Page 53

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΟΞ

Γιάννης Ρέτσος: Η υπερφορολόγηση βάζει «φρένο» στην ανταγωνιστικότητα

1

εμάτα ξενοδοχεία, δεν σημαίνει απαραίτητα και γεμά-

Γ

προϊόν, πέραν του πακέτου, ήταν πιο ακριβό για τους τουρί-

τα ταμεία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας

στες, λόγω των αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ στη διαμονή,

Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), κ. Γιάννης Ρέτσος, μιλώντας

εστίαση και τα καταναλωτικά προϊόντα, υπηρεσίες, συγκοι-

στο καθιερωμένο ετήσιο Συμβούλιο Προέδρων των ξενοδο-

νωνίες, εισιτήρια μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. «Αντα-

χειακών ενώσεων-μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξε-

γωνιστικότητα, δηλαδή, στο ναδίρ, σε σύγκριση με τον αντα-

νοδόχων (ΠΟΞ), που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο πλαί-

γωνισμό», είπε με νόημα ο κ. Ρέτσος.

σιο της έκθεσης Philoxenia στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ ζήτησε τη συνδρομή του υπουργείου

υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά.

Τουρισμού, ώστε να μην ισχύσει το Τέλος Διανυκτέρευσης

Το καθιερωμένο ετήσιο Συμβούλιο Προέδρων της ΠΟΞ επι-

από την 1η Ιανουαρίου του 2018, ένα, όπως το χαρακτήρισε

κεντρώθηκε στα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τις ξε-

«νέο χαράτσι», το οποίο θα επιφέρει ένα ακόμα άμεσο και

νοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά και στις νέες προκλήσεις που

ισχυρό πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα του ξενοδοχειακού

αναδύονται για τον ξενοδοχειακό κλάδο, με τον πρόεδρο της

μας προϊόντος.

Ομοσπονδίας να παρομοιάζει τη φετινή, τουριστική περίοδο

Παράλληλα, ο κ. Ρέτσος ζήτησε να βρεθούν τρόποι να τονω-

με «τρενάκι του τρόμου», λόγω των εξελίξεων και των ανα-

θεί ο εσωτερικός τουρισμός, από τον οποίο, όπως είπε, ζουν

τροπών που τη χαρακτήρισαν.

σε μεγάλο βαθμό, πολλές περιοχές και προορισμοί της χώ-

«Σίγουρα, η τάση της μειωμένης κατά κεφαλήν δαπάνης από

ρας, ιδίως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Όπως σημείωσε: «η ΠΟΞ

τους περισσότερους τουρίστες των παραδοσιακών μας αγο-

έχει από καιρού καταθέσει σχετικές προτάσεις, με στόχο να

ρών που ταξίδεψαν, φέτος, ήταν εμφανής σε όλους τους Με-

καταλήξουμε σε ένα πλέγμα πρωτοβουλιών και κινήτρων που

σογειακούς προορισμούς.

θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση», ενώ εξέφρασε

Ωστόσο, στην Ελλάδα, αφενός μεν, η μέση δαπάνη κινήθηκε

την ανησυχία του για τις αναφορές και τις πληροφορίες ότι

πτωτικά για μία ακόμη χρονιά και βρίσκεται, ήδη, πολύ πιο

επίκειται περαιτέρω συρρίκνωση των Προγραμμάτων Κοι-

χαμηλά από την αντίστοιχη των ανταγωνιστών μας, αφετέ-

νωνικού Τουρισμού, μέσω περικοπών ή και κατάργησης των

ρου δε, οι ανταγωνιστές μας, πέτυχαν πολύ καλύτερες επιδό-

σχετικών επιδομάτων και παροχών, για μεγάλο αριθμό δικαι-

σεις σε επίπεδο εισπράξεων», επισήμανε ο κ. Ρέτσος, λέγο-

ούχων. Υπογράμμισε δε, πως τα Προγράμματα Κοινωνικού

ντας χαρακτηριστικά: «Για μία ακόμη χρονιά, διαπιστώνουμε

Τουρισμού, δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό,

ότι οι ξενοδόχοι δώσαμε μία σκληρή μάχη για να πετύχουμε

υποστηρίζονται από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομέ-

μία μάλλον «Πύρρειο» νίκη»...

νων και αποτελούν ένα ύστατο στήριγμα για εκατοντάδες επι-

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ υπενθύμισε επίσης ότι το τουριστικό

χειρήσεις και για δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας.

2

3

1. Η κα. Κουντουρά κατά την οµιλία της στο ετήσιο καθιερωµένο Συµβούλιο των Προέδρων της ΠΟΞ. 2. Στιγµιότυπο από το Συµβούλιο των Προέδρων της ΠΟΞ. 3. Ο πρόεδρος της ΠΟΞ, κ. Γιάννης Ρέτσος.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |

53

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement