Page 17

ΘΕΜΑ

γία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των

3. Η βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου

οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που

4. Η επιτάχυνση των διαδικασιών επιχορήγησης επενδύσεων

δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν

5. Η απλούστευση των διαδικασιών

αποκλειστικά την διαχείριση της εταιρίας.

6. Η διευκόλυνση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων επιχορηγή-

β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: Αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους του-

σεων

λάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενα

7. Η διευθέτηση διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην κίνη-

με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης

ση κεφαλαίων και την ευχερή παρακολούθησή τους από την αρμόδια

της ενίσχυσης.

Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού και

γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: Επενδυτικά σχέδια

8. Η κύρωση Υπαγωγής Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του ν.

υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχε-

3299/2004

δίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές που αφορούν σε Αναπτυξιακούς Νόμους

από τη σύστασή τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ,

περιγράφονται στα ακόλουθα σημεία:

που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επι-

Ιδία συμμετοχή

χειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέρ-

tȜɌɆȺɋɗɋɀɋȺɋɈɌȾƇȾɆȽɌɋɂɃɈɘɍɈɉɓȺȽɂɒɁȾɊɀɑɋɐɆɂȽɕɐɆɃȾɍȺɄȺɕɐɆ

γειες κατάρτισης των εργαζομένων.

για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση, όπως αυτή

δ. Συνέργειας και Δικτύωσης: Επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται

τεκμηριώνεται από την αξία των καταθέσεών του ή την αξία των κινη-

από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσε-

τών του αξιών ή από τις τελευταίες διαθέσιμες λογιστικές του κατα-

ων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προ-

στάσεις ή από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με την μέση

γραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

αξία των τελευταίων τριών μηνών.

των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με

tȜɌɆȺɋɗɋɀɋȺɃɒɄɌɏɀɑɂȽɕȺɑɊɌɅɅȾɋɈɎɔɑɅȾɓɃȽɈɊɀɅȾɋɈɎɚɆɌƇɓɉɋɈ

εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρ-

άρτιο χωρίς να απαιτείται καταβολή ΦΣΚ, στα επενδυτικά σχέδια που

μογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκε-

έχουν εγκριθεί στους Ν. 3908/11, Ν. 3299/04, Ν.2601/98. Επιλογή κινή-

κριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστη-

τρων ενίσχυσης Δυνατότητα επιλογής του μίγματος ευεργετημάτων

ριοτήτων και υπηρεσιών.

μέσω Επιχορήγησης, Φορολογικής Απαλλαγής, leasing Αξιοποίηση

Διάρκεια Υποβολής Προτάσεων Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με αξι-

κινήτρου Φοροαπαλλαγής.

ολόγηση δύο φορές το έτος (από Μάιο και από Νοέμβριο). Ειδικά για

tȟȺɇɂɈƇɈɕɀɊɀɋɀɑɍɈɉɈɄɈȼɂɃɔɑȺƇȺɄɄȺȼɔɑɅƇɈɉȾɕɆȺȼɕɆȾɂȾɆɋɗɑȽɘɈ

το 2013 η κατάθεση αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων που

(2) ετών συμπεριλαμβανομένου και του έτους που έχει εκδοθεί η από-

θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης στον Α΄ κύκλο αξιολόγησης

φαση ολοκλήρωσης.

του έτους 2013 θα διαρκέσει έως 28 Ιουνίου 2013, με χρόνο έναρξης

tȟȺɇɂɈƇɈɕɀɊɀɋɀɑɍɈɉɈɄɈȼɂɃɔɑȺƇȺɄɄȺȼɔɑɃȺɄɘƇɋȾɋȺɂȾɆɋɗɑȽȾɃȺƇɓɆɋȾ

της αξιολόγησης των αιτήσεων αυτών από 1η Ιουλίου του 2013.

(15) διαχειριστικών περιόδων, μετά τη διαχειριστική περίοδο εντός της

Η υποβολή αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων που θα αποτε-

οποίας δημοσιεύτηκε η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγω-

λέσουν αντικείμενο αξιολόγησης στον Β’ Κύκλο αξιολόγησης θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2013 με τις αξιολογήσεις τους να ξεκινούν από το μήνα Νοέμβριο. Παράλληλα, τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια θα υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η πρώτη περίοδος υποβολών για τα Σχέδια Επιχειρηματικότητας των Νέων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011. Οι αιτήσεις για τα Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης διήρκησαν απο 20

γικής λειτουργίας της επένδυσης Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια. tȨȺɉɓɎȾɋȺɂȾɆɂȺɕɈƇɈɊɈɊɋɗȾɆɕɊɎɌɊɀɑȼɂȺɋɈɊɘɆɈɄɈɋɈɌƇɉɈəƇɈɄɈȼɂσμού του επενδυτικού σχεδίου. tțɂȺɋɈƇɈɊɗɓɐɑȾɃȾɌɉɚɅƇɈɉɈɘɆɆȺɄɒȻɈɌɆɃɒɁȾȾɕȽɈɑȾɆɕɊɎɌσης μεμονωμένα ή συνδυαστικά. tȶɄȺɋȺȾƇȾɆȽɌɋɂɃɒɓɉȼȺȺɌɋɔɑɋɀɑɃȺɋɀȼɈɉɕȺɑƇɉɓƇȾɂɆȺɃɌɉɐɁɈɘɆ με νόμο. Νέες επιλέξιμες δραστηριότητες.

Ιανουαρίου έως 15 Ιουνίου 2012.

tȢɓɆɋɉȺȺƇɈɃȺɋɒɊɋȺɊɀɑȺƇɈɁȾɉȺƇȾɕȺɑ

Ψήφιση Τροποποιήσεων Επενδυτικού Νόμου

tȝƇɓɃɋȺɊɀɃȺɂȝɃɊɌȼɎɉɈɆɂɊɅɗɑɇȾɆɈȽɈɎȾɂȺɃɚɆɅɈɆɒȽɐɆƇɈɌɓɎɈɌɆ

Ψηφίσθηκε στη Βουλή ο Νόμος για την διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στον οποίο περιέχονται και οι τροποποιήσεις του Επενδυτικού και του

tȧɄɈɃɄɀɉɐɅɓɆȺɊɘɆɁȾɋȺȾƇȾɆȽɌɋɂɃɒɊɎɓȽɂȺɋɈɌɉɂɊɅɈɘɌȼȾɕȺɑ διακόψει τη λειτουργία τους και ανήκουν ή θα αναβαθμιστούν σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 3*. tȝɂȽɂɃɓɑɅɈɉɍɓɑɋɈɌɉɂɊɅɈɘ ȪɌɆȾȽɉɂȺɃɒɃɓɆɋɉȺ ȢɓɆɋɉȺɁȺɄȺɊɊɈɁȾ-

Αναπτυξιακού Νόμου.

ραπείας, Γήπεδα Γκολφ, Χιονοδρομικά κέντρα, Θεματικά πάρκα, Μαρί-

Στόχος των τροποποιήσεων αυτών είναι:

νες-Καταφύγια τουριστικών σκαφών, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης

1. Η ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας των επιχειρήσεων 2. Η παροχή φορολογικών κινήτρων

Ιαματικών Πηγών, ΚΕΠΑΤ, Αυτοκινητοδρομίων, κ.λπ.). tȪɘɆɁȾɋȺɋɈɌɉɂɊɋɂɃɒɃȺɋȺɄɘɅȺɋȺ

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

/

17

Τεύχος Ιουνίου 2013 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Ιουνίου 2013 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement