Page 1

Garanterer én milliard for sine kunder Konsulentselskapet Karabin garanterer at det i løpet av 2015 skal ha spart inn en milliard kroner for sine kunder gjennom effektiviseringstiltak og prosessforbedringer. Innsparingen skal dokumenteres og gjenfinnes i bedriftenes regnskaper. TEKST/FOTO: OTTO vOn MünchOw Karabin er et forholdsvis ungt og frittstående konsulentselskap med hovedkontor i Bergen. Kanskje med spesiell vekt på det å være frittstående. Uavhengighet er nemlig en essensiell del av selskapet profil.

Eksempel på besparelse En analyse av kundesaksbehandlingen i en kundeserviceavdeling i et norsk industrikonsern fokuserte på ledetider, kvalitetskostnader og hvilke aktiviteter som faktisk skapte verdi for kunden. På basis av en felles forståelse for feil og problemer i saksbehandlingsprosessen, kjørte Karabin en workshop der de ansatte selv bestemte tiltak for å redusere feil og ventetider. I ukene etter workshopen klarte de ansatte å redusere saksbehandlingstiden med 80 prosent, samtidig som de nær doblet produksjonen. – For de ansatte innebærer den nye hverdagen bedre forutsigbarhet og færre uløste saker hengende over medarbeiderne. Den økonomiske effekten er primært relatert til redusert behov for overtid og vikarbruk, sier Hallgeir Skøien Varsi i Karabin.

28 økonomisk rapport 2/2012

– Vi vil at våre kunder skal være sikre på at vi ikke selger inn for eksempel datatjenester og -systemer bare fordi vi har avtale med den eller den dataleverandøren, sier viseadministrerende direktør Hallgeir Skøien Varsi i Karabin. – Det er lett å kaste seg på IT. Det er konkret mens prosesser er abstrakt. Men i Karabin gjennomfører vi 70-80 prosent av forbedringene uten IT. Det bergensbaserte konsulentselskapet leverer tjenester innenfor prosessforbedring, det vil si at konsulentselskapet går inn i en bedrift, analyserer virksomhetens arbeidsprosesser og utvikler en strategi i samarbeid med ledelse og ansatte for å effektivisere driften ved bedriften. – I en servicebedrift kan et sted mellom 5 og 30 prosent av omsetningen gå med til å utbedre eller ta seg av dårlig kvalitet ved utførte tjenester. Det koster ganske enkelt penger å ikke holde kvalitet, påpeker Skøien Varsi. Dokumentert innsparing. Som et sentralt element i Karabins tjenester inngår dokumentasjon av innsparingene ved prosessforbedringer. Det er ikke nok å foreslå forbedringer av driften, Karabin ønsker å synliggjøre resultatene på både topp- og bunnlinjen. I så måte har Karabin satt seg et hårete mål. Selskapet har gått ut med en garanti om

at det i løpet av 2015 skal det ha dokumentert innsparinger på én milliard kroner for sine kunder. For inneværende år er målet 300 millioner, mens fjoråret ga rundt 200 millioner i såkalte grønne tall. Dette er forbedringer som skal synes på likviditeten, i resultatregnskapet eller i balansen. Karabin har utviklet et eget system for å kategorisere dokumentasjonen av prosessforbedringene. Grønne tall betyr at alt stemmer, at tallene som er hentet ut som følge av prosessforbedringene, er verifiserbare. Røde tall forteller at Karabin ikke klarer å dokumentere målbare effekter. Kategorien gul betyr at det er mulig å estimere målbare effekter, men at kunden er for usikker til at Karabin vil signere på at effekten er tatt ut. – Da vi startet opp, gikk vi inn med tung kompetanse på prosessutvikling. Men etter hvert så vi at vi trengte å styrke oss på


MILLIARDGJENGEN: F.h.: Adm. direktør Ole Øyen, viseadm. direktør Hallgeir Skøien Varsi, konsulent Kristin Bjørnstad og ledende konsulent Svanhild Kverme i konsulentselskapet Karabin skal sammen med sine kolleger spare inn én milliard for sine kunder i effektiviseringsgevinst i løpet av 2015.

målstyring og dokumentasjon. Vi fikk bra tilbakemeldinger på de myke verdiene, men å få synliggjort disse resultatene ble etter hvert en nødvendighet, forteller administrerende direktør Ole Øyen. Vekst. I dag er dokumentasjon av prosessforbedringene helt klart et av suksesskriteriene for konsulentselskapet som har vokst jevnt og trutt siden oppstart. Karabin ble etablert i Bergen i 2004, og har vokst til å bli et av landets største rendyrkede konsulentselskap innen operasjonell forbedring. Det har nå 40 ansatte og kontorer i Bergen, Oslo og Stavanger. I løpet av 2012 regner selskapet med å ansette ytterligere 21 personer. Målet for 2012 er et resultat på 12 millioner kroner, og omsetningen forventes å ligge på 70 millioner kroner. – Bransjen har endret seg voldsomt i løpet

«Vi ble sett på som en Toyota Prius, mens våre konkurrenter ble sammenlignet med Mercedes E-serie» Ole Øyen av de siste fem årene. Før kunne vi få en bestilling fra en kunde som ønsket å få hjelp med å effektivisere en spesifikk prosess, sier Svanhild Kverme, som er ledende konsulent i Karabin. – I dag er bestillingene langt mer kompliserte. En kunde spør gjerne om vi kan hjelpe med å redusere utgiftene med 10 millioner kroner. Da må vi jobbe med hele spekteret, fra idé til oppnådd effekt, skyter Skøien Varsi inn. Kverme understreker at dette er prosesser som tar tid og som krever kontinuitet. Det kan være mye motstand særlig i de

innledende fasene. Omstillingsprosesser er krevende, ikke minst for ansatte. De skal jobbe som før, samtidig som de skal endre prosessene. – Endringer er smertefulle. Men vi ønsker å få de ansatte med i prosessen. Når de først selv ser mulighetene, blir de ivrige etter å komme i gang med forbedringene. Workshop. Ole Øyen peker på at det er veldig enkelt på et styremøte å bestemme seg for å spare 12-15 millioner kroner. Men på et eller økonomisk rapport 2/2012 29


annet tidspunkt må noen konkret gå inn og se på hva som er mulig. Det kan for eksempel være å redusere vikarbruken og/eller å øke produksjonsvolumet. Et annet typisk eksempel fra bransjene Karabin opererer i, er at bedrifter ikke får økt bemanning, samtidig som de trenger å ekspandere. – Det er samme problemstilling, men med en annen inngang, sier Øyen. I prosessen med å effektivisere driften til en virksomhet, er Karabin mest opptatt av å få implementert faktiske endringer. – Vi sitter ikke bare her og lager analyser, understreker Svanhild Kverme. Karabin har en workshop-tilnærming til prosessen. Prosessen starter med å definere hva som skal oppnås og hvorfor. Dette gjøres sammen med ledelsen og alle fagfolk som er med arbeidsprosessene. – Penger er tall på et styremøte, og vår jobb er å gjøre dem håndterbare. Vi kan ikke bare ta en finansiell tilnærming. Derfor må vi starte på bunnen og kjøre prosessen nedenfra og opp, sier Ole Øyen. Kverme utdyper at dersom ikke alle skjønner hele prosessen og innser at det er nødvendig med tillitt mellom alle ledd i prosessen, resulterer det i en ekstra kontrolldel som er både bortkastet og kostbar. Prosessene må sikre at alle stoler på hverandre. Kunden i fokus. – Vi bruker mye tid på at alle skal være enige om målene. Det er viktig i forhold til å skape glød for effektivisering. Det er også nødvendig å bruke mye tid på den analytiske delen. Vi baserer all endringer på faktabaserte beslutninger. Det gjør endringsprosessene veldig effektive og gir raskere beslutninger. Kverme legger til at når de ansatte er med på en omforent prosess, ser hun ofte at de setter høyere mål og krav enn ledelsen. Når alle er enige om hvordan det faktisk er, da går prosessene mye raskere. – Hvis ikke alle er enige om faktaene, blir det en umulig prosess. – Folk tror gjerne at vi skal effektivisere ansatte. Men det gjør vi aldri. Vi ser bare hvordan dette produktet flyter rundt i bedriften. Vi ser hvor lang tid det tar, eller hvorfor noe ikke flyter effektivt nok, utdyper Kristin Bjørnstad. Hun er konsulent i Karabin og legger til at ansatte lærer at de må få produktet til å flyte fint gjennom prosessen. – Vi setter fokus på hvem som er kunde, hvem de ansatte egentlig jobber for. Hvis en bedrift ikke klarer å skape en fellesskapsfølelse, får en ikke til effektiviseringen. Når først målet er blitt definert, satser Karabin på å få implementert endringene

ARBEIDSFLYT: Seniorkonsulent Kjersti Årnes i Karabin er i ferd med å kartlegge arbeidsflyten hos en kunde.

Jordnær og praktisk

KARTLEGGING: Svanhild Kverme leder en fysisk kartlegging av prosessflyten (walk the floor).

LEDETIDER: Vegard Sjursen, som diskuterer ledetider i prosessen med en av prosessens rolleinnehavere.

så raskt som mulig. Typisk kjøres en intens workshop over tre til fem dager. Deretter går det tre til seks måneder der det planlegges hva som må gjøres. Selve implementeringen går altså raskt. – Når folk er ferdig med workshopen, ser vi ofte at ansatte løper ut for å iverksette endringene selv. Det er nesten litt magisk. De ansatte finner selv løsninger, sier Hallgeir Skøien Varsi. n

«Det er nesten litt magisk. De ansatte finner selv løsninger»

Hallgeir Skøien Varsi

30 økonomisk rapport 2/2012

Karabin henvender seg i hovedsak mot tre bransjer. Olje og gass er et stort marked for konsulentselskapet, som har både Statoil, Odfjell Drilling og Aibel som kunder. Karabin jobber også overfor telekom- og kraftmarkedet. Den siste sektoren er samferdsel, transport og logistikk, der Karabin blant annet jobber mot Jernbaneverket. I tillegg til disse tre sektorene, satser Karabin på å komme seg inn i bank og finans, der selskapet blant annet har jobbet med Finansportalen. – Det vi driver med, er å skape resultater. En av årsakene til vår suksess, er at vi gjør prosessene i rett rekkefølge. Det er slik vi klarer å få realisert gevinstene, sier administrerende direktør Ole Øyen i Karabin. – For en tid tilbake gjorde vi en undersøkelse. Der gikk det frem at kundene våre oppfatter oss som jordnære og praktiske. Vi ble sett på som en Toyota Prius, mens våre konkurrenter ble sammenlignet med Mercedes E-serie.

Omsetning Resultat 2010: 29,5 millioner kroner. Prognose 2011: 49,5 millioner kroner (økning 67 %). Budsjett 2012: 70 millioner kroner (økning 42 %).

Driftsresultat Resultat 2010: 3,6 millioner kroner. Prognose 2011: 7,7 millioner kroner (økning 117 %). Budsjett 2012: 12 millioner kroner (økning 55 %).

Margin Resultat 2010: 12,2 %. Prognose 2011: 15,8 % (økning 29 %). Budsjett 2012: 17,2 % (økning 9 %).

2012 Økonomisk rapport: Garanterer 1 mrd for sine kunder  

Konsulentselskapet Karabin garanterer at det i løpet av 2015 skal ha spart inn en milliard kroner for sine kunder gjennom effektiviseringsti...

Advertisement