Page 41

δος στις αγορές, το 2018, δεν είναι εφικτή.

και ειδικά στα σηµεία εκείνα που οι ταξιδιώτες-πολίτες του κό-

Ο κ. Στουρνάρας επεσήµανε ότι η σταδιακή βελτίωση της οικονο-

σµου εµπνέονται και επιλέγουν οτιδήποτε αφορά στο ταξίδι τους.

µίας αρχίζει να απεικονίζεται και στην πορεία αρκετών µακροοι-

-Η αύξηση της αναγνωρισιµότητας (brand awareness) ως ελκυ-

κονοµικών δεικτών, όπως στη βιοµηχανική παραγωγή, στις λια-

στικού τουριστικού προορισµού, που µπορεί να ανταποκριθεί

νικές πωλήσεις, στη δηµιουργία 237.817 νέων θέσεων εργασίας

στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των σύγχρονων ταξιδιωτών και σε κάθε

στο οκτάµηνο και τέλος την υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας

εισόδηµα, µε εστίαση στις υψηλές εισοδηµατικές κατηγορίες ανά

σε 23,1%, έναντι 24,9% το προηγούµενο τρίµηνο και 24,6% το

χώρα-πηγή εισερχόµενου τουρισµού.

αντίστοιχο τρίµηνο του 2015.

Ο κ. Τρυφωνόπουλος υπενθύµισε ότι, ο τουρισµός είναι εθνική

Κλείνοντας την οµιλία του, συνέστησε δέσµη µέτρων που θα εν-

υπόθεση και απαιτεί τη συστράτευση όλων για την υλοποίηση

δυναµώσουν τον τουρισµό και πρότεινε:

των στόχων του τουριστικού κλάδου και απηύθυνε ανοικτή πρό-Τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση των υπόλοιπων

σκληση σε όλους τους εµπλεκόµενους, ώστε το 2017 να είναι µία

περιφερειακών αεροδροµίων της χώρας.

ακόµη χρονιά ρεκόρ σε αφίξεις και έσοδα.

Την αναβάθµιση και αξιοποίηση υποδοµών όπως οι

«Κανείς δεν δικαιούται να παραγνωρίζει τη σηµαντική συµβολή

µαρίνες, οι οποίες µπορούν να συµβάλουν στην αύξηση του

του τουρισµού στο ΑΕΠ», τόνισε στην οµιλία του ο Επικεφαλής

θαλάσσιου και ναυτικού τουρισµού, ενισχύοντας περαιτέρω

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοι-

την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα.

νάς, ο οποίος σηµείωσε ότι στο τέλος της επόµενης δεκαετίας, το

Την αναβάθµιση των λιµενικών υποδοµών και τη συγκρότηση

2026, η συνολική συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ της χώρας θα

εθνικού σχεδίου ανάπτυξης της κρουαζιέρας -ειδικά της

ξεπεράσει το 22%, ενώ η άµεση και έµµεση απασχόληση που συν-

κρουαζιέρας µε αφετηρία ελληνικό λιµένα (home porting).

δέεται µε τον τοµέα θα φτάσει το 28% του συνόλου της απασχό-

1. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας. 2. Ο γενικός γραµµατέας του Ε.Ο.Τ., κ. ∆ηµήτρης Τρυφωνόπουλος. 3. Ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Τζιάλλας.

Την τουριστική στρατηγική του Ε.Ο.Τ., που βασίζεται στο γεγονός

λησης. ∆εν παρέλειψε δε να αναφέρει πως αυτά και µόνο τα δυο

ότι, ο Τουρισµός αποτελεί τον πιο δυναµικά εξελισσόµενο τοµέα

στοιχεία, πιστοποιούν πέρα από κάθε αµφιβολία ότι ο τουρισµός

της Οικονοµίας µε όρους αειφορίας, βιώσιµης ανάπτυξης και

είναι ο πραγµατικός «τίγρης» της ελληνικής οικονοµίας.

κερδοφορίας, κατέθεσε ο γενικός γραµµατέας του Οργανισµού,

Στη συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ αναφέρθηκε και ο αντιπρό-

κ. ∆ηµήτρης Τρυφωνόπουλος.

εδρος της Κυβέρνησης, κ. Γιάννης ∆ραγασάκης, λέγοντας µε νό-

Ο κ. Τρυφωνόπουλος, αφού αναφέρθηκε στην κατακόρυφη

ηµα πως ο τουρισµός µαζί µε το αγροτοδιατροφικό σύµπλεγµα

αύξηση των κρατήσεων «τελευταίας στιγµής», επικεντρώθηκε

και µε τις τεχνολογίες επικοινωνιών και ψηφιακής οικονοµίας,

στους κεντρικούς άξονες των επερχόµενων δράσεων του οργα-

µπορεί να παίξει τον ρόλο που διαδραµάτισε στο παρελθόν η οι-

νισµού, οι οποίοι είναι:

κοδοµή. «Καθιστώντας τον τουρισµό µοχλό ανάταξης και ανασυ-

-Ο εκσυγχρονισµός της εικόνας της χώρας διεθνώς (brand image

γκρότησης της ευρύτερης οικονοµίας, ενισχύοντας τους δεσµούς

building) ως κορυφαίου τουριστικού προορισµού για κάθε προ-

και τις διακλαδικές σχέσεις του τουρισµού µε την υπόλοιπη οικο-

τίµηση.

νοµία, πρώτον, βοηθούµε τη συνολικότερη οικονοµική ανάπτυξη,

-Η ενίσχυση της επικοινωνιακής της οντότητας (media awareness)

δεύτερον, ενισχύουµε την εσωτερική βιωσιµότητα και τις αντοχές

µε ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή τουριστική αγορά

της ίδιας της τουριστικής οικονοµίας», είπε ο κ. ∆ραγασάκης.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |

41

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement