Page 1

"i

Referat at DKA bestyrelsesmode 8. februar 197 6 i Kobenhavn Dagsorden:

1) DKA's bestyrelse (love og vedtagter). 2) Daglig ledelse. 3) Administration (sektionernes arbejdsomrAde). 4) Tekniske ledelse. 5) Regionsformand. 6) Ordensudvalg (valg). 7) Optagelse af nye klubber. 8) DM arrangement. DKA og klubbernes partandel. 9) Arskontingent til Japan Karate Association. 10) lnstruktarkursus (afholdelse og okonomi). 11) Dommeruddannelse. 12) Landsturnering. 13) Eventuelt.

1)

PA bestyrelsesmsdet blev folgende vedtaget ang.

rejser, dieter, dommer samt udgifter ved regionsarbejde: 1) Bestyrelsesmedlemmers rejser og dieter godtgores efter den af staten udregnede tarif. 2) Dommerhonorar 95,- kr. pr. dag eller weekend * rejser og diater efter ovenstAende regler (se stk. 1). 3) Udgifter i forbindelse med regionsarbejde vil

Det blev henstillet til g)neralsereteren at afholde kommende bestyrelsesmsder fra kl. 12.00 af hensyn til regionsformendenes rejser.

5)

Optagelse af nye klubber skal foregA

. lnnem re-

gionsformandene

region.

til Japan Karate Association (JKA) blev det henstillet til generalsekretaren at udarbejde et forslag, om man skulle tage kontingentet ud af Arskontingentet eller gradueringsgebyret. Medlemsgebyr til JKA er fastsat til 24.000 Arligt. Gebyret betales med 2.000 kr. om mAneden. Denne vedtegt til DKA's love er galdende fra 1.1.-76. Belsbets stsrrelse skal til behandling hvert andet Ar pA bestyrelsesmsdet.

7) Ang. instruktorkursus, dommeruddannelse

3) Yderligere blev det vedtaget, at DKA skulle ioranstalte, at der blev lavet diplomer til brug ved

og

landsturnering blev regionsformendene opfordret til at fremkomme med forslag til dette og indsen-

de forslaget inden 8.3.-76. Forslag fra Vejle Judo Klub (region 2, ved Gert Miller) om indmeldelsesgebyret til DKA pA 10,- kr. for nye medlemmer, skulle deles mellem klub-

berne og DKA, blev vedtaget. Herefter vil DKA modtage 5,- kr. i indmeldelsesgebyr og klubberne

de resterende 5,- kr.

Folgende blev, af en enig bestyrelse, opfordret til

at modtage posten til ordensudvalg: a) Garsten Ravn (modtaget d. 9.2.-76) b) Carl Henriksen (modtaget d. 11.2.-76) c) Teddy Munk (modtaget d. 1.3.-76).

i den pdgaldende

6) Ang. kontingent

blive refunderet efter narmere regler.

2)

\

4)

8)

9)

Det blev opfordret til klubber muligt bruge navnet Shotokan

i

i

DKA, at sa vidt deres klubnavn.

Den samlede bestyrelse var tilstede, sluttede i god ro og orden.

graduering.

L

og

modet

ass. generalsekreter J Bura.

Denmark Karate Associations bestyrclsesmode den 8. lebruar 1976.

9

side 9  
Advertisement