Page 20

Νέα

300 εκατ. ευρώ στον τουρισμό έως το 2020

τικά καταφύγια. Τα αναλυτικά στοιχεία των προγραµµάτων παρουσίασε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας.

Αναστολή της αύξησης ΦΠΑ σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Κω Την αναστολή της προγραµµατισµένης αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ, από 1.1.2017, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, που βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της προσφυγικής κρίσης, ανακοίνωσε πρόσφατα µε διάγγελµά του ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας. Την ενεργοποίηση πόρων µέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 άνω των 300

Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό, η δέσµευση της κυβέρνησης για

εκατ. ευρώ σε συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις που αφορούν τον

εξοµοίωση των συντελεστών ΦΠΑ παραµένει σε ισχύ, ωστόσο δεν

τουρισµό και περιλαµβάνουν την ενίσχυση της τουριστικής επιχει-

θα εφαρµοστεί όσο τα νησιά του Αιγαίου παραµένουν υπό τη µετα-

ρηµατικότητας και έργα τουριστικών υποδοµών στους ΟΤΑ και σε

ναστευτική πίεση. Η αναστολή αφορά τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάµος,

δηµόσιους φορείς, παρουσίασαν η υπουργός Τουρισµού, κα. Έλενα

Κως και τα νησιά της λεγόµενη «άγονης γραµµής».

Κουντουρά και ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανά-

«Η εξίσωση του ΦΠΑ είναι ένα µέτρο που είµαστε δεσµευµένοι να

πτυξης του υπουργείου, κ. Γιώργος Τζιάλλας.

εφαρµόσουµε και θα εφαρµόσουµε, όχι όµως την ώρα που οι συ-

Από αυτά, σύµφωνα µε τα όσα ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια συ-

µπολίτες µας εκεί, σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος ολόκληρης

νέντευξης Τύπου, τα 120 εκατ. ευρώ αφορούν στον προϋπολογισµό

της Ευρώπης για την αντιµετώπιση της προσφυγικής κρίσης», είπε ο

του προγράµµατος ενίσχυσης της δηµιουργίας νέων µικροµεσαίων

πρωθυπουργός.

τουριστικών επιχειρήσεων, που σχεδιάζεται να προκηρυχθεί στο

Παράλληλα, ανήγγειλε τη διανοµή 617 εκατ. ευρώ σε περίπου 1,6

πρώτο τρίµηνο του 2017, όπως επισήµανε η κα. Κουντουρά. Μαζί µε

εκατ. χαµηλοσυνταξιούχους, εν είδει «13ης σύνταξης», διανέµοντας

το πρόγραµµα ενίσχυσης υφιστάµενων µικροµεσαίων επιχειρήσε-

κατ' αυτόν τον τρόπο την υπεραπόδοση των δηµοσίων εσόδων ένα-

ων που βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που

ντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα.

υποβλήθηκαν, ανέρχονται σε 210 εκατ. ευρώ οι καθαρές κρατικές

«Αυτή η κοινωνική αναδιανοµή της υπεραπόδοσης των εσόδων, εί-

ενισχύσεις για τα δύο αυτά προγράµµατα. Κατά συνέπεια, όπως επι-

ναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε, για αυτούς και αυτές που,

σήµανε ο κ. Τζιάλλας, οι παραπάνω ενισχύσεις αναµένεται να κινητο-

από το 2010 έχουν υποστεί διαδοχικές µειώσεις στις συντάξεις τους

ποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις ύψους περίπου µισού δισ. ευρώ.

και αντίστοιχη επιδείνωση των συνθηκών της ζωής τους. Στην πρά-

Η κα. Κουντουρά αναφέρθηκε στο σύνολο του νοµοθετικού έργου

ξη, έχουµε σήµερα τη δυνατότητα να κάνουµε πράξη µια παλιότερη

και των αποφάσεων που υλοποιήθηκαν µε στόχο τη βελτίωση της

δέσµευσή µας για 13η σύνταξη σε όσους συνταξιούχους το έχουν

καθηµερινότητας των τουριστικών επιχειρήσεων και επισήµανε ότι

µεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτό θα κάνουµε», τόνισε ο κ. Τσίπρας.

θα ακολουθήσουν άµεσα και νέες παρεµβάσεις για την ανάπτυξη

Σύµφωνα µε τον ίδιο, το βοήθηµα θα δοθεί σε χαµηλοσυνταξιού-

του θεµατικού τουρισµού. Αναφέρθηκε στη θετική δυναµική που

χους, µε σύνταξη κάτω των 850 ευρώ, και µάλιστα µε «αντισυµµετρι-

κατέγραψε ο τουρισµός την τελευταία διετία και που κινητοποίησε

κό τρόπο, από κάτω προς τα πάνω». Με άλλα λόγια, αυτοί που έχουν

σηµαντικό ενδιαφέρον για νέες τουριστικές επενδύσεις από τον ιδι-

µικρότερη σύνταξη θα λάβουν µεγαλύτερη ενίσχυση και εκείνοι που

ωτικό τοµέα. Όπως επισήµανε η υπουργός, σε σύνολο 142 αιτήσεων αδειοδότησης ξενοδοχείων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία οne-stop-shop του υπουργείου, οι 101 αιτήσεις αφορούν σε επεκτάσεις και αναβαθµίσεις σε υφιστάµενα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και δυναµικότητας άνω των 300 κλινών καθώς και στη δηµιουργία νέων µονάδων αυτών των κατηγοριών. Επίσης, µέσα στον τελευταίο χρόνο, υποβλήθηκαν 4 νέες προτάσεις για τη δηµιουργία Σύνθετων Τουριστικών Καταλυµάτων. Την τελευταία διετία υποβλήθηκαν 30 αιτήσεις για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής για συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, θεµατικά πάρκα και τουριστικούς λιµένες, καθώς και για 47 ορειβα-

20 | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement