Page 43

WTM 2016

1

2

1. H υπουργός Τουρισµού, κα. Έλενα Κουντουρά κατά την καθιερωµένη συνέντευξη Τύπου. 2. Στιγµιότυπο από τη συνάντηση που είχαν η κα. Κουντουρά και ο κ. Τρυφωνόπουλος, µε τα στελέχη της TUI David Burling, CEO Northern Region, Garry Wilson, MD Group Product & Purchasing, Antonia Bouka, General Manager Tourist Boards & Hotel Partnerships and Frank Puttmann, Head of Public Policy.

Σ

το Λονδίνο και στο συνεδριακό κέντρο ExCeL συγκεντρώ-

προβολή και σηµαντικές εκπτώσεις το µερίδιο αγοράς της χώ-

θηκε η ελίτ της παγκόσµιας τουριστικής, ξενοδοχειακής

ρας µας στον κρίσιµο τοµέα των προκρατήσεων. Πρέπει, όµως,

βιοµηχανίας, το διάστηµα 7 - 9 Νοεµβρίου 2016, µε αφορµή τη

να τονιστεί ότι σειρά παραγόντων, όπως η εξέλιξη της ισοτιµίας

διοργάνωση της World Travel Market.

της στερλίνας, η ισοτιµία δολαρίου σε σχέση µε το ευρώ και οι

Σύµφωνα µε τα πρώτα διαθέσιµα στοιχεία των προκρατήσεων

απρόβλεπτες εξελίξεις στη Βρετανική και παγκόσµια οικονοµία,

από τη Μεγάλη Βρετανία, για το 2017, η Ελλάδα έχει ξεκάθαρα

κάνουν ιδιαίτερα επισφαλή την τελική εκτίµηση της καταναλωτι-

το προβάδισµα, µε την ποσοστιαία αύξηση να φθάνει σε υψηλό

κής συµπεριφοράς των Βρετανών τουριστών για το 2017».

διψήφιο ποσοστό, ενώ, την ίδια στιγµή, πτωτικές τάσεις εµφανί-

Υποστήριξε δε, πως τα πρώτα θετικά στοιχεία στον τοµέα των

ζουν, τόσο η Τουρκία, όσο και η Αίγυπτος.

προκρατήσεων, δεν θα πρέπει να αποπροσανατολίζουν από

Τα θετικά αυτά στοιχεία επιβεβαίωσε και η υπουργός Τουρισµού,

τις βασικές προϋποθέσεις επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτι-

κα. Έλενα Κουντουρά, κατά τη διάρκεια της καθιερωµένης συ-

κών στόχων της επόµενης χρονιάς. «Είναι επιτακτικό να βρεθεί

νέντευξης Τύπου, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε µία κατάµεστη

η χρυσή τοµή για την άµεση επαναφορά της ανταγωνιστικότη-

αίθουσα.

τας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, µέσω της µείωσης της

Η κα. Κουντουρά, εξέφρασε την αισιοδοξία της, τόσο για την πε-

υπερφορολόγησης, της ρύθµισης της αγοράς των βραχυχρόνιων

ρίοδο του 2016 που ολοκληρώνεται, όσο και για το 2017, ανακοι-

µισθώσεων, της τόνωσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος, της

νώνοντας αύξηση 23% από την αγγλική αγορά στις προκρατή-

εξεύρεσης λύσης σχετικά µε τη διαχείριση των µη εξυπηρετού-

σεις προς την Ελλάδα για το καλοκαίρι του 2017, διευκρινίζοντας,

µενων δανείων και της επαναφοράς της ρευστότητας µε λογικό

ωστόσο, ότι τα στοιχεία αφορούν στο διάστηµα µέχρι 30 Σεπτεµ-

κόστος χρήµατος», είπε ο πρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε., χαρακτηρίζο-

βρίου.

ντας κεφαλαιώδους σηµασίας την ανάγκη να διατηρηθεί και να

∆ιαφορετική άποψη όσον αφορά στο ποσοστό των προκρατήσε-

ενισχυθεί περαιτέρω η εικόνα ασφάλειας της χώρας, αλλά και να

ων φαίνεται να έχει ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Τουρι-

υπάρξει ορθότερη διαχείριση του προσφυγικού ζητήµατος.

στικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), κ. Ανδρέας Ανδρεάδης, κάνοντας λόγο για µονοψήφια αύξηση, η οποία τοποθετείται στο 9%.

Μπροστά η Ελλάδα στις προκρατήσεις

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρεάδης σε δήλωσή του είπε: «Τα πρώτα δια-

Ξεκάθαρο προβάδισµα έχει η Ελλάδα στις προκρατήσεις από

θέσιµα στοιχεία των προκρατήσεων από Μεγάλη Βρετανία προς

τη βρετανική αγορά, ενώ θετική είναι η πορεία και της Κύπρου.

τη χώρα µας για το 2017, τα οποία ωστόσο αντιπροσωπεύουν

Αντίθετα, έντονη πτωτική πορεία παρουσιάζουν οι προκρατήσεις

µικρό δείγµα της βρετανικής αγοράς, καταγράφουν µονοψήφιο

στην Τουρκία και ακόµη χειρότερα διαµορφώνονται στην Αίγυ-

θετικό πρόσηµο. Σε αυτό βοηθούν, κυρίως, η αστάθεια γειτονι-

πτο.

κών προορισµών, συµπεριλαµβανόµενης της Τουρκίας και η συ-

Πιο αναλυτικά και µε βάση τις προκρατήσεις που έχουν περάσει

ντεταγµένη παρουσία των τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες

στα συστήµατά τους οι τρεις κορυφαίοι t.o’s της αγοράς (TUI,

φαίνεται ότι ενισχύουν, παρά την υπερφορολόγηση, µε µεθοδική

THOMAS COOK και JET2), η Ελλάδα εµφανίζει αύξηση στις προ-

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

WTM 2016

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |

43

WTM

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement