Page 1

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko–přírodovědecká fakulta v Opavě

Petra Krainová Obor: Knihovnictví

Budoucnost zvukových knihoven v ČR

The future of sound recording libraries in Czech Republic

Bakalářská práce

Opava 2010

Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Libuše Foberová


Abstrakt

Význam zvukov ých narůstá.

Rozmach

knih v celosvětově stárnoucí společnosti

Internetu

a

digitálních

popularizaci

a poptávce

po audioknihách.

pro zrakově

postižené

uživatele

technologií Jak

v yvíjela

se

v

napomáhá knihovnách

dostupná

technika

od magnetofonů přes kazet y až k aktuální novince - Digitální knihovně, o tom pojednává tato bakalářská práce. Dotazníkové šetření se soustřeďuje na všechna zvuková oddělení knihoven ČR, která spolupracují s Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana v Praze. Na problematiku zvukov ých knih a služeb zvukové knihovn y

se

zaměřuje

zmapování

stávající

myšlenkou

této

práce

z pohledu

situace

ve

poukázat

knihovn y zvukov ých na

další

čtenářů.

i

Na základě

knihovnách,

je hlavní

možné směřování

těchto

specializovan ých oddělení v ČR.

Klíčová slova zvuková kniha, zvuková knihovna, zvukové nahrávk y, zvukové nosiče, audiovizuální

popisy,

autorsk ý

zákon,

digitální

knihovna,

zrakově

postižení, nevidomí, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana


Abstract

In worldwide aging societ y is growing up the meaning of talking books and audiobooks. With the advent of the Internet and expansion of digital technologies the popularit y of audiobooks has increased significantl y. This bachelor thesis deals with history of libraries for the blind and weak-sighted people from analog magnetic tapes through audio cassetes to brand new Digital Library. Quantitative research is concentrating on sound recording libraries in Czech Republic, which are cooperative with Library and Printing House for the Blind in Prague. Main topic of the survey are talking books and

provide

services

of sound

recording

libraries

from

the

view

of library and users. The main idea of this work is the near future and way forward for sound recording libraries in Czech Republic.

Keywords talking book, sound recording libraries, sound records, audio description, digital library, weak-sighted people, blind people, Library and Printing House for the Blind in Prague


Prohlášení autora „Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Budoucnost zvukových knihoven v ČR v ypracovala samostatně a že jsem použila k v ypracování této práce zdroje uvedené v závěrečné bibliografii. Přesné citace částí použit ých děl jsou vyznačen y uvozovkami. Použila zvukov ých

jsem

rovněž

knihoven,

při

cenné

podnět y

rozhovorech

získané

během

s knihovnicemi

a

návštěv uživateli

zvukov ých knihoven.“

Souhlasím

s prezenčním

zpřístupněním

své

práce

v Ústřední

knihovně Slezské univerzit y.

Opava 29. července 2010

...........................


Poděkování

Poděkování za rad y, připomínk y a usměrnění tématu bakalářské práce patří PhDr. Libuši Foberové.

Ráda b ych rovněž poděkovala všem knihovnicím a knihovníkům z celé ČR, kteří se aktivně podíleli na v yplňování m ých dotazníků.

S úctou děkuji za osobní konzultace a rozhovory:

paní Janě Maloňové z Knihovn y Jiřího Mahena v Brně paní Eleně Hovorkové z Městské knihovny Havířov paní Pavlíně Panovcové z Masarykov y veřejné knihovn y Vsetín paní Blance Getvertové z Knihovn y města Ostrav y paní Mgr. Martině Štafové a paní Marii Benediktové z Městské knihovn y Prostějov

V neposlední řadě děkuji za velmi cenné informace a trpělivost paní Dagmar Turkové z Knihovn y a tiskárn y pro nevidomé v Praze.


Obsah 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7.1 2.7.2 2.8 2.9 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.6 4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.8 4.9 4.10

Úvod ............................................................................................. 8 Zvukové záznamy ........................................................................... 9 Základní poj my a defi nice ............................................................... 9 Analogové zvukové záznamy ......................................................... 10 Fonograf ...................................................................................... 10 Gramofonová des ka ...................................................................... 11 Magnetofonová kazeta .................................................................. 11 Di gitální nahrávky ....................................................................... 12 Kompaktní dis k (CD) .................................................................... 12 Audio CD .................................................................................... 12 Di gitální zvukové for mát y ............................................................ 13 MP3 ............................................................................................ 13 Datový tok ................................................................................... 14 Zvukové knihovny ........................................................................ 16 Historie zvukových knihoven ........................................................ 16 Nahrávky zvukových knih ............................................................. 19 Knihovna a tis kárna pr o nevidomé (KTN) ....................................... 22 Di gitální Internetová Knihovna KTN ............................................. 23 Knihovna Di gitálních Dokumentů (KDD) ....................................... 24 Zvukové knihovny v ČR ................................................................ 26 Grant y Ministerstva kultury ČR ..................................................... 29 VISK (Veřej né informační služby knihoven) ................................... 29 K21 (Knihovna 21. století) ............................................................ 29 Osoby se zrakovým postižení m ...................................................... 30 Zvuková kniha z pohledu legislativy .............................................. 31 Audiovi zuální díla pro nevidomé a slabozraké ................................ 33 Historie a vzni k audio popisu ........................................................ 33 Proj ekt “Komentované kino” ......................................................... 34 Průzkum zvukových knihoven ....................................................... 36 Úvod ........................................................................................... 36 Návštěvy zvukových knihoven ....................................................... 37 Cíl průzkumu ............................................................................... 38 Místo průzkumu ........................................................................... 38 Vymezení zkoumaného vzor ku ....................................................... 38 Doba průzkumu ............................................................................ 40 Hypotézy ..................................................................................... 40 Dotazní kové šetření ...................................................................... 41 Dotazní k pro knihovny.................................................................. 41 Dotazní k pro uži vatele zvukových knihoven ................................... 42 Předvýzkum ................................................................................. 42 Popis a rozbor zís kaných dat ......................................................... 43 Základní údaj e – dotazník pro knihovny ......................................... 43 Základní údaj e – dotazník pro uži vatele ......................................... 44 Vyhodnocení dotazní kového šetření pro knihovny ........................... 45 Vyhodnocení dotazní ku pro uži vatele ............................................. 49 Vyhodnocení hypotéz ................................................................... 51 Interpretace výsledků ................................................................... 52 Závěr dotazní kového š etření .......................................................... 55 Závěr .......................................................................................... 56 Použité zdroj e .............................................................................. 61 Přílohy


Seznam příloh

Příloha č. 1 – Použité zkratk y Příloha č. 2 – Seznam zvukov ých knihoven ČR Příloha č. 3 – Šablona dotazníku pro knihovn y Příloha č. 4 – Šablona dotazníku pro uživatele Příloha č. 5 – Mapa zvukov ých knihoven ČR v roce 2010 Příloha č. 6 – Mapa zvukov ých knihoven ČR do roku 2000 Příloha č. 7 – Zastoupení zvukov ých knihoven v rámci krajů ČR Příloha č. 8 – Počet zvukov ých knihoven ČR v letech 1990-2010 Příloha č. 9 – Přehled uživatelsk ých dotazníků dle krajů ČR Příloha č. 10 – Fotografie navštíven ých knihoven


8

Úvod „Chcete-li pobavit Pána Boha, seznamte ho se svými plány do budoucna,“ Woody Allen 1.

V letošním roce slaví zvuková knihovna v ČR jedno velmi milé a pokročilé jubileum. Nedočteme se o něm bohužel v novinách, kolem cest nespatříme žádné billboard y, nebudou se v ydávat nové edice poštovních známek, pravděpodobně nevznikne monografické dílo na toto téma,

navíc

t yto

s ympatické

narozenin y

budou

možná

opominut y

i na rozhlasov ých vlnách. Přesto je to již celé půl století od dob y vzniku první zvukové knihovn y na území tehdejšího Československa. Služb y

zvukové

knihovn y

jsou

ve

své

podstatě

zaměřen y

na načtená literární díla a knih y v bodovém písmu, která jsou určena nevidom ým a slabozrak ým občanům. Všichni občané mají ze zákona právo na svobodn ý přístup k informacím a trval ým kulturním hodnotám, a to se t ýká i této skupin y uživatelů. Zprostředkování informací, půjčování zvukov ých a bodov ých knih, a posk ytování dalších služeb zajišťuje v ČR již 60 zvukov ých oddělení knihoven. Teoretická část práce nás provede historií zvukov ých záznamů, zaměřuje se na v ývoj zvukov ých knihoven, na jejich současné v yužívání a věnuje se rovněž audiovizuálním dílům pro nevidomé a slabozraké. Práce

nás

seznámí

s běžně

používan ými

zkratkami

souvisejícími

se zvukov ými záznamy a zvukov ými knihami, jak rovněž se základními pojm y, které se t ýkají této problematik y. Praktická část je věnována dotazníkovému šetření a návštěvám zvukov ých

knihoven.

Práce ve svém

závěru

odpovídá

na otázk y,

kam směřují zvukové knihovn y a jak ý bude jejich další v ývoj.

1

Citát z DOMOVNÍK : měsíčník pro zaměstnance a příznivce Charity Opava [online]. Leden

2007. Dostupné z WWW: <http://www.charitaopava.cz/domovnik.php?soubor=7&id=3>.


9

1

Zvukové záznamy

1.1

Základní pojmy a definice Na úvod se věnujme nutné teorii, která souvisí se zvukov ým

záznamem. Co se skrývá pod pojmem ZVUK? Literatura uvádí t yto definice: „Zvuk je chvění vzduchu, které má určitou sílu a frekvenci 2,“ jin ý zdroj říká, že „zvuk je mechanické vlnění šířící se pružným prostředím 3“. Zvuk je kmitáním hmot y, která může b ýt vzduchem, vodou či jin ým materiálem. Jediné prostředí, ve kterém se zvuk nešíří, je vakuum. V různ ých prostředích se šíří různou rychlostí. „Pravidelné kmitání zdroje zvuku vnímáme jako tón, naopak nepravidelné kmitání vnímáme jako šum 4.“ Pokud chceme zvuk převést do počítače, pak musíme nejdřív e převést analogovou formu do podob y digitální, která je pro počítač srozumitelná. Toho docílíme tím, že v pravideln ých intervalech měříme momentální v ých ylku napětí. Dle této velikosti jí pak přiřadíme číslo např. od -128 do +128. Osmtisíc takov ých čísel představuje zvuk o délce jedné sekund y. Čím přesněji a častěji měříme, tím je rychlost vzorkování v yšší. „Pro popis dat je použito více informací a tím je digitální vzorek podobnější originálu 5.“ Číslo, které určuje, jak často provádíme toto vzorkování, se naz ýv á tzv.

vzorkovací

frekvence

nebo

také

vzorkovací

kmitočet.

Měří

se v hertzech (Hz). „Čím vyšší je toto číslo, tím lepší a kvalitnější zvuk bude při následné reprodukci. V počítačích se běžně používají vzorkovací kmitočty: 8 kHz, 11,025 kHz, 22,05 kHz a 44,1 kHz 6.“ 2

K O S T O L Á N Y O V Á, K a t e ř i n a . Ú v o d d o m u l t i m é d i í . 1 . v y d . O s t r a v a : O s t r a v s k á u n i v e r z i t a

v Ostravě, 2003, s. 40 (dále citováno jako Úvod do multimédií). 3

B L Á H A, I v o . Z v u k o v á d r a m a t u r g i e a u d i o v i z u á l n í h o d í l a . 2 . d o p l ň . v yd . P r a h a : A k a d e m i e

múzických umění v Praze, 2006, s. 136 (dále citováno jako Zvuková dramaturgie). 4

Š TE F A N , I v a n . I n f o r m a č n í t e c h n o l o g i e v e v z d ě l á v á n í . 1 . v y d . O s t r a v a : O s t r a v s k á

u n i v e r z i t a v O s t r a v ě , 2 0 0 2 , s . 7 ( d á l e c i t o v á n o j a k o I n fo r m a č n í t e c h n o l o g i e v e v z d ě l á v á n í ) . 5

K LÍ M A , M i r o s l a v . P o s l o u c h á m e , n a h r á v á m e , š í ř í m e M P 3 . 2 . a k t u a l i z . v y d . P r a h a :

C o mp u t e r P r e s s , 2 0 0 1 , s . 5 ( d á l e c i t o v á n o j a k o P o s l o u c h á m e M P 3 ) . 6

Ú v o d d o mu l t i m é d i í , s . 4 0 .


10 Zjednodušeně lze říci, že vzorkovací kmitočet určuje, kolikrát za sekundu počítač změří a zaznamená hodnotu úrovně analogového zvuku.

„Rozsah

hodnot,

které

jednotlivým

úrovním

přidělíme,

je tzv. rozlišení zvuku. Opět platí, že čím větší bude toto rozlišení, tím kvalitnější výsledný zvuk bude. Rozlišení se udává jako počet bitů, které se přidělí pro každou hodnotu úrovně signálu 7.“ Rozlišujeme signál monofonní (Mono) a stereofonní (Stereo).

1.2

Analogové zvukové záznamy Zvukov ý záznam prošel za dobu své existence obrovsk ým v ýv ojem.

Dnes je vnímán jako něco zcela běžného a téměř všedního. Oproti tomu generace našich prarodičů b yla a je právě tou generací, pro kterou b yl vskutku zázrak, pustit si jakoukoliv reprodukovanou hudbu právě tehd y, kd y oni sami měli o ni zájem. Zvukov ý záznam se dělí na dva zásadní druh y. První je analogov ý záznam, kd y „některá z veličin přímo odpovídá zvukovému

signálu“

a druh ý

je

záznam

digitální,

kd y

„informace

o zvukovém signálu jsou převedeny do číslové podoby 8“.

1.2.1 Fonograf Duchovním otcem principu zvukového záznamu b yl v roce 1887 americk ý v ynálezce Thomas Alva Edison. Po v ynálezu elektrické žárovk y se vrátil k patentu, ve kterém se snažil zaznamenat zvuk na fólií pokryt ý váleček. Fonograf považoval za ideální prostředek pro zaznamenávání hlasů v ýznačn ých osobností a jeho budoucnost spatřoval především 9

jakožto kancelářskou pomůcku .

7

GR A C E , R i c h a r d . H u d b a a z v u k n a p o č í t a č i . 1 . v yd . P r a h a : G r a d a P u b l i s h i n g , 1 9 9 9 , s . 2 0 .

8

Zvuková dramaturgie, s. 131.

9

GÖS S E L, G a b r i e l . F o n o g r a m : p r a k t i c k ý p r ů v o d c e h i s t o r i í z á z n a m u z v u k u . 1 . v y d . P r a h a :

Radioservis, 2001, s. 9 (dále citováno jako Fonogram : praktický průvodce).


11

1.2.2 Gramofonová deska V roce 1912 začala výroba gramofonov ých desek - nové záznamové médium.

Průkopníkem

b yl

Emil

Berliner,

který

zaměnil

váleček

za plochou desku a navrhl pro svůj přístroj název „gramofon“. Gramofon se stal přím ým nástupcem fonografu, a rovněž tím německ ý rodák docílil zásadní průlom v hudebním prům yslu 20. století 10. Populární počeštěn ý název „elpíčko“ obsahoval přibližně 45 minut celkového záznamu, který b yl rozdělen na dvě polovin y (stranu A a B). Výroba gramofonov ých desek b yla pracná a zdlouhavá, postupně narůstal i handicap v celkové možné délce záznamu.

1.2.3 Magnetofonová kazeta Historick y v ýznamným mezistupněm mezi gramofonovou deskou a magnetofonovou kazetou b yl na přelomu 50. a 60. let „cívkov ý magnetofon“ neboli tzv. kotoučov ý magnetofon, jenž b yl používán v nahrávacích studiích i v domácím prostředí, a právě na něm vznikal y první záznam y zvukov ých knih. V roce 1963 nastal další historick ý mezník. Nizozemská společnost Philips představila nové záznamové médium – audiokazetu. Na rozdíl od vin ylové desk y je manipulace s kazetou velmi snadná. Velikost audiokazet y je mnohem menší na rozdíl od gramofonov ých desek. Nezanedbatelnou Společnost

výhodou

Philips

si

za

je

snadn ý

vynález

zápis

neúčtovala

zvukového

záznamu.

autorské

poplatk y,

a to umožnilo masové rozšíření po celém světě. Vrcholem v ývoje, popularit y a prodejnosti b yl konec 80. let. Kazetě se podařilo zdárně „ustát“ souboj s minidiskem firm y Son y, avšak následn ý boj

s kompaktním

diskem

již

prohrála.

Rozhodla jednak

nákladnost v ýrob y a postupné snižování pořizovací cen y nastupujících optick ých disků.

10

Fonogram : praktický průvodce, s. 12.


12

1.3

Digitální nahrávky V

knize

Informační

technologie

ve

vzdělávání 11

se

uvádí,

že počítače umožnily a zároveň donutily převádět všechny dosavadní informace na digitální tvar – tj. na nuly (0) a jedničk y (1). Základem digitálního zvuku však zůstává analogový signál, jenž se pomocí určitého algoritmu (vzorkování) převádí na digitální, tj. číselnou formu. Výhod y digitálního zvuku oproti analogovému jsou t yto: -

během přenosu informace nedochází ke změnám signálu,

-

lze dosáhnout kmitočtového rozsahu 20 Hz až 20 000 Hz,

-

na v ýsledném zvuku se neprojeví počet přehrání. Pro v ýslednou kvalitu zvukového signálu jsou rozhodující dvě

veličin y, jedná se o kmitočet vzorkování a o maximální hodnotu záznamu jednoho vzorku.

1.3.1 Kompaktní disk (CD) Kompaktní disk b yl vyvinut v roce 1979 firmami Son y a Philips. Předpokládalo se, že b y b ylo optimální, ab y se na toto optické médium vměstnalo

cca

60

minut

digitálního

záznamu.

Současná CD mají

nejčastěji celkovou dobu trvání záznamu 80 minut. Na přelomu 80. a 90. let spolu s klesající cenou CD přehrávačů kompaktní disk v ytlačil gramofonové desk y a magnetofonové kazety.

1.3.2 Audio CD Audio CD je nejstarším formátem kompaktního disku. Pro záznam zvuku se používá vzorkovací frekvence 44,1 kHz a 16bitov ý stereofonní záznam bez komprese dle PCM. Stejné médium se začalo brzy používat i ve

světě

počítačů

jako

datové

médium

s kapacitou

700

MB

(cca 80 minut záznamu) 12.

11

I n fo r m a č n í t e c h n o l o g i e v e v z d ě l á v á n í , s . 1 9 .

12

B AR T O Ň , M a r t i n . R e d B o o k : C D Au d i o ( C D - D A ) – I S O 9 0 8 . I n D e e p i n I t [ o n l i n e ] .

3 1 . b ř e z n a 2 0 0 4 . D o s t u p n é z W W W: < h t t p : / / w w w . d i i t . c z / c l a n e k / r e d - b o o k - c d - a u d i o - c d - d a iso-908/7839>.


13

1.4

Digitální zvukové formáty Rozdělení digitálních zvukov ých formátů je dvojí:

1)

formát y bezztrátové (tj. bez vlastní komprese, řádově stovk y MB);

2)

formát y ztrátové (tj. s vlastní kompresí, řádově desítk y MB). Bezztrátové soubory jsou používán y pro archivaci v nahrávacích

studiích a všude tam, kde je prioritní kvalita zvuku. Ztrátové soubory se používají naopak tam, kde se jedná o běžn ý poslech a kde především rozhoduje velikost výstupního digitálního souboru.

1.4.1 MP3 V roce 2007 b ylo rozhodnuto 13, že zvukové knih y se budou v ydávat na území ČR ve formátu MP3. MP3 soubory patří do skupin y ztrátové komprese a jsou nejrozšířenějším t ypem těchto souborů. Jejím použitím se určitá část dat nenávratně ztrácí. Hudební soubory jsou pro tuto kompresi jako stvořené. Toho lze úspěšně docílit za předpokladu, že určité části zvuku jsou v ynechán y. Vynechán y jsou t y části, které lidské ucho nesl yší, neboť lidské ucho vnímá pouze frekvence od 20 Hz až do 20 000 Hz 14. Hudba na audio CD je uložena v nekomprimované podobě, která se označuje zkratkou PCM. To umožňuje přehrávání CD bez nutného v yspělého hardware anebo speciálního přehrávače. Pokud b ychom takto nekomprimovanou podobu chtěli uložit na pevn ý disk počítače, pak minuta takového záznamu je cca 10 MB, což znamená, že cca 60 minut zabírá

cca

600

MB

místa

na

disku.

Problematiku

si

v ysvětlíme

na příkladu zvukové knih y, která bude mít délku poslechu 7 hodin. Vynásobením

hodnot y 600

MB *

7

dostáváme

celkovou

velikost

4 200 MB (4,2 GB!). Stahovat takto obrovsk ý soubor z Internetu b y b ylo záležitostí dnů, a ne hodin.

13

D O Č K A L O V Á, M a r i e . Z v u k o v é k n i h o v n y v r o c e 2 0 1 0 . I k a r o s [ o n l i n e ] . 2 0 1 0 , r o č . 1 4 , č . 5 .

Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/6143> (dále citováno jako Zvukové knihovny v roce 2010). 14

I V A N , Lu k á š . M P 3 p ř e h r á v a č e . 1 . v yd . B r n o : C o m p u t e r P r e s s , 2 0 0 6 , s . 3 4 - 3 6 .


14 Pojďme se podívat, jak se historick y dospělo k formátu MP3. „Postupně byly vytvořeny tři úrovně kódování zvuku (anglicky Layers I – III), které se stávají složitější co do matematického a fyzikálního modelu, a

také

náročnější

co

do

procesu

potřebného

pro zakódování

15

a rozkódování vstupních zvukových dat .“ Každá v yšší úroveň kódování Layer rozšiřuje možnosti kódování úrovně Layer nižší tříd y. Schéma Layer III b ylo patentováno v Německu v roce 1989 jako nejv ýkonnější model a schváleno jako ISO standard v roce 1992, což zajistí přehrávání i pro další generace. Jelikož v ývojem se zab ývala pracovní skupina expertů, která se sdružovala pod hlavičkou MPEG (Moving Picture Experts Group), rozhodlo se, že se pro t yto kompresované soubory bude používat marketingová zkratka MP (namísto MPEG) a jelikož, Layer III měl nejlepší kompresní poměr, tudíž vznikla konečná zkratka MP3. „Formát MP3 vznikl vyčleněním samostatné zvukové složky z video formátu MPEG-1 a MPEG-2, jakožto mezinárodních standardů pro kompresi zároveň obrazu i zvuku 16,“ takže MP3 je ve skutečnosti skryt ý formát MPEG-1 s Audio Layerem III.

1.4.2 Datový tok Nejdůležitějším měřítkem kvalit y ztrátov ých formátů je datov ý tok – z anglického termínu bitrate. Jednotka datového toku je kb/s (1000 bitů za jednu sekundu). Dle datového toku lze v ypočítat velikost v ýstupního souboru. Použitá velikost datového toku v ýrazně ovlivňuje v ýsledn ý požitek z poslechu hudb y resp. mluveného slova. Existují tři druh y datového toku: konstantní (CBR), proměnn ý (VBR) a průměrn ý (ABR). Pro mluvené slovo a zvukové knih y se používá konstantní datov ý tok. Většina MP3 přehrávačů podporuje všechn y tři druh y datového toku.

15

Posloucháme MP3, s. 8-9.

16

Š E B E S T A , O n d ř e j ; M O R K E S , D a v i d . M P 3 a v š e o n ě m . 1 . v y d . P r a h a : Gr a d a , 2 0 0 1 , s . 9 9

(dále citováno jako MP3 a vše o něm).


15 Výsledná kvalita v ýstupních souborů rovněž závisí na použitém kodeku 17, který převádí podobu nekomprimovanou do komprimované, neboť právě během komprimace dochází k ořezávání nesl yšiteln ých nebo velmi málo sl yšitelných frekvencí. Komprese zvukov ých záznamů přináší s

sebou

značnou

úsporu

časového

přenosu

datového

souboru,

např. po Internetu. V tomto přehledu je vhodné uvést, že MP3 soubory nejsou zdaleka technick y nejdokonalejší, ale hlavním důvodem jejich rapidního rozšíření b yla

snadná

dostupnost

souborů

a

řada

podpůrn ých

programů

pro přehrávání. Velmi podstatná je i skutečnost, že na rozdíl od většin y novějších

formátů

neobsahuje

žádnou

ochranu

proti

nelegálnímu

18

kopírování . Kromě formátu MP3 existuje již i formát MP4, který funguje na bázi formátu MPEG-4 a má určité v ýhod y oproti souborům MP3, ale v této práci se o něm podrobněji zmiňovat nebudeme. Obdobně jako o formátech AAC, OGG či WMA – stručné informace k těmto souborům jsou umístěn y v seznamu zkratek (příloha č. 1). Tímto historick ým přehledem lze říci, že v průběhu let zvukov ý záznam prošel velkou transformací - přes analogové gramofonové desk y, kotoučové pásk y,

posléze skrze moderní,

a na řadu

let špičkové,

magnetofonové kazety k digitální podobě ve formě nekomprimovan ých kompaktních disků a komprimovan ých MP3 souborů, které lze sdílet s podporou Internetu.

17

T e r m í n „ k o d e k “ j e k o mp r e s n í a l g o r i t m u s , j e n ž u r č u j e , j a k b u d o u d a t a k o mp r i m o v á n a .

18

MP3 a vše o něm, s. 99.


16

2

Zvukové knihovny

2.1

Historie zvukových knihoven Při

zam yšleném

pohledu

do

budoucna

zvukov ých

knihoven

je potřeba se krátce zastavit a nahlédnout do jejich historie. Život zvukov ých knihoven na celém světě započal dílem Louise Brailla. Jeho odkaz a zejména pak Braillovo písmo se dostalo na území naší republik y na konci 70. let 19. století přes sousední Německo. První pokus y o sjednocení jeho díla b yl y proveden y v roce 1900, definitivní soustava tvořena šesti reliéfními bod y b yl a schválena v roce 1922 19. První

knihovn y

začal y

vznikat

při

ústavech

pro

nevidomé.

„Zřizování knihoven a tiskáren pro nevidomé a slabozraké na území ČR je úzce spjato s existencí a rozvojem slepeckých ústavů 20.“ V Praze usiloval o založení první slepecké knihovn y a tiskárn y Karel Emanuel Macan, jenž b yl zakladatelem první oficiální organizace pro nevidomé a slabozraké v Čechách. Jednalo se o „Česk ý slepeck ý tisk“, který vznikl v roce 1918 21 a lze jej charakterizovat jako přímého předchůdce dnešní Knihovn y a tiskárn y pro nevidomé. „Macan naléhal na správu slepeckého ústavu, aby byly tištěny knihy písmem Braillovým 22.“ V roce 1926, rok po úmrtí K. E. Macana, vznikla první veřejná knihovna slepeck ých knih a b yla pojmenována po svém zakladateli. Knih y tak b yl y nabízen y všem nevidom ým, nejen těm, kteří pob ývali v ústavech.

19

V E Č E Ř O V Á, P e t r a . H i s t o r i e s l e p e c k é h o p í s m a a j e h o š í ř e n í . G r a n d B i b l i o . 2 0 0 8 , r o č . 2 , č .

3, s. 8-9 (dále citováno jako Historie slepeckého písma). 20

S T R E I T, V i n c e n t ; R E S S L E R , M i r o s l a v ; H O U Š K O V Á , Z l a t a . S l u ž b y k n i h o v e n z d r a v o t n ě

postiženým uživatelům. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 2004, s. 118-119 (dále citováno jako Služby knihoven zdravotně postiženým). 21

SMÝKAL, Josef. Pohled do dějin slepeckých spolků [online]. Brno : Slepecké muzeum

S O N S v B r n ě , 2 0 0 0 . S p o l k y p e č u j í c í o n e v i d o m é o s o b y. D o s t u p n é z W W W: <http://smykal.ecn.cz/publikace/kniha14t.htm>. 22

CINGER, František a kol. Karel Emanuel Macan : hold muži, který nevidomé učil poznávat

svět. Praha : Knihovna a tiskárna pro nevidomé, 2008, s. 69 (dále citováno jako Karel E ma n u e l M a c a n ) .


17 Kromě knih mají při šíření informací svůj opodstatněn ý v ýznam také periodika. Nejstarším je anglick ý časopis Moon, v ycházející od roku 1847 23. Macan přisuzoval v ydávání časopisů pro nevidomé a slabozraké rovněž velk ý v ýznam. Prvním b yla Zora, která se poprvé objevila v české kotlině v roce 1917 a do dnešního dne plní své původní poslání. Časopis neb yl určen jen nevidom ým a neb yl tištěn pouze v Braillovu písmu, ale v ycházel i v černotisku se zvětšen ým písmem, ab y jej mohli číst i vidomí přátelé slepců. Toto umožňovalo i funkci propagační. Zora sehrála v ýznamnou roli v rozvoji hnutí nevidom ých v začátcích samostatné České republik y po roce 1918, neboť „odrážela stav českého kulturního dění a byla tak nositelkou osvěty a vzdělání v řadách nevidomých 24“. František Cinger v knize, která v yšla jako připomínka 150. výročí úmrtí K. E. Macana zdůrazňuje, že v ydáním prvního čísla Zory započala nová etapa slepeckého hnutí v České republice a rok y 1917 až 1918 b yl y „milníkem v zrovnoprávnění postavení ve společnosti, které jim bylo po staletí odpíráno 25“. Česk ý slepeck ý tisk fungoval až do roku 1948. Po komunistickém převratu b yl bohužel zrušen, stejně jako řada dalších organizací. Knihovnu a tiskárnu převzal Svaz československ ých invalidů (SČ I) 26 a v roce 1951 a knihovnu.

b yla knihovna přejmenována na Slepeckou tiskárnu

V době

komunismu

b yla

knihovna

v

této

správě,

kde fungovala jako účelové zařízení. Důležit ým milníkem v historii b yla možnost nahrávání zvukov ých knih

na

magnetofonové

pásk y

a

související

v ýroba

komerčních

magnetofonů. Počátkem 50. let začínají ve světě vznikat první zvukové knihovn y

pro

nevidomé.

Do

tehdejšího

Československa

přicházel y

začátkem roku 1958 první kusé zpráv y o magnetofonov ých páskách s nahrávkami načtených knih.

23

Historie slepeckého písma, s. 9.

24

Karel Emanuel Macan, s. 105.

25

Karel Emanuel Macan, s. 114.

26

Karel Emanuel Macan, s. 118-119.


18 „Při nebývalém množství informací a možností soudobé techniky dochází začátkem šedesátých let k založení první zvukové knihovny v Československu 27,“

uvádí

zakladatel

zvukové

knihovn y

u

nás

PhDr. Josef Sm ýkal. Dále se v jeho knize můžeme dočíst, že „teprve 70. léta

přinášejí

první

informace

o možnostech

využití

digitální

výpočetní techniky“ a pokračuje, „Braillovo písmo je a vždy bude základním pilířem pro rozvíjení jazykového myšlení i při poznávání literárního umění 28.“ Druhá polovina minulého století je charakteristická přímou erupcí elektronick ých zařízení, která umožňují nevidom ým číst bez znalosti písma. Stále častěji je možná odborná manipulace s textem bez knih y a dokonce bez znalosti haptického písma, a začíná se prudce rozšiřovat nechuť číst samotné Braillovo písmo. PhDr. Sm ýkal uvádí v ýsledk y anket y v b ývalém SSSR z roku 1987, která měla zjistit příčinu této antipatie.

Ukázalo

se,

že

je

to

především

důsledek

rozšiřujícího

se zvukového záznamu knih na magnetofonov ých páskách. Naproti tomu v USA

vznikla

široce

organizovaná

akce,

která

upozorňovala

na nezastupitelnou úlohu bodového písma. Američtí představitelé chtěli upozornit na fakt, že „mluvící kniha“ je pouze doplňujícím prostředkem a elementem pro komunikaci nevidomého s počítačem. Zásadní obrat přináší v ynález elektronick ých čtecích zařízení. Nevidom ým to umožňuje číst knihu a poslední moderní technologie dokonce nabízejí hlasov ý v ýstup strojově načten ých digitalizovan ých textů. V průlomovém roce 1989 došlo k rozpadu SČ I a knihovna se stala samostatn ým

právním

Knihovna a tiskárna

pro

subjektem nevidomé

a

je

vedena

pod

K.

E.

Macana

(dále

názvem KTN).

Od 1. 1. 1991 je kulturní institucí spadající pod MK ČR 29. 27

SMÝKAL, Josef. Pohled do dějin slepeckého písma [online]. Brno : Česká unie

nevidomých a slabozrakých, 1994. Současný stav. Dostupné z WWW: <http://smykal.ecn.cz/publikace/kniha08t.htm> (dále citováno jako Pohled do dějin slepeckého písma). 28

Pohled do dějin slepeckého písma.

29

CÍSAŘ, Jaroslav. V ydávat i půjčovat knihy nevidomým. Grand Biblio. 2008, roč. 2, č. 3,

s . 1 0 - 1 1 ( d á l e c i t o v á n o j a k o V yd á v a t i p ů j č o v a t k n i h y n e v i d o m ý m ) .


19

2.2

Nahrávky zvukových knih Česká terminologická databáze knihovnictví a informační věd y

o termínu

„zvuková

kniha“

říká,

že

„zvuková

kniha

je

zvukovým

záznamem mluveného slova. Jejím ekvivalentem je mluvená kniha. Jedná se o text knihy, povídky, příběhu, dále pak o odborný text či učební text, o divadelní hru nebo jiná textová díla 30.“ Zvukové knih y jsou ve své podstatě hojně v yu žívanou formou kompenzační pomůcky, zejména pro nevidomé a slabozraké. Mohou b ýt publikován y na hmotném nosiči nebo umístěn y na Internetu ve formě digitálních souborů s možností stahování či přímého poslechu. Nahrávky mluveného slova a zvukov ých knih u nás jsou ovocem tradice mluveného slova v rozhlase, tzv. četb y na pokračování, která započala již ve 30. letech minulého století a největší sláv y dosáhla v 50. a 60. letech. Jako první vrchol zvukové knih y v naší republice b yla v 70. letech nahrávka Haškov ých příběhů vojáka Švejka, kterému hlas propůjčil Jan Werich. Dnes již v České republice existují a postupně přib ývají další nakladatelství a v ydavatelství, která se zvukov ým resp. audioknihám věnují. Vznik

a

ke vzdělávání

rozvoj a

zvukov ých

bohatě

knih

rozvinul

podstatnou

kulturní

život

měrou

přispěl

nevidom ých

a slabozrak ých. PhDr. Josef Sm ýkal označuje vznik zvukové knih y a následující

období,

ve

svém

článku

„40

let

zvukové

knih y“,

„jako převratné ve smyslu demokratizace vzdělávání a kultury 31“. Primární úkol zvukové knih y zůstává stejn ý – jedná se o rozšíření možnosti četb y pro nevidomé a slabozraké. Kromě bodov ých knih v Braillovu písmu, je to mnohd y jedin ý prostředek pro „čtení“ tištěné literatury.

Pro

až v dospělosti,

lidi, je

kteří zvuková

vinou kniha

různých

okolností

neodm ysliteln ým

ztratili

zrak

společníkem.

Jen málokdo z nich se dokáže ve v yšším věku naučit bodové písmo. 30

K TD : Č e s k á t e r m i n o l o g i c k á d a t a b á z e k n i h o v n i c t v í a i n fo r m a č n í v ě d y ( TD K I V ) [ o n l i n e ] .

2003. Dostupné z WWW: 31

<http://sigma.nkp.cz/cze/ktd>.

SMÝKAL, Josef. 40 let zvukové knihy. Zora. 2000, č. 12, s. 46.


20 PhDr. Sm ýkal ve své publikaci a ve svém článku uvádí, že úplně první nahrávk y pro nevidomé a slabozraké vznikl y v roce 1934 v USA na gramofonov ých deskách. První nahrávk y zvukov ých knih v ČR byl y zcela amatérské, „profesionálně“ začal y vznikat v pražském nahrávacím studiu až v roce 1962. Jako prvotní úložné médium b yla tehdy používán a magnetofonová páska určena pro cívkov ý magnetofon 32. V 80. letech začala

první

postupná

proměna

fondu

-

přešlo

se

na nahrávání

na magnetofonové kazet y. V

současné

době

v ýroba

magnetofonov ých

kazet

končí

a je

předpoklad, že do pěti let skončí i toto zvukové médium definitivně 33. Postupně se stávající analogov ý fond převádí do digitalizované podob y, do digitálního formátu MP3, tudíž nastává obdobná, a přesto zcela jiná, situace jako před lety – druhá proměna fondu zvukov ých knih. Digitalizace zvukových knih přináší několik v ýhod, o kterých pojednává článek Josefa Loud y v časopise Zora. „Kompaktní disk se nám nikde nezamotá jako pásek z kazet, na jediný disk se nám vejde až dvacet namluvených

kazet,

navíc

je

na

CD

nosiči

mnohem

přehlednější

orientace 34.“ Tento článek je mimořádn ý i v tom, že autor uvádí přehled dostupn ých CD přehrávačů, které podporují přehrávání MP3 souborů. Podobně jako před let y museli uživatelé v yměnit své kotoučové magnetofon y za magnetofon y určené k přehrávání kazet, tak i n yní se situace opakuje. První přechod je za námi, druh ý v současné době probíhá, a jak ukazují v ýsledk y praktické části, je transformace na dobré cestě.

32

V AC U L A , R i c h a r d . P o h l e d d o v n i t ř k o t o u č o v é h o m a g n e t o fo n u . E l e k t r o t e c h n i k a [ o n l i n e ] .

1 5 . 3 . 2 0 0 6 . D o s t u p n é z W W W: < h t t p : / / w w w . p o s t r e h . c o m/ p h p r s / v i e w . p h p ? c i s l o c l a n k u = 2 0 0 6 0 3 1 5 0 4 > . 33

L A C I N O V Á, H a n a . Z v u k o v é k n i h y v r o c e 2 0 0 9 . K n i h o v n i c k ý z p r a v o d a j V y s o č i n a [ o n l i n e ] .

2009, roč. 10, č. 1. Dostupné z WWW: <http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1133>. 34

L O U D A, J o s e f. D i g i t a l i z a c e s l o u ž í n e v i d o m ý m . Z o r a . 2 0 0 9 , č . 8 , s . 4 5 .


21

Změna celosvětově

je

v ynucena

v yrábět

ze

dvou

magnetofonové

důvodů. kazet y

Za a

prvé druhou

se

přestal y

podstatnou

skutečností je, že je nutné přem ýšlet především do budoucna. Ta je spojena s v yužitím celosvětové počítačové sítě Internet, neboť umožňuje provozování, poslech a stahování digitálních souborů prostřednictvím Digitální knihovn y, která je přístupná uživatelům 24 hodin denně. Zvuková kniha, na rozdíl od tzv. audioknih y, je načtena v plném rozsahu tištěného díla a není zkrácena. Celá nahrávka je tvořena hlasem jediné osob y a na začátku každého souboru je krátce v ysloveno číslo jednotlivé kapitol y resp. oddílu. Audioknih y b ývají většinou načten y ve zkrácené verzi (avšak není to pravidlem) a jejich součástí často b ývá scénická hudba. Mohou b ýt načten y

jednou

osobou,

případně

i více

načitateli

souběžně

(dle charakteru díla). Některé nahrávk y audioknih jsou dokonce načten y samotn ým autorem původního tištěného díla. Někteří v ydavatelé audioknih v ČR v ydávají t yto titul y určené pro širokou veřejnost i tzv. „blindfriendly“, tj. umístí přímo na CD nosič popis v Braillovu bodovém písmu. Závěrem tohoto přehledu lze říci, že zvuková kniha prošla za poslední desetiletí „bouřliv ým“ v ývojem, ale přesto je stále okrajovou záležitostí, „zkuste si ji například koupit v obchodě“, upozorňuje Radek Seifert ve sbírce nevidom ých autorů 35.

35

S E I F E R T, R a d e k e t a l . C o v l a s t n ě t i n e v i d o m í d ě l a j í . P r a h a : O k a m ž i k , 2 0 0 3 , s . 7 3 .


22

2.3

Knihovna a tiskárna pro nevidomé (KTN) „KTN v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách

a podmínkách

provozování

veřejných

knihovnických

a

informačních

služeb, je knihovnou s univerzálním fondem, která působí v oblasti zprostředkování

informací

zrakově

postiženým

občanům.

Posláním

knihovny je zpřístupňovat nevidomým a slabozrakým občanům informace i

umělecké

zvukových

hodnoty

prostřednictvím

nahrávek,

reliéfní

Braillova

grafiky

a

slepeckého pro

písma,

majitele

PC

i digitalizovaných textů. Knihovna a tiskárna zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám 36.“ Přehled statistick ých údajů KTN, v ypl ýv ajících z v ýročních zpráv (VZ) za rok y 2006 – 2009: Počet zvukov ých nahrávek ve formátu MP3: 2005 2006 2 44 Počet filmů s komentářem:

2007 288

2008 832

2009 1661

2005 2006 20 40 Počet digitalizovan ých textů:

2007 48

stav k 1. 7. 2010 121

2005 2006 2007 2008 2009 392 440 493 530 543 Počet bodov ých knih (bez hudebnin a odborné literatury): 2006 2007 2008 1880 1930 1997 Počet uživatelů bodov ých knih: 2006 265

2007 256

2008 294

2009 2049 2009 291

Ve v ýroční zprávě za rok 2009 je uvedeno, že ve studiích KTN b ylo v loňském roce natočeno 1 292 hodin čistého času zvukov ých záznamů, což v ychází v průměru 5 hodin na jeden pracovní den v roce!

36

K T N [ o n l i n e ] . V ýr o č n í z p r á v y 2 0 0 6 - 2 0 0 9 . P ř e h l e d h l a v n í c h č i n n o s t í o r g a n i z a c e .

Dostupné z WWW: <http://www.ktn.cz/pop>.


23 Pokud se tato nastavená laťka bude v dalších letech minimálně udržovat, pak budoucnost zvukov ých knih lze vidět pozitivně. Ve VZ jsou uveden y také informace t ýkající se spolupráce s dalšími nakladatelstvími a v ydavatelstvími, mj. Apogeum, Mluvící kniha, Tympanum, Radioservis, Supraphon. Sdružení Integrace zajišťuje digitalizaci zvukov ých nahrávek, tj. převod původních magnetofonov ých kazet do digitálního formátu MP3. O připravovaném v ýběru zvukov ých knih již několik let rozhoduj e pětičlenná ediční komise. Tuto komisi tvoří: vedoucí úseku knihovn y KTN, zástupci z knihoven - Knihovn y J iřího Mahena v Brně, Knihovn y města Hradce Králové, Studijní a vědecké knihovn y Plzeňského kraje a poslední člen je zástupce SONS.

2.4

Digitální Internetová Knihovna KTN V roce 2008 probíhal y v KTN přípravné práce pro zprovoznění

Digitální knihovn y, která b y umožnila jednodušší v yhledávání knih v katalogu,

stahování

zvukov ých

knih

či

jejich

přímý

poslech.

Do provozu b yla uvedena 23. září 2009 pod názvem „Wiking Biblio Digitální Internetová Knihovna KTN 37“. Koncem minulého roku b yla Digitální umožňuje

knihovna a

(DK)

přikazuje

rozšířena

o objednávkov ý

knihovnám

objednávat

s ys tém, zvukové

který knih y

prostřednictvím DK. Bezplatná

registrace

do

s ystému

je

umožněna

kterémukoliv

právoplatnému čtenáři KTN. Bez předchozí registrace v KTN, není registrace v DK možná. Podmínkou pro udělení přístupu je úředně ověřené a podepsané prohlášení, popřípadě elektronick ý podpis. Zvukové knihovn y mají povolen ý přístup do DK pouze přes jedinou e-mailovou adresu, kterou si samy během registrace zvolí. Registrovan ým uživatelům a knihovnám je umožněno stahování MP3 souborů, přím ý poslech těchto souborů s možností záložkování a také stahování digitalizovaných textů.

37

K T N [ o n l i n e ] . W i k i n g B i b l i o – D i g i t á l n í i n t e r n e t o v á k n i h o v n a K T N . D o s t u p n é z W W W:

<http://biblio.ktn.cz>.


24 Neregistrovaní čtenáři a jiní uživatelé mohou v DK v plné míře v yužívat katalog a v yhledávat v něm, včetně zobrazování podrobností o jednotliv ých titulech a počtech titulů v dané kategorii. Obsah Digitální knihovn y je pravidelně jednou t ýdně aktualizován. Pomocí nastavení kanálu RSS je možné získat okamžit ý přehled, jaké nové titul y se v DK objevují. Tituly lze v katalogu DK seřadit od nejnovějších pozic po nejstarší. V případě zájmu je možnost aplikovat různé omezení formátu (audio CD, MP3, digitalizované text y). Uveďme si pro přehled počet uživatelů DK: leden 2010 – 35 uživatelů, březen 2010 – 211 uživatelů, polovina července 2010 – již 678 registrovan ých uživatelů 38! Webové stránk y Digitální knihovn y KTN jsou založen y na s ystému Wiking 39

pro

ab y „umožnil s postižením

v ývoj

webov ých

rovnocenný

aplikací.

přístup

či specifickými

všem

potřebami.

S ystém

je

navržen

tak,

uživatelům,

včetně

lidí

Velký

důraz

byl

kladen

na neutralitu k použitému software a hardware 40.“ Výsledné stránk y jsou aplikovatelné bez ohledu na použit ý prohlížeč, operační s ystém (hodně klientů v yužívá Linux), t yp a velikost písma či rozlišení obrazovk y. Navíc aplikace hájí zásad y přístupnosti tzv. Blind Friendl y Webu, což je ve své podstatě dokumentace zásad přístupnosti webových stránek pro nevidomé a těžce zrakově postižené 41.

2.5

Knihovna Digitálních Dokumentů (KDD) Jedná

se

o

unikátní

knihovnu

se

speciálním

s ystémem

pro zpřístupnění tištěn ých knih, časopisů a textů pro potřeb y zrakově postižen ých. Jsou zde ke stažení soubory v prostém textu.

38

T U R K O V Á, D a g m a r . R E : Z p r á v a K T N [ e l e k t r o n i c k á p o š t a ] . 2 0 . č e r v e n c e 2 0 1 0 .

39

F r e e (b ) s o f t [ o n l i n e ] . Wi k i n g . D o s t u p n é z W W W : < h t t p : / / w w w . f r e e b s o ft . o r g / w i k i n g > .

40

KTN [online]. Prohlášení zpřístupnění. Dostupné z WWW:

< ht tp : // www. k t n. cz /_ d o c /acc e ss ib i li t y > . 41

ŠPINAR, David. Tvoříme přístupné webové stránky. 1. vyd. Brno : Zoner Press, 2004,

s. 53.


25 Knihovna b yla založena v roce 1993 a od roku 2003 dochází k její přeměně

na

standardům.

moderní „V

knihovnu

letošním

roce

odpovídající 2010

došlo

všem k

knihovnick ým

jejímu

poslednímu

radikálnímu vylepšení. Byl zcela změněn grafický vzhled, rozšířeny možnosti uživatelů a samotný systém byl umístěn na výkonnější server, kde je zajištěn 24 hodinový dohled a tak nemůže dojít k výpadkům systému, ke kterým dříve docházelo 42.“ Registrovan ým uživatelem KDD se může stát občan ČR s trval ým pob ytem na jejím území, starší 15 let, který je držitelem průkazu ZTP/P i ZTP v ydaného v ČR z důvodu těžkého zrakového postižení a umí pracovat na PC se speciálním programov ým v ybavením pro zrakově postižené s přístupem k Internetu. V polovině července roku 2010 b ylo v knihovně registrováno 1 233 uživatelů 43,

počet

neperiodick ých

titulů

se

blíží

k

číslu

12 000

a periodick ých v ýtisků je 5 651. Údaj o stažen ých titulech již přesáhl hodnotu 380 000 stažení. Tyto údaje se datují k 24. 7. 2010. Tradiční dokument y umožňoval y pouze jednu z forem kompenzace, digitální

dokumenty

jsou

schopn y

tento

handicap

kompenzovat

kombinovan ým způsobem. Elektronické zdroje lze pomocí hardwarov ých a softwarov ých zařízení zprostředkovat ve vizuální podobě (informaci zprostředkovává monitor počítače, např. softwarové lup y), haptické (v ýstup v hmatové podobě je umožněn dík y Braillskému řádku 44) a auditivní podobě (převod textu do sl yšitelné podob y je možný pomocí zařízení, které se nazývá odečítač obrazovk y 45.

42

K n i h o v n a D i g i t á l n í c h D o k u m e n t ů [ o n l i n e ] . I n fo r m a c e . D o s t u p n é z W W W:

< h t t p : / / w w w . k d d . c z / i n d e x . p h p ? p a g e = i n fo r m a c e > . 43

Knihovna Digitálních Dokumentů [online]. Statistické údaje. Dostupné z WWW:

<http://www.kdd.cz/index.php?page=statisticke-udaje>. 44

B r a i l l s k ý ř á d e k - j e d n á s e o h ma t o v é č t e c í z a ř í z e n í , n a k t e r é m j e mo ž n é z o b r a z i t

v e s l e p e c k é m p í s mu , c o j e n a p s á n o n a d i s p l e j i p o č í t a č e . 45

Odečítač obrazovky tzv. screenreader. Nejpoužívanější je JAWS dle průzkumu mezi

uživateli screenreaderů. Dostupné z WWW: <http://zdrojak.root.cz/clanky/pruzkum-meziuzivateli-screenreaderu>.


26

2.6

Zvukové knihovny v ČR Knihovn y

pro

zrakově

postižené

slouží

ke

kompenzaci

informačního deficitu, který je dán zrakov ým postižením. Ve zvukov ých knihovnách se může bezplatně zaregistrovat každ ý občan, který disponuje potvrzením očního lékaře nebo vlastní průkaz ZTP/P. Knihovna potvrzení v yžaduje, ab y nedošlo k porušování autorsk ých práv. Zrakově postižen ý není omezen, v kolika zvukov ých knihovnách je registrovan ý. Do všech zvukov ých oddělení si může pro zvukové knih y či knih y v bodovém písmu docházet osobně anebo má možnost v yužívat zásilkovou případně i donáškovou službu. Nejžádanější jsou zvukové nahrávk y, nejen pro jejich jednodušší manipulaci, ale také z důvodu, že ne všichni umí a jsou ochotni se učit číst Braillovo písmo. Zvukové knihovn y pořádají pro své uživatele besed y, promítání filmů či jiné společenské akce, často ve spolupráci s místní organizací SONS či Tyflocentrem 46. Všechn y zvukové knih y v yrobené v KTN se rozesílají do šesti přím ých poboček, jež byl y v 70. letech v ybrán y a v ybudován y v rámci krajsk ých knihoven. Jedná se o knihovn y v Plzni, Ostravě, Brně, Hradci Králové, Ústí nad Labem a Strakonicích (původně České Budějovice). Tyto přímé pobočky dostávají všechny zvukové knih y automatick y a bez poplatku – vše zůstává majetkem KTN. Všechn y bodové knih y v ytvořené v KTN, se vžd y po jednom titulu, zasílají do Městské knihovn y v Kyjově. Na otázku, proč se fond zvukov ých knih přestěhoval z Česk ých Budějovic

do Strakonic,

odpovídá

ředitel

KTN

Bohdan

Roule

v rozhovoru pro časopis Grand Biblio: „Dlouhá léta jsme měli v Českých Budějovicích pobočku knihovny, ale nějak to nedopadlo, takže veškerou produkci převzaly Strakonice a my jsme s nimi uzavřeli smlouvu.

46

Tyflocentrum - projekt rehabilitace později osleplých osob.


27

V jižních Čechách vůbec výpůjčky knih zrakově postiženým váznou. Je to velký rozdíl od Moravy i od ostatních částí Čech, tam všude se zapojuje knihoven mnohem více 47.“ Od 90. let se KTN na základě četn ých žádostí rozhodla, že bude posk ytovat své služby i dalším knihovnám na území ČR. V tomto případě se již nejedná o plnohodnotné pobočk y, ale o knihovn y, které si zvukové knih y nakupují ve své vlastní režii, avšak pouze za v ýrobní náklad y. To potvrzuje ředitel KTN v rozhovoru pro Radio Wave: „Rozhodnutí jednotlivých

knihoven

od rozhodnutí sponzorů.

bylo

zřizovatele

První

individuální, knihovny,

vlaštovkou

byla

ale

vedení knihovna

většinou města

se

či

odvíjelo

případných

v Klatovech 48.“

Nyní,

v polovině roku 2010, je knihoven spolupracujících s KTN celkem 59 na celém území ČR. Smlouv y podléhají

všem

mezi

KTN

zákonn ým

a

jednotliv ými

předpisům.

Pro

zvukov ými neporušení

knihovnami paragrafů

Autorského zákona je uvedena informace, že zvukové knih y slouží v ýhradně pro potřeby zdravotně postižen ých, jak to uvádí § 38 zákona č. 216/2006 Sb. 49 Knihovn y, které mají o zvukové knih y pro svůj fond zájem, platí KTN pouze v ýrobní náklad y. Cena je stanovena na 150 Kč za jednu knihu, tj. za jeden v ypálen ý CD nosič. Od roku 2009 si knihovn y mohou zvukové knih y stahovat přímo z Digitální knihovn y. V tomto případě je cena za jednu knihu ve formátu MP3, bez ohledu na velikost souboru, stanovena na 130 Kč.

47

V yd á v a t i p ů j č o v a t k n i h y n e v i d o m ý m , s . 1 1 .

48

D E M E L O V Á, K a r o l í n a ; Z Á B R A N S K Ý , D a v i d . Li b e r a t u r a o l i t e r a t u ř e p r o n e v i d o m é .

In Český rozhlas Radio Wave [online]. 21. 12. 2009. Dostupné z WWW: <http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/671882>. 49

Zákon č. 126/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb.

Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2006/sb072-06.pdf> (dále citováno jako Zákon č. 126/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006).


28

V letošním roce 2010 je cena upravena na 120 Kč s upozorněním KTN, „že se snaží tuto položku postupně snižovat 50“. „Nás to neohrozí a knihovny tak budou mít větší fond,“ vysvětlil ředitel KTN na letošním semináři zvukov ých knihoven v Třebíči. Pro knihovn y to znamená, že si mohou stáhnout titul z DK kd ykoliv a v případě potřeb y i vícekrát. Po stažení datového ZIP souboru se rozbalené MP3 soubory mohou v ypálit na CD nosič, a ten je obsahově identick ý, jako ten dodávan ý přímo KTN. Od roku 1998 pořádá Městská knihovna v Třebíči jednou ročně seminář pod názvem „Zvukové knih y v roce 51“, ten je určen pracovníkům zvukov ých oddělení, jak rovněž knihovnám, které hodlají tuto službu nově zpřístupnit a všem těm, kdo pracují se zdravotně postižen ými čtenáři. Jelikož se v 90. letech rozšířil y možnosti pro půjčování zvukov ých knih, vznikla i potřeba konání takov ýchto seminářů. V

letošním

roce

se

konal

již

13.

ročník

a

dle

získan ých

zkušeností a počtu zúčastněn ých, lze potvrdit, že je trvalá potřeba těchto seminářů

a v ýměna

zkušeností

mezi

knihovník y.

Letošní

seminář

se soustředil na v yužívání Digitální knihovn y.

50

T U R K O V Á, D a g m a r . R E : I n f o r m a c e K T N [ e l e k t r o n i c k á p o š t a ] . 2 . b ř e z n a 2 0 1 0 .

51

Č E R N Á , Lu d m i l a . Z v u k o v é k n i h o v n y a o t o m , j a k d á l . D u h a . 1 9 9 8 , r o č . 1 2 , č . 2 , s . 2 4 .


29

2.7

Granty Ministerstva kultury ČR Všechn y zvukové knihovn y v ČR mohou využívat grant y MK ČR

pro obohacování svého fondu. Přehled o posk ytování dotací z prostředků státního rozpočtu uvádí článek „Státní podpora knihovnické činnosti 52“.

2.7.1 VISK (Veřejné informační služby knihoven) Tato

dotace

se

vztahuje

k

inovacím

knihoven

t ýkajících

se moderních informačních technologií. Z tohoto grantu je možné pořídit zvětšovací lup y, CD nosiče, externí disk y, specializovan ý software či prostředk y pro akustickou navigaci nevidom ých.

2.7.2 K21 (Knihovna 21. století) K21 je grantem, který slouží k podpoře práce s národnostními menšinami, ale rovněž všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občan y a vzdělávací

se

zdravotním

činnosti.

Může

postižením se

jednat

a

ke

kulturní,

o

nákup

v ýchovné

zvukových

knih,

audiovizuálních děl a speciálního software pro zrakově postižené 53. Jaké prostředk y z MK ČR b yl y posk ytnuty knihovnám za poslední tři rok y uvádí tabulka: 54

52

SKUČKOV Á, Blanka. Státní podpora knihovnické činnosti. Grand Biblio. 2010, roč. 4, č.

1/2, s. 16 (dále citováno jako Státní podpora knihovnické činnosti). 53

Informace pro knihovny : portál Knihovnického institutu Národní knihovny ČR [online].

30. 4. 2010. Knihovna 21. století – K21. Dostupné z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm>. 54

Státní podpora knihovnické činnosti, s. 16 – tabulka č.1.


30

2.8

Osoby se zrakovým postižením „Uživatele se zrakovým postižením můžeme pro knihovnické účely

definovat jako uživatele, jehož požadavkem je přijímat vizuální informace ve specifické podobě, nebo informace jiné než vizuální 55.“ V příručce, Služby knihoven zdravotně postiženým uživatelům z roku 2004, jsou uveden y statistik y t ýkající se počtu osob se zrakov ým postižením. V ČR žije 100 000 těžce zrakově postižených, autoři předpokládají, že 7 000 až 12 000 občanů je zcela nevidom ých. V jiném zdroji 56, z roku 2008, je informace, že v ČR žije asi 87 000 zrakově postižen ých. Tento počet zahrnuje osob y od střední slabozrakosti až do úplné slepot y. „Z praktického hlediska osoby se zrakovým postižením jsou lidé s různými druhy a stupni snížených zrakových schopností. Rozumí se tím osoby, u nichž poškození zraku negativně ovlivňuje či omezuje činnosti v běžném životě a u nichž běžná optická korekce nepostačuje 57.“ K těžce zrakově postižen ým osobám se neřadí lidé, kteří nosí dioptrické brýle a pomocí nich zvládají každodenní činnosti včetně četb y denního tisku, časopisů či knih. „Dle údajů Světové zdravotnické organizace je dnes na světě okolo 45 miliónů nevidomých a toto číslo se v následujících dvaceti letech může zdvojnásobit. Přímá úměrnost vzniku zrakových vad a vyššího věku je jednoznačně prokázána: 80 % lidí starších 75 let má vážné problémy se zrakem a 70 – 75 % nových případů zrakových vad vzniká u lidí starších 65 let 58.“ 55

STODOLA, Jiří. Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené. In

I n f o r u m 2 0 0 9 [ o n l i n e ] . D o s t u p n é z W W W: < h t t p : / / w w w . i n fo r u m. c z / p d f/ 2 0 0 9 / s t o d o l a - j i r i cze.pdf>. 56

P o mo c z d r a v o t n ě p o s t i ž e n ý m l i d e m . I n Č e s k ý s t a t i s t i c k ý ú ř a d [ o n l i n e ] . 4 . 6 . 2 0 0 8 .

Dostupné z WWW: < h t t p : / / w w w . c z s o . c z / c s u / r e d a k c e . n s f/ i / 4 _ 6 _ 2 0 0 8 _ p o m o c _ z d r a v o t n e _ p o s t i z e n y m _ l i d e m > . 57

Služby knihoven zdravotně postiženým, s. 48.

58

SCHINDLER, Radek; PEŠÁK, Milan. Kdo je zrakově postižený? In SONS ČR [ online].

Dostupné z WWW: <http://www.sons.cz/kdojezp.php>.


31 Zrakové

postižení

se

zařazuje

do

jedné

z

pěti

kategorií

dle Klasifikace zrakového postižení podle WHO 59.

2.9

Zvuková kniha z pohledu legislativy V článku „Zvuková kniha a autorské právo 60“ se pod pojmem

zvuková kniha předpokládá zvukov ý záznam literárního slovesného díla, které b ylo v ydáno tiskem. „Na rozdíl od tištěné knihy se na zvukový záznam váže mnohem více práv“ souvisejících s autorsk ým dílem. Zvuková kniha je z pohledu autorského díla tzv. odvozené dílo, které ve svém původu b ylo určeno pro jinou podobu a jin ý druh užití. Základním předpokladem pro pořízení zvukové nahrávk y je nutn ý souhlas autora slovesného díla. „Autor musí jednoznačně vyslovit souhlas, že jeho díla bude použito a v interpretaci výkonného umělce zaznamenáno ve zvukové podobě na zvukový nosič.“

59

Č ÁK I O V Á, J u l i e . K l a s i fi k a c e z r a k o v é h o p o s t i ž e n í . I n N I C M [ o n l i n e ] . 2 2 . č e r v n a 2 0 1 0 .

D o s t u p n é z W W W : < h t t p : / / w w w . i c m. c z / k l a s i f i k a c e - z r a k o v e h o - p o s t i z e n i > . 60

S R S TK A , J i ř í . Z v u k o v á k n i h a a a u t o r s k é p r á v o . G r a n d B i b l i o . 2 0 0 7 , r o č . 1 , č . 9 , s . 4 7 .


32 Výrazn ý rozdíl

je

i ve způsobu

v ypořádání

autorsk ých

práv

vztahujících se ke zvukové knize. „Rozdíl spočívá v různém pojetí vypořádání těchto práv ve vztahu k druhu děl a především pak v relaci k okruhu kolektivní správy.“ V roce 2008 v yšel v časopise Grand Biblio článek, ve kterém autor informuje o právních aspektech v ýhod pro zdravotně znev ýhodněné. Výjimku, která umožňuje volné užití děl pro zdravotně postižené, obsahuje § 38 českého autorského zákona č. 216/2006 Sb., včetně novel y z 22.5.2006, za dodržení několika podmínek 61. Jednou z podmínek je, že se musí jednat o užití děl v ýhradně pro potřeb y zdravotně postižen ých a další je v ydání díla, které již b ylo v ydáno v tištěné podobě.

61

S R S TK A , J i ř í . Z v ý h o d n ě n í h a n d i c a p o v a n ý c h p o d l e a u t o r s k é h o z á k o n a . G r a n d B i b l i o .

2008, roč. 2, č. 3, s. 47.


33

3

Audiovizuální díla pro nevidomé a slabozraké

3.1

Historie a vznik audio popisu M yšlenka audio popisu, tj. kd y moderátor převádí důležité vizuální

dění na slova, se začala regulárně rozvíjet v USA již v 60. letech 20. století 62. Průzkumem Americké nadace pro nevidomé b ylo zjištěno, že nevidomí a slabozrací sledují televizi průměrně dvě a půl hodin y denně 63. S moderním zvukov ým popisem se začalo v roce 1981 v divadle ve Washingtonu. První evropské popisované představení se odehrálo v polovině 80. let v Británii 64. Pro nevidomé a těžce zrakově postižené je vodítkem pouze mluvené slovo, které prostřednictvím televize sl yší, případně scénická hudba a zvukové efekt y. Od roku 2000 realizaci audiovizuálních popisů v ČR, určen ých stejné cílové skupině, provádí Občanské sdružení Apogeum 65. Zvukové nahrávk y jsou následně šířen y prostřednictvím KTN. Společnost Avisse s.r.o. se zab ývá tvorbou scénářů, jejich natáčením a střihem. „Avisse poskytuje široký záběr služeb, především z oblasti audio popisu, včetně nahrávacího studia, zvukové postprodukce, zvukového premasteringu a zpracování grafických návrhů. Technologie použité ve spolupráci s partnery, umožňují dosažení nejvyšší kvality 66.“ Finální „mastering“ se provádí ve studiích KTN v Praze, která následně

v ydává

zvukové

CD

resp.

datové

CD

se

soubory

MP3

s kompletním zvukov ým záznamem filmu, tj. záznam obsahuje původní dialogy případně hudbu z filmu včetně audio popisu hlavního děje.

62

V R Á N O V Á , M a r t i n a . Au d i o p o p i s a p o ž a d a v k y n a n ě j . I n S b o r n í k p r a c í F i l o z o f i c k é f a k u l t y

b r n ě n s k é u n i v e r z i t y [ o n l i n e ] . 2 0 0 4 . D o s t u p n é z W W W: <http://www.phil.muni.cz/ ~m ackova/DAN_SPFFB U_PDF/ U9%202004pdf/U9%2018vra nova.pdf>. 63

R E I C H E L, J i ř í . D a l š í fi l m p r o n e v i d o m é . Z o r a . 2 0 0 7 , č . 1 1 , s . 5 6 – 5 8 ( d á l e c i t o v á n o j a k o

Další film pro nevidomé). 64

Příručka audio popisu [online]. SONS ČR, květen 2002. Vývoj audio popisu. Dostupné

z W W W: < h t t p : / / w w w . s o n s . c z / k o m e n t o v a n e k i n o / P r i r u c k a _ a u d i o _ p o p i s u . d o c > . 65

O b č a n s k é s d r u ž e n í A p o g e u m [ o n l i n e ] . D o s t u p n é z W W W: < h t t p : / / w w w . a p o g e u m . i n fo > .

66

A v i s s e [ o n l i n e ] . D o s t u p n é z W W W: < h t t p : / / w w w . a v i s s e . c z > .


34 Tyto zvukové záznamy filmů se následně půjčují ve zvukov ých knihovnách. Jsou k dostání ve všech „přím ých pobočkách“. „Platící knihovn y” si je dokupují do svého fondu obdobně jako zvukové knih y. Dle každoročně přibývajících titulů je možné říci, že se nabídka stále rozšiřuje. První v ydané titul y byl y zpřístupněn y v roce 2002 a v následujících letech přib ýval y další. Rok 2009 přinesl 22 novinek a v edičním plánu na rok 2010 je uvedeno celkem 21 titulů 67. Ve v ýroční zprávě sdružení Apogeum za rok 2009 68 se mj. uvádí, „ve filmu o průměrné délce 90 min. dochází asi k devadesáti až sto třiceti dějovým a situačním změnám, nepostřehnutelným sluchem. Právě snaha o pochopení těchto změn, tedy i kontinuity děje, omezuje soustředění nevidomého na mluvenou část sledovaného díla a jeho obsah. Filmy posledních let stále více staví na vizuálních efektech, takže mluvené slovo, které tvoří rozsahem necelou polovinu projekce filmu, nepostačuje nevidomým k plnému poznání děje.” Bezesporu film patří k nejv ýznamnějším mediálním prostředkům nového tisícitelí, takže je více než uspokojivé, že i nevidomí mají v tomto směru nadějnou budoucnost.

3.2

Projekt “Komentované kino” V České republice se podílí na standardizování audio popisů

organizace SONS. Rozvoj v této oblasti b y navíc napomohl nejen nevidom ým spoluobčanům, ale v ýznamně b y zlepšil i možnosti sledování pro další okruh y diváků, zejména pro seniory. Podle koordinátora tohoto projektu Luboše Krapk y ze SONS mají nevidomí o film y s popisem velk ý zájem.

67

O b č a n s k é s d r u ž e n í A p o g e u m [ o n l i n e ] . E d i č n í p l á n 2 0 1 0 . D o s t u p n é z W W W:

< h t t p : / / w w w . a p o g e u m. i n fo / d o c u . p h p ? i d = 1 8 3 > . 68

O b č a n s k é s d r u ž e n í A p o g e u m [ o n l i n e ] . V ýr o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 9 . D o s t u p n é z W W W:

< h t t p : / / w w w . a p o g e u m. i n fo / d o c u . p h p ? i d = 1 9 3 > ( d á l e c i t o v á n o j a k o Ap o g e u m - V ý r o č n í zpráva za rok 2009).


35 „Mohou je shlédnout po republice ve 28 střediscích SONS nebo si koupit v obchodech DVD. Ta se až na možnost zvolit si v menu zvukovou stopu s komentářem od běžných nijak neliší 69.“ V dubnu roku 2002 uskutečnila SONS v Praze první komentované promítání filmu pro nevidomé 70. Na základě těchto prvních pozitivních poznatků b ylo od května 2002 zahájeno pravidelné promítání a vznikl tak „Filmov ý klub zrakově postižen ých“. V roce 2004 SONS navázala spolupráci se společností Philip Morris ČR a dík y tomuto spojení se filmům s komentářem otevřela cesta na DVD nosiče 71. Prvním projektem b yl film „Horem pádem“ režiséra Jana Hřebejka. Dalším milníkem b yl 25. duben roku 2006, kd y b yl novelizován Autorsk ý zákon č. 121/2000 Sb. V § 38 ve znění odstavce 1 písmene b) se stanovuje, že do práva autorského nezasahuje ten, kdo „výhradně pro potřeby zrakově postižených a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu opatří zvukovou složku zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla slovním vyjádřením obrazové složky; takto doplněná zvuková složka zvukově obrazového

záznamu

audiovizuálního

díla

jím

může

být

také rozmnožována, rozšiřována a sdělována 72.“ Zní to až neuvěřitelně, ale ještě před deseti let y b yl filmov ý svět pro nevidomé téměř nedostupn ý. Dnes je již velká naděje, že t yto audio popis y se stanou běžnou součástí všech do budoucna v ydávan ých DVD nosičů s audiovizuálním dílem a navíc se v blízké budoucnosti uvažuje o televizním v ysílání určeném pro nevidomé a slabozraké 73. 69

N e v i d o m í mo h o u v i d ě t d a l š í č e s k ý f i l m n a D V D , m á z v u k o v ý k o m e n t á ř . 1 2 . 1 0 . 2 0 0 7 .

D o s t u p n é z W W W : < h t t p : / / w w w . c e s k a m e d i a . c z / p r i n t / p r i n t . h t ml ? i d = 2 1 2 0 5 7 > . 70

S O N S Č R [ o n l i n e ] . 2 2 . 4 . 2 0 0 2 . P r v n í p r o m í t á n í k o m e n t o v a n é h o f i l mu p r o n e v i d o m é v Č R .

D o s t u p n é z W W W : < h t t p : / / w w w . s o n s . c z / k o m e n t o v a n e k i n o / Ti s k _ z p r a v a - 2 2 0 4 2 0 0 2 . d o c > . 71

Další film pro nevidomé.

72

Zákon č. 126/2006 Sb. ze dne 25. dubna 2006.

73

Televize musí vysílat i pro nevidomé, žádá to Evropská unie. Lidové noviny [online]. 13.

d u b n a 2 0 1 0 . D o s t u p n é z W W W: < h t t p : / / w w w . l i d o v k y . c z / t e l e v i z e - mu s i - v y s i l a t - i - p r o nevidome-zada-to-evropska-unie-poc-/ln-media.asp?c=A100413_081848_ln-media_hrn>.


36

4

Průzkum zvukových knihoven

4.1

Úvod Průzkum zvukov ých knihoven (ZK) v ČR zahrnuje kvantitativní

v yhodnocování dat nashromážděn ých údajů získan ých dotazníkov ým šetřením. Následuje kvalitativní zpracování dat obsahující interpretaci těchto v ýsledků, doplněné o osobní postřeh y získané během pozorování a rozhovorů v několika zvukov ých knihovnách. Průzkum b yl prováděn na základě dotazníkového šetření. Osloven y b yl y knihovn y, které posk ytují služb y osobám zrakově postižen ým resp. nevidom ým a odebírají zvukové knih y z KTN. Důvodem a cílem tohoto šetření b ylo zmapování současné situace v době, kd y ZK začínají v yužívat služeb nově zprovozněné Digitální knihovn y a rovněž z důvodů skoup ých informací na webov ých stránkách většin y knihoven týkajících se provozu ZK. Pro účel y této práce byl y v ymezen y dvě skupin y knihoven. Jedná se o tzv. „přímé pobočky“, které dostávají celou produkci KTN zdarma. Tyto

jsou

dále

v

textu

a

tabulkách

označen y

zkratkou

PP

a tzv. „partnerské knihovny“, které nakupují a obohacují svůj fond zvukov ých knih z vlastních finančních zdrojů. Dále v textu jsou označen y zkratkou PK. Předem b ylo zjištěno, že Knihovnick ý institut Národní knihovn y ČR v roce 2007 připravil průzkum, jehož cílem b ylo zmapovat spektrum a rozsah služeb knihoven v České republice zdravotně znevýhodněn ým uživatelům. Průzkum se t ýkal různ ých t ypů zdravotního handicapu a nezaměřoval se ve své podstatě na zvukové knihovn y. V rámci příprav y jsem se seznámila s v ýsledk y tohoto průzkumu, jež b yl y zveřejněn y v časopise Čtenář ve dvou článcích „Knihovn y pro všechn y?“ 74; 75. 74

H O U Š K O V Á, Z l a t a ; P I L L E R O V Á, V l a d a n a . K n i h o v n y p r o v š e c h n y ? D o s t u p n é z W W W:

<http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2008-roc-60/05-2008/knihovny-pro-vsechny-1-41-156.htm>. 75

H O U Š K O V Á, Z l a t a ; P I L L E R O V Á, V l a d a n a . K n i h o v n y p r o v š e c h n y ? D o s t u p n é z W W W:

<http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2008-roc-60/06-2008/knihovny-pro-vsechny-%E2%80%93-242-176.htm>.


37 Výsledk y

dotazníkového

šetření

nelze

porovnat

s

v ýsledk y

průzkumu Národní knihovn y, ale lze je srovnat s dílčími osobními zkušenostmi získan ými během návštěv několika zvukov ých oddělení.

4.2

Návštěvy zvukových knihoven V listopadu roku 2009 začal osobní průzkum prvních knihoven, jež

nabízejí sv ým uživatelům k absenčnímu půjčování zvukové záznam y tištěn ých publikací. První knihovn y b yl y v ybrán y s ohledem na blízkou dostupnost

a zároveň

jako

prvotní

vzorek

pro

úvodní

seznámení

se s tématikou zvukov ých knih. Dne 26.

října

2009

se průzkum

t ýk al

Regionální

knihovn y

v Karviné, kde probíhala diskuse na téma půjčování audioknih. Ve zvukové v Havířově,

dne

knihovně, 6.

která

listopadu

je

2009,

součástí proběhl

hudebního rozhovor

oddělení,

týkající

se

půjčování zvukov ých i audioknih pro nevidomé a širokou veřejnost. V hudebním oddělení ve Frýdku-Místku b ylo 11. listopadu 2009 debatováno, za jak ých podmínek b y knihovna mohla mít samostatnou zvukovou knihovnu. Další v pořadí b yla, 23. listopadu 2009, jedna z nejstarších ZK v ČR, samostatná zvuková knihovna Knihovn y Jiřího Mahena v Brně, která je od roku 1976 přímou pobočkou KTN a je určena v ýhradně nevidom ým a slabozrak ým uživatelům. Byl y veden y první rozhovory s uživateli

ZK

a otázk y

se

t ýkal y

především

půjčování

a způsobu

přehrávání zvukov ých knih ve formátu MP3. Dne 2. února 2010 byla navštívena Krajská knihovna Františk a Bartoše ve Zlíně a následně zvukové oddělení Masarykov y veřejné knihovn y ve Vsetíně, kde proběhla účast na pravidelné besedě, kterou ZK pro své uživatele jednou měsíčně připravuje. 15. února 2010 b yl o zavítáno do další přímé pobočk y KTN – zvukové knihovn y Knihovn y města Ostrav y, kde b yla možnost seznámit se s chodem zásilkové služb y a historií této pobočk y.


38 Ve zvukové knihovně v Opavě mi b ylo 12. března 2010 umožněno zapůjčit si a seznámit se s materiál y z podzimní akce „Víme o sobě?“, pořádané knihovnou, která se t ýkala dvoudenního semináře knihovníků, kteří se věnují a pracují se zrakově postižen ými. V

březnu

2010

byla

jako

další

v ybrána

Městská

knihovna

v Prostějově, která připravila dne 17. 3. 2010 svou pravidelnou aktivitu – promítání filmů s komentářem pro nevidomé. Během promítání b yl veden dialog s knihovnicemi hudebního oddělení, jehož součástí je i zvuková knihovna,

mj.

o audioknihách,

které

knihovna

nejdříve

půjčuje

nevidom ým čtenářům, a po odkladné lhůtě devíti měsíců 76 také všem dalším zájemcům. Individuální

návštěv y

zvukov ých

knihoven

b yl y

završen y

13. dubna 2010, na každoročním semináři pro pracovník y zvukov ých oddělení knihoven, v Třebíči. Pozornost se v tomto roce soustředila především na možnosti a v yužití Digitální knihovn y v praxi 77. Velmi cenn ý a prospěšn ý byl osobní kontakt se zástupci KTN.

4.3

Cíl průzkumu Hlavním

cílem

průzkumu

je

zjištění,

jak ým

způsobem

jsou

v yužíván y zvukové knihovn y, posk ytování služeb a především v yužívání Digitální knihovn y v praxi jak knihovníky, tak i samotn ými uživateli.

4.3.1 Místo průzkumu Dotazníkové šetření proběhlo v rámci zvukov ých knihoven ČR, které spolupracují s KTN, souběžně probíhalo šetření mezi náhodně v ybran ými uživateli jednotliv ých zvukových oddělení.

4.3.2 Vymezení zkoumaného vzorku Pro

započetí

vlastního

dotazníkového

šetření

b ylo

zjištění

existence oficiálního seznamu zvukov ých knihoven na území ČR. 76

Informace pro knihovny : portál Knihovnického institutu Národní knihovny ČR [online].

1 1 . 1 1 . 2 0 0 8 . N e j č a s t ě j i k l a d e n é o t á z k y k p ů j č o v á n í z v u k o v ý c h z á z n a mů . D o s t u p n é z W W W: < h t t p : / / k n i h o v n a m . n k p . c z / s e k c e . p h p 3 ? p a g e = 0 3 _ Le g / 0 1 _ Le g P o d / Z v u k P u j c F AQ . h t m> . 77

Zvukové knihovny v roce 2010.


39 Byl zjištěn jedin ý aktuální dostupn ý seznam knihoven, který je umístěn na webov ých stránkách KTN. V sekci Kontakty 78 je část věnovaná specializovan ým zvukov ým oddělením. Dne 21. ledna 2010 b ylo potvrzeno e-mailem z KTN, že „tento seznam je aktuální 79“. Seznam a potvrzující

e-mailová

zpráva

uvádí

celkem

61

knihoven,

jež

spolupracují s KTN. Jedna partnerská knihovna se nenachází na území ČR – jedná se o Městskou knižnici v Bratislavě, ta do dotazníkového šetření není zahrnuta. Podobně jako „Hospicové občanské sdružení Cesta domů“, která služeb KTN v yužívá, ale veřejnou knihovnou není. Bez těchto dvou institucí je celkov ý aktuální počet 59 zvukov ých knihoven na území ČR, které v různém stupni spolupracují s KTN (poslední šedesátá ZK je samotná KTN v Praze). Bylo zjištěno, že na portálu Helpnet.cz, který se zaměřuje na osob y se

specifick ými

a oddělení

pro

potřebami, nevidomé

je

uveden

veřejn ých

seznam

knihoven“,

„Zvuková ale

oddělení

bohužel

není

aktuální 80. Elektronické dotazník y b yl y postupně rozeslán y na jednotlivé e-mailové adres y zvukov ých oddělení v ČR včetně kontaktů na ředitele jednotliv ých knihoven, ab y b yli seznámeni s tím, že jejich knihovn y jsou součástí zkoumaného vzorku dotazníkového šetření. Pro dotazníkov ý průzkum určen ý knihovnám b yla kontaktována záměrná a přesně vymezující skupina dotazovan ých - všechna zvuková oddělení knihoven ČR, které mají platnou smlouvu o spolupráci s KTN. Podrobn ý

seznam

zvukov ých

knihoven

je

součástí

příloh y

č.

a geografick y je znázorněn v příloze č. 5.

78

KTN [online]. Kontakty. Dostupné z WWW: <http://www.ktn.cz/contact>.

79

T U R K O V Á, D a g m a r . R E : Ž á d o s t K T N [ e l e k t r o n i c k á p o š t a ] . 2 1 . l e d n a 2 0 1 0 .

80

Helpnet.cz [online]. Zvuková oddělení a oddělení pro nevidomé veřejných knihoven.

Dostupné z WWW: <http://www.helpnet.cz/zrakove-postizeni/skolstvi-vzdelavani/zvukovaoddeleni-a-oddeleni-pro-nevidome-verejnych-knihoven>.

2


40 Vzorek uživatelů pro v yplnění dotazníků b yl v ybrán náhodně, bez ohledu na pohlaví a věk čtenářů. Rovněž neb yl předem stanoven přesn ý počet v yplněných dotazníků.

4.3.3 Doba průzkumu Průzkum b yl prováděn v únoru roku 2010 pomocí elektronické komunikace. Některé knihovn y odpověděl y obratem v první polovině měsíce, další po opakované žádosti na konci února resp. začátkem března. Získané údaje se vztahují k prvnímu kvartálu roku 2010.

4.4

Hypotézy Hypotéza č. 1 Poměr mezi půjčováním magnetofonových kazet a MP3 souborů

ve v ýpůjčkách jednotliv ých zvukov ých knihoven již v yznívá ve prospěch digitálních MP3 souborů. Hypotéza č. 2 Využívání Digitální knihovn y zvukov ými knihovnami je prozatím pouze okrajové. Hypotéza č. 3 Nahrávání

digitálních

MP3

souborů

zvukov ými

knihovnami

na přenosné flash disk y uživatelů či na paměťové kart y MP3 přehrávačů je uživateli v yužíváno. Hypotéza č. 4 Promítání filmů s komentářem pro nevidomé nabízí pouze několik zvukov ých knihoven v rámci celé ČR. Hypotéza č. 5 Uživatelé zvukov ých knihoven si pořídili vlastní přehrávače, které jim umožňují poslech digitálních MP3 souborů.


41

4.5

Dotazníkové šetření Byl y

připraven y

dva

t yp y

dotazníkového

šetření,

a

to

pro knihovník y zvukov ých knihoven a pro jejich uživatele. Byla zvolena forma jednorázov ých elektronick ých dotazníků, jež b yl y rozesílán y elektronickou poštou, ted y zdarma, na zástupce jednotliv ých zvukov ých knihoven s žádostí o v yplnění a stejnou cestou b yl předpokládán návrat odpovědí. V rámci jedné e-mailové zpráv y b yl zaslán dotazník, který se týkal zvukov ých knihoven a zároveň dotazník pro jejich uživatele. Pro oba dotazník y b yl y použity otevřené i uzavřené t yp y otázek, dále otázk y dichotomické, pol ytomické i filtrační. Dotazník y Microsoft Word

b yl y

®

připraven y

v kancelářském

programu

a každ ý ve svém záhlaví obsahoval název příslušné

zvukové knihovn y, ab y b ylo možné je vzájemně rozlišit. Šablon y obou dotazníků jsou uveden y jako číslované příloh y č. 3 a č. 4. Forma dotazníků b yla zvolena z důvodu malé časové náročnosti a jednoduché distribuce – e-mailová komunikace.

4.5.1 Dotazník pro knihovny Dotazník KTN neb yla

b yl

do

rozeslán

průzkumu

knihovnám

zařazena.

V

59

samostatn ými

dotazníku

b yl y

e-mail y.

zjišťován y

identifikační údaje (aktuální počet čtenářů, věkové kategorie uživatelů), rok založení zvukové knihovn y, aktuální poměr půjčovaných druhů nosičů zvukov ých knih, v yužívání grantů a služb y posk ytované zvukovou knihovnou. Jako jedna z nabízen ých možností neb yla uvedena absenční v ýpůjčka,

neboť

tato

služba

b yla

předem

považována

za

zcela

samozřejmou. Bylo zjišťováno pořádání besed a v yužívání Digitální knihovn y. Přesto, že otázk y b yl y v ýběrové, některé knihovn y uvedl y navíc informaci, proč nezvolil y ani jednu z připraven ých možností. Poslední zjišťovanou skutečností b ylo, z jak ých zdrojů knihovn y doplňují a obohacují svůj fond. Průzkum se nezaměřoval na knih y v bodovém písmu ani na v yužívání specifického software v knihovnách.


42

4.5.2 Dotazník pro uživatele zvukových knihoven V rámci dotazníku pro uživatele b yla zaslána žádost knihovníkům o asistenci

uživatelům

při

jeho

v yplňování.

Důvodem

b yla

mj. skutečnost, že právě oni znají své čtenáře nejlépe a zároveň takto mohou získat od sv ých uživatelů okamžitou zpětnou vazbu. Tento dotazník sloužil k „pohledu na věc“ ze stran y uživatelů zvukov ých knihoven - původně b yl zam ýšlen jako „bonusov ý“. Dotazník

b yl

anon ymní

a

zjišťoval

zkušenosti

uživatelů

se zvukov ými knihami, jak dlouho již zvukovou knihovnu navštěvují, jaké

služb y

ve

zvukové

knihovně

v yužívají,

způsob

přehrávání

zvukov ých knih, v yužívání společensk ých akcí pořádan ých knihovnou a součástí b yl i volný prostor pro osobní názory uživatelů na fungování zvukové

knihovn y,

popřípadě

jaké

služb y

ve

zvukové

knihovně

postrádají. Ukázalo se, že zařazení tohoto dotazníku přispělo k získání cenn ých informací t ýkajících se přehrávání digitálních souborů MP3.

4.6

Předvýzkum V měsících říjnu a listopadu 2009 b yl y navštíven y první knihovn y,

jež nabízejí zvukové knih y resp. audioknih y. Na základě těchto návštěv b yl y formulován y jednotlivé dotaz y v dotazníkovém šetření. Bylo určeno, že

dotazník

bude

rozesílán

pouze

partnersk ým

knihovnám

KTN

a do dotazníkového šetření nebudou zahrnut y knihovn y, které mluvené slovo ve svém fondu nabízejí, avšak nezaměřují se na zrakově postižené občan y, tj. nemají s KTN uzavřenou smlouvu o vzájemné spolupráci.


43

4.7

Popis a rozbor získaných dat

4.7.1 Základní údaje – dotazník pro knihovny Návratnost

dotazníků

pro

knihovn y

b yla

88

%.

Celkem

52 knihoven z celkového počtu 59 knihoven spolupracujících s KTN v yplnilo dotazník. Lze předpokládat, že toto v ysoké číslo v ychází především

ze

zájmu

knihoven

o

to,

„jak

to

dělají

ti

druzí“.

Tato skutečnost b yla zjištěna během osobních návštěv knihoven a tato věta se opakovala v e-mailov ých odpovědích knihoven. Průzkum přinesl dostatek konzistentních informací, které následně umožnil y interpretaci v ýsledků.

Dotazníky nedorazily z těchto knihoven: 1)

Pelhřimov

-

neměl

zájem

o

v yp lnění

dotazníku

i přes opakovanou e-mailovou a telefonickou žádost. 2)

Poděbrad y – knihovna n yní nefunguje (sděleno telefonick y).

Do v yhodnocování nebyly dále zařazeny následující knihovn y: 1)

Ostrov, Olomouc a Vizovice - spolupráci teprve navazují (informace sdělen y e-mailem a telefonicky).

2)

Náměšť na Hané - projekt zvukové knihovn y se nepovedl (b yl mal ý zájem), byť knihovna vlastní některé zvukové knih y z fondu KTN (sděleno telefonick y).

3)

Lanškroun

knihovna

je

zaregistrovaná

v KTN,

avšak zvukové knihy od nich neodebírá. Mluvené slovo nakupuje z jin ých zdrojů, ab y knihovna mohla tato CD půjčovat i běžn ým čtenářům, navíc neeviduje žádného nevidomého čtenáře 81.

81

N E TU Š I LO V Á, Li n d a . R E : Ž á d o s t - z v u k o v á k n i h o v n a L a n š k r o u n [ e l e k t r o n i c k á p o š t a ] .

11. února 2010.


44 V rámci v yhodnocování dotazníku pro knihovn y zůstalo v konečné fázi 52 korektně a kompletně v yplněných dotazníků, šest z přímých poboček (PP) a 46 z partnersk ých knihoven (PK) KTN. Tento počet umožní poměrně přesně vystihnout aktuální situaci ve ZK ČR a následující v ýsledk y lze považovat za reáln ý obraz stávající situace.

4.7.2 Základní údaje – dotazník pro uživatele Uživatelsk ý

dotazník

v yplnilo

celkem

126

respondentů

z 32 zvukov ých knihoven z celé ČR. Všechn y dotazník y mohou b ýt do v ýzkumného zodpovězena

šetření

poslední

zahrnut y, otázka,

přestože

osobní

u

názor,

některých tato

otázka

ale doplňující, nesouvisející přímo se stanoven ými h ypotézami.

neb yla b yla


45

4.7.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření pro knihovny Dle údajů z dotazníkového šetření můžeme všech 52 knihoven charakterizovat dle roku jejich založení na „mladší“ (od roku 2000 až po současnost – 26 knihoven) a „starší“ (před rokem 2000 – rovněž 26 knihoven). Tabulka č. 1

Věkové rozložení čtenářů zvukových knihoven %

Čtenáři zvukové knihovny Starší 60 let

64,9

Mezi 30 - 60 lety

26,3

Mladší 30 let

8,8

Celkem

100

Nejpočetnější je skupina čtenářů starších 60 let - celkem 65 % všech registrovan ých čtenářů zvukov ých knihoven. Nejmenší je skupina uživatelů mladších 30 let - necel ých 9 %.

Graf č. 1 Věkové rozložení čtenářů zvukov ých knihoven


46 Tabulka č. 2

Poměr půjčovaných nosičů zvukových knih MC : MP3 Počet knihoven

%

100 % MC : 0 % MP3

4

8

75 % MC : 25 % MP3

15

29

50 % MC : 50 % MP3

17

33

25 % MC : 75 % MP3

9

17

0 % MC : 100 % MP3

7

13

Celkem

52

100

Poměr MC : MP3

Nejvíce knihoven zvolilo prostřední možnost – 50 % půjčovaných kazet a 50 % MP3 souborů. Magnetofonové kazety jsou stále žádané a půjčování MP3 souborů není nadpoloviční.

Graf č. 2 Poměr půjčovan ých nosičů zvukov ých knih MC a MP3


47

Tabulka č. 3

Využívání grantů na nákup zvukových knih Počet knihoven

%

Ano

35

67,3

Ne

17

32,7

Celkem

52

100

Granty (Ano / Ne)

Dvě třetin y zvukov ých knihoven v yužívá grant y pro obohacování zvukového fondu, třetina z různ ých důvodů nikoli. Tyto důvod y neb yl y zjišťován y.

Tabulka č. 4

Nabízené služby zvukových knihoven PP [ % ]

PK [ % ]

Donášková služba

50

43

Zásilková služba

83

30

Nahrávání MP3 souborů

50

52

Zapůjčování MP3 přehrávačů

17

30

Pravidelné besedy uživatelů

50

46

Promítání (půjčování) filmů

33

15

Druh služeb

Nejv yšší hodnot y jsou 83 % (zásilková služba u přím ých poboček, která je hodně v yužívána) a hodnota 52 % u partnersk ých knihoven, které nahrávají MP3 soubory uživatelům na flash disk y. Nejnižší hodnota je 17 % u zapůjčování MP3 přehrávačů (PP) a 15 % u položk y promítání filmů (PK).


48

Tabulka č. 5

Využívání Digitální knihovny KTN (platí pouze pro partnerské knihovny) Počet knihoven

%

Vypalování souborů na CD

24

52

Ukládání souborů na externí disk

10

22

Vypalování a zároveň ukládání

10

22

Není zřízen přístup do Digitální knihovny

16

35

Druh činnosti

Tabulka uvádí hodnot y pouze pro partnerské knihovn y, neboť přímé pobočk y dostávají celou produkci KTN bezplatně a průběžně. Více než polovina partnersk ých knihoven již v ypaluje stažené soubory na CD, tudíž využívá služeb Digitální knihovn y, naopak 35 % partnersk ých

knihoven

uvedlo,

že

nemá

doposud

zřízen

přístup

a registraci do Digitální knihovn y KTN. Tabulka č. 6

Rozšiřování fondu zvukových knihoven z jiných zdrojů PP [ % ]

PK [ % ]

Tympanum

50

52

Radioservis (Český rozhlas)

33

58

Supraphon

33

41

Audiostory (Popron)

33

67

Další zdroje

17

28

Pouze ze zdrojů KTN

33

28

Název vydavatelství

Mluvené

slovo

v ydavatelství

Audiostory

je

nejvíce

žádán o

při rozšiřování fondu zvukov ých knihoven (uvedlo 67 % PK). Pouze 28 % partnersk ých knihoven nakupuje zvukové knih y v ýhradně ze zdrojů KTN.


49

4.7.4 Vyhodnocení dotazníku pro uživatele 126 uživatelů z 32 zvukov ých knihoven se zapojilo do v yplnění dotazníku pro uživatele. Dle přiložené map y (příloha č. 9) je zřejmé, že uživatelé, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření jsou z různých krajů ČR, což lze v tomto ohledu považovat za reprezentativní vzorek. Uveďme nejzajímavější

fakta získan ých identifikačních

údajů

dotazovan ých uživatelů. Deset uživatelů, ze vzorku respondentů, má roční zkušenosti se zvukov ými knihami a návštěvami zvukov ých knihoven. Pět uživatelů má více než 30leté zkušenosti se zvukov ými knihami, jeden čtenář má zkušenosti 40leté a stejn ý počet let je uživatelem zvukové knihovn y. 75% uživatelů jsou čtenáři zvukové knihovn y méně než 10 let a 25% má minimálně 10leté zkušenosti se zvukovou knihovnou. Tabulka č. 7

Využívání služeb zvukové knihovny uživateli Počet uživatelů

%

Donášková (dovážková) služba

27

21,4

Zásilková služba

21

26,7

Přístup do DK KTN

31

24,6

Pouze půjčování zvukových knih

63

50,0

Typ / druh služby

Celkem 63 uživatelů (50 % ze všech dotazovan ých) uvedlo, že kromě půjčování zvukov ých knih nevyužívá ve zvukové knihovně žádnou další nabízenou službu. Přístup do Digitální knihovn y KTN v yužívá 25 % dotazovan ých respondentů.


50

Tabulka č. 8

Způsob přehrávání MP3 souborů zvukových knih Počet

%

Vlastní MP3 přehrávač

82

65,1

CD přehrávač, který podporuje MP3 soubory

43

34,1

Vlastní MP3 a CD přehrávač s podporou MP3

19

15

Zapůjčený MP3 přehrávač z knihovny

3

2,4

MP3 přehrává na svém počítači

8

6,3

MP3 soubory nepoužívá

11

8,7

Způsob přehrávání MP3 souborů

65 % uživatelů má svůj vlastní MP3 přehrávač. Pouze 8,7 % uvedlo, že MP3 soubory nepoužívá, resp. nevědí, jak je mohou přehrávat. Tabulka č. 9

Využívání společenských akcí uživateli Počet uživatelů

%

Ano

51

40,5

Ne

75

59,5

Celkem

126

100

Ano / Ne

Celkem 51 uživatelů (40 %) se účastní společensk ých akcí pořádan ých zvukovou knihovnou.


51

Tabulka č. 10

Osobní názor uživatele zvukové knihovny Počet odpovědí

Vybraná forma osobního názoru Uživatel nic nepostrádá, je se službami spokojen

79

Uživatel by rád uvítal více MP3 souborů

14

Uživatel by rád uvítal donáškovou službu

4

Jiný (specifický osobní názor)

29

Poslední otázka v dotazníku pro uživatele b yla otázkou volnou. V uvedené tabulce jsou nejčastější odpovědi uživatelů. Celkem 79 uživatelů ve zvukové knihovně nic nepostrádá, resp. jsou se službami ZK spokojeni, 14 požaduje více MP3 titulů.

4.8

Vyhodnocení hypotéz Hypotéza

ve v ýpůjčkách z 52 uvedlo,

č.

1

se

zamítá.

MP3

magnetofonové kazet y. že v ýpůjčk y MP3

soubory

Pouze 16

souborů

ještě

nepřekonal y

knihoven

převažují

nad

(30

%)

v ýpůjčkami

magnetofonov ých kazet. Hypotéza č. 2 se rovněž zamítá. Dotazníkové šetření prokázalo, že více než polovina partnersk ých knihoven KTN, které zvukové knih y do svého fondu nakupují, již v yužívá Digitální knihovnu. Hypotéza č. 3 je přijata. Již více než 50 % všech zvukov ých knihoven nahrává uživatelům soubory MP3 na přenosné flash disk y. Hypotéza č. 4 je přijata. Pouze devět knihoven z 52 (tj. 17 %), které se dotazníkového šetření zúčastnily, uvedlo, že promítají nebo půjčují film y DVD s komentářem pro nevidomé. Hypotéza č. 5 je přijata. 65 % uživatelů z dotazníkového šetření si již pořídilo vlastní MP3 přehrávač a z toho celkem 15 % uživatelů uvedlo, že má zároveň i CD přehrávač s podporou MP3 souborů.


52

4.9

Interpretace výsledků Bylo

zjištěno,

se dotazníkového

že

šetření

v

52

zvukov ých

zúčastnil y,

je

ČR,

které

celkem

3 027

knihovnách

registrováno

uživatelů, což v průměru připadá 58 uživatelů na jednu knihovnu. Do roku 2000 b ylo na území ČR celkem 26 specializovan ých oddělení pro zrakově postižené a dalších 26 knihoven vzniklo po roce 2000, navíc další tři knihovn y začínají posk ytovat své služb y až v letošním roce. Výsledk y průzkumu umožnil y zjistit aktuální v yužívání zvukov ých knihoven a nastínit jejich další krok y. Dotazníkové šetření prokázalo, že MP3 soubory ještě nepřekonal y ve v ýpůjčkách magnetofonové kazet y, b yť v „mladších“ knihovnách (které vznikl y po roce 2000) b yl poměr v ýpůjček MP3 souborů vůči kazetám mnohem jednoznačnější ve prospěch digitálních souborů. Po prvním roce provozování Digitální knihovn y (DK) je údaj 52 %, týkající se přístupu do DK partnersk ými knihovnami, velmi přízniv ý a ukazující cestu dalšího směřování, zkvalitňování služeb a uspokojování potřeb uživatelů. Deset knihoven (22 %) uvedlo, že kromě v ypalování stažen ých souborů, si ukládá t yto soubory na externí disky. Tímto si knihovn y tvoří „svou“ vlastní „digitální knihovnu“, což jim umožňuje MP3 soubory pohodlně a rychle kopírovat na flash disk y uživatelů či přímo na paměťové kart y MP3 jejich přehrávačů. Toto mj. umožňuje nahrát novink y ve fondu více uživatelům současně, neboť knihovník bude mít vžd y přístup ke kompletnímu fondu zvukov ých knih. Průzkum zjistil, že 16 partnersk ých knihoven (35 %) nemá doposud zřízen přístup do Digitální knihovn y a že přímé pobočk y (PP) prozatím Digitální knihovnu nev yužívají, neboť celou produkci zvukov ých knih dostávají z KTN průběžně a zdarma. Polovina knihoven, které vznikl y do roku 2000, nabízí zásilkovou službu, naopak pouze 35 % knihoven, jež vznikl y po roce 2000, nabízí tuto službu.


53 Dotazníkové šetření ukázalo, že 52 % všech zvukov ých knihoven v celé

ČR

již

nahrává

sv ým

uživatelům

digitální

soubory

MP3

na přenosné flash disk. Tato cesta má budoucnost. Navíc zájem uživatelů o nahrávání a poslech digitálních MP3 souborů je patrn ý i dle celkového počtu uživatelů, kteří již vlastní svůj MP3 přehrávač. Výsledk y potvrzují, že se neosvědčila nabídka půjčovat uživatelům MP3 přehrávače z knihovn y, neboť pouze tři uživatelé uvedli, že MP3 soubory si přehrávají na zapůjčen ých přehrávačích. Průzkum naopak prokázal, že 65 % všech respondentů již má svůj vlastní MP3 přehrávač. Kromě toho 34 % uživatelů vlastní i CD přehrávač, který podporuje přehrávání MP3 souborů zvukov ých knih, což nás utvrzuje v přijetí h ypotéz y, t ýkající se přehrávačů pro poslech MP3 souborů. Celkem 15 % všech respondentů vlastní oba t yp y těchto přehrávačů a pro zajímavost pouze 17,5 % jednu z těchto dvou základních možností neuvedlo, tj. nepoužívají vlastní MP3 ani CD přehrávač. Ze zkoumaného vzorku uživatelů v ypl ynulo, že 14 uživatelů (11 %) b y uvítalo více MP3 souborů ve své knihovně, což naznačuje jejich definitivní a úspěšný přechod do digitální sféry. Zájem o digitální soubory potvrzuje i údaj 25 % respondentů, kteří jsou již zaregistrovaní a v yužívají služeb DK. Na letošním semináři zvukov ých knihoven v Třebíči sdělila KTN informaci, že počet těchto uživatelů již přesáhl číslo 600, což potvrzuje sm ysl této investice do budoucna. Na základě v ýsledků průzkumu a návštěv zvukov ých knihoven lze tvrdit,

že

Digitální

knihovna

nebude

příčinou

toho,

že

uživatelé

přestanou do své zvukové knihovn y chodit. Návštěva zvukové knihovn y je pro ně velkou společenskou událostí a to jim žádná digitální knihovna neumožní.


54

Kromě toho individuální přístup v knihovně jim digitální svět Internetu nemůže nahradit. Naopak pro ty uživatele, kteří nemají jen oční vadu, ale i další handicap, popřípadě žádná zvuková knihovna není v jejich dosahu, je tento digitální svět novou možností, jak si mohou svůj kulturní život obohatit. Celkem pouze devět zvukov ých knihoven v dotazníkovém šetření uvedlo,

že

promítají

nebo

půjčují

film y

na

DVD

s

komentářem

pro nevidomé. Tento údaj je velmi nízký a vlastně potvrzuje informaci uvedenou ve v ýroční zprávě společnosti Apogeum, a to, „že mnoho nevidomých dosud o možnosti využití našich služeb neví 82“. Osobní zkušenost

v

prostějovské

knihovně

naopak

potvrdila

sm ysl

promítání komentovan ých filmů. Počet audiovizuálních děl pro nevidomé se každoročně zvyšuje. Na rozdíl od sousedního Polska či Slovenska, mají uživatelé v ČR, dík y sdružení Apogeum, možnost daleko většího v ýběru. Knihovn y b y toho měl y patřičně v yužít, zvlášť, kd yž v některých knihovnách je promítání pro nevidomé již zaběhnutou záležitostí. Na

základě

údajů

o

roku

založení

zvukov ých

knihoven

v dotazníkovém šetření, lze zjistit zajímavou skutečnost, že besed y pořádá 58 % knihoven, které již existují 10 let a více, oproti 35 % knihoven, které vznikl y až po roce 2000. Z těchto čísel je patrné, že „starší“

knihovny

si mnohem

více

uvědomují

sm ysl

pořádání

společensk ých akcí pro své uživatele než t y „mladší“ a nechť je to pro t yto knihovn y výzva! Pořádání těchto t ypů akcí má své opodstatnění a sm ysl do budoucna, jak v ypl ynulo z uživatelsk ých dotazníků, je o t yto společenské akce zájem. Celkem 40 % uživatelů uvedlo, že se účastní společensk ých akcí resp. besed pořádan ých zvukovou knihovnou.

82

Ap o g e u m - V ýr o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 9 .


55

4.10 Závěr dotazníkového šetření Cílem dotazníkového šetření b ylo zjištění stávajícího fungování zvukov ých

knihoven

a v yužívání

těchto

z

pohledu

služeb

posk ytovan ých

jejich

uživateli,

služeb

obojí

se

knihoven zaměřením

na v ýpůjčk y zvukov ých knih. Na základě četn ých e-mailov ých odpovědí z knihoven b ylo zřejmé, že knihovn y měl y zájem o v yplnění dotazníků a o celkové v ýsledk y průzkumu, které budou přínosné pro jejich další práci. Výsledk y průzkumu lze považovat za poměrně reprezentativní. Zúčastnilo se ho 52 knihoven z 59 osloven ých zvukov ých knihoven a 126 uživatelů

z

celé

ČR.

Průzkum

prokázal

oprávněnost

transformace

zvukov ých knihoven z dob půjčování magnetofonov ých kazet do on-line v yužívání Digitální knihovn y. Digitální technologie jsou základním faktorem ke zlepšování knihovních a informačních služeb zrakově postižen ých, případně všem těm uživatelům, kteří mají potíže se čtením tištěného textu. Digitální knihovn y nabízejí handicapovan ým uživatelům pestrou škálu zvukov ých knih a digitalizovan ých textů. Dotazníkové šetření prokázalo a poukázalo na to, že uživatelé si s nástupem digitálních technologií vědí rad y a jsou na transformaci z magnetofonov ých kazet na MP3 soubory již připraveni. Průzkum ukázal skryté možnosti „kamenn ých“ knihoven, v čem a jak mohou své služb y zlepšit, ab y jejich uživatelé zůstali své zvukové knihovně věrni. Bylo zjištěno, že za posledních deset let přib ylo zvukov ých knihoven tolik, kolik jich vzniklo od roku 1960, navíc v letošním roce začínají provoz další tři zcela nové pobočk y!


56

Závěr Cílem této bakalářské práce b ylo zmapování stávajícího provozu a v yužívání specializovan ých zvukov ých oddělení veřejn ých knihoven ČR,

které

spolupracují

s

Knihovnou

a tiskárnou

pro

nevidomé

K. E. Macana v Praze, jak z pohledu knihovníků, tak i jejich uživatelů. Dotazníkové šetření zjistilo mj. t yto tři důležité skutečnosti: 1)

uživatelé zvukov ých knihoven jsou v 65 % starší 60 let;

2)

vlastní MP3 přehrávače si pořídilo 65 % uživatelů;

3)

pouze 10 knihoven (22 %) si stažené soubory z Digitální knihovn y ukládá na pevné či externí disky počítačů.

Ze získan ých informací lze v yčíst, že se počet specializovan ých zvukov ých

oddělení

v naší

republice

za

posledních

deset

let

zdvojnásobil. Celkový počet registrovan ých čtenářů vzrostl za posledních pět let o 15 %, což poukazuje na to, že budování zvukov ých knihoven mělo své opodstatnění. V roce 2000 byla na mapě ČR prázdná místa (příloha č. 6), která se během dalších deseti let zaplnila, což ukazuje mapa zvukov ých knihoven v roce 2010 (příloha č. 5). Nyní přichází doba zkvalitňování posk ytovan ých služeb, zúročení sesbíran ých zkušeností a v yužití současn ých informačních technologií. Moderní technologie slouží

ke kulturnímu

převodu,

aniž

si

tento

kvalitativní

zvrat

uvědomujeme. Koncem minulého roku započala revoluce v životě zvukov ých knihoven a jejich uživatelů. Byl zahájen provoz internetové Digitální knihovn y, která přináší zcela nové možnosti a v yužití tohoto nového úložiště dat b y mělo b ýt prioritní. Pro zrakově postižené uživatele

se otevírá

mnohem

širší

přístup

k vizuálním,

haptick ým

či auditivním dokumentům. Průzkum prokázal, že přes pokročilý věk uživatelů, si s razantním nástupem digitálních technologií vědí rad y a jsou na transformaci z dob analogov ých záznamů na digitální soubory již připraveni. Přesto možnost v ybrat si titul přímo ve zvukové knihovně, nechat si knihu doporučit a zároveň

ovlivňovat

nejpříjemnější.

v ýběr

nov ých

titulů

je pro uživatele

stále


57 Využívání digitálních knihoven v maximální míře určuje nejbližší budoucnost zvukových oddělení. Na tahu jsou knihovn y, ab y sv ým uživatelům ukázal y, v jakém nejširším měříku lze digitální knihovn y pro jejich potřebu v yužít. Celá třetina všech stávajících zvukov ých knihoven nemá prozatím zřízen přístup do Digitální knihovn y KTN! Nejpoužívanější věty během návštěv zvukov ých knihoven b yl y ve vztahu individuálního přístupu k uživatelům a osobního kontaktu. Je vhodné i zde zdůraznit, že práce ve zvukov ých knihovnách je práce se specifick ým

zaměřením

a charakterem.

čtenářům

Služb y

jsou

v porovnání s veřejn ými knihovnami odlišné. Integrace nevidomého do běžné společnosti je zásadní a práce knihovníka je v tomto směru v ýjimečná. Knihovn y

by

a nabídnout

víc

dokumentů.

Měl y

měly

než by

přistupovat

samotné

k

půjčování

neustále

své

problematice auditivních

uživatele

lákat

a

proaktivně haptick ých do knihovn y

na přitažliv ý program sv ých akcí. Měly b y plnit funkci komunitních center a vnímat potřebu lidské pospolitosti. Pořádat pro ně poutavé besed y a společenské akce (např. s načitateli zvukov ých knih či s tvůrci komentovan ých

filmů).

Umožnit

uživatelům

interpersonální

vztah y,

společné sledování audiovizuálních děl, pravidelně a opakovaně je učit v yužívat moderní technologie, zvláště pro méně zdatné jednotlivce, a propagovat Digitální knihovnu. Ovoce takového příkladu můžeme vidět např. na blogu našich polsk ých sousedů 83, kde knihovna společné akce nejen pořádá, ale zaznamenává je a průběžně prezentuje na webov ých stránkách. Jak v yplývá z interpretace v ýsledků průzkumu, pravidelné setkávání uživatelů zdárně a ve větším měřítku aplikují především knihovn y, které služb y zrakově postiženým uživatelům nabízejí již více než 10 let. Knihovna v Liberci, ač není partnerskou knihovnou KTN, již osm ým rokem realizuje projekt „Děti čtou nevidom ým“, jehož cílem je v ytvoření

dalších

auditivních

děl

a zároveň

tím

podporuje

dětské

čtenářství. 83

Dys ku syjn y K lu b Ks ią Ŝk i Mó wio n ej, „ K sią Ŝn i ca Ka rko n o ska “ w Je le n iej Gó r ze [ o n li ne] . 2 0 0 9 . Do s t up n é z W W W : < ht tp : //d k k m j g.b lo g sp o t .co m> .


58 Během dotazníkového šetření b ylo zjištěno, že zvukové knihovn y nemají adekvátní vzájemné informace o své práci a přitom nápad y ostatních jsou často nenahraditelné. Za poslední rok y přib yla na našem trhu další v ydavatelství, která se zaměřují na tvorbu

audioknih

pro širokou

veřejnost. Průzkum

prokázal, že zvukové knihovn y si z těchto zdrojů obohacují fond auditivních dokumentů. Tyto titul y nejsou určen y v ýhradně zrakově postižen ým, knihovn y je mohou půjčovat široké veřejnosti a 9měsíční odkladnou lhůtu danou Autorsk ým zákonem mohou překlenout tím, že je ihned nabídnou k poslechu zrakově postižen ým uživatelům. Zvukové knih y ve formě digitálních nahrávek jsou pro knihovn y méně nákladné, než tomu b ylo v minulosti u cen magnetofonov ých kazet. Cen y zvukov ých knih nakoupen ých skrze rozhraní Digitální knihovn y budou levnější než kd ykoliv předtím. Nadto je potřeba si uvědomit možné problém y do budoucna. Životnost optick ých médií není zaručena a je zde především sporná otázka kompatibilit y moderních nosičů. Médium

zůstává,

ale

zařízení

umožňující

přehrávání

nemusí

b ýt

k dispozici. U moderních nosičů je navíc důležitější samotná uložená informace, než nosič samotn ý. Knihovn y nemusejí automatick y ukládat všechn y stažené soubory z Digitální knihovn y na optické nosiče. Proč si je neuložit na pevn ý disk počítače či jiné digitální úložiště a z něj tyto digitální soubory kopírovat sv ým uživatelům na flash disk y, paměťové kart y MP3 přehrávačů či přímo na SD kart y mobilních telefonů? Pokud

knihovn y

naučí

své

uživatele

v yužívat

k

přehrávání

zvukov ých knih paměťové MP3 přehrávače a v ysvětlí jim, že osud optick ých médií se, podobně jako tomu b ylo u magnetofonov ých kazet, jednou naplní, pak je zde předpoklad, že nebudou muset skladovat CD obdobně jako kazety. Pořízení externích disků a zřízení vlastních digitálních archivů bude v širším měřítku umožňovat hospodárnější a ekonomičtější

provoz

zvukové

knihovn y.

Na

příkladu

knihovn y

v Hradci Králové, která je navíc přímou pobočkou KTN, je vidět, že tato vize je v praxi reálná.


59 Zvukové knihovn y vstupují do své další etap y, která jim může pomoci

zlepšit

služby

pro

své

nevidomé

a

slabozraké

uživatele.

Je potřeba t yto služby efektivně zúročit ke svému prospěchu a posk ytnout sv ým uživatelům možnosti, které v yspělé technologie nabízejí. Tato

práce

dokázala

zmapovat

stávající

situaci, poukazuje

na skryté možnosti zvukov ých knihoven a nastiňuje nejbližší budoucnost zvukov ých knihoven. Vývoj počítačové technologie v ýznamně ovlivňuje život kolem nás a tyto nové trend y usměrní i v yužívání zvukov ých knihoven uživateli. Již dnes v yspělá mobilní technika umožňuje on-line internetové připojení, podobně jako před let y samotn ý mobilní signál. Je proto docela reálné, že budeme moci v průběhu dalších let kopírovat z digitálních

knihoven

soubory

na všeobjímající

přístroje

schopné

telefonovat, přehrávat či nahrávat audio a video soubory, fotografovat, číst digitalizované texty a podobně. Přejme zvukové knihovně a jejím uživatelům do dalších let, ať úspěšně zvládne přechod do digitální éry a ať roste tak zdařile a v yváženě jako za posledních padesát let.


60

Použité zdroje A V I S S E [ o n li ne] . [ 2 0 1 0 - 0 3 -0 8 ] . Do st up n é z W W W : < ht tp : // www. a v i s se.c z/>. B ART O Ň, M ar t i n. Red B o o k : CD Au d io ( CD - D A) – I SO 9 0 8 . I n Deep i n I t [ o n li ne] . 3 1 . b ř ez na 2 0 0 4 [ c it. 2 0 1 0 -0 5 -1 5 ] . Do st up n é z W W W : <h ttp :/ / www. d ii t.c z/ cla n ek /r ed -b o o k - cd -a ud io -cd -d a - i so -9 0 8 /7 8 3 9 >. B L ÁH A, I vo . Zv u ko vá d ra ma tu rg ie a u d io v i zu á ln íh o d í la . 2 . d o p l ň. v yd . P r aha : Ak ad e mi e mú z i c k ýc h u mě n í v P r a ze, 2 0 0 6 . 1 5 0 s. I SB N 8 0 -7 3 3 1 -0 1 0 -4 . B r ail co m. F re e (b ) so f t la b o ra to ř [ o n li n e] . c2 0 0 1 – 2 0 1 0 [ ci t. 2 0 1 0 -0 4 -2 0 ] . W i ki n g. Do s t up né z W W W : < ht t p :// www. f r eeb so ft .o r g/ wik i n g>. B ra ilco m [ o n li ne] . 2 3 . 9 . 2 0 0 9 [ ci t. 2 0 1 0 -0 7 -1 1 ] . No vi n k y. W i k i n g B ib li o - Di g it ál n í I n ter ne to vá K ni ho v n a K T N. Do s t up né z W W W : <h ttp :/ / www. b r ai lco m. c z/ ne ws? set la n g= c s>. B UR KE Y, M ar y. T h e f u tu r e o f a ud io fo r mat s. I n B o o k Lin k s [ o n li n e] . 2 0 0 9 [ ci t. 2 0 1 0 -0 5 -1 5 ] . Vo l. 1 8 , I s s ue 4 , p 5 0 -5 1 . Av ai lab le fr o m: L ib r ar y, I n fo r ma t io n S cie n ce & T ec h no lo g y Ab s tr ac t s wi t h F ul l T ex t. I S SN : 1 0 5 5 4 7 4 2 . CI NGE R, Fr a nt iš e k a ko le kt i v. Ka re l E ma n u el M a ca n : h o ld mu ži, kt er ý n evid o mé u čil p o zn á va t sv ět. P r a h a : K ni ho v n a a ti s kár n a p r o n e vid o mé , 2 0 0 8 . 1 6 4 s. I SB N 9 7 8 -8 0 -7 0 6 1 -6 7 2 -7 . CÍ S AŘ, J ar o s la v. V yd á v at i p ůj čo v at k n i h y ne v i d o mý m. G ra n d B ib l io : ča so p is p ro čten á ř sko u ve řejn o s t. 2 0 0 8 , r o č. 2 , č. 3 , s. 1 0 -1 1 . I S SN 1 8 0 2 - 3 3 2 0 . Č ÁKI OV Á, J ul ie. Kl as i f ik ace zr a ko v é ho p o st iže ní . I n NI C M [ o n li ne] . 2 2 . čer v na 2 0 1 0 [ ci t. 2 0 1 0 -0 6 -2 9 ] . Do s t up né z W W W : < ht t p :// www. i c m. cz/ k la s i fi k ace zr a ko ve ho -p o st iz e ni> . ČE R N Á, L u d mi la. Z v u k o vé k ni ho v n y a o to m, j ak d ál. Du h a : in fo r ma c e o kn ih á ch a kn ih o vn á ch z Mo ra vy. 1 9 8 7 - . 1 9 9 8 , r o č . 1 2 , č . 2 , s. 2 4 . I SS N 0 8 6 2 -1 9 8 5 . Če s ko . Z á ko n č . 1 2 6 /2 0 0 6 Sb . ze d ne 2 5 . d ub na 2 0 0 6 , k ter ý m s e mě n í z á ko n č. 1 2 1 /2 0 0 0 Sb ., o p r á v u au to r s ké m, o p r á v ec h s o u v is ej ící c h s p r á v e m a uto r s k ý m. I n S b ír ka zá ko n ů Če sk é rep u b lik y. 2 0 0 6 , čá st k a 7 2 , s. 2 7 0 7 – 2 7 2 7 . Do st up n é z W W W : <h ttp :/ /ap li ka ce. mv c r .c z /ar c h i v2 0 0 8 / sb i r ka/2 0 0 6 /sb 0 7 2 -0 6 .p d f>. I S SN 1 2 1 1 -1 2 4 4 . DE ME L O V Á, Ka r o lí n a; Z ÁB R ANS KÝ , D a vid . L ib er a t ur a o li ter at uř e p r o n e vid o mé . I n Č es ký ro zh la s R a d io Wa ve [ o nl i ne] . 2 1 . 1 2 . 2 0 0 9 [ ci t. 2 0 1 0 -0 5 -0 3 ] . R o zho vo r o li ter a t uř e p r o ne v id o m é. Do st up n é z W W W : <h ttp :/ / www. r o z hl a s.cz / r ad io wa v e / wa v ec u lt ur e / _ zp r a va /6 7 1 8 8 2 >. DO ČK AL O V Á, Mar i e. Z v u ko vé k ni ho v n y v r o ce 2 0 1 0 . I ka ro s [ o nl i ne] . 2 0 1 0 , r o č. 1 4 , č. 5 [ ci t. 2 0 1 0 -0 5 -0 2 ] . Do st up n é z W W W : < h ttp : // www. i k ar o s.c z/ no d e/6 1 4 3 >. I SS N 1 2 1 2 -5 0 7 5 . DO MO V N Í K : m ě síčn ík p ro za m ěs tn a n ce a p ří zn ivce Ch a r it y Op a va [ o nl in e] . Op a va : C har it a Op a va, L ed e n 2 0 0 7 [ ci t. 2 0 1 0 -0 2 -1 5 ] . D o st up n é z W W W : <h ttp :/ / www. c har it ao p a va. cz /d o mo v ni k.p hp ? so u b o r =7 &id =3 >.


61 Dy sku sy jn y Klu b Ks ią Ŝki Mó wio n ej, „ K sią Ŝn ica Ka rko n o ska “ w J el en ie j Gó r ze [ o n li ne] . 2 0 0 9 [ c it . 2 0 1 0 -0 6 -2 5 ] . Do st up n é z W W W : < ht tp : //d k k mj g.b lo g sp o t. co m>. GÖS SE L , G ab r i el. F o n o g ra m : p ra kt ick ý p rů vo d ce h i s to r ií zá zn a mu z vu k u . 1 . v yd . P r aha : Rad io ser v is , 2 0 0 1 . 2 2 9 s. I SB N 8 0 -8 6 2 1 2 -1 9 - X. GR AC E , R ic h ar d . Hu d b a a zvu k n a p o č íta či. 1 . v yd . P r a h a : Gr ad a P ub l i s hi n g, 1 9 9 9 . 2 8 8 s. I SB N 8 0 -7 1 6 9 -5 1 9 - X. Help n et. cz : in fo rma čn í p o rtá l p ro o so b y se sp e c ifi cký mi p o t řeb a mi [ o n li ne] . c2 0 0 7 [ cit . 2 0 1 0 -0 3 -1 5 ] . Z v u k o vá o d d ěl e ní a o d d ě le ní p r o n e vid o mé veř ej n ýc h k ni h o ve n. Do s t up né z W W W : < ht t p :// www. h e lp ne t.c z/z r a k o ve -p o s tiz e ni / s ko l st v i vzd ela v a ni /z v u ko va - o d d ele n i -a -o d d e le n i -p r o - ne vid o me - ver ej n yc h - k n i ho ve n >. I SS N 1 8 0 2 -5 1 4 5 . HE N D L, J a n . Kva li ta t iv n í vý zku m : zá k la d n í teo ri e, m eto d y a a p l ika ce. 2 . a kt ua li z. v yd . P r a h a : P o r tá l, 2 0 0 8 . 4 0 7 s. I SB N 9 7 8 -8 0 -7 3 6 7 -4 8 5 -4 . HOE , D. J . T he d o wn lo a d d ile m ma. I n A m e rica n Lib ra ri es [ o nl i ne] . 2 0 0 9 [ ci t. 2 0 1 0 0 6 -0 6 ] . Vo l. 4 0 , I s s ue 8 / 9 , p 5 4 -5 7 . Av ai lab l e fr o m: L ib r ar y, I n f o r ma tio n Sci e nce & T ech no lo g y Ab str ac ts wit h F ul l T e xt. I S SN : 0 0 0 2 9 7 6 9 . HO L Z NE R, S te ve n ; ŠI N DE L ÁŘ , J a n. R S S : a u to ma t ické d o ru čo vá n í o b s a h u va š ich W WW s trá n ek. 1 . v yd . B r no : Co mp u ter P r e s s, 2 0 0 7 . 2 7 8 s. I SB N 9 7 8 -8 0 -2 5 1 -1 4 7 9 -7 . HO R ÁK, O nd ř ej . Če š i st ále v íce čto u uš i ma a p o t mě. Lid o vé n o vin y [ o nl i ne] . 3 0 . li s to p ad u 2 0 0 7 [ ci t. 2 0 1 0 -0 5 -1 0 ] . Do st up n é z W W W : <h ttp :/ / www. lid o v k y.cz / ti s k ni. as p ? r =l n_ no vi n y& c= A0 7 1 1 3 0 _ 0 0 0 1 1 1 _ l n_ no v i n y_ s ko >. I S S N 0 8 6 2 -5 9 2 1 . HO UŠ KO V Á, Zl at a; P I L LE R OV Á, Vl ad a na. K n i ho v n y p r o v š ec h n y? Č te n á ř : mě síčn ík p ro kn ih o vn y [ o nl i ne] . 2 0 0 8 , r o č. 6 0 , č . 5 [ ci t. 2 0 1 0 -0 1 -2 4 ] . D o st up n é z W W W : < h ttp :/ /c te nar . s v k kl. cz /cl a n k y/2 0 0 8 -r o c-6 0 /0 5 -2 0 0 8 / k ni ho v n y- p r o - v se c h n y1 -4 1 -1 5 6 . h t m> . I S S N 0 0 1 1 -2 3 2 1 . HO UŠ KO V Á, Zl at a; P I L LE R OV Á, Vl ad a na. K n i ho v n y p r o v š ec h n y? Č te n á ř : mě síčn ík p ro kn ih o vn y [ o nl i ne] . 2 0 0 8 , r o č. 6 0 , č . 6 [ ci t. 2 0 1 0 -0 1 -2 4 ] . D o st up n é z W W W : < h ttp :/ /c te nar . s v k kl. cz /cl a n k y/2 0 0 8 -r o c-6 0 /0 6 -2 0 0 8 / k ni ho v n y- p r o - v se c h n y%E 2 %8 0 %9 3 -2 -4 2 -1 7 6 . ht m>. I S SN 0 0 1 1 - 2 3 2 1 . HO UŠ KO V Á, Zl at a; P I L LE R OV Á, Vl ad a na. S l už b y k n i ho ve n p r o zd r a vo t ně zn e v ýh o d ně né. I n fo r ma c e o p r ůz k u mu . Kn ih o vn a [ o n li n e] . 2 0 0 8 , r o č. 1 9 , č. 2 [ cit . 2 0 1 0 -0 1 -2 0 ] , s. 7 6 - 9 5 . Do st up né z W W W : <h ttp :/ / k ni ho v n a. n kp .c z/ k ni h o v na8 2 /8 2 0 7 6 . ht m> . I S SN 1 8 0 1 - 3 2 5 2 . HO Y, S us a n. W ha t t al k i n g b o o k s ha v e to s a y : i s s ue s a nd o p tio n s fo r p u b lic lib r ar i e s. I n A P L I S [ o nl i ne] . 2 0 0 9 [ cit . 2 0 1 0 -0 6 -2 3 ] . Vo l . 2 2 , I s s ue 4 , p 1 6 4 -1 8 0 . A va il ab le fr o m: L ib r ar y, I n fo r ma ti o n Sc ie nc e & T ec h no lo g y Ab s tr a ct s wi t h F u ll T ext . I SS N: 10305033. I V AN, L u k áš. M P 3 p řeh rá va č e. 1 . v yd . B r no : C o mp u ter P r e s s, 2 0 0 6 . 1 3 5 s. I SB N 8 0 -2 5 1 -1 0 0 4 -4 .


62 J AN ÁČ, Mar e k. P o ř ad y p o d mi kr o s ko p e m. Č etb a n a p o kr a čo vá n í. I n Če ský ro zh la s [ o n li ne] . [ c it. 2 0 1 0 -0 4 -2 0 ] . Do st up n é z W W W : <h ttp :/ / www. r o z hl a s.cz / r o zh la so va h i sto r ie/ z v u k o va g ale r ie /_ zp r a va/6 8 9 1 8 3 >. J UR M ANO V Á VO L E M AN OV Á, Věr a. B ud o v án í sb ír e k p r o zr a ko v ě p o st iž e né z p o hled u le g is la ti v y. I ka ro s [ o nl i ne] . 2 0 0 9 , r o č. 1 3 , č. 1 2 [ c it. 2 0 1 0 -0 7 -0 2 ] . Do s t up né z W W W : < h t tp :/ / ww w. i k ar o s .cz / no d e /5 8 7 8 >. U RN - NB N :cz - i k5 8 7 8 . I S SN 1 2 1 2 -5 0 7 5 . K LÍ M A, Mir o sl a v. P o s l o u ch á me, n a h rá vá me , ší ří me MP 3 . 2 . a k t ua liz . v yd . P r a h a : Co mp u ter P r e s s, 2 0 0 1 . 1 0 8 s. I SB N 8 0 -7 2 2 6 -4 4 6 - X. K ni ho v na a ti s kár n a p r o ne v id o mé K. E . Maca n a . K T N – Kn ih o vn a a ti sk á rn a p ro n evid o mé K. E . Ma ca n a [ o n li ne] . P r a ha : KT N [ c it. 2 0 1 0 -0 1 - 1 5 ] . Ko n ta k t y. Do st up né z W W W : < h ttp :/ / www. k tn .cz /co n tac t>. K ni ho v na a ti s kár n a p r o ne v id o mé K. E . Maca n a . K T N – Kn ih o vn a a ti sk á rn a p ro n evid o mé K. E . Ma ca n a [ o n li ne] . P r a ha : KT N [ c it. 2 0 1 0 -0 4 - 2 2 ] . KT N – No vi n k y. No vé str á n k y KT N. P r o h lá še ní o zp ř ís t up ně n í. D o st up n é z W W W : <h ttp :/ / www. k t n. cz/_ d o c/ac ce s sib il it y> . K ni ho v na a ti s kár n a p r o ne v id o mé K. E . Maca n a . K T N – Kn ih o vn a a ti sk á rn a p ro n evid o mé K. E . Ma ca n a [ o n li ne] . P r a ha : KT N [ c it. 2 0 1 0 -0 5 - 0 4 ] . V ýr o č ní zp r á v y 2 0 0 6 - 2 0 0 9 . Do s t up né z W W W : < h ttp :/ / www. k t n.c z/p o p >. K ni ho v na a ti s kár n a p r o ne v id o mé K. E . Maca n a . K T N – Kn ih o vn a a ti sk á rn a p ro n evid o mé K. E . Ma ca n a [ o n li ne] . P r a ha : KT N [ c it. 2 0 1 0 -0 4 - 2 0 ] . W i k i n g B ib lio – Di g itá l ní i nt er ne to vá k n iho v n a KT N. Do st up n é z W W W : < h ttp :/ /b ib lio . k t n.c z>. KO ST O L ÁNY OV Á, Ka t eř i na. Úvo d d o mu lt im éd ií. 1 . v yd . Os tr a v a : O str av s ká u ni v er z it a v O s tr a vě , 2 0 0 3 . 5 4 s. I SB N 8 0 -7 0 4 2 - 9 4 2 -0 . K TD : Č e ská te rm in o lo g ická d a ta b á ze kn ih o vn ic tví a in fo r ma čn í v ěd y ( T DK I V ) [ o n li ne] . P r a ha : Nár o d n í k ni ho v na Če s ké r ep ub l ik y, 2 0 0 3 [ c it . 2 0 1 0 -0 5 - 0 3 ] . Do s t up né z W W W : < ht t p :// s i g ma. n kp .cz /cz e/ k td >. L AC I N OV Á, Ha na . Z v u ko vé k ni h y v r o ce 2 0 0 9 . Kn ih o vn i cký zp ra vo d a j V yso čin a [ o n li ne] . 2 0 0 9 , r o č. 1 0 , č. 1 [ c it. 2 0 1 0 -0 5 -1 0 ] . D o st up n é z W W W : <h ttp :/ / kz v. k k v ys o c i n y. cz/ De fa u lt .a sp x? id =1 1 3 3 >. I S S N 1 2 1 3 -8 2 3 1 . L OU D A, J o s e f. D i gi ta li zace s lo už í ne v id o m ý m. Zo ra : p ro zra ko vě p o s ti žen é . 1 9 8 2 - . 2 0 0 9 , č. 8 , s. 4 5 - 4 7 . I SS N 0 2 3 1 -6 3 8 2 . M ARK OV Á, B ar b o r a. Z p ří s tu p ň o vá n í in f o r ma c í n evid o mý m a sla b o z ra k ým u ži va te lů m p ro s tř ed n i ct vím Z vu ko vý ch kn ih o ven . Op a v a, 2 0 0 4 . 4 4 s. B a k alář s ká p r áce. S lez s ká u n i ver zi t a, F ilo zo fi c ko -p ř ír o d o v ě d ec ká f a k ul ta, Ús ta v b o he mi s t i k y a k n i ho v ni ct v í. MOJ ŽÍ ŠE K , J iř í; MI CH ÁL E K, M ir o sla v ; SE I FE RT , R ad e k et al. Co vla s tn ě t i n evid o mí d ěla jí? : p ró za a p o ez ie n ev id o mý ch a u to rů . P r a ha : O k a mž i k, 2 0 0 3 . 1 3 4 s. I SB N 8 0 -9 0 3 2 4 7 - 0 -3 .


63 Nár o d ní k ni ho v na Če s ké r ep ub l i k y. I n fo r ma ce p r o kn ih o vn y : p o rtá l Kn ih o vn ick éh o in s ti tu tu Ná ro d n í kn ih o v n y Č R [ o nl i ne] . 3 0 . 4 . 2 0 1 0 [ ci t. 2 0 1 0 -0 5 -0 4 ] . K ni h o v na 2 1 . sto le tí – K2 1 . Do st up né z W W W : <h ttp :/ / k ni ho v n a m. n kp .c z/ se kc e.p hp 3 ? p ag e=0 2 _ K ni ho v na2 1 . ht m> . Nár o d ní k ni ho v na Če s ké r ep ub l i k y. I n fo r ma ce p r o kn ih o vn y : p o rtá l Kn ih o vn ick éh o in s ti tu tu Ná ro d n í kn ih o v n y Č R [ o nl i ne] . 1 1 . 1 1 . 2 0 0 8 [ ci t. 2 0 1 0 -0 4 -3 0 ] . Nej ča st ěj i kl ad e né o tá z k y k p ůj čo v án í z v u ko v ýc h zá z na mů . Do s t up né z W W W : <h ttp :/ / k ni ho v n a m. n kp .c z/ se kc e.p hp 3 ? p ag e=0 3 _ L e g/0 1 _ L e gP o d / Z v u kP uj cF AQ. h t m>. NĚ M C OV Á, J i t ka. Z v u k o vé k ni h y v r o ce 2 0 0 8 . Čt en á ř : m ě síčn ík p ro k n ih o vn y [ o n li ne] . 2 0 0 8 , r o č. 6 0 , č. 6 [ c it. 2 0 1 0 -0 1 -2 5 ] . D o st up n é z W W W : <h ttp :/ /c te nar .s v k k l.c z/c la n k y/2 0 0 8 - r o c -6 0 /0 6 - 2 0 0 8 /z v u ko ve - k n i h y- v - r o ce -2 0 0 8 -4 2 1 8 1 .h t m>. I S SN 0 0 1 1 -2 3 2 1 . NE T UŠI L O V Á, L i nd a . RE : Žá d o s t - zvu ko vá kn ih o vn a La n š k ro u n [ e le kt r o n ic ká p o št a] . M e ss a ge to : P e tr a Kr a i no vá. 1 1 . ú no r a 2 0 1 0 [ ci t. 2 0 1 0 -0 3 -0 2 ] . O so b ní ko mu n i k ac e. Ne vid o mí mo ho u vid ě t d al ší če s k ý fi l m n a D VD, má z v u ko v ý ko me nt ář . I n Č es ká méd ia [ o nl i ne] . 1 2 . 1 0 . 2 0 0 7 [ ci t. 2 0 1 0 -0 5 -0 3 ] . Do s t up né z W W W : <h ttp :/ / www. ce s ka me d i a .cz/p r i nt /p r i n t. h t ml? id = 2 1 2 0 5 7 >. I S S N 1 2 1 4 -1 0 6 2 . Ob ča n ské sd ru žen í A P O GE U M [ o n li n e] . c2 0 0 5 [ cit. 0 8 -0 4 -2 0 1 0 ] . Do st u p né z W W W : <h ttp :/ / www. ap o ge u m. i n fo > . Ob ča n ské sd ru žen í A P O GE U M [ o n li n e] . B r no : AP OGE UM [ c it. 2 0 1 0 -0 4 -1 6 ] . E d i č ní p lá n 2 0 1 0 . Do st up né z W W W : < ht tp : // www. ap o ge u m. i n fo /d o c u.p hp ? id = 1 8 3 >. Ob ča n ské sd ru žen í A P O GE U M [ o n li n e] . B r no : AP OGE UM [ c it. 2 0 1 0 -0 4 -1 2 ] . V ýr o č ní zp r á v a za r o k 2 0 0 9 . Do st up né z W W W : <h ttp :/ / www. ap o ge u m. i n fo /d o c u.p hp ? id =1 9 3 >. P AV LÍ ČE K, Rad e k. P r ů zk u m mez i už i va te li scr ee nr ead er ů : t yp ic k ý už i va te l ne e xi st uj e. Zd ro já k : tvo rb a web o vých s trá n ek a a p lika cí [ o n li n e] . 2 6 . 2 . 2 0 0 9 [ ci t. 2 0 1 0 -0 7 -0 1 ] . Do st up n é z W W W : < h ttp :/ /zd r o j a k .r o o t.c z/c la n k y/ p r uz k u m - me zi uz i va tel i - scr ee nr e ad er u/ >. I S S N 1 8 0 3 -5 6 2 0 . P E T E RS, T o m; B E L L, L o r i. Aud io d e s cr ip tio n a d d s va l ue to d i g it al i ma ge s. I n Co mp u te r s in L ib ra r ie s [ o n li ne] . 2 0 0 6 [ c it . 2 0 1 0 -0 7 -0 4 ] . Vo l. 2 6 , I s s ue 4 , p 2 6 -2 8 . Av ai lab le fr o m: L ib r ar y, I n fo r mat io n Sc ie nc e & T ech no lo g y Ab str ac ts wit h F ul l T ext. I S SN : 1 0 4 1 7 9 1 5 . P o mo c zd r a vo t ně p o st iž en ý m l id e m. I n Če ský s t a ti st ick ý ú řa d [ o nl i ne] . 4 . 6 . 2 0 0 8 [ cit . 2 0 1 0 -0 6 -2 2 ] . Do st u p né z W W W : <h ttp :/ / www. cz so .c z/ cs u /r ed a k ce. n s f/ i/4 _ 6 _ 2 0 0 8 _ p o mo c _ zd r a vo t ne_ p o st ize n y m_ lid e m> . P ří ru čka a u d io p o p i su [ o nl i ne] . S ON S Č R, k v ět en 2 0 0 2 [ c it. 2 0 1 0 - 0 4 -2 0 ] . V ýv o j aud io p o p i s u. Do st up n é z W W W : <h ttp :/ / www. so n s. cz/ ko me n to va n e ki no /P r ir uc k a _ aud io _ p o p i s u.d o c>.


64 RE I C HE L, J iř í . D al ší f il m p r o ne vid o mé. Zo ra : p ro zra ko vě p o s ti žen é. 1 9 8 2 - . 2 0 0 7 , č. 1 1 , s. 5 6 -5 8 . I S S N 0 2 3 1 -6 3 8 2 . S CHI ND L E R, Rad e k; P E Š ÁK, Mi la n. Kd o j e zr ako v ě p o st iže n ý? I n S O NS ČR [ o n li ne] . c2 0 0 2 – 2 0 1 0 [ cit. 2 0 1 0 -0 4 -1 2 ] . Do st u p né z W W W : <h ttp :/ / www. so n s. cz/ kd o j ezp .p hp >. S CH NE I D E R, M il a n; K OU DE L K A, Fe r d i na nd . Úvo d d o zá k la d ů so c io lo g ický ch výz ku mů . O lo mo uc : V y d av ate l st v í U n i ver zi t y P alac k é ho , 1 9 9 3 . 1 1 8 s . I SB N 8 0 7 0 6 7 -3 0 2 -8 . SK U ČK OV Á, B l a n ka. S t át ní p o d p o r a k n i ho v nic k é či n no s ti. G ra n d B ib l io : ča so p i s p ro č ten á ř sko u v e řejn o s t. 2 0 1 0 , r o č. 4 , č. 1 /2 , s. 1 6 -1 7 . I S S N 1 8 0 2 -4 4 0 8 . SM ÝK AL , J o se f. 4 0 l et zv u ko v é k ni h y. Zo ra : p ro zra ko vě p o s ti žen é. 1 9 8 2 - . 2 0 0 0 , č. 1 2 , s. 4 6 -5 2 . I S S N 0 2 3 1 -6 3 8 2 . SM ÝK AL , J o se f. P o h l ed d o d ěj in slep eck éh o p í s ma [ o nl i ne] . B r no : Č es ká u n ie ne v id o m ýc h a sl ab o zr a k ýc h , 1 9 9 4 [ c it. 2 0 1 0 -0 2 - 1 2 ] .Do st up né z W W W : <h ttp :/ / s m yk a l.ec n .cz /p ub l i ka ce/ k n i ha0 8 t. ht m>. SM ÝK AL , J o se f. P o h l ed d o d ěj in slep eck ých sp o lků [ o n li ne] . B r no : S lep ec ké mu z e u m SO N S v B r ně, 2 0 0 0 [ ci t. 2 0 1 0 -0 5 -2 0 ] . Do s t up né z W W W : <h ttp :/ / s m yk a l.ec n .cz /p ub l i ka ce/ k n i ha1 4 t. ht m>. SM ÝK AL , J o se f. T yf lo p ed ick é ka len d á riu m. P r a ha : Če s ká u nie ne vid o m ýc h a s lab o zr a k ýc h ; B r no : Od b o r k ul t ur y ma g i str át u mě s ta B r n a, 1 9 9 5 . 1 4 6 s. SM ÝK AL , J o se f. T yf lo p ed ick ý l ex iko n jmen n ý. 2 . v yd . B r no : T ech n ic k é mu z e u m v B r n ě, 2 0 0 6 . 4 5 5 s. I S B N 8 0 -8 6 4 1 3 -3 0 -6 . SO NS Č R. Kn ih o vn a D ig itá ln í ch Do ku m en tů [ o nl i ne] . c2 0 0 6 - 2 0 1 0 [ cit . 2 0 1 0 -0 6 2 0 ] . Sp ec iá l ní s ys t é m v ýh r ad n ě ur če n ý p r o zr a ko vě p o st iž e né. Do s t up né z W W W : <h ttp :/ / www. k d d .cz >. SO NS Č R . Kn ih o vn a D i g itá ln ích Do ku men tů [ o nl i ne] . c2 0 0 6 - 2 0 1 0 [ c it . 2 0 1 0 -0 6 3 0 ] . S tat i st ic ké úd aj e. D o st up n é z W W W : <h ttp :/ / www. k d d .cz /i nd ex. p hp ? p age = sta ti s tic k e - ud aj e >. S ONS ČR [ o n li ne] . P r a h a : SO N S Č R, c2 0 0 2 – 2 0 1 0 [ ci t. 1 6 -0 4 -2 0 1 0 ] . P r o j ekt “Ko me n to va né ki no “. D o st up n é z W W W : < h ttp : // ww w. so n s. cz / ko me n to va n e ki no > . S ONS ČR [ o n li ne] . 2 2 . 4 . 2 0 0 2 [ ci t. 2 0 1 0 -0 3 -0 4 ] . P r o j ekt “Ko me nto v a né ki n o ”. P r v ní p r o mít á ní ko me n to v a né h o f il mu p r o ne v id o mé v Č R. T i s ko vá zp r á va. Do st up n é z W W W : < h ttp :/ / www. s o n s.c z/ ko me n to va n e ki no /T is k_ zp r a va -2 2 0 4 2 0 0 2 . d o c>. S RST K A, J iř í. Z v u ko v á k ni h a a a uto r s ké p r á vo . Gra n d B ib lio : ča so p i s p ro čten á ř sko u ve řejn o s t. 2 0 0 7 , r o č. 1 , č. 9 , s. 4 7 . I S SN 1 8 0 2 -3 3 2 0 . S RST K A, J iř í. Z v ýh o d n ěn í ha nd icap o v a n ýc h p o d le a u to r s ké ho z á ko na. Gra n d B ib lio : ča so p i s p ro č ten á řs ko u ve řejn o s t. 2 0 0 8 , r o č. 2 , č. 3 , s. 4 7 . I S S N 1 8 0 2 - 3 3 2 0 .


65 ST ODO L A, J iř í. E le k tr o ni c ké zd r o j e a d i g itá l n í k ni ho v n y p r o zr a ko vě p o s tiž e né. I n I n fo ru m 2 0 0 9 : 1 5 . ro čn ík ko n fe ren ce o p ro f es io n á ln ích in fo rma čn í ch zd ro j ích , P ra h a , 2 7 . - 2 9 . kvě tn a 2 0 0 9 : sb o rn í k z ko n fe re n ce [ o nl i ne] . P r a ha : Al b er ti n a i co me P r aha , 2 0 0 9 [ c it . 2 0 1 0 -0 7 -1 0 ] . Do st up n é z W W W : <h ttp :/ / www. i n fo r u m. cz /p d f/2 0 0 9 /s to d o l a -j ir i - cz e.p d f>. I S SN 1 8 0 1 - 2 2 1 3 . ST ODO L A, J iř í. S y mb i ó za d i gi tál n íc h k ni ho ve n p r o zr a ko vě p o s tiž e né s i n ter ne te m. Kn ih o vn i cký zp ra vo d a j V y so čin a [ o nl i ne] . 2 0 1 0 , r o č. 1 0 , č. 1 [ c it. 2 0 1 0 -0 7 -0 9 ] . Do s t up né z W W W : < h ttp : // k z v. k k v ys o c i n y.cz / De fa u lt. asp x? id =1 2 1 1 >. I SS N 1 2 1 3 8231. ST RE I T , V i nce n t; R E S S LE R , M ir o sla v ; HO UŠ K OV Á, Z lat a. S lu žb y kn ih o ven zd ra vo tn ě p o st iž en ý m u ž iva t elů m. 1 . v yd . P r a ha : Nár o d n í k ni ho v n a Če s k é r ep ub l i k y, 2 0 0 4 . 1 5 2 s. I SB N 8 0 -7 0 5 0 -4 5 5 -2 . ST RI N GE R, I a n. Do wn l o ad s b y t he b u s lo ad s - t he wa y f o r wa r d fo r tal k i n g b o o k s. I n I F LA Co n fe ren ce P ro c ee d in g s [ o nl i ne] . 2 0 0 8 [ ci t . 2 0 1 0 -0 7 - 2 0 ] . p 1 -1 1 . A va il ab le fr o m: L ib r ar y, I n fo r ma ti o n Sc ie nc e & T ec h no lo g y Ab s tr a ct s wi t h F u ll T ext . ŠE B E ST A, O nd ř ej ; M O RK E S , D a vid . MP 3 a v š e o n ě m. 1 . v yd . P r a ha : Gr ad a, 2 0 0 1 . 1 1 1 s. I SB N 8 0 -2 4 7 -0 0 1 3 -1 . ŠP I N AR , D a vid . Tvo ř ím e p ř í stu p n é w eb o vé s t rá n ky. 1 . v yd . B r no : Zo ne r P r es s, 2 0 0 4 . 3 6 0 s. I SB N 8 0 -8 6 8 1 5 -1 1 -0 . ŠP I N AR , Da v id ; P AV L Í ČE K, Rad e k . P ra vid la tvo rb y p ř í stu p n éh o w eb u [ o n li n e] . [ cit . 2 0 1 0 -0 6 -0 6 ] . Do st u p né z W W W : < ht tp : // www. p r a v id la - p r i st up no s ti. cz>. ŠT E F AN, I v a n. I n fo r ma čn í t ech n o lo g ie ve v zd ěl á vá n í. 1 . v yd . O s tr a va : Os tr a v s ká u ni v er z it a v O s tr a vě , 2 0 0 2 . 7 4 s. I SB N 8 0 -7 0 4 2 - 2 5 2 -1 . T elev iz e mu s í v ys í la t i p r o n e vid o mé , ž ád á to E vr o p s ká u n ie. L id o vé n o vin y [ o n li n e] . 1 3 . d ub n a 2 0 1 0 . Do s t up né z W W W : < ht tp : // www. l id o v k y.c z/t el e viz e - m u si - v ys i la t -i p r o - n e vid o me - zad a -to - e vr o p s ka - u n ie -p o c -/ l n - me d ia.a sp ? c= A1 0 0 4 1 3 _ 0 8 1 8 4 8 _ l n med ia_ hr n >. T URK OV Á, Da g ma r . R E : Žá d o s t K T N [ e le kt r o n ic ká p o š ta] . Me s sa ge to : P etr a Kr ai no v á. 2 1 . led n a 2 0 1 0 [ ci t. 2 0 1 0 -0 2 -2 5 ] . O so b ní ko mu n i k ace. T URK OV Á, Da g ma r . R E : I n fo r ma ce KT N [ el e kt r o n ic ká p o š ta] . Me s sa ge to : P e tr a Kr ai no v á. 2 . b ř ez n a 2 0 1 0 [ ci t. 2 0 1 0 -0 3 -1 1 ] . O so b ní ko mu n i k ace. T URK OV Á, Da g ma r . R E : Zp rá va KT N [ el e ktr o ni c ká p o š ta] . Me s sa ge t o : P etr a Kr ai no v á. 2 0 . čer v e nce 2 0 1 0 [ ci t. 2 0 1 0 -0 7 -2 1 ] . Oso b n í ko mu n i k ac e. V ACU L A, R ic h ar d . P o hl ed d o v nit ř ko to u čo vé ho ma g n eto fo n u . E l ek tro te c h n ika [ o n li ne] . 1 5 . 0 3 . 2 0 0 6 [ c it. 2 0 1 0 -0 4 - 2 3 ] . Do s t up né z W W W : <h ttp :/ / www. p o s tr e h. co m/ p hp r s/ vi e w. p hp ? cis lo cla n k u=2 0 0 6 0 3 1 5 0 4 >. VE ČE ŘO V Á, P etr a. Hi st o r ie sl ep ec k é ho p í s ma a j eho šíř e ní. G ra n d B ib l i o : ča so p i s p ro č ten á ř sko u v e řejn o s t. 2 0 0 8 , r o č. 2 , č. 3 , s. 8 -9 . I S SN 1 8 0 2 -3 3 2 0 .


66 VÉ G H, No r b er t. Di gi tá l na k n iž n ica S KN . Kn ih o vn a . 2 0 0 8 , r o č . 1 9 , č . 1 , s. 2 4 -3 0 . VR ÁN O V Á, Mar ti n a. Aud i o p o p i s a p o žad a v k y n a n ěj . I n S b o rn í k p ra cí F ilo zo f ic ké fa ku l ty b rn ěn sk é u n i ve r z ity [ o nl i ne] . B r no : Ma s ar yko v a u ni v er z ita , F ilo zo f ic k á fa k u lt a, 2 0 0 4 [ ci t. 2 0 1 0 - 0 3 -1 5 ] . Do st up n é z W W W : <h ttp :/ / www. p hil . mu n i. c z/~ ma c ko va /D AN_ SP F F B U_ P DF /U9 %2 0 2 0 0 4 p d f /U9 %2 0 1 8 vr ano v a.p d f>. X AN ADU. C A D F ó ru m [ o n li ne] . c2 0 1 0 [ ci t. 2 0 1 0 -0 2 -0 9 ] . Če s ká r ep ub l i ka – map a – hr a n ic e, kr aj e, k r aj s ká mě s ta. Do st up n é z W W W : <h ttp :/ / www. cad fo r u m.c z/ca ta lo g/b lo c k. asp ? b l k =1 9 6 9 >.


Příloha č. 1 – Použité zkratky

AAC – kompres ní zvukový for mát, založený na standardu M PEG-2, není kompatibilní s MP3. AZ – autors ký zákon. Bit – číslice ve dvoj kové soustavě, která má hodnotu 0 nebo 1, j edná se o základní j ednotku infor mace. Byte – často označován j ako „baj t“, j e nejmenší obj em dat se kt erým dokáže počítač (nebo j iné elektronické zaří zení) samostatně pracovat . Odpovídá j ednomu znaku a s kládá se z os mi bitů. CD

Compact

Di sc

kompaktní

di sk,

optické

médium

použí vané

k di gitální mu záznamu dat. CDDA – Compact Dis c Di gital Audio - označení hudebního CD. CDR – Compact Disc Recordable – CD médium, na které l ze t rvale, avšak pouze j ednorázově zapsat (vypálit) di gitální data. CDRW – Compact Di sc Rewritable – CD médium, na které lze opakovaně zapisovat ( vypalovat) digitální data. ČST – Čes ký slepecký tisk, vzni kl v letech 1915 – 1917. ČUNS – Čes ká unie nevidomých a slabozrakých, nezávislá organizace v ČR, vzni kla v roce 1990. DRM – Di gital Ri ght s Management – správa di gitálních práv, j enž zahrnuj e technické metody, kt erými se kontroluj e nebo omezuj e použí vání obsahu digitálních médií. DVD – Di gital Video/ Versatile Disc – optické záznamové médium s kapacitou 4,7 GB (případně i 9 GB u t zv. dvouvrst vých DVD médií). HDD – Hard Dis k Dri ve – pevný dis k pro ukládání datových souborů. Hz – základní j ednotka frekvence neboli kmitočtu v soustavě SI, poj menována podle prof. Heinricha Hertze badatele v oblasti elektromagnetických vln, j ednotka vyj adřuj e kolik pravidelných děj ů (cyklů) se odehraj e za j ednu sekundu. ID3 tag – ID3 popisek – krát ký datový popisek uložený ve zvukovém MP3 souboru, kter ý s sebou může nést infor maci o původu, interpretovi , albu, roce vydání apod. Layer I, Layer II, Layer III – postupně vyví j ené algoritmy kompri mace zvuku v rámci standardu MPEG, nej dokonalej ším je Layer III.


MC – Magnetic Cassette – magnetofonová kazeta. MPEG – Moving Pict ure Experts Group – skupina pro rozvoj a standardizaci metod

komprese

videa

a

zvuku,

vyt voř ená

při

Mezinárodní

organi zaci

pro standardizaci ( ISO). MP3 – přípona použí vaná k označení komprimovaných zvukových souborů for mátů MPEG 1 a 2 audio Layer III – nej rozšířeněj ší komprese digitálního zvuku. MTP – Media Transfer Protocol – standard pro výměnná multimediální zaří zení, dí ky němuž j e lze s ynchroni zovat s počítačem. OGG – kompri movaný for mát hudebních souborů, j enž označuj e formát sdružuj ící zvuk, video a další datové infor mace. PCM

Pulse

se o techni ku a konvertování

Code

Modulation

di gital izace vzor ků

(Pulzně

audiosi gnálu do

binárních

kódová pomocí čísel

modulace)

vzor kovacího (např.

při

j edná zvuku

převádění

nekompri mované podoby zvukových souborů z Audio CD). SČSI – Svaz čes koslovenských invalidů, vzni kl v roce 1953. SD – Secure Di gital – druh paměťové karty určené pr o záznam di gitálních souborů. SNS – Společnost nevi domých a slabozrakých v ČR, vzni kla v roce 1990. SONS – Sj ednocená organi zace nevidomých a slabozrakých v ČR, vzni kla v roce 1996 spoj ením ČUNS a SNS. USB – Uni versal Serial Bus – rozhraní použí vané k propoj ení externích elektronických zařízení s počítačem. VBR – Variable Bitrate – proměnný datový tok, kter ý flexibi lně reaguj e na složitost zvuku, kodek zvyš uj e datový tok u složitých scén a naopak snižuj e u j ednoduchých. WAV – Wavefor m Audio – standardní přípona a formát operačního systému Microsoft Windows, jenž obsahuj e nekompr imovanou podobu audio souboru, mi nuta záznamu zabír á datovou kapacitu cca 10 MB. WMA – Windows Media Audio – kompri movaný for mát hudební ch souborů, při kvalitě blízké zvuku z CD potřebuj e cca polovinu místa pro uložení oproti MP3 souborům. ZTP – zvlášť těžké postižení ZTP/P – zvlášť tělesně postižený s průvodcem


Příloha č. 2 – Seznam zvukových knihoven ČR

Knihovna a tis kárna pr o nevidomé K. E. Macana http://www.ktn.cz

Přímé pobočky (PP): Knihovna J iřího Mahena v Brně

http://www.kj m.cz

Knihovna města Hradce Králové

http://www.knihovnahk.cz

Knihovna města Ostravy

http://www.kmo.cz

Studij ní a vědecká kni hovna Pl zeňs kého kraj e http://www.s vkpl.cz Šmidingerova knihovna Strakonice

http://www.knih-st.cz

Vědecká knihovna v Ústí nad Labem

http://www.s vkul.cz

Partnerské knihovny (PK): J ihočeská vědecká kni hovna v Čes kých Buděj ovicích http://www.cbvk.cz Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana (Knihovna královs kého města Uhers ké Hradi ště) http://www.knihovnabbb.cz Knihovna Matěj e J osefa Sychr y, Žďár nad Sázavou http://www.knihzdar.cz Knihovna města Mladá Boleslav

http://www.kmmb.cz

Knihovna Náměšť na Hané

http://www.namestnahane.cz

Knihovna Petra Bezruče v Opavě

http://www.okpb.cz

Knihovna Václava Čt vrtka v J ičíně

http://knihovna.j icin.cz

Kraj ská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně http://www.kfbz.cz Kraj ská knihovna Karlovy Vary

http://www.knihovna.kvar y.cz

Kraj ská knihovna v Pardubicích

http://knihovna-pardubice.cz


Kraj ská knihovna Vys očiny (Havlíčkův Brod) http://www.kkvysociny.cz Masarykova veřej ná knihovna Vsetín

http://www.mvk.cz

Městská knihovna Ant onína Marka Turnov http://www.knihovna.t urnov.cz Městská knihovna Bruntál

http://www.mekbruntal.cz

Městská knihovna Břeclav

http://www.knihovna-bv.cz

Městská knihovna Bučovice

http://knihovna.bucovi ce.cz

Městská knihovna Dačice

http://www.mkdac.cz

Městská knihovna Havířov

http://www.knih-havirov.cz

Městská knihovna J ihlava

http://www.knihovna-j i.cz

Městská knihovna J irkov

http://www.knihovna-j irkov.cz

Městská knihovna J osefa Čižmáře Vi zovice http://www.knihovnavizovice.cz Městská knihovna Klatovy

http://www.knih-kt .cz

Městská knihovna Kut ná Hora

http://www.knihovna-kh.cz

Městská knihovna Lanškroun

http://knihovna-lans kr oun.cz

Městská knihovna Louny

http://www.mkl.cz

Městská knihovna Ost rov

http://www.mkostrov.cz

Městská knihovna Pečky

http://pecky.knihovny.net

Městská knihovna Pelhřimov

http://www.knih-pe.cz

Městská knihovna Poděbrady

http://www.knihovna-pdy.cz

Městská knihovna Polička

http://www.knihovna.policka.or g

Městská knihovna Prostěj ov

http://knihovna.prostej ov.cz

Městská knihovna Rokycany

http://www.rokycany.cz

Městská knihovna Rumbur k

http://www.mkrbk.cz

Městská knihovna Sedlčany

http://www.knihovna-s e.cz

Městská knihovna Sokolov

http://www.mksokolov.cz

Městská knihovna Šumper k

http://www.knihovnas pk.cz

Městská knihovna Tábor

http://www.vkta.cz


Městská knihovna Trutnov

http://www.mktrutnov.cz

Městská knihovna v Českém Krumlově

http://www.knih-ck.cz

Městská knihovna v Chebu

http://www.knih-cheb.cz

Městská knihovna v Novém J ičíně

http://www.knihovnanj .cz

Městská knihovna v Př erově

http://www.knihovnaprerov.cz

Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm http://www.knir.cz Městská knihovna v Třebíči

http://www.knihovnatr .cz

Městská knihovna Val ašské Meziříčí

http://www.mekval mez.cz

Městská knihovna ve Svitavách

http://www.books y.cz

Městská knihovna V ys oké M ýto

http://knihovna.vmyto.cz

Městská knihovna Ústí nad Orlicí

http://www.knihovna-uo.cz

Městská knihovna Znoj mo

http://www.knihovnazn.cz

Moravs koslezs ká vědecká knihovna v Ostravě http://www.s vkos.cz Středisko knihovnických služeb Chomutov http://www.s kks.cz Středočes ká vědecká knihovna v Kladně

http://www.s vkkl.cz

Vědecká knihovna v Olomouci

http://www.vkol.cz


Příloha č. 3 – Šablona dotazníku pro knihovny

Otázka č. 1 Uveďte cel kový počet registrovaných čtenářů vaší zvukové knihovny: a)

aktuální stav

b)

v roce 2005

(v případě, že vaše ZK j iž existovala)

Otázka č. 2 Kolik % čtenářů vaší zvukové knihovny t voří j ednotlivé věkové kategorie: a)

čtenáři starší 60 let

… %

b) c)

čtenáři mezi 30 - 60 lety čtenáři mladší 30 let

… % … %

Otázka č. 3 Ve kterém roce vzni kl a vaš e zvuková knihovna? Otázka č. 4 Uveďte, j aké aspekt y vedl y k založení zvukové knihovny ve vašem městě. Otázka č. 5 Stanovte aktuální poměr půj čovaných druhů nosičů zvukových kni h: a)

100% MC : 0% MP3

b) c)

75% MC : 25% MP3 50% MC : 50% MP3

d)

25% MC : 75% MP3

e)

0% MC : 100% MP3

Otázka č. 6 Využí váte grant y na nákup zvukových resp. audioknih? Otázka č. 7 Označte všechny služby, které pos kytuj e vaš e zvuková knihovna: a)

donáš ková / dovážková služba

b) c)

zásil ková služba nahrávání MP3 soubor ů uži vatelům na j ej ich flash dis ky (fleš ky)

d)

zapůj čování MP3 přehrávačů čtenářům

e)

promítání nebo půj čování filmů na DVD s komentářem pro nevidomé

f)

uveďte případně další služby, které nabí zíte


Otázka č. 8 Pořádáte pravidelné besedy (set kávání) pro uživatele ve vaší zvukové knihovně? Pokud ANO, pak v j akých časových intervalech se t yto akce konaj í. Otázka č. 9 Uveďte, zda j e o t yto společens ké akce záj em. Otázka č. 10 Od začát ku minulého r oku začala provoz Di gitální knihovna KTN. Pokud j iž stahuj ete MP3 soubor y z tohoto zdroj e, j ak s ni mi nakládáte? a) vypaluj eme t yto s oubory na CD b)

ukládáme t yto s oubor y na externí dis k

c)

nemáme zřízen přístup do této Di gitální knihovny

Otázka č. 11 Označte z j akých j iných zdroj ů, kromě KTN, rozšiřuj ete fond vaší zvukové knihovny: a) Tympanum b)

Radioser vis (Čes ký rozhlas)

c)

Supraphon

d) e)

Audiostor y (Popron) j iný zdroj :

f)

kromě zvukových knih z KTN nenakupuj eme z j iných zdroj ů


Příloha č. 4 – Šablona dotazníku pro uživatele zvukové knihovny

Otázka č. 1 J ak dlouho máte zkuš enosti se zvukovými knihami? Otázka č. 2 J ak dlouho j ste akti vní m čtenářem zvukové knihovny? Otázka č. 3 Označte všechny služby, které ve vaší zvukové knihovně využí váte: a)

donáš ková / dovážková služba

b) c)

zásil ková služba přístup do Di gitální knihovny KTN

Otázka č. 4 J akým způsobem přehr áváte zvukové knihy ve for mátu MP3? a)

použí vám s vůj vlastní MP3 přehrávač

b)

použí vám zapůj čený MP3 přehrávač ze zvukové knihovny

c)

mám CD přehrávač, kt erý podporuj e a přehrává i for mát MP3

d) e)

MP3 soubor y můžu př ehrávat j en na počítači MP3 soubor y nepouží vám (neví m, j ak j e můžu přehrávat)

Otázka č. 5 Účastníte se společens kých akcí pořádaných zvukovou knihovnou? ANO NE pokud ANO, pak j ak často? Otázka č. 6 – Váš názor: Navrhněte prosí m, kt eré služby ve s vé zvukové knihovně postr ádáte, j aká témata společens kých akcí by Vás osobně zauj ala, případně co byste ve zvukové knihovně změnil(a).


Příloha č. 5 – Mapa zvukových knihoven ČR v roce 2010 Obrázek 1


Příloha č. 6 – Mapa zvukových knihoven ČR do roku 2000 Obrázek 2


Příloha č. 7 – Zastoupení zvukových knihoven v rámci krajů ČR Obrázek 3


Příloha č. 8 – Počet zvukových knihoven ČR v letech 1990 - 2010

Graf č. 3 Počet zvukov ých knihoven v letech 1990 – 2010 (Údaje nezahrnují zvukové knihovn y, které nev yplnil y dotazník, jedná se o knihovn y: Lanškroun, Náměšť na Hané, Pelhřimov a Poděbrad y).


Příloha č. 9 – Přehled uživatelských dotazníků dle krajů ČR Obrázek 4


Příloha č. 10 – Fotografie navštívených zvukových knihoven

Obrázek 5 Umístění magnetofonov ých kazet ve zvukové knihovně Knihovn y Jiřího Mahena v Brně

Obrázek 6 Popis regálů Braillov ým písmem ve zvukové knihovně Knihovn y Jiřího Mahena v Brně


Obrázek 7 Setkání uživatelů zvukové knihovn y Masarykov y veřejné knihovn y Vsetín

Obrázek 8 CD nosiče ve zvukové knihovně Knihovny města Ostrav y


Obrázek 9 Promítání filmu s komentářem pro nevidomé Městská knihovna Prostějov

Obrázek 10 Plakát informující o spolupráci s místní odbočkou SONS Městská knihovna Prostějov

Budoucnost zvukových knihoven  

Budoucnost zvukových knihoven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you