Page 18

Νέα

Έως 90 ημέρες τον χρόνο η ενοικίαση ακινήτων τύπου Airbnb

τάθεση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας που ρυθμίζει

• Αντιδρά η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. στο πολυνομοσχέδιο

τημένα καταλύματα και σπίτια, που ενοικιάζονται σε τουρίστες, στα

τους όρους και τη φορολόγηση των εισοδημάτων για τα μη αδειοδο-

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση βραχυ-

πλαίσια της σκιώδους οικονομίας, έρχεται επιτέλους να ρυθμίσει ένα

πρόθεσμων μισθώσεων ακινήτων σε τουρίστες (μέσα από πλατφόρ-

θέμα το οποίο το Ξ.Ε.Ε., με αδιάλειπτες προσπάθειες τα τελευταία

μες τύπου Airbnb) περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οι-

χρόνια, τοποθέτησε στην ατζέντα του δημοσίου διαλόγου.

κονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας 12

Προσκομίζοντας εμπεριστατωμένα στοιχεία και μελέτες, αποδείξα-

Δεκεμβρίου.

με τις καταστροφικές συνέπειες που επιφέρει η ανεξέλεγκτη ενοικί-

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το εισόδημα που αποκτάται από

αση διαμερισμάτων ιδιωτών στην ποιότητα του τουρισμού και της

την ενοικίαση αυτή θα φορολογείται με βάση τις διατάξεις της φορο-

ζωής στις γειτονιές, στην προστασία των καταναλωτών, στις τιμές

λογίας των ενοικίων.

των ενοικίων, αλλά και στα δημόσια έσοδα και την απασχόληση.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, ο μισθωτής θα πρέπει να είναι εγγεγραμ-

Ελπίζουμε το παρόν νομοσχέδιο να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για

μένος στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων που τηρείται

την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού και

στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και να υποβάλλει Δήλωση

της παραοικονομίας στον τουρισμό».

Περιουσιακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, ενώ δεν

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Σ.Ε.Τ.Ε., κ. Ανδρέας Ανδρεάδης,

επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων των δύο ακινήτων ανά

σε ανάρτηση στο Twitter, τόνισε την ανάγκη δημιουργίας μητρώου

Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.

καταγραφής όλων με βάση δήλωση πλατφόρμας και χρέωση 3-5% &

Η διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις

φορολόγηση ανεξαρτήτως ποσού ως ενοίκιο.

90 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, ενώ εφόσον πρόκειται για νησιά

Την αντίθεσή της στους όρους και τις προϋποθέσεις για τη βραχυ-

κάτω των 10.000 κατοίκων, η διάρκεια μίσθωσης δεν θα πρέπει να

πρόθεση μίσθωση ακινήτων σε τουρίστες εκφράζει η Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. σε

υπερβαίνει τις 60 ημέρες. Τυχόν υπέρβαση των χρονικών ορίων δι-

ανακοίνωσή της, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη νομοθετική

άρκειας των 90 ή των 60 ημερών αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον το

πρωτοβουλία ανοίγει «Κερκόπορτα στη φοροδιαφυγή».

συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή το οποίο προκύ-

«Οι επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών χωρίς να λάβουν

πτει από την εκμετάλλευση του συνόλου των ακινήτων που διαθέτει

υπόψη τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της Συνομοσπονδίας

προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί οι-

Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος, ενός κλάδου

κονομίας διαμοιρασμού, δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

που πλήττεται άμεσα από τη λειτουργία των εν λόγω καταλυμάτων,

Το κάθε εκμισθούμενο ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον

προχώρησαν στη σύσταση ενός νομοσχεδίου - «καρικατούρα». Ενός

9 τετραγωνικών μέτρων, να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και

νομοσχεδίου το οποίο δεν προβλέπει το αυτονόητο: Τη θεσμοθέτη-

θέρμανση, και, φυσικά, να διαθέτει όλες τις νόμιμες οικοδομικές

ση απλοποιημένης άδειας λειτουργίας για τις συγκεκριμένες επιχει-

άδειες ή σε περίπτωση αυθαιρέτου να έχει «τακτοποιηθεί» ή νομιμο-

ρήσεις και φορολόγηση αντίστοιχη με εκείνη που ισχύει για τις επι-

ποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 ή του άρθρου 24

χειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων.

του ν. 4014/2011.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά

Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οποιασ-

της για το νομοσχέδιο και αιτείται την απόσυρση συνολικά του άρ-

δήποτε άλλης υπηρεσίας, πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

θρου 113. Προτείνει δε την ένταξη των καταλυμάτων αυτού του εί-

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Γιώργος

δους στις άδειες λειτουργίας των ενοικιαζομένων δωματίων ή στο

Τσακίρης, ερωτηθείς για τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά την

άρθρο 46 του Ν 4179/13 για την αδειοδότηση μη κύριων αυτοεξυ-

ενοικίαση σπιτιών ιδιωτών σε τουρίστες, είπε χαρακτηριστικά: «Η κα-

πηρετούμενων καταλυμάτων.

18 | ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Τεύχος Δεκεμβρίου 2016 - ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  
Advertisement