Page 1


/3 /3 Institut for planlægning

Peder Duelund Mortensen/Institutleder

Forskningen på Institut for Planlægning beskæftiger sig med udvikling af bæredygtighed og arkitektonisk kvalitet i planlægningen af landskab, by, byrum og bebyggelse. Forskningens baggrund er ændringer i planlægningens forudsætninger, som skabes af globalisering, klimaforandringer og den samfundsmæssige udvikling fra produktion til service og forbrug. Resultatet er nye rumlige typer, metoder, idéer og forslag, som generaliseres og skaber nye begreber og arkitektonisk praksis. Forskningen knyttes til instituttets hovedområder og centre.

Under overskriften 'den globale have' dækker landskabsplanlægning et felt, der spænder fra renovering af historiske anlæg til udvikling af parker, infrastruktur og byrum samt nye bebyggelser. Center for Byrumsforskning har gennemført projekter om teori og metode i byrumsforskningen, byrummet i lyset af klimatiske forandringer og uderummet i transformerede havneområder. Den internationale konference ‘Urbanism and Urban Qualities, New Data and Methodologies’ er gennemført i samarbejde med Aalborg Universitet og Københavns Universitet.

Byplanlægning omfatter regioners og byers struktur og dynamik og planlægningen forstået som en måde at formulere handlingsanvisninger, der kan gribe ind i og lede udviklingen i bestemte retninger. Center for Byplanlægning udfører projekter om tæthed og bæredygtighed, strategier for bæredygtig byomdannelse og danske havneomdannelsesprojekter. Området tilrettelægger en masteruddannelse i Strategisk Byplanlægning og det første to-årige forløb er afsluttet i sommeren 2010.

Department of Human Settlements har udført projektet 'Home Space, Maputo' i Mozambique og udviklet feltet 'Humanitarian Disaster: Challenges for Architecture' i samarbejde med universitetet i Santiago de Chile, Københavns Universitet og UNHCR, De Forenede Nationers flygtningeorganisation . Bygningsplanlægning spænder fra offentlige rum og boliger til bebyggelses- og bygningsplanlægning med projekter om bæredygtighed, boligens idé og funktion. Workshops omkring udstillingen Land - Architecture - People er gennemført sammen med gæsteprofessor, arkitekt Pierre d’Avoine. Samarbejdet i Center for Bolig og Velfærd er afsluttet med bogen 'Bolig og velfærd – 27 forskningsprojekter om danskerne og deres boliger'. Interreg IV projektet 'Sound Settlements er igangsat'.

Center for Idræt og Arkitektur har udført projekter om idræts- og kulturbyggeri, byggeri til undervisning, sundhedsbyggeri samt fysisk aktivitet og byplanlægning. Konferencen AproPOS blev afholdt i forbindelse med udgivelsen af bogen 'AproPOS – Arkitektur, Pædagogik og Sundhed'. Centret har tilrettelagt udstillingen 'Udflugt'. Derudover skal det nævnes at arkitekt, docent Finn Barnow i foråret 2010 blev udnævnt til doktor i arkitektur for sit firebindsværk ‘Træk i byudviklingens historie.’


3

/3 Institute of Planning Peder Duelund Mortensen/Head of Institute

Research at the Institute of Planning deals with the development of sustainability and architectural quality in the planning of landscapes, towns, urban spaces and settlements. The background for the research is changes in the conditions of planning, which are created by globalisation, climate changes and society's development from production to service and consumption. The result is new spatial types, methods, ideas and proposals, which are generalised and create new concepts and architectural practice. The research is linked to the Institute's main areas and centres. Under the heading of ‘The Global Garden’, landscape planning covers a field that ranges from restoration of historical structures to the development of parks, infrastructure and urban spaces as well as new settlements. The Center for Public Space Research has completed projects on theory and method related to urban space research, urban spaces in the light of climatic changes and outdoor spaces in transformed harbour areas. The international conference ‘Urbanism and Urban Qualities, New Data and Methodologies’ has been completed in collaboration with Aalborg University and the University of Copenhagen. Urban planning covers the structure and dynamics of regions and cities, and planning is interpreted as a way of phrasing action plans that can intervene in development and steer it in specific directions. The Center for Urban Planning carries out projects on density and sustainability, strategies for sustainable urban transformation and Danish harbour transformation projects. The discipline organises a Master's programme in Strategic Urban Planning and the first two-year programme ended in the summer 2010. The Department of Human Settlements has completed the project ‘Home Space, Maputo’ in Mozambique and developed the field ‘Humanitarian Disaster: Challenges for Architecture’ in collaboration with the university in Santiago de Chile, the University of Copenhagen and UNHCR. Urban planning ranges from public spaces and homes to settlement and building planning with projects on sustainability and the idea and function of the dwelling. Workshops have been held in relation to the exhibition ‘Land – Architecture – People’ in collaboration with visiting professor, architect Pierre d'Avoine. The collaboration at Center for Housing and Welfare has been concluded with the book ‘Bolig og velfærd – 27 forskningsprojekter om danskere og deres boliger’ (Housing and Welfare – 27 research projects about Danes and their homes). The ‘Interreg IV’ project ‘Sound Settlements’ has been launched. The Center for Sports and Architecture has completed projects on sports and culture buildings, buildings for education, health and physical activity as well as urban planning. The conference AproPOS was held in connection with the publishing of the book ‘AproPOS – Arkitektur, Pædagogik og Sundhed’ (AproPOS – Architecture, Pedagogy and Health). The centre also organised the exhibition ‘Outing’. Furthermore, it must be mentioned that in the spring of 2010, Architect and Reader Finn Barnow was awarded a Doctorate in Architecture for his four-volume work ‘Aspects of the History of Urban Development’.


/3

INSTITUT/INSTITUTE

1

ÅBNINGSTRÆKKET BERCY-PARKEN

2

GRØNNE STRUKTURER NANCY

3

GARDENING AMIENS

4

BRANDING BILBAO

TITEL/TITLE Strategier for bæredygtig byomdannelse/ Strategies for Sustainable Urban Transformation

KATEGORI/CATEGORY Forskningsprojekt/Research project

NAVN/NAME Jens Kvorning

Strategier for bæredygtig byomdannelse Projektet er udført som en del af Interreg-projektet IBU-Øresund, som er et samarbejde mellem en række danske og svenske kommuner med det formål at øge bæredygtigheden i Øresundsregionens byer. Med afsæt i centrets analyser af europæiske byers udvikling og omdannelsesstrategier bestod Center for Byplanlægnings rolle i at udarbejde en rapport, der præsenterer otte byomdannelsesstrategier, som succesfuldt har været anvendt i forskellige europæiske byer. Formålet er at give de involverede kommuner inspiration, modeller og værktøjer til at arbejde strategisk og kvalitativt med den byomdannelse som kræves for at tilpasse Øresundsregionen til de aktuelle

144

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

postindustrielle, ressourcemæssige og klimamæssige dagsordener. En væsentlig pointe i rapporten er, at det strategiske må sammentænkes med det kvalitative og arkitektoniske for at opnå den ønskede effekt, og at det er vigtigt at kunne læse og arbejde med bylandskabets sammenhænge og dynamik. For at sikre anvendeligheden af rapportens anbefalinger blev de gennem en række mindre workshops afprøvet i nogle af de involverede kommuner, og sluttelig præsenteret på en konference, hvor alle kommunerne deltog.


TITEL/TITLE Strategier for bæredygtig byomdannelse/ Strategies for Sustainable Urban Transformation

KATEGORI/CATEGORY Forskningsprojekt/Research project

NAVN/NAME Jens Kvorning

/3

INSTITUT/INSTITUTE

STRATEGI + PROJEKT EMSCHER PARK

5

EVENTS BARCELONA

6

INFRASTRUKTURBASERET BORDEAUX

7

REGIONALE GRØNNE STRUKTURER MILANO

8

Strategies for Sustainable Urban Transformation The project was completed as part of the Interreg project IBU-Oresund, which is a collaboration project between a number of Danish and Swedish municipalities aimed at increasing sustainability in the cities of the Oresund region. Taking its starting point in the Center’s analysis of European cities’ development and transformation strategies, the Center for Urban Planning’s role was to prepare a report that presents eight urban transformation strategies that have been used successfully in different European cities. The objective is to give involved municipalities inspiration, models and tools to work strategically and qualitatively with

the urban transformation that is required in order to adapt the Oresund region to current post-industrial, resource and climate-related agendas. One significant item in the report is that the strategic must be combined with the qualitative and architectural in order to achieve the desired effect, and that it is important to be able to read and work with the urban landscape’s contexts and dynamics. In order to ensure the applicability of the report’s recommendations, they were tested in a number of small workshops in some of the involved municipalities and finally presented at a conference where all of the municipalities participated.

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

145


/3

INSTITUT/INSTITUTE

TITEL/TITLE An Interstitial Dwelling og Refshaleøen Palimpsest/ An Interstitial Dwelling and Refshaleøen Palimpsest

KATEGORI/CATEGORY Masterclass-workshops/Masterclass workshops

LÆRER/TEACHER Pierre d'Avoine, Nini Leimand, Peder Duelund Mortensen, Anders Munck, Daniel Serafimovski, Thomas Wiesner, Masa Kajita, Lene Wiell Nordberg, Rikke Gry Rasmussen, Maria Hellesøe Mikkelsen

An Interstitial Dwelling og Refshaleøen Palimpsest Ved hjælp af et Velux-sponsorat initieret af Institut 3 gennemførte den engelske arkitekt Pierre d'Avoine i skoleåret 2009-10 to masterclass-workshops for studerende og lærere fra studieafdeling 5. Den første workshop, 'An Interstitial Dwelling', blev skræddersyet til studieafdelingens bachelorforløb og havde desuden deltagelse af en gruppe bachelorstuderende fra arkitektskolen ved London Metropolitan University. Workshoppen undersøgte mulighederne for indpasning af en mindre bolig i Københavns Rosenvænge-område.

146

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

Den anden workshop, 'Refshaleøen Palimpsest', undersøgte terrain-vague-forhold samt muligheder for indpasning og udformning af en platform og et ‘shelter’. Begge workshops blev fulgt af rejser til London hvor udvalgte værker af d'Avoine og relaterede arkitekter kunne studeres. Den store udstilling 'Land - Architecture - People' med værker af Pierre d'Avoine, Andrew Houlton og antropologen Clare Melhuish i Meldahls Smedie kompletterede arrangementet.


TITEL/TITLE An Interstitial Dwelling og Refshaleøen Palimpsest/ An Interstitial Dwelling and Refshaleøen Palimpsest

KATEGORI/CATEGORY Masterclass-workshops/Masterclass workshops

LÆRER/TEACHER Pierre d'Avoine, Nini Leimand, Peder Duelund Mortensen, Anders Munck, Daniel Serafimovski, Thomas Wiesner, Masa Kajita, Lene Wiell Nordberg, Rikke Gry Rasmussen, Maria Hellesøe Mikkelsen

/3

INSTITUT/INSTITUTE

An Interstitial Dwelling and Refshaleøen Palimpsest Sponsored by a Velux grant organised by Institute 3, the British architect Pierre d'Avoine conducted two masterclass workshops in 2009-10 for students and teachers from study department 5. The first workshop, 'An Interstitial Dwelling' was tailor-made for the study department’s bachelor programme and had the participation of a group of bachelor students from the school of architecture at London Metropolitan University. The workshop studied the possibilities of adaptation of a small dwelling in the Rosenvænge district of Copenhagen.

The second workshop, 'Refshaleøen Palimpsest' studied terrain vague conditions and possibilities of adaptation and design of a platform and a shelter. Both workshops were followed by trips to London where select works by d'Avoine and related architects were studied. The large exhibition at Meldahls Smedie (Meldahl's Forge) 'Land - Architecture - People' featuring works by Pierre d'Avoine, Andrew Houlton and the anthropologist Clare Melhuish, rounded off the event.

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

147


/3

INSTITUT/INSTITUTE

into safe zones ]

6 months

TITEL/TITLE 5x5 - arkitekters svar på humanitære katastrofer/ 5x5 - Architects’ Response to Humanitarian Emergencies

[ Gradually moving to the perimiter of the safe zones ]

10 years

KATEGORI/CATEGORY Workshop og gæsteforelæsninger/ Workshop and guest lecture series

STRATEGY _TIMELINE

[ New l’Aquila ]

GY _TIMELINE

E

tside l´Aquila ]

1 month

re ]

1 minute

[ Safe infrastructure ]

2 months

2 months

[ Moving camps into safe zones ]

[ Moving camps into safe zones ]

6 months

NAVN/NAME DHS, studieafdeling 7

6 months

[ Gradually moving to the perimiter of the safe zones ]

[ Earthquake. Temporary camps outside l´Aquila ]

[ Gradually moving to the perimiter of the safe zones ]

10 years

1 month

10 years

[ Safe infrastructure ]

2 months

[ New l’Aquila ]

[ New l’Aquila ]

5x5 - arkitekters svar på humanitære katastrofer Workshoppen ‘5x5’ præsenterede fem reelle natur- og civile katastrofer på fem kontinenter. De studerende blev bedt om at udvikle arkitektoniske løsninger der kunne forbedre huslysituationen for den berørte befolkning. Katastrofens karakteristika og de lokale klimatiske, naturmæssige, organisatoriske og kulturelle forhold blev studeret med det formål at planlægge mere passende bosættelser i en nødhjælpssituation end plastiktelte placeret i ortogonale ‘grids’.

148

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

Nødhjælpslejre udvikler sig ganske ofte til langtidsbosættelser og rigtige byer, og de involverede FN-agenturer efterspørger derfor nye arkitektoniske og planlægningsmæssige strategier inden for feltet. I løbet af de to uger workshoppen varede indtraf tre store naturkatastrofer i Asien og Latinamerika, heriblandt jordskælvet i Haiti.

[ Moving camps into safe zones ]


ILA

TITEL/TITLE 5x5 - arkitekters svar på humanitære katastrofer/ 5x5 - Architects’ Response to Humanitarian Emergencies

KATEGORI/CATEGORY Workshop og gæsteforelæsninger/ Workshop and guest lecture series

NAVN/NAME DHS, studieafdeling 7

/3

INSTITUT/INSTITUTE

LIBRARY

NEW TOPOG

RASTRUCTURE

TRADE / BUSINESS

HOUS

ABBEY

NEW TOPOGRAPHY

ZOOM MEMORIAL SPACE

Proposal for Chaiten:

NEW TOPOGRAPHY

5x5 - Architects’ Response to Humanitarian Emergencies The workshop ‘5x5’ presented five real nature or civilian disasters on five continents. The students were asked to develop architectural solutions that could improve the shelter situation for the people affected. The characteristics of the disaster and the local climatic, nature-related, organisational and cultural conditions were studied with the object of planning more appropriate settlements in an emergency situation than plastic tents positioned

in orthogonal grids. Relief camps quite often develop into long-term settlements and real towns, and the UN agencies involved are asking for new architectural and planning-related strategies to be developed in this field. During the two weeks that the course lasted, three major nature disasters hit Asia and Latin America, including the earthquake in Haiti.

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

149


/3

INSTITUT/INSTITUTE

TITEL/TITLE Industrialiserede storlandbrug i Danmark/ Industrialised Large-scale Farms in Denmark

KATEGORI/CATEGORY Ph.d.-afhandling/PhD thesis

Hedeslette - anlægget i det åbne land

Marint forland - anlægget i det åbne land

Byzone - det jordløse landbrug i industrikvarteret

Bakkeø - anlægget ved den primære infrastruktur

NAVN/NAME Nee Rentz-Petersen

Skovrejsningsområder: lys grå Gridnet: gul

Hurtigvoksende beplantning nær byggefeltet: lunde eller læhegn

Eksisterende beplantning: plantager, læhegn eller skov Marsk - anlægget i det åbne land

Industrialiserede storlandbrug i Danmark Afhandlingen undersøger de skalamæssige implikationer forbundet med ‘den anden udflytning’: anlæggelsen af landbrugets nye store produktionsanlæg på bar mark. Indledningsvis afprøves en ny produktionsform for storlandbruget med en markant reduceret miljøbelastning som mål: et toetagers energifællesskab mellem en svineproduktion og et gartneri.

Beplantningsforslaget tager udgangspunkt i jordbrugslandskabets typiske beplantningselementer: lunde, læhegn, skov og braklagte arealer. Med udgangspunkt i den nationale målsætning om en fordobling af skovarealet i løbet af 80-100 år (i praksis mellem 3500-5000 km2) afprøves det om skovrejsning kan indgå som en aktiv del af landskabsindpasningen af et storlandbrug.

Lokalisering og skalamæssig indpasning af de nye storlandbrug beskrives herefter gennem udviklingen af et lokaliseringsforslag og et beplantningsforslag. Lokaliseringsforslaget foreslår en tredeling af landbrugsarealerne i det åbne land i hhv. ekstensiveringsområder, status quo-områder og intensiveringsområder og skaber på den måde en positivzone for storlandbrugets nye produktionsanlæg, samtidig med at miljø- og naturinteresser tilgodeses. Positivzonen foreslås etableret som en 3-km-zone på begge sider af den primære infrastruktur: motor- og hovedvejsnettet.

Beplantningsforslaget indeholder tre elementer: skovrejsningsområder, et ‘grid-net’ af kirsebærtræer og en hurtigvoksende beplantning helt tæt på byggefeltet. Afhandlingens forslag afprøves afslutningsvist i otte karakteristiske danske landskabstyper, der hver især giver det enkelte anlæg et særpræg, trods de ens grundprincipper.

150

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

Eksemplerne tegner forskellige billeder af nye storlandbrug: det fritliggende anlæg i det åbne land, anlægget knyttet til den primære infrastruktur og det jordløse landbrug i industrikvarteret.


TITEL/TITLE Industrialiserede storlandbrug i Danmark/ Industrialised Large-scale Farms in Denmark

KATEGORI/CATEGORY Ph.d.-afhandling/PhD thesis

NAVN/NAME Nee Rentz-Petersen

/3

INSTITUT/INSTITUTE

Storbakket morænelandskab - anlægget ved den primære infrastruktur. Skovrejsningsområdet er delt i tre klumper, således at der skabes åbne kig ind mod produktionsbygningen. Områdets karakteristiske lunde med bløde konturer fortættes omkring produktionsbygningen. Tanke og beholdere fra biogasanlægget er anbragt nærmest motorvejen, og markerer storlandbruget som det første set fra afstand.

Anlægget set fra motorvejen. Beplantningen nedbryder bygningen til fragmenter og glimt

Industrialised Large-scale Farms in Denmark The dissertation studies the scale-related implications of ‘the second moving-out’: establishment of agriculture’s new large production plants in empty fields. Initially, a new production form for large-scale farms is tested with the objective of achieving a significant reduction in environmental impact: a two-storey energy partnership between a pig production and a nursery.

The planting proposal is based on the typical planting elements of the farming landscape: groves, windbreaks, woodland and set-aside areas. Taking the national objective for a doubling of forest areas over 80-100 years (in practice between 3,500 and 5,000 km2) as the starting point, it is tested whether afforestation can be included as an active part of the landscape adaptation of a large-scale farm.

Localisation and scale-related adaptation of the new large-scale farms are then described through the development of a localisation proposal and a planting proposal. The localisation proposal suggests a three-way division of the agricultural areas in open country into extensification areas, status quo areas and intensification areas, respectively, and thus creates a positive zone for the largescale farm’s new production plant, while at the same time considering environmental and nature interests. It is suggested that the positive zone be established as a 3 km zone on either side of the primary infrastructure: motorway and main road net.

The planting proposal contains three elements: afforestation areas, a grid of cherry trees and a slow-growing planting immediately next to the construction field. Finally, the dissertation’s proposal is tested in eight characteristic Danish landscape types, each of which adds its own distinctive touch despite the common basic principles. The examples show different images of new large-scale farms: the detached plant in open country, the plant connected to the primary infrastructure and the off-land farm in the industrial neighbourhood.

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

151


/3

INSTITUT/INSTITUTE

TITEL/TITLE Eksempel på enfamilieshus og have/ An Example of a Detached House and Garden

KATEGORI/CATEGORY Kompendium/Compendium

NAVN/NAME Steen Høyer

Et eksempel på en bolig på en tilfældig grund. Registreringsplanen viser grundens kvaliteter i de synlige omgivelser, samt en geologisk og en astral struktur.

Illustrationen viser et virtuelt haverum som består af sprængblokke af granit samt tre skærme, hvor adgangen sker gennem et ‘løvtag’, og ophold sker ved og mellem to Ayers Rock-landskaber, samt en åkandedam. Nedenfor ses opholdsrummet mellem de to Ayers Rock.

Eksempel på enfamilieshus og have

10

152

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH


TITEL/TITLE Eksempel på enfamilieshus og have/ An Example of a Detached House and Garden

KATEGORI/CATEGORY Kompendium/Compendium

NAVN/NAME Steen Høyer

/3

INSTITUT/INSTITUTE

Illustrationen viser grunden tilplantet med regionens planter, udenfor ved spængblokkene og indenfor som stueplanter i miniature. Derved bliver hele rummet sat ud af skala.

Illustrationen viser Casper D. Friedrichs sublime billede i stuen, nabogrundens grantræer samt et bonzai-nåletræ. Nedenfor ses et Sony-neonskilt i det lokale center mod rummets mørke åkandedam.

An Example of a Detached House and Garden

11 KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

153


/3

INSTITUT/INSTITUTE

TITEL/TITLE Træk af byudviklingens historie/ Aspects of the History of Urban Development

KATEGORI/CATEGORY Doktorgrad i arkitektur/ Doctorate in Architecture

NAVN/NAME Finn Barnow

Træk af byudviklingens historie I foråret 2010 fik arkitekt, docent Finn Barnow tildelt Doktorgraden i arkitektur for sit firebindsværk ‘Træk af byudviklingens historie’. Værket beskæftiger sig – ud fra Marx’ teori om sammenhængen mellem produktionsmåde og samfundets organisering i bysystemer – med udviklingen af teorier om byer, byudvikling og de dynamiske kræfter, som har formet strukturer, funktioner og bygninger i meget forskellige historiske epoker og under vidt forskellige samfundsforhold. Det tidsmæssige spænd strækker sig fra ca. 5000 f.Kr. til ca. 1960 e.Kr. Gennem omfattende teoretiske og empiriske undersøgelser er det værkets ambition at verificere en sammenhæng mellem det sociale, det rumlige og det arkitektoniske i de respektive geografiske og historiske kontekster. De fire bind er struktureret som følger: ‘Gudekongens by’: bysystemer og byarkitektur i Ægypten fra ca. 3000-1300 f.Kr., Mesopotamien fra ca. 3000-1800 f.Kr., Indus fra ca. 2500-1800 f.Kr., Indien fra ca. 1000 f.Kr.- 800 e.Kr., Nepal fra ca. 500 f.Kr.-1900 e.Kr. samt Kina fra ca. 1500 f.Kr.-1900 e.Kr. ‘Jordejerens by’: bysystemer og byarkitektur i den antikke græske verden og Romerriget. Den græske verden fra ca. 2800-20 f.Kr. og Romerriget fra ca. 900 f.Kr.-400 e.Kr. ‘Købmandens by’: bysystemer og byarkitektur i det postantikke og førindustrielle Europa. Feudalismen i Europa fra ca. 750-1850 e.Kr.

154

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

‘Jægerens by’: bysystemer og byarkitektur i oprindelige samfund til ca. 1960 (nomadiske stammesamfund i Østafrika og det nordlige Kenya samt fastboende stammer i Baruya, Mailu og Guro). I bedømmelsesudvalgets konklusion hedder det bl.a.: ‘Den ... under metode og genstandsfelt af bedømmelsesudvalget anførte overvejende epistemologiske kritik skal vægtes i forhold til udvalgets generelle anerkendelse af forfatterens forskningsindsats og afhandlingens internationale format. Der er tale om et livsværk båret frem af en klar arkitekturvidenskabelig ambition, som gennem en trediveårig periode har opbygget et sammenfattende materiale til belysning af træk af byudviklingens historie med en rigdom af eksempler og stringente forklaringer. Dette er kun muligt for så vidt forskningsindsatsen er ledet af et teoretisk udgangspunkt, som qua sine syntetiske elementer muliggør sammenligning og sammenstilling af den geografiske og historiske empiri. Og det er i denne forbindelse forfatterens fortjeneste at have tilført forskningen på dette område en åben diskursiv form, som lægger de epistemologiske problemer blot. Den anførte epistemologiske kritik er således samtidig en cadeau til forfatterens gennem værket tilbagevendende overvejelser over det kolossale stofområdes rette fremstilling, uden hvilke en fremadrettet epistemologisk kritik ikke havde været mulig.’


TITEL/TITLE Træk af byudviklingens historie/ Aspects of the History of Urban Development

KATEGORI/CATEGORY Doktorgrad i arkitektur/ Doctorate in Architecture

NAVN/NAME Finn Barnow

/3

INSTITUT/INSTITUTE

Aspects of the History of Urban Development In the spring of 2010, Architect and Reader Finn Barnow was awarded a Doctorate in Architecture for his four-volume work ‘Træk af byudviklingens historie’ (Aspects of the History of Urban Development). Based on Marx’ theory about the connection between production ways and society’s organisation into urban systems, the work deals with the development of theories about cities, urban development and the dynamic forces that have inspired structures, functions and buildings across very different historical epochs and under very different social conditions. The span in time stretches from about 5000 BC to about 1960 AD. It is the work’s ambition to verify a connection between the social, spatial and architectural in the respective geographic and historical contexts by means of extensive theoretical and empirical studies. The four volumes are structured as follows: ‘The City of the Divine King’: urban systems and urban architecture in Egypt from ca. 3000 to 1300 BC, Mesopotamia from ca. 3000 to 1800 BC, the Indus Valley from ca. 2500 to 1800 BC, India from ca. 1000 BC to 800 AD, Nepal from ca. 500 BC to 1900 AD, and China from ca. 1500 BC to 1900 AD. ‘The City of the Landowner’: urban systems and urban architecture in Antiquity’s Greek world and the Roman Empire. The Greek world from ca. 2800 to 20 BC and the Roman Empire from ca. 900 BC to 400 AD. ‘The City of the Merchant’: urban systems and urban architecture in Post-Antiquity and Pre-Industrial Europe. Feudalism in Europe from ca. 750 to 1850 AD.

‘The City of the Hunter’: urban systems and urban architecture in indigenous societies up to ca. 1960 (nomadic tribal societies in East Africa and northern Kenya and settled tribes in Baruya, Mailu and Guro). The Assessment Committee’s conclusion included the following comments: ‘The… predominantly epistemological critique mentioned by the Assessment Committee under method and object field should be weighted in relation to the Committee’s general recognition of the author’s research effort and the dissertation’s international format. This is a life’s work carried forward by a clear architectural ambition through a period of thirty years, building a summary material for the elucidation of aspects of the history of urban development with a wealth of examples and stringent explanations. This is only possible in so far as the research effort is guided by a theoretical starting point, which facilitates, qua its synthetic elements, comparison and juxtaposition of the geographical and historical empirical data. In this connection, the author deserves credit for having enriched research in this field with an open discursive form that exposes epistemological issues. The indicated epistemological critique is also an acknowledgement of the author’s recurring deliberations throughout the work on the immense subject area’s true presentation, without which a forward-looking epistemological critique would not have been possible.’

KA 11 /FORSKNING/RESEARCH

155

KA11 institut 3  
KA11 institut 3  

Uddrag fra KA11, årets skolepublikation fra Kunstakademiets Arkitektskole

Advertisement