Page 1

Tan›yal›m

çÇ

3

keçi çekirge üç

e eç ç çe a aç ç ça i iç ç ç ç e a o oç ç ço u uç ç çu › ›ç ç ç ç o u ö öç ç çö ü üç ç çü ç ç ü ö Okuyal›m

çe k ça m çi m çu l 68

çek

Yazal›m

ça l ça y çi z çö l

ça n çi l ço k çö k

ç i ç ›

çi ç›


Ç

Ç Ç Ç

Çe tin

Çe lik

Çi lay

Çi men

çi çek

çi lek

Uçtu, kufl uçtu. Çetin çilek ye. Çilay çay iç.

Ç›nar çörek al.

Çiçekleri koru, çimenlere basma. 69


Tan›yal›m

gG

gül gözlük silgi

e eg g a ag g i ig g gi ge ga g g g e a i o og g u ug g gu › ›g g g› go g g g o u › ö ög g gö ü üg g gü g g ü ö Okuyal›m

ge l gi t go l gü l 70

gel

Yazal›m

ge z gi r gö l gö k

ga z gi y gö r gö z


G

G G G

Gi zem Gü ler gü zel Gazete oku.

Gün gör Ga zi ga ze te Dalga geliyor.

Gece ile gündüz. Günefl gibisin. Göklerde dalgalanan al bayrak. 71


Okuyal›m

72

Yazal›m

Kim Uçtu? Uçtu, uçtu, kim uçtu? Çilek, kufl uçtu. Uçtu, uçtu, kim uçtu? Çiçek, uçak uçtu. Uçtu, uçtu, kim uçtu? Çetin, kedi uçtu. Kedi uçmaz Çetin. Sen oyundan ç›k.


Okuyal›m

Yazal›m

Gazi Dedem Gözünde gözlük Gazi dedem gazete okur. Torunu Gül ile Gizem&e Dergiden fliir okur. Gününü geçirir Geçmiflini anarak Gazi dedem.

73


Tan›yal›m

cC

civciv cami baca

e ec c ce a ac c ca i ic c c c e a o oc c co u uc c cu › ›c c c c o u ö öc c cö ü üc c cü c ö ü c Okuyal›m

Ce m Ca n ci n ca mi 74

ce Cem t ca m ci m ba ca

Yazal›m

ce k ca z cü z cü ce

c i c ›

ci c›


C

C C C

Ca nan

Cofl kun

Ce mal

Can su

cam baz

Cen giz

Can cam› sil.

Cambaza bak.

Cici kufl öttü. Cemil izci oldu. Cengiz ile Ceren cura çald›lar. 75


Tan›yal›m

pP

köpek kap›

top

e ep p a p i ip p pi ap pe pa p p p e a i o op p › ›p p u up p p› po p pu p p o u › ö öp p pö ü üp p pü p p ü ö Okuyal›m

Yazal›m

pa pak pe y k pa pe y k pi pu m l pek tü iyi p 76

pa t pi l pü r çö p


P

P P P

Par la

Pe lin

Pa la

E yüp

po lis

P› nar

Parla ip atla. Pelin topu at. Eyüp pil al.

P›nar pide ye.

Pamuk Prenses papatya topla. 77


Okuyal›m

Yazal›m

‹zciler Kampta

Can ile Cem izci oldular. Cansu ile Cemal de onlara kat›ld›. Kamp kurmak için Düzce Orman›’na gideceklerdi. Cumartesi günü yola ç›kt›lar. Kamp yerine ulaflt›klar›nda gece olmak üzereydi. Atefl için çal› ç›rp› toplad›lar. Gece atefli güzel oldu. Can cura çald›. Cansu flark› söyledi. Geceyi çad›rda geçirdiler. 78


Okuyal›m

Yazal›m

Top Oyna Eyüp top oynayal›m. Al sana top Pelin. Topu pat pat sür. Topu Eyüp&e at. Eyüp topu kap. Pas at Eyüp, pas at. Pekiyi Pelin, pekiyi. 79


De¤erlendirme 1. Nesnelerin isimlerini yaz›n›z.

2. Nesnelerin isimlerini yaz›n›z.

80


3. Nesnelerin isimlerini yaz›n›z.

4. Nesnelerin isimlerini yaz›n›z.

81

Ç-G-C-P SESLERİNİ ÖĞRENELİM  

ALINTIDIR EMEĞİ GEÇEN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDERİM