Page 22

Νέα

 Αποτελεί ένα από τα πιο δηµοφιλή ελληνικά brands γαστρονοµίας.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, σύµφωνα µε τον κ. Πίττα, ως έµµεσα αποτελέσµατα

Η εκλογή της Ελληνίδας εµπειρογνώµονος, κ. Ελπίδας Κορυφίδου,

από την υλοποίηση του προγράµµατος αναφέρονται τα παρακάτω:

στην Επιτροπή Αεροναυτιλίας για την τριετία 2017-2019, ήταν απο-

 Συνέβαλε στη δηµιουργία γαστρονοµικών κοινοτήτων και έφερε

τέλεσµα της εξασφάλισης υποστήριξης από την Οµάδα Κεντρικής

τους εµπλεκόµενους (παραγωγούς, σεφ, ξενοδόχους) κοντά-κοντά.

Ευρώπης (Central European Rotation Group - CERG), της οποίας η

 Τα υπό διαµόρφωση δίκτυα γαστρονοµίας στην Ελλάδα έχουν

Ελλάδα έγινε πρόσφατα µέλος µετά από µακροχρόνιες, επιστάµενες

σπέρµατα από τις ζυµώσεις του Ελληνικού Πρωινού.

και συντονισµένες προσπάθειες τoυ υπουργείου Υποδοµών και Με-

 Συνέβαλε στην αναγέννηση της τοπικής κουζίνας.

ταφορών και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Nέα διάκριση για το Princess Andriana από την TUI Αγγλίας & Ιρλανδίας

Η Επιτροπή Αεροναυτιλίας, η οποία απαρτίζεται από δεκαεννέα (19) ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες που προτείνονται από τα κράτη - µέλη του ICAO, αποτελεί, µετά το Συµβούλιο, το πλέον σηµαντικό νοµοπαρασκευαστικό Όργανο του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς επεξεργάζεται όλα τα τεχνικής φύσεως θέµατα που αφορούν στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας. Ως εκ τούτου, η εκλογή της Ελληνίδας εκπροσώπου, αποτελεί ιδιαίτερα ευνοϊκή και σηµαντική εξέλιξη για τη χώρα µας και τα ζωτικά της συµφέροντα.

Mε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «First Choice Favorites 2016»

Ελ. Κουντουρά: Nέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ίδρυση μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

διακρίθηκε, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το πολυβραβευµένο, πεντά-

• Αυτό εξήγγειλε από το βήμα του 1ου Ανοικτού Συνεδρίου

στερο ξενοδοχείο Princess Andriana Resort & Spa, του οµίλου Χα-

της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.

τζηλαζάρου, στη Ρόδο, µια διάκριση που προέρχεται από τις υψηλές

Την προώθηση ενός νέου χρηµατοδοτικού προγράµµατος για την

βαθµολογίες των πελατών της TUI που διέµειναν στο ξενοδοχείο.

ενίσχυση της ίδρυσης µικροµεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων,

Το εν λόγω βραβείο αποτελεί για τον όµιλο Χατζηλαζάρου ιδιαίτερη

εξήγγειλε η υπουργός Τουρισµού, κα. Έλενα Κουντουρά, από το

τιµή, καθώς, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του οµίλου, επιβρα-

βήµα του 1ου Ανοικτού Συνεδρίου της Συνοµοσπονδίας Επιχειρηµα-

βεύονται οι αδιάκοπες προσπάθειες της διοίκησης και των εργαζο-

τιών Τουριστικών Καταλυµάτων Ελλάδος.

µένων στην άριστη εξυπηρέτηση των φιλοξενούµενων.

Το συνέδριο της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., το οποίο πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή

Ο όµιλος Hatzilazarou Hotels Collection διαθέτει 5 ξενοδοχεία στη

20 Νοεµβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού Κλειστού

Νότια Ρόδο, στις ανώτερες κατηγορίες τεσσάρων και πέντε αστέρων,

Γυµναστηρίου Φαλήρου (Tae Kwon Do), στο περιθώριο της έκθεσης

µε συνολική δυναµικότητα 1900 δωµατίων. Ξεκίνησε το 1992 και σή-

Expo Hotel, αποτυπώνει µε τον καλύτερο τρόπο τον εξωστρεφή χα-

µερα αποτελεί µια από τις δυναµικότερες τουριστικές επιχειρήσεις

ρακτήρα της νέας διοίκησης της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. και τον σχεδιασµό της, στο

απασχολώντας 1.000 άτοµα προσωπικό, προερχόµενο τόσο από την

επίκεντρο του οποίου τοποθετείται η έναρξη ενός ουσιαστικού και

τοπική κοινωνία, όσο και από κάθε γωνιά της γης.

γόνιµου διαλόγου µεταξύ της διοίκησης της Συνοµοσπονδίας και

Στόχος του οµίλου είναι να προσφέρει την αυθεντική Ροδίτικη φιλο-

των επιχειρηµατιών του κλάδου.

ξενία και να αναπτύξει την έννοια της ολοκληρωµένης φιλοξενίας σε

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο πρόεδρος της

επίπεδα, που θα καλύπτει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Σ.Ε.Τ.Κ.Ε., κ. Παναγιώτης Τοκούζης, ο οποίος στην οµιλία του, αφού

Ελληνίδα στην Επιτροπή Αεροναυτιλίας του ICAO

σκιαγράφησε το δυσµενές οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον -υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις, αυξηµένα λειτουργικά

Την εκλογή Ελληνίδας εµπειρογνώµονος στην Επιτροπή Αεροναυτι-

κόστη και αθέµιτος ανταγωνισµός από τις παρανόµως λειτουργού-

λίας (Αir Navigation Commission – ANC) του ∆ιεθνούς Οργανισµού

ντες τουριστικές επιχειρήσεις-, στο οποίο καλούνται να δραστηρι-

Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), µία ευχάριστη εξέλιξη για τη χώρα

οποιηθούν οι επιχειρήσεις µικρών τουριστικών καταλυµάτων, ανα-

µας, ανακοίνωσαν τo υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών και η

φέρθηκε στις διεκδικήσεις της Συνοµοσπονδίας από την πολιτεία,

22 | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement