Page 1

E ONUR ELEKTRÝK

TAAHHÜT ÝNÞAAT SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ.

www.onurelektrik.com.tr


ONUR ELEKTRÝK TAAHHÜT ÝNÞAAT SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ.


Kalite Politikamýz, Firmamýz; elektrik proje ve taahhüdü ile ilgili müþterilerimizin isteði ve ihtiyaçlarý doðrultusunda, taahhüt edilen sürede, kaliteden ve ürün güvenliðinden taviz vermeksizin hizmet vermektedir. Müþterilerimize sunduðumuz ürün ve hizmetin her açýdan beðenilmesi, kaliteli, güvenli bulunmasý ve tercih edilmesi Onur Elektrik çalýþanlarýnýn amacý ve gururudur.

Bu nedenle; * Faliyetlerimizin ulusal ve uluslararasý standartlara ve yasal þartlara uygun olmasý, * Müþteri isteklerini kalite - güvenilirlik - maliyet - zaman - yönünde en iyi seviyede karþýlayarak, sürekli müþteri memnuniyetinin saðlanmasý, * Hizmet alanýmýzda yenilik ve geliþmelerin tam zamanýnda takip edilerek uygulanmasý ve bu doðrultuda performansýmýzýn sürekli geliþtirilmesi, * Tüm personel için eðitim faaliyetlerini yaygýnlaþtýrarak ve sürekli geliþmelerini destekleyerek çalýþanlarýmýzýn verimli olmalarýnýn saðlanmasý, * Hizmet kapasitemizi ve çeþitliliðimizi arttýrmak ve kalite seviyemizi yükseltmek ve sürekli geliþtirmek için planlý olarak yatýrýmlarýmýzýn devam etmesi, * Hatalarýn en aza indirgenerek, kalitemizin sürekli etkinliðinin saðlanmasý, sistemli ve geliþmeye yönelik çalýþarak firmamýzýn rekabet gücünün arttýrýlmasý esastýr.

Kalite Yönetim Sistemi, firmamýz üst yönetiminin belirlediði politikalar ýþýðýnda kurulmuþ olup, üst yönetimin tam desteðini görmektedir. Çalýþanlarýmýz bu sisteme uyulmasý ve sürekli geliþtirilebilmesi yükümlülüðünde ve yetkisindedir.

1


Firmamýz Hakkýnda

ONUR ELEKTRÝK ELEKTRO MARKET Her türlü elektrik malzemleri seçkin ürün çeþitlerini sizlere en güvenilir þekilde sunmaktadýr.

ONUR ELEKTRÝK PANO MONTAJ ATÖLYESÝ 170 m lik pano montaj atölyemizde her türlü panolarýn montajý yeni teknolojik makineler kullanýlarak en kýsa sürede doðru çözümler ve doðru tasarým yapýlarak üretilmektedir.

2


Departmanlarýmýz

YÖNETÝM

TEKNÝK OFÝS

MUHASEBE

ELEKTRO MARKET

BOBÝNAJ

MOBÝL SERVÝS 3


Hizmetlerimiz

Proje - Müþavirlik Altyapý Elektrik Tesisleri AG/OG/YG Elektrik Daðýtým Trafo ve Daðýtým Merkezi Kompanzasyon Motor Uzaktan Kumanda Topraklama ve Paratoner Otoyol ve Çevre Aydýnlatmasý Bina Otomasyonu Güvenlik ve Kamera Sistemi Yangýn Ýhbar Alarm Sistemi Müzik Yayýn ve Anons Sistemi Uydu Yayýn ve TV Sistemi Kesintisiz Güç Kaynaðý Sistemi (UPS) Telefon ve Bilgisayar Sistemi (data) Jeneratör Sistemi... Keþif, Satýþ ve Uygulama 4


PROJELERÝMÝZ

5


Astoria Kempinski Sunny Jakko Plastik Özdilek Metal Aslanlý Tel Delta

ONUR ELEKTRÝK TAAHHÜT ÝNÞAAT SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ.

Dursun Çam Final Dershanesi Kozmo Kimya Çorlu Tesisleri Kozmo Kimya Hadýmköy Tesisleri Pakize Tarzi Saðlýk Merkezi Tuzla Arýtma Tesisi Topraklama Konut Projeleri Kýbrýs Bafra

6


Astoria Kempinski

• Tüm ortak mahallerin kuvvet kablolarýnýn çekimi ve pano baðlantýlarý, • Yangýn ihbar ve söndürme sistemleri kuvvet ve otomasyon kablolarýnýn çekimi ve baðlantýsý, • Havalandýrma sisteminin kuvvet ve otomasyon kablolarýnýn çekimi ve baðlantýsý, • Daire sayaç panolarýnýn ve ortak mahal panolarýnýn kablolama ve baðlantýsý, • Astaþ Kempinski ofisler ve lobilerin elektrik tesisatlarý, projelendirme ve montajlarý, • Sayaçlarýn uzaktan okuma yapýsal kablolamasý, • Yangýn ihbar sistemi montajý, • Çevre ve otopark aydýnlatmalarý, • Uygulama projeleri çizimi

7


Sunny Fabrika ve Ýdari Binasý

SUNNY FABRÝKA BÝNASI: A.G. Elektrik sistemleri, zayýf akým sistemleri, yangýn otomasyonu tarafýmýzdan yapýlmýþtýr.

SUNNY ÝDARÝ BÝNA: Elektrik sistemleri ile ilgili kuvvetli ve zayýf akým projesi ve uygulamasý tarafýmýzdan yapýlmýþtýr.

ANA DAÐITIM PANOSU

AKTÝF FÝLÝTRELÝ HARMONÝK KOMPANZASYON PANOSU

8


Jakko Plastik

- 1600 kVA trafo merkezi - O.Gerilim kablo þebekesi - Alçak gerilim kablo þebekesi - Daðýtým ve güç panolarý - 1200 kVAr lýk harmonik kompanzasyon panosu - Busbar sistemi - Ýç ve dýþ aydýnlatma - Zayýf akým tesisleri

9


Özdilek Metal

- 1000 kVA trafo merkezi - O.Gerilim kablo þebekesi - Alçak gerilim kablo þebekesi - Daðýtým ve güç panolarý - Kompanzasyon panosu - Ýç ve dýþ aydýnlatma - Zayýf akým tesisleri - Yangýn Alarm Tesisatý

10


Özdilek Metal

Ýmalathanede yüksek tavan 250 vatt civa buharlý HDK armatür kullanýlmýþtýr.

Ofis katlarýnda T5 tipi tasarruflu yeni nesil armatür kullanýlmýþtýr.

Depo katýnda elektronik balanslý 2x58 vatt reflektörlü armatürler kullanýlmýþtýr.

Showroom da 2x18 vatt elektronik balanslý down lýght armatürler kullanýlmýþtýr.

11


Aslanlý Tel - 2x1600 kVA trafo merkezi - O.Gerilim kablo þebekesi - Alçak gerilim kablo þebekesi - Daðýtým ve güç panolarý - Kompanzasyon panosu - Ýç ve dýþ aydýnlatma - Zayýf akým tesisleri - Yangýn Alarm Tesisatý - Eski A. Gerilim Sisteminin Yenilenmesi - 2x200 kVAr kesintisiz güç kaynaðý

12


AslanlĂ˝ Tel

2X1200 kAVr harmonik kompanzasyonu

13


Delta

-1250 kVA kuru tip trafo merkezi

- Daðýtým ve güç panolarý

- O.Gerilim kablo þebekesi

- Kompanzasyon panosu

- Alçak gerilim kablo þebekesi

- Ýç ve dýþ aydýnlatma

14


Delta

Metal, Clad O. G. Hücreleri

A.G. Dikey Yük Ayrýcýlý Sigortalý Daðýtým Panosu

15


Dursun Çam - 1000 kVA trafo merkezi - O.Gerilim kablo þebekesi - Alçak gerilim kablo þebekesi - Daðýtým ve güç panolarý - Kompanzasyon panosu - Ýç ve dýþ aydýnlatma

16


Final Dershanesi - 1000 kVA trafo merkezi - O.Gerilim kablo þebekesi - Alçak gerilim kablo þebekesi - Daðýtým ve güç panolarý - Kompanzasyon panosu - Ýç ve dýþ aydýnlatma

17


Kozmo Kimya Çorlu Tesisleri - 800 kVA trafo merkezi - O.Gerilim kablo þebekesi - Alçak gerilim kablo þebekesi - Daðýtým ve güç panolarý - Kompanzasyon panosu - Ýç ve dýþ aydýnlatma - CCTV tesisi - Yangýn alarm sistemi - Eksproof elektrik tesisatý

10.000 m depolama alaný , 6000 m imalathane, 2300 m yönetim departmaný

18


Kozmo Kimya Çorlu Tesisleri

Ýmalathanede yüksek tavan yeni nesil IP65 T5 tipi armatür kullanýlmýþtýr.

Ýdari kýsýmlarda T5 tipi enerji tasarruflu armatürler kullanýlmýþtýr.

2x18 watt elektronik balanslý downlight armatür kullanýlmýþtýr.

19


20


21


Kozmo Kimya Hadýmköy Tesisleri - 800 kVA trafo merkezi - O.Gerilim kablo þebekesi - Alçak gerilim kablo þebekesi - Daðýtým ve güç panolarý - Kompanzasyon panosu - Ýç ve dýþ aydýnlatma - CCTV tesisi - Yangýn alarm sistemi - Eksproof elektrik tesisatý

O.G. KABLO TRANÞESÝ

22


Pakize Tarzi Saðlýk Merkezi

Tuzla Arýtma Tesisi

23


Kýbrýs Bafra

Kýbrýs Bafra: Kýbrýsta kurulmuþ olan bu tesis Kýbrýs‘ýn en büyük atýk su arýtma tesisidir. Otellerin ve çevre atýklarýnýn geri kazanýmý ve arýtýlmasý ile ilgili baþarýlý bir proje ortaya koyulmuþtur. Tesisin saha montajý enstürüman montajý ve otomasyon kontrolü tamamýyle Onur Elektrik Mühendislik tarafýndan yapýlmýþtýr. Sistem PLC (S7 300) uygulamalý PLC kontrollü ve ayrýca manuel olarakta sisteme hükmetmektedir. Havuzlarýn havalandýrýlmasýnda oksijen metreden alýnan 4-20mA sinyalleri ile PID kontrolü ile Blower kontrolü saðlanmýþtýr.

24


Konut Projeleri

25


Topraklama

Topraklama Tesisatý Hakkýnda: Günümüzde halen malesef topraklama tesisatlarý kelepçe, pabuç v.s. baðlantý elemanlarý kullanýlarak yapýlmaktadýr. Oysa bu tip baðlantý elemanlarý toprak altýnda veya dýþ ortamda en kýsa sürede korozyona uðrayarak görevini yapamaz hale gelmektedir. Doðru topraklama kesinlikle eksiz olmalý yukarýdaki þemalardan da anlaþýlacaðý gibi kadwell kaynaðý ile “kaynaklý” olmalýdýr.

26


27


Armatür Çeþitleri

1x150 Alüminyum enjeksiyon gövdeli sodyum buharlý armatürler.

150 watt projektör

400 watt projektör

150 watt projektör

1x55 watt CT armatür

28


Armatür Çeþitleri

3x55 watt T5 tipi yüksek tavan armatürü

2x80 watt T5 tipi yüksek tavan armatürü

2x58 watt elektronik balanslý etanj armatür

2x58 watt etanj duyulu reflektörlü armatür

2x55 watt T5 aský tipi armatür

2x55 watt T5 tipi sýva üstü armatür

29


Armatür Çeþitleri

2x14 watt T5 tipi armatür

2x14 watt T5 tipi armatür

2x14 watt T5 tipi armatür

3x14 watt T5 tipi armatür

3x26 watt T5 tipi armatür

2x26 watt T5 tipi armatür

2x18 watt spot armatür

2x18 watt spot armatür 30


Döþeme Altý Kablo Kanalý

Döþeme Altý Kablo Priz Kutusu

1 kV Tek Damar NYY

1 kV Çok Damarlý NYFGby

1 kV Çok Damarlý NYY

Kablo Çeþitleri

31

36 kV XLPE O.G. Kablosu


Motor Bobinaj Atölyesi

Motorlar sarýlýp verniklendikten sonra fýrýnda ýsýtýlarak izolasyonun en doðru þekilde yapýlmasý saðlanýyor.

32


33


Pano Montaj Atรถlyesi

Malzeme Deposu

34


Trafo Merkezleri SPK (Prefabrik Beton Köþkleri) SPK Avantajlarý Köþkü oluþturan en aðýr parça 3 ton dur. Küçük bir vinç ile rahatlýkla montaj yapýlabilir. Küçük parçalardan oluþtuðu için nakliyesi kolaydýr. Nakliye için karayollarýndan özel izin gerektirmez. Yüklü kolonlar taþýdýðýndan duvarlar kaldýrýlarak uzunlamasýna ve geniþlemesine ilaveler yapýlabilir. Ýstenilen ölçüde kapalý alan oluþturmak mümkündür. Yýlýn her mevsiminde imal edilebilir ve 1 günde montaj yapýlabilir. 36 kV‘a kadar her tip hücre kullanýlabilir. 2500 kVA ’ya kadar trafo konabilir, Ýstenildiðinde montaj edildiði yerden sökülerek baþka bir bölgeye kurulabilir. Nakliye, montaj sýrasýnda veya olasý kazalarda zarar gören parça deðiþtirilebilir. Çok hücreli istasyonlar için en uygun çözümdür. Tipleþmiþ beton ve demir projeleri ile iþçilik hatalarý ortadan kaldýrýlmýþtýr.

SPK Tipleri SPK 4 ana tipten oluþmaktadýr. PB1 PB2 PB3 PB4 Müþteri talepleri doðrultusunda bu temel tipler kullanýlarak alternatif çözümler oluþturulabilir. SPK serisi köþkleri tercih ettiðinizde kapalý mekan problemlerinizi kolaylýkla çözebilirsiniz.

Tip SPK PB1 SPK PB2 SPK PB3 SPK PB4

Temel Ölçüleri En Derinlik Alan m2 5840 26,5 4540 7730 35 4540 11680 53 4540 8350 38 4540

Dahili Ölçüler En Derinlik Alan m2 5100 19,4 3800 6990 26,5 3800 10940 41,6 3800 7610 29 3800

35

Yükseklik mm 3650 3650 3650 3650

Aðýrlýk (Ton) 38 49 62 50


Teknik Bilgilendirme Reaktif Güç Nedir?

Elektrodinamik prensibine göre çal›þan jeneratör, trafo, bobin, motor gibi tüketicilerin çal›þmalar› için gerekli olan manyetik alan› saðlayan m›knat›slanma ak›m›na Reaktif Ak›m ve dolay›s›yla çekilen güce Reaktif Güç denir. Reaktif Gücün, tüketim merkezlerinde özel bir reaktif güç üreticisi tesis edilerek karþ›lanmas›na kompanzasyon denir. Kompanzasyon için dinamik ve statik faz kayd›r›c›lardan yararlan›l›r. Reaktif güç kompanzasyon sistemlerinde en çok bilinen ve yoðunlukla uygulanmakta olan sistem reaktif ihtiyac›n›n kondansatörler vas›tas› ile saðlanmas›d›r. Bir diðer yöntem olan aþ›r› uyart›lm›þ senkron jeneratör kullan›m› ise gerek kurulum gerekse iþletme ve bak›m masraflar›n›n kondansatörlere göre daha yüksek olmas› sebebi ile tercih edilmemektedir. Bu uygulama günümüzde ancak gerekli þartlar›n saðlanabildiði nadir iþletmelerde uygulanabilmektedir.

Reaktif Güç Kompanzasyonunda Baz› Formüller

Ip= I . Cos ? Iq= I . Sin ? I=

Ip + Iq 2

2

Ip= Aktif Akým Iq= Reaktif Akým I = Hat Akýmý

P= S . Cos ? Q= S . Sin ? 2

S=

2

P+Q

P= Aktif Güç Q= Reaktif Güç S= Görünür Güç S

Q

Bir tüketicinin þebekeden çektiði görünür güç; S = √3.U.I olarak ifade edilir. Çekilen gücün endüktif bir yük olmas› durumunda gerilim ile ak›m aras›nda ? aç›s› meydana gelir. Buna göre; burada görünür gücün aktif güce oran›na güç faktörü denir. Güç faktörü basitçe, ‘’S’’ görünür gücü ile ‘’P’’ aktif gücünün oluþturduðu ? aç›s›n›n Cosinüsü al›narak hesaplanabilmektedir. Güç katsay›s› 0.... 1 aras›nda deðiþim gösterebilmektedir. Bu oran ile sistemin reaktif enerji tüketimi çok kolay bir þekilde anlaþ›labilir. Güç faktörünün 1’e eþit olmas› halinde ? aç›s› s›f›ra eþit olacak ve tüketilen enerjinin tamam› aktif bileþenli olacakt›r. Kompanzasyon yap›larak, çekilen reaktif gücün þebekeden deðilde kurulan kompanzasyon sisteminden saðlanmas› ile, þebekeden çekilen ‘’S’’ görünür gücü azalmakta, böylece ‘’S’’ görünür gücü ile ‘’P’’ aktif gücü aras›ndaki ? aç›s› daralmaktad›r. ? aç›s›n›n daralarak s›f›ra yaklaþmas› ise güç katsay›s›n›n (Cos? ) 1‘e yaklasmas› anlam›na gelmektedir. Güç faktörü, tesis, kullan›lan cihaz ve makinelere göre deðiþiklik gösterir. Ayr›ca güç faktörü cihazlar›n tam yükte veya yar› yükte çalýþmalar›na göre de deðiþim göstermektedir. Elektrik tüketiminin faturaland›r›lmas›nda tg? terimi tercih edilmektedir. Enerji ölçüm cihazlar›nda aktif ve reaktif güç tüketimi tg? deðeri hesaplanarak ölçülür. Reaktif enerji ile aktif enerji aras›ndaki oran tg? ‘ye eþittir. Anlaþ›lacað› gibi tg? degeri ne kadar küçük olursa þebekeden çekilen reaktif enerji o ölçüde düþük olur. Bu terim Cos? terimine göre daha anlaþ›l›r ve daha kolay hesaplanabilmektedir. Cos? ve tg? deðerleri aras›ndaki bað›nt› aþaðýda verilmistir.

Teknik Bilgilendirme

I

Iq

? Ip

P

A1 QS Ip P Iq I ? Ip= I . Cos ? Iq= I . Sin ? I= Ip 2 Iq 2+

36

Ip = Aktif ak›m Iq = Reaktif Ak›m I = Hat Ak›m› P = S . Cos ? Q = S . Sin ? P = Aktif güç Q = Reaktif güç S = Görünür güç S = P2 Q2 + an


Enerji Kalitesi Mühendisliði Mühendislik Hizmetleri Enerji kalitesi mühendisliði, her þeyden önce, enerji kalitesi ölçüm ve raporlamasý sahalarýnda uzman profesyonel mühendisler tarafýndan ilgili standartlara uygun ölçüm ve analiz yapabilen ekipmanlarý kullanmayý gerektirir. Ölçüm yapmanýn dogru metodu EN 50160, IEC 61000-4-7,IEC 61000-4-15 ve IEC 61000-4-30 standartlarýna göre doðru ölçüm noktalarýndan uygun periyotlarda ve örnekleme hassasiyetinde ölçüm almakla baþlar. Ölçüm boyunca alýnmasý gereken datalar aþaðýdaki gibidir; • Gerilim çökmesi • Gerilim yükselmesi • Gerilim kesintisi • Gerilim dengesizliði • Güç frekansý • Fliker Pst Plt • Çentik • Geçici rejim • Harmonikler Yukarýdaki ölçümlere ek olarak asagýdaki datalar da ölçüm boyunca kayýt edilmelidir. • Gerilim Ölçümleri Vrms VR,VS,VT,V0,VPOZ,VNEG • Akým Ölçümleri Irms,IR,IS,IT,I0,IPOZ,INEG • Crest Faktör Ölçümleri CF-VR,CF-VS,CF-VT CF-IR-CF-IS,CF-IT • Güç Ölçümleri P3F,Q3F,D3F,S3F • Güç Faktörü Ölçümleri PF3F,PFR,PFS,PFT Tg? 3F,Tg? R,Tg? S,Tg? T Rapor, kayýt edilen datalardan ilgili standartlar çerçevesinde maksimum, minimum deðerler hesaplanarak hazýrlanýr. Rapor detaylý analiz için her ölçüm noktasýnýn grafik ve olay tablolarýný içerir. Ayrýca rapora, her bir olay için osiloskopik hata (arýza) analizleri eklenir. B Enerji Kalitesi Mühendisliði B1 an

37


YANGINLAR, GENELLÝKLE YANLIÞ PROJELENDÝRME VE YANLIÞ TESÝSAT UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANMAKTADIR.

38


39


40


Çözüm Ortaklarýmýz

MÜHENDÝSLÝK


0212 883 90 95

Sigortanýz Kendi Elinizde

Ha dým lil

en M op

h Fa

Av ru

ONUR ELEKTRÝK

Alk

Ha

pa

Ot

oy o

k.

lu

nS

ða

Do

lu Yo

kö y

Ba

op Alk

ðla

de re

ntý sý

s

Ca

d.

Alkent

lu Yo

rm

ri O an

TAAHHÜT ÝNÞAAT SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ.

Ca d.

ONUR ELEKTRÝK TAAHHÜT ÝNÞAAT SAN. ve TÝC. LTD. ÞTÝ.

.

k rS

S

an .

Sk

ran

k.

ð Do

rda

Se

Set Beton

Akçaburgaz Mahallesi 3. Sokak No:1 Esenyurt \ ÝSTANBUL Tel: (0212) 858 07 70 (pbx) Fax: (0212) 858 21 81 www.onurelektrik.com.tr e-mail: info@onurelektrik.com.tr

Onur  
Advertisement