Page 1

Openbare basisschool

‘T BUSSELTJE Schoolgids 17/18

De Korenblo 1


2


Welkom Voor u ligt de schoolgids van ‘t Busseltje. Met deze gids willen wij u zo goed mogelijk informeren over de gang van zaken op onze school. Mocht u naar aanleiding van deze gids nog vragen hebben, dan staan wij u graag te woord. Deze gids is zowel bestemd voor ouders en verzorgers die op zoek zijn naar een goede basisschool voor hun kinderen, als voor degenen die al kinderen bij ons op school hebben. Een groot gedeelte van de dag zijn uw kinderen aan onze zorg toevertrouwd. Zeker acht jaar brengen ze op de basisschool door. Het is dan ook belangrijk om de school voor uw kind met zorg te kiezen. De schoolgids kan u bij deze keuze helpen. In vogelvlucht maakt u kennis met onze uitgangspunten, werkwijze en opbrengsten. Zo willen we de kwaliteit van ons onderwijs voor u in beeld brengen. De informatie in deze schoolgids treft u digitaal aan op onze website en ligt ter inzage bij de directie. De jaarlijkse schoolkalender kunt u eveneens op de website raadplegen. Wij wensen u en uw kinderen een prettige en leerzame tijd toe op onze basisschool! Sanne Roumen Locatiedirecteur

In deze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen we alle volwassenen die thuis de zorg voor onze leerlingen hebben.

3


*

4

Inhoudsopgave


1. Brede openbare school 6 1.1 RBOB De Kempen 7 1.2 Onze visie 8 2. De kwaliteit van ons onderwijs 10 2.1 Adaptief Onderwijs 11 2.2 Creatief in het benutten van talenten 11 2.3 Kwaliteitscyclus 12 3. De ontwikkeling van het onderwijs 14 3.1 Activiteiten ter verbetering 15 3.2 Uitstroomgegevens van de leerlingen 17 4. De zorg voor de leerlingen 18 4.1 Aandacht voor pestgedrag 19 4.2 De algemene zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 19 4.3 Zorgplicht 20 4.4 Visie op ondersteuning 21 4.5 Positie van de ouders 20 4.6 Schoolondersteuningsprofiel 23 4.7 Verwijzingscommissies 26 4.8 Meer informatie Passend Onderwijs 26 4.9 Leerlingzorg door externen onder schooltijd 26 4.10 Meer- en hoogbegaafde leerlingen 27 4.11 Ondersteuningscoรถrdinator en leerlingbesprekingen 28 4.12 Groepsplan en handelingsplan 28 4.13 Orthotheek 29 4.14 Schoolmaatschappelijk werk 29 4.15 De rapportage 29 5. De organisatorische structuur 30 5.1 Leerlingen 31 5.2 Het team 31 5.3 De inzet van personeel 31 5.4 Stagiaires 31 6. De rol van de ouders 32 6.1 Algemeen 33 6.2 Informatieavond 33 6.3 Spreekavond 33 6.4 Meehelpen op school 33 6.5 Ouderportaal 33 6.6 Kalender 35 6.7 Website 35

7. School en medezeggenschap 36 7.1 De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad 36 7.2 De oudervereniging 37 8. Speciale en buitenschoolse activiteiten 38 8.1 Kunst- en cultuuractiviteiten 39 8.2 Natuur- en milieuactiviteiten 39 8.3 Maatschappelijke activiteiten 39 9. De leerplicht 40 9.1 Verlof- en verzuimbeleid 41 9.1.1 Kort verzuim 41 9.1.2 Verlof 41 9.2 Vakantie onder schooltijd 42 9.3 Bezwaar 42 9.4 Ongeoorloofd schoolverzuim 43 10. Meldcode plicht voor huiselijk geweld en kindermishandeling 44 10.1 Functies van de meldcode 45 11. De klachtenregeling 46 12. Het schoolplan 48 13. Overige schoolgegevens 50 13.1 Open Dag 51 13.2 Instromen nieuwe leerlingen 51 13.3 Lestijd 51 13.4 Vervangende leerkrachten 51 13.5 Gymnastiek 52 13.6 Gezonde school 52 13.7 Jeugdgezondheidszorg 52 13.8 Verzekeringen 54 13.9 Verkeersveiligheid 54 13.10 Sponsoring 54 13.11 Veiligheid 54 13.12 Privacybescherming 55 14. Bijlagen 56 14.1 Krachtig leren: adaptief onderwijs 57 14.2 Informatie Gedragsregels 59 14.3 Literatuurlijst 61 14.4 Adressen 62

5


1

6

Brede openbare school


Openbare basisschool ’t Busseltje staat aan de Berkakkers 1a te Eersel. ’t Busseltje is een middelgrote school die midden in de wijk Molenakkers staat. Ruim een kwart van de Eerselse kinderen weet de weg naar ’t Busseltje te vinden. Het is geen typische wijkschool, de leerlingen komen uit het gehele dorp. Ook komt een aantal leerlingen uit de omliggende dorpen.

buitenschoolse opvang. Samen met de school kan het kind een dagarrangement aangeboden worden van ‘s morgens 7.30 uur tot ‘s avonds 18.30 uur. Informatie hierover vindt u op nummereen.com en onze website.

In het schoolgebouw van brede school ’t Busseltje liggen de klaslokalen in de vorm van een carré rondom een gemeenschappelijke ruimte. Er zijn elf leslokalen, een speelzaal en diverse werkruimtes.

• Algemene toegankelijkheid voor iedere leerling ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of sociale herkomst • Eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging • Aandacht en respect voor onze multiculturele samenleving • Het non-discriminatie beginsel

Naast de leslokalen, speelzaal en werkruimtes van de school hebben Kinderopvang NummerEen en het Consultatiebureau van de ZuidZorg/GGD zich als partners gevestigd binnen het gebouw. Onze school werkt samen met beide partners. Op brede school ’t Busseltje biedt NummerEen buitenschoolse opvang en dagopvang. NummerEen Kinderopvang is de overkoepelende naam voor kinderdagverblijf, het peuterprogramma en

Onder het motto ‘Niet apart, maar samen’ gelden voor het openbaar onderwijs de volgende kenmerken:

1.1 RBOB De Kempen RBOB De Kempen is een professionele organisatie van 14 scholen voor openbaar en bijzonder primair onderwijs. Iedere school daarvan is toegankelijk voor alle mensen ongeacht maatschappelijke, religieuze of culturele achtergrond, met aandacht voor respect en actieve tolerantie onder het motto ‘Niet apart, maar samen’. De organisatie is zodanig ingericht dat deze in staat is flexibel in te spelen op veranderingen van de omgeving. Betrokkenheid van alle geledingen, ieder in zijn eigen verantwoordelijkheid en rol, is daarvoor onontbeerlijk. RBOB de Kempen stuurt op hoofdlijnen. De 14 scholen behouden zoveel mogelijk hun eigen karakter waarbij samenwerken en van elkaar leren gestimuleerd wordt.

7


Het bestuur zetelt aan:

verantwoordelijkheid. Deze vindt u in de bijlage.

Provincialeweg 74 55043 HJ Veldhoven

De Leefstijlwerkgroep organiseert vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid jaarlijks een informatieve en interactieve ouderavond voor de ouders en leerkrachten van ’t Busseltje met als doel het creÍren van een constructieve sociale omgeving voor de kinderen.

De 14 scholen van RBOB De Kempen zijn verdeeld in 3 clusters van 4 of 5 scholen. Aan het hoofd van elk cluster staat een clusterdirecteur. Met de algemeen directeur/ bestuurder vormen zij het managementteam. 1.2 Onze visie Wij zijn een openbare, breed toegankelijke school. Een school waar iedereen welkom is. Een school die respect heeft voor en aandacht besteedt aan mensen met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergrond. Wij vinden het als school belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen door ze kennis te laten maken met andere opvattingen, religies en culturen. Hierdoor leren onze kinderen respect te tonen, oog te hebben en open te staan voor de verscheidenheid van onze samenleving. Dit betekent dat kinderen zich betrokken en verbonden moeten voelen met hun naaste omgeving. Sociale verbondenheid versterkt sociaal gedrag en vermindert risicofactoren. De methode Leefstijl vormt de basis voor het aanleren van communicatieve vaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. Aan de hand van 6 thema’s wordt schoolbreed aandacht besteed aan de ontwikkeling van deze vaardigheden. De normen en waarden van onze school willen we zichtbaar uitstralen in de praktijk. De schoolafspraken zijn leerlingen, ouders en teamleden met elkaar aangegaan vanuit een gezamenlijke 8

Kinderen hebben een rijke leeromgeving nodig. Een uitdagende, gevarieerde en ook gestructureerde leeromgeving met voldoende bewegingsruimte. Wij bieden kinderen een veilige leeromgeving waarin ze zich als individu op uiteenlopende gebieden kunnen ontwikkelen en gaan ervaren waar de eigen talenten en aandachtspunten liggen. We willen de kinderen actief deel laten nemen aan hun eigen ontwikkeling. We geven de kinderen tijd en ruimte om kritisch te kijken, creatief problemen op te lossen, beslissingen te nemen en doelen te stellen. Kinderen moeten de kans krijgen het geleerde toe te passen in praktische situaties.


Op onze school zijn ouders meedenkende partners in de ontwikkeling en begeleiding van hun kind. School en ouders zoeken, in samenspraak, naar de best mogelijke ontwikkelingskansen. Dit vraagt een goede relatie met wederzijds respect en een open communicatie waarbij relevante informatie uitgewisseld wordt. Opvoeden en leren gaan hand in hand. Leerkrachten ontwikkelen zich voortdurend. Een professionele cultuur vraagt om vaardige leerkrachten: ze creĂŤren een veilig leerklimaat op school, een warme en zorgzame omgeving, waarin de behoeften van kinderen centraal staan. Ze hebben inzicht in leerprocessen van kinderen en in hun ontwikkeling. Leerkrachten staan open voor ideeĂŤn van kinderen en kunnen deze vertalen naar onderwijssituaties. Een open, eerlijke en effectieve wijze van communiceren met kinderen en ouders is essentieel voor een veilig en opbouwend leerklimaat.

9


2

10

De kwaliteit van ons onderwijs


2.1 Adaptief Onderwijs De visie van ‘t Busseltje is gebaseerd op het model Adaptief Onderwijs. Letterlijk vertaald betekent het woord adapteren aanpassen. Adaptief onderwijs gaat uit van verschillende onderwijsbehoeften bij kinderen en stemt het aanbod daarop af. Het kenmerkt zich door afwisseling in de lessen en aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van kinderen stimuleren we zoveel mogelijk.

Relatie Het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan Ik mag er zijn!

Adaptief onderwijs voldoet aan een drietal basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. Als deze basisbehoeften vervuld zijn, is een kind actief en gemotiveerd om te leren.

2.2 Creatief in het benutten van talenten ’t Busseltje is een uitnodigende en aantrekkelijke school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen. We creëren een leef- en leeromgeving waarin kinderen zich verbonden voelen met elkaar, met de school en met de wereld om hen heen. We gaan uit van verschillen in competenties en geven talenten de ruimte. We stimuleren elkaar om verantwoordelijkheid te nemen en moedigen initiatieven aan.

Competentie Geloof en plezier in je eigen kunnen Ik ben iemand die iets kan! INTERACTIE

ONDER STEUNING

RELATIE

UITDAGING

KIND COMPETENTIE INSTRUCTIE

AUTONOMIE KLASSENMANAGEMENT

VERTROUWEN

Autonomie Het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten helpen. Ik ben zelfstandig!

Op ’t Busseltje krijgt elk kind de mogelijkheden aangereikt om zowel zijn talenten als aandachtspunten te ontwikkelen. We geven onze kinderen kennis en vaardigheden mee, zodat ze zelfstandig en met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen treden. Talentontwikkeling is een impliciet onderdeel van ons onderwijs: in de dagelijkse activiteiten geven we kinderen de ruimte en motivatie om hun talenten in te zetten en te ontwikkelen. Onderstaande activiteiten dagen onze kinderen daarnaast expliciet uit om hun talenten te tonen: • Talentendag • Voorleesdagen en voorleeswedstrijd • Busseltje in Concert 11


• Vieringen • Kangoeroewedstrijd • Grote Rekendag • Techniektoernooi • Koningsspelen 2.3 Kwaliteitscyclus ‘t Busseltje hanteert de volgende cyclus van meten en verbeteren ten behoeve van de borging van de kwaliteit van het onderwijsleerproces: • In de regel vindt binnen de school één keer per 4 schooljaren een externe meting van de kwaliteit van het onderwijsleerproces plaats. • De kwaliteitsmeting vindt plaats met behulp van kijkwijzers didactisch handelen (identiek voor alle scholen). • Op grond van de resultaten van de kwaliteitsmeting formuleert ‘t Busseltje verbeterdoelen en -activiteiten. Deze worden in het schoolplan en in het schoolontwikkelplan opgenomen en zijn gericht op zowel de langere (4 jaren) als de kortere (1 jaar) termijn. • Op grond van de verbeterdoelen- en activiteiten formuleert elke leerkracht in het professioneel ontwikkelingsplan (PrOP) ook zijn/haar eigen professionele ontwikkeldoelen. Met behulp van de kijkwijzers didactisch handelen en/of SVIB wordt jaarlijks bij elke leerkracht en in lijn met de verbeterdoelen van de school geobserveerd in welke mate sprake is van professioneel didactisch handelen. • De resultaten van de leerkrachtobservaties worden jaarlijks door de locatie- en clusterdirecteur geanalyseerd en vertaald in conclusies en verbeteracties op schoolniveau. Deze conclusies en verbeteracties 12

worden samen met de resultaten van de andere periodieke metingen (zoals de eind- en tussentoetsen van Cito) opgenomen in de trendanalyse en het schoolontwikkelplan en vormen een jaarlijkse schoolzelfevaluatie. Ieder jaar stellen we een schoolontwikkelingsplan op, als onderdeel van het schoolplan. In het schoolontwikkelingsplan staan onze ontwikkelpunten en doelstellingen op het gebied van onderwijs, personeel, financiën en scholing voor het huidige schooljaar beschreven. Ieder jaar evalueren wij dit plan en de uitkomsten vormen de basis voor het nieuwe schoolontwikkelingsplan. We werken met een vierjarenplanning waarin alle vakdomeinen eens in de vier jaren centraal staat. Naast het jaarlijkse ontwikkelingsplan werken we ook met een meerjarenbeleidspan. Om het leerrendement te kunnen vaststellen wordt er gebruik gemaakt van door het CITO ontwikkelde programma van onderzoeken. Deze gegevens worden vastgelegd in het Leerling Volg Systeem (LVS), zodat leraren en ouders de ontwikkelingen goed kunnen volgen. Het CITO leerlingvolgsysteem wordt landelijk gebruikt. Daardoor is het ook mogelijk de vorderingen landelijk te vergelijken met onze schoolstandaarden. Verder maken we gebruik van methodegebonden toetsen en observaties die de leerkracht dagelijks doet. De informatie die we op deze manier verkrijgen, spreken we door met de ondersteuningscoördinator. Zo kunnen we op schoolniveau een goede ondersteuningsstructuur waarborgen en krijgen we een breed en rijk beeld van de ontwikkeling van de kinderen. In hoofdstuk 4 wordt verder


ingegaan op de speciale ondersteuning en de coördinator. In het kader van het CITO leerlingvolgsysteem maken we gebruik van de volgende toetsen: CITO betekent Centraal (landelijk) Instituut voor Toets Ontwikkeling. • • • • • • • •

Rekenen kleuters 2012 Taal kleuters 2011 AVI en DMT 2009 Rekenen-Wiskunde 3.0 Begrijpend lezen 3.0 Spelling 3.0 Studievaardigheden Centrale Eindtoets PO

groep 1 en 2 groep 1 en 2 groep 3 t/m 8 groep 3 t/m 8 groep 3 t/m 8 groep 3 t/m 8 groep 5 t/m 7 groep 8

Verder maken we gebruik van een landelijke onafhankelijke vragenlijst over de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling. • ZIEN! groep 3 t/m 8 • Leerlingtevredenheidspeiling groep 5 t/m 8 • SVL (SchoolVragenLijst) groep 8 Met de ZIEN! brengen we twee maal per jaar de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling in beeld. De groepen 1 en 2 werken met het programma KIJK, een observatie- en registratie methode waardoor we de algehele ontwikkeling van het jonge kind systematisch in beeld brengen en beredeneerd vervolg kunnen geven. We sluiten hierbij aan bij de observatie- en registratie wijze van NummerEen waardoor we de doorgaande lijn kunnen optimaliseren. De gegevens worden zowel op individueel niveau als op groepsniveau bekeken.

13


3

14

De ontwikkeling van het onderwijs


3.1 Activiteiten ter verbetering In maart 2016 heeft de inspectie van onderwijs een kwaliteitsonderzoek gedaan op ’t Busseltje. Op basis van acht standaarden oordeelde de inspectie dat de kwaliteit van het onderwijs op ’t Busseltje in ruime mate op orde is: Standaard 1.1 Resultaten

2.1 Aanbod

2.2 Zicht op ontwikkeling

2.3 Didactisch 3.1 Schoolklimaat 3.2 Veiligheid

4.1 Evaluatie en verbetering 4.2 Kwaliteitscultuur

Oordeel De leerlingen van ‘t Busseltje behalen gemiddeld genomen voldoende cognitieve eindresultaten. Er ligt nog een kans om te laten zien dat de school de leerlingen structureel vaardigheden in meer brede zin bijbrengt. Het aanbod is breed, stimulerend en dekkend voor de kerndoelen. ’t Busseltje profileert zich ook in muzische en creatieve vakken. De school betrekt daarbij de talenten van zowel de leerlingen als de ouders. De leraren hebben voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. De verzamelde data kunnen nog scherper aan het didactisch handelen en aanbod gekoppeld worden. De leraren verstaan hun vak. Ze zien nog voldoende uitdaging om zich verder te professionaliseren in hun didactisch handelen. De rust, prettige sfeer en de brede activiteiten die de school organiseert maken dat leerlingen en leraren het naar hun zin hebben op de school en zich veilig voelen. De ouders voelen zich zeer welkom. Het schoolklimaat is een sterk punt. De school kent een professionele kwaliteitscultuur. Zo staat het team stil bij haar eigen gedrag en maakt specifieke leervragen en talenten bespreekbaar.

Aandachtspunten voor schooljaar 2017-2018

Het team van ’t Busseltje is trots op de ontwikkeling van ons onderwijs en de waardering die de inspectie daarover uitspreekt. De uitdaging voor ’t Busseltje ligt in het versterken van de autonomie van onze kinderen. Door hen • Rijke leeromgeving uitbreiden gekoppeld aan ontwikkelingsdoelen groep 1-2 • Eigenaarschap uitbreiden aan de hand van leerlijn leren leren groep 3-8 • Hogere denkvaardigheden stimuleren door inzet kiestaken groep 3-8 • Passend aanbod creëren voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

te leren leren, hun creatieve denken te stimuleren, hen te laten ontdekken, onderzoeken en ondernemen, zijn onze kinderen nog beter toegerust voor de toekomst en voor een steeds veranderende wereld. • Preventief inzetten op leer- en gedragsproblemen • Thematisch onderwijs en spelenderwijs leren implementeren in groep 3 • Werken met kennisteams • Intensiveren structureel muziekonderwijs • Intensiveren van techniekonderwijs • Intensiveren van ICT onderwijs • Oriënteren op thematisch en geïntegreerd aanbod voor wereldoriëntatie

15


Ambities voor 2016-2019 Standaard 1.1 Resultaten

2.1 Aanbod

2.2 Zicht op ontwikkeling 2.3 Didactisch

2.4 Ondersteuning

3.1 Schoolklimaat

3.2 Veiligheid

16

Ambitie Opbrengsten passend bij leerlingpopulatie Planmatig ontwikkelen van vaardigheden in brede zin Planmatig verbeteren van onderwijsaanbod taal en rekenen Structureel verbreden van onderwijsaanbod Juist analyseren en tijdig signaleren

Actie Opbrengstgericht werken vanuit data-duiden-denken-doen In kaart brengen van opbrengsten van aanbod creatie, expressie en techniek Verbetertraject spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen

Intensiveren van ICT en techniekonderwijs. Kennis van en ervaringen met actualiteiten en wereldoriĂŤntatie uitbreiden Implementeren kindvolgsysteem groep 1-2 Implementeren observatie instrument sociale competenties groep 3-8 Implementeren signaleringsinstrument meer- en hoogbegaafdheid Afstemming op CreĂŤren van rijke leeromgeving onderwijsbehoeften Implementeren van leerlijn Leren leren Intensiveren van werken met weekplan Uitbreiden van kennis en vaardigheden op gebied van leer- en gedragsproblemen, meer- en hoogbegaafdheid Vakgebieden integreren in betekenisvolle projecten Structureel aanbod voor Uitbreiden van kennis over ondersteuningsbehoeften en leerlingen met bijzondere ontwikkelingsperspectief ondersteunings-behoeften Structureel evalueren en bijstellen van interventies op basis van ontwikkelingsperspectief Implementeren van leerlijn Leren leren Expertise binnen samenwerkingsverband inzetten Veilig, open en uitdagend Implementeren observatie instrument sociale competenties groep 3-8 schoolklimaat met Versterken van schoolklimaat met structurele inzet van methode voor zelfverantwoordelijke sociaal-emotionele vaardigheden kinderen Kinderen betrekken bij schoolklimaat door schoolpleinactivering en leerlingenraad Veilige schoolomgeving Interventie methode inzetten bij pestincidenten voor alle betrokkenen Actief ouderschap uitbreiden Systematisch afnemen van tevredenheidspeiling en veiligheidsmonitor, positieve aspecten borgen, actiepunten aanpakken Actualiseren gedragsprotocol en sociaal veiligheidsplan


4.1 Evaluatie en verbetering

Vooruitstrevende schoolontwikkeling

4.2 Kwaliteitscultuur Kwaliteitsbewustzijn en delen van verantwoordelijkheid

Cyclisch werken Training interne auditoren Kenniskringen en kennisteams intensiveren Professionele ontwikkeling koppelen aan schoolontwikkeling Actief ouderschap uitbreiden Evalueren van tevredenheidspeiling en veiligheidsmonitor, met leerlingenraad, partnerschapsteam en MR Eigenaarschap schoolontwikkeling bij team Professionalisering van team Kenniskringen en kennisteams intensiveren Actief ouderschap uitbreiden

3.2 Uitstroomgegevens van de leerlingen Na groep 8 maken de leerlingen de overstap naar het voortgezet onderwijs. Aan het einde van groep 7 vormen de leerkrachten in overleg met de ondersteuningscoördinator en de directie een voorlopig advies. Dit voorlopige advies geeft een indicatie van de richting waarnaar de leerlingen uit zullen stromen. Leerlingen en ouders kunnen zich vervolgens oriënteren op de verschillende VO scholen in de buurt. Halverwege groep 8 ontvangen de leerlingen samen met

hun ouders het definitieve advies. Bij de totstandkoming van dit advies spelen naast leerontwikkeling ook motivatie, interesse, doorzettingsvermogen en huiswerkattitude een belangrijke rol. De leerkrachten van groep 8 hebben een warme overdracht van de leerlingen met de verschillende VO scholen. Ook bespreken we de vorderingen van onze oud-leerlingen. We hebben de ervaring dat onze adviezen in hoge mate betrouwbaar zijn gebleken en conform daadwerkelijke plaatsing.

Resultaten Centrale Eindtoets PO OBS ’t Busseltje

2013 534,8

2014 539,8

2015 536,2

2016 538,8

2017 538,7

Uitstroomgegevens Leerlingen OBS ’t Busseltje Praktijkonderwijs VMBO B/K VMBO G/T MAVO HAVO- kans HAVO/VWO VWO Totaal leerlingen

2013

2014 1 4 1 4 4 6 7 27

2015

2016 1 5 1

2017

2 6 9 7 6 30

6 5 11 4 10 36

9 5 9 30

4s 3 5 7 7 7 33 17


4

18

De zorg voor de leerlingen


4.1 Aandacht voor pestgedrag Als openbare school zijn wij gericht op diversiteit. Mensen zijn verschillend en mogen dat zijn. Vanuit deze grondhouding handelen wij en we verwachten van kinderen onderlinge acceptatie en begrip. Dit vergt een respectvolle houding naar de ander. Sociale verbondenheid verstrekt sociaal gedrag en vermindert risicofactoren. De normen en waarden van onze school willen we zichtbaar uitstralen in de praktijk. Deze hebben we verwoord in schoolafspraken die u kunt vinden in de bijlagen. Daarnaast vragen we kinderen zich in te leven in de ander en bovenal willen we dat kinderen kritisch naar zichzelf kijken. We vinden het belangrijk dat kinderen weten wat de gevolgen kunnen zijn van hun eigen gedrag. Gesprekken hierover voeren we met een positieve houding zodat we samen op zoek kunnen gaan naar de oorzaak van het probleem. We gaan ervan uit dat kinderen nooit bewust kiezen voor negatief gedrag maar op dat moment geen alternatief kennen. Aan ons de taak om dat samen met het kind te gaan onderzoeken en te gaan leren. Reflecteren op jezelf is echter niet gemakkelijk. We worden daarbij geholpen door de methode Leefstijl. De methode werkt preventief en vormt de basis voor het aanleren van communicatieve vaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden en gezondheidsvaardigheden. De methode wordt structureel ingezet van groep 1 t/m 8. De leerkracht is van wezenlijk belang voor het groepsklimaat. Dat is degene die observeert en signaleert. De leerkracht is verantwoordelijk voor de sfeer, de veiligheid en het vertrouwen binnen de klas. Wanneer er

een probleem ontstaat wordt allereerst contact gelegd met de ouders. Zo nodig zal de ondersteuningscoördinator erbij betrokken worden. Helaas gebeurt het dan soms toch dat een kind gepest wordt. Om dit negatieve patroon te doorbreken maken we gebruik van de interventie methode ‘Sta op tegen Pesten’. De gedragsspecialist vervult de taak van antipestcoördinator. De anti-pestcoördinator voorkomt en herkent pestgedrag en pakt ongewenst gedrag curatief aan. 4.2 De algemene zorg voor de leerlingen, Passend Onderwijs Met ingang van 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan en houden de huidige samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School op te bestaan. Dit houdt in dat ons schoolbestuur nu deel uitmaakt van een nieuw samenwerkingsverband Passend Onderwijs met de naam PO De Kempen. In dit nieuwe samenwerkingsverband participeren 6 schoolbesturen voor primair onderwijs met in totaal 77 basisscholen en 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal onderwijs binnen de regio. Niet alle schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn wettelijk deel van het nieuwe samenwerkingsverband. Alleen scholen voor langdurig zieke leerlingen, zeer moeilijk lerende leerlingen, leerlingen met een lichamelijke beperking en leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen doen in het samenwerkingsverband mee. Met de schoolbesturen speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn 19


20

vanwege een verstandelijke beperking , een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren.

omdat het samenwerkingsverband de ambitie heeft om voor zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij het passend onderwijsaanbod te realiseren. Wat er op korte termijn verandert wordt in het navolgende uitgelegd.

De nieuwe Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het nieuwe samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om op lokaal niveau zelf beleid te maken. Dit beleid wordt gemaakt door het bestuur van het samenwerkingsverband dat bestaat uit een vertegenwoordiging van alle deelnemende schoolbesturen. De schoolbesturen die in het samenwerkingsverband samenwerken krijgen van het ministerie van OC&W geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben. Hiertoe maken de schoolbesturen gezamenlijk een ondersteuningsplan dat moet garanderen dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt. Voor de meeste leerlingen zal er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk weinig veranderen. Wel verandert de organisatie van de ondersteuning op school en worden er op termijn minder kinderen doorverwezen naar het speciaal onderwijs,

4.3 De zorgplicht Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dit betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit houdt in dat na aanmelding de school eerst zorgvuldig gaat onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school die ondersteuning zelf kan realiseren, eventueel met ondersteuning vanuit de zorgstructuur RBOB. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Goed overleg met de ouders is in deze situatie uiteraard belangrijk.


4.4 Visie op ondersteuning In Nederland waren we gewend aan een proces van verwijzing en toewijzing dat is gebaseerd op de vraag wat er met het kind aan de hand is. Op basis van handelingsverlegenheid van de school en kindkenmerken werden besluiten genomen over verwijzingen naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs of de toekenning van een rugzakbekostiging als de leerling ondanks indicatie op de basisschool blijft. Sinds 1 augustus 2014 kijken we niet meer naar wat er met het kind aan de hand is, maar proberen we de vraag te beantwoorden welke extra onderwijsbehoefte de leerling heeft en welke extra ondersteuning dan geregeld moet worden. De handelingsverlegenheid van de school is dan niet langer een criterium voor indicatie, maar meer een signaal dat de leerling een beter passend onderwijsaanbod nodig heeft. Binnen elke RBOB school is een ondersteuningscoördinator aanwezig die een intensief contact heeft met een aan de school gekoppelde orthopedagoog vanuit RBOB. Komend schooljaar wordt het aantal orthopedagogen uitgebreid. Hierdoor is het mogelijk per cluster scholen 1 orthopedagoog aan te stellen. Afhankelijk van de schoolgrootte is de orthopedagoog in de drie of vier

weken aanwezig. De orthopedagoog bespreekt samen met de ondersteuningscoördinator en de leerkracht de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Via de leerkracht worden de ouders geïnformeerd over de verdere ontwikkelingen van hun kind of in sommige gevallen zijn ook ouders en/of externe deskundigen aanwezig. Voor elke leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte wordt een groeidocument opgesteld. Sommige leerlingen komen in aanmerking voor een eigen ontwikkelingsperspectief. De orthopedagogen maken deel uit van het expertiseteam RBOB bestaande uit interne en externe deskundigen (Ambulant begeleiders). Elke school kan hier via de orthopedagoog van de school met vragen terecht. 4.5 Positie van de ouders De invoering van de Wet Passend Onderwijs leidt tot een andere positionering van de ouders in trajecten van toeleiding, verwijzing en extra ondersteuning. Indien uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning van de school moet de school op basis van de zorgplicht in actie komen. Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft te onderzoeken welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en op welke

21


manier daarop een passend antwoord kan worden gegeven. Uiteraard betrekt school van meet af aan de ouders in dit traject. School is in dit traject leidend en zorgt er voor dat verkennend onderzoek plaatsvindt. Het onderzoek kan leiden tot verschillende uitkomsten, te weten: 1. De leerling blijft op school met begeleiding vanuit de basisondersteuning vanuit RBOB 2. De leerling blijft op school met extra ondersteuning, een arrangement 3. De leerling gaat naar een andere basisschool 4. Als optie 1, 2 en 3 niet toereikend zijn kan verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs worden overwogen 5. Als het speciaal basisonderwijs niet voldoende tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften is mogelijk plaatsing op een school voor speciaal onderwijs aan de orde 6. Als de leerling zorg nodig heeft die buiten het samenwerkingsverband valt wordt de leerling aangemeld bij de commissie voor onderzoek voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool Voor de eerste vijf trajecten zijn wettelijk afspraken gemaakt over de positionering van ouders en kunnen ouders zich beroepen op een mogelijk geschil. Het traject met betrekking tot de aanmeldingen voor toelaatbaarheid tot speciaal onderwijs voor blinde en slechtziende en dove en slechthorende en spraak/taalgebrekkige leerlingen, dan wel voor een arrangement voor de leerling in de basisschool valt buiten de wettelijke bevoegdheden van het 22


samenwerkingsverband passend onderwijs. Met betrekking tot de eerste vijf trajecten kunnen ouders na 1 augustus 2014 verschillende commissies benaderen. • Geschillencommissie Passend Onderwijs. Deze commissie beslecht geschillen in po, vo en (v)so, over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de verwijdering van leerlingen en het ontwikkelingsperspectief. • Bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Het samenwerkingsverband heeft een eigen bezwaaradviescommissie ingericht, waartoe ouders zich kunnen richten bij een bezwaar tegen een besluit over een toelaatbaarheids-verklaring. Bij deze bezwaren-commissie kunnen ouders en/of scholen terecht alvorens een stap te zetten naar de genoemde Geschillencommissie Passend Onderwijs. Ouders behouden daarnaast de mogelijkheid om hun klacht voor te leggen aan het College voor Mensenrechten en Gelijke Behandeling en om een beroep aan te tekenen bij de rechter.

Richt onze school zich in principe op alle leerlingen?

Kent onze school een specialisatie en zo ja waaruit blijkt dat?

4.6 Schoolondersteuningsprofiel Iedere school stelt binnen passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. In het schoolondersteuningsprofiel is af te lezen in welke mate de school of het bestuur momenteel de basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden. Aan de hand van dit profiel maakt de school ook duidelijk of de school zich wil specialiseren in een bepaald type ondersteuning of in principe een school wil zijn voor alle leerlingen als het passend onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel wordt in schooljaar 2017-2018 binnen alle scholen van het samenwerkingsverband herzien. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind. De belangrijkste zaken uit het school ondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een kort overzicht bij elkaar.

Ja, alle leerlingen zijn welkom. OBS ’t Busseltje ziet het als haar primaire doel om bij al haar leerlingen talenten te ontdekken, te zien en te benutten. Het hoofddoel is om voor elk kind een passend onderwijsaanbod te bieden waarmee het beste uit de kinderen wordt gehaald. o Gediplomeerd beeldbegeleider. o Gedragsspecialist. o Taalexpert. o Rekenexpert. o Vakspecialist muziek 23


Hoe scoort onze school op basisondersteuning?

24

Een veilig pedagogisch klimaat: De leraren zorgen voor een veilig klimaat o.a. middels de methode Leefstijl en wij voeren een actief veiligheidsbeleid. Afstemmen van leerstof, instructie en onderwijstijd: o De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen. o De leraren stemmen instructie en verwerkingstijd af op verschillen tussen leerlingen. o De leraren werken met doorgaande lijnen. Werken aan opbrengsten op basis van ambitieuze doelen en een goed leerlingenvolgsysteem: ‘t Busseltje o heeft ambitieuze normen voor te bereiken resultaten o maakt gebruik van een samenhangend leerlingvolgsysteem o analyseert systematisch de resultaten van de leerlingen Bekwaamheidseisen: De school heeft leerkrachten die voldoen aan de bekwaamheidseisen. Leerkrachtvaardigheden worden geoptimaliseerd o.a. middels SVIB-trajecten. Handelingsgericht en planmatig werken: De leraren gaan o Met leerlingen de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften na. o Signaleren vroegtijdig. o Stellen groepsplannen op. o Voeren deze systematisch uit. o Groepsplannen worden aangepast o.b.v. toetsgegevens, observaties, evaluaties. Wij dragen zorg voor de ondersteuning van leerlingen met extra onderwijs behoeften. De overdracht van informatie over een leerling intern en extern. ‘t Busseltje organiseert warme overdracht o van vorige school naar eigen school, o binnen de school tussen leerjaren, o van eigen school naar volgende school. De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind: ‘t Busseltje o gebruikt de ervaringsdeskundigheid van ouders, o informeert ouders over de ontwikkeling van hun kind, o betrekt ouders bij het opstellen/evalueren van het OPP voor hun kind, o betrekt ouders bij de warme overdracht.


Visie op en organisatie, uitvoering en evaluatie van het beleid op ondersteuning van leerlingen: ‘t Busseltje o heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen,

Welke belangrijke deskundigheden heeft de school intern en extern georganiseerd?

Welke specifieke ondersteunings voorzieningen heeft de school? Welke specifieke voorzieningen in de fysieke omgeving heeft de school?

Met welke ketenpartners werkt school samen?

o zet ondersteuningsmiddelen in, o evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteuning van leerlingen. De resultaten die school bereikt met leerlingen met en zonder extra onderwijsbehoeften: ‘t Busseltje verantwoordt de bereikte resultaten en deze liggen op het niveau van vergelijkbare scholen. Intern: Extern: Gediplomeerd beeldbegeleider Dyslexie specialisten Gedragsspecialist Orthopedagoog Taalexpert Psycholoog Rekenexpert GGD verpleegkundige Vakspecialist muziek Jeugdarts SMW Ambulant Begeleider Rec 2 Ambulant Begeleider Rec 4 Zie boven

Rolstoelvriendelijk Invalidetoiletten Gespreksruimtes Verzorgingsruimten ZuidZorg Afdeling leerplicht gemeente CJG gemeente GGD/JGZ Jeugdzorg Scholen voor SO cluster 3 en 4 en een school voor SBO

25


Indien deze schoolgids u onvoldoende informatie verschaft over een mogelijk passend onderwijsaanbod voor uw kind kunt u de volgende acties ondernemen: • Raadpleeg onze website www.obstbusseltje.nl voor het volledige schoolondersteuningsprofiel en ga na of het profiel past bij wat voor uw kind belangrijk is. • Plan een afspraak met de directie en leg uw vragen voor. Graag informeren wij u over de aanwezige kennis met betrekking tot de onderwijsvraag van uw kind, de beschikbare voorzieningen, de leerlingenpopulatie en alle andere zaken die voor u belangrijk zijn. • Raadpleeg de website scholenopdekaart.nl voor een rapportage van de school op basis van het toetsingskader van de inspectie. 4.7 Verwijzingscommissies Sinds 1 augustus 2014 bestaan de Permanente Commissie Leerlingenzorg (voor verwijzing naar het speciaal basisonderwijs) en de Commissies voor Indicatiestelling (voor verwijzing naar speciaal onderwijs) niet meer. Binnen ons huidige samenwerkingsverband zijn deze commissies samengevoegd tot één commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen. Indien uw kind in aanmerking komt voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs kunt u onze ondersteuningscoördinator Lizenka Warmoeskerken raadplegen omtrent het protocol en de procedure. 4.8 Meer informatie Passend Onderwijs • www.podekempen.nl • www.steunpuntpassendonderwijs.nl • www.passendonderwijs.nl • www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl • www.mensenrechten.nl 26

• www.onderwijsconsulenten.nl • www.onderwijsgeschillen.nl 4.9 De leerlingenzorg door externen onder schooltijd Omdat we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouders/verzorgers op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren, is er een regeling vastgesteld, getiteld Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. U vindt deze regeling op de website van de school. T.a.v. externe hulp onder schooltijd in de school staat de directie hier in beginsel afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een medische indicatie wordt hierop een uitzondering gemaakt. T.a.v. externe hulp onder schooltijd buiten de school staat de directie hier in beginsel ook afwijzend tegenover. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is (bijvoorbeeld psychische hulpverlening), wordt hierop een uitzondering gemaakt. Er moet dan wel een verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid aan school worden afgegeven door de ouders. Op deze manier kan de directie niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en producten. De school is niet aansprakelijk voor de, door dit verzuim, gemiste lessen. Wel dienen goede afspraken gemaakt te worden over de frequentie, tijdsduur en wijze waarop terugkoppeling naar school plaatsvindt. Uiteindelijk beslist de directeur voor elke aanvraag afzonderlijk of de school wel of geen medewerking verleent. De directeur maakt hierbij een afweging tussen het belang voor de leerling en de organisatorische en eventueel taakverzwarende elementen voor de school en haar medewerkers.


4.10 Meer- en hoogbegaafde leerlingen We zien dat in het (basis)onderwijs een groep kinderen met een bovengemiddelde begaafdheid vastloopt als gevolg van de reguliere onderwijsaanpak. Dit vastlopen uit zich in relatief onderpresteren (het niet uit een kind halen wat er in zit) en in absoluut onderpresteren (van kinderen die onder de reguliere maat presteren tot kinderen waarbij het welzijn in het gedrag komt). Het is de ambitie van ‘t Busseltje om elk kind, ook het meeren hoogbegaafde, de mogelijkheden aan te reiken om zowel zijn talenten als zijn aandachtspunten te ontwikkelen. We willen dat ’t Busseltje een school is waar kinderen zich thuis voelen, lekker in hun vel zitten, goed presteren en een aanbod krijgen dat hen uitdaagt, leert leren en leert denken. Het doel van ons meer- en hoogbegaafdenbeleid is • Kinderen hebben een positief zelfbeeld en gaan graag naar school (relatie) Kinderen zitten goed in hun vel en gaan met plezier naar school. Dit betekent niet dat ze alles leuk vinden, maar dat ze een positief beeld hebben van zichzelf, van school en hun plek daarin. • Kinderen zijn productief (competentie) Kinderen presteren op een niveau dat bij hun cognitieve en sociaal-emotionele capaciteiten hoort. Ze zijn zich bewust van hun talenten en hoe die in te zetten. Ze zijn in staat om met frustraties en uitdagende stof om te gaan. Ze zijn voorbereid op de vaardigheden die het VO van hen verwacht. • Kinderen presteren op niveau (competentie) Kinderen hebben een goede beheersing van de stof die in de kerndoelen omschreven staat. We proberen alle kinderen

dit in de gebruikelijke acht jaar af te laten ronden. De kinderen zijn goed voorbereid op de inhoud die het VO van hen verwacht. • Kinderen behalen plusdoelen gericht op het aanleren van vaardigheden (autonomie) De plusdoelen zijn gericht op het aanleren van vaardigheden. De belangrijkste vaardigheden zijn: o Leren denken o Leren leren o Leren voor het leven o Leren ondernemen o Leren onderzoeken o Leren presenteren o Leren samenwerken Op ’t Busseltje signaleren en registreren we kinderen waarvan het (onderbouwde) vermoeden is dat ze meerdan wel hoogbegaafd zijn en volgen ze door de hele schoolcarrière volgens het protocol van SIDI-3. SIDI-3 is een signalerings- en diagnostiseringsinstrument voor meeren hoogbegaafde leerlingen. Na de signalering kijken de groepsleerkrachten samen met de coördinator meer- en hoogbegaafdheid welk aanbod beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Het merendeel van de gesignaleerde kinderen gaat werken volgens een structureel aanbod voor compacten en verrijken. In principe blijven ze werken in de groep die aansluit bij hun leeftijdsniveau, het compacte aanbod behelst dan ook de kerndoelen behorende bij deze groep. In het verrijkte aanbod zijn uitdagende materialen opgenomen: Rekentijger, Plustaak, Denkwerk en logische denkspellen als Roadblock en Tantrix. 27


Een kleiner deel van de gesignaleerde kinderen heeft behoefte aan uitdaging op het vlak van creatief denken, leren onderzoeken en de inzet van hogere orde denken. Deze kinderen gaan werken aan een structureel aanbod voor verdiepen. Wekelijks werken ze samen met een kleine groep leeftijdsgenoten onder begeleiding van de coördinator meer- en hoogbegaafdheid. Het verdiepte aanbod behelst projecten vanuit het wetenschapsknooppunt, het vooruitwerklab en de denksleutels. Mocht dit aanbod niet voldoende zijn voor de onderwijsbehoeften van een hoogbegaafde leerling, dan wordt de wenselijkheid voor deelname aan de bovenschoolse plusgroep onderzocht. Bij dit onderzoek zijn de groepsleerkracht, de ondersteuningscoördinator, de ouders en de orthopedagoog betrokken. De bovenschoolse plusgroep komt wekelijks een dagdeel samen op OBS De Sleutelaar in Bladel. Uitgangspunt binnen de bovenschoolse plusgroep is het begeleiden en ondersteunen op de dimensies: • Leren denken Tegemoet komen aan de cognitieve honger van hoogbegaafde kinderen door verrijkend onderwijs te bieden • Leren leren Ontwikkelen van leer- en denkstrategieën, metacognitieve vaardigheden en trainen van executieve functies • Leren voor het leven Bewust wordend van mindset, ontwikkelen van een op groei gerichte levenshouding In de bovenschoolse plusgroep komen kinderen samen van vier scholen, onder begeleiding van een specialist hoogbegaafdheid. 28

4.11 Ondersteuningscoördinator en leerlingbesprekingen De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Zij neemt aanvullende onderzoeken af als gewone toetsen niet voldoende inzicht in bepaalde problematiek geven. Zij adviseert leerkrachten over extra hulpmateriaal. Ook houdt zij oudergesprekken over de extra hulpverlening. Verder voert de ondersteuningscoördinator diverse overleggen met externe deskundigen over de leerlingenzorg en de ondersteuningsbehoefte van bepaalde leerlingen. De externe deskundige kan ouders en school advies geven en/of onderzoek (laten) verrichten als de school daar om vraagt. Er kan gebruik worden gemaakt van ambulante begeleiding van leerkrachten van een school voor speciaal basisonderwijs. Met de invoering van de 1-zorgroute, ligt het hele leerlingvolgsysteem systematisch vast. Naar aanleiding van de evaluatie van de groepsplannen met de ondersteuningscoördinator kan er een leerlingbespreking volgen. Samen met de ondersteuningscoördinator wordt er een plan opgesteld. Dit wordt met de ouders gecommuniceerd, aangepast en uitgevoerd. Daarnaast vinden er drie keer per jaar, afhankelijk van een hulpvraag, leerling-besprekingen plaats in aanwezigheid van enkele groepsleerkrachten en de ondersteuningscoördinator. Dit biedt de mogelijkheid elkaar te consulteren en te adviseren. 4.12 Groepsplan en handelingsplan Leerkrachten werken met groepsplannen, deze worden gebruikt bij de vakken rekenen, spelling en begrijpend lezen. Door middel van het groepsplan worden leerlingen geclusterd op basis van instructie- of ondersteuningsbehoefte. Op deze manier komen we zoveel mogelijk tegemoet aan de


onderwijsbehoefte van elk kind. Het is de bedoeling dat het werken met een groepsplan uitgebreid wordt naar alle leervakken en naar vaardigheden op het gebied van leren leren. Indien noodzakelijk wordt door een leerkracht een handelingsplan opgesteld, waarin staat wat er extra met de leerling moet gebeuren. Dat kan omdat het niet zo goed gaat, of omdat een leerling meer uitgedaagd moet worden. In principe voert een leerkracht zelf een handelingsplan uit. Na enkele weken wordt, samen met de i ondersteuningscoördinator, gekeken of er de beoogde vooruitgang is geboekt en of het plan moet worden bijgesteld of afgesloten. 4.13 Orthotheek Op ‘t Busseltje werken we met een orthotheek. Daarin kan de leerkracht in samenspraak met de ondersteuningscoördinator extra hulpmiddelen en ontwikkelingsmaterialen vinden om kinderen te helpen. 4.14 Schoolmaatschappelijk werk Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen. Schoolmaatschappelijk werk is een kortdurende vorm van hulpverlening. Naast hulpverlening heeft de schoolmaatschappelijk werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen. Meer informatie over schoolmaatschappelijk werk vindt u in de bijlage. 4.15 De rapportage De leerlingen van groep 1 en 2 worden in beeld gebracht middels de observatie en registratie methode KIJK! Deze methode volgt de kinderen op zeventien ontwikkelingsgebieden en signaleert wanneer de ontwikkeling op een bepaald gebied achterblijft of

voorloopt op de kalenderleeftijd. U wordt als ouders uitgenodigd om tijdens de spreekavonden de observatie van de ontwikkeling van uw kind met de leerkracht te bespreken. Aan het einde van groep 2 krijgt uw kind een portfolio met werkjes mee naar huis, een mooi overzicht van de ontwikkeling van uw kind gedurende de kleuterjaren. De leerlingen van groep 3 t/m 7 krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis, op de helft en aan het einde van het schooljaar. Aan het einde van groep 7 geven de leerkrachten een voorlopig advies in een gesprek met leerlingen en ouders. De leerlingen uit groep 8 ontvangen twee keer per jaar een rapport, in november en aan het eind van het schooljaar als afsluiting van de basisschool. Voor de aanmelding bij het vervolgonderwijs wordt er na de eindtoets voor de kinderen van groep 8 een Onderwijskundig Rapport opgesteld. De rapporten sluiten aan bij datgene wat er in de groepen aangeboden wordt. Voorop staat dat we in de rapportage het kind zo breed mogelijk in beeld willen brengen. We willen het rapport niet enkel gebruiken om de resultaten van leergebieden als lezen en rekenen weer te geven. Het is van belang om het sociale gedrag, het welbevinden en de werkhouding in kaart te brengen. Het rapport vormt een uitgangspunt voor verdere aandacht en hulp met betrekking tot de totale ontwikkeling van de leerling. Aan het eind van elk schooljaar wordt tijdens de ‘warme overdracht’ alle informatie over de leerlingen doorgegeven aan de nieuwe leerkracht. De ondersteuningscoördinator is hierbij aanwezig. Actiepunten en afspraken worden opgenomen in een verslag.

29


5

30

De organisatorische structuur


5.1 Leerlingen Hoeveel groepen een school kan hebben is afhankelijk van het aantal leerlingen. ‘t Busseltje streeft er naar om met leerstofjaargroepen te werken, dat wil zeggen dat kinderen van dezelfde leeftijd samen in een groep werken. Bij de samenstelling van de groepen wordt in eerste instantie gekeken naar didactische en pedagogische uitgangspunten. Dit kan ons doen besluiten combinatiegroepen te formeren. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze website: www.obstbusseltje.nl/beleid. De jongste en oudste kleuters zitten daarentegen wel bij elkaar. Het vergemakkelijkt de instroom, de leerkracht kan meer aandacht geven aan de nieuwe leerling, maar ook erg belangrijk is dat de kleuters elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren. 5.2 Het team Het team bestaat uit 26 personen, waarvan de meeste mensen parttime werken. Naast de directie en de leerkrachten werken binnen onze school twee conciërges, een administratief medewerkster en twee interieurverzorgsters.

5.3 De inzet van personeel Op het eind van elk schooljaar wordt de groepsindeling bekend gemaakt. Deze verdeling wordt zorgvuldig en in overleg gemaakt. We streven er naar om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van specifieke deskundigheden en talenten van ieder teamlid. Alle taken en verantwoordelijkheden van de teamleden staan beschreven in een vastgesteld taakbeleidsplan. 5.4 Stagiaires De school biedt ook plaats aan stagiaires; stagiaires die opgeleid worden tot leraar basisonderwijs maar ook tot klassen- of onderwijsassistent. Zij zijn op verschillende dagen werkzaam op onze school. De leerkracht houdt altijd de verantwoordelijkheid over de groep. Het komende schooljaar zal ’t Busseltje zich verder verbinden aan het Partnerschap Opleiden in de School (POS). Meer informatie vindt u op partnerschapopleidenindeschool.nl

De locatiedirecteur heeft de dagelijkse leiding. De clusterdirecteur is regelmatig aanwezig. De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De locatiedirecteur wordt bijgestaan daar het managementteam (MT). Drie coördinatoren van de onder-, midden- en bovenouw en de ondersteuningscoördinator vormen samen het MT. Een ICT-er verricht ondersteunende en uitvoerende ICT-taken. De gedragsspecialist, beeldbegeleider, coördinator meer- en hoogbegaafdheid, taalexpert, rekenexpert en vakspecialisten muziek versterken het team met hun deskundigheid. 31


6

32

De rol van de ouders


6.1 Algemeen Wij vinden de rol en inbreng van de ouders op onze school erg belangrijk. De overdracht van informatie over de kinderen verloopt altijd in eerste instantie rechtstreeks tussen leerkracht en ouders. Die overdracht kan plaatsvinden tijdens een ouderavond. Wanneer het nodig is neemt de leerkracht van een kind tussentijds contact op met de ouders en vice versa. Wij vinden het belangrijk om laagdrempelig te zijn voor ouders. De ouderbetrokkenheid op onze school is hoog. Veel ouders helpen mee met allerlei activiteiten zoals de kampen, de bibliotheek, het documentatiecentrum, excursies en feesten. Er zijn diverse werkgroepen waarin ouders vertegenwoordigd zijn zoals de medezeggenschapsraad, de oudervereniging, de leefstijlwerkgroep. Sinds oktober 2014 bestaat er daarnaast een partnerschapsteam binnen de school. Dit team is samengesteld na de wensen en verwachtingen avond voor ouders en teamleden. Het partnerschapsteam heeft als doel de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten en de communicatie tussen school en ouders te verbeteren. Alle werkgroepen leveren een bijdrage aan het partnerschap tussen ouders en teamleden ten gunste van de ontwikkeling van de kinderen. 6.2 Informatieavond In het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd op een Algemene informatieavond. Tijdens deze informatieavond brengen we ouders op de hoogte van de schoolontwikkelingen die het lopende schooljaar centraal staan. Daarnaast ontvangen ouders alle belangrijke informatie van de groepsleerkrachten van hun kinderen.

6.3 Spreekavond De groepen 1 t/m 8 hebben twee keer per jaar een spreekavond. Deze spreekavonden worden gehouden in de week nadat het rapport is meegegeven of wanneer anders vermeld tijdens de informatieavond en/of schoolkalender. Alle ouders krijgen een uitnodiging voor een tien-minuten gesprek om de vorderingen van het kind te bespreken. Het is uiteraard ook mogelijk buiten de spreekavonden om een afspraak met de leerkracht te maken als er iets te bespreken is. De leerkracht zal uiteraard niet wachten tot de spreekavond om iets belangrijks met u te bespreken. 6.4 Meehelpen op school U kunt meehelpen op school. Hulp van ouders bij activiteiten als een kerstviering of een excursie is onmisbaar. Via Ouderportaal wordt een oproep geplaatst wanneer we op zoek zijn naar ouderhulp. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar uw talenten. Gedurende het schooljaar zullen de talenten van ouders worden ingezet, onder meer door de organisatie van twee talentendagen. 6.5 Ouderportaal Op ’t Busseltje maken we gebruik van het Ouderportaal. Dit is een afgeschermde, beveiligde online omgeving waarin we nieuws, berichten, foto’s, absentiemeldingen en gesprekkenplanners voor ouders beschikbaar maken. Het ouderportaal werkt via uw computer, tablet of smartphone. Zo blijft u op de hoogte van nieuws over onze school, de groep en uw kind. Zodra uw kind start op school, ontvangt u van ons een uitnodiging om in te loggen op het Ouderportaal.

33


www.obstbusseltje.nl

34


6.6 Kalender Voor de start van het nieuwe schooljaar ontvangt u de schoolkalender via Ouderportaal. Hierop vindt u alle vakanties, studiedagen, vieringen, vergaderingen en andere, belangrijke activiteiten. De schoolkalender is ook in te zien via de website en vanuit Ouderportaal. Eventuele veranderingen op de kalender zullen we tijdig met u communiceren. 6.7 Website Op de website van onze school vindt u algemene informatie over ’t Busseltje, zoals het schoolplan, de schoolgids en protocollen. Daarnaast is er ook praktische informatie te vinden, zoals de schoolkalender, het gymrooster en de schooltijden.

35


7

School en medezeggenschap

7.1 De (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) biedt de mogelijkheid aan ouders om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. De MR heeft een reglement dat wettelijk is vastgesteld. Leden van de oudergeleding van de MR worden middels schriftelijke verkiezingen ge- of herkozen. De teamgeleding wordt gekozen door het team. EÊn keer per maand vergadert de MR op school. Op onze school bestaat de MR op dit moment uit drie ouders en drie teamleden. De directie is aanwezig op de vergadering als beide partijen dit nodig vinden en laat zich op diverse punten adviseren door de MR. Tijdens de MR-vergaderingen doet de teamgeleding zoveel mogelijk verslag over de gang van zaken op school. Namen van MR leden vindt u in de literatuurlijst. Dit jaar heeft een teamlid zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een overkoepelend orgaan waarin een afvaardiging van MRleden van de dertien scholen van RBOB De Kempen zitting heeft. Op de GMR-agenda staan allerlei bovenschoolse zaken en zaken die op bestuursniveau spelen. De GMR vergadert zo’n vijf keer per jaar. Beide vergaderingen zijn in principe openbaar. Agenda en

36


verslagen van de medezeggenschapsraad liggen ter inzage op de leesplank bij de hoofdingang. Hier vindt u ook de verslagen van de GMR. 7.2 De oudervereniging De oudervereniging vormt een belangrijke schakel tussen de ouders en de school. Het doel van de oudervereniging is om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten, en in brede zin ondersteuning te geven voor het bieden van ontplooiingskansen aan de leerlingen van de school. Om dit doel te bereiken, zorgt het bestuur van de oudervereniging voor: • het vertegenwoordigen van de ouders • het fungeren als aanspreekpunt voor ouders • het vergroten van belangstelling voor de school bij de ouders • het initiëren, stimuleren en financieren van bijzondere schoolactiviteiten • het steunen van de school bij de vervulling van haar taak • het bevorderen van de ontwikkeling en groei van de school • het onderhouden van contacten met schoolleiding en de MR • het desgevraagd of op eigen initiatief advies geven aan schoolleiding en MR Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de coördinatoren van de werkgroepen. Het bestuur treedt namens de ouders op zonder dat hierdoor aan individuele rechten en verplichtingen van deze personen tekort wordt gedaan.

Leden van de oudervereniging zijn ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen op school die vrijwillig de ouderbijdrage betalen. Voor het schooljaar 2017-2018 is deze bijdrage vastgesteld op €35,- per kind. Van deze bijdrage worden verschillende activiteiten bekostigd, zoals het schoolkamp, de kleuterdag, de vieringen met Sinterklaas, Kerst en carnaval, het schoolontbijt, het afscheid van groep 8. Voor kinderen die na de kerstvakantie en voor de meivakantie instromen, is de bijdrage vastgesteld op €17,50 per kind. De oudervereniging streeft naar een zo laag mogelijk bedrag dat uitsluitend gebruikt zal worden ter betaling van de activiteiten. Het is niet mogelijk om deelbetalingen voor activiteiten te doen, noch om enkel voor een deel van de leerlingen in één gezin te betalen. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Leerlingen kunnen enkel aan activiteiten van de oudervereniging deelnemen indien hun ouders, voogden of verzorgers de ouderbijdrage betaald hebben. De ouderbijdrage dient voor 1 december van het lopende schooljaar voldaan te zijn. Na deze datum zullen de leerlingen waarvan de bijdrage niet voldaan is, uitgesloten worden van de activiteiten van de oudervereniging. Wanneer ouders, voogden en verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet, of niet in één keer kunnen betalen, dan kunnen ze een betalingsregeling met de locatiedirecteur treffen. Meer informatie over de activiteiten en het reglement van de oudervereniging vindt u in de bijlagen.

37


8

38

Speciale en buitenschoolse activiteiten


8.1 Kunst- en cultuuractiviteiten Er zijn gezamenlijke vieringen voor de onder- midden en bovenbouw. Daarnaast zijn er een kerstviering, talentendagen, sportdagen, een voorleesontbijt en activiteiten behorende bij projecten. Doelstellingen van de vieringen/ projecten/ concerten zijn o.a.: • • • • •

Creatieve kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen Luisteren en kijken naar elkaar Respect tonen voor anderen Ervaring opdoen in presenteren Presentatie van het onderwijs

schooljaar op schoolkamp. Groep 3 en 4 gaan een hele dag, de groepen 5 en 6 gaan twee dagen van huis, de groepen 7 en 8 drie dagen. Deze schoolkampen worden in nauwe samenwerking met ouders opgezet en uitgevoerd. 8.2 Natuur- en milieuactiviteiten Ieder jaar wordt actief meegewerkt aan de ‘Boomplantdag’, de dag waarop in Eersel honderden nieuwe bomen door leerlingen van groep 6 worden geplant. In het kader van milieu en recycling doet de school mee aan het inzamelen van lege batterijen. Dit schooljaar zetten we de natuur- en milieu-activiteiten in alle groepen voort in samenwerking met IVN afdeling Bergeijk-Eersel.

Bij het merendeel van de vieringen zijn ouders van harte welkom. Deze zullen tijdig via de schoolkalender en het Ouderportaal vermeld worden.

8.3 Maatschappelijke activiteiten Elk jaar gaan de kinderen van groep 7 in oktober langs de deuren om kinderpostzegels te verkopen.

De Cultuur Stuurgroep Eersel verzorgt voor alle kinderen ieder jaar culturele projecten (toneel, dans, foto, beeldende kunst, muziek). Alle leerlingen worden hierbij actief ingeschakeld. We nemen deel aan het programma dat in samenwerking met Kunstbalie is opgesteld. We zetten de vormen van cultuureducatie zo breed mogelijk neer in een 8-jarenplan zodat onze leerlingen tijdens de basisschooltijd een gevarieerd cultuuraanbod beleven en ervaren.

Daarnaast steunt ’t Busseltje jaarlijks een goed doel ten gunste van kinderen in andere leefomstandigheden. Kinderen helpen kinderen, onze school is hierin actief door middel van ‘Busseltje in Concert’.

Ieder jaar vindt er een voorleeswedstrijd plaats, waar een voorleeskampioen door een kinder- en leerkrachtjury wordt gekozen. Regelmatig worden er excursies georganiseerd aansluitend bij projecten in de groep. Voor de kleuters wordt er elk jaar een kleuterdag georganiseerd. De groepen 3 tot en met 8 gaan ieder 39


9

40

De leerplicht


Vanaf het moment dat een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden mag het kind tot het 4 jaar geworden is in totaal 5 dagdelen naar school. Deze 5 dagdelen hoeven niet aaneengesloten te zijn. Van laatstgenoemde regeling kan in overleg met de betreffende leerkracht gebruik worden gemaakt. Het kind moet naar school, en is dus leerplichtig, op de eerste dag van de maand na de maand waarin het 5 jaar wordt. Volgens de leerplicht zijn kinderen en jongeren tussen de 5 en 16 jaar die in Nederland wonen verplicht om naar school te gaan. De leerplicht geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit, nieuwkomers (illegalen, asielzoekers en vreemdelingen) en kinderen die in Nederland wonen maar in het buitenland (grensstreek) naar school gaan. Bij een ernstige ziekte of beperking kunt u vrijstelling van de leerplicht aanvragen. De vrijstelling geldt voor één jaar; u moet dus ieder jaar een nieuwe aanvraag doen, altijd vóór 1 juli. Dat hoeft niet wanneer uit een eerdere verklaring blijkt dat uw kind nooit geschikt zal zijn om een school of instelling te bezoeken. 9.1 Verlof- en verzuimbeleid 9.1.1 Kort verzuim Bij kort schoolverzuim wegens ziekte van het kind zijn ouders verplicht dit te melden via Ouderportaal. Ziekmeldingen krijgen wij bij voorkeur binnen vóór 08.30u binnen, om zorgen over de afwezigheid van een kind te voorkomen. Wij vragen u om medische afspraken indien mogelijk buiten de lesuren te plannen.

9.1.2 Verlof In de Leerplichtwet staat dat kinderen de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Kinderen kennen dus geen snipperdagen. In bepaalde bijzondere omstandigheden kan een kind in aanmerking komen voor extra verlof. Extra verlof is mogelijk als de volgende bijzondere omstandigheden zich voordoen: 1. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind - maximaal 2 dagen 2. 12 ½ of 25 jarig huwelijksjubileum van ouders -1 dag 3. 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders - 1 dag 4. Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad van het kind - duur in overleg met directie en/of leerplichtambtenaar 5. Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad van het kind - duur in overleg met directie en/of leerplichtambtenaar 6. Verhuizing van het gezin - 1 dag 7. Religieuze verplichtingen - 1 dag Extra verlof kunt u aanvragen bij de school of bij de leerplichtambtenaar. Om tijd te creëren voor overleg of een eventuele bezwaarprocedure, dient uw verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directie van de school binnen te zijn. Dit geldt niet als er sprake is van bovengenoemde bijzondere omstandigheden. Op de website en bij de groepsleerkracht zijn formulieren voor verlofaanvraag te verkrijgen.

41


De schooldirectie is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. De ambtenaar doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur.

Het kan voorkomen dat een kind of een ander gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor het kind later kan terugkomen op school. Om misverstanden te voorkomen, is het van belang om een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken.

Na ontvangst van het volledig ingevulde formulier, inclusief relevantie verklaringen, besluit de directie het verlof al dan niet toe te kennen. Ouders / verzorgers ontvangen een brief met het besluit en indien nodig neemt de directie telefonisch contact op. Een kopie van de verlofaanvraag blijft bewaart in het leerlingdossier. De leerkracht noteert het verleende verlof op de maandelijkse absentielijst.

De volgende situaties vallen niet onder gewichtige omstandigheden: • familiebezoek in het buitenland • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

9.2 Vakantie onder schooltijd De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen door de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders, kan extra verlof verleend worden. Denk aan seizoensgebonden werkzaamheden in de agrarische sector en de horeca. In dat geval mag de schooldirectie eenmaal per schooljaar het kind vrij geven voor maximaal tien schooldagen, zodat het gezin toch op vakantie kan. Het gaat dan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De verlofperiode mag overigens niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijven. In verband met een eventuele bezwaarprocedure dient de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directie binnen te zijn.

42

9.3 Bezwaar Tegen een afgewezen verzoek om extra verlof is schriftelijk bezwaar mogelijk. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat tenminste de volgende gegevens: • de naam en het adres van belanghebbende • de dagtekening (datum) • een omschrijving van het besluit dat is genomen • argumenten die duidelijk maken waarom de ouder niet akkoord gaat met het besluit De ouder mag het bezwaar mondeling toelichten en ontvangt vervolgens schriftelijk bericht van het besluit dat genomen is.


Tegen dit besluit is opnieuw schriftelijk bezwaar mogelijk. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan de ouder binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan een dergelijke juridische procedure zijn kosten verbonden. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen, alvorens een beroepschrift in te dienen. 9.4 Ongeoorloofd schoolverzuim De schooldirectie heeft op basis van de Leerplichtwet de verplichting om ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de betreffende leerling staat ingeschreven. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan een proces-verbaal tot gevolg hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. Marina Dijs, leerplichtambtenaar van de gemeente Eersel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. Marina Dijs, leerplichtambtenaar van de gemeente Eersel.

43


10

44

Meldcode plicht voor huiselijk geweld en kindermishandeling


Als partner van het centrum van Jeugd en Gezin binnen de gemeente Eersel hebben we een meldcode plicht als het gaat om geweld en kindermishandeling. 10.1 Functies van de meldcode De beoogde verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt

de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding. De beschrijving van het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een onderdeel van het sociaal veiligheidsplan en bij de directie op te vragen. Informatie over het centrum van Jeugd en Gezin (CJG) vindt u op onze website.

‘Een meldcode bevat een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.’

45


11

46

De klachtenregeling


Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie waar het de kwaliteit van het onderwijs betreft. In de wet op het primair onderwijs (WPO) is het klachtrecht vastgelegd. Ook op onze school houdt dit in dat ouders en leerlingen klachten kunnen indienen die betrekking hebben op gedragingen en beslissingen ‘of het nalaten daarvan’ door personen van het bestuur, de directie, het team van de school en overige personen die werkzaamheden verrichten onder directe, gemandateerde of gedelegeerde verantwoordelijkheid van het bestuur. Deze signalen kunnen een ondersteuning zijn om het onderwijs en de goede gang van zaken te verbeteren. Hebt u een klacht die betrekking heeft op de groep, dan bespreekt u deze in eerste instantie met de groepsleerkracht. Hij of zij zal dan trachten met u een oplossing te vinden voor het probleem en zal vervolgens de locatiedirecteur op de hoogte stellen van de klacht. Wanneer ouders en groepsleerkracht niet tot een oplossing van het probleem komen, dan legt u dit samen aan de locatiedirecteur voor. In dit gesprek hopen we samen wel tot een oplossing te komen. Indien de klachten niet opgelost kunnen worden binnen deze geldende afspraken, dan kunt u de klacht bij de contactpersoon van de school, mevr. Marleen Janssen, melden. Deze heeft vooral een luisterend oor en geeft de betrokkenen een advies over de manier waarop de klacht in behandeling kan worden genomen. Indien nodig zal de contactpersoon de klager verwijzen naar bijvoorbeeld de clusterdirecteur, het bestuur of de externe vertrouwenspersoon. Iedereen die deel uitmaakt van de school (ouders, leerlingen, personeel en bestuur) en die meent

geconfronteerd te zijn met ongewenste intimiteiten en/ of machtsmisbruik moet met zijn klacht of problemen ook goed geholpen worden met advies en hulp. Voor klachten van deze aard kan ook iedereen terecht bij de contactpersoon. De klachtenregeling is op te vragen bij de directie van de school en het bestuur. De inspectie van het onderwijs heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Een uitzondering hierop vormen klachten over pesterijen, seksuele intimidatie en geweld. Adressen : • Contactpersoon school Marleen Janssen, leerkracht groep 1/2 en beeldbegeleider • Anti-pestcoördinator school Anne van Gisbergen, onderbouwcoördinator en gedragsspecialist • Bestuur RBOB De Kempen Provincialeweg 74, 5503 HJ Veldhoven Tel 040-2301560 E-mail: info@rbobdekempen.nl • Externe vertrouwenspersoon conform klachtenregeling Dhr. Geerd de Rooij Tel 06-46036456 • Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Postbus 162, 3440 AD Woerden Tel: 0348-405245 • Inspectie voor het basisonderwijs Website: www.onderwijsinspectie.nl 47


12

48

Het schoolplan


In deze schoolgids is informatie opgenomen over allerlei aspecten met betrekking tot het onderwijs op onze school in het schooljaar 2017-2018. Naast deze schoolgids heeft de school ook een schoolplan. In het schoolplan staan de plannen van onze school beschreven voor de komende vier jaren. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de locatiedirecteur van onze school. Het huidige schoolplan loopt van 2015-2019.

49


13

50

Overige schoolgegevens


13.1 Open dag In het voorjaar, dit schooljaar op woensdag 7 maart 2018, organiseren we voor nieuwe ouders een Open Dag en mogelijkheid tot inschrijving. Op deze dag presenteert de school zich in al haar facetten. Ook kunnen nieuwe ouders een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. 13.2 Instromen nieuwe leerlingen Voordat een ingeschreven kind vier jaar wordt, mag het op school vijf dagen ‘wennen’. Dat spreken we desgewenst met de ouders van het kind af. Enkele weken voordat een kind vier wordt, neemt de betreffende leerkracht contact met de ouders op om de wenmomenten af te spreken. In principe stromen nieuwe vierjarigen tot zes weken voor de zomervakantie in. Kinderen die na deze zes weken hun vierde verjaardag vieren stromen pas na de zomervakantie in. 13.3 Lestijd De wet bepaalt dat een kind na acht jaar minimaal 7520 uur les moet hebben genoten. Kinderen uit onze groepen 1 t/m 4 hebben minimaal 880 uur per jaar onderwijs, voor de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 is dat 1000 uur. De jongere leerlingen (groepen 1 t/m 4) hebben naast woensdagmiddag ook iedere vrijdagmiddag vrij. Onze school hanteert het continurooster. Meer gelijke schooldagen waarbij kinderen op school onder leiding van leerkrachten/teamleden lunchen en spelen bieden duidelijkheid, rust en structuur gedurende de gehele schooldag. De lestijden zijn, behalve op vrijdag, voor de gehele school hetzelfde. Maandag t/m vrijdag gaat de eerste “inloop-bel” om 8.20 uur. Om 8.30 uur starten we met de lessen.

De lestijden: Groepen 1 t/m 8 ma/di/donderdag 08.30 - 12.00 uur 12.00 - 12.45 uur, lunch en spelen 12.45 - 14.45 uur Woensdag 08.30 - 12.15 uur Groepen 1 t/m 4 vrijdag 08.30 - 12.00 uur Groepen 5 t/m 8 vrijdag 08.30 - 12.00 uur 12.00 - 12.45 uur, lunch en spelen 12.45 - 14.45 uur De vakanties zijn zo goed mogelijk afgestemd met de scholen (van voortgezet onderwijs) in de gemeente. Vrije dagen, vakantie en studiedagen staan op de website www.obstbusseltje.nl vermeld. 4-daagse lesweken in verband met studiedagen voor groep 1 t/m 8 zijn dit schooljaar: week 39 - week 49 - week 51 - week 14 - week 27. 13.4 Vervangende leerkrachten Indien een leerkracht ziek is of anderszins afwezig, zal de directie zo snel mogelijk voor een vervangende leerkracht zorgen. In schooljaar 2017-2018 is er elke dag een leerkracht ambulant om voor vervanging te zorgen. Aan de hand van de voorbereiding in het logboek en de materialen in de groep kan deze leerkracht het normale lesprogramma door laten gaan.

51


Ons beleid is erop gericht om te voorkomen dat er lessen uitvallen. Mochten onze inspanningen echter niet tot resultaat leiden, dan treedt het noodscenario in werking: • opvang binnen de school - kinderen opsplitsen en verdelen over andere groepen - kinderen van twee groepen samenvoegen - inzet van stagiaires onder verantwoordelijkheid van parallelleerkracht • opvang thuis Indien in de loop van de dag blijkt dat er geen vervanging beschikbaar is, worden ouders er schriftelijk van op de hoogte gebracht dat hun kinderen vanaf de volgende dag geen les krijgen. De directie zal zich in blijven spannen om vervanging te regelen. 13.5 Gymnastiek De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 gymmen twee maal 45 minuten of in sporthal De Kraanvogel, waar ze met de bus naartoe gaan, en/of in gymzaal De Mortel. Wekelijks wordt één les van de groepen 3 t/m 8 begeleid door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. De groepen 1 en 2 spelen iedere dag buiten en gymmen één keer per week in de speelzaal. Gymkleding: T-shirt, korte broek of andere luchtige kleding en gymschoenen (geen zwarte zolen). Vanaf groep 6 een handdoek mee in verband met het verplicht douchen na afloop van de gymles. De gymtijden vindt u op onze website.

52

13.6 Gezonde school Afgelopen schooljaar heeft ’t Busseltje de certificering Gezonde School verdiend. Samen met verschillende partners organiseren we activiteiten om de gezondheid van kinderen te bevorderen. Belangrijke ontwikkelingen zijn het Schoolplein Activeringsteam (A-team), het jaarlijkse leefstijlthema Lekker Gezond en de naschoolse sportactiviteiten van Click. Teveel suiker en vet leveren een gevaar op voor de gezondheid van kinderen. We vragen u om hier bij het klaarmaken van de lunchtrommel rekening mee te houden. Wanneer uw kind jarig is en wil trakteren, houd het gezond en eenvoudig. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. Het team geeft graag het goede voorbeeld. Een extra traktatie voor de leerkracht is dan ook niet nodig. Wij zijn een kauwgomvrije school. 13.7 Jeugdgezondheidszorg Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen. Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school.


Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen? Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.

Even praten…. Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel….. Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.

Extra informatie Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.informatiediehelpt.nl De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders. Inentingen In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en

Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Altijd welkom Heeft u vragen of wilt u een afspraken maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid • Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders • Stuur een e-mail naar: mijnkindendeggd@ggdbzo.nl o Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind • Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. De GGD doet meer • De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit. • Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies. • Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen. • Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden. Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.

53


13.8 Verzekeringen Personeel en meewerkende ouders zijn, als zij werkzaam zijn voor de school, WA-verzekerd. Dat wil zeggen dat als ze tijdens de werkzaamheden schade aan anderen veroorzaken, de WA-verzekering die schade betaalt. 13.9 Verkeersveiligheid In 2015 hebben we het Brabants Verkeersveiligheid Label behaald (zie website). Dat is een officieel certificaat dat aantoont, dat ’t Busseltje de veiligheid rondom de school, de verkeersactiviteiten en verkeerseducatie hoog in het vaandel heeft staan. Om de verkeersveiligheid op en rondom school te garanderen, hanteren wij bepaalde regels en afspraken voor het halen en brengen van kinderen met de auto: Bij het gebruik van de Zoen en Zoefstrook: • Rijd door tot het einde van de strook en laat dan uw kind(eren) uitstappen. Vervolgens kunt u zelf verder rijden. Door zo ver mogelijk door te rijden op de Zoen en Zoefstrook, kunnen er meerdere auto’s tegelijk gebruik van maken en hoopt het minder op. • Gaat u mee de school in? Parkeert u dan uw auto in één van de parkeervakken rondom school. • Als u weer wegrijdt, adviseren wij u om rechtsaf te slaan en dan de wijk uit te rijden via de Midakkers en Dreef. Zo verspreiden wij de drukte in de wijk en rondom school. Parkeren rondom de school: • Rondom de school zijn er verschillende parkeervakken, waar u gebruik van kunt maken. Behalve de parkeervakken, mag er ook langs de stoep geparkeerd worden. Auto’s mogen niet op de stoep staan, dat is verboden. 54

• Aan de Kromme Molenweg, Koppenhoek en Speeldries mag ook langs de stoep geparkeerd worden. Pas hierbij wel op dat het niet te dicht bij een bocht gebeurt, in verband met de overzichtelijkheid. Gebruik zebrapad: • Voor de school is een zebrapad op de Berkakkers nabij het kruispunt met de Gaobertstraat. Houd er als weggebruiker rekening mee, dat hier kinderen en volwassenen kunnen oversteken en dat niet alle kinderen even goed uitkijken. 13.10 Sponsoring Scholen kunnen zich laten sponsoren. Door sponsoring kunnen scholen financiële speelruimte creëren die zowel ten goede komt aan het onderwijs als allerlei nevenactiviteiten. Met dat sponsorgeld kunnen allerlei extraatjes worden gedaan. Onze school staat ook positief tegenover sponsoring, zij het dat het steeds op een verantwoorde wijze, met instemming van de medezeggenschapsraad gebeurt (zie literatuurlijst). 13.11 Veiligheid Een ongeluk zit in een klein hoekje. Mocht uw kind zich op school bezeren, dan behandelen wij het kind in de meeste gevallen zelf. Op ’t Busseltje hebben zeven leerkrachten een Bedrijfs Hulp Verleningsdiploma en daarvan is er altijd tenminste een op school aanwezig. Is het ongeluk ernstiger, dan doen wij het meest noodzakelijke en gaan wij met uw kind naar de dokter of, zo nodig, naar het ziekenhuis. Wij bellen u onmiddellijk op. Verder organiseren we jaarlijkse een ontruimingsoefening, zodat de kinderen en volwassenen weten wat te doen bij calamiteiten.


13.12 Privacybescherming Op onze school verzamelen en gebruiken wij (digitale) gegevens over uw kind. Denk bijvoorbeeld aan adresgegevens, leerresultaten en beeldmateriaal. Om de privacy van uw kind te beschermen, volgen wij de landelijke regelgeving, die onder andere is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet be¬schermt de privacy door regels te stellen voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. Het uitgangspunt van de wet is dat privacy wordt gerespecteerd. Naast deze wet hebben de schoolbesturen, de uitgevers, softwareleveranciers en distributeurs van (digitaal) leermateriaal in 2015 bindende afspraken gemaakt over het gebruiken van digitale gegevens. Dit om te voorkomen dat deze gegevens oneigenlijk (bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden) worden gebruikt, zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn. Scholen hebben daardoor de regie over wat er gebeurt met deze gegevens. Verder heeft u als ouder de volgende rechten als het gaat om de privacy van uw kind: • Inzage in alle verwerkte persoonsgegevens. • Correctie van ontbrekende of verkeerd vastgelegde persoonsgegevens. • Verwijdering van persoonsgegevens die niet (langer) nodig zijn om de vastgestelde doelen te behalen. • Verzet tegen verwerking van persoonsgegevens. • Verzet tegen de registratie van uw eigen BSN-nummers. Voor het vastleggen van beeldmateriaal van uw kind wordt u daarnaast expliciet om toestemming gevraagd. Deze rechten moeten binnen een termijn van (uiterlijk) 4 weken na verzoek kunnen worden uitgeoefend. Eventueel kan de school onder opgave van redenen deze termijn éénmaal verlengen met nogmaals 4 weken. 55


14

56

Bijlagen


14.1 Krachtig leren: adaptief onderwijs Model Adaptief onderwijs De visie van ’t Busseltje is gebaseerd op het model Adaptief Onderwijs Letterlijk vertaald betekent het woord adapteren aanpassen. Adaptief onderwijs is dus aanpassend onderwijs. Aanpassend aan verschillen tussen leerlingen. Geen twee kinderen zijn hetzelfde en dus zijn er ook verschillen tussen kinderen als het gaat om de meest effectieve manier om tot leren te komen. Adaptief onderwijs is onderwijs dat voldoet aan een drietal basisbehoeften van leerlingen: relatie, competentie en autonomie.

INTERACTIE

ONDER STEUNING

RELATIE

UITDAGING

KIND COMPETENTIE INSTRUCTIE

AUTONOMIE KLASSENMANAGEMENT

VERTROUWEN

• Onder de basisbehoefte relatie wordt verstaan dat leerlingen zich geaccepteerd weten, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn, ze zich veilig voelen. Dat ze merken dat het anderen wat kan schelen hoe het met ze gaat en dat ze zich -omgekeerd- ook om de ander bekommeren. • Onder de basisbehoefte competentie wordt verstaan dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen; dat ze ontdekken dat ze steeds meer aankunnen, erin gaan geloven en er plezier in hebben. Dat ze zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen en letterlijk en figuurlijk wat ruimte durven in te nemen. • Onder de basisbehoefte autonomie wordt verstaan dat ze weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Dat ze dingen kunnen ondernemen zonder daarbij geholpen te hoeven worden; dat ze een stukje onafhankelijkheid kunnen laten zien. Elk van de drie basisbehoeften is concreet te maken in praktische aanwijzingen: Zo betekent aandacht voor relatie bijvoorbeeld dat leerkrachten leerlingen laten weten dat ze beschikbaar zijn en naar hen willen luisteren; ze de tijd nemen voor interacties met leerlingen, ze belangstelling tonen voor de achtergrond van de leerlingen, ze afspraken met leerlingen nakomen, ze discreet omgaan met vertrouwelijke informatie. Zo betekent aandacht voor competentie bijvoorbeeld dat leerkrachten actief beurten geven aan alle leerlingen, ze ruimte geven aan verschillen in werk- en leerstijl, ze blijk geven van hoge verwachtingen, die aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van leerlingen; ze vragen stellen die tot reflectie uitnodigen. 57


Zo betekent aandacht voor autonomie bijvoorbeeld dat leerkrachten initiatieven van leerlingen honoreren; ze ideeĂŤn van leerlingen waarderen en er wat mee doen; ze leerlingen uitdagen eigen oplossingen te bedenken; ze leerlingen echte keuzes geven bij het maken van taken (hoe en wat); ze leerlingen laten meebepalen hoe de klas wordt ingericht; ze een aantal organisatorische zaken aan leerlingen toevertrouwen. De drie basisbehoeften kunnen gekoppeld worden aan drie belangrijke onderdelen van het pedagogische en didactische handelen van de docent, namelijk de interactie in de klas, de instructie en de klassenorganisatie. Op deze drie leerkrachtvaardigheden worden alle leerkrachten geacht zich te blijven ontwikkelen en worden ze jaarlijks mimimaal 1 keer gefilmd om samen met de SVIB-er een analyse te maken met sterke punten en verbeterpunten. Adaptief onderwijs is geen makkelijke opgave, maar wij gaan de uitdaging aan !

Adaptief onderwijs gaat uit van verschillen tussen kinderen. Door het onderwijsaanbod hierop af te stemmen en aan te passen, komt het kind zo goed mogelijk tot z’n recht. De basisbehoeften van kinderen (relatie, competentie en autonomie) staan centraal !

58


14.2 Schoolafspraken

59


60


14.3 Literatuurlijst • • • • • • • • • • •

Informatie Oudervereniging Informatie Verkeersregels rondom de school Informatie GGD Informatie CJG, Centrum Jeugd en Gezin Informatie Gedragsconvenant SVIB Informatie Kinderopvang en Dag arrangementen Informatie Leerplichtfolder Informatie Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) Schoolkalender Sociaal veiligheidsplan (op school ter inzage) Beleid sponsoring

Bovengenoemde stukken vindt u op onze website www.obstbusseltje.nl

61


14.4 Adressen

OBS ’t Busseltje Berkakkers 1a 5521 GD Eersel T 0497 51 46 57 E info@obstbusseltje.nl I www.obstbusseltje.nl Nummereen Kinderopvang Dalemsedijk 5 5521 RM Eersel T 0497 51 78 14 E info@nummereen.com I www.nummereen.com Bestuur RBOB De Kempen Provincialeweg 74 5503 HJ Veldhoven T 040 230 15 60 I www.rbobdekempen.nl Algemeen directeur Dhr. H. van Well Clusterdirecteur Marcel Roks

62

GGD Zuidoost Postbus 8684 5606 KR Eindhoven Bezoekadres Clausplein 10 5611 XP Eindhoven I www.ggdbzo.nl Gemeente Eersel Leerplichtambtenaar Mw. Marina Dijs T 0497 53 13 00 E m.dijs@eersel.nl Inspectie van het onderwijs Inspecteur Mw. Drs. M.M. Bloemhard Kantoor Eindhoven Zernikestraat 6 Postbus 530 5600 AM Eindhoven T 0800 8051


Tot slot Wij willen graag weten, wat u van deze schoolgids vindt. Heeft u er in gevonden wat u wilde weten? Ontbreekt er iets? Hebt u suggesties? Laat het ons weten! Directie OBS ’t Busseltje

Colofon Redactie: OBS ‘t Busseltje Sanne Roumen Ontwerp & Vormgeving: Karbeel Reclame & Publicaties www.karbeel.nl 63


e Korenbloem

Openbare school ‘t Busseltje Berkakkers 1a 5521 GD Eersel T 0497 51 46 57 E info@obstbusseltje.nl I www.obstbusseltje.nl 64

Busseltje schoolgids  

De schoolgids van OBS 't Busseltje is nu ook online te bekijken!

Busseltje schoolgids  

De schoolgids van OBS 't Busseltje is nu ook online te bekijken!

Advertisement