Page 1

LIFE

Naša kultúra Our Culture

Galandovci:

pravda a posolstvo Vladimír Kompánek, Milan Laluha, Andrej Rudavský, Andrej Barčík, Rudolf Krivoš, Pavol Tóth a Milan Paštéka – maliari a sochári, ktorých tvorbu kritizovala a napokon zakázal totalitný režim. Legendy slovenskej moderny vystavovali v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy. Diela rokov 1969 – 1989. „Talentovaných a  charizmatických členov skupiny Mikuláša Galandu spojilo v  roku 1957 rebelantstvo proti dogmám socialistického realizmu, fenomén ľudovosti a obdiv k Ľudovítovi Fullovi, Mikulášovi Galandovi, Milošovi Bazovskému a Cypriánovi Majerníkovi,“ napísal v  príhovore bulletinu výstavy venovanej legendám slovenskej moderny jej autor a manažér Jan Kukal.

28

LIFE

Rudolf Krivoš

Pavol Tóth

Kolovrat / Spinning Wheel 1978, 115x90 cm, kombinovaná technika, sololit / mixed media on hardboard súkromný majetok / private property

Sediaca / Sitting 1970 – 1975, v. 59 cm, bronz / bronze súkromný majetok / private property

jar | spring 2011

jar | spring 2011

Dielo Galandovcov patrí nepochybne do zlatého fondu výtvarnej kultúry Slovenska. Umelci vybojovali v šesťdesiatych rokoch minulého storočia úspešný zápas za novú, modernú cestu výtvarného prejavu na  Slovensku. V  ťažkých podmienkach totality odmietli ofi-

ciálnu dogmu socialistického realizmu. K tomu potrebovali, okrem výtvarného talentu, aj veľkú odvahu a osobnú statočnosť. Skupina Mikuláša Galandu sa sformovala v  roku 1957 a  do  roku 1968 vystupovala organizovane, s  jasne sformulovaným programom sa prihlásila k moderne. Boli to priatelia, väčšina z  nich spoločne študovala na  Vysokej škole výtvarných umení v  Bratislave. Mali však odlišné povahy a  charaktery a každý z nich svoj osobitý štýl. V čase uvoľňovania totality mali možnosť zoznámiť sa s  európskou modernou a  postupne si vytvorili vlastný výrazný podmanivý štýl. S  postupujúcou norLIFE

29


Naša kultúra | Our Culture

Milan Paštéka Žena v kresle / A woman in the chair 1975, 72x90 cm, olej, plátno / oil on canvas, súkromný majetok / private property

Milan Paštéka Narcis / Narcissus 1973, 133x150 cm, olej, plátno / oil on canvas súkromný majetok / private property

malizáciou po roku 1968 sa ich cesty rozišli a  už nikdy spolu nevystavovali. V rokoch 1969 až 1989 vytvorili v izolácii svojich ateliérov mimoriadne diela, ktoré je dnes opäť možné vidieť na jednom mieste, v  Mirbachovom paláci v Bratislave. „Nie je to analytický rozbor, ale sonda. Je to môj obdivný pohľad na dielo, ktoré určite patrí k rodinnému striebru slovenského výtvarného umenia,“ s úctou vyznal Jan Kukal.

30

LIFE

Milan Laluha

Milan Laluha

Za dedinou / Behind the village 1983, 80x50 cm, olej, plátno / oil on canvas Liptovská galéria M. P. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši / Liptovská galéria M. P. Bohúňa in Liptovský Mikuláš

Pocta Galandovi / Tribute to Galanda 1969, 72x90 cm, olej,piesok, včelí vosk / oil, sand, beeswax Turčianska galéria v Martine / Turčianska galéria in Martin

jar | spring 2011

jar | spring 2011

Tvorba Galandovcov sa vyznačuje spoločnou ideovou bázou obsahu a podobným videním sveta. Dôraz kladú na tradíciu, spätosť s  prírodou a  snahu vrátiť sa ku koreňom, k  okresávaniu podstaty na  holé pravdy. „Cieľom ich umeleckej výpovede sa stala precítená, zažitá pravda, bezprostrednosť, prostota a bytostná podstata,“ odhalila v bulletine historička umenia Zsófia Kiss – Szemán.

Galandovcov v roku 1972 vylúčili zo Zväzu výtvarných umelcov a  ich dielo podrobili ostrej kritike. Aj napriek tomu, že boli zakázaní, niektoré menšie galérie vystavovali ich diela. Traja zo skupiny, Rudavský, Laluha a  Krivoš, tvoria dodnes. Krátko pred otvorením súčasnej výstavy zomrel 20. januára 2011 sochár Vladimír Kompánek. Bol zakladateľom a  hovorcom skupiny a  expozíciu venovali jeho pamiatke. „Jeho sochy a obrazy držia krok s modernou svetovou tvorbou a  zostávajú pritom špecificky slovenské, sú robustné, zemité, rýdzo baladické, bol to umelec skrz-naskrz prežiarený krajinou, z ktorej pochádza,“ napísal o ňom jeho kolega Andrej Barčík.

(TEXT) Lýdia Korecká (FOTO) archívy galérií a zberateľov LIFE

31


Naša kultúra | Our Culture

Galandovci:

Truth and Legacy Vladimír Kompánek, Milan Laluha, Andrej Rudavský, Andrej Barčík, Rudolf Krivoš, Pavol Tóth and Milan Paštéka – painters and sculptors whose works were criticized and finally prohibited by totalitarian regime criticized. Legends of Slovak modernism were exhibited in Mirbach Palace in Bratislava City Gallery. Works of years 1969 – 1989.

Andrej Barčík Sediaca figúra II / Sitting Figure II 1987, 131x116 cm, koláž sololit / collage hardboard Galéria mesta Bratislavy / Bratislava City Gallery

Andrej Barčík Torzo / Torso 1973, 66x55 cm, kombinovaná technika, koláž / mixed media súkromný majetok / private property

32

LIFE

jar | spring 2011

jar | spring 2011

„In 1957 talented and charismatic members of Mikuláš Galanda’s group were joined with rebellion towards dogmata of socialistic regime, folksiness phenomena and the admiration to Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Miloš Bazovský and Cyprián Majerník, “ writes Jan Kukal, the author and manager of exposition devoted to the legends of Slovak modernism in the exposition bulletin. The works of Galandovci undoubtedly belong to the golden fund of art culture of Slovakia. In 60s of 20th century, the artists fought successful struggle for new, modern way of creative expressions in Slovakia. In the difficult conditions of totalitarianism they refused official dogmata of

socialistic. They also needed, except of creative talent, huge courage and personal bravery. Group of Mikuláš Galanda was formed in 1957 and was presented as organized until 1968; it signed up to modernism with clearly formulated program. They were friends, most of them studied together at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. However, they had different characters and every one of them had his own individual style. At the time of release of totality they had chances to meet the European modernism and they gradually created their own expressive and suggestive style. Nevertheless, LIFE

33


Naša kultúra | Our Culture

Vladimír Kompánek Sviatočný koník / Festive horse 1978, 103x142 cm, olej, preglejka / oil, plywood, súkromný majetok / private property

Vladimír Kompánek Fašiangy / Carnival 1986, 122x124cm, olej, preglejka / oil, plywood súkromný majetok / private property

34

LIFE

Vladimír Kompánek

Rudolf Krivoš

Únos III / Abduction III 1981, olej, sololit, 98x69 cm / oil on board súkromný majetok / private property

Striptease / Striptease 1975, 130x105 cm, olej, plátno / oil on board súkromný majetok / private property jar | spring 2011

jar | spring 2011

with normalization progress after 1968 their ways were separated and they never exhibited together again. From 1969 to 1989 in isolation of their ateliers they created extraordinary works which may be seen in one place once again in Mirbach Palace in Bratislava. “This is not an analytical analysis, just the exploring. It is my admiring look on works which definitely belongs to the family jewel of Slovak creative art, “expressed Jan Kukal with respect. The Works of Galandovci is expressive by common ideological base content and similar visions of the world. They put emphasis on traditions, nature connections and the effort of return to the roots, to shaping of substance to the naked truths. “The heart-felt, experienced truth, naturalness, simplicity and vital essence became the aim of their artistic expressions” reveals in the bulle-

tin art-historian Zsófia Kiss – Szemán. In 1972 Galandovci were excluded from Union of Creative Artists and their works became a subject of strictures. Although they were banned, some smaller galleries exhibited their works. Nowadays three of the group, Rudavský, Laluha and Krivoš, are active. Sculptor Vladimír Kompánek passed on January 20, 2011 shortly before opening of this exposition. He was the founder and voice of the group, exposition is dedicated in memory of him. “His sculptures and paintings keep pace with modern world works while they stay specifically Slovak, they are robust, earthy, pure balladic, he was an artist all through outshined by country, he comes from.” wrote his colleague Andrej Barčík about him. (TEXT) Lýdia Korecká PHOTO archives of galleries and collectors LIFE

35

AL1_2011_28_35  
AL1_2011_28_35  

Pavol Tóth jar | spring 2011 jar | spring 2011 ciálnu dogmu socialistického realizmu. K tomu potrebovali, okrem výtvarného talentu, aj veľkú...