Page 57

σκευτικός, ο ιστορικός, ο συνεδριακός, κ.ά., ενώ σε επίπεδο κα-

κου, πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες προγραμματισμένες b2b

ταλυμάτων υπήρξε πολύ έντονο ενδιαφέρον για τα boutique

συναντήσεις με ταξιδιωτικούς πράκτορες από την Ευρώπη και τα

hotels και τα family hotels.

Βαλκάνια, παρουσιάζοντας την ποικιλομορφία του τουριστικού

Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, μάλιστα, έδειξαν ζωηρό ενδιαφέ-

προϊόντος του δήμου, καθώς και τις τουριστικές δράσεις για το

ρον αφού γνώριζαν ελάχιστα την περιοχή, γεγονός συνυφα-

2017.

σμένο με τα μεγάλα περιθώρια που υπάρχουν για μελλοντική

Το περίπτερο του δήμου Μονεμβασίας επισκέφτηκαν και τίμησαν

αύξηση τόσο των επισκεπτών, όσο και της επιμήκυνσης της

με την παρουσία τους, η αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας, κα. Ντία

τουριστικής περιόδου.

Τζανετέα, η εντεταλμένη σύμβουλος Τουρισμού Λακωνίας, κα. Μα-

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του δήμου Μονεμβασίας, κ.κ. Τά-

τούλα Μπελεγρή, δήμαρχοι από όλη την Επικράτεια, τουριστικοί

κης Παπαδάκης, Δημήτρης Πολλάλης και Θεοδούλη Σπυριδά-

φορείς καθώς επίσης και πλήθος κόσμου από τη Βόρεια Ελλάδα.

Εξαιρετική η παρουσία του ομίλου Μουζενίδη στην 32η Philoxenia

Μ

πρόεδρος της Ellinair, κ. Γιάννης Μουζενίδη, ήταν ομιλητής στην

έκθεση, ολοκληρώθηκε η 32η Philoxenia για τον όμιλο Μου-

νίας-Θράκης για το μέλλον των τουριστικών γραφείων.

ζενίδη.

Η Mouzenidis Travel συμμετείχε ακόμη, ως χορηγός, στην ημε-

Η επισκεψιμότητα στο εντυπωσιακό stand των 120τ.μ. του

ρίδα για το πρότυπο πιστοποίησης We do local, όπου ανάμεσα

Mouzenidis Travel και της Ellinair, της αεροπορικής εταιρίας

στους ομιλητές ήταν και ο υπεύθυνος marketing του ομίλου, κ.

του ομίλου, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ενώ τα στελέχη όλων

Α. Βαρταλάς.

των εταιριών του Mouzenidis Group, πραγματοποίησαν πλή-

Τέλος, η Ellinair και η Mouzenidis Travel προσέφεραν ένα αερο-

θος B2B συναντήσεων, από τις οποίες προέκυψαν ή ανανεώ-

πορικό εισιτήριο από Θεσσαλονίκη για Μόσχα, μέσα από κλήρω-

θηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες συνεργασίες.

ση που πραγματοποιήθηκε την τελευταία ημέρα της έκθεσης.

Η Mouzenidis Travel και η Ellinair στήριξαν ως χορηγοί το

Όπως δήλωσε ο διευθυντής του Mouzenidis Travel, κ. Γ. Μασμανί-

Διεθνές Τουριστικό Συνέδριο [re]brandingDestinations:

δης, «το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επαγγελματιών, αλλά και

Imagemaking, με αντικείμενο το branding των τουριστικών

του κοινού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε

προορισμών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της

ήταν αυξημένο σε σχέση με πέρυσι. Δεχτήκαμε προτάσεις για

Philoxenia.

το άνοιγμα νέων προορισμών, τις οποίες φυσικά θα εξετάσουμε

Με ιδιαίτερη χαρά, ο πρόεδρος του ομίλου, κ. Μπόρις Μου-

με προσοχή. Η φετινή Philoxenia ήταν η πιο πετυχημένη των τε-

ζενίδης, βραβεύτηκε από την υπουργό Τουρισμού, κ. Ε. Κου-

λευταίων ετών και χαιρόμαστε που μπορούμε να συμβάλλουμε

ντουρά, για το outgoing ταξιδιωτικό έντυπο της Mouzenidis

και εμείς στην ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος προς την

Travel στον σχετικό διαγωνισμό του HATTA. Παράλληλα, ο

Ελλάδα».

ε θετικά πρόσημα, τόσο σε επίπεδο συνεργασιών, όσο και σε συνολική παρουσία και συμμετοχή στην

ημερίδα που οργάνωσε η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Μακεδο-

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |

57

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you