willibrordsc hool een 8,1. De ouders gev e n een 7,6. Prim a cijfers, ook t.o.v. het land elijk ge m i d d e l d e . Vooral socia a l- emotion el e ontwikkelin g wordt door ouders bela n g r ijk ge vo n d e n , iets wat ook bij het tea m leeft. Dit jaar is, med e na ar aa nl eidi n g van deze enqu êt e , een eerste aa n z et ge g e v e n (zie opbren g s t e n ) . Uitschiet ers na ar bove n waren het schoolkli m a a t , het leerstof a a n b o d , het m a n a g e m e n t en orga ni s a ti e . Re g i s t r a t i e va n on g e v a l l e n op sch o o l Er zijn dit jaar enkele kleine ong el uk k e n gere g i stre er d, een enkel bezoek aa n de huis arts. Be dr i jf s h u l p v e r l e n i n g Op de Willibrord zijn het af g elo p e n jaar drie colle g a ’ s bedrijfsh ul p v erle n er . Voor de kom e n d e jaren willen wij dit aa nt a l zo houde n . Het ont r u i m i n g s p l a n Het ontruimi n g s p l a n krijgt elk schoolja ar een upd at e . Komen d jaar zal met de kom st van de kinderop v a n g van Kits Oonlie het plan moete n worden aa n g e p a s t .


Uitstroomg e g e v e n s Hieronder ziet u de uitstroom g e g e v e n s van de af g e lo p e n vier jaar. U kunt het ver g elijke n met het advi e s dat wij mee g e v e n aa n het einde van de basis s c hool. De af g elo p e n vier jaar kunt u zien dat ruim de helft van de kindere n uiteind elijk na ar havo, havo/ v wo of het vwo ga a t (land elijk in 2012 was dat 48 % ) . Boven di e n nog een aa nzi e nlijk aa nt a l na ar m a v o/ h a v o (of vm bo tl/ha v o). Al met al een mooie uitstroom wa ar wij trots op zijn! Uitstroom na ar V.O. Leerlin g e n

2012- 2013

2011- 2012

2010- 2011

2010- 2009

20

26

25

23

het Petrus Canisiu s Colleg e in Heiloo het Petrus Canisiu s Colleg e in Alkm a ar , Oosterhout het Petrus Canisiu s Colleg e in Alkm a ar , Blekersk a d e Murm elliu s het Jac. P. Thijsse Colleg e het Bonhoeff er Colleg e Clusius Colleg e Castricu m Willem Blae u Juniorcolle g e aa n Zee OPDC

6

7

6

8

1

1

1

-

1

1

1

1

1 6

10

8

2 6

2

4

7

6

1

1

2

-

1 -

1

-

-

1**

1**

-

-

**Er is een leerlin g eind groep 7 na ar het OPDC (voortg e z et onderwijs) in Alkm a a r ge g a a n . In 2011- 2012 was dat een leerlin g uit groep 7. In 20122013 was dat een leerlin g , begi n dat jaar over g e n o m e n van een and er e school.


In de laatste 2 schooljare n zijn er gee n verwijzin g e n gew e e s t na ar het SBOA en/of SO. In 2010- 2011 is er een leerlin g na ar het SBAO verweze n .


Advies V.O. Aantal kindere n Vwo Havo/VWO

2012- 2013 20 % 7 35 % -

Havo

4

Mavo/Ha v o

4

Theoretisc h e leerwe g Gem e n g d e Theoretisc h e leerwe g Theoretisc h e /Kaderberoe p s g e r i chte leerwe g Kaderb eroep s g e r ic hte leerwe g Kaderb eroep s/ basis b eroe p s Gerichte leerwe g Basis b eroe p s g e r ic hte leerwe g

3

•

*

20 % 20 % 15 % *

2011- 2012 26 % 4 15 % 10 39 % 8

31 %

-

2010- 2011 20 % 6 24 % 3 12 % 4 16 % 2 8%

2009- 2010 23 5 22 % 1 4%

4

16 % 12 %

4 1

17 % 4%

4%

1

4%

-

-

*

*

3

2

10 %

2

7%

1

-

-

1

4%

-

-

-

-

-

-

1

4%

9 2

39 % 9%

1

4%

-

-

1

4%

-

-

Wordt niet meer als aparte richting voortgezet onderwijs geadviseerd.


Toekomst Hoorns model De invoerin g van het zgn. Hoorns Model is een feit. Komen d jaar hebb e n alle groep e n 25,5 lesuren in de week. Naast het Hoorns Model speeld e ook de vra a g of er een continurooster wens elijk zou zijn op de Willibrordsc hool. Hiervoor is een uitge br ei d e plan ni n g c.q. proced ur e aa n vooraf ge g a a n onder leidin g van de ouder g el e di n g van de med e z e g g e n s c h a p s r a a d . Verschille n d e roosters (bio- ritme, vijf gelijke da g e n , etc.) zijn toeg elic ht en bestu d e er d . Uiteind elijk is er geste m d voor het huidi g e rooster: Maa n d a g tot en met vrijda g van 8.30- 12.0 0 uur en 13.30- 15.30 uur en woensd a g tot 12.0 0 uur en ‘s midd a g s vrij.

Progno s e De prognos e voor dit jaar komt precies uit. Het leerlin g a a n t a l lijkt zich te stabiliser e n . Er zijn meer aa n m e l d i n g e n in groep 1. Afgelop e n jaar zijn 6 kinder en verhuis d en dus na ar een and er e basis s c hool ge g a a n , twee leerlin g e n zijn ing e stroo m d van een and er e school en een leerlin g gin g van groep 7 na ar het OPDC (voortg e z et onderwijs). Het leerlin g a a n t a l in oktober 2013 is precies hetzelfd e als in 2012. De verw ac hti n g voor kom e n d jaar blijft gelijk. Kinderop v a n g , een breder e school De Willibrordsc hool wil gra a g een bredere school worden. Naast een buiten s c hools e opv a n g v o orzie ni n g willen wij ook gra a g kinderop v a n g realisere n . Afgelop e n jaar hebb e n wij sa m e n met Kits Oonlie plan n e n ge m a a k t . Komend schoolja ar zal deze sa m e n w er kin g in de loop van het jaar worden gere a lis e er d . Kits Oonlie krijgt een eige n vleu g e l in de Willibrordsc hool en ga a t opv a n g bied e n voor 2 groep e n : 0- 2 jarig e n en 24 jarig e n . Geza m e n lijk kunn e n wij straks beter op elka ar afste m m e n en een


onond erbroke n leerlijn verzor g e n van 0 t/m 12 jaar.

Tot slot De Willibrordsc hool wil een school zijn waar leerlin g e n , ouders en leerkrac ht e n trots op zijn. Hoewel we natuurlijk te m ak e n hebb e n met lasti g e zake n (bezuini g i n g e n en krimp) zien wij de toeko m st optimistisc h teg e m o e t . We willen een school zijn waar leerkrac ht e n met plezier werken en kindere n en ouders met plezier na ar toe ga a n . Komen d jaar zien wij weer geno e g uitd a g i n g e n wa ar wij zin in hebb e n . Beh al v e op het innov ati e v e vlak is dat kom e n d jaar voor ons de Kanjertrainin g en de sa m e n w er kin g met kinderop v a n g Kits Oonlie! Dyna m i e k genoe g !


Bijla g e : Wettelijke bepali n g e n Het opstelle n van een jaarv er sl a g voor basis s c h ole n is verplic ht confor m de Wet goed onderwijs, goed bestu ur, die met ing a n g van 1 au g u s t u s 2010 in werkin g is getred e n . Daarin sta at dat het schoolb e st u ur jaarlijks een jaarv er sl a g over het vooraf g a a n d e kale n d erj a a r vastst elt (artikel 103, lid 1). Bove n di e n moet het schoolb e st u ur , volg e n s lid 1a van het artikel, over een Code Goed Onderwijsb e s t u ur besc hikk e n . Dat doet Flore. De Code Goed Onderwijsb e st u ur ga a t over de wijze waarop instellin g e n kunn e n om g a a n met de aa n hen toeg e k e n d e beleidsr ui m t e . Die ruimte moet op een vera ntwoorde wijze worden benut en de instellin g moet da ar bij trans p ar a n t han d el e n . Esse ntie el onderde el van de Code is de ‘Horizont al e Verantwoordin g ’ na ar de om g e v i n g . Teven s is elke school verplicht toe te lichten welke Code Goed Onderwijsb e st u ur zij gebr uikt en hoe dez e wordt toeg e p a s t in de praktijk. Voor de schole n van Stichtin g Flore is dit de Code Goed Bestu ur Prim air Onderwijs van de PO Raa d . De MR heeft gee n inste m m i n g s - of advi e sr e c ht op het jaarv er sl a g , m a ar ontv a n g t dit versl a g ter inform a ti e . Het jaarv er sl a g wordt ook aa n g e b o d e n aa n het Colleg e van Bestu ur van Stichtin g Flore. Procedur e Na de zom er v a k a n ti e wordt het schoolja ar fina nc i e el forme el af g e s lot e n . De definitie v e fina nc i e ̈ le ge g e v e n s zijn via de FA be gi n oktober besc hik b a a r . Voor 15 oktober zullen de definitie v e schoolknip p e n aa n de schole n besc hik b a a r worden gesteld . Deze schoolknip p e n kunn e n worden opg e n o m e n in het jaarv er sl a g . De directie levert het jaar v er sl a g uiterlijk 1 nove m b er in op het servicek a n toor. Het jaar ver sl a g zal in de digiport van de school worden geu ̈ plo a d . Het jaar ver sl a g wordt geu ̈ plo a d in het schooldos si er van de Inspectie voor het Onderwijs. Van a f 1 nove m b er vinde n dan de ges pr ek k e n over het schoolja ar v er sl a g pla at s met het Colleg e van Bestu ur. Koerspl a n : Onderwij s Flore Basi s Het Colleg e van Bestu ur en de schole n zijn ver antwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Deze verantwoordelijkh ei d omv a t het form uler e n van doelen in term e n van de te realis er e n onderwijskw a liteit, de kwaliteits b e w a k i n g en de publiek e vera ntwoordin g over de kwaliteit.


Om te kunn e n werken aa n de verbet erin g van de onderwijskw a liteit moete n de scholen syste m a t i s c h de opbren g s t e n van het onderwijs ev al u er e n . Het Colleg e van Bestu ur dient te besc hikk e n over de ge g e v e n s van de schole n om ha ar taak als bestu urd er waar te kunn e n m ak e n . Zij is im m er s eindv er a n t woord elijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Om de kwaliteit te kunn e n monitoren wordt door het Colleg e van Bestu ur gewerkt met het instru m e n t ver antwoordin g s lijn e n . De verantwoordin g s lijn e n voor wat betreft onderwijskw a liteit zijn geb a s e er d op het toezichtk a d er van de insp ectie voor het basiso n d er wijs. Bij deze indic atoren wordt tenm i n s t e gestree f d na ar de norm zoals deze door de Onderwijsins p e c ti e is vast g e l e g d . Daar de onderwijsin s p e c ti e ook een basis arr a n g e m e n t geeft als een school meerdere tweee ̈ n scoort is de Flore am bitie gest el d op het mini m a a l scoren van een drie. Door het realisere n van onderwijskw a liteit ontst a a t er ruimte voor talentontwikk elin g . Im m er s, binn e n Stichtin g Flore ondersc hrijv e n wij dat onderwijs veel meer is dan allee n m a ar het aa nl er e n van de cognitie v e va ar di g h e d e n . Naast taal en rekene n sta at binn e n de Stichtin g Flore de geh el e ontwikkelin g van ieder kind centra a l. Flore- schole n strev e n erna ar om het m axi m a l e uit hun leerlin g e n te halen . Na (en na a st) het bereike n van de insp ectie nor m is het bereike n van deze Flore- am bitie van wezenlijk bela n g voor het realis er e n van de kernw a ar d e n , missie en visie. De indic atoren om deze Flore- am bitie in beeld te bren g e n zijn in ontwikkelin g en vorm e n een onderde el van dit koerspl a n . Het Colleg e van Bestu ur hant e ert voor het onderde el Financi e ̈ n de volg e n d e ver antwoordin g s lijn e n : B Financi e ̈ n 1. Meerjare n b e g r otin g KPI: Schole n hebb e n een sluiten d e meerj ar e n( v i er jaar) begrotin g (op dit mom e n t 2012- 2016) 2. Schoolres er v e p o sitie KPI: De person el e reserv e p o sitie voldoet aa n de mini m a l e norm van € 125 per leerlin g . De overig e knipp e n (school- en inve st erin g s k n i p p e n mog e n niet rood sta a n ) Persone el Hoewel de invloed van, met na m e de digit al e wereld, steed s groter wordt bij de ontwikkelin g en het onderwijs van kinder en speelt de profes sion el e leerkrac ht da ar nog steed s een esse ntie ̈ le rol in. Het is da aro m dat


Stichtin g Flore een aa nt a l vera ntwoordin g s lij n e n prim air gericht heeft op het welbe v i n d e n van het persone e l. Leerling e n Zowel de scholen als de orga ni s a ti e hebb e n erv ar e n hoe bela n g rijk het is om zicht te hebb e n op de actuele leerlin g e n p o p u l a t i e (aa nt a ll e n , leeftijde n enz.) en da ar ade q u a a t op te kunn e n anticip er e n . Hoewel de inform a ti e die intern besc hik b a a r is de af g elo p e n jaren zijn wa ard e heeft bewez e n , is het wens elijk om zowel de relev a n t e dat a als de wijze wa arop dez e wordt ge g e n er e er d en verwerkt wordt in rapporta g e s te optim alis er e n .

Ouder s De betrokke n h e i d van ouders bij de ontwikkelin g van hun kind wordt steed s meer m a nif e s t. Ouders willen up- to- date inform ati e, bij voorkeur digit a a l , en verta al d in herken b ar e patrone n . Daarn a a s t blijv e n zij prijs stellen op het persoonlijke contact met leerkrac ht e n op de school. Flore extra Het jaarv er sl a g is een van de docu m e n t e n die wordt betrokke n bij de beoordelin g van directeur e n in de jaarlijkse beoordelin g s c y c l u s met het Colleg e van Bestu ur.

Jaarverslag 2012 2013 willibrordschool  
Jaarverslag 2012 2013 willibrordschool  

Online bladeren in het jaarverslag

Advertisement