Page 44

Αφιέρωμα

κρατήσεις της τάξης του 14% (από 10 έως 18%, ανάλογα τον tour

ξιδιώτες είναι «να ρωτούν κατά την κράτηση, εάν η τιµή είναι εγ-

operator και την περιοχή). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση

γυηµένη», καταλήγει ο Noel Josephides.

της Κρήτης, η οποία εµφανίζει αύξηση 18%, στη Χαλκιδική η αύµηνύµατα και για το νησί της Κω, µε την αύξηση των προκρα-

Γιώργος Χατζημάρκος: Δυναμικά κινούνται οι προκρατήσεις στο Νότιο Αιγαίο

τήσεων να διαµορφώνεται στο 12%, γεγονός που καταδεικνύει

Αύξηση κατά µέσο όρο 12% στις αφίξεις για τα νησιά του Νοτίου

ότι η µεθοδική προσπάθεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του

Αιγαίου, δείχνουν µέχρι στιγµής οι προκρατήσεις, σε σύγκριση µε

Υπουργείου Τουρισµού, του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού,

τα ποσοστά των προκρατήσεων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι,

του ΣΕΤΕ και της Ένωσης Ξενοδόχων Κω, φέρνει το επιθυµητό

ενώ θετικά είναι τα µηνύµατα και για το νησί της Κω.

αποτέλεσµα.

Σχολιάζοντας τα θετικά µηνύµατα ο περιφερειάρχης Νοτίου Αι-

Οι προκρατήσεις τον Σεπτέµβριο κινήθηκαν σηµαντικά υψηλό-

γαίου, κ. Γιώργος Χατζηµάρκος, λέει: «Στην WTM του Λονδίνου,

τερα (20-25%), απ’ ότι τον Οκτώβρη (15-16%), που παρουσιάστη-

“εισπράττουµε” τα θετικά αποτελέσµατα της σκληρής προσπά-

κε µια επιβράδυνση, σε κάθε περίπτωση όµως η αύξηση σε σχέ-

θειας που καταβάλαµε, να διατηρήσουµε τον τουρισµό στα νησιά

ση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2015 είναι ιδιαίτερα

µας αλώβητο από τις αλλεπάλληλες αρνητικές συγκυρίες.

σηµαντική. Η Κύπρος εµφανίζει µια µεσοσταθµική αύξηση 8%,

Οι µέχρι στιγµής προκρατήσεις, σε σύγκριση µε τα ποσοστά των

ενώ Τουρκία και Αίγυπτος συνεχίζουν να κινούνται έντονα καθο-

προκρατήσεων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δείχνουν αύξηση

δικά, χωρίς να διαφαίνονται προοπτικές ανάκαµψης.

των αφίξεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, της τάξης του 12%,

Συγκεκριµένα η Τουρκία εµφανίζει µειώσεις της τάξης του 30%

ενώ θετικά είναι τα µηνύµατα και για το νησί της Κω, γεγονός που

έως 40%, µε την Αττάλεια να προπορεύεται (40%) και το Νταλα-

καταδεικνύει ότι η µεθοδική προσπάθεια της Περιφέρειας Νοτίου

ξηση κυµαίνεται στο 16% και στη Ρόδο στο 11%. Θετικά είναι τα

µάν (Aegean Coast) να ακολουθεί µε 30%. Στην Αίγυπτο η κατάσταση είναι απελπιστική, µε το Λούξορ και το Σαρµ Ελ Σέιχ να µην υπάρχουν ουσιαστικά ως προορισµοί, ενώ στην Ουργκάντα η µείωση είναι της τάξης του 25%, η οποία αποτελεί ουσιαστικά ίσως τον µοναδικό ενεργό προορισµό της χώρας.

Αυξημένες οι διακοπές των Βρετανών στην Ελλάδα το 2017 Αυξηµένες 8-17% προβλέπονται οι οικονοµικές, πολυτελείς διακοπές στην Ελλάδα την επόµενη χρονιά, ως αποτέλεσµα της αύξησης του κόστους των Βρετανών tour operators από την υποτίµηση της λίρας και τις αυξηµένες τιµές των ξενοδοχείων, σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε στη Sunday Times ο πρόεδρος του Συνδέσµου Βρετανών Τουριστικών Πρακτόρων (ΑΒΤΑ), Noel Josephides.

Αιγαίου, του Υπουργείου Τουρισµού, του ΕΟΤ, του ΣΕΤΕ και της

Σύµφωνα µε τον κ. Josephides, το Βrexit βρήκε απροετοίµαστες

Ένωσης Ξενοδόχων Κω, αποδίδει και φέρνει το επιθυµητό απο-

τις εταιρίες και ορισµένοι οperators είναι πολύ εκτεθειµένοι. Οι

τέλεσµα».

προσαυξήσεις µπορεί να φτάσουν µέχρι και 10%, αλλά, όπως δι-

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διαφαινόµενη αύξηση των αφίξεων για

ευκρινίζει ο πρόεδρος του ΑΒΤΑ, αυτό δεν αφορά στις συνολικές

το 2017, έρχεται σε συνέχεια της φετινής σεζόν, όπου ο εισερχό-

χρεώσεις, ενώ µπορεί να παρατηρηθούν αυξήσεις στις τιµές από

µενος τουρισµός σηµείωσε νέα ρεκόρ, γεγονός που προκαλεί εύ-

3% έως 8%. Οι χρεώσεις επιβάλλονται εάν µια ταξιδιωτική εται-

λογη αισιοδοξία για ακόµη καλύτερες επιδόσεις στο µέλλον.

ρία µπορεί να αποδείξει ότι οι δαπάνες της έχουν αυξηθεί για λό-

Με µια εντυπωσιακή, νησιωτική αισθητική, η Περιφέρεια Νοτί-

γους που δεν µπορεί να ελέγξει. Το πρώτο 2% για κάθε αύξηση,

ου Αιγαίου έφερε το ελληνικό καλοκαίρι στο εκθεσιακό κέντρο

πρέπει να απορροφάται από τον ταξιδιωτικό πράκτορα.

Excel, στην «καρδιά» του Λονδίνου.

Αν ο πρόσθετος φόρος υπερβαίνει το 10%, ο

Με µια εµφάνιση διαφορετική από τις προηγούµενες, η Περιφέ-

πελάτης έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την

ρεια παρουσίασε µε τον πλέον µοναδικό τρόπο στο σύνολό του

κράτησή του και να απαιτήσει πλήρη επι-

την περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, ως τουριστικού προορισµού,

στροφή χρηµάτων.

αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την τουριστική «ταυτό-

Η συµβουλή προς τους Βρετανούς τα-

τητα» κάθε νησιού ξεχωριστά.

WTM 2016

44 | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement