Page 1

Verenigingsblad ’t Geregt Winter 2012 1


Inhoudsopgave

Hebt u dit blad ontvangen? pagina

Voorwoord 1

Omdat met de post verzending nog wel eens wat te wensen

Natuur in het regeerakkoord

2

overlaat, vernemen wij graag

Natuurorganisaties gaan andere koers varen

4

verenigingsblad ontvangen

Bijna 6% meer bos sinds 1990

5

Archief Bosbouw-tijdschrift gedigitaliseerd

6

Van de ‘financiële’boswachter!

7

Stand van zaken Lozingen discussie

8

Stand van zaken Overlast door inbraak en diefstal

8

Nieuwe activiteiten

10

Boskinderen in actie voor Serious Request

11

Geen introductie edelhert, otter, en lynx in Brabant

12

Het is gewenst dat de leden met

Bouwwerken ten behoeve van houtopslag

14

kijken om op de hoogste

Stand van zaken Hondenvereniging

16

van u per e-mail of u ons heeft. Gaarne uw reactie aan:

casparheerkens@online.nl

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen enige regelmaat naar de website blijven van het allerlaatste nieuws van onze vereniging

verenigingtgeregt.blogspot.nl

Geachte leden, Zou u zo vriendelijk willen zijn om eventuele mutaties, zoals adreswijziging of wisseling van eigenaar van uw bosperceel aan ons door te geven. Ook bij langdurige ziekte of overlijden zouden we graag bericht ontvangen. Zo kunnen we ook op het persoonlijke vlak met onze leden meeleven. Bij voorbaat dank,

Caspar Heerkens.

2

Onderstaande QR-code brengt U rechtstreeks naar de website van de vereniging


Voorwoord Voor u ligt wederom een verenigingsblad waar met veel enthousiasme aan is gewerkt. Wederom complimenten aan alle bestuursleden, de redactiecommissie, leden en vrijwilligers die op een geweldige wijze een bijdrage leveren aan ons blad en onze vereniging.

Het afgelopen jaar is gekenmerkt door redelijk mooi weer

van willen doen. Deze percelen verloederen en dat is

met een paar langdurige droge perioden. De wegen en

bijzonder jammer, zeker met het gegeven dat er zoveel

paden in ons gebied liggen er goed bij, mede door goed

interesse is bij derden.

onderhoud van de gemeente op ons verzoek.

Inmiddels is onze verenigingskas weer op orde en gaat de contributie komend jaar weer omlaag naar het

De tijd dat we geconfronteerd werden met opgebroken

oorspronkelijke bedrag.

wegen en slechte bereikbaarheid van onze percelen door acties van de TWM liggen al weer lang achter ons,

Het bestuur is uitgebreid met Charlotte van Iersel

gelukkig maar.

(kandidaat-bestuurslid), de statuten zijn herzien en ieder bestuurslid heeft zijn eigen specifieke taak en vakgebied.

Over de belangrijkste gespreksthema’s met de gemeente

In het afgelopen jaar heeft het bestuur niet veel te

hebben wij in goed overleg overeenstemming bereikt

vergaderen gehad en hebben wij genoten van bos en

(geen afsluiting wegen, bestemmingsverkeer, onderhoud

omgeving.

wegen, e.a. Over het onderwerp lozingen hebben wij dit jaar niets meer vernomen. Het bestuur laat dit

Verderop in het blad ziet u een oproep om uw emailadres

onderwerp vooralsnog rusten. De gemeente Tilburg

door te geven aan het secretariaat, zodat wij de

treft voorbereidingen om de hondenvereniging aan de

communicatie naar u kunnen versnellen en optimaliseren.

Gilzerbaan te verplaatsen naar een andere locatie. Veel

Het verenigingsblad zal zowel digitaal als in een papieren

leden die overlast hebben van het geblaf en geschiet

versie worden aangeleverd.

zullen deze verplaatsing toejuichen. Wij wensen u een mooie winter toe met veel Het bestuur krijgt regelmatig vragen van geïnteresseerden

natuurplezier, fijne kerstdagen en een goed en gezond

die op zoek zijn naar een perceel bosgrond. Helaas, of

2013.

beter te zeggen “gelukkig”, zijn er maar weinig percelen te koop. Er zijn echter percelen waar niets gebeurd

Hein Simons

(door overlijden, e.a.) maar waar de erven geen afstand

Voorzitter van ’t Geregt. 3


4


Natuur in het regeerakkoord Op 29 oktober 2012 presenteerden VVD en PvdA hun regeerakkoord. Wat staat er voor natuur op het programma? Wie wat gaat doen:

• De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de kaders en ambities van het natuurbeleid, de provincies gaan het invullen en uitvoeren.

• Er wordt gekeken naar synergie met andere maatschappelijke belangen. In het bijzonder wordt de vervlechting van water- en natuuropgaven

genoemd. Rijkswaterstaat, dienst landelijk gebied en de waterschappen worden gevraagd met voorstellen te komen die de efficiency bij beheer en onderhoud verhogen.

• Er wordt voor een grotere private betrokkenheid gekeken naar de

pensionering van Staatsbosbeheer. Natuurbeheerorganisaties moeten zoveel mogelijk eigen middelen gaan genereren.

Wat gaat er gebeuren:

• De ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de

verbindingszones. Hiervoor wordt een langere periode uitgetrokken.

• Het beheren en beschermen van bestaande natuurgebieden krijgt

voorrang. Hiervoor is de 200 miljoen uit het begrotingsakkoord 2013 beschikbaar.

• De Natuurbeschermingswet wordt aangepast. Waar mogelijk worden de verschillende beschermingsniveaus geharmoniseerd en waar relevant in overeenstemming gebracht met relevante regelgeving. • De Hedwigepolder wordt volledig ontpolderd.

5


Natuurorganisaties gaan andere koers varen Meer dan twintig natuurorganisaties hebben eind september tijdens een besloten conferentie in Zeist gezamenlijk besloten het roer helemaal om te gooien. Ze willen minder afhankelijk worden van subsidies en een eigen visie opzetten die een stuk ambitieuzer is dan natuurbehoud alleen. Tot de fusie van de betrokken organisaties komt het voorlopig niet; wel gaan ze nauwer samenwerken en overwegen zij de oprichting van een

brancheorganisatie als ‘advocaat van de natuur’. Een grote meerderheid van de organisaties staat achter een verbinding van werkzaamheden richting gezondheidszorg, waterveiligheid, energie voorziening en

klimaatadaptatie. Daarmee kan niet alleen worden verdiend, maar ook

wordt een verbinding gelegd tussen natuur en andere sectoren. Daarnaast wil directeur Chris Kalden, om minder afhankelijk te worden van de

overheid, Staatsbosbeheer omvormen naar een National Trust, naar Engels voorbeeld. Door alle bezuinigingen zijn de natuurorganisaties de laatste

jaren vooral bezig geweest om afbraak tegen te gaan. Met een commerciële koers is weer structurele verbetering mogelijk. Volgens WNF-directeur

Johan van de Gronden is dit het moment om te investeren in natuur, nu de bevolking afneemt, de landbouw verduurzaamt en het gebruik van fossiele brandstoffen zal afnemen.

De natuurorganisaties stellen als doel om in vijftien jaar tijd de soortenrijkdom te verdubbelen. 6


Bijna 6% meer bos sinds 1990 In de afgelopen twintig jaar is er in Nederland bijna zes procent bosgebied bijgekomen. Dat blijkt uit een studie van de Wereldbank. In 1990 werd in Nederland 10,22 procent van het landoppervlak beslagen door bos. In 2010 is dat 10,82 procent. Dat betekent een absolute stijging van 250 vierkante kilometer aan bos gebied en een toename van 5,89

procent. Met deze toename staat Nederland wereldwijd op de 51e plek.

Bovenaan staat Bahrein, waar het oppervlak aan bos met 350 procent

toenam. In IJsland, Frans Polynesië en Koeweit verdubbelde het bosareaal. Daarbij moet worden opgemerkt dat Frans Polynesië qua landoppervlak slechts een tiende is van Nederland, en dat bos in IJsland, Koeweit

en Bahrein slechts een klein gedeelte van het land beslaat. Een sterke procentuele toename is dan eerder bereikt.

In 96 landen nam het oppervlak bos af. De meeste ontbossing vond plaats op de Comoren (75 procent afname). Ook in Togo, Nigeria en Mauritanië was een sterke afname te zien. Relatief het meeste bos is te vinden in

Suriname. 95 procent van het oppervlak is bedekt met bos, afname is er nauwelijks (0,12 procent).

7


Archief Bosbouwtijdschrift gedigitaliseerd Oude nummers van het Nederlandse Bosbouw Tijdschrift (NBT), een van de voorgangers van het Vakblad Natuur Bos Landschap, komen waarschijnlijk nog deze maand digitaal beschikbaar. De KNBV is afgelopen maanden druk bezig geweest om alle 75 jaargangen van het tijdschrift te digitaliseren en doorzoekbaar te maken. De pdf’s worden toegevoegd aan de digitale bibliotheek van Wageningen Universiteit en dan net als oude artikelen van het Vakblad NBL voor iedereen te raadplegen zijn via www.vakbladnbl.nl

8


dit kunnen realiseren door onze inzet, door uw steun, en door als eenheid op te treden. Wij zijn zuinig op de waarde van ons bosbezit, de financiële middelen en onze vrijwillege tijd. Het jaarlijkse aanschrijven voor de contributie vraagt veel tijd; de porti en de bankkosten drukken zwaar op onze exploitatie. Daar willen we wat aan doen! Wij willen de jaarlijkse ‘bosbijdrage’ voor u zo laag mogelijk houden. Daarom hebben velen van u ons reeds een incasso machtiging afgegeven; hiermee besparen we veel tijd en geld. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan zullen wij u daarover binnen kort benaderen. Mocht u het met die incasso niet eens zijn, dan zeg ik u toe dit bedrag binnen vijf werkdagen terug te boeken.

Van de ‘financiële’ boswachter!

Nog niet iedereen heeft zijn bijdrage voor het jaar 2012 voldaan; mocht dit in uw geval zo zijn dan ontvangen wij die alsnog graag op rekening nummer 52.28.60.648 van ’t Geregt. Inmiddels liggen er weer wat

Velen van u hebben de financiële bijdrage voor het jaar 2012 al aan ons overgemaakt, waarvoor onze hartelijk dank!

‘dennennaalden’ op de bodem van onze kas, (en wij zeggen u toe het komende jaar de bosbijdrage te

Het Bestuur van ’t Geregt stelt zich ten doel uw bosbelangen

verlagen) en hopen daarmee Uw en

ten opzichte van Gemeente, Provincie en Rijk, optimaal te

onze bosbelangen in het jaar 2013

behartigen!

weer optimaal te kunnen blijven behartigen.

Dit heeft ons vorig jaar veel tijd en geld gekost om onze verworven rechten bij Gemeente en Provincie te handhaven na het wijziging bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidwest’, Tilburg. Eendracht maakt macht, en wij prijzen ons dan ook gelukkig dat wij uiteindelijk door de Raad van State in het gelijk zijn gesteld. Wij hebben

Penningmeester Vereniging van Bosbeheerders ’t Geregt I.W.J.M. Wouters 9


Stand van zaken Lozingen discussie In het afgelopen jaar hebben

Onze leden hebben conform afspraak hun keuze kenbaar gemaakt en het

wij niets meer vernomen

bestuur heeft aan de gemeente Tilburg haar standpunt kenbaar gemaakt. Meer

van de gemeente omtrent dit onderwerp.

kan niet van ons verwacht worden. Het is teleurstellend dat de gemeente op deze wijze omgaat met dit onderwerp. Het bestuur laat deze zaak vooralsnog rusten en wacht de ontwikkelingen af. Zodra de gemeente weer iets van zich laat horen, zullen wij contact met u opnemen.

Stand van zaken Overlast door inbraak en diefstal Met een zekere

De politie Midden-Brabant treedt in dat kader steeds alerter op en heeft al

regelmaat worden leden

veel zaken weten op te lossen. Door de aanhoudingen op heterdaad weten wij

geconfronteerd met overlast door inbraak of vernieling. 10

nu ook wie de daders zijn en kan er gericht op gestuurd worden om verdere overlast te voorkomen. Mocht u geconfronteerd worden met overlast of ongewenst bezoek, neem dan onverwijld contact op met de politie Tilburg.


11


Nieuwe activiteiten Het bestuur streeft ernaar om meer activiteiten te ondernemen voor de leden. Daarbij denken wij aan zaken als: • demonstratie motorzagen • bridge

• bloemstukjes maken, e.a. Het bestuur verzoekt leden die interesse hebben in deze activiteiten dit

kenbaar te maken (bij voorkeur per e-mail aan het bestuur/secretariaat).

12


Boskinderen in actie voor Serious Request Met een bolderwagen volgehangen met leuke dingen voor de kerst, trekken Filine, Evilie en Florijn von Behr door de Hollandse stad Dordrecht. Doel is om geld in te zamelen voor Serious Request, ook wel bekend als het ‘glazen huis’ waar DJ’s zich een week lang laten opsluiten om aandacht te vragen voor de hoge kindersterfte op vele plaatsen in de wereld.

Het is hard werken maar de inzet wordt beloond. De voorlopige

tussenstand is na twee dagen al

€ 186,-. Het zal meer worden want tot kerst is nog een hele week

te gaan op het moment van dit

schrijven. Het bosperceel blijkt

naast veel plezier op deze manier ook hele nuttige opbrengsten te

genereren. En zo hebben veel meer De kinderen verkopen grote dennenappels die ze in het bos vonden aan het Vonderpad in Tilburg. Er zijn ook schijfjes uit een berkenstam die ze bewerkt hebben met een brander. De dennenappels zijn over de lengte

mensen er profijt van dan je in

eerste instantie zou denken. Tot kinderen in Afrika toe.

doorgezaagd waardoor je de verrassende binnenkant ziet. De reacties zijn

enthousiast en de verkoop loopt prima. Binnen drie uur is de kar helemaal leeggekocht. Gelukkig is er voldoende voorraad dennenappels en de populaire houten schijfjes worden steeds bijgemaakt.

Florian von Behr 13


Geen introductie edelhert, otter, wisent en lynx in Brabant

In weerwil van het Rijk wil de provincie Noord-Brabant de Ecologische Hoofdstructuur afmaken. Wel dringt de crisis tot temporiseren. Om dezelfde reden ziet het provinciebestuur ook af van het introduceren van de lynx, het edelhert, de wisent en de otter in de provincie, zoals gedeputeerde Johan van den Hout eerder had voorgesteld. Dat bleek bij de behandeling van de nota ‘Brabant: Uitnodigend groen’,

eind september. De nota geeft de kaders aan voor het provinciale natuuren landschapsbeleid voor de komende tien jaar. In grote lijnen stemden Provinciale Staten in met de nota. Daarmee houdt de provincie haar

natuurambitie overeind. Ook die om de Ecologische Hoofdstructuur en de verbindingszones af te maken. Al zal daarvoor iets meer tijd worden uitgetrokken (de EHS hoeft pas in 2027 af te zijn) voor de

verbindingszones wordt helemaal geen te mijn meer genoemd. Ook is het de bedoeling voortaan ‘meer uit te gaan van natuurlijke processen 14

in plaats van intensieve dure

beheersmaatregelen te nemen’,

aldus het persbericht. De Staten namen een motie aan om geen actieve rol te vervullen bij het introduceren van de lynx, het

edelhert, de wisent en de otter. “Maar als terreinbeheerders

met plannen daartoe komen, zullen die natuurlijk niet

worden gedwarsboomd”, aldus woordvoerder Rik van Druten.


15


Bouwwerken ten behoeve van houtopslag en bosbeheer

16

In het nieuwe bestemmingsplan is de mogelijkheid gecreĂŤerd om een bouwwerk te plaatsen ten behoeve van bosbeheer (bijvoorbeeld houtopslag, e.d.).

Deze mogelijkheid is vastgelegd in artikel 8.2.1. Onderstaand een korte toelichting.


1

Voor het bouwen van bouwwerken heb je in Nederland altijd een

betekent het vorenstaande concreet

bouwvergunning nodig. Dit is althans de hoofdregel, die vervat is in

dat de op grond van onderdeel 8.2

artikel 40 van de Woningwet. Er is één ter zake relevante uitzondering:

te bouwen bouwwerken maximaal 1

geen bouwvergunning is vereist, indien het gaat om een bouwwerk,

wand mogen hebben (maximaal aan

dat is aangewezen als bouwvergunningvrij bouwwerk (artikel 43

1 zijde afgesloten mogen zijn).

Woningwet, nader uitgewerkt in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken). Het betreft hier landelijke

Ten tweede moet het gaan om

regelgeving.

bouwwerken, geen gebouwen

2

zijnde, die worden gebouwd in

1 meter hoog en 2 meters in het vierkant, kunnen op basis van deze regeling

in onderdeel 8.1 van de regels.

zonder bouwvergunning worden gerealiseerd.

Dit is o.a. behoud, herstel en/

3

of ontwikkeling van het bos/de

Bestemmingsplannen zijn een gemee ntelijke aangelegenheid en bepalen

gekapt in het kader van deze functie

welke bouwwerken waar zijn toegelaten (wat wil zeggen: in welke gevallen je

(normaal onderhoud en beheer

bouwvergunning krijgt. Dat is dus iets anders dan vergunningvrij bouwen!). In

valt hieronder), valt een te bouwen

elk bestemmingsplan, zo ook in het plan voor Buitengebied Zuidwest, vindt

opslagvoorziening voor hout dus in

men dan ook na de toewijzing van de bestemming en de doeleinden daarvan

de termen voor een vergunning.

Voor onze leden biedt de regeling voor bouwvergunningvrij bouwen

relatie tot hetgeen is verwoord

tegenwoordig weinig soelaas; alleen zeer geringe bouwwerkjes, maximaal

als bestemmingsomschrijving

Dat laat echter onverlet dat er in een bestemmingsplan mogelijkheden

bosschages en de bijbehorende

kunnen worden gecreëerd om te bouwen met bouwvergunning.

bosgroeiplaats. Indien er wordt

in het tweede onderdeel van elk bestemmings-artikel de bouwregels. Voor de gronden waar we het in casu over hebben, geldt dat deze de bestemming Bos

Ten derde mag het bouwwerk, geen

hebben gekregen, terug te vinden in artikel 8. In het tweede onderdeel vinden

gebouw zijnde maximaal 3 meter

we zoals gezegd de bouwregels. Onderdeel 8.2 stelt dienaangaande (o.a.)

hoog zijn.

dat binnen de bestemming Bos mogen worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van de op grond van 8.1.1 en 8.1.2 toegelaten

En als laatste zal er altijd

functies, met dien verstande dat de bouwhoogte van deze bouwwerken, geen

een bouwvergunning moeten

gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 3 m.

worden aangevraagd, omdat het bestemmingsplan alleen bepaalt in welke gevallen vergunning kan

Ter toelichting:

worden verleend, en niet bepaalt dat

Ten eerste moet het gaan om een bouwwerk, geen gebouw zijnde. De

iets vergunningvrij is (dat is immers

definitie van het begrip ´gebouw´ vinden we in artikel 1 van de Woningwet.

een landelijke regeling). Aan een

Het moet gaan om een bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke,

aanvraag om bouwvergunning zijn

overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Onder

kosten verbonden (leges).

toegankelijk moet worden verstaan dat het bouwwerk voor volwassenen begaanbaar moet zijn, in die zin dat zij erin kunnen staan en lopen (vrije hoogte > 1,5 meter). Onder gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte wordt verstaan dat het bouwwerk minimaal 2 wanden moet hebben om een gebouw te zijn. Een

overkapping met een open constructie en met maar 1 wand is dus geen

gebouw. Elk gebouw is derhalve een bouwwerk, echter niet alle bouwwerken zijn een gebouw. Als een bouwwerk geen gebouw is, noemen we het met een vakterm een bouwwerk, geen gebouw zijnde. Alleen dat soort bouwwerken zijn toegelaten op grond van onderdeel 8.2 van de regels. Voor onze leden 17


Stand van zaken Hondenvereniging

Een afvaardiging van het bestuur heeft dit jaar overleg gehad met beleidsmedewerkers van de gemeente Tilburg omtrent de overlast van de (tijdelijk gevestigde) hondenvereniging aan de Gilzerbaan. Het was een constructief overleg en de gemeente heeft bevestigd dat de betreffende hondenvereniging op korte termijn gaat verplaatsen naar een locatie buiten het waterwingebied. Veel leden zullen blij zijn met deze verplaatsing en het verdwijnen van het hondengeblaf en schietlawaai. Een activiteit die zeker niet thuishoort in een waterwingebied en natuurgebied. 18


Enkele gegevens van ’t Geregt Bestuurslid

Voorzitter

Dhr. F. Von Behr

Dhr. H. A. M. Simons

Noorderstraat 57

Dintel 19

3311 RS Dordrecht

5032 CM Tilburg

T: 078 657 95 45

T: 013 463 19 37

E: bb.stip@hetnet.nl

E: post@simonsconsultancy.nl

Bestuurslid

Redactie-adres

Dhr. W. C. J. M. Geboers

Dhr. C. H. R. Heerkens

Hasseltstraat 113

Jacob Romansstraat 7a

5046 LJ Tilburg

5046 NB Tilburg

T: 013 542 02 18

T: 013 542 36 32

E: famgeboers@online.nl

E: casparheerkens@online.nl

Penningmeester

Vormgeving

Dhr. I.W.J.M Wouters

Karel Grafisch Ontwerp

Jan Tinbergenlaan 87

Carré 34, 5017 JE Tilburg

5056 WE Berkel-Enschot

info@karelgrafischontwerp.nl

E: iwjmwouters@gmail.com

www.karelgrafischontwerp.nl

Secretaris

Bankrekening / Contributie

Dhr. C. H. R. Heerkens

ABN-AMRO Tilburg rek.nr.

Jacob Romansstraat 7a

052.28.60.648 t.n.v. Vereniging van

5046 NB Tilburg

bosbeheerders ‘t Geregt te Tilburg.

T: 013 542 36 32

Betaling van contributie of donatie

E: casparheerkens@online.nl

geschiedt via automatische incasso, of op eigen gelegenheid.

www.verenigingtgeregt.blogspot.nl 19


Fijne feestdagen!

20

Verenigingsblad 't Geregt nj 2012  

Verenigingsblad 't Geregt nj 2012