Page 1


/0 /02 Arkitektur, by og bygning Marianne Ingvartsen/Studieleder

Studieafdeling 2 har fokus på ideen om arkitektens professionelle virke som det at skulle leve sig ind i pragmatiske vilkår og insistere på at finde nye overraskende muligheder for at overskride disse vilkår. Den arkitektoniske relation mellem byen og kroppen er arbejdsfeltet - med andre ord den gensidige påvirkning mellem arkitekturen og livet. Arkitektoniske værker, urbane strukturer, samfundsmæssige og kulturelle forhold studeres og danner afsæt for programmer, ideer, teoretiske studier og projekter. Målet med bacheloruddannelsen er at udvikle de studerendes personlige stillingtagen til arkitekturen og faget. Både på den engelske og den danske kandidatuddannelse arbejder de studerende med opgaver, der fokuserer på eksperimentet på flere niveauer. Andre opgaveprogrammer definerer projektforløb, der tager udgangspunkt i fordybelsen med analysen som berigende input. I projekterne er studieprocessen prioriteret så studieresultaterne løbende gennem delresultater dokumenterer en skabelsesproces, der veksler mellem produktion og refleksion. I projektarbejdet integreres forskellige teoretiske studier og workshops, der fokuserer på særlige vidensområder og specifikke tilgange til metoder og medier. I studieåret 2009-10 var studieafdeling 2 på feltarbejde i Sarajevo. De studerende mødte byen og dens beboere i 1:1 og udforskede dagligdagens handlinger i det offentlige og private rum og afdækkede byens hemmeligheder. De fordybede sig i byen og identificerede de bygningsmæssige og strukturelle lag som er resultatet af samfundsmæssige, politiske, sociale og kulturelle forhold. Deres observationer reflekteredes i stillede og individuelle programmer samt i studier og registreringer af bestemte kontekstuelle situationer, der blev anvendt konkret i projektarbejde. Skolepublikationen viser udvalgte projekter, der dokumenterer afdelingens fokusering på problem, proces og projekt, og projekterne afspejler, at de arkitektoniske forslag bygger på ideer, som er udviklet ud fra specifikke interesser og med selvstændige faglige synspunkter.


02 /02 Architecture, City and Construction Marianne Ingvartsen/Head of Department

Study Department 2 focuses on the concept of the architect's professional work as the idea of having to identify with pragmatic conditions and insist on finding new surprising possibilities of exceeding these conditions. The architectural relationship between the city and the body is the field of work – in other words, the mutual influence between architecture and life. Architectural works, urban structures, societal and cultural conditions are studied and form the basis for programmes, ideas, theoretical studies and projects. The Bachelor programme's objective is to develop the students' ability to personally make up their minds about architecture and the profession. At both the Master's programme conducted in English and Danish, students work with assignments that focus on experiments at various levels. Other assignment programmes define project courses based on in-depth studies using analysis as an enriching input. The study process for the projects is prioritised to ensure that study results continually document a creation process varying between production and reflection through sub results. Various theoretical studies and workshops are integrated into the project work, focusing on particular knowledge fields and specific approaches to methods and media. During the 2009-10 academic year, Study Department 2 went to Sarajevo to do fieldwork. The students encountered the city and its inhabitants in 1:1 and explored everyday actions in public and private spaces, uncovering the city's secrets. They emerged themselves in the city and identified the building-related and structural layers that are the result of societal, political, social and cultural conditions. Their observations were reflected in set and individual programmes as well as in studies and registrations of specific contextual situations that were used directly in project work. The school publication shows selected projects that document the Department's focus on issue, process and project, and the projects reflect the fact that architectural proposals build on ideas developed on the basis of specific interests and with independent academic points of view.


/02 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR 01

NAVN/NAME Julia Andersson

LÆRER/TEACHER Anders Møller Nicholas Bjørndal

Kortlægningsopgave i Sarajevo

Mapping of Sarajevo

Denne kortlægningsopgave i Sarajevo tog udgangspunkt i en bjergklatrer, som tilbragte sin fritid i bjergene omkring Sarajevodalen. Klatreteknikker og -ruter blev studeret og transformeret til bevægelsesdiagrammer og mønstre, som diskuterede relationen mellem kroppen og bjerget.

This mapping assignment in Sarajevo was based on a mountain climber who spent his spare time in the mountains around the Sarajevo valley. Climbing techniques and routes were studied and transformed into movement diagrams and patterns that discussed the relationship between the body and the mountain.

Den vertikale undersøgelse blev dernæst oversat til en metode til genfortolkning af et tyrkisk hus. Udgangspunktet for den metodiske oversættelse var gæstens rute igennem husets private og offentlige lag, som blev erstattet med klatrerens mere organiske og irregulære bevægelsesmønstre. Dette resulterede i en forvridning og fragmentering af husets originale planløsning, hvor der blev arbejdet metodisk med at oprette relationer mellem det genkendelige og det fremmede.

The vertical survey was then translated into a method for reinterpretation of a Turkish house. The basis for the methodical translation was the visitor's route through the house's private and public layers, which were replaced by the climber's more organic and irregular movement patterns. This resulted in a twisting and fragmentation of the house's original plan solution, in which students worked methodically to establish relations between the recognisable and the unfamiliar.

Resultatet blev derefter spejlet omkring en gårdhave og blev således en tilføjelse til det tyrkiske hus.

The result was then reflected around an atrium, and thus it became an addition to the Turkish house.

34

KA 11 /BACHELOR/BACHELOR


ÅRGANG/YEAR 01

NAVN/NAME Arendse Agger

LÆRER/TEACHER Eva Ravnborg Anne Romme

/02 AFDELING/DEPT

Boliger til henholdsvis en, to og fire personer

Dwellings for One Person, Two or Four People, Respectively

Udgangspunktet for projektet er den udveksling af hjemlige lyde, som foregår mellem beboerne i et lejlighedskompleks. Ved at skabe et skaktsystem af senge som er forbundet auditivt udfordres den traditionelle måde at bo på. Sengene skærer sig ind i rummet og definerer de øvrige rums udformning. Derved undersøges det hvordan arkitekturen kan skabe en fornemmelse af nærvær og omsorg for hinanden på tværs af vægge og traditionelle grænser.

The basis for the project is the exchange of familiar sounds that take place between residents in a block of flats. By creating a shaft system of beds linked audibly, the traditional way of living is challenged. The beds cut in and define the design of the other rooms. In this way, students study how architecture can create a sense of closeness and concern for each other across walls and traditional boundaries.

KA 11 /BACHELOR/BACHELOR

35


- den besøgende som et indre udvidende landskab, forskeren bevæger sig i mellemrummet mellem den besøgende og fasaden

Plantegninger - den besøgende som et indre udvidende landskab, forskeren bevæger sig i mellemrummet mellem den besøgende og fasaden. AFDELING/DEPT Plantegninger Plantegninger - den besøgende som et indre udvidende landskab, forskeren bevæger sig i mellemrummet mellem den besøgende og fasaden.

/02

ÅRGANG/YEAR 03

NAVN/NAME Didde Olsen

LÆRER/TEACHER Amanda Betz Astrid Mody Jakob Knudsen

- den besøgende som et indre udvidende landskab, forskeren bevæger sig i mellemrummet mellem den besøgende og fasaden. Plantegninger Plantegninger

- den- besøgende som som et indre udvidende landskab, forskeren bevæger sig i sig mellemrummet mellem den besøgende og fasaden. den besøgende et indre udvidende landskab, forskeren bevæger i mellemrummet mellem den besøgende og fasaden.

-3

-4

-4

-2

-3 -3

-4 -4 -4 -4

-2 -2

-3 -3 -3

- 2 - 2- 2 Snit A

Snit A

Intern indgang, nedtrapning

Snit A

Intern indgang, nedtrapning

Snit A

Intern indgang, nedtrapning

Snit A

Snit A

Intern indgang, nedtrapning Intern indgang, nedtrapning

Intern indgang, nedtrapning

Snit B

Snittegning mod øst

Snit B

Snit B

Snit B

Snit B

- den besøgende som et indre udvidende landskab, forskeren bevæger sig i mellemrummet mellem den besøgende og fasaden.

Snit B

Gangbro hævet

-1 -1 -1

0 0 0

-1 -1

-1

0

Gangbro hævet Gangbro hævet

Gangbro hævet Kajkant trukket op Gangbro hævet

0

Gangbro hævet

0

Kajkant trukket op

1

Kajkant trukket op Kajkant trukket op

Kajkant trukket op

1

Kantine/Køkken 3600 mm

Kontorer

- 1000 mm

Laboratorier - 5000 mm

Lager/Simlering - 9000 mm

Samling - 13000 mm

Nordhavn Center for is og klima

North Harbour Centre for Ice and Climate

Projektet er placeret på den yderste spids af Københavns Nordhavn hvor byen ender. Bygningen deles i to som af en stor sprække i et isbjerg, med en del placeret på hver sin mole ved indsejlingen til den bagvedliggende lystbådehavn. Bygningen er sammensat af en række horisontale skiver der vrider sig op gennem etagerne. I bunden består bygningen af en række uregelmæssigt formede søjler men som bygningen rejser sig, gror søjlerne sammen og danner en organisk helhed. Geometrien kommer oprindeligt fra et studie af hvordan iskerner fra indlandsisen deles når de udsættes for geofysiske eksperimenter. Geometrien er således taget fra en bestemt skala og kontekst og transformeret op i en helt anden og større bygningsskala.

The project is located on the outermost tip of Copenhagen's North Harbour where the city ends. The building is divided in two as by a large crack in an iceberg, with each part placed on its own pier by the seaward approach to the marina behind. The building is composed of a number of horizontal slices that twist up through the floors. At the bottom, the building consists of a number of irregularly shaped columns, but as the building rises, the columns grow together and form an organic whole. The geometry originally came from a study of how ice cores from the inland ice split when they are exposed to geophysical experiments. Thus, the geometry is taken from a specific scale and context and transformed into a completely different and much larger building scale.

36

KA 11 /BACHELOR/BACHELOR

Center for Is og Klima i Nordhavnen Snit A mod nord 1:100 Placering i fht. Paustian Bacelorbedømmelse juni 2010 Didde Højlund Olsen, stud3842

1

1

1 Kajkant trukket op

1


ÅRGANG/YEAR 03

NAVN/NAME Morten Pedersen

LÆRER/TEACHER Amanda Betz Astrid Mody Jakob Knudsen

/02 AFDELING/DEPT

Nordhavn Center for is og klima

North Harbour Centre for Ice and Climate

Når man laver et mikroskopisk snit i en iskerne og udsætter dette snit for polariseret lys, ser man pludseligt et fantastisk farvespil der viser hvordan isen gennem årtusinders pres er blevet massiv og krystallinsk lejret. Ved at lade isprøven smelte langsomt opnås en række forskellige tilstandsformer som løbende registreres, analyseres, tegnes og efterfølgende overføres til en bygningsskala. Her danner formerne udgangspunkt for planer der samtidig tester forskellige parametre. Der arbejdes med dagslyset og med hvordan det skærer sig ned igennem bygningen som smeltevand og på den måde danner nye rum. En funktionel opdeling undersøges ved hjælp af forskellige aktører, dvs. forskeren og den besøgende og deres forskellige og lejlighedsvist overlappende ruter gennem bygningen.

When you make a microscopic section into an ice core and expose this section to polarised light, you suddenly see an amazing play of colours that shows how the ice through millennia of pressure has become solid and crystallinely embedded. By allowing the ice sample to melt slowly, a series of different states are achieved, and these are continually registered, analysed, drawn and subsequently transferred to a building scale. Here, the shapes form the basis for plans that also test different parameters. Students work with daylight and with how it cuts down through the building as meltwater and in this way forms new spaces. A functional division is studied by means of various players, i.e. the researcher and the visitor and their different and occasionally overlapping routes through the building.

KA 11 /BACHELOR/BACHELOR

37


/02 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR Kandidat/Graduate

NAVN/NAME Tina Lyneborg Jensen

LÆRER/TEACHER Lene Brix, Phil Ayres, Anne Romme, Ali Arvanaghi

Sarajevo

Sarajevo

I projektet 'Sarajevo' mødes de mentale processer forbundet med byens iboende krigstraumer med en personlig fascination af kinetiske apparaturer, materielle tilstandsskift og designprocesser. Projektets undersøgende natur overflødiggør til dels forståelsen af programmet som bærende element, og reducerer det til en narrativ ramme hvori en række eksperimenter iscenesættes. Programmet ‘Samlingen’ fremkalder byggetekniske og tankemæssige ideer. Processer og narrativer sættes i gang og gennemgår flere evolutioner af kinetiske apparaturer og materielle tilstandsskift.

In the ‘Sarajevo’ project, the mental processes related to the city's inherent war traumas meet a personal fascination with kinetic devices, material changes of condition and design processes. The project's investigative nature partly renders understanding of the programme superfluous and reduces it to a narrative framework in which a number of experiments are staged. The programme ‘The Collection’ evokes building technical and conceptual ideas. Processes and narratives are started and go through several evolutions of kinetic devices and material changes of condition.

38

KA 11 /KANDIDAT/GRADUATE


ÅRGANG/YEAR Kandidat/Graduate

NAVN/NAME Tina Lyneborg Jensen

LÆRER/TEACHER Lene Brix, Phil Ayres, Anne Romme, Ali Arvanaghi

/02 AFDELING/DEPT

KA 11 /KANDIDAT/GRADUATE

39


/02 AFDELING/DEPT

ÅRGANG/YEAR Afgang/Final

Plan 2 1:200

Reception Restaurant Bolig

Væksthus

Værelse Bolig

Ophold/ Sovesal

Værelse

Plan 1 1:200

Bazar

Plan 0 1:200

40

KA 11 /KANDIDAT/GRADUATE

NAVN/NAME Eva Rosborg Aagaard

LÆRER/TEACHER Marianne Ingvartsen


ÅRGANG/YEAR Afgang/Final

NAVN/NAME Eva Rosborg Aagaard

LÆRER/TEACHER Marianne Ingvartsen

/02 AFDELING/DEPT

Situationsplan 1:500

Hotel i Sarajevo

Hotel in Sarajevo

Projektet er en nyfortolkning af hotellet som et sted til midlertidig beboelse i dialog med byen. Hotellet etablerer mødet med byen både på et overordnet strukturelt og på et konkret, rumligt plan. Det indeholder forslag til en ny hoteltype, der kan rumme beboelser til ophold af forskellig længde og permanens.

The project is a new interpretation of the hotel as a place for temporary habitation in dialogue with the city. The hotel establishes the meeting with the city both at a general, structural and at a concrete, spatial level. It contains proposals for a new hotel type that can accommodate habitation for stays of differing length and permanence.

Hotellet er placeret på en skrånende grund og foyeren er formet som en stor landskabelig trappe. Karavanseraiets arkitektur, struktur og program har været inspiration for projektets udvikling.

The hotel is located on a sloping site, and the foyer is designed as a large landscaped stairway. The architecture, structure and programme of the caravanserai have been the inspiration for the project's development.

KA 11 /KANDIDAT/GRADUATE

41

KA11 studieafdeling 2  

Uddrag fra KA11, årets skolepublikation fra Kunstakademiets Arkitektskole

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you