Page 1


/06 Arkitektur, rum og form/ Architecture, Space and Form Cort Ross Dinesen/Studieleder/Head of Department I foråret 2011 udstillede Studieafdeling 6 én studerendes samlede forløb fra 1. år og til afgang. Det samlede studieforløb var et smukt og tankevækkende vidnesbyrd, som demonstrerede det frugtbare i at akademiet er bygget op omkring forskellige faglige fora i form af studieafdelinger, der rummer alle studietrin og hvor den studerende kan møde en sammenhængende undervisningspraksis og en forestilling om, hvorledes arkitektfaget kan udfoldes som et helt studie. Hvor Studieafdelingen beskriver en række faglige positioner og væsentlige spørgsmål til arkitekturens virkeform, og hvor den studerende gennem en seriøs fordybelse kan søge og opbygge sin viden og sin kunnen gennem håndteringen af forslagsstillelsen. Netop at kunne udvikle sine forestillinger og bearbejde stoffet til arkitektoniske udsagn er omdrejningspunktet i akademiets identitet som arkitektskole. Øvelsesundervisningen på Studieafdelingen står som den væsentligste studieform hvad det læringsmæssige udbytte angår. Det er dén, der identificerer studiet hos de studerende, hvad der viser sig gennem alle evalueringerne. Det specielle ved arkitektstudiet er netop det at udvikle evnen til at håndtere viden i det skabende arbejde, som rummer oplevelsen af at et materiale produceres og tager form. At det virker og at en verden åbner sig i refleksion omkring det. I arkitektstudiet er det primært gennem den kreative æstetiske beherskelse af forskelligt vidensstof, at der skabes den dybde, der på den ene side udgør det forskelligartede materiale som indgår i udformningen af projekter og på den anden side giver en forståelse for den kompleksitet som arkitekturen sætter en ramme om. Viden, der ikke arbejder og er medproducerende i den kreative proces, glemmes let og reduceres til et dannelsesprojekt. In the spring of 2011, Study Department 6 exhibited one student’s entire course from year 1 to graduation. The entire study course was a beautiful and thought-provoking testimony, which demonstrated the productiveness that comes from the Academy being centred around a number of academic forums in the form of study departments that include all programme levels, and where students are met by a cohesive teaching practice and an idea about how the architectural profession can unfold as a complete course of study. Where the Department describes a number of professional positions and significant questions about the function of architecture, and where the student can seek and expand knowledge and skills through dedicated in-depth studies and the approach to proposals. Developing ideas and processing material into architectural statements is the focal point of the Academy’s identity as a school of architecture. At the Department, classes based on exercises are the most important study form in terms of learning outcome. This is what identifies the study in the students’ view, something that is evident in all student assessments. The special thing about the architectural degree programme is that it develops the ability to handle knowledge in the creative work, which enables students to experience that a material is being produced and taking shape. That it works and that a world is opening up in reflection about it. In the architectural degree programme, it is primarily through the creative, aesthetic mastery of different knowledge material that a depth is created, which on the one hand constitutes the diverse material that forms part of the design of projects, and on the other hand gives insight into the complexity that is framed by architecture. Knowledge that does not work and does not form part of production in the creative process is easily forgotten and reduced to a cultural project.


ÅRGANG/YEAR 03

NAVN/NAME Krister Dammen

LÆRER/TEACHER Helle Brabrand Nikoline Dyrup Carlsen

/06 AFDELING/DEPT


ÅRGANG/YEAR 01 & 02

NAVN/NAME Alle studerende/All students

LÆRER/TEACHER Toshikatsu Kuichi Taichi Sunayama R&Sie(n)

/06 AFDELING/DEPT

Workshop: Fluctuated (Flat)Scape

Workshop: Fluctuated (Flat)Scape

Med tanke på deformationens skønhed er der altid, som modvægt, en opfattelse af det normale. Vi kan genkende det deformerede, fordi vi ved hvad der er normalt. Vi ser skønheden i et deformeret objekt fordi det er forskelligt fra normalen og således fremstår det unikt. Et spørgsmål der umiddelbart rejser sig: Er der overhovedet noget der er ’normalt’?

In relation to the beauty of deformation, there is always a counterpart, an idea of the normal. We recognise the deformed, because we know what is normal. We see beauty in the deformed object because it is different from the normal and thus appears unique. One immediate question springs to mind: Is there anything at all that is ‘normal’?

Som et hypotetisk svar i denne workshop siger vi nej, og arbejder ud fra formodningen om at der kun eksisterer singulariteter. ’Normal’ er bare en mat og skødesløs måde at se en højderyg af singulariteter, hvor forskellen derimod erklærer sin egen eksistens med vild og utrættelig stemme.

As a hypothetical answer in this workshop, we say ‘no’ and work from the assumption that only singularities exist. ‘Normal’ is simply a dull and careless way of seeing a ridge of singularities, whereas the difference declares its own existence with a wild and tireless voice. KA 12 /BACHELOR/BACHELOR

47


/06 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR 03

NAVN/NAME Lasse Folke Pedersen

LÆRER/TEACHER Helle Brabrand Nikoline Dyrup Carlsen

Foyer

Auditorie Lab

Snit A

Et arkitektonisk modul

An Architectural Module

Den selvprogrammerede opgave er et udviklingscenter til funktionsoptimering af designmaterialer. Projektet indeholder laboratorier, auditorium og butikker. Projektet er indskrevet i et komplekst og sammensat kvarter på Østerbro og tænkes at tilføre stedet et tilskud gennem program og arkitektonisk fremtræden. Bacheloropgaven sigter på at den studerende programmerer, beskriver relationer til konteksten, udformer koncepter og diagrammer og inddrager dette arbejde i en bearbejdning af forslaget, således at disse refleksioner finder deres arkitektoniske konsekvens og udtryk. Opgaven sigter på at demonstrere en sådan kompleksitetshåndtering og illustrerer Studieafdelingens tilgang til bachelorstudiets opbygning og forløb.

This self-programmed assignment is a development centre for the functional optimisation of design materials. The project includes laboratories, a lecture hall and shops. The project is set in a complex and composite neighbourhood in Østerbro, Copenhagen, and is intended to add something new to the place via programme and architectural appearance. The Bachelor’s project’s objective is that the student programmes and describes relations to the context, designs concepts and diagrams and includes this work in a processing of the proposal, so that these reflections find their architectural consequence and expression. The project aims to demonstrate such a complexity handling, illustrating the Study Department’s approach to the Bachelor’s programme’s structure and course.

48

KA 12 /BACHELOR/BACHELOR

Snit B


ÅRGANG/YEAR Afgang/Final

NAVN/NAME Lisa Marie Landgård

/06 AFDELING/DEPT

LÆRER/TEACHER Cort Ross Dinesen

10

10

8

7

6

9

8

4

7

5 5

3 11

4 5

6

2 1

3

2

1

1 ankomst fra gaden

6 s o v v æ r e l s e // l y s s æ t n i n g

2 offentlig passage

7 badværelse

3 f o r b i n d e l s e t i l e n t r é n // direkte forbinde lse til Mosebacke

8 v e s t i b u l // p r i v a t i n d g a n g

4 offentlig entrée 5 balkong

9 b a l k o n g // a r b e j d s p l a d s 10 offentlig tagterasse 12

11 offentlig have

11

4

+ 8

5

10

6

9

3

7 8

2 + 1

1

1 s c e n o g r a f i // k o s t y m e // l o g e r 2 indgang for de arbejdende 3 f o r b i n d e l s e t i l e n t r é n // direkte forbinde lse til Mosebacke

7 s c e n e n // s t u e 8 g a n g // s c e n o g r a f i o p b e v a r i n g 9 forbindelse til balkong 10 balkong

4 offentlig entrée

1 1 b a l k o n g // a r b e j d e

5 d e n s t o r e t r a p p e // s i d d e p l a d s e r

12 tagterasse

6 balkong

Domesti.City

Domesti.City

Afgangsprojektet er beliggende på Södermalm, Stockholm i et kuperet terræn, hvor en bjergskrænt skaber et brat lodret fald i området. Langs denne skrænt og grundens kontur formes en bygning der optager skræntens øvre og nedre vandrette niveau og samtidig mellem bjerg og bygning skaber en passage gennem et ydre trappeforløb som en forbindelse i kvarteret. Projektet er ramme om performance og fungerer tillige som studio, hvor ophold kan finde sted. Begge dele er rumligt integreret og tænkes afstedkommet gennem arkitekturens laminering af semitransparente flader, at åbne op for både forestilling om det offentlige rum som mødested og et domesticeret ophold som det private rum: et bymæssigt tableau der indskriver urbaniteten i arkitekturen som en fraktal.

This graduation project is located at Södermalm, Stockholm, in an undulating terrain, where a mountain slope creates an abrupt vertical drop in the area. Along this slope and the plot of land’s contour, a building is designed, which absorbs the slope’s upper and lower horizontal level, while at the same time creating a passage between mountain and building via an outer flight of stairs as a connection in the neighbourhood. The project is the framework for performance and serves as a studio where people can spend time. Both aspects are spatially integrated and planned to be achieved via the architecture’s lamination of semitransparent surfaces, opening up to both the idea of a public space as a meeting place and a private space for domestic stays: an urban tableau that inscribes urbanity into architecture as a fractal. KA 12 /KANDIDAT/GRADUATE

49

KA12 studieafdeling 6  

Kunstakademiets årspublikation 2012 studieafdeling 6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you