Page 1

LIFE

Príhovor Editorial

Milí priatelia,

Dear friends,

the car is a part of mankind for alautomobil je už 125 rokov súčasťou ready 125 years. None of us can in ľudstva. V dnešnom svete si nikto z nás today’s world imagine life without nevie predstaviť život bez auta. Pohľad cars. But the view of each of us is difkaždého je však odlišný, niekto chce ferent, someone wants to own the automobil vlastniť, niekto prenajímať. car, someone prefers leasing. BasiV  zásade je to to isté, len uhol nášho Vladimír Orth cally it is the same, just angle of our pohľadu je iný. Výkonný riaditeľ AVIS Slovensko view is different. Sme presvedčení, že prenájom auCEO AVIS Slovakia We are sure that leasing of cars, retomobilov v  spojitosti s  operatívnym lated to operative leasing will grow in leasingom bude v  najbližších rokoch coming years by geometric progression, due to several rásť geometrickým radom z  viacerých dôvodov. Prvým je reasons. The first one is perception of a car like consumer chápanie automobilu ako spotrebného tovaru a  druhým goods and the second important reason for decision will dôležitým dôvodom pri rozhodovaní bude investícia, cena be investment, price of a  car and related services. AVIS vozidla a služby s tým spojené. AVIS vám ide v ústrety služmeet your requirements with AVIS LEASE services. bami AVIS LEASE.Tento rok je pre AVIS prelomový. Prichá2011 is a breakthrough year for AVIS. New people, more dzajú k  nám noví ľudia, viac nových druhov vozidiel ako new types of cars than in last 2 years, more beautiful, za  posledné dva roky, automobily, ktoré sú krajšie, ekolomore ecological, more sexy cars. The year will be unique gickejšie, viac sexy. from several points of view. The AVIS Car Rental fleet will Rok 2011 bude jedinečný z viacerých pohľadov. Flotila AVIS exceed 300 vehicles, as the only one will all vehicles be Autopožičovne prekročí 300 vozidiel, ako jediná na  Slovenequipped by air-conditioning and as the first car rental sku bude mať všetky vozidlá vybavené klimatizáciou, čo ocein Slovakia will introduce non-smoking cars. Along with níte najmä v letných horúčavách, a ako prvá autopožičovňa current best-sellers we will introduce into our fleet some na Slovensku zavedieme nefajčiarske vozidlá. news like Škoda Fabia combi with progressive motor TSI, Popri súčasných bestselleroch zaradíme do  našej flotily Peugeot 508 in diesel version, with FAP filter or Audi A4 novinky ako Škoda Fabia kombi s progresívnym motorom Premium, eventually new SUV from BMW X3 with econoTSI, Peugeot 508 v dieselovej verzii s filtrom FAP alebo Audi mical 2.0 diesel engine. Utility vehicles in the division AVIS A4 Premium, prípadne nové SUV od BMW X3 s úsporným Van Rental will extend our fleet. 2,0 dieselovým motorom. Našu flotilu rozšírime o úžitkové At the end I  would like to wish all of you the sucvozidlá v divízii AVIS Van Rental. cessful year 2011 not only in your work, but also in your Na záver by som Vám všetkým chcel popriať úspešný rok private life, as our successful business life is always ba2011 nielen v práci, ale aj v súkromí, keďže úspechy nášho sed on a  peace of our personal life, which we always pracovného života sú vždy založené na  našom pokoji have to protect it. v osobnom živote, a ten si vždy musíme chrániť.

jar | spring 2011

3

AL1_2011_3  

Príhovor Editorial Vladimír Orth Výkonný riaditeľ AVIS Slovensko CEO AVIS Slovakia jar | spring 2011 3 LIFE

AL1_2011_3  

Príhovor Editorial Vladimír Orth Výkonný riaditeľ AVIS Slovensko CEO AVIS Slovakia jar | spring 2011 3 LIFE

Advertisement