Issuu on Google+

W eddingt i p s

We d d i ngSu c c e s s

a few smi pleti psfor successfulweddi ng portrai ts

si t back

relax

Si tbac kandr e l ax! It ’ sof t e nanat ur ali ns t i nc tt owor r yors t r e s s . Enj oy e ve r ymome nt ,i tgoe sve r yf as t ! Thi sal s oc r e at e sane nvi r onme ntf ornat ur al , e mot i onali mage s . Pl ays of tmus i c ,s t ayc al m anddon’ tf r e tove rl i t t l e de t ai l s .Att hee ndoft heday,youwi l lbemar r i e dt ot hel oveofyour l i f e -t hat ’ swhatr e al l ymat t e r s . Wi t hpor t r ai t si tc anbehar dnott o“s ayc he e s e ” ordos ome t hi ngs i l l y. Ipr i demys e l fone ngagi ngwi t hyou,yourf r i e nds& f ami l yi nawayt hat e l i c i t sanat ur alande mot i ver e s pons e .


Page5copy