Page 1

Επιστροφή

και Δηλι, Φιλαδελφείας ης ίσ αρ Λ μό αθ Στ οσκευ30 π.μ. από το ), μαζί με τις απ υή κε ασ αρ Π Αναχώρηση 8: α 5 από Aγί Άμυνα (μπρο, λεωφορείο B σουν από Εθνική ρά πε γιάννη, (Mετρό θα γό τη αχώρηση, και μαν και το φορ ασκευή στην αν αρ Π α γί ές σου. Το πούλ Α ος πρ οστά από ρό στο ρεύμα Παρασκευή (μπρ α γί Α ι κα ή) στά από το Μετ οφ ιστρ ώρηση υής στην αναχ Αθήνα στην επ κε ος ασ πρ α αρ Π ύμ γ. ρε Α ο , στ τον Ι. Ν ν πλατεία στην λο» 100 μ. μετά απέναντι από τη ν» νώ το «Βασιλόπου θη Α κή νι ό την «Ηλεκτρο και μπροστά απ ίδια μέρη. ή 12.00 μ. στα οφ τρ ισ Επ . ή) επιστροφ

Κατασκηνώτριας

• 1 κουβέρτα • μαξιλάρι • 3 μαξιλαροθήκες • 4 σεντόνια (+ένα λευκό) • οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα • σαπούνια • πετσέτες προσώπου, μπάνιου • νυχτικό • εσώρουχα • σακούλα απλύτων • 4-6 σακούλες νάιλον • χαρτοπετσέτες • ζακέτα • κρεμάστρες ρούχων • μαγιό • αθλητικά ρούχα, όχι σορτς • λοσιόν/σαμπουάν προληπτικά και για την απομάκρυνση των ψειρών • κύπελλο • παγούρι • καπέλο • φακός (απαραίτητα) • ένα πακέτο γάντια μιας χρήσης • Kαινή Διαθήκη και εγκόλπιο Θείας Λειτουργίας

απαραίτητα

Tηλέφωνο Kατασκήνωσης

22990 27002 www.xmo.gr

προαιρετικά

• επιτραπέζια παιχνίδια • μουσικά όργανα • φωτογραφική μηχανή • υλικά ζωγραφικής κ.λ.π. • βιβλία χριστιανικού περιεχομένου και μορφωτικά

Στη χαρ ά της ζω ής μέσα σ δε χρειάζο τη φύση νται - κα ι δεν πρέ πάρουμε πει να μαζί μας κινητά τη να, άλλες λέφωηλεκτρον ικές συσκ και γενικ ευές ά ό,τι μας κρατάει π λωμένους ρ οσηστη ζωή της πόλη ς...

Γενική υπεύθυνος κατασκήνωσης X.M.O. κ. Xρυσάνθη Kουρή, Έβρου 27, 115 27 Aθήνα τηλ.: 210 77.08.305, 210 63.92.237 fax: 210 77.90.597 • κιν.: 6945 593 420

5/7 – 15/7

B

7

15/7 – 29/

13

ΚΑ

ΗΝΩΣΕΙΣ ΣΚ ΤΑ

ζουν νητο, ας γνωρί κό τους αυτοκί δι το χει, με άρ υν υπ θο αν θα γονείς έλ 30 μ.μ. Πούλμ 5: ις Όσοι από τους στ ι ην γε οί στ αν ις λώσε κατασκήνωσης ροφορίες και δη λη Π α. ότι η πύλη της ομ άτ λο Παύ υ υν πάνω από 30 του Αποστόλου ίο ρε ρω θυ ο εφόσον δηλώσο στ ση, ή τική συγκέντρω προκατασκηνω . (210 32.24.431) ωση, χής ό την κατασκήν Έξοδα συμμετομβάνονται η μεταφορά προς και απ Σε αυτά περιλα ι ο ΦΠΑ. αναμνηστικά κα τα α, εί οφ τρ τα α στο μετοχής τη Θ. Λειτουργί Δηλώσεις συμ ου και Κυριακή 2 Ιουνίου μετά ρζοπούλου). αΐ ασκευή (οδ. Τε αρ Π γ. Κυριακή 26 Μ Α ην στ ως ση 14), ς Μεταμορφώσε π. Παύλο (Kαρύτ A ον στ υ, ίο υν παρεκκλήσιο τη 13 Ιο ίου και Πέμπτη μ.μ. Τετάρτη 12 Ιουν οφος), ώρα 6-8 όρ ’ (E . .O ι η δήλωση μόνο M X. ν τω ική, προβλέπετα ττ Α ην στο εντευκτήριο στ υν νο ονικά αλλά με ηνώτριες μέ φώνου ή ηλεκτρ λε τη ό Για όσες κατασκ απ ι όχ ν, έχει μαζί του: ς των δηλώσεω λωση πρέπει να δή τη ν λω στις ημερομηνίε άλ οβ που υπάρπαρουσία. Ο υπ ρωθεί η δήλωση λη μπ συ να ν τη φυσική τους τό να ρωθεί η λωσης. Είναι δυ θεί, ή να συμπλη πω τυ εκ να ι κα (α) Το έντυπο δή gr υ κηδεμόνα. λίδα www.xmo. η υπογραφή το ι ίτα τε αι χει στην ιστοσε απ ση ω λωσης. . Σε κάθε περίπτ τε στο έντυπο δή τε άπ υν ισ επ ν έντυπη δήλωση Τη ός που αφία. χορηγεί ο ιατρ η μικρή φωτογρ Τη ατ φ ). όσ ας εί πρ υγ ια ό Μ (β) τοποιητικ βεβαίωση (πισ (γ) Την ιατρική τρια. ην ποσό ή προκατην κατασκ ώ ώτριας (όλο το ην σκ παρακολουθεί τα κα ς τη ή χει (βλ. ειδικές μική συμμετοχ α θα συμμετάσ οί οπ ην στ (δ) Την οικονο ο οδ α με την περί ταβολή) ανάλογ τε και την θε περιόδου) ν συμπληρώνα εά ρα ίτε ια πληροφορίες κά ιδ λυνε ωση θα διευκό Σε κάθε περίπτ μας. ίο χε λωση για το αρ ηλεκτρονική δή

ων

έ Επίσκεψη γον

Α

Εφόδια

www.lyhnia.gr

Αναχώρηση –

www.xmo.gr

Γενικές πληροφορίες για όλες τις περιόδους

Γ /8

29/7 –

12

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ


: ρηση υ

έρ

ώ ίο Αναχσκευή 5 Ιουλ έων: Παρα η γουν ψ ε κ Επίσρτη 10 Iουλίο οχής: ση: ύτση 14 ετ ω μ Τετά ρ τ μ ν υ ασ γκέ . Παύλο, Kαργια όλους. υ σ ή Έξοδ π η νωτι0κμ.μ. στον ιAκή, απαραίτητ η 160€ κ σ τ 0 ατα χρεω υ, 7: Προέκρα 1 Iουλίτοη). Αν όχι υπο 722 4 117 94 572 λα, 6 974 766 λ ί β α 6 τζα, ω Δρ Σμάρ ννα Βγόν . κ : γός ωά Αρχη ηγός: κ. Ι χ Yπαρ

Δευτ α Γ. Bερί υσ (Aίθο

Στ΄ Δημο

:

Δευτ

σίου

υμνα Γ ΄ Β , ΄ Α • τικού

ηση: υ Αναχώρ

φή: Επισταρ2ο9 Ιουλίου

:

Επίσ α 22 Iουλίου Δευτέρ οχής: τ ε μ μ υ Έξοδα σ τρωσKηα:ρύτση 14 ν έ κ γ υ σ ο, 190€ ηνωτι0κμή.μ. στον Aπ. Παρύαλίτητη για όλους. κ σ α τ α Προκ 10 Iουλίου, 7:0 υποχρεωτική, απα 79 800

9 τούλη, 6 άννα Τα

. Ιω

ς: κ Αρχηγό

Γ΄ Γυμνασ

Δευτέρα

νέων ο γ η ψ ε κ

Τετάρτη ). Αν όχι . Bερίτη Γ α σ υ ο (Aίθ

Για τα π αιδιά τελειώσ που έχουν ει τις τά ξεις:

Αναχώρ

Δευτέρ

Ιουλίο τέρα 15

Δευ

Β

440

Γιορτή Δεκ

απενταύγο υστου στην Κατασ κ ήνωση! Στον κατασκ ηνωτι

κό χώρο της ώνας λειτου Βραργεί ναός αφ ιερωμένος στην Κοίμησ η της Θεοτό κου. Έτσι θα έχουμε τη μ εγάλη χαρά να γιορτάσουμε όλοι μαζί στις 15 Α υγούστου. Σας περιμέν ουμε το πρω ί στη Θεία Λειτουργία κ αι στη συνέχε ια σε εορταστικό πρω ϊνό στην τρα π εζ αρία της κατασκήνωσ ης.

ηση:

η γονέω

Έξοδα σ

190€

υ

4 Αυγού

στου

B΄, Γ΄ Λυ

Επιστρο

29 Ιουλίο

Επίσκεψ

Κυριακή

ίου • Α΄, ν:

Δευτέρα

φή:

κείου

12 Αυγο

ύστου

υμμετοχ

ής:

Αρχηγός : Yπαρχηγ κ. Αλεξία Χονδ ροπούλ ός: κ. Δέ ου σποινα Λεμάνη , 6993 951518 Γερά χέ , 6944 64 6335 Τα παιδιά ρια: Γ΄ Γυ

Γ

ος περίοδ

Ε΄ οφή Γ΄, Δ΄, Επισταρ15 Ιουλίου

υ έχουν αιδιά πο Για τα π σει τις τάξεις: τελειώ

αππε ορσίο τδοολ ςή

ίοδ ος περ

ύ ο κ ι τ ο Δημ

χουν που έ ξεις: ά ι δ ι πα ς τά Για τα λειώσει τι τε

μνασίου Βραώνα και Λυ , την παρ έα και τις κείου που αγαπ να βοηθ ούν όχι μ φίλες, α ήσουν σ όνο τη λλά και τ το άνοιγ Ιουνίου η μ α δουλειά και το κλ έως 1 Iο , θα μπο υλίου κα είσιμο τη Kουρή ή ρούν ι 16 ς κατασκ στις Αρχ ήνωσης ηγούς τη έως 18 Αυγούστ 27 ου. Δηλώ ς Β΄ και Γ΄ περιόδ σεις στη ου. ν κ.

ενημερωτικό έντυπο βραώνας 2013  

Ενημερωτικό έντυπο κατασκήνωσης Βραώνας 2013