Page 1

CREATING CLARITY


Dynamiek vraagt om inzicht en kwaliteit Vandaag de dag is ondernemen op lichtsnelheid de standaard. Veranderingen doen zich voortdurend en onvoorspelbaar voor. Dåt maakt het nu juist lastig. Daarom is het voor ondernemingen van levensbelang over kwalitatief goede informatie te beschikken. Business modellen veranderen rigoureus onder invloed van sociale media. Consumenten worden steeds machtiger en kunnen organisaties in een oogwenk maken en breken. Steeds stringentere wetgeving stelt hoge eisen aan de interne informatie huishouding. Bedrijven kunnen het al lang niet meer alleen af in de huidige economie en zoeken naar partnerships over de keten heen. Daarbij is informatie uitwisseling essentieel. Verbetering van de kwaliteit van de data, vroeger nog een sluitpost, i­s tegenwoordig een eerste vereiste.


“ Nippur zet zich in voor

de verbetering van het besluitvormingsproces van haar klanten. Niet incidenteel, maar structureel. �


Nippur, nederzetting in Mesopotamië Nippur is de naam van een vroege Sumerische nederzetting in Mesopotamië; de bakermat van onze beschaving. Ongeveer 5000 jaar geleden verruilden mensen hier hun nomadisch bestaan voor een leven in permanente nederzettingen. In Nippur werden bij opgravingen meer dan 30.000 tabletten met spijkerschrift gevonden. Deze eerste geschriften ter wereld hadden als doel zakelijke transacties bij te houden om geschillen te beslechten en de prestaties te beheren van alle verschillende vaklieden die hun bijdrage leverden aan de maatschappij. Heel erg vergelijkbaar met de praktijk van informatieverwerking en registratie van vandaag, waarbij gegevens over zakelijke transacties worden verzameld en gebruikt om business analyses te ondersteunen en besluitvormingsprocessen te verbeteren.

Be proactive Nippur staat voor “samenwerking”. In de “samen­ werking” heeft Nippur zich niet alleen waardevol gemaakt voor GGzE door uren te leveren maar vooral door pro actief vooruit te denken in de ontwikkeling van onze oplossing. Hierdoor hebben steeds de juiste mensen op de juiste plaats aan de juiste activiteiten gewerkt. Mark van Geffen, Senior medewerker management informatie, GGzE


Het belang van Business Intelligence neemt toe Succesvolle bedrijfsvoering valt of staat bij het nemen van

uiteindelijk het rendement van de totale organisatie.

de juiste beslissingen. Ieder bedrijf beschikt over informatie

Verbeteringen van het besluitvormingsproces zijn pas

die van groot belang is voor beleid, strategie en toekomst.

structureel wanneer deze op solide wijze worden

Wie beslissingen neemt, doet dat het liefst op basis van

verankerd in alle lagen van de organisatie. Hiervoor zijn

betrouwbare informatie, gefilterd uit gegevens die het bedrijf

veranderingen nodig in bestaande managementprocessen.

in het verleden vergaarde, aangevuld met prognoses over

Onze medewerkers kunnen zich, dankzij hun jarenlange

toekomstige ontwikkelingen. Business Intelligence is het

ervaring, richten op het stimuleren van veranderingen en

vakgebied dat zich richt op het verzamelen, structureren

het leveren van specialistische kennis op het zeer specifieke

en inzichtelijk maken van bedrijfsdata op zo’n manier dat

gebied van architecturen en systemen voor het verzamelen

deze data inzichten leveren die te vertalen zijn naar acties.

en integreren van bedrijfsgegevens. Een voorwaarde voor

Het is hierbij van belang dat management teams in alle

dit alles is dat de informatie die aangeleverd wordt

lagen en functies binnen de organisatie beschikken over

betrouwbaar is. Nippurs totale aanpak richt zich

consistente informatie in een vorm die voor het betreffende

dan ook in toenemende mate op het integreren van

team optimaal is. Zodoende optimaliseert men de prestaties

maatregelen, zowel op technisch als op organisatorisch

van business processen, kan men sneller reageren op

niveau, die gericht zijn op het controleren en verbeteren

veranderende marktomstandigheden en verhoogt men

van de datakwaliteit.


Nippur

Synergize De kracht van Nippur schuilt erin dat men de

Nippur is een organisatie die ondersteuning biedt door middel van consultancy die volledig is toegesneden op de behoeften van de klant. Het bedrijf werd in 2002 opgericht door Pieter Rambags en Peter Kurstjens en is uitgegroeid

sterkte van elkaar aanvullende medewerkers weet te combineren in teams. Gezamenlijk werd zo een representatief datawarehouse opgebouwd dat onze basis is voor operationele én strategische sturing.

tot een multidisciplinair team van professionals. Intensieve kennis van managementprocessen, gecombineerd met gebruik van best practices op haar vakgebied vormen

Ron Verwegen, Business projectleider, Coöperatie DELA

de kern van de onderneming. Door de sterk inhoudelijke kennis van de medewerkers kunnen zij alle specialisten op het gebied van BI en datawarehousing coachen. het gebied van:

Put first things first

BI strategie

Wij hebben in Nippur een partner gevonden die in

BI informatieanalyse

staat is om Visie in te brengen en over Strategie mee

BI architectuur

te denken. Zij zijn ook in staat ons te helpen deze

BI projectleiding

Visie en Strategie om te zetten in concrete producten

BI interim management

en plannen. "Don't cross the bridge until you reach

Master Data Management

the river" betekent hierbij: Weten waar je naartoe wilt

De specialisten van Nippur vervullen opdrachten op

maar focus op de eerstvolgende stappen. Ton Raijmakers, Senior informatie analist / Data architect, SNS Reaal


Expertise en ervaring Nippur onderscheidt zich door zeer gedegen inhoudelijke expertise en ervaring. Expertise die door onze universitair of HBO geschoolde medewerkers is opgebouwd door jarenlange praktijkervaring, interne kennisdeling en opleiding. Ervaring en inzicht verkrijgen de medewerkers van Nippur bij grote en gerenommeerde bedrijven, waar zij sleutelposities bekleden bij vitale projecten op het gebied van datawarehousing, business intelligence en data management.

Op maat gesneden oplossingen Vanuit de probleemstelling van de klant werken we samen met de klant aan een oplossing die past in de strategie, cultuur en infrastructuur van de organisatie. Nippur maakt daarbij natuurlijk optimaal gebruik van de best practices zoals deze haar ter beschikking staan. Wij dekken het hele traject af van management advisering tot operationele realisatie.

Think win-win Vanaf het begin van onze relatie gaven het management en de medewerkers van Nippur mij

Intensieve samenwerking vormt basis van succes

het comfortabele gevoel dat ze mij en mijn bedrijf daadwerkelijk verder wilden helpen. Ze waren eerlijk, niet bang om mijn inzichten of beslissingen ter

Met de kennis die Nippur in huis heeft helpen wij

discussie te stellen, bereid om een extra stap te zetten

onze klanten, medewerkers en partners. Aan welke

wanneer noodzakelijk en altijd bereid tot het delen

expertise behoefte is en de wijze waarop deze wordt

van de verantwoordelijkheid met betrekking tot de

ingezet, bepalen we vanzelfsprekend in overleg. Als

resultaten.

gevolg daarvan werken we liever niet voor, maar mĂŠt

Han Slaats, Process and information architect, Philips International

onze opdrachtgevers. De kracht van de relaties die wij onderhouden is in hoge mate bepalend voor de succesvolle implementatie van BI toepassingen. Wij geloven dat de extra aandacht die we besteden aan de mens achter onze klanten, medewerkers en partners, de kern vormt van onze hoogwaardige dienstverlening.


Kennisdeling Door interne kennisdeling te organiseren en te faciliteren brengen wij onze gezamenlijke expertise naar iedere opdrachtgever. Door externe kennisdeling met onze opdrachtgevers zijn wij in staat die expertise optimaal te laten landen. Wanneer de klant in staat is een BI-implementatie vakkundig te beheren, draagt Nippur met een gerust hart de activiteiten of het project over. Daarnaast verzorgt Nippur uiteenlopende in-house en klassikale trainingen en organiseert zij regelmatig MindShare sessies om klanten met elkaar te laten discussiĂŤren over uiteenlopende aspecten van het BI vakgebied.

Seek first to understand, before to be understood Wij zijn een organisatie die op verschillende vlakken strategische samenwerking zoekt. Nippur

Nippur als kennisintensieve intermediair

ondersteunt ons sinds 2012 op het vlak van Business Intelligence. Zij laten zien dat ze onze uitdagingen en problematiek snappen. Dit doen ze door de

Nippur functioneert als kennisintensieve intermediair

goede mensen te leveren op het vlak van project

op het snijvlak tussen business en informatietechnologie.

management, informatie analyse en architectuur.

Nog steeds bestaat er een kloof tussen deze twee

Dankzij hun kennis van het vakgebied en de geestdrift

gebieden. Het vergt specifiek inhoudelijke en

om in onze problematiek te duiken heeft BI binnen

communicatieve vaardigheden om deze kloof succesvol

onze organisatie gigantische stappen gemaakt.

te overbruggen. Wij geloven namelijk dat voor de doelmatige aanpak van BI-vraagstukken, inzicht in de

Marcel Jansen, Informatie manager, WSW

bedrijfsdoelstellingen en -processen noodzakelijk is. Om goede oplossingen te kunnen creĂŤren is daarnaast grondige kennis van en ervaring met de onderliggende BI concepten, software en technieken noodzakelijk.


BI strategie ontwikkeling Een goede en solide oplossing is belangrijk, maar niet het enige waar de aandacht op moet liggen. In complexe organisaties moeten grote multidisciplinaire teams soms op globale schaal samenwerken om tot structurele oplossingen te komen. Het betreft in deze gevallen geen projecten meer maar programma’s. Programma’s die vaak jaren duren. Om dit in goede banen te leiden helpt Nippur bij het vormgeven van de BI strategie. Nippur beschikt over de inzichten én een aanpak welke in Een BI strategie geeft richting aan de BI activiteiten

grote organisaties effectief is gebleken waar het realisatie

op de volgende aspecten:

van de BI strategie betreft. In de aanpak is aandacht

Bestuur van organisatie en informatie (governance)

voor het detecteren en omgaan met weerstanden en

De BI architectuur

het bereiken van consensus uitgaande van een win-win

De benodigde technologie om de architectuur

gedachte voor deelnemer en organisatie. Waar nodig

te laten werken

levert Nippur interim BI management ondersteuning.

Begin with the end in mind

Nippur groeit Door de sterk inhoudelijke kennis van het BI vakgebied en de goede naam in de markt groeit Nippur. Steeds

Nippur heeft DSM ondersteund in het proces van het

meer klanten kiezen voor Nippur, steeds meer

komen tot een integrale BI strategie. Hierbij hebben

consultants kiezen ervoor hun loopbaan bij Nippur voort

de consultants van Nippur ons voor gehouden hoe

te zetten. Omdat Nippur hecht aan het local-for-local

de toekomstige BI wereld er voor ons uit zou kunnen

principe waarbij er altijd naar wordt gestreefd consultants

zien. Dit heeft ons geholpen onconventionele keuzes

en klanten te vinden die in elkaars nabijheid verblijven

te maken die vandaag de dag hun vruchten afwerpen.

is besloten een tweede vestiging te openen. Zo bedient Nippur haar klanten vanuit Oirschot en sinds 2012

Mischa Botterweck, Manager business intelligence & mobility DSM

ook vanuit Arnhem.


BI architectuur visie Ten behoeve van volledige en consistente management rapportage is de definitie en realisatie van een BI architectuur onontbeerlijk. Een data integratieplatform is daarbij vaak van onderscheidend belang. Nippur is, ongeacht de gekozen toolset, in staat dergelijke (soms complexe) architecturen te definiĂŤren uitgaande van best practice modellen. Daarbij wordt, naast de architectuur, nadrukkelijk gelet op het beschrijven van regels, richtlijnen en procedures om een dergelijke architectuur ook toekomstvast en onderhoudbaar te maken. In 2008 is Nippur gestart met de ontwikkeling van Quipu, het open source datawarehouse management systeem. Hiermee wordt de ontwikkeling van een integratieplatform versneld door generatie van datamodellen en bijbehorende laadprocessen.

Sharpen the saw Nippur streeft niet alleen naar een lange termijn relatie met haar klanten, maar ook naar een duurzame relatie met haar consultants. Kwaliteit leveren is haar hoogste prioriteit. Kwaliteit kan alleen geleverd worden door een fitte consultant met kennis van zaken. Als consultants delen we daarom onderling kennis en volgen we opleidingen. Thomas Vrouenraets, BI consultant, Nippur


CREATING CLARITY

Bezoek onze website

spoordonkseweg

7

5688 kb oirschot t 0499

- 57 74 41 f 0499 - 57 70 59

w www . nippur . nl e

info @ nippur . nl

Nippur brochure  
Nippur brochure  
Advertisement