Page 19

ΘΕΜΑ

Τα σχήματα συνέργειας θα απαρτίζονται πλέον από πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεις (αντί 10) στην Περιφέρεια Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης και από τρείς (αντί 5) στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας. Υποβολές αιτημάτων υπαγωγής Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με αξιολόγηση δύο φορές το έτος (από Μάιο και από Νοέμβριο). Ειδικά για το 2013 η κατάθεση αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων που θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης στον Α΄ κύκλο αξιολόγησης του έτους 2013 θα διαρκέσει έως 28 Ιουνίου 2013 με χρόνο έναρξης της αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών από 1 Ιουλίου του 2013. Η υποβολή αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων που θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης στον Β’ Κύκλο αξιολόγησης θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013 με τις αξιολογήσεις τους να ξεκινούν από το μήνα Νοέμβριο. Προκαταβολή Δίνεται η δυνατότητα προκαταβολικής χορήγησης μέρους ή και του συνόλου (100%) της επιδότησης αμέσως μετά την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, καθώς και εκχώρησης μέρος ή του συνόλου. Ειδικότερα για το Ν. 3299/04 προβλέπεται: tȜɌɆȺɋɗɋɀɋȺƇɉɈɃȺɋȺȻɈɄɔɑɓɐɑɋɈɋɀɑȾƇɂɎɈɉɔȼɀɊɀɑɅȾƇɉɈσκόμιση εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10%, από πιστωπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερμικούς σταθμούς. tȫɈƇɈɊɈɊɋɗɋɐɆȽȺƇȺɆɚɆȼɂȺɃɋɂɉɂȺɃɒ ȾɂȽɂɃɓɑɃȺɂȻɈɀɁɀɋɂɃɓɑȾȼɃȺɋȺστάσεις και ειδικών δαπανών για διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

τικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην ȝɌɉɐƇȺɖɃɔȲɆɐɊɀȫɈȽɘɆȺɋȺɂɆȺɃȺɄɌɍɁȾɕɅȾȾȼȼɌɀɋɂɃɔȾƇɂɊɋɈλή μέσω του ΕΤΕΑΝ.

ƇɈɌȾɆɂɊɎɘȾɋȺɂɅƇɈɉȾɕɆȺɍɋɒɆȾɂɓɐɑɋɈɋɈɌɊɌɆɈɄɂɃɈɘƇɉɈəƇɈ-

tțɂȺɋɀɆȾƇȺɆȾɇɓɋȺɊɀɋɐɆȝƇȾɆȽɌɋɂɃɚɆɊɎȾȽɕɐɆƇȺɉȺȼɐȼɔɑɀɄȾɃɋɉɂ-

λογισμο κάθε επενδυτικού σχεδίου και για κάθε επιχείρηση, ενώ για

σμού από ηλιακή ενέργεια έως 100KWP απαιτείται μόνο διοικητικός

τις ΜΜΕ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 70%.

έλεγχος και όχι έλεγχός τους από την Γνωμοδοτική Επιτροπή.

tȝɆɂɊɎɘɈɆɋȺɂɈɂȡȢȝ ɈɂȢɈɂɆɐɆɂɃɓɑȪɌɆȾɋȺɂɉɂɊɋɂɃɓɑȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɂɑɃȺɁɚɑ και ομάδες παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις. tȫɉɈƇɈƇɈɂȾɕɋȺɂɋɈɗɉɂɈɋɈɌƇɉɈəƇɈɄɈȼɂɊɅɈɘȺƇɗȾɌɉɚɊȾ 500.000 ευρώ ως όριο για την σύσταση νομικής μορφής πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.

tȢȺɋȺɉȼȾɕɋȺɂɋɈȾɆɂȺɕɈȾɆɂɊɎɌɗɅȾɆɈɃɗɊɋɈɑȾƇȾɆȽɌɋɂɃɚɆɊɎȾȽɕɐɆ Φωτοβολταϊκών τα οποία έχουν λάβει απόφαση υπαγωγής στα πλαίσια του Ν.3299/04. tȨɉɈȻɄɓƇȾɋȺɂɊɌȼɃȾɃɉɂɅɓɆɀȽɂȺȽɂɃȺɊɕȺȼɂȺɋɀɆɌƇɈȻɈɄɔȺɂɋɀɅɒɋɐɆ τροποποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων καθώς και επι-

tȫȺȾƇȾɆȽɌɋɂɃɒɊɎɓȽɂȺɊɋɈɆɋɈɅɓȺɋɐɆșȨȝ ƇɈɌȽȾɆȺɆɔɃɈɌɆɊɋɈɌɑ

μέρους οδηγίες/διευκρινίσεις για επενδυτικά σχέδια στον τομέα των

υδροηλεκτρικούς και ιβρυδικούς σταθμούς, στα αντλησιοταμιευτικά

ΑΠΕ. Αναμένεται να εκδοθεί απόφαση με τον καθορισμό παραβόλου

συστήματα ενέργειας και στις μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και βιοαέριο και που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα. (ΦΕΚ 120 Α /29-5-2013)

υπέρ του Δημοσίου για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης. tșɂɋɔɊȾɂɑɁȾɉȺƇȾɕȺɑȾɇȾɋɒȿɈɆɋȺɂɃȺɋɒƇɉɈɋȾɉȺɂɗɋɀɋȺɓɐɑɋɀɆ  άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη τους.

tțɂȺȾƇȾɆȽɌɋɂɃɒɊɎɓȽɂȺƇɈɌȺɍɈɉɈɘɆȺɆɒƇɋɌɇɀȼȾɆɈɊɔɅɐɆɃȺɂȻɂɈɖɊɈ-

tȨȺɉȺɋȾɕɆȾɋȺɂɃȺɋɒɓɆȺɓɋɈɑɀƇɉɈɁȾɊɅɕȺɈɄɈɃɄɔɉɐɊɀɑɋɐɆȾƇȾɆȽɌ-

δυνάμων προϊόντων φαρμάκων, μορφών και συσκευών χορήγησης

τικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Η εν

φαρμάκων, ενισχυόμενες δαπάνες απoτελούν οι δαπάνες για έρευνα

λόγω παράταση παρέχεται πέραν αυτής που προβλέπεται στην παρά-

επί συμβάσει σχετικά με την προπαραγωγή, συμβατότητα εκδόχων,

γραφο 5 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012, δηλαδή έως 31-12-2014.

αξιολόγηση μεθόδων ανάλυσης, σχετικά με την ανάδειξη της ομοιό-

tȜȾɆȺƇȺɂɋȾɕɋȺɂƇȺɉȺɕɋɀɊɀɋɈɌȾɃɅɂɊɁɐɋɔȺƇɗɋɈȽɂɃȺɕɐɅȺɂȽɂɗɎɉɀɊɀɑ

τητας με το προϊόν αναφοράς, σταθερότητας και βιοϊσοδυναμίας και

των γηπέδων για επενδύσεις γηπέδων γκολφ, χιονοδρομικών κέντρων

σχετικά με πιστοποίηση, δαπάνες συστημάτων διασφάλισης ποιότη-

και ΑΠΕ. Τα 20 έτη της διάρκειας μίσθωσης ξεκινά να μετρά από την

τας και ελέγχου ποιότητας, δαπάνες πιστοποίησης και κατοχύρωσης

ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και όχι από την ημερο-

δικαιωμάτων χρήσης, καθώς και δαπάνες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αδειών εκμετάλλευσης. (ΦΕΚ 120 Α /29-5-2013). Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης

μηνία υπογραφής της απόφασης έγκρισης. tȟȽɂɒɉɃȾɂȺɅɕɊɁɐɊɀɑȾƇȾɆȽɘɊȾɐɆɁȾɉɅɈɃɀƇɕɐɆȺɆɓɉɎȾɋȺɂɊȾȽɂɒστημα τουλάχιστον 10 ετών από το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. ◊

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

19

Τεύχος Ιουνίου 2013 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Ιουνίου 2013 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement