Page 1

Hitotsu. Jinkaku kensei ni tsutomuru koto. Snaž se o dokonalost svého charakteru. Hitotsu. Makoto no michi o mamoru koto. Buď věrný a spolehlivý. Hitotsu. Doryoku no seishin o yashinau koto. Dbej na zdravé úsilí. Hitotsu. Reigo o omonzuru koto. Respektuj ostatní. Hitotsu. Kekkino yu o imashimuru koto. Vyvaruj se násilného chování.

Dojokun karate  

Dojokun karate

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you