Page 54

Φάκελος

Σημαντικές ευθύνες σε όσους καλλιέργησαν την εικονική

κός, πρόεδρος της ΕΞΑΑΑ και μέλος του ΔΣ της ΠΟΞ.

πραγματικότητα του «όλα καλά», απέδωσε ο πρόεδρος της

Από την πλευρά του ο κ. Μανώλης Γιαννούλης, πρόεδρος της

Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και μέλος του ΔΣ της ΠΟΞ, κ.

Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, μέλος ΔΣ της ΠΟΞ και αντιπρό-

Αντώνης Καμπουράκης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «…Το

εδρος του ΣΕΤΕ, σε μια μεστή τοποθέτηση αναφέρθηκε στα

«όλα πάνε καλά», όταν αγκομαχάει η πλειοψηφία των επιχει-

προβλήματα που έχουν προκύψει από το προσφυγικό. Τόνισε

ρήσεών μας, εμείς ως κλάδος δεν έχουμε κανένα λόγο να το

δε πως είναι ανάγκη να ληφθούν πολεοδομικές και ρυθμιστι-

αποδεχόμαστε, και πολύ περισσότερο, να αναπαράγουμε μια

κές αποφάσεις, που θα τονώσουν τις επενδύσεις.

ωραιοποιημένη και καθησυχαστική πραγματικότητα, η οποία

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχόχων Δράμας, κ. Άγγελος

είναι…«εικονική»».

Καλλίας, υπογράμμισε ότι τα ξενοδοχεία στην ορεινή Ελλάδα

Αναφερόμενος στο θέμα της υπερφορολόγησης των επιχει-

αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα και ζήτησε από

ρήσεων του Τουρισμού, ο κ. Καμπουράκης είπε ότι «οι πολι-

την υπουργό Τουρισμού, κα. Έλενα Κουντουρά να αναλάβει

τικές που εφαρμόζονται έχουν στο στόχαστρό τους, την αφαί-

πρωτοβουλία για τη διάσωσή τους.

μαξη του τουρισμού, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του

Παίρνοντας τον λόγο και απαντώντας σε όλες τις αιτιάσεις της

υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο

ηγεσίας της ΠΟΞ, η κα. Κουντουρά, είπε ότι η χρονιά εξελίχθη-

πιστεύω, πως ο επανασχεδιασμός του μηνύματός μας επείγει.

κε πολύ καλά, με τη στρατηγική που ακολουθήθηκε από το

Με καθαρότητα & αλήθεια. Με τεκμηρίωση & σοβαρότητα».

υπουργείο Τουρισμού και το 2017, θα εξελιχθεί ακόμη καλύτε-

Ξεκαθάρισε δε πως αναίτια στοχοποιούνται οι Έλληνες ξενο-

ρα, με τη συνεργασία όλων των φορέων του κλάδου.

δόχοι ως εθνικοί φοροφυγάδες, τονίζοντας με νόημα: «Στοχο-

Μάλιστα, η κα. Κουντουρά αμφισβήτησε, επικαλούμενη στοι-

ποιούμαστε όταν αδυνατούμε αντικειμενικά να πληρώσουμε

χεία tour operators, ότι οι Έλληνες ξενοδόχοι προχώρησαν σε

τις ζημιές άλλων! Αυτή είναι η αλήθεια». Στο μείζον θέμα της

πολύ μεγάλες προσφορές, τονίζοντας ότι τα τουριστικά πακέ-

παράνομης ενοικίασης κατοικιών, μέσα από τις διάφορες ηλε-

τα στη χώρα μας ήταν πιο ακριβά από τα τουριστικά πακέτα

κτρονικές πλατφόρμες, αναφέρθηκε ο κ. Αλέξανδρος Βασιλι-

στην Ισπανία.

Στη Philoxenia η KSD Στο περίπτερο της KSD, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρίας κ. Κωνσταντίνος ∆εριζιώτης, µε την οικονοµική επόπτη του ΞΕΕ, κα. Χριστίνα Τετράδη.

Δ

υναμική υπήρξε η παρουσία της KSD στη φετινή διοργά-

αργανέλαιο, Oliva del Mediterraneo, με λάδι ελιάς, κ.ο.κ..

νωση της Philoxenia, με την εταιρία να παρουσιάζει στο

Οι γραφικές και οι εκτυπωτικές εργασίες, που, ούτως ή άλλως,

κοινό τη μεγάλη προϊοντική της γκάμα σε ένα ευρύ φάσμα αντι-

αποτελούν σημαντικό τομέα δραστηριοποίησης για την KSD, εί-

κειμένων.

χαν τη δική τους θέση στη συνολική εικόνα της εταιρίας, όπως

Την… τιμητική τους είχαν τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης

και οι προτάσεις της αναφορικά με τη δημιουργία social media

(hotel amenities), «επώνυμα» προϊόντα που εισάγει και διαθέτει

profile και τη διαχείρισή τους.

στην ελληνική και την κυπριακή ξενοδοχειακή αγορά η KSD. Μά-

Την εικόνα της εταιρίας στη Philoxenia συμπλήρωναν ο ιστότο-

λιστα, τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας παρείχαν πληροφο-

πος money-tourism.gr, βασική πηγή πληροφόρησης γύρω από

ρίες στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να

τα τουριστικά δρώμενα, αλλά και το περιοδικό «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥ-

δουν από κοντά και να μυρίσουν το σύνολο σχεδόν των προϊό-

ΡΙΣΜΟΣ», το κορυφαίο brand name της εταιρίας και το μοναδικό,

ντων της, με έμφαση στις κορυφαίες σειρές της Argan Source από

μηνιαίο τουριστικό περιοδικό στη χώρα.

54 | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you