Page 21

έχουν υψηλότερη σύνταξη θα λάβουν µικρότερη. Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση που θα δοθεί δεν θα είναι µικρότερη των 300 ευρώ, ενώ για κάποιους συνταξιούχους µε µικρές συντάξεις, το ποσό θα είναι µεγαλύτερο ακόµα και από τη σύνταξή τους. Στο διάγγελµά του ο κ. Τσίπρας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην απόφαση του Eurogroup για τη λήψη βραχυπρόθεσµων µέτρων ελάφρυνσης του χρέους κατά περίπου 45 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 22% του ΑΕΠ, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά σηµαντική για τη σταθεροποίηση της οικονοµίας» και για «την επιστροφή της χώρας στις αγορές». ∆ιαβεβαίωσε δε, πως στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, χωρίς υποχωρήσεις σε παράλογες απαιτήσεις και η οριστική έξοδος από την κρίση και την επιτροπεία, η

Ταυτόχρονα ξεκινάει το πρώτο πλάνο προβολής του προγράµµατος

πρόσβαση στις αγορές χρήµατος, η ανάκτηση της οικονοµικής µας

στις τουριστικές αγορές του εξωτερικού. Στο πλαίσιο αυτό, το Ξ.Ε.Ε.,

κυριαρχίας.

προχωρά άµεσα στη ριζική αναβάθµιση του site, µε στόχο να γίνει

Περισσότερα από 800 ξενοδοχεία στην Ελλάδα «σερβίρουν» ελληνικό πρωινό

πιο ελκυστικό. Η ανακατασκευή, αναµένεται να έχει υλοποιηθεί µέσα στην άνοιξη του 2017, ενώ θα πραγµατοποιηθούν καµπάνιες στα Social Media σε συνεργασία µε τη Marketing Greece.

Ξεπερνούν τα οκτακόσια τα ξενοδοχεία που έχουν, ήδη, ενταχθεί στο

Η πρώτη περίοδος εξωστρέφειας του προγράµµατος «Ελληνικό

πρόγραµµα του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας, «Ελληνικό

Πρωινό» ολοκληρώνεται µε την υλοποίηση εκδηλώσεων παρουσία-

Πρωινό» και, πλέον, ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης των επιχει-

σής του σε tour operators και τουριστικούς πράκτορες, καθώς και σε

ρήσεων στο πρόγραµµα και διαδικτυακά, µε τη χρήση µιας καινοτό-

ξένους δηµοσιογράφους.

µου ηλεκτρονικής πλατφόρµας.

Όπως επισηµαίνει ο κ. Τσακίρης «η ποιότητα αποτελεί απάντηση-

«Η πλατφόρµα αυτή αποτελεί ένα ολοκληρωµένο διαδικτυακό εργα-

ασπίδα στη διολίσθηση της ανταγωνιστικότητας από την υπερφο-

λείο, τόσο για την προστασία της φήµης του προϊόντος, όσο και για

ρολόγηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, εν µέσω µάλιστα

την ανάδειξή του, ως διακριτού τουριστικού προϊόντος. Μέσα από

έντονου παγκόσµιου ανταγωνισµού προορισµών και συγχρόνως ενός

µια ολοκληρωµένη προσέγγιση τυποποιηµένων και αυτοµατοποι-

αθέµιτου ανταγωνισµού αδήλωτων και µη αδειοδοτηµένων καταλυ-

ηµένων διαδικασιών, η νέα πλατφόρµα συµβάλει καταλυτικά στην

µάτων. Μέσω του προγράµµατος δηµιουργείται η µοναδική συντε-

οριοθέτηση του τουριστικού προϊόντος «Ελληνικό Πρωινό» (µε ολο-

ταγµένη πρωτοβουλία στον τοµέα της γαστρονοµίας. Όλοι οι αντα-

κληρωµένο µενού), διασφαλίζοντας παράλληλα τα ποιοτικά χαρα-

γωνιστές µας προβάλλουν ως συστατικό στοιχείο της «εµπειρίας», τη

κτηριστικά του, σύµφωνα µε λίστες παραδοσιακών προϊόντων από

γαστρονοµίας τους. Εµείς ως χώρα προσφέρουµε ως µοναδική οργα-

Έλληνες παραγωγούς, καταγεγραµµένους και καταχωρηµένους από

νωµένη πρωτοβουλία µας στη γαστρονοµία, το «Ελληνικό Πρωινό».

τον ΕΦΕΤ», λέει ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε., κ. Γιώργος Τσακίρης.

Ήδη, το Ξ.Ε.Ε., έχει δηµιουργήσει 35 τοπικά πρότυπα Ελληνικού Πρω-

Μέσω της εφαρµογής, µε απλά βήµατα, ο κάθε ιδιοκτήτης τουριστι-

ινού, ενώ, παράλληλα, προχωρούσε η ένταξη ξενοδοχείων και η δη-

κού καταλύµατος στη χώρα, θα µπορεί αρχικά να ολοκληρώσει τη

µιουργία κρίσιµης µάζας συµµετεχόντων».

διαδικασία ένταξης του καταλύµατός του στο πρόγραµµα «Ελληνικό

Ο κ. Τσακίρης τονίζει ότι το «Ελληνικό Πρωινό» καταξιώθηκε µε πολ-

Πρωινό» και στη συνέχεια, θα µπορεί να ανανεώνει/διαµορφώνει το

λούς τρόπους, διευκρινίζοντας ότι, ένας εξ' αυτών είναι να συµπερι-

προσφερόµενο «Ελληνικό Πρωινό» της επιχείρησής του, όσο συχνά

ληφθεί στα βαθµολογούµενα κριτήρια της αστεροποίησης.

επιθυµεί, σύµφωνα µε τους κανόνες του προγράµµατος και τις ανά-

Κάνοντας τον επταετή απολογισµό των δράσεων του προγράµµα-

γκες της επιχείρησής του.

τος, ο επικεφαλής του Ξ.Ε.Ε. για το «Ελληνικό Πρωινό», κ. Γιώργος

Η εφαρµογή προσφέρει σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποστήρι-

Πίττας, µεταξύ άλλων υπογράµµισε ότι:

ξης του «Ελληνικού Πρωινού» που παρέχει το κάθε κατάλυµα, όπως

 Το υιοθέτησαν µέχρι σήµερα 800 ξενοδόχοι, εµπλουτίζοντας το

αυτόµατη δηµιουργία εδεσµατολογίου (µενού), δηµιουργία καρτε-

προϊόν τους.

λών παρουσίασης µεµονωµένων εδεσµάτων µε σύντοµη περιγραφή

 Το γνώρισαν και το αγάπησαν χιλιάδες Έλληνες και ξένοι επισκέπτες.

του εδέσµατος (ελληνικά/αγγλικά), κ.ά..

 Το αναγνώρισαν, το επεξεργάστηκαν και το εφάρµοσαν εκατο-

Όλα τα παραπάνω, καθώς και η συνεπής εφαρµογή του κανονισµού

ντάδες chefs

του «Ελληνικού Πρωινού» από τις ενταγµένες επιχειρήσεις, θα επιβε-

 Χρησιµοποιηθήκαν εκατοντάδες τοπικά προϊόντα από χιλιάδες

βαιώνονται από επιτόπιο έλεγχο, κάθε διετία.

παραγωγούς.

ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ |

21

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you