Page 10

NEA Σταθερά στη 2η θέση η Ελλάδα στις Γαλάζιες Σημαίες

ȨȺȼȼȺɕɈɌ (Αμμόλοφοι, Νέα Ηρακλείτσα, Νέα Πέραμος, Σαρακήνα, Οφρύνιο/Τούζλα) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [11]: tȜɔɅɈɑȚɗɄȻɀɑ(Σερραϊκή, Ασπροβάλτα, Με 393 βρα-

Βρασνά, Σταυρός Κεντρική, Σταυρός Ανατολική, Σταυρός Δυτι-

βευμένες ακτές

κή) tȜɔɅɈɑȠȾɉɅȺɖɃɈɘ (Αγ. Τριάδα/ΠΙΚΠΑ, Νέοι Επιβάτες, Περαία,

και 9 μαρίνες, η

Ποταμός, Αγγελοχώρι)

Ελλάδα κατέλα-

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ [35]: tȜɔɅɈɑșɉɂɊɋɈɋɓɄɀ(Ιερισσός/Δημοτική 1, Ιερισ-

βε και φέτος τη

σός/Δημοτική 2, Ιερισσός/Δημοτική 3, Καμπούδι 1, Καμπούδι 2,

δεύτερη θέση

Καμπούδι 3, Ουρανούπολη 1, Ουρανούπολη 2, Ουρανούπολη 3,

ανάμεσα σε

Άγιος Παύλος, Πόρτο Άγιο, Νέα Ρόδα 2, Στρατώνι, Κάμπος) tȜɔɅɈɑ

49 χώρες του

ȪɂɁɐɆɕȺɑ(Σάρτη 1, Συκιά, Τορώνη, Πλατανίτσι, Πόρτο Καρράς 1,

κόσμου στο πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία».

Πόρτο Καρράς 2, Ελιά 2, Μακριά Λαγγάδα, Λαγoμάνδρα, Μαρμαράς

Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.103 ακτές και 626 μαρί-

C, Λιβροχιό 1, Μαρμαράς B) tȜɔɅɈɑȢȺɊɊɒɆȽɉȺɑ (Σάνη 2, Κρυο-

νες σε όλο τον κόσμο.

πηγή 2, Κρυοπηγή 4, Φούρκα, Πολύχρονο 3, Χανιώτη 1, Χανιώτη

Οι δήμοι της χώρας με τις περισσότερες «Γαλάζιες Σημαίες» για

3) tȜɔɅɈɑȥɓȺɑȨɉɈƇɈɆɋɕȽȺɑ (Ελαιώνας, Νέα Ποτίδαια)

φέτος είναι της Κέρκυρας και του Αγ. Νικολάου Κρήτης με 35 και

Ȩȡȝȩȡș<>tȜɔɅɈɑȢȺɋȾɉɕɆɀɑ (Ολυμπιακή Ακτή, Περίσταση, Παρα-

23 βραβευμένες ακτές αντίστοιχα.

λία, Καλλιθέα, Κορινός)

Η Ρόδος έχασε φέτος 12 σημαίες και από 32 βραβευμένες ακτές

ȣșȩȡȪș<>tȜɔɅɈɑȫȾɅƇɚɆ (Νέα Μεσάγγαλα 1, Νέα Μεσάγγαλα

που είχε πέρυσι, φέτος έχει μόλις 20. Στον δήμο Αριστοτέλη Χαλκι-

2, Νέα Μεσάγγαλα 3) tȜɔɅɈɑșȼɂɒɑ (Βελίκα/Σπιτάκι, Αγιόκαμπος/

δικής θα υψωθούν 14 σημαίες, στη Σιθωνία 12, στα Χανιά 11, στον

Χρυσή Ακτή, Σωτηρίτσα, Στόμιο)

Βόλο 10, όπως και στη Λέσβο. Στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά και

ΜΑΓΝΗΣΙΑ [15]: tȜɔɅɈɑȥɈɋɕɈɌȨɀɄɕɈɌ (Κορώπη/Μπούφα, Καλά

στο Ρέθυμνο θα κυματίζουν 9 σημαίες ενώ στους δήμους Ιεράπε-

Νερά/Θέρετρο Αξ/κών) tȜɔɅɈɑȚɗɄɈɌ (Αγριά /Μπάρμπα Θωμάς,

τρας, Λοκρών και Χερσονήσου (Ηρακλείου) 8 σημαίες.

Άναυρος, Αλυκές, Παγασών/Βόλος Αμαρυλίδα, Αμφάνων, Πευκά-

Σε επίπεδο νομών, «πρωταθλητές» είναι του Λασιθίου με 36 βρα-

κια, Χρυσή Παναγιά, Πλατανίδια, Νέα Αγχίαλος 2) tȜɔɅɈɑȪɃɂɒɁɈɌ

βευμένες ακτές, της Κέρκυρας και της Χαλκιδικής με 35 η καθεμιά

(Κουκουναριές, Μάραθα) tȜɔɅɈɑȪɃɈƇɓɄɈɌ (Αντρίνα)

και των Δωδεκανήσων με 25.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ [10]: tȜɔɅɈɑȪɋɌɄɕȽȺɑ(Γλύφα) tȜɔɅɈɑȤɚɄɈɌșȼȢɐɆ

Η «Γαλάζια Σημαία» απονέμεται από το 1987 στις ακτές και στις

ɊɋȺɆɋɕɆɈɌ (Καμένα Βούρλα/Γαλήνη) tȜɔɅɈɑȣɈɃɉɚɆ (Σκάλα Ατα-

μαρίνες που πληρούν ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Οι

λάντης, Τραγάνα, Λιβανάτες 1/Κυανή Ακτή, Λιβανάτες 2/Σχοινιάς,

ακτές δεν αρκεί να διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμ-

Λιβρίχιο Αρκίτσας, Σουβάλα Αρκίτσας, Λεκούνα, Βλυχάδα)

βησης. Σε αυτές πρέπει επιπλέον να τηρούνται και άλλα 32 κρι-

ΦΩΚΙΔΑ [8]: tȜɔɅɈɑȜɐɉɕȽɈɑ (Ερατεινή, Χιλιαδού, Σεργούλα,

τήρια, που αφορούν καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση,

Μοναστηράκι) tȜɔɅɈɑȜȾɄɍɚɆ (Μαϊάμι, Τροκαντερό/Αγκάλι, Άγι-

ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού

οι Πάντες, Καλαφάτης)

πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντι-

ΒΟΙΩΤΙΑ [2]: tȜɔɅɈɑȜɂɊɋɗɅɈɌșɉɒɎɐȻȺɑșɆɋɕɃɌɉȺɑ(Άγιος Ισί-

κή ευαισθητοποίηση.

δωρος) tȜɔɅɈɑȫȺɆɒȼɉȺɑ (Πλάκα Δηλεσίου)

Οι βραβεύσεις και η παρουσίαση των φετινών αποτελεσμάτων έγινε

ΕΥΒΟΙΑ [3]: tȜɔɅɈɑȮȺɄɃɂȽɓɐɆ (Αλυκές Δροσιάς, Λευκαντί)

κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργανώθηκε στην Ακτή Βούλας,

tȜɔɅɈɑȝɉɓɋɉɂȺɑ (Ερέτρια 3)

με τον Τάσο Λιάσκο να εκπροσωπεί το υπουργείο Τουρισμού.

ΑΤΤΙΚΗ [13]: tȜɔɅɈɑȤȺɉȺɁɚɆȺ (Σχινιάς/Καράβι, Μπρεξίζα)

Οι βραβευμένες ακτές και μαρίνες

tȜɔɅɈɑȤȺɉɃɗƇɈɌɄɈɌȤȾɊɈȼȺɕȺɑ (Αυλάκι) tȜɔɅɈɑȪȺɉɐɆɂɃɈɘ

ȝȚȩȧȪ<>tΔήμος Αλεξανδρούπολης (Δημοτική Πλάζ Αλεξ/

(Μαύρο Λιθάρι/Eden Beach, Ανάβυσσος / Κεντρική, Λαγονήσι 1 /

πολης, Κυανή Ακτή)

Grand Beach, Λαγονήσι 2 / Mediterraneo, Λαγονήσι 3 / Κοχύλια)

ΡΟΔΟΠΗ [4]: tȜɔɅɈɑȢɈɅɈɋɀɆɔɑ(Φανάρι/Camping, Αρωγή, Φανά-

tȜɔɅɈɑȚɒɉɀɑȚɈɘɄȺɑȚɈɌɄɂȺȼɅɓɆɀɑ(Βάρκιζα, Αστέρας Βου-

ρι/Δημοτική, Μέση)

λιαγμένης, Βούλα A) tȜɔɅɈɑșɕȼɂɆȺɑ (Αγ. Μαρίνα) tȜɔɅɈɑȢɌɁɔ

ΞΑΝΘΗ [4]: tȜɔɅɈɑȫɈƇȾɕɉɈɌ (Μάγγανα) tȜɔɅɈɑșȻȽɔɉɐɆ (Άβδη-

ɉɐɆ (Κακιά Λαγκάδα)

ρα/Πόρτο Μόλο, Μυρωδάτο, Μάνδρα)

ΚΟΡΙΝΘΙΑ [13]: tȜɔɅɈɑȣɈɌɋɉȺɃɕɈɌșȼȠȾɈȽɚɉɐɆ(Λουτράκι 1,

ΚΑΒΑΛΑ [16]: tȜɔɅɈɑȠɒɊɈɌ(Μακρύαμμος, Χρυσή Αμμουδιά

Λουτράκι 2, Λουτράκι/Μπούτσι, Πευκάκια) tȜɔɅɈɑȚɓɄɈɌȚɗɎȺɑ

2, Πευκάρι 2, Θάσος Πόλη/Λιμανάκι, Πρίνος / Δασύλιο 2) tȜɔɅɈɑ

(Κοκκώνι, Βραχάτι) tȜɔɅɈɑȪɂɃɌɐɆɕɐɆ(Πευκιάς) tȜɔɅɈɑȦɌɄɈɃɒ

ȥɓɊɋɈɌ(Αμμόγλωσσα/Κεραμωτή 1, Αμμόγλωσσα/Κεραμωτή 2)

ɊɋɉɈɌȝɌɉɐɊɋɕɆɀɑ (Ξυλόκαστρο/Πευκιάς, Ξυλόκαστρο/Αριστο-

tȜɔɅɈɑȢȺȻɒɄȺɑ (Μπάτης, Τόσκα, Καλαμίτσα, Περιγιάλλι) tȜɔɅɈɑ

ναυτών, Καμάρι, Μελίσσι, Συκιά, Δερβένι)

10 /

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τεύχος Ιουνίου 2013 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Ιουνίου 2013 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement