Page 1

Slovník

JAPONSKO ýESKÝ SLOVNÍK ZNAKOVÝ Úvod

PĜedesílám, že výslovnost i pĜeklad jsou vybrány s ohledem na karate, každý znak lze vyslovit mnoha dalšími zpĤsoby a v rĤzném kontextu mĤže mít i jiný význam. … znaþí, že jde o vysvČtlující znak k pĜedcházející složeninČ Slovník

Znak ԃŗईŖ ⦦ ᝀ⛋ ᝀ␁ ᝀவ ቧƅȀ ቧƄईŖ ἱŒ ᑳų྽ Ԟ Ԟ᝵ ᝵ ⬗ ԃ᝵ ⛋ ⧘ȀƄ޼Ə ⧘ȀƄ⪞Ƅ Ԅ᝵ Ԅ᝵ᇒʼn ᶰ ߍȀƆ ᇒŋ ອೲ ȎȎȎອ ȎȎȎೲ ༢Ŕ ༢Œᆉ

Výslovnost a ge u ke aši bu džutsu bu gei bu ši cuka mu cuka mi u ke c ki cuki no kokoro þjú, naka, uþi þjú dan dan dó, miþi džijo dan džucu fu mi ki ri fu mi ko mi ge dan ge dan bara i gi hadži me hara u hei an hei an, jasu hi ku hi ki te

PĜeklad vzestupný kryt noha bojové umČní bojové umČní bojovník zachytit kryt zachycením bodnout, píchnout, rána, úder mysl jako mČsíc uprostĜed, uvnitĜ stĜední pásm stupeĖ, schod cesta, morálka, uþení horní pásmo umČní, prostĜedek kop seknutím kop šlápnutím spodní pásmo kryt na spodní pásmo oblek zaþátek odmést, zamést název kata mír, vyrovnaný, spravedlivý mírumilovný, uvolnČný zatáhnout, trhnout zatažená ruka


Slovník

᰻Ⴂ ቓŖȀ ᙩō ẏ໓ ȎȎȎẏ ȎȎȎ໓ ԃ໓ ȎȎȎԃ Ἢᆉ⬗ ȎȎȎἪ ȎȎȎᆉ ȎȎȎ⬗ ᵮᶷ ૭ ⨀ԃŗƐ ⨀⪞Ƅ ⨀Ɛ ⾬⽷ ⾬⽷὚Ŧ ଣᒍ ᶰ᫿ ⦜὚ ⃾ᆉ ȎȎȎ⃾ ⃠ ⴾळʼn ๮Œ□ ȎȎȎ๮Œ ȎȎȎ□ ឱȀų྽ ㆇᔧȀ ȎȎȎㆇȀ ȎȎȎᔧȀ ‫ܜ‬ȀųȀ‫ેפ‬ ዓᆃྤ ᭙ ᭙⦦὚Ŧ ຊ

jo i pĜíprava ka ke povČsit (na hák) kama e pozice, postavení tČla kamiza oltáĜ kami bohové, duše, mysl za místo k sezení kamiza þestné místo (pro hosty) kami nahoĜe kara te dó cesta ruky prázdnoty kara, sora, ku prázdný, obloha, vakuum te ruka dó, miþi cesta, morálka, uþení kantoku dozor, kouþ kata tvar, vzor, typ ke a ge ru kopnout nahoru ke ko mi kopnout dovnitĜ ke ru kopnout ki ba ježdČní na koni ki ba da þi postoj jezdce ki hon základ, báze, standard ki mono oblek kiri cu vstávání (ze sedu) kumi te zápas kumi uchopit, zaháknout, zápas, spolupracovat, sjednotit se, jednat ve shodČ kyu tĜída, stupeĖ ma a i interval makivara úderové prkno (tréninková pomĤcka) ma ki obtoþit, omotat vara sláma mizu no kokoro mysl jako voda moku so meditace moku mlþení, nechání být so myšlení moto no ichi pĤvodní místo mu sho toku žádný zisk neko koþka neko aší daþi postoj s nohama jako koþka obi pás


Slovník

៰ↂ ؑ ፒߌ ‫ܡ‬ᰲ ᜽໓ ௎ ௎〈ईŖ ຆ  Ԅ໓ ȎȎȎԄ ᓓ᧠⽉ ȎȎȎᓓ ȎȎȎ᧠ ȎȎȎ⽉ ὚Ŧ ⠂Ŝࠅ ȎȎȎ⠂Ŝ ȎȎȎࠅ ৒ᆉ⛋ ȎȎȎ৒ ȎȎȎᆉ ȎȎȎ⛋ ԞईŖ 〈 ໓ấ ߰ඖ

Okinawa samurai sei recu sen sei sei za soto, gai soto ude u ke ši han šimoza šimo šo to kan šjo, macu tó, nami kan taþi tamešiwari tame ši vari to te džucu to, kara te džucu uþi u ke ude, wan yakusoku zazen zenkucu

provaz na širém moĜi samuraj utvoĜit Ĝadu uþitel správnČ sedČt vnČjší kryt rukou z vnČjší strany instruktor místo pro hostitele, mladší dole, podĜadný název stylu karate borovice vlna, moĜe, vlnit se stavení, místo postoj test pĜeseknutí zkouška, test rozštípnout, rozseknout starší název karatedo Tchang, ýína ruka umČní, prostĜedek vnitĜní kryt ruka dohoda, slib (dohodnutý zápas) meditace zen naklonČný vpĜed

Slovník  

Slovník karate

Slovník  

Slovník karate